Malý zákon přídělový


Published: 1931

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
93/1931 Sb.ZÁKONze dne 27. května 1931,kterým se mění a doplňují předpisy o právním poměru k přidělené půdě

(Malý zákon přídělový).Změna: 125/1935 Sb.Změna: 205/1941 Sb.Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto

zákoně:Čl.IZákon ze dne 30. ledna 1920, č. 81 Sb. z. a n., kterým byla vydána po

rozumu §u 10 zákona ze dne 16. dubna 1919, č. 215 Sb. z. a n.,

ustanovení o přídělu zabrané půdy a upraven byl právní poměr k

přidělené půdě (zákon přídělový), se mění a doplňuje takto:§ 1(1) O opatření podle § 19 přídělového zákona za účelem ochrany

trvajících práv vodních, nové úpravy užívání vodních sil, zřízení

služebností vodních i cestných a vůbec všeho, čeho vyžaduje řádné

hospodaření, může rozhodnouti státní pozemkový úřad nejpozději do dvou

let ode dne účinnosti tohoto zákona, a to výjimečně, je-li takové

opatření nezbytno pro půdu, která se dodatečně přiděluje. Není-li v

těchto případech přídělová cena nemovitostí opatřením zatěžovaných

ještě stanovena, bude k tomu při jejím stanovení přiměřeně přihlédnuto,

jinak odpočte nebo poskytne státní pozemkový úřad vlastníku

zatěžovaných nemovitostí náhradu přiměřenou uloženým závadám.(2) Právo státního pozemkového úřadu učiniti opatření podle odst. 1.

může býti vymazáno z pozemkových knih na pouhý návrh vlastníkův,

jakmile uplynula lhůta tam vytčená.§ 2(1) Půdu, která nebyla přidělena jako rolnický nedíl, je dovoleno

propachtovati, zciziti mezi živými a zatížiti jen se svolením

ministerstva zemědělství, a to při výměře až do pěti hektarů veškeré

této půdy do šesti let, v ostatních případech do patnácti let,

počítaných od knihovního vkladu vlastnického práva původním

nabyvatelům, stal-li se však vklad vlastnického práva před 12. červnem

1931, počítaných od tohoto dne.(2) I po lhůtách v odst. 1. uvedených potřebují vlastníci svolení

státního pozemkového úřadu ke zcizení a zatížení, dokud bude váznouti

na nabytých nemovitostech pohledávka státu, státních fondů nebo

náhradové banky z poskytnutého úvěru.(3) Právní jednání beze svolení státního pozemkového úřadu podle odst.

1. a 2. jest neplatné. Svolení musí býti vykázáno listinou v návrhu na

převod vlastnického práva nebo na zápis závady.(4) Svolení není třeba, jde-lia) o zcizení nebo pacht mezi manžely nebo s rodičů na potomky a jejich

manžely,b) o pronájem obytných místností neb obytných budov nesloužících

hospodaření na nabyté půdě,c) o pacht, zcizení nebo zatížení půdy nabyté ke zřízení zahrádek při

budovách, k nutnému rozšíření stavenišť, dvorků a zahrádek, jestliže

půda k těmto účelům nabytá nepřesahuje výměry deseti arů, pak ke stavbě

hospodářských budov, bylo-li vyhověno vytčenému účelu a půda se

propachtuje, zcizuje nebo zatěžuje jako celek, pokud se týče s kmenovou

nemovitostí, a nevázne-li úvěrová pohledávka podle odst. 2.(5) Noví nabyvatelé ať právním jednáním mezi živými, ať na případ smrti

jsou omezeni stejně do téže celkové doby, jako byli původní nabyvatelé.

Zcizením rozumí se tu i dělení nemovitostí třebas jen s částečným

převodem vlastnického práva.§ 3Svolení státního pozemkového úřadu ke zcizení, propachtování a zatížení

není třeba a práva na výkup není, jde-lia) o půdu nabytou ke stavbě vlastních rodinných obydlí a

maloživnostenských provozoven, jestliže byla stavba provedena, půda

nabytá nepřesahuje výměru dvaceti arů a není součástí nedílu,b) o půdu, nabytou podle § 5 přídělového zákona, byly-li splněny

podmínky tam stanovené a nebyla-li půda přidělena družstvu nabyvatelů

nedílů,v obou případech jen, nevázne-li na nabyté nemovitosti úvěrová

pohledávka podle § 2, odst. 2.§ 4(1) Nastanou-li okolnosti uvedené v § 51 přídělového zákona může státní

pozemkový úřad vykoupiti přidělenou půdu, i když nejde o rolnické

nedíly, v době počítané podle § 2, odst. 1., je-li však zavazena pro

úvěr podle § 2, odst. 2., tohoto zákona, i po této době, dokud není

zástavní právo pro tento úvěr z veřejných knih vymazáno.(2) O výkupu platí ustanovení §§ 52 až 54 přídělového zákona.§ 5(1) Pokud v konečných rozhodnutích a dohodách podle § 27 přídělového

zákona a v rozhodnutích o svolení podle § 7 zákona ze dne 16. dubna

1919, č. 215 Sb. z. a n., o zabrání velkého majetku pozemkového ve

znění zákona ze dne 11. března 1921, č. 108 Sb. z. a n. uložena byla

nebo ještě budou nabyvatelům půdy, která není rolnickým nedílem,

omezení vlastnického práva ve příčině pachtu, zcizení a zavazení časem

neomezená nebo dáno bylo nebo bude na neomezenou dobu státnímu

pozemkovému úřadu právo na výkup anebo bylo nebo bude pro dědickou

posloupnost uloženo obdobné užití §§ 39 až 49 přídělového zákona,

nemají tato ustanovení platnosti a na jejich místo nastupují předpisy

tohoto zákona.(2) Ustanovení o patronátních právech a břemenech při výměře nabyté

půdy do 30 ha, pak o závazku podrobiti svůj svobodný majetek

scelovacímu řízení a státi se s ním členem melioračního družstva,

pozbývají platnosti, a jsou-li knihovně zajištěna, mohou na návrh

vlastníka býti vymazána a to patronátní práva a břemena, vykáže-li

potvrzením státního pozemkového úřadu, že výměra veškeré nabyté půdy

nepřesahuje 30 ha.(3) Závazek, aby přídělce řádně hospodařil sám osobně se svou rodinou

na nabytých nemovitostech, svůj podnik neztenčený zachoval a budovy

pojistil, zaniká uplynutím doby stanovené v § 2, odst. 1. a 2. a v § 3

a může býti po uplynutí této doby na návrh vlastníka z veřejných knih

vymazán.(4) Zákonem tímto nic se nemění na konečných rozhodnutích, dohodách a

rozhodnutích o svolení, pokud jimi nebyly nabyvatelům uloženy závazky

nebo omezení ve příčině pachtu, zcizení a zavazení, pokud tento zákon

nestanoví jinak.§ 6(1) Nejde-li o rolnický nedíl, mohou býti vymazána omezení vlastnického

práva zákazem propachtování, zcizení a zatížení, zapsaná ve veřejných

knihách, která byla tímto zákonem upravena a co do času omezena, jakož

i právo na výkup vyhrazené státnímu pozemkovému úřadu na neomezenou

dobu, vůbec na pouhý vlastníkův návrh, jakmile uplyne lhůta podle § 2,

odst. 1., leda že jde o případ § 2, odst. 2.(2) Bude-li za výmaz žádáno do deseti let počítaných podle § 2, odst.

1., jest kromě případu § 2, odst. 4. c) a § 3 v návrhu prokázati

potvrzením státního pozemkového úřadu, že celková výměra půdy nabyté

přídělem nebo se svolením státního pozemkového úřadu nepřesahuje 5 ha.(3) Výmaz omezení a práva na výkup uvedených v odst. 1. může býti na

vlastníkův návrh povolen i do čtyř let kdykoliv, bude-li prokázáno

potvrzením státního pozemkového úřadu v případě § 3 a), že půda

nepřesahuje výměru 20 arů a není částí nedílu, a v případě § 3 b), že

byly splněny podmínky stanovené v § 5 přídělového zákona a půda nebyla

přidělena družstvu nabyvatelů nedílů.(4) Je-li však na nemovitosti vloženo zástavní právo pro pohledávku

státu, státních fondů nebo náhradové banky z poskytnutého úvěru (§ 2,

odst. 2.), lze ve všech případech vymazati omezení vlastnického práva

ve příčině zcizení a zavazení (zatížení) a právem na výkup teprve, když

byl vložen anebo se zároveň vkládá výmaz zástavního práva pro tento

úvěr.(5) Knihovní převod a zápis pachtovního práva může býti povolen v

případě § 2, odst. 4. a), bude-li v návrhu vykázán rodinný poměr tam

vytčený matričními výpisy, v případě pak § 2, odst. 4. c), knihovní

převod a zápis pachtovního práva a závad, bude-li prokázáno potvrzením

státního pozemkového úřadu, že bylo vyhověno účelu a podmínce tam

vytčeným a že půda nabytá ke zřízení zahrádek a k rozšíření jich,

stavenišť a dvorků, nepřesahuje 10 arů.§ 7Ustanovení §§ 1 až 6 tohoto zákona netýkají se nabyvatelů lesů ze

zabrané půdy ve výměře nad 100 ha.§ 8Státní pozemkový úřad může uložiti platebními příkazy povinným osobám

zaplacení nedoplatků přídělových cen a náhrad nákladů s vyhotovením

plánů a provedením knihovních zápisů a peněžitých plnění konaných za ně

podle konečných rozhodnutí zejména daní, dávek veřejných i pojistných

premií do třiceti dnů ode dne doručení platebního příkazu. Byl-li v

této lhůtě podán písemný rozklad státnímu pozemkovému úřadu do

platebního příkazu, nemohou býti předepsané částky vymáhány. Nebyl-li

podán ve stanovené lhůtě rozklad a nebo byl-li zamítnut, jsou platební

příkazy exekučními tituly pro soudní exekuci a nepotřebují potvrzení

vykonatelnosti.§ 9Vkládá-li se s vlastnickým právem nabyvateli současně zástavní právo

pro několik pohledávek, k jichž zápůjčce státní pozemkový úřad svolil a

jichž pořadí při tomto svolení určil, řídí se pořadí zápisů tímto

určením a výměna pořadí bude v pozemkové knize zapsána podle svolení

státního pozemkového úřadu a návrhu o tom učiněného; přivolení

ustupujícího věřitele a vlastníka nemovitosti se v tomto případě

nevyžaduje pro knihovní zápis.§ 10(1) Státní pozemkový úřad může, pokud tohoto svolení je třeba podle §

2, svoliti k zatížení nabyté půdy zápůjčkami peněžních ústavů, fondů a

svépomocných družstev, poskytujících podle stanov úvěr k účelům

vyjmenovaným v § 35, odst. 2., přídělového zákona i nad meze

zadlužitelnosti stanovené v § 2 zákona ze dne 11. března 1920, č. 166

Sb. z. a n., o úvěrové pomoci nabyvatelům půdy (zákona úvěrového),

stačí-li výnos zadlužované půdy uhraditi sjednaný úrok a splátky.(2) Výpisy z hlavních knih Hypoteční banky České (filiálky v

Bratislavě) o úvěru poskytnutém na přidělenou půdu jsou i v zemi

slovenské a podkarpatoruské exekučními tituly pro soudní exekuci.§ 11(1) Dokud nepominulo omezení vlastnického práva zákazem zcizení a

zatížení, může dražební řízení o nabyté půdě zahájeno býti jen se

souhlasem státního pozemkového úřadu, které se vykáže v návrhu na jeho

zahájení. Veškerá usnesení, vydaná za řízení, jest doručiti také

státnímu pozemkovému úřadu, i když není sám vymáhajícím věřitelem.(2) Nebylo-li při dražbě učiněno někým jiným ani nejmenší podání, může

státní pozemkový úřad při dražebním roku anebo, nezúčastní-li se ho

svým zástupcem, do 14 dnů po tom, kdy byl zpraven o výsledku dražby,

písemným prohlášením u exekučního soudu převzíti nemovitost danou do

dražby za nejmenší podání. V takovém případě udělí soud příklep státu,

jinak zruší dražební řízení.(3) Bylo-li učiněno při dražbě nemovitosti stížené ještě zákazem

zcizení a zatížení nejvyšší podání někým jiným, může státní pozemkový

úřad prohlášením učiněným při roku svým zástupcem anebo, nezúčastnil-li

se roku, písemným prohlášením učiněným u exekučního soudu do 14 dnů po

tom, kdy byl zpraven o výsledku dražby, převzíti nemovitost za totéž

nejvyšší podání. Nezúčastnil-li se státní pozemkový úřad dražebního

roku, odročí soud rozhodnutí o příklepu, až uplyne určená 14-denní

lhůta. Učiní-li státní pozemkový úřad při roku anebo, nezúčastnil-li se

ho, ve lhůtě prohlášení, že přejímá nemovitost za nejvyšší podání

některým dražitelem učiněné, udělí soud příklep státu, jinak nejvyššímu

podateli.(4) V dražební vyhlášce jest upozorniti na právo státního pozemkového

úřadu převzíti draženou nemovitost za nejmenší podání, nebylo-li jiným

učiněno, nebo za nejvyšší podání učiněné jiným dražitelem.(5) Za nejmenší nebo nejvyšší podání převzatou nemovitost přidělí

státní pozemkový úřad podle ustanovení přídělového zákona.Čl.IITento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení a provedou jej všichni

členové vlády.T. G. Masaryk v.r.Udržal v.r.Dr. Beneš v.r.Dostálek v.rDr. Slávik v.r.Bradáč v.r.Dr. Trapl v.r.Dr. Viškovský v.r.Dr. Dérer v.r.Dr. Czech v.r.Dr. Meissner v.r.Dr. Spina v.r.Dr. Matoušek v.r.Bechyně v.r.Mlčoch v.r.Dr. Franke v.r.Dr. Šrámek v.r.