změna zákona o návykových látkách


Published: 2004

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
362/2004 Sb.ZÁKONze dne 20. května 2004,kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.

2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní

správy České republiky, ve znění pozdějších předpisůParlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍZměna zákona o návykových látkáchČl.IZákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších

zákonů, ve znění zákona č. 354/1999 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona

č. 132/2000 Sb., zákona č. 57/2001 Sb., zákona č. 185/2001 Sb., zákona

č. 407/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 223/2003 Sb., se

mění takto:1. V § 1 odst. 2 se za slovo "prekursory" vkládají slova "a pomocnými

látkami^1a)".Poznámka pod čarou č. 1a) zní:"1a) Čl. 1 odst. 2 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 3677/90 ze dne 13.

prosince 1990 o opatřeních, která mají být přijata za účelem zamezení

zneužívání určitých látek k nedovolené výrobě omamných a psychotropních

látek, ve znění nařízení Rady (ES) č. 1116/2001.".2. V § 1 odst. 2 písmeno b) zní:"b) v jiných výrobcích, pokud složení těchto výrobků je takové, že

prekursory a pomocné látky v nich obsažené nemohou být snadným způsobem

použity nebo znovu získány snadno použitelnými způsoby, které stanoví

bezprostředně závazný předpis Evropských společenství.^1a)".3. V § 2 písm. c) se slova "roztok nebo směs" nahrazují slovy "roztok,

směs nebo přírodní produkt".4. V § 2 se na konci textu písmene d) doplňují slova "jakož i směs nebo

přírodní produkt v jakémkoli fyzikálním stavu obsahující alespoň jednu

takovou látku, kromě látek uvedených v § 1 odst. 2 písm. b) tohoto

zákona,^1a)".5. Na konci § 2 se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) až

j), která včetně poznámek pod čarou č. 2a) až 2c) znějí:"g) keřem koka všechny druhy keře rodu Erythroxylon a listem koka listy

z keře koka, s výjimkou listů, z nichž byl extrahován všechen ekgonin,

kokain a jiné ekgoninové alkaloidy,^2a)h) konečným příjemcem látek uvedených v přílohách č. 9 až 11 tohoto

zákona každá fyzická osoba nebo právnická osoba podle bezprostředně

závazného předpisu Evropských společenství,^2b)i) uváděním na trh dodání látek uvedených v přílohách č. 9 až 11 tohoto

zákona vyrobených v zemích Evropského společenství třetí straně nebo do

volného oběhu v zemích Evropského společenství, a to za úplatu nebo

bezplatně,j) vývozem nebo dovozem návykových látek a přípravků je obsahujících

jejich fyzické přemístění z jednoho státu do druhého.^2a), ^2c)2a) Vyhláška č. 47/1965 Sb., o Jednotné Úmluvě o omamných látkách, ve

znění sdělení č. 458/1991 Sb., Protokol o změnách Jednotné úmluvy o

omamných látkách z roku 1961.2b) Čl. 1 odst. 2 písm. f) nařízení Rady (EHS) č. 3677/90, ve znění

nařízení Rady (EHS) č. 900/92.2c) Úmluva o psychotropních látkách vyhlášená pod č. 62/1989 Sb.".Dosavadní poznámka pod čarou č. 2a) se označuje jako poznámka pod čarou

č. 2d), a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.6. Nadpis § 3 zní: "Zacházení s návykovými látkami a přípravky".7. V § 3 odst. 1 se slova "látkami, přípravky a prekursory" nahrazují

slovy "látkami a přípravky" a slova "látek, přípravků a prekursorů" se

nahrazují slovy "látek a přípravků".8. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně nadpisu a poznámky pod

čarou č. 2d) zní:"§ 3aZacházení s prekursory a pomocnými látkami(1) Zacházením s prekursory se rozumía) výroba prekursorů a jejich uvádění na trh včetně činností s tím

souvisejících,b) vývoz, dovoz a tranzit prekursorů uvedených v bezprostředně závazném

předpise Evropských společenství^2d) z nebo do celního území Evropského

společenství.(2) Zacházením s pomocnými látkami se rozumía) výroba a uvádění na trh pomocných látek uvedených v příloze č. 10

tohoto zákona nebo jejich směsí, s výjimkou manganistanu draselného,b) vývoz pomocných látek uvedených v bezprostředně závazném předpise

Evropských společenství^2d) z celního území Evropských společenství,

dovoz těchto látek do uvedeného celního území nebo tranzit těchto látek

přes uvedené celní území.(3) K zacházení s pomocnými látkami je třeba registrace podle § 16

tohoto zákona, nestanoví-li tento zákon dále jinak.2d) Čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 3677/90.".Dosavadní poznámka pod čarou č. 2d) se označuje jako poznámka pod čarou

č. 2e), a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.9. V § 5 odst. 7 se slova "hygienické laboratoře" nahrazují slovy

"laboratoře zdravotních ústavů".10. V § 5 se doplňuje odstavec 8, který zní:"(8) Povolení k zacházení se nevyžaduje pro osoby provozující lékárnu,

které nabývají, pozbývají a skladují návykové látky uvedené v přílohách

č. 3 a 4 tohoto zákona za účelem jejich dodání osobám uvedeným v

odstavci 7.".11. V § 6 odst. 2 se za slova "samostatné působnosti" vkládají slova "

, osob zastupujících v celním řízení,^5b), ^5c) skladových

deponentů5c)".Poznámky pod čarou č. 5b) a 5c) znějí:"5b) § 107 odst. 2 zákona č. 13/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.5c) Čl. 2a odst. 1 nařízení Rady (EHS) č. 3677/90, ve znění nařízení

Rady (EHS) č. 900/92.".Dosavadní poznámky pod čarou č. 5b) a 5c) se označují jako poznámky pod

čarou č. 5d) a 5e), a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.12. V § 8 odst. 3 se číslo "2" nahrazuje číslem "5" a na konci odstavce

se doplňuje věta "Pokud o to žadatel požádá, může být povolení k

zacházení vydáno i na kratší dobu.".13. V § 8 odst. 10 se za slova "v žádosti o povolení k zacházení,"

vkládají slova "a z důvodů stanovených bezprostředně závazným předpisem

Evropských společenství,^5c)".14. V § 8 se na konci odstavce 11 doplňuje věta "Žádost o zrušení

povolení k zacházení se podává na formuláři vydaném Ministerstvem

zdravotnictví.".15. V § 9 odst. 4 se věta čtvrtá zrušuje.16. V § 12 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 5f) zní:"(2) Pomocné látky uvedené v příloze č. 10 tohoto zákona, s výjimkou

manganistanu draselného, mohou být předány nebo prodány pouze osobám,

které předloží předávajícímu nebo prodávajícímu vyplněné prohlášení

odběratele podle bezprostředně závazného předpisu Evropských

společenství.^5f)5f) Nařízení Komise (ES) č. 1485/96 ze dne 26. července 1996, kterým se

stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 92/109/EHS, pokud jde o

prohlášení odběratele o zvláštním použití určitých látek používaných k

nedovolené výrobě omamných a psychotropních látek, ve znění nařízení

Komise (ES) č. 1533/2000.".Poznámka pod čarou č. 5e) se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku

pod čarou.17. V § 12 se doplňují odstavce 3 a 4, které včetně poznámky pod čarou

č. 5g) znějí:"(3) Povinnost podle odstavce 2 se nevztahuje na osoby, které hodlají

předat nebo prodat pomocné látky uvedené v příloze č. 10 tohoto zákona,

jejichž celkové množství nepřekročí v kalendářním roce množství

stanovené Ministerstvem zdravotnictví vyhláškou.(4) Osoby, které hodlají vyrábět, dovážet, vyvážet, předávat nebo

prodávat prekursory a pomocné látky uvedené v příloze č. 10 tohoto

zákona, jsou povinny zabezpečit, aby tyto látky byly před svým uvedením

na trh opatřeny štítkem. Na štítku musí být uveden název látky, který

musí odpovídat přílohám tohoto zákona,^5g) a může být na něm uvedeno i

její obvyklé obchodní označení; obdobné označení se vyžaduje i při

tranzitu prekursorů a pomocných látek (§ 23).5g) Čl. 2 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 3677/90.".18. V § 15 písm. a) se slova "látky, přípravky a prekursory" nahrazují

slovy "látky a přípravky".19. V § 15 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které včetně

poznámky pod čarou č. 7a) zní:"b) dovážet a vyvážet prekursory a pomocné látky z důvodů uvedených v

bezprostředně závazném předpisu Evropských společenství,^7a)7a) Čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 3677/90, ve znění nařízení

Rady (ES) č. 988/2002.".Dosavadní písmena b) až f) se označují jako písmena c) až g).20. Nadpis § 16 zní: "Registrace výrobců, vývozců, dovozců a osob

uvádějících na trh pomocné látky".21. V § 16 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 7b) zní:"(1) Osoby, které hodlají vyrábět, vyvážet, dovážet, uvádět na trh nebo

se hodlají zabývat tranzitem pomocných látek uvedených v příloze č. 10

tohoto zákona, s výjimkou výroby a uvádění na trh manganistanu

draselného, a osoby, které hodlají vyvážet pomocné látky uvedené v

příloze č. 11 tohoto zákona, jsou povinny podle zvláštního právního

předpisu^7b) se před zahájením činnosti zaregistrovat u Ministerstva

zdravotnictví. Žádost o registraci se podává ve dvou vyhotoveních na

formulářích vydaných Ministerstvem zdravotnictví.7b) Čl. 2a odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 3677/90, ve znění nařízení

Rady (EHS) č. 900/92.".22. V § 16 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně

poznámky pod čarou č. 7c) zní:"(2) Povinnost podle odstavce 1 se nevztahuje na osoby, které hodlají

vyvážet pomocné látky uvedené v příloze č. 11 tohoto zákona, jejichž

celkové množství nepřekročí v kalendářním roce množství podle

bezprostředně závazného předpisu Evropských společenství.^7c)7c) Čl. 1 odst. 1 nařízení Komise (EHS) č. 3769/92 ze dne 21. prosince

1992, kterou se provádí a mění nařízení Rady (EHS) č. 3677/90, ve znění

nařízení Komise (ES) č. 1232/2002.".Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.23. V § 16 odst. 3 se slova "a podmínky stanovené zvláštním právním

předpisem" zrušují.24. V § 16 se doplňuje odstavec 6, který zní:"(6) Ministerstvo zdravotnictví rozhodne u osob uvedených v odstavci 1

o zamítnutí žádosti o registraci nebo o pozastavení, odejmutí nebo

zrušení již vydané registracea) při zjištění nepravdivých nebo neúplných údajů v žádosti o

registraci,b) při porušení povinností vyplývajících z tohoto zákona nebo z

rozhodnutí vydaného na jeho základě, neboc) pokud byl držitel registrace pravomocně odsouzen za trestný čin,

jehož skutková podstata souvisí s touto činností, ledaže se na něho

hledí, jako by nebyl odsouzen.".25. V § 19 odstavec 1 zní:"(1) Jako odpovědnou osobu lze ustanovit fyzickou osobu, která dosáhla

vysokoškolského magisterského vzdělání v oblasti farmacie, lékařství,

veterinárního lékařství nebo v oboru chemicko-technologickém.".26. Nadpis § 20 zní: "Vývoz návykových látek a přípravků s jejich

obsahem".27. V § 20 odst. 1 se slova "látek, přípravků, prekursorů a pomocných

látek v případech uvedených v odstavci 3" nahrazují slovy "látek a

přípravků".28. V § 20 se odstavec 3 zrušuje.Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3 až 5.29. V § 20 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova " ; přitom nesmí

být překročen limit stanovený Mezinárodním úřadem pro kontrolu omamných

látek pro zemi dovozu^8a)".Poznámka pod čarou č. 8a) zní:"8a) Vyhláška č. 47/1965 Sb., ve znění sdělení č. 458/1991 Sb.Úmluva o psychotropních látkách vyhlášená pod č. 62/1989 Sb.".30. V § 20 odst. 5 se věta třetí zrušuje.31. Za § 20 se vkládají nové § 20a a 20b, které včetně nadpisů a

poznámek pod čarou č. 8b) až 8k) znějí:"§ 20aVývoz prekursorů(1) Při vývozu prekursorů se postupuje podle bezprostředně závazného

předpisu Evropských společenství.^8b)(2) Ministerstvo zdravotnictví vydá oznámení o předpokládaném vývozu

podle zvláštního právního předpisu^8c), ^8d) a zašle jej státu, do

kterého má být vývoz uskutečněn. Na základě vyjádření příslušného

orgánu státu, do kterého má být vývoz uskutečněn, rozhodne Ministerstvo

zdravotnictví o vydání vývozního povolení.^8e)(3) Rozhodnutí o žádosti o vývozu mimo členské státy Evropského

společenství musí Ministerstvo zdravotnictví vydat do 15 pracovních dnů

od data, kdy obdrží odpověď příslušného orgánu státu, do kterého má být

vývoz uskutečněn.^8f),^8g)(4) Ministerstvo zdravotnictví rozhodne o zamítnutí žádosti o vydání

vývozního povolení nebo o odejmutí již vydaného vývozního povolení,

pokud se jedná o nedovolený obchod podle mezinárodních smluv, kterými

je Česká republika vázána, nebo pokud jde o případ stanovený

bezprostředně závazným předpisem Evropských společenství.^8h)(5) Ministerstvo zdravotnictví vývozní povolení pozastaví nebo zruší,

pokud existují důvody podle bezprostředně závazného předpisu Evropských

společenství.^8i)§ 20bVývoz pomocných látek(1) Při vývozu pomocných látek uvedených v přílohách č. 10 a 11 tohoto

zákona se postupuje podle bezprostředně závazného předpisu Evropských

společenství^8j),^8k) a podle § 20a tohoto zákona obdobně.(2) V případě vývozu manganistanu draselného nebo anhydridu kyseliny

octové v množství nad limit stanovený vyhláškou Ministerstva

zdravotnictví se postupuje takto:a) fyzická nebo právnická osoba je povinna sdělit tuto skutečnost

Ministerstvu zdravotnictví,b) Ministerstvo zdravotnictví na základě tohoto sdělení vystaví

oznámení o předpokládaném vývozu podle bezprostředně závazného předpisu

Evropských společenství^8c),^8d) a zašle jej státu, do kterého má být

vývoz uskutečněn,c) vyjádření příslušného orgánu státu, do kterého má být vývoz

uskutečněn, nebo Mezinárodního úřadu pro kontrolu omamných látek sdělí

Ministerstvo zdravotnictví fyzické nebo právnické osobě, která hodlá

vyvézt manganistan draselný nebo anhydrid kyseliny octové, a dále

Ministerstvu průmyslu a obchodu.8b) Nařízení Rady (EHS) č. 3677/90, ve znění nařízení Rady (ES) č.

988/2002.8c) Čl. 12 odst. 10 Úmluvy Organizace spojených národů proti

nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami vyhlášené pod

č. 462/1991 Sb.Rezoluce č. 20/4 z roku 1998 Zvláštního zasedání Valného shromáždění

Organizace spojených národů o drogách.8d) Článek 4 nařízení Rady (EHS) č. 3677/90, ve znění nařízení Rady

(ES) č. 988/2002.8e) Článek 4a nařízení Rady (EHS) č. 3677/90, ve znění nařízení Rady

(ES) č. 988/2002.8f) Čl. 4a odst. 3 nařízení Rady (EHS) č. 3677/90, ve znění nařízení

Rady (ES) č. 988/2002.8g) Čl. 4a odst. 9 nařízení Rady (EHS) č. 3677/90, ve znění nařízení

Rady (ES) č. 988/2002.8h) Čl. 4a odst. 4 nařízení Rady (EHS) č. 3677/90, ve znění nařízení

Rady (ES) č. 988/2002.8i) Čl. 4a odst. 8 nařízení Rady (EHS) č. 3677/90, ve znění nařízení

Rady (ES) č. 988/2002.8j) Články 2 a 3 nařízení Komise (EHS) č. 3769/92, ve znění nařízení

Komise (ES) č. 1232/2002.8k) Články 5 a 5a nařízení Rady (EHS) č. 3677/90, ve znění nařízení

Rady (EHS) č. 900/92 a nařízení Rady (ES) č. 988/2002.".32. V § 21 nadpis zní: "Dovoz návykových látek a přípravků s jejich

obsahem".33. V § 21 odst. 1 se slova "látek, přípravků a prekursorů" nahrazují

slovy "látek a přípravků".34. V § 21 odst. 3 se věty první a druhá zrušují.35. V § 22 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Změny údajů uvedených

v žádosti o vydání vývozního povolení nebo dovozního povolení je

fyzická nebo právnická osoba povinna písemně sdělit Ministerstvu

zdravotnictví nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy ke změnám došlo.".36. V § 22 odst. 3 se na konci věty první doplňují slova "nebo na

žádost dovozce se může vydat i na dobu kratší" a věta druhá se

nahrazuje větou "Dobu platnosti vývozního povolení stanoví Ministerstvo

zdravotnictví podle doby platnosti dovozního povolení státu, na jehož

území má být vývoz uskutečněn, pokud vývozce nepožádá o dobu kratší.".37. V § 22 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí:"(5) Při vývozu návykových látek a přípravků se celní prohlášení na

propuštění zboží do režimu vývozu podává u celního úřadu místně

příslušného podle bydliště nebo místa podnikání fyzické osoby nebo

sídla právnické osoby. Dále se předkládá vývozní povolení podle § 20,

20a a 20b tohoto zákona, pokud musí být podle tohoto zákona vydáno.(6) Při dovozu návykových látek a přípravků se celní prohlášení na

propuštění zboží do režimu volného oběhu nebo do režimu s ekonomickými

účinky podává u celního úřadu místně příslušného podle bydliště nebo

místa podnikání fyzické osoby nebo sídla právnické osoby. Dále se

předkládá dovozní povolení podle § 21 tohoto zákona, pokud musí být

podle tohoto zákona vydáno.".Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 7.38. V § 22 odstavec 7 zní:"(7) Ministerstvo zdravotnictví rozhodne o zamítnutí žádosti o vydání

vývozního povolení nebo dovozního povolení, o pozastavení, odejmutí

nebo zrušení vývozního povolení nebo dovozního povolení, pokud se jedná

oa) nedovolený obchod podle mezinárodních smluv, kterými je Česká

republika vázána,b) uvedení nepravdivých údajů nebo nedoplnění neúplných údajů v žádosti

o vývozní povolení nebo dovozní povolení ve stanovené lhůtě,c) porušení povinností vyplývajících z tohoto zákona nebo z rozhodnutí

vydaného na jeho základě, nebod) držitele povolení k zacházení pravomocně odsouzeného za trestný čin,

jehož skutková podstata souvisí s touto činností, ledaže se na něho

hledí, jako by nebyl odsouzen.".39. V § 25 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Žádost o vydání

vývozního povolení nebo dovozního povolení se podává na formuláři

vydaném Ministerstvem zdravotnictví.".40. V § 26 odst. 1 se za slova "předávat Ministerstvu zdravotnictví"

vkládají slova "na formulářích vydaných Ministerstvem zdravotnictví

písemně nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým

podpisem podle zvláštního právního předpisu.^10a)".Poznámka pod čarou č. 10a) zní:"10a) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně

některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění

pozdějších předpisů.Nařízení vlády č. 304/2001 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000

Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon

o elektronickém podpisu).".Dosavadní poznámky pod čarou č. 10a) až 10c) se označují jako poznámky

pod čarou č. 10b) až 10d), a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.41. V § 26 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova " ; výše

uvedené odhady mohou být upraveny^10b) Mezinárodním úřadem pro kontrolu

omamných látek,^2a)".Poznámka pod čarou č. 10b) zní:"10b) Čl. 19 odst. 2 a čl. 21 odst. 3 vyhlášky č. 47/1965 Sb.".Dosavadní poznámky pod čarou č. 10b) až 10d) se označují jako poznámky

pod čarou č. 10c) až 10e), a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.42. V § 26 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:"(3) Osoby, které jsou oprávněny zacházet s návykovými látkami,

přípravky a prekursory na základě povolení k zacházení, a osoby, u

kterých se pro jejich činnost nevyžaduje vydání povolení k zacházení s

návykovými látkami, přípravky a prekursory podle § 5 odst. 7 a § 6

odst. 3, jsou povinny informovat neprodleně Ministerstvo zdravotnictvía) o odcizení návykových látek, přípravků a prekursorů,b) o zvláštních okolnostech, například o neobvyklých objednávkách a

transakcích s těmito látkami,c) na základě jeho žádosti o dalších podrobnostech vztahujících se k

činnostem, které jsou předmětem povolení k zacházení.".Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.43. V § 26 odst. 4 se slova "1 měsíce" nahrazují slovy "30 dnů".44. § 27 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 10c) zní:"§ 27Ohlašovací povinnost osob provozujících lékárnu(1) Osoby provozující lékárnu jsou povinny předávat krajskému úřadu do

konce února roční hlášení za uplynulý kalendářní rok o stavu a pohybu

zásob návykových látek uvedených v příloze č. 1 nebo 5 tohoto zákona,

jakož i přípravků je obsahujících, s výjimkou přípravků uvedených v

příloze č. 8 tohoto zákona. Roční hlášení se podává na formuláři

vydaném Ministerstvem zdravotnictví písemně nebo v elektronické podobě

podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštního právního

předpisu.^10a)(2) Při ukončení činnosti lékárny^10c) je osoba, která tuto činnost

provozovala, povinna podat do 30 dnů od ukončení této činnosti

krajskému úřadu mimořádné hlášení v rozsahu stanoveném v odstavci 1.10c) Zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních

zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.".Dosavadní poznámky pod čarou č. 10c) až 10e) se označují jako poznámky

pod čarou č. 10d) až 10f), a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.45. V § 27a odst. 1 se slova "okresní nebo městské veterinární správě"

nahrazují slovy "krajské veterinární správě nebo Městské veterinární

správě v Praze" a na konci odstavce 1 se doplňuje věta "Hlášení se

podává na formuláři vydaném příslušnou veterinární správou písemně nebo

v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle

zvláštního právního předpisu.^10a)".46. V § 27a odst. 2 se slova "Okresní a městské veterinární správy"

nahrazují slovy "Krajské veterinární správy a Městská veterinární

správa v Praze".47. § 28 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 10f) zní:"§ 28Ohlašovací povinnost výrobců, vývozců, dovozců a osob uvádějících na

trh pomocné látky(1) Osoby zaregistrované u Ministerstva zdravotnictví (§ 16), s

výjimkou osob uvádějících na trh pomocné látky, jsou povinny předávat

Ministerstvu zdravotnictvía) do konce února za uplynulý kalendářní rok roční hlášení o výrobě,

vývozu a dovozu pomocných látek uvedených v příloze č. 10 tohoto zákona

a hlášení o vývozu pomocných látek uvedených v příloze č. 11 tohoto

zákona,b) do patnáctého dne následujícího měsíce měsíční hlášení o vývozu

pomocných látek uvedených v přílohách č. 10 a 11 tohoto zákona v

případech, na které se vyžaduje vývozní povolení,10e)c) na jeho žádost další podrobné informace o výrobě, vývozu a dovozu

pomocných látek,d) veškeré informace o odcizených pomocných látkách a o dalších

okolnostech podle zvláštního právního předpisu.^10f)(2) Při ukončení činnosti, ke které se vyžaduje registrace, je osoba,

která tuto činnost vykonávala, povinna předat do 30 dnů od ukončení

této činnosti Ministerstvu zdravotnictví mimořádné hlášení v rozsahu

stanoveném v odstavci 1 písm. a).(3) Hlášení podle odstavce 1 písm. a) a b) se podávají na formulářích

vydaných Ministerstvem zdravotnictví písemně nebo v elektronické podobě

podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštního právního

předpisu.^10a)10f) Článek 3 nařízení Rady (EHS) č. 3677/90, ve znění nařízení Rady

(EHS) č. 900/92.".Dosavadní poznámka pod čarou č. 10f) se označuje jako poznámka pod

čarou č. 10g), a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.48. § 29 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 10g) a 10h) zní:"§ 29Ohlašovací povinnost osob pěstujících mák setý nebo konopíOsoby pěstující mák setý nebo konopí na celkové ploše větší než 100 m2

jsou povinny předat hlášení místně příslušnému celnímu orgánu podle

místa pěstování, písemně nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným

elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu^10a)a) do konce května1. výměru pozemků, které byly v příslušném kalendářním roce oseté mákem

setým nebo konopím, včetně názvu použité registrované odrůdy,^10g)

čísla parcely, názvu a čísla katastrálního území,^10h)2. odhad výměry pozemků, na nichž bude pěstován mák setý nebo konopí v

příštím kalendářním roce,b) v průběhu vegetace a sklizně údaje o výměře pozemků a způsobu

zneškodnění máku setého, makoviny nebo konopí, včetně názvu použité

registrované odrůdy,^10g) čísla parcely, názvu a čísla katastrálního

území,^10h) a to nejpozději do 5 dnů před provedením jejich

zneškodnění,c) do konce prosince příslušného kalendářního roku1. výměru pozemků, které byly oseté mákem setým nebo konopím, výměru

pozemků, ze kterých byl sklizen mák setý nebo konopí, včetně názvu

použité registrované odrůdy,^10g) čísla parcely, názvu a čísla

katastrálního území,^10h)2. množství sklizené makoviny, konopí, semene máku setého a semene

konopí.10g) Zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných

rostlin, ve znění pozdějších předpisů.10h) Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky

(katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.".Dosavadní poznámka pod čarou č. 10g) se označuje jako poznámka pod

čarou č. 10i), a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.49. Na konci § 30 se doplňuje věta "Čtvrtletní hlášení se podává na

formuláři vydaném Ministerstvem zdravotnictví písemně nebo v

elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle

zvláštního právního předpisu.^10a)".50. § 31 včetně nadpisu zní:"§ 31Forma hlášení(1) Hlášení se podávají na formulářích vydaných Ministerstvem

zdravotnictví, s výjimkou hlášení podle § 27a, která se podávají na

formulářích vydaných příslušnými krajskými veterinárními správami nebo

Městskou veterinární správou v Praze, a s výjimkou hlášení podle § 29,

a to písemně nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným

elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu.^10a)(2) Ministerstvo financí a Ministerstvo zemědělství stanoví vyhláškou

vzor formuláře pro hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí (§ 29)

a způsob vyplňování a nakládání s uvedeným formulářem.".51. Nadpis § 32 zní: "Evidence a dokumentace".52. V § 32 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 až 7, které včetně

poznámek pod čarou č. 10j) až 10l) znějí:"(2) Fyzická osoba nebo právnická osoba je povinna dokumentovat každé

uvádění na trh prekursorů uvedených v příloze č. 9 tohoto zákona podle

bezprostředně závazného předpisu Evropských společenství.^5f)(3) O vývozu, dovozu a tranzitu pomocných látek se vedení evidence řídí

bezprostředně závazným předpisem Evropských společenství.^10j)(4) O výrobě a uvádění na trh pomocných látek uvedených v příloze č. 10

tohoto zákona, s výjimkou manganistanu draselného, se vede evidence.(5) Fyzická osoba nebo právnická osoba registrovaná Ministerstvem

zdravotnictví podle § 16 tohoto zákona je povinna podle bezprostředně

závazného předpisu Evropských společenství dokumentovat výrobu,

vývoz,^10k) dovoz,^10k) tranzit^10k) a každé uvádění na trh pomocných

látek uvedených v příloze č. 10 tohoto zákona, s výjimkou výroby a

uvádění na trh manganistanu draselného.(6) Povinnost vést dokumentaci včetně prohlášení odběratele^5f) a

evidenci se nevztahuje na osoby uvádějící na trh pomocné látky uvedené

v příloze č. 10 tohoto zákona v případě, že jejich celkové množství

nepřekročí v kalendářním roce množství stanovená vyhláškou Ministerstva

zdravotnictví. Dále se povinnost vést dokumentaci včetně prohlášení

odběratele^5f) nevztahuje na osoby uvádějící na trh manganistan

draselný.(7) Fyzická osoba nebo právnická osoba registrovaná Ministerstvem

zdravotnictví podle § 16 tohoto zákona je povinna podle bezprostředně

závazného předpisu Evropských společenství^10l) dokumentovat každý

vývoz pomocných látek uvedených v příloze č. 11 tohoto zákona.10j) Čl. 2 odst. 3 nařízení Rady (EHS) č. 3677/90.10k) Článek 2 nařízení Rady (EHS) č. 3677/90, ve znění nařízení Rady

(EHS) č. 900/92 a nařízení Rady (ES) č. 988/2002.10l) Čl. 2 odst. 1 nařízení Rady (EHS) č. 3677/90, ve znění nařízení

Rady (EHS) č. 900/92.".Dosavadní odstavec 2 se zrušuje a dosavadní odstavec 3 se označuje jako

odstavec 8.53. V § 33 se na konci odstavce 1 doplňují slova "po dobu 5 let, a v

případě prekursorů a pomocných látek po dobu nejméně 3 let^10m)".Poznámka pod čarou č. 10m) zní:"10m) Čl. 2 odst. 4 nařízení Rady (EHS) č. 3677/90, ve znění nařízení

Rady (EHS) č. 900/92.".54. V § 34 odstavec 1 zní:"(1) Kontrolu dodržování povinností vyplývajících z tohoto zákona a z

rozhodnutí vydaných na jeho základě vykonávají pověření zaměstnancia) Ministerstva zdravotnictví,b) Policie České republiky,c) krajů zařazení do krajského úřadu,d) celních orgánů pouze ve věcech týkajících se pěstování máku setého a

konopí,e) krajských veterinárních správ a Městské veterinární správy v Praze

pouze ve věcech veterinární péče

(dále jen "inspektoři").".55. V § 34 se doplňuje odstavec 7, který zní:"(7) Pro účely kontroly pěstování máku setého nebo konopí poskytují

katastrální úřady celním orgánům údaje z katastru nemovitostí

bezplatně.".56. Hlava osmá včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 10n) až 10p) zní:"HLAVA VIIISANKCE§ 36Správní delikty(1) Právnická osoba, případně fyzická osoba, která při podnikání nebo v

přímé souvislosti s ním, se dopustí správního deliktu tím, žea) vykonává činnost, k níž se vyžaduje registrace k zacházení s

pomocnými látkami (§ 3a odst. 2), bez této registrace,b) vykonává činnost, k níž se vyžaduje povolení k zacházení s

návykovými látkami, přípravky a prekursory (§ 4), bez tohoto povolení,c) uvede nepravdivé nebo neúplné údaje v žádosti o povolení k zacházení

s návykovými látkami, přípravky a prekursory (§ 8),d) nesdělí písemně Ministerstvu zdravotnictví změny údajů, které uvedla

v žádosti o vydání povolení k zacházení s návykovými látkami, přípravky

a prekursory, nebo ukončení výkonu činnosti, k níž jí bylo vydáno

povolení k zacházení s návykovými látkami, přípravky a prekursory (§ 8

odst. 9 a 11),e) neoznámí písemně Ministerstvu zdravotnictví ustanovení zástupce

odpovědné osoby nebo osoby plnící její funkci nebo ukončení jeho funkce

(§ 9 odst. 9),f) neustanoví novou odpovědnou osobu ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy

stávající odpovědná osoba přestala splňovat stanovené předpoklady nebo

je z jiných důvodů trvale neschopna vykonávat svoji funkci nebo se vzdá

výkonu funkce a nepožádá Ministerstvo zdravotnictví o změnu odpovědné

osoby uvedené v povolení k zacházení (§ 9 odst. 10),g) nedodrží při skladování návykových látek, přípravků a prekursorů,

jakož i zařízení k jejich výrobě, povinnosti podle § 10,h) předá nebo prodá návykové látky, přípravky a prekursory osobám,

které nejsou oprávněny s nimi zacházet, nebo na tyto osoby převede

práva spojená s návykovými látkami, přípravky a prekursory (§ 12 odst.

1),i) předá nebo prodá pomocné látky uvedené v příloze č. 10 tohoto zákona

osobám, které nepředloží předávajícímu nebo prodávajícímu vyplněné

prohlášení podle zvláštního právního předpisu^5f) ( § 12 odst. 2),j) vyrábí, dováží, vyváží nebo prodává prekursory nebo pomocné látky

uvedené v příloze č. 10 tohoto zákona a nezabezpečí označení těchto

látek před jejich uvedením na trh štítkem s uvedením jejich názvu (§ 12

odst. 4),k) neprovede zneškodnění nepoužitelných návykových látek, přípravků a

prekursorů, jakož i odpadů je obsahujících podle § 14,l) umísťuje návykové látky a přípravky v celních skladech, svobodných

celních pásmech a svobodných celních skladech7) (§ 15 písm. a),m) zasílá návykové látky, přípravky a prekursory poštou jako obyčejné

zásilky, prostřednictvím poštovních schránek nebo osobám, které nejsou

oprávněny zacházet s návykovými látkami (§ 15 písm. c),n) nesplní před zahájením činnosti povinnost registrace nebo v žádosti

o registraci uvede nepravdivé nebo neúplné údaje (§ 16),o) nesdělí písemně Ministerstvu zdravotnictví změny údajů uváděných pro

udělení registrace (§ 16 odst. 4) nebo skutečnost, že přestává

vykonávat činnost, která byla předmětem registrace (§ 16 odst. 5),p) vyveze návykové látky nebo přípravky s jejich obsahem, prekursory

nebo pomocné látky bez vývozního povolení (§ 20, 20a a 20b),q) uvede nepravdivé nebo neúplné údaje v případě vývozu manganistanu

draselného nebo anhydridu kyseliny octové [§ 20b odst. 2 písm. a)],r) doveze návykové látky nebo přípravky s jejich obsahem bez dovozního

povolení (§ 21),s) uvede nepravdivé nebo neúplné údaje v žádosti o vývozní nebo dovozní

povolení (§ 22),t) pěstuje (§ 24) druhy a odrůdy rostliny konopí (rod Cannabis), které

mohou obsahovat více než 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů,

nebo pěstuje rostliny rodu Erythroxylon (keř koka),u) doveze nebo vyveze makovinu bez dovozního nebo bez vývozního

povolení (§ 25),v) nesplní ohlašovací povinnosti nebo v hlášení uvede nepravdivé nebo

neúplné údaje (§ 26),w) nesplní ohlašovací povinnost při zacházení s návykovými látkami,

přípravky a prekursory, k němuž se nevyžaduje povolení k zacházení (§

26 odst. 2),x) nepředá Ministerstvu zdravotnictví do patnáctého dne prvního měsíce

kalendářního čtvrtletí čtvrtletní hlášení o vývozu nebo dovozu makoviny

v uplynulém čtvrtletí nebo v hlášení uvede nepravdivé nebo neúplné

údaje (§ 30),y) neplní povinnost evidence a dokumentace podle § 32 a 33 tohoto

zákona,z) neplní kontrolní povinnost nebo oznamovací povinnost podle § 35.(2) Provozovatel lékárny se dopustí správního deliktu tím, žea) nepředá krajskému úřadu do konce února roční hlášení za uplynulý

kalendářní rok o stavu a pohybu zásob návykových látek uvedených v

příloze č. 1 nebo 5 tohoto zákona, včetně přípravků je obsahujících, s

výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 8 tohoto zákona (§ 27),b) uvede v ročním hlášením o stavu a pohybu zásob návykových látek

uvedených v příloze č. 1 nebo 5 tohoto zákona, včetně přípravků je

obsahujících, s výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 8 tohoto

zákona, za uplynulý kalendářní rok (§ 27) nepravdivé nebo neúplné

údaje,c) při ukončení činnosti lékárny nepředá krajskému úřadu mimořádné

hlášení o stavu a pohybu zásob návykových látek uvedených v příloze č.

1 nebo 5 tohoto zákona, včetně přípravků je obsahujících, s výjimkou

přípravků uvedených v příloze č. 8 tohoto zákona, nebo v hlášení uvede

nepravdivé nebo neúplné údaje.(3) Provozovatel lékárny nebo distributor léčiv se dopustí správního

deliktu tím, žea) nesplní povinnost (§ 27a odst. 1) nahlásit do 10. ledna kalendářního

roku příslušné krajské veterinární správě nebo Městské veterinární

správě v Praze odběr přípravků obsahujících návykové látky uvedené v

přílohách č. 1 a 5 tohoto zákona, s výjimkou přípravků uvedených v

příloze č. 8 tohoto zákona, veterinárními lékaři za uplynulý kalendářní

rok,b) uvede v hlášení (§ 27a odst. 1) o odběru přípravků obsahujících

návykové látky uvedené v přílohách č. 1 a 5 tohoto zákona, s výjimkou

přípravků uvedených v příloze č. 8 tohoto zákona, veterinárními lékaři

za uplynulý kalendářní rok nepravdivé nebo neúplné údaje.(4) Osoba registrovaná^10n) u Ministerstva zdravotnictví (§ 16), s

výjimkou prodejce pomocných látek, se dopustí správního deliktu tím, žea) nepředá Ministerstvu zdravotnictví do konce února za uplynulý

kalendářní rok hlášení o výrobě, vývozu a dovozu pomocných látek

uvedených v příloze č. 10 tohoto zákona a o vývozu pomocných látek

uvedených v příloze č. 11 tohoto zákona [§ 28 odst. 1 písm. a)],b) nepředá Ministerstvu zdravotnictví do patnáctého dne následujícího

měsíce měsíční hlášení o vývozu pomocných látek uvedených v přílohách

č. 10 a 11 tohoto zákona v případech, na které se vyžaduje vývozní

povolení [§ 28 odst. 1 písm. b)],c) uvede v hlášení o výrobě, vývozu a dovozu pomocných látek uvedených

v příloze č. 10 tohoto zákona za uplynulý kalendářní rok a v hlášení o

vývozu pomocných látek uvedených v příloze č. 11 tohoto zákona

nepravdivé nebo neúplné údaje [§ 28 odst. 1 písm. a)],d) uvede v měsíčním hlášení o vývozu pomocných látek uvedených v

přílohách č. 10 a 11 tohoto zákona v případech, na které se vyžaduje

vývozní povolení [§ 28 odst. 1 písm. b)], nepravdivé nebo neúplné

údaje,e) nepředá Ministerstvu zdravotnictví informace o odcizených pomocných

látkách a o dalších okolnostech podle bezprostředně závazného předpisu

Evropských společenství,^10n) zejména o neobvyklých objednávkách nebo

transakcích s pomocnými látkami, které mohou vést k podezření, že tyto

látky určené pro dovoz, vývoz nebo tranzit mohou být zneužity pro

nezákonnou výrobu omamných nebo psychotropních látek [§ 28 odst. 1

písm. d)],f) při ukončení činnosti nepředá do 30 dnů od ukončení této činnosti

mimořádné hlášení v rozsahu stanoveném v § 28 odst. 1 písm. a) nebo v

hlášení uvede nepravdivé nebo neúplné údaje.(5) Právnická osoba, případně fyzická osoba, která při podnikání nebo v

přímé souvislosti s ním, pěstující mák setý nebo konopí na celkové

ploše větší než 100 m2, se dopustí správního deliktu tím, žea) nesplní ohlašovací povinnost podle § 29,b) uvede nepravdivé nebo neúplné údaje v hlášeních podle § 29.§ 37Pokuty(1) Za správní delikty podle § 36 odst. 1 se právnické osobě, případně

fyzické osobě, která při podnikání nebo v přímé souvislosti s ním,

uloží pokuta doa) 500 000 Kč, jde-li o správní delikty podle písmen d), e), f), g),

h), i), j), k), l), m), n), o), t), u), v), w), x), y) a z),b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikty podle písmen c), q) a s),c) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikty podle písmen a), b), p) a

r).(2) Za správní delikty podle § 36 odst. 2 se právnické osobě, případně

fyzické osobě, která při podnikání nebo v přímé souvislosti s ním,

uloží pokuta doa) 500 000 Kč, jde-li o správní delikty podle písmen a) a c),b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikty podle písmene b).(3) Za správní delikty podle § 36 odst. 3 se právnické osobě, případně

fyzické osobě, která při podnikání nebo v přímé souvislosti s ním,

uloží pokuta doa) 500 000 Kč, jde-li o správní delikty podle písmene a),b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikty podle písmene b).(4) Za správní delikty podle § 36 odst. 4 se právnické osobě, případně

fyzické osobě, která při podnikání nebo v přímé souvislosti s ním,

uloží pokuta doa) 500 000 Kč, jde-li o správní delikty podle písmen a), b), e) a f),b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikty podle písmen c) a d).(5) Za správní delikty podle § 36 odst. 5 se právnické osobě, případně

fyzické osobě, která při podnikání nebo v přímé souvislosti s ním,

uloží pokuta doa) 500 000 Kč, jde-li o správní delikty podle písmene a),b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikty podle písmene b).§ 38Propadnutí věci(1) Za správní delikt podle § 36 lze právnické osobě, případně fyzické

osobě, která při podnikání nebo v přímé souvislosti s ním, uložit též

propadnutí návykových látek, přípravků, prekursorů a pomocných látek,

zařízení a materiálů potřebných k jejich výrobě, určených nebo užitých

k jeho spáchání, pokud právnické osobě náleží.(2) Při uplatnění sankce propadnutí věci podle odstavce 1 se přihlíží

zejména ke stupni závažnosti a rozsahu následků, které porušení

povinnosti způsobilo nebo mohlo způsobit, k okolnostem, za nichž k němu

došlo, a k době, po kterou k porušování povinnosti docházelo.(3) Vlastníkem propadlé věci se stává stát.§ 39(1) Fyzická osoba pěstující mák setý nebo konopí na celkové ploše větší

než 100 m2 se dopustí přestupku tím, žea) nesplní ohlašovací povinnosti podle § 29,b) uvede nepravdivé nebo neúplné údaje v hlášeních podle § 29.(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 100 000

Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. b) lze uložit pokutu do 200

000 Kč.§ 40Společná ustanovení o sankcích(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že

vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení

právní povinnosti zabránila.(2) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti

správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům, a

k okolnostem, za nichž byl spáchán.(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže

příslušný správní orgán o něm nezahájil řízení do 5 let ode dne, kdy se

o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl správní

delikt spáchán.(4) Správní delikt právnické osoby podle § 36 odst. 1, s výjimkou

správního deliktu podle § 36 odst. 1 písm. g), k), y) a z) spáchaného

ve zdravotnickém zařízení, a správní delikt podle § 36 odst. 4 v prvním

stupni projednává Ministerstvo zdravotnictví.(5) Správní delikt právnických osob podle § 36 odst. 1 písm. g), k), y)

a z) spáchaný ve zdravotnickém zařízení a správní delikt podle § 36

odst. 2 písm. a), b) a c) v prvním stupni projednává krajský úřad.(6) Správní delikt právnických osob podle § 36 odst. 5 písm. a) a b) a

přestupky podle § 39 odst. 1 písm. a) a b) v prvním stupni projednává

celní orgán.(7) Správní delikt právnických osob podle § 36 odst. 3 písm. a) a b) v

prvním stupni projednává příslušná krajská veterinární správa nebo

Městská veterinární správa v Praze.(8) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické

osoby^10o) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení

tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.(9) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Rozhodnutí o uložení

pokuty lze vykonat do 5 let po uplynutí lhůty určené pro jejich

zaplacení.(10) Příjem z pokut uložených Ministerstvem zdravotnictví, celními

orgány, příslušnými krajskými veterinárními správami nebo Městskou

veterinární správou v Praze je příjmem státního rozpočtu. Příjem z

pokut uložených krajským úřadem je příjmem kraje.(11) Při vybírání a vymáhání uložených pokut se postupuje podle

zvláštního právního předpisu.^10p)10n) Článek 8 nařízení Rady (EHS) č. 3677/90.10o) § 2 obchodního zákoníku.10p) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění

pozdějších předpisů.".57. Za § 41 se vkládá nový § 41a, který včetně poznámky pod čarou č.

11a) zní:"§ 41aNa fyzické osoby a právnické osoby při zacházení s prekursory a

pomocnými látkami v celních skladech a svobodných obchodních

zónách^11a) se nevztahují ustanovení § 4, 16, 20a, 20b, 26 a 28 tohoto

zákona.11a) Článek 18 Úmluvy Organizace spojených národů proti nedovolenému

obchodu s omamnými a psychotropními látkami, vyhlášené pod č. 462/1991

Sb.".58. § 42 včetně poznámky pod čarou č. 11b) zní:"§ 42Ve veškerých úředních dokladech, obchodních dokladech a tiskopisech

musí být používány názvy návykových látek, prekursorů a pomocných látek

podle příloh tohoto zákona.^5g) V případě hromadně vyráběných léčivých

přípravků^11b) se jejich názvy označují jen registrovaným názvem.11b) Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplněních

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".59. V § 43 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 až 6, které znějí:"(3) Celní orgány jsou povinny předávat Policii České republiky

jednotlivá hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí podle § 29

takto:a) hlášení podle § 29 písm. a) do 10. června příslušného kalendářního

roku,b) hlášení podle § 29 písm. b) neprodleně.(4) Celní orgány jsou povinny předávat Generálnímu ředitelství cel

jednotlivá hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí podle § 29

takto:a) hlášení podle § 29 písm. a) do 10. června příslušného kalendářního

roku,b) hlášení podle § 29 písm. b) neprodleně,c) hlášení podle § 29 písm. c) do 31. ledna za uplynulý kalendářní rok.(5) Generální ředitelství cel sděluje Ministerstvu zemědělství údajea) podle § 29 písm. a) do 20. června příslušného kalendářního roku,b) podle § 29 písm. b) do 31. března za uplynulý kalendářní rok,c) podle § 29 písm. c) do 31. března za uplynulý kalendářní rok

na formulářích vydaných Ministerstvem zemědělství.(6) Generální ředitelství cel sděluje Ministerstvu zdravotnictví údajea) podle § 29 písm. a) do 20. června příslušného kalendářního roku,b) podle § 29 písm. c) do 31. března za uplynulý kalendářní rok na

formulářích vydaných Ministerstvem zdravotnictví.".Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 7.60. V § 43 odst. 7 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a

doplňuje se písmeno d), které zní:"d) informují průběžně příslušný krajský úřad o porušení povinností

vyplývajících z tohoto zákona a o rozhodnutích vydaných na tomto

základě.".61. Za § 43 se vkládá nový § 43a, který včetně nadpisu a poznámek pod

čarou č. 11c) až 11n) zní:"§ 43aPůsobnost orgánů státní správy(1) Ministerstvo zdravotnictví mimo činnosti stanovené tímto zákonem

dále v oblasti návykových látek, přípravků, prekursorů a pomocných

láteka) monitoruje pohyb vybraných pomocných látek, případně prekursorů,

mezi Českou republikou a ostatními zeměmi v rámci mezinárodních

projektů,b) rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutí krajského úřadu

v případech uvedených v § 40 odst. 5,c) poskytuje Mezinárodnímu úřadu pro kontrolu omamných látek1. čtvrtletně údaje týkající se dovozu a vývozu omamných látek,^11c)

psychotropních látek^11d) přílohy č. 5 tohoto zákona a přípravků

obsahujících tyto látky za uplynulé 3 měsíce,2. jednou za rok do 30. června údaje týkající se produkce, výroby,

spotřeby, stavu zásob a zadržených množství omamných látek a přípravků

obsahujících tyto látky za uplynulý kalendářní rok,^11e)3. jednou za rok do 30. června údaje týkající se výroby, stavu zásob,

dovozu a vývozu psychotropních látek a přípravků obsahujících tyto

látky za uplynulý kalendářní rok,^11f)4. do 30. června odhad potřeby omamných látek,^11g) psychotropních

látek^11h) a přípravků obsahujících tyto látky na následující

kalendářní rok a jejich doplňky^11i) během kalendářního roku,d) poskytuje Evropské komisi jednou za rok údaje podle bezprostředně

závazného předpisu Evropských společenství,^11j)e) vykonává působnost v oblasti prekursorů a pomocných látek podle

bezprostředně závazných předpisů Evropských společenství,^11k)f) spolupracuje s příslušnými orgány státu dovozce a vývozce.(2) Policie České republikya) informuje Ministerstvo zdravotnictví o všech důležitých

skutečnostech nezbytných pro rozhodování Ministerstva zdravotnictví

podle tohoto zákona,^11j) zejména o pokusech odcizení a odcizení

návykových látek, přípravků, prekursorů a pomocných látek,b) do 30. dubna za uplynulý kalendářní rok zasílá Ministerstvu

zdravotnictví přehled o odňatých^11l) množstvích prekursorů a pomocných

látek, údaje o jakékoliv jiné látce neuvedené v přílohách č. 9, 10 a 11

tohoto zákona, o níž bylo zjištěno, že byla použita k nedovolené výrobě

omamných látek nebo psychotropních látek, o formách, metodách a

prostředcích nedovolené výroby omamných látek a psychotropních látek s

použitím prekursorů a pomocných látek podle bezprostředně závazného

předpisu Evropských společenství.^11j)(3) Ministerstvo průmyslu a obchodua) spolupracuje s Ministerstvem zdravotnictví podle bezprostředně

závazného předpisu Evropských společenství^11m), ^11n) před vydáváním

licence Ministerstva průmyslu a obchodu k vývozu manganistanu

draselného a anhydridu kyseliny octové a všeobecného vývozního povolení

na pomocné látky uvedené v příloze č. 11 tohoto zákona,b) do 30. dubna za uplynulý kalendářní rok zasílá Ministerstvu

zdravotnictví přehled uskutečněných dovozů a vývozů pomocných látek

uvedených v přílohách č. 10 a 11 tohoto zákona.(4) Celní orgánya) informují Ministerstvo zdravotnictví o všech důležitých

skutečnostech nezbytných pro jeho rozhodování podle tohoto zákona,^11j)

zejména o případech zajištění^11o) návykových látek, přípravků,

prekursorů a pomocných látek,b) do 30. dubna za uplynulý kalendářní rok zasílají Ministerstvu

zdravotnictví přehled o zajištěných^11o) množstvích prekursorů a

pomocných látek, údaje o jakékoliv jiné látce neuvedené v přílohách č.

9, 10 a 11 tohoto zákona, o níž bylo zjištěno, že byla použita k

nedovolené výrobě omamných látek nebo psychotropních látek, o formách,

metodách a prostředcích nedovolené výroby omamných látek a

psychotropních látek s použitím prekursorů a pomocných látek podle

bezprostředně závazného předpisu Evropských společenství,^11j)c) doplňují podle bezprostředně závazného předpisu Evropských

společenství^11p) v případě prekursorů a pomocných látek údaje na

vývozním povolení,d) kontrolují vyvezená množství pomocných látek přílohy č. 11 tohoto

zákona, zda nepřesahují limity stanovené Ministerstvem zdravotnictví

vyhláškou,e) poskytují informace o dovozu nebo vývozu návykových látek,

přípravků, prekursorů nebo pomocných látek Ministerstvu zdravotnictví.11c) Čl. 1, 2, 13, 20 a 25 vyhlášky č. 47/1965 Sb.11d) Čl. 1 a 2 Úmluvy o psychotropních látkách vyhlášené pod č. 62/1989

Sb.11e) Čl. 1, 2, 13, 20 a 27 vyhlášky č. 47/1965 Sb.11f) Čl. 1, 2, 3, 12 a 16 Úmluvy o psychotropních látkách vyhlášené pod

č. 62/1989 Sb.11g) Čl. 1, 12 a 19 vyhlášky č. 47/1965 Sb.11h) Rezoluce Hospodářské a sociální rady Organizace spojených národů

č. 1981/7.Implementace Úmluvy o psychotropních látkách z r. 1971.Rezoluce Hospodářské a sociální rady Organizace spojených národů č.

1991/44.Prevence úniku psychotropních látek seznamu III a IV Úmluvy o

psychotropních látkách z r. 1971 do nezákonných kanálů při mezinárodním

obchodování.11i) Čl. 12 odst. 4 a odst. 5 a čl. 19 odst. 3 vyhlášky č. 47/1965 Sb.11j) Čl. 9 odst. 1 nařízení Rady (EHS) č. 3677/90.11k) Nařízení Rady (EHS) č. 3677/90.11l) § 79 trestního řádu.11m) Čl. 5a odst. 3 nařízení Rady (EHS) č. 3677/90, ve znění nařízení

Rady (EHS) č. 900/92.11n) Článek 5 nařízení Komise (EHS) č. 3769/92, ve znění nařízení Rady

(EHS) č. 900/92 a nařízení Rady (ES) č. 988/2002.11o) § 309 až 312 zákona č. 13/1993 Sb.11p) Čl. 4a odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 3677/90, ve znění nařízení

Rady (ES) č. 988/2002.".62. V § 44 odst. 1 se za slova "§ 16" doplňují slova "odst. 1 až 5".63. V příloze č. 5 se za položku "Amfetamin" doplňuje do sloupce

"Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce" slovo "Amineptin"

a do sloupce "Chemický název" slovo

"7-(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyklohepten-5-ylamino)heptanová

kyselina".64. Přílohy č. 9 až 11 znějí:"Příloha č. 9 k zákonu č. 167/1998 Sb.PREKURSORY zařazené do tabulky I podle Úmluvy OSN proti nedovolenému

obchodu s omamnými a psychotropními látkami (sdělení č. 462/1991 Sb. a

podle bezprostředně závazného předpisu Evropských společenství ^x))------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mezinárodní nechráněný název (INN) Chemický název Podpoložka celního

v českém jazyce sazebníku

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Efedrin a) (IR,2S)-2-methylamino-1-fenyl-1-propanol, 2939 41 00

b) (IS,2R)-2-methylamino-1-fenyl-1-propanol,a),b)

c) racemická směs látek uvedených pod písmenem

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ergometrin N-[1-(hydroxymethyl)ethyl]amid D-lysergové kyseliny 2939 61 00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ergotamin 5'alfa-benzyl-12'-hydroxy-2'-methyl-3',6',18-ergotamantrion 2939 62 00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fenylaceton 1-fenyl-2-propanon 2914 31 00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Isosafrol (cis+trans forma) 1,2-(methylendioxy)-4-propenylbenzen (směs cis+trans forma) 2932 91 00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kyselina lysergová kyselina (8 beta)9-10-didehydro-6-methylergolin-8-karboxylová 2939 63 00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3,4-methylendioxyfenyl-2-propanon 3,4-methylendioxyfenyl-2-propanon 2932 92 00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N-acetylantranilová kyselina kyselina 2-acetamidobenzoová 2924 23 00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Norefedrin (fenylpropanolamin) erythro-2-amino-1-fenyl-1-propanol 2939 49 00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Piperonal 1,3-benzodioxol-5-karbaldehyd 2932 93 00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pseudoefedrin a) (1R,2R)-2-methylamino-1-fenyl-1-propanol, 2939 42 00

b) (1S,2S)-2-methylamino-1-fenyl-1-propanol,

c) racemická směs látek uvedených pod písmenem a), b)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Safrol 4-allyl-1,2-methylendioxybenzen 2932 94 00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Včetně solí ve všech případech, kdy existence takových solí je možná.Příloha č. 10 k zákonu č. 167/1998 Sb.POMOCNÉ LÁTKY zařazené do tabulky II podle Úmluvy OSN proti

nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami (sdělení č.

462/1991 Sb. a podle bezprostředně závazného předpisu Evropských

společenství^ x))------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mezinárodní nechráněný název (INN) Chemický název Podpoložka celního

v českém jazyce sazebníku

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anhydrid kyseliny octové acetanhydrid 2915 24 00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kyselina antranilová kyselina 2-aminobenzoová 2922 43 00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kyselina fenyloctová kyselina fenyloctová 2916 34 00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Manganistan draselný manganistan draselný 2841 61 00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Piperidin hexahydropyridin 2933 32 00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Včetně solí uvedených látek ve všech případech, kdy existence takových solí je možná.Příloha č. 11 k zákonu č. 167/1998 Sb.POMOCNÉ LÁTKY zařazené do tabulky II podle Úmluvy OSN proti

nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami (sdělení č.

462/1991 Sb. a podle bezprostředně závazného předpisu Evropských

společenství ^x))------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mezinárodní nechráněný název (INN) Chemický název Podpoložka celního

v českém jazyce sazebníku

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aceton 2-propanon 2914 11 00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ether Diethylether 2909 11 00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kyselina chlorovodíková kyselina chlorovodíková 2806 10 00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kyselina sírová kyselina sírová 2807 00 10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Methylethylketon (MEK) 2-butanon 2914 12 00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toluen methylbenzen 2902 30 00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Včetně solí uvedených látek ve všech případech, kdy existence takových solí je možná, s výjimkou solí kyseliny

chlorovodíkové a kyseliny sírové.x) Čl. 1 odst. 1 nařízení Rady (EHS) č. 3677/90, ve znění nařízení

Komise (ES) č. 1232/2002.Čl.IIPřechodná ustanovení1. Zahájená řízení o registraci, která nebyla pravomocně ukončena ke

dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních

právních předpisů.2. Zahájená řízení o pokutách, která nebyla pravomocně ukončena ke dni

nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních

předpisů.3. Ohlašovací povinnost podle § 29 splní osoby poprvé za rok 2005.4. Odpovědná osoba ustanovená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona

se považuje za odpovědnou osobu podle tohoto zákona.Čl.IIIZmocnění k vyhlášení úplného znění zákonaPředseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění

zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých

dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších zákonů.ČÁST DRUHÁZměna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní

správy České republikyČl.IVZákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů

státní správy České republiky, ve znění zákona č. 34/1970 Sb., zákona

č. 147/1970 Sb., zákona č. 125/1973 Sb., zákona č. 25/1976 Sb., zákona

č. 118/1983 Sb., zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 37/1989 Sb., zákona

č. 173/1989 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č.

9/1990 Sb., zákona č. 93/1990 Sb., zákona č. 126/1990 Sb., zákona č.

203/1990 Sb., zákona č. 288/1990 Sb., zákonného opatření Předsednictva

České národní rady č. 305/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., zákona č.

173/1991 Sb., zákona č. 283/1991 Sb., zákona č. 19/1992 Sb., zákona č.

23/1992 Sb., zákona č. 103/1992 Sb., zákona č. 167/1992 Sb., zákona č.

239/1992 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č.

350/1992 Sb., zákona č. 358/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č.

474/1992 Sb., zákona č. 548/1992 Sb., zákona č. 21/1993 Sb., zákona č.

166/1993 Sb., zákona č. 285/1993 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č.

89/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 135/1996 Sb., zákona č.

272/1996 Sb., zákona č. 152/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č.

148/1998 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č.

154/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 239/2000 Sb., zákona č.

257/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č.

458/2000 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č.

47/2002 Sb., zákona č. 219/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona č.

62/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb. a zákona č. 18/2004 Sb., se mění

takto:1. V § 10 odst. 1 se za slova "v přímé řídící působnosti" vkládají

slova " , zacházení s návykovými látkami, přípravky, prekursory a

pomocnými látkami".2. V § 10 se doplňuje odstavec 3, který zní:"(3) Organizační součástí Ministerstva zdravotnictví je Inspektorát

omamných a psychotropních látek.".ČÁST TŘETÍÚČINNOSTČl.VTento zákon nabývá účinnosti prvním dnem prvního měsíce následujícího

po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 48, 54, pokud

jde o § 34 odst. 1 písm. d), 55, 56, pokud jde o § 40 odst. 6, a 59,

která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2005.Zaorálek v. r.Klaus v. r.Špidla v. r.

Related Laws