o prohlášení města Františkovy Lázně za památkové rezervace


Published: 1992

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
443/1992 Sb.NAŘÍZENÍ VLÁDYze dne 29. července 1992o prohlášení území historického jádra města Františkovy Lázně a území

pevnosti Terezín za památkové rezervaceVláda České republiky nařizuje podle § 5 odst. 1 zákona České národní

rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:§ 1(1) Území historického jádra města Františkovy Lázně se prohlašuje za

památkovou rezervaci.(2) Území pevnosti Terezín se prohlašuje za památkovou rezervaci (dále

jen "rezervace").§ 2(1) Hranice území rezervace Františkovy Lázně je vymezena v příloze č.

1 tohoto nařízení a je vyznačena v plánu, který je uložen u

ministerstva kultury České republiky, u Státního ústavu památkové péče

v Praze, u Památkového ústavu v Plzni, u Městského úřadu ve

Františkových Lázních a u Okresního úřadu v Chebu.(2) Hranice území rezervace pevnosti Terezín je vymezena v příloze č. 2

tohoto nařízení a je vyznačena v plánu, který je uložen u ministerstva

kultury České republiky, u Státního ústavu památkové péče v Praze, u

Památkového ústavu v Ústí nad Labem, u Okresního úřadu v Litoměřicích a

u Městského úřadu v Terezíně.(3) Vyznačení hranic území rezervací v územně plánovacích podkladech a

v územně plánovací dokumentaci upravují zvláštní předpisy.^1)§ 3Pro zabezpečení ochrany rezervací Františkovy Lázně a Terezín se

stanoví tyto podmínky:a) při pořizování územně plánovací dokumentace musí být posílen význam

rezervace ve funkční, prostorové, hmotné a významové struktuře města a

chráněny jeho panoramatické hodnoty; přitom musí být v rezervaci

respektován a zhodnocován historický půdorys a jemu odpovídající

urbanistická skladba, městské prostory a plochy, včetně podzemních

prostor a povrchu komunikací a krajinný charakter rezervace;b) musí být zachována objemová skladba uličních bloků a jejich vnější

výraz, zejména výškové poměry, stavební materiály, tvary a členění

vnějších ploch jednotlivých objektů, a to i těch, které nejsou

nemovitými kulturními památkami; musí být zachovány prvky drobné

architektury, pomníky a památníky, které jsou historickým dokumentem

tohoto území;c) v rezervaci smějí být využívány stavby, městské prostory a plochy

jen v souladu s jejich kapacitními možnostmi a památkovou hodnotou

rezervace;d) úpravy městských prostor a ploch v rezervaci musí směřovat k jejich

obnově, funkčnímu a estetickému zhodnocení se zřetelem k charakteru

historického a přírodního prostředí rezervace;e) úpravy nemovitých kulturních památek v rezervaci i jejich souborů

musí být projektovány a prováděny se zřetelem k trvalému zabezpečení

jejich existence a hmotné podstaty i přiměřenému společenskému využití

a dalšímu zhodnocení jejich výtvarných a dokumentárních funkcí;f) při udržovacích pracích v rezervaci se musí zabezpečovat technický

stav kulturních památek a jejich souborů tak, aby byly chráněny před

poškozením a znehodnocením do doby, než bude provedena jejich celková

obnova.§ 4Pro zabezpečení ochrany rezervace Františkovy Lázně se stanoví tyto

další podmínky:a) terénní a sadové úpravy a stavby technického vybavení včetně

dopravních staveb v rezervaci musí být projektovány a prováděny s

ohledem na památkovou hodnotu rezervace, objektů, parků a historického

podzemí a s ohledem na geologické prostředí tak, aby nedošlo k narušení

rozsáhlých úprav území z období založení města; musí být zachovány a

neporušeny sběrné kanály a zpevnění rašeliniště a neporušena geologická

skladba podloží;b) při nové výstavbě v rezervaci se musí brát zřetel na urbanistické a

architektonické vztahy ke kulturním památkám a jejich souborům,

navazovat na jejich objemovou a prostorovou skladbu i charakter

prostředí a dotvářet jejich celky přiměřenou a kvalitní

architektonickou tvorbou;c) při nové výstavbě a údržbě staveb musí být zachovány a rekultivovány

lázeňské parky a další veřejná zeleň, včetně pásů jírovců v ulicích.§ 5Pro zabezpečení ochrany rezervace Terezín se stanoví tyto další

podmínky:a) v Hlavní pevnosti musí být zachovány a zhodnocovány městské prostory

včetně povrchů komunikací a podzemních prostor; při nové výstavbě a

údržbě staveb musí být zachovány a rekultivovány parky a další veřejná

zeleň;b) musí být zachovány objekty a plochy pevnostního systému v prostoru

Hlavní pevnosti, Malé pevnosti a mezilehlého území Horního a Dolního

retranchementu,^2) včetně podzemí a přilehlých svahů s podzemními i

terénními fortifikačními články;c) musí být zachován volný prostor nezastavěný městskou zástavbou a

pohledově nenarušující souvislost mezi Hlavní a Malou pevností;d) v té části rezervace, která zahrnuje Bohušovickou kotlinu a

hřbitovy, se musí dbát na zachování a dotvoření volného krajinného

území, zdůrazňujícího historickou souvislost města s pietními místy

krematoria a hřbitovů; nesmí být narušena panoramatická hodnota města;e) terénní úpravy musí respektovat území a prvky pevnostního systému

valů a příkopů, fortifikačních cest a terénního reliéfu;f) úpravy technického vybavení, dopravních staveb a inženýrských sítí

se musí provádět s ohledem na památkovou hodnotu rezervace, objektů

zeleně, zpevněných ploch a zvláště pak na historické podzemí, pevnostní

kanalizaci, napouštěcí a vypouštěcí obranný systém, podzemní minové

galerie, komory a naslouchací chodby, které zasahují do předpolí

pevnosti;g) při nové výstavbě v rezervaci se musí brát zřetel na urbanistické a

architektonické vztahy ke kulturním památkám a jejich souborům,

navazovat na jejich objemovou a prostorovou skladbu i charakter

prostředí a dotvářet jejich celky přiměřenou a kvalitní

architektonickou tvorbou; vzájemné prolínání města a ploch volného

krajinného území nesmí být narušeno.§ 6Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.Příl.1Františkovy LázněHranice území památkové rezervace Františkových Lázní vede na severní

straně ulicí Lidickou a Čs. armády k ulici Nádražní a pokračuje

parkovou cestou v Sadech mládeže a Nádražní stezkou k ulici Ruské. Na

východní straně vede podle tělesa ČSD k potoku Slatinka. Jižní strana

vede podle potoka Slatinka a na západní straně pokračuje ve Dvořákových

sadech krátkou spojkou k západní terénní cestě přes křižovatku ulice

Dr. Šimka a pokračuje ulicí Dlouhou k výchozímu bodu v ulici Lidické.Příl.2TerezínRozsah památkové rezervace v Terezíně je vymezen hranicí, která vede po

severní straně města od křižovatky silnic Terezín-Lovosice-Litoměřice

východním směrem po silnici I-8, odbočuje na sever cestou číslo 666 až

k severní hranici parcely katastrální číslo (dále jen "parcely") 668,

dále po severní straně parcel 664, 670, 671 a 672 až k severovýchodnímu

rohu parcely 668, kde přechází řeku Ohři k severní straně parcely 693,

obíhá severní šíp (parcely 687 a 686), pokračuje po severních stranách

parcel 694, 700, 702, přechází silnici Terezín-České Kopisty a

pokračuje po severovýchodní hranici parcely 704, severní straně parcely

706, překračuje Starou Ohři a dále sleduje severní okraj parcel 712 a

713. Na východní straně města sleduje hranice rezervace západní stranu

parcely 593 k silnici Terezín-Počáply, po níž směřuje jižním směrem k

silnici I. třídy I-8, kterou překračuje a vede po jižní straně parcely

368 k jihovýchodnímu šípu opevnění (parcely 369, 371-375), který obíhá.

Na jižní straně rezervace je hranice vedena po jižní straně parcel 384

a 390 ke Staré Ohři, kterou přechází a jde po cestě vně opevnění při

jižní straně parcely 396 k Ohři a po jejím východním břehu směrem na

jih. Hranice přechází řeku a obrací se na západ při severovýchodním

nároží parcely 285/3, sleduje její severní stranu a dále pokračuje po

severní straně parcel 285/1 a 327/1 ke hřbitovu (parcela 754), který

obíhá po jižní a západní straně a vede po jihozápadní straně parcely

750 k silnici Terezín-Bohušovice. Na západní straně města je hranice

vedena severním směrem silnicí Terezín-Bohušovice a ulicí Kréta vně

západního opevnění města ke křižovatce se silnicí I. třídy

Terezín-Lovosice-Litoměřice, kde se hranice rezervace uzavírá.1) § 2 odst. 1 písm. d) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a

stavebním řádu (stavební zákon).Vyhláška č. 84/1976 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně

plánovací dokumentaci.2) Retrachement (franc.) - ohrazený prostor při vnějším opevnění

barokní pevnosti, spojující vzdálené pevnostní objekty; také uzavřená

vnější hradba po stranách ravelinu, t.j. trojúhelníkové hradby.

Related Laws