Spolupráce v oblasti vysokých škol s Bádenskem-Württenberskem


Published: 1998

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
27/1998 Sb.SDĚLENÍMinisterstva zahraničních věcíMinisterstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. ledna 1998 bylo ve

Stuttgartu podepsáno Společné ujednání o spolupráci v oblasti vysokých

škol mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

a Ministerstvem pro vědu, výzkum a umění Bádenska-Württemberska na léta

1997 - 1999.Ujednání vstoupilo v platnost dnem podpisu.Do textu Ujednání lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a

Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.Společné ujednánío spolupráci v oblasti vysokých škol mezi Ministerstvem školství,

mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem pro vědu, výzkum

a umění Bádenska-Württemberska na léta 1997 - 1999Na základě dosavadní úspěšné spolupráce a s přáním pokračovat v ní, se

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a

Ministerstvo pro vědu, výzkum a umění Bádenska-Württemberska (dále

"smluvní strany") dohodly na následující spolupráci pro léta 1997 až

1999 takto:I.Vysoké školyČl.1Hlavní oblastí spolupráce je výměna studentů, vědeckého dorostu a

vysokoškolských učitel na bázi reciprocity. Smluvní strany poskytnou

pro tento účel potřebné stipendijní prostředky.Česká smluvní strana nabízí každoročně:- tři jednosemestrová stipendia pro bádensko-württemberské studenty

bohemistiky,- tři stipendia pro bádensko-württemberské doktorandy v délce trávní

jeden až dva semestry,- výměnu vysokoškolských učitelů poskytnutím čtyř stipendií zejména pro

vysokoškolské učitele bohemistiky v délce trávní tři až čtyři týdny,- pět stipendií pro bádensko-württemberské studenty v kursech Letní

školy slovanských studií.Bádensko-württemberská smluvní strana nabízí každoročně:- tři jednosemestrová stipendia pro české studenty germanistiky,- tři stipendia pro české doktorandy v délce trávní jeden až dva

semestry,- výměnu vysokoškolských učitelů poskytnutím čtyř stipendií zejména pro

vysokoškolské učitele germanistiky v délce trávní tři až čtyři týdny,- až deset stipendií na letní kursy určené pro historiky, politology,

právníky, filozofy a teology v délce trvání čtyři týdny.Čl.2Smluvní strany budou podporovat spolupráci vysokých škol. Na formách a

podmínkách této spolupráce se vysoké školy dohodnou samy.Čl.3Smluvní strany budou podporovat činnost lektora českého jazyka a

literatury působícího v rámci výše uvedeného stipendia pro doktorandy

na Univerzitě v Kostnici.II.Finanční a organizační ustanoveníČl.4Smluvní strany zaručují stipendistům osvobození od všech studijních

poplatků.Čl.5Smluvní strany budou nápomocny při ubytování studentů vysokých škol a

doktorandů na vysokoškolské koleji a poskytnou stipendistům patřičnou

péči.Čl.6Výše stipendia pro bádensko-württemberské studenty vysokých škol činí

3000,-- Kč měsíčně a pro doktorandy 3500,-- Kč měsíčně.Česká smluvní strana poskytne bádensko-württemberským vysokoškolským

učitelům bezplatné ubytování, stravné a kapesné ve výši 280,-- Kč na

den.Česká smluvní strana zaručuje účastníkům letních kursů osvobození od

poplatků za zápis a exkurse a nabídne bezplatné ubytování a stravování.Čl.7Výše stipendia pro české studenty vysokých škol činí 900,-- DM měsíčně

a pro doktorandy 1200,-- DM měsíčně.Bádensko-württemberská smluvní strana bude českým vysokoškolským

učitelům nápomocna při zajištění ubytování a poskytne stipendium ve

výši 400,-- DM na týden.Bádensko-württemberská smluvní strana poskytne účastníkům letních kursů

na úhradu kursovného, poplatků za exkurse a nákladů na ubytování a

stravování dostatečně vysoké stipendium.Čl.8Cestovní výlohy na první místo studijního pobytu v přijímajícím státě a

zpět z posledního místa hradí vysílající smluvní strana. Případné

cestovní výlohy konané v přijímajícím státě související s dohodnutým

studijním a výzkumným programem budou uhrazeny ze stipendia.Čl.9Přijímající smluvní strana poskytne lékařskou péči při onemocněních a

nehodách, vyjma chronických onemocnění a zubních protéz. Čeští

stipendisté a vysokoškolští učitelé za tímto účelem uzavřou v

Bádensku-Württembersku odpovídající pojištění, které uhradí z

poskytnutého stipendia.Čl.10Smluvní strany si vymění návrhy studijních pobytů včetně letních

prázdninových kursů každoročně do 31. března. Přitom je nutno předložit

všechny požadované podklady. Návrhy studijních pobytů vysokoškolských

učitelů by přijímající smluvní strana měla obdržet nejpozději dva

měsíce před odjezdem. Smluvní strany sdělí do 30. června, zda navržení

uchazeči budou přijati, a na kterých vysokých školách.III.Závěrečná ustanoveníČl.11Předložené Společné ujednání má platnost do 31. 12. 1999. Poté bude

automaticky o jeden rok prodlouženo, nebude-li jedním z obou partnerů

vypovězeno tři měsíce před uplynutím kalendářního roku.Toto Společné ujednání je vyhotoveno v českém a německém jazyce.PhDr. Pavel Cink, v. r. Karl-Heinz Kammerlohr, v. r.Za Ministerstvo školství, Za Ministerstvo pro vědu,

mládeže a tělovýchovy výzkum a umění

České republiky Bádenska-Württemberska

Related Laws