změna trestního řádu a změna některých dalších zákonů


Published: 2012

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
193/2012 Sb.ZÁKONze dne 26. dubna 2012,kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním

(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákonyParlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍZměna trestního řáduČl. IZákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve

znění zákona č. 57/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969

Sb., zákona č. 48/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980

Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., zákona č. 303/1990

Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona č. 115/1993

Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního

soudu vyhlášeného pod č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu

vyhlášeného pod č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č.

150/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č.

166/1998 Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č.

30/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného

pod č. 77/2001 Sb., zákona č. 144/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb.,

nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 424/2001 Sb., zákona č.

200/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č.

218/2003 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č.

257/2004 Sb., zákona č. 283/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č.

587/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 45/2005 Sb.,

nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 239/2005 Sb., zákona č.

394/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č.

112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č.

165/2006 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 321/2006 Sb., zákona č.

170/2007 Sb., zákona č. 179/2007 Sb., zákona č. 345/2007 Sb., nálezu

Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 90/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb.,

zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 135/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb.,

zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb.,

zákona č. 457/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb.,

zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 52/2009 Sb., zákona č. 218/2009 Sb.,

zákona č. 272/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu

vyhlášeného pod č. 163/2010 Sb., zákona č. 197/2010 Sb., nálezu

Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 219/2010 Sb., zákona č. 150/2011

Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zákona č. 207/2011 Sb., zákona č. 330/2011

Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona č. 357/2011

Sb., zákona č. 459/2011 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č.

43/2012 Sb., se mění takto:1. V § 2 odst. 8 se věta první nahrazuje větou „Trestní stíhání před

soudy je možné jen na základě obžaloby, návrhu na potrestání nebo

návrhu na schválení dohody o prohlášení viny a přijetí trestu (dále jen

„dohoda o vině a trestu“), které podává státní zástupce.“.2. V § 12 odst. 10 se slova „postoupení věci jinému orgánu nebo

zastavení trestního stíhání, anebo do rozhodnutí či vzniku jiné

skutečnosti, jež mají účinky zastavení trestního stíhání před podáním

obžaloby“ nahrazují slovy „návrhu na schválení dohody o vině a trestu,

postoupení věci jinému orgánu, zastavení trestního stíhání, nebo do

rozhodnutí či vzniku jiné skutečnosti, jež mají účinky zastavení

trestního stíhání před podáním obžaloby, anebo do jiného rozhodnutí

ukončujícího přípravné řízení“.3. V § 22 se za slovo „obžalobu“ vkládají slova „ , návrh na

potrestání, návrh na schválení dohody o vině a trestu“.4. V § 24 odst. 1 větě první se číslo „295“ nahrazuje slovy „39 zákona

o soudnictví ve věcech mládeže“, za slovo „obžaloba,“ se vkládají slova

„návrh na potrestání, návrh na schválení dohody o vině a trestu,“ a za

slova „§ 257 odst. 1 písm. a)“ se vkládají slova „ , § 314p odst. 3

písm. a)“.5. V § 28 odst. 2 větě první se za slovo „obžalobu“ vkládají slova „ ,

dohodu o vině a trestu a návrh na její schválení“.6. V § 30 odst. 2 větě druhé, § 72 odst. 3 větě druhé, § 72a odst. 3

větě třetí a v § 104a odst. 7 se za slovo „obžaloby“ vkládají slova

„nebo návrhu na schválení dohody o vině a trestu“.7. V § 30 odst. 2 se na konci textu věty druhé doplňují slova „nebo s

níž byla sjednána dohoda o vině a trestu“.8. V § 36 odst. 1 písm. b) se slovo „nebo“ zrušuje.9. V § 36 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a

doplňuje se písmeno d), které zní:„d) při sjednávání dohody o vině a trestu.“.10. V § 43 odstavec 1 zní:„(1) Ten, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena

majetková škoda nebo nemajetková újma, nebo ten, na jehož úkor se

pachatel trestným činem obohatil (poškozený), má právo činit návrh na

doplnění dokazování, nahlížet do spisů (§ 65), zúčastnit se sjednávání

dohody o vině a trestu, zúčastnit se hlavního líčení a veřejného

zasedání konaného o odvolání nebo o schválení dohody o vině a trestu a

před skončením řízení se k věci vyjádřit.“.11. V § 43 odst. 3 se na konci textu věty druhé doplňují slova „ ;

je-li sjednána dohoda o vině a trestu, je třeba návrh učinit nejpozději

při prvním jednání o takové dohodě (§ 175a odst. 2)“.12. Na konci § 46 se doplňuje věta „Je-li vedeno řízení pro trestný

čin, u něhož lze sjednat dohodu o vině a trestu, upozorní orgány činné

v trestním řízení při poučení prováděném v přípravném řízení

poškozeného zejména na to, že může dojít k sjednání dohody o vině a

trestu a že v takovém případě může uplatnit nárok na náhradu škody nebo

nemajetkové újmy v penězích nebo na vydání bezdůvodného obohacení

nejpozději při prvním jednání o takové dohodě.“.13. V § 64 odst. 1 písm. a) se za slovo „obžaloba“ vkládají slova „ ,

návrh na schválení dohody o vině a trestu“.14. V § 64 odst. 5 písm. a) se za slovo „potrestání,“ vkládají slova

„návrh na schválení dohody o vině a trestu,“.15. V § 65 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , a při

sjednávání dohody o vině a trestu“.16. V § 70a odst. 1 písm. i) a v § 161 odst. 1 se za slovo „obžaloby“

vkládají slova „ , návrhu na schválení dohody o vině a trestu“.17. V § 72 odst. 3 větě první se za slova „obviněnému, který je ve

vazbě,“ vkládají slova „nebo návrh na schválení dohody o vině a trestu

sjednané s obviněným, který je ve vazbě,“.18. V § 91 odst. 1 se za větu první vkládají věty „Je-li vedeno řízení

pro trestný čin, u něhož lze sjednat dohodu o vině a trestu, musí být

obviněný v rámci poučení upozorněn také na skutečnost, že v přípravném

řízení může se státním zástupcem za přítomnosti obhájce sjednat dohodu

o vině a trestu, kterou schvaluje soud. Obviněného je třeba poučit o

podstatě a důsledcích sjednání dohody o vině a trestu, o tom, že se

vzdává práva na projednání věci v hlavním líčení a práva podat odvolání

proti rozsudku, kterým soud schválil dohodu o vině a trestu, s výjimkou

případu, kdy takový rozsudek není v souladu s dohodou o vině a trestu,

s níž souhlasil (§ 245 odst. 1 věta druhá), a o podmínkách, za nichž

může soud rozhodnout o řádně uplatněném nároku poškozeného (§ 314r

odst. 4).“.19. V § 120 se doplňuje odstavec 4, který zní:„(4) Schvaluje-li soud dohodu o vině a trestu, je součástí rozsudku

také výrok o schválení dohody o vině a trestu.“.20. V § 125 odst. 1 větě třetí se slova „zvlášť závažného“ zrušují, za

slova „organizované skupiny“ se vkládají slova „ , ve spojení s

organizovanou skupinou“ a slova „nebo pomohl zabránit pokusu nebo

dokonání takového trestného činu“ se zrušují.21. V § 175 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:„c) sjednat s obviněným dohodu o vině a trestu a podat soudu návrh na

její schválení,“.Dosavadní písmena c) až i) se označují jako písmena d) až j).22. V části druhé hlavě desáté se za oddíl pátý vkládá nový oddíl

šestý, který včetně nadpisu zní:„Oddíl šestýDohoda o vině a trestu§ 175a(1) Jestliže výsledky vyšetřování dostatečně prokazují závěr, že se

skutek stal, že tento skutek je trestným činem a že jej spáchal

obviněný, může státní zástupce zahájit jednání o dohodě o vině a trestu

na návrh obviněného nebo i bez takového návrhu. Neshledá-li státní

zástupce návrh obviněného důvodným, vyrozumí o svém stanovisku

obviněného, a má-li obviněný obhájce, též jeho.(2) K jednání o dohodě o vině a trestu státní zástupce předvolá

obviněného; o době a místu jednání vyrozumí obhájce obviněného a

poškozeného, který výslovně neprohlásil, že se vzdává procesních práv,

které mu zákon jako poškozenému přiznává. Poškozeného zároveň upozorní

na možnost uplatnit nejpozději při prvním jednání o dohodě o vině a

trestu nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy v penězích, jež mu

byla trestným činem způsobena, nebo na vydání bezdůvodného obohacení,

které bylo na jeho úkor získáno.(3) Podmínkou sjednání dohody o vině a trestu je prohlášení obviněného,

že spáchal skutek, pro který je stíhán, pokud na základě dosud

opatřených důkazů a dalších výsledků přípravného řízení nejsou důvodné

pochybnosti o pravdivosti jeho prohlášení. Dohodu o vině a trestu

sjednává státní zástupce s obviněným za přítomnosti obhájce.(4) Má-li státní zástupce za to, že jsou splněny zákonné podmínky pro

uložení ochranného opatření, upozorní obviněného na možnost postupu

podle § 178 odst. 2 i v případě, že dojde k sjednání dohody o vině a

trestu, ve které nebude ochranné opatření dohodnuto. Bez tohoto

upozornění může postupovat podle § 178 odst. 2 jen, pokud důvody pro

uložení ochranného opatření vyšly najevo až po podání návrhu na

schválení dohody o vině a trestu soudu.(5) Státní zástupce při sjednávání dohody o vině a trestu dbá také na

zájmy poškozeného. Je-li poškozený sjednávání dohody o vině a trestu

přítomen, vyjádří se zejména k rozsahu a způsobu náhrady škody nebo

nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení. Dohodu o vině a

trestu lze sjednat i bez přítomnosti poškozeného, nedostaví-li se k

jednání, ačkoli o něm byl řádně vyrozuměn, nebo nedostaví-li se k

jednání a nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání

bezdůvodného obohacení již uplatnil nebo prohlásil, že jej uplatňovat

nebude. Uplatnil-li poškozený, který není jednání přítomen, nárok na

náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného

obohacení, může se státní zástupce za poškozeného dohodnout s obviněným

o rozsahu a způsobu náhrady škody nebo nemajetkové újmy nebo vydání

bezdůvodného obohacení až do výše uplatněného nároku.(6) Dohoda o vině a trestu obsahujea) označení státního zástupce, obviněného a poškozeného, byl-li

přítomen sjednávání dohody o vině a trestu a souhlasí-li s rozsahem a

způsobem náhrady škody nebo nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného

obohacení,b) datum a místo jejího sepsání,c) popis skutku, pro který je obviněný stíhán, s uvedením místa, času a

způsobu jeho spáchání, případně jiných okolností, za nichž k němu

došlo, tak, aby nemohl být zaměněn s jiným skutkem,d) označení trestného činu, který je v tomto skutku spatřován, a to

jeho zákonným pojmenováním, uvedením příslušného ustanovení zákona a

všech zákonných znaků včetně těch, které odůvodňují určitou trestní

sazbu,e) prohlášení obviněného, že spáchal skutek, pro který je stíhán a

který je předmětem sjednané dohody o vině a trestu,f) v souladu s trestním zákoníkem dohodnutý druh, výměru a způsob

výkonu trestu včetně délky zkušební doby a v případech stanovených

trestním zákoníkem trestu náhradního, případně upuštění od potrestání,

a rozsah přiměřených omezení a povinností v případě, že to trestní

zákoník umožňuje a že byly dohodnuty; při dohodě o druhu a výměře

trestu se přihlédne i k tomu, zda obviněný trestným činem získal nebo

se snažil získat majetkový prospěch (§ 39 odst. 7 trestního zákoníku),g) rozsah a způsob náhrady škody nebo nemajetkové újmy nebo vydání

bezdůvodného obohacení, bylo-li dohodnuto,h) ochranné opatření, přichází-li v úvahu jeho uložení a bylo-li

dohodnuto,i) podpis státního zástupce, obviněného a obhájce a podpis poškozeného,

byl-li přítomen sjednávání dohody o vině a trestu a souhlasí-li s

rozsahem a způsobem náhrady škody nebo nemajetkové újmy nebo vydání

bezdůvodného obohacení.(7) Dojde-li ke sjednání dohody o vině a trestu, státní zástupce její

opis doručí obviněnému, jeho obhájci a poškozenému, který uplatnil

řádně a včas své nároky (§ 43 odst. 3). Nedojde-li k dohodě o vině a

trestu, provede o tom státní zástupce záznam do protokolu; v takovém

případě se k prohlášení viny učiněnému obviněným v dalším řízení

nepřihlíží.(8) Dohodu o vině a trestu nelze sjednat v řízení o zvlášť závažném

zločinu a v řízení proti uprchlému.§ 175b(1) Došlo-li k sjednání dohody o vině a trestu, státní zástupce podá

soudu v rozsahu sjednané dohody návrh na schválení dohody o vině a

trestu. Nedošlo-li k dohodě o náhradě škody nebo nemajetkové újmy nebo

o vydání bezdůvodného obohacení, státní zástupce na tuto skutečnost v

návrhu na schválení dohody o vině a trestu soud upozorní.(2) K návrhu připojí státní zástupce sjednanou dohodu o vině a trestu a

další písemnosti, které mají význam pro soudní řízení a rozhodnutí.“.Dosavadní oddíly šestý a sedmý se označují jako oddíly sedmý a osmý.23. V § 178a odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „zvlášť závažném“

zrušují.24. V § 178a odst. 1 písm. a) se slova „objasnění takového“ nahrazují

slovem „objasnění“ a slova „ , nebo které pomohou zabránit dokonání

takového zločinu,“ se zrušují.25. V § 178a se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:„(2) Pokud spolupracující obviněný nespáchal trestný čin, který je

závažnější než zločin, k jehož objasnění přispěl, jestliže se nepodílel

jako organizátor nebo návodce na spáchání zločinu, k jehož objasnění

přispěl, pokud jím nezpůsobil úmyslně těžkou újmu na zdraví nebo smrt a

pokud nejsou důvody pro mimořádné zvýšení trestu odnětí svobody (§ 59

trestního zákoníku), může státní zástupce v obžalobě navrhnout upuštění

od potrestání, pokud to považuje za nezbytné s ohledem na všechny

okolnosti, zejména vzhledem k povaze trestného činu uvedeného v doznání

obviněného v porovnání s trestným činem, k jehož objasnění se obviněný

zavázal, k míře, v jaké může spolupracující obviněný přispět k

objasnění zločinu spáchaného členy organizované skupiny, ve spojení s

organizovanou skupinou nebo ve prospěch organizované zločinecké

skupiny, k významu jeho výpovědi pro dané trestní řízení s ohledem na

shromážděné důkazy, k osobě obviněného a k okolnostem případu, zejména

zda a jakým způsobem se obviněný podílel na spáchání trestného činu, k

jehož objasnění se zavázal, a jaké následky svým jednáním způsobil.“.Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.26. V § 179b se doplňuje odstavec 5, který zní:„(5) Státní zástupce může ve zkráceném přípravném řízení s podezřelým

sjednat dohodu o vině a trestu; na podmínky a postup při jejím

sjednávání se použije obdobně ustanovení § 175a. Doručením návrhu na

schválení dohody o vině a trestu soudu se zahajuje trestní stíhání.“.27. V § 179c odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které

zní:„b) podá soudu návrh na schválení dohody o vině a trestu, přičemž

použije obdobně ustanovení § 175b,“.Dosavadní písmena b) až i) se označují jako písmena c) až j).28. V § 179e se za slovo „potrestání“ vkládají slova „nebo s návrhem na

schválení dohody o vině a trestu“.29. V § 179f odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , v

případě sjednávání dohody o vině a trestu (§ 179b odst. 5) nejvýše o

třicet dnů“.30. § 179g zní:㤠179g(1) Namísto podání návrhu na potrestání může státní zástupce rozhodnout

o tom, že se podání návrhu na potrestání podmíněně odkládá, jestliže

podezřelýa) se k činu doznal,b) nahradil škodu, pokud byla činem způsobena, nebo s poškozeným o její

náhradě uzavřel dohodu, nebo učinil jiná potřebná opatření k její

náhradě,c) vydal bezdůvodné obohacení činem získané, nebo s poškozeným o jeho

vydání uzavřel dohodu, anebo učinil jiná vhodná opatření k jeho vydání,d) s podmíněným odložením podání návrhu na potrestání vyslovil souhlas,a vzhledem k osobě podezřelého, s přihlédnutím k jeho dosavadnímu

životu a k okolnostem případu lze důvodně takové rozhodnutí považovat

za dostačující.(2) Je-li to odůvodněno povahou a závažností spáchaného trestného činu,

okolnostmi spáchání trestného činu anebo poměry podezřelého, státní

zástupce rozhodne o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání

pouze tehdy, pokud podezřelý splní podmínky uvedené v odstavci 1 aa) zaváže se, že se během zkušební doby zdrží určité činnosti, v

souvislosti s níž se dopustil trestného činu, nebob) složí na účet státního zastupitelství peněžitou částku určenou státu

na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti podle zvláštního právního

předpisu, a tato částka není zřejmě nepřiměřená závažnosti trestného

činu,a vzhledem k osobě podezřelého, s přihlédnutím k jeho dosavadnímu

životu a k okolnostem případu lze důvodně takové rozhodnutí považovat

za dostačující.(3) V rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání se

stanoví zkušební doba na šest měsíců až dva roky, v případě rozhodnutí

podle odstavce 2 až na pět let. Zkušební doba počíná právní mocí tohoto

rozhodnutí.(4) Podezřelému, který uzavřel s poškozeným dohodu o způsobu náhrady

škody nebo dohodu o vydání bezdůvodného obohacení, se v rozhodnutí o

podmíněném odložení podání návrhu na potrestání uloží, aby škodu v

průběhu zkušební doby nahradil nebo aby v této době bezdůvodné

obohacení vydal.(5) Rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání podle

odstavce 2 musí obsahovat též výši peněžité částky určené státu na

peněžitou pomoc obětem trestné činnosti nebo určení činnosti, které se

podezřelý během zkušební doby zavazuje zdržet. Jestliže se podezřelý

zaváže zdržet se během zkušební doby podmíněného odložení podání návrhu

na potrestání řízení motorových vozidel, musí být poučen o povinnosti

odevzdat řidičský průkaz podle zvláštního právního předpisu a o tom, že

právní mocí rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na

potrestání pozbude řidičského oprávnění.(6) Podezřelému lze též uložit, aby ve zkušební době dodržoval

přiměřená omezení a povinnosti směřující k tomu, aby vedl řádný život.(7) Proti rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání

může podezřelý a poškozený podat stížnost, jež má odkladný účinek.“.31. V § 179h odstavec 1 zní:„(1) Jestliže podezřelý v průběhu zkušební doby vedl řádný život,

splnil povinnost nahradit způsobenou škodu, vydat bezdůvodné obohacení

nebo jinou povinnost, k jejímuž splnění se zavázal, a vyhověl i dalším

uloženým omezením, rozhodne státní zástupce, jenž podmíněně odložil

podání návrhu na potrestání v prvním stupni, že se osvědčil. Jinak, a

to popřípadě i během zkušební doby, rozhodne o tom, že se podezřelý

neosvědčil, a dále postupuje podle § 179c až 179f. Výjimečně může

státní zástupce vzhledem k okolnostem případu a osobě podezřelého

ponechat podmíněné odložení podání návrhu na potrestání v platnosti a

prodloužit zkušební dobu až o jeden rok; zkušební doba však nesmí

překročit pět let. Povinnost nahradit způsobenou škodu, vydat

bezdůvodné obohacení a jiná povinnost, k jejímuž splnění se podezřelý

zavázal, i další uložená omezení trvají i v průběhu prodloužené

zkušební doby.“.32. V § 179h odst. 2 se slova „šesti měsíců“ nahrazují slovy „jednoho

roku“.33. V § 180 odstavec 1 zní:„(1) Trestní stíhání před soudem se koná jen na podkladě obžaloby nebo

návrhu na potrestání, které podává a před soudem zastupuje státní

zástupce, nebo na podkladě návrhu na schválení dohody o vině a trestu,

který podává státní zástupce. V řízení před okresním soudem se státní

zástupce může nechat zastoupit právním čekatelem, nejde-li o řízení o

schválení dohody o vině a trestu.“.34. V § 186 se na konci úvodní části ustanovení doplňuje slovo „že“.35. V § 186 písm. a) až f) se slovo „že“ zrušuje.36. V § 186 písm. e) se slovo „nebo“ zrušuje.37. V § 186 se na konci písmene f) tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a

doplňuje se písmeno g), které zní:„g) vzhledem k okolnostem případu by bylo vhodné sjednání dohody o vině

a trestu, zejména navrhl-li takový postup státní zástupce nebo

obviněný.“.38. V § 187 se doplňuje odstavec 4, který zní:„(4) Koná-li se předběžné projednání obžaloby z důvodu uvedeného v §

186 písm. g), soud zjistí stanovisko obviněného a státního zástupce k

sjednání dohody o vině a trestu. Vyjádří-li se státní zástupce a

obviněný, že mají zájem jednat o dohodě o vině a trestu, soud stanoví

státnímu zástupci přiměřenou lhůtu k podání návrhu na schválení takové

dohody. Podá-li státní zástupce ve stanovené lhůtě soudu návrh na

schválení dohody o vině a trestu, postupuje soud podle § 314o až 314s;

v případech, ve kterých se podle § 314o až 314r věc vrací do

přípravného řízení, soud jedná na podkladě původní obžaloby. Nepodá-li

státní zástupce ve stanovené lhůtě soudu návrh na schválení dohody o

vině a trestu, soud nařídí hlavní líčení, neučiní-li některé z

rozhodnutí uvedených v § 188.“.39. V § 223a odst. 1 se za slova „v § 307 odst. 1“ vkládají slova „nebo

2“.40. V § 245 se na konci odstavce 1 doplňují věty „Proti rozsudku,

kterým soud schválil dohodu o vině a trestu, lze podat odvolání pouze v

případě, že takový rozsudek není v souladu s dohodou o vině a trestu,

jejíž schválení státní zástupce soudu navrhl. Proti rozsudku, kterým

soud schválil dohodu o vině a trestu, může poškozený, který uplatnil

nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání

bezdůvodného obohacení, podat odvolání pro nesprávnost výroku o náhradě

škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo o vydání bezdůvodného

obohacení, ledaže v dohodě o vině a trestu souhlasil s rozsahem a

způsobem náhrady škody nebo nemajetkové újmy nebo vydáním bezdůvodného

obohacení a tato dohoda byla soudem schválena v podobě, s níž

souhlasil.“.41. V § 257 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:„d) trestní stíhání podmíněně zastaví nebo rozhodne o schválení

narovnání, shledá-li okolnosti uvedené v § 307 odst. 1 nebo 2 nebo §

309 odst. 1,“.Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e).42. V § 258 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se

písmeno g), které zní:„g) není-li v souladu s dohodou o vině a trestu, jejíž schválení státní

zástupce soudu navrhl; to neplatí, jde-li o výrok o uplatněném nároku

poškozeného, který s dohodou o vině a trestu nesouhlasil, nebo

poškozeného, jehož řádně uplatněný nárok dohodě o vině a trestu

neodpovídá.“.43. V § 288 odst. 1 se za slovo „skončilo“ vkládají slova „pravomocným

rozsudkem soudu, kterým byla schválena dohoda o vině a trestu, nebo“.44. V § 307 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:„(2) Je-li to odůvodněno povahou a závažností spáchaného přečinu,

okolnostmi jeho spáchání anebo poměry obviněného, soud a v přípravném

řízení státní zástupce rozhodne o podmíněném zastavení trestního

stíhání pouze tehdy, pokud obviněný splní podmínky uvedené v odstavci 1

aa) zaváže se, že se během zkušební doby zdrží určité činnosti, v

souvislosti s níž se dopustil přečinu, nebob) složí na účet soudu a v přípravném řízení na účet státního

zastupitelství peněžitou částku určenou státu na peněžitou pomoc obětem

trestné činnosti podle zvláštního právního předpisu, a tato částka není

zřejmě nepřiměřená závažnosti přečinu,a vzhledem k osobě obviněného, s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu

a k okolnostem případu lze důvodně takové rozhodnutí považovat za

dostačující.“.Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.45. V § 307 odst. 3 se na konci textu věty první doplňují slova „ , v

případě rozhodnutí podle odstavce 2 až na pět let“.46. V § 307 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:„(5) Rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání podle odstavce

2 musí obsahovat též výši peněžité částky určené státu na peněžitou

pomoc obětem trestné činnosti nebo určení činnosti, které se obviněný

během zkušební doby zavazuje zdržet. Jestliže se obviněný zaváže zdržet

se během zkušební doby podmíněného zastavení trestního stíhání řízení

motorových vozidel, musí být poučen o povinnosti odevzdat řidičský

průkaz podle zvláštního právního předpisu a o tom, že právní mocí

rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání pozbude řidičského

oprávnění.“.Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.47. V § 308 odstavec 1 zní:„(1) Jestliže obviněný v průběhu zkušební doby vedl řádný život, splnil

povinnost nahradit způsobenou škodu, vydat bezdůvodné obohacení nebo

jinou povinnost, k jejímuž splnění se zavázal, a vyhověl i dalším

uloženým omezením, rozhodne soud a v přípravném řízení státní zástupce,

že se osvědčil. Jinak rozhodne, a to případně i během zkušební doby, že

se neosvědčil a že se v trestním stíhání pokračuje. Výjimečně může soud

a v přípravném řízení státní zástupce vzhledem k okolnostem případu a

osobě obviněného ponechat podmíněné zastavení trestního stíhání v

platnosti a prodloužit zkušební dobu až o jeden rok; zkušební doba však

nesmí překročit pět let. Povinnost nahradit způsobenou škodu, vydat

bezdůvodné obohacení a jiná povinnost, k jejímuž splnění se obviněný

zavázal, i další uložená omezení trvají i v průběhu prodloužené

zkušební doby.“.48. V § 309 odst. 1 úvodní části ustanovení se čárka za slovem

„přečinu“ zrušuje a za slovo „jestliže“ se vkládá slovo „obviněný“.49. V § 309 odst. 1 písm. a) se slovo „obviněný“ zrušuje.50. V § 309 odst. 1 písm. d) se slova „peněžní částku určenou

konkrétnímu adresátovi k obecně prospěšným účelům“ nahrazují slovy

„peněžitou částku určenou státu na peněžitou pomoc obětem trestné

činnosti podle zvláštního právního předpisu“.51. V § 311 odst. 1 se slovo „peněžní“ nahrazuje slovem „peněžitou“ a

slova „k obecně prospěšným účelům s uvedením jejího příjemce, včetně

částky odevzdané“ se zrušují.52. V § 311 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení

odstavce 1.53. § 312 se zrušuje.54. V § 314c odst. 1 písm. b) se slovo „nebo“ zrušuje.55. V § 314c se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a

doplňuje se písmeno d), které zní:„d) stanoví státnímu zástupci přiměřenou lhůtu k podání návrhu na

schválení dohody o vině a trestu, má-li za to, že vzhledem k okolnostem

případu by ji bylo vhodné sjednat, zejména navrhl-li takový postup

státní zástupce nebo obviněný; přitom samosoudce postupuje přiměřeně

podle § 187 odst. 4.“.56. V § 314c se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:„(2) Samosoudce návrh na schválení dohody o vině a trestu předběžně

neprojednává, přezkoumá jej však z hledisek uvedených v § 314o a § 314p

odst. 1. Podle výsledků přezkoumání samosoudce učiní některé z

rozhodnutí uvedených v § 314p odst. 3 nebo 4, jinak nařídí veřejné

zasedání k rozhodnutí o návrhu na schválení dohody o vině a trestu.“.Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.57. V § 314c odst. 5 se za slova „odstavce 1“ vkládají slova „písm. a)

až c) a odstavce 2“.58. V § 314e se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:„(4) Trest domácího vězení může být trestním příkazem uložen pouze po

předchozím vyžádání si zprávy probačního úředníka obsahující zjištění o

možnostech výkonu tohoto trestu, včetně stanoviska obviněného k uložení

tohoto druhu trestu. Trest domácího vězení je ukládán s přihlédnutím k

této zprávě.“.Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7.59. V části třetí hlavě dvacáté se za oddíl sedmý doplňuje nový oddíl

osmý, který včetně nadpisu zní:„Oddíl osmýŘízení o schválení dohody o vině a trestu§ 314o(1) Návrh na schválení dohody o vině a trestu přezkoumá předseda senátu

a podle jeho obsahu a obsahu spisua) nařídí veřejné zasedání k rozhodnutí o návrhu na schválení dohody o

vině a trestu,b) rozhodne o odmítnutí návrhu na schválení dohody o vině a trestu pro

závažné procesní vady, zejména neměl-li obviněný při sjednávání dohody

o vině a trestu obhájce, nebo z důvodů uvedených v § 314r odst. 2, neboc) nařídí předběžné projednání návrhu na schválení dohody o vině a

trestu.(2) V usnesení podle odstavce 1 písm. b) je třeba označit konkrétní

vady nebo skutková zjištění, která byla důvodem odmítnutí návrhu na

schválení dohody o vině a trestu. Proti tomuto usnesení je přípustná

stížnost, která má odkladný účinek.(3) Jestliže usnesení o odmítnutí návrhu na schválení dohody o vině a

trestu nabylo právní moci, věc se vrací do přípravného řízení.(4) Je-li obviněný ve vazbě, rozhodne soud vždy též o dalším trvání

vazby.(5) Státní zástupce může vzít návrh na schválení dohody o vině a trestu

zpět až do doby, než se soud odebere k závěrečné poradě. Zpětvzetím

návrhu na schválení dohody o vině a trestu se věc vrací do přípravného

řízení.§ 314p(1) Předseda senátu nařídí předběžné projednání návrhu na schválení

dohody o vině a trestu, má-li za to, žea) věc patří do příslušnosti jiného soudu,b) věc má být postoupena podle § 171 odst. 1,c) jsou dány okolnosti odůvodňující zastavení trestního stíhání podle §

172 odst. 1 nebo jeho přerušení podle § 173 odst. 1, anebo okolnosti

odůvodňující podmíněné zastavení trestního stíhání podle § 307 nebo

schválení narovnání podle § 309.(2) Předběžné projednání návrhu na schválení dohody o vině a trestu se

koná v neveřejném zasedání. Považuje-li to předseda senátu pro

rozhodnutí soudu za potřebné, nařídí o předběžném projednání návrhu

veřejné zasedání.(3) Po předběžném projednání návrhu na schválení dohody o vině a trestu

souda) rozhodne o předložení věci k rozhodnutí o příslušnosti soudu, který

je nejblíže společně nadřízen jemu a soudu, jenž je podle něj

příslušný, má-li za to, že sám není příslušný k jejímu projednání,b) postoupí věc jinému orgánu, jsou-li tu okolnosti uvedené v § 171

odst. 1,c) trestní stíhání zastaví, jsou-li tu okolnosti uvedené v § 172 odst.

1,d) trestní stíhání přeruší, jsou-li tu okolnosti uvedené v § 173 odst.

1,e) trestní stíhání podmíněně zastaví podle § 307 nebo rozhodne o

schválení narovnání podle § 309 odst. 1,f) rozhodne o odmítnutí návrhu na schválení dohody o vině a trestu pro

závažné procesní vady, zejména neměl-li obviněný při sjednávání dohody

o vině a trestu obhájce, nebo z důvodů uvedených v § 314r odst. 2.(4) Po předběžném projednání návrhu na schválení dohody o vině a trestu

může soud také zastavit trestní stíhání, jsou-li tu okolnosti uvedené v

§ 172 odst. 2.(5) Proti rozhodnutí podle odstavce 3 písm. b) až f) a podle odstavce 4

mohou státní zástupce i obviněný podat stížnost, jež má, nejde-li o

přerušení trestního stíhání, odkladný účinek. Proti rozhodnutí o

podmíněném zastavení trestního stíhání a o schválení narovnání může

podat stížnost, jež má odkladný účinek, též poškozený.(6) Jestliže usnesení o odmítnutí návrhu na schválení dohody o vině a

trestu nabylo právní moci, věc se vrací do přípravného řízení.§ 314q(1) O návrhu na schválení dohody o vině a trestu rozhoduje soud ve

veřejném zasedání. Předseda senátu předvolá k veřejnému zasedání

obviněného; o době a místu řízení vyrozumí státního zástupce a obhájce

obviněného, jakož i poškozeného. Má-li poškozený zmocněnce, vyrozumí se

o veřejném zasedání jen jeho zmocněnec. Veřejné zasedání se koná za

stálé přítomnosti obviněného a státního zástupce.(2) Po zahájení veřejného zasedání státní zástupce přednese návrh na

schválení dohody o vině a trestu.(3) Po přednesení návrhu na schválení dohody o vině a trestu vyzve

předseda senátu obviněného, aby se k návrhu vyjádřil, a dotáže se jej,

zdaa) rozumí sjednané dohodě o vině a trestu, zejména zda je mu zřejmé, co

tvoří podstatu skutku, který se mu klade za vinu, jaká je jeho právní

kvalifikace a jaké trestní sazby zákon stanoví za trestný čin, který je

v tomto skutku spatřován,b) prohlášení o tom, že spáchal skutek, pro který je stíhán, učinil

dobrovolně a bez nátlaku a byl poučen o svých právech na obhajobu,c) jsou mu známy všechny důsledky sjednání dohody o vině a trestu,

zejména že se vzdává práva na projednání věci v hlavním líčení a práva

podat odvolání proti rozsudku, kterým by soud dohodu o vině a trestu

schválil, s výjimkou důvodu uvedeného v § 245 odst. 1 větě druhé.(4) Po vyjádření obviněného umožní soud poškozenému, je-li přítomen,

aby se vyjádřil.(5) Dokazování soud neprovádí. Považuje-li to za potřebné, může

vyslechnout obviněného a opatřit potřebná vysvětlení.Rozhodnutí o návrhu na schválení dohody o vině a trestu§ 314r(1) Soud může rozhodovat o skutku, jeho právní kvalifikaci, trestu a

ochranném opatření pouze v rozsahu uvedeném v dohodě o vině a trestu. O

nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo na vydání

bezdůvodného obohacení rozhoduje soud v rozsahu uvedeném v dohodě o

vině a trestu, pokud s ní poškozený souhlasí, nebo pokud dohodnutý

rozsah a způsob náhrady škody nebo nemajetkové újmy nebo vydání

bezdůvodného obohacení odpovídá řádně uplatněnému nároku poškozeného (§

43 odst. 3).(2) Soud dohodu o vině a trestu neschválí, je-li nesprávná nebo

nepřiměřená z hlediska souladu se zjištěným skutkovým stavem nebo z

hlediska druhu a výše navrženého trestu, případně ochranného opatření,

nebo nesprávná z hlediska rozsahu a způsobu náhrady škody nebo

nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení, anebo zjistí-li,

že došlo k závažnému porušení práv obviněného při sjednávání dohody o

vině a trestu. V takovém případě věc vrátí usnesením do přípravného

řízení. Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, která má odkladný

účinek.(3) Soud může v případech stanovených v odstavci 2 namísto vrácení věci

do přípravného řízení oznámit své výhrady státnímu zástupci a

obviněnému, kteří mohou navrhnout nové znění dohody o vině a trestu. Za

tímto účelem soud odročí veřejné zasedání. Pokud ve stanovené lhůtě

nebude soudu předloženo nové znění dohody o vině a trestu, postupuje

soud podle odstavce 2.(4) Soud dohodu o vině a trestu schválí odsuzujícím rozsudkem, ve

kterém uvede výrok o schválení dohody o vině a trestu a výrok o vině a

trestu, případně ochranném opatření, v souladu s dohodou o vině a

trestu. Výrok o náhradě škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo o

vydání bezdůvodného obohacení soud uvede v souladu s dohodou o vině a

trestu, se kterou poškozený souhlasí, nebo s dohodou o vině a trestu, v

níž dohodnutý rozsah a způsob náhrady škody nebo nemajetkové újmy nebo

vydání bezdůvodného obohacení odpovídá řádně uplatněnému nároku

poškozeného (§ 43 odst. 3); jinak soud postupuje podle § 228, pokud je

skutkový stav spolehlivě prokázán opatřenými důkazy, popřípadě podle §

229.(5) Vyjde-li najevo některá z okolností uvedených v § 171 odst. 1, §

172 odst. 1 a 2, § 173 odst. 1 písm. b) až d), nebo v § 223a odst. 1,

soud rozhodne o postoupení věci, zastavení trestního stíhání, přerušení

trestního stíhání nebo trestní stíhání podmíněně zastaví podle § 307

nebo rozhodne o schválení narovnání podle § 309 odst. 1. Soud přeruší

trestní stíhání též tehdy, nelze-li obviněnému doručit předvolání k

veřejnému zasedání.(6) Proti rozhodnutí podle odstavce 5 může státní zástupce podat

stížnost, jež má, nejde-li o přerušení trestního stíhání, odkladný

účinek. Proti rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání nebo

o schválení narovnání mohou takovou stížnost podat též obviněný a

poškozený.§ 314sByla-li věc vrácena do přípravného řízení podle § 314o odst. 3 nebo 5,

§ 314p odst. 6 nebo § 314r odst. 2, v dalším řízení se ke sjednané

dohodě o vině a trestu, včetně prohlášení viny obviněným, nepřihlíží.

Vrácení věci do přípravného řízení nevylučuje sjednání nové dohody o

vině a trestu. Je-li obviněný ve vazbě a soud zároveň nerozhodl o

propuštění obviněného na svobodu, pokračuje vazba v přípravném řízení,

která však nesmí spolu s vazbou již vykonanou přesáhnout lhůty uvedené

v § 72a odst. 1 až 3.“.60. § 362 včetně nadpisu zní:㤠362Opatření v souvislosti s rozhodováním o podmíněném odložení podání

návrhu na potrestání, podmíněném zastavení trestního stíhání nebo

schválení narovnání(1) Jestliže obviněný složil peněžitou částku určenou státu na

peněžitou pomoc určenou obětem trestné činnosti a soud a v přípravném

řízení státní zástupce nerozhodne o podmíněném zastavení trestního

stíhání nebo o schválení narovnání, předseda senátu a v přípravném

řízení státní zástupce zajistí, aby složená peněžitá částka byla

vrácena obviněnému.(2) Jestliže se obviněný zaváže zdržet se během zkušební doby

podmíněného zastavení trestního stíhání řízení motorových vozidel nebo

jestliže je podmíněně zastaveno trestní stíhání pro trestné činy

těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti (§ 147 trestního zákoníku),

ublížení na zdraví z nedbalosti (§ 148 trestního zákoníku),

neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku (§ 151 trestního

zákoníku) nebo pro trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky (§

274 trestního zákoníku), pokud byly spáchány v souvislosti s řízením

motorového vozidla, předseda senátu a v přípravném řízení státní

zástupce zašle opis rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání

obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa

trvalého pobytu obviněného; nemá-li obviněný trvalý pobyt na území

České republiky, zašle opis tohoto rozhodnutí obecnímu úřadu obce s

rozšířenou působností se sídlem v sídle soudu nebo státního

zastupitelství. Předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce

zašle obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností uvedenému ve větě

první rovněž opis rozhodnutí s vyznačenou doložkou právní moci, kterým

se rozhodlo, že se obviněnému ponechává podmíněné zastavení trestního

stíhání v platnosti a prodlužuje se zkušební doba, a opis rozhodnutí s

vyznačenou doložkou právní moci, kterým se rozhodlo, zda se obviněný ve

zkušební době osvědčil, nebo mu oznámí, ke kterému dni se má za to, že

se osvědčil.(3) Jestliže podezřelý za účelem podmíněného odložení podání návrhu na

potrestání složí peněžitou částku určenou státu na peněžitou pomoc

obětem trestné činnosti nebo jestliže se zaváže zdržet se během

zkušební doby řízení motorových vozidel, postupuje se přiměřeně podle

odstavců 1 a 2.“.ČÁST DRUHÁZměna zákona o Rejstříku trestůČl. IIV § 8 odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, se slova

„jakož i dodatečnou zprávu, že“ nahrazují slovy „o ponechání

podmíněného zastavení trestního stíhání v platnosti, jakož i dodatečnou

zprávu, zda“ a slova „nebo že se v trestním stíhání pokračuje“ se

zrušují.ČÁST TŘETÍZměna zákona o advokaciiČl. IIIV § 9 odst. 2 písm. a) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění

zákona č. 79/2006 Sb., se za slovo „obžaloba“ vkládají slova „ , návrh

na schválení dohody o vině a trestu“.ČÁST ČTVRTÁZměna zákona o silničním provozuČl. IVZákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách

některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č.

60/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č.

311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č.

53/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č.

76/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č.

342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 215/2007 Sb., zákona č.

374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č.

480/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č.

424/2010 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona č.

329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č.

18/2012 Sb. a zákona č. 119/2012 Sb., se mění takto:1. V § 82 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se

písmeno h), které zní:„h) není ve zkušební době podmíněného odložení podání návrhu na

potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, pokud se

zavázala zdržet se řízení motorových vozidel během této zkušební

doby.“.2. V § 94a se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „nebo kterým

bylo rozhodnuto o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání nebo

podmíněném zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby

se držitel řidičského oprávnění zavázal zdržet se řízení motorových

vozidel“.3. V § 102 odst. 1 se za slovo „předpisů^31b)“ vkládají slova „nebo po

rozhodnutí o osvědčení nebo neosvědčení ve zkušební době podmíněného

odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení

trestního stíhání, nebo poté, kdy se má za to, že v této době došlo k

osvědčení,“.4. V § 102 odst. 2 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ ,

datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvědčení nebo neosvědčení ve

zkušební době podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo

podmíněného zastavení trestního stíhání nebo datum, ke kterému se má za

to, že v této době došlo k osvědčení“.5. V § 102 odst. 3 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , nebo

rozhodnutí o osvědčení nebo neosvědčení ve zkušební době podmíněného

odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení

trestního stíhání, a v případě, že toto rozhodnutí nebylo vydáno,

rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání nebo

podmíněném zastavení trestního stíhání“.6. V § 102 odst. 5 se za slovo „vozidel,“ vkládají slova „nebo

rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání nebo

podmíněném zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby

se zavázal zdržet se řízení motorových vozidel,“.7. V § 113 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „nebo

který se zavázal zdržet se řízení motorových vozidel během zkušební

doby podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného

zastavení trestního stíhání“.8. V § 119 odst. 2 se na konci textu písmene j) doplňují slova „a údaje

o zkušební době podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo

podmíněného zastavení trestního stíhání, pokud se řidič zavázal zdržet

se řízení motorových vozidel během této zkušební doby“.9. V § 123b odst. 1 se za slova „za trestný čin“ vkládají slova „nebo

jehož trestní stíhání bylo podmíněně zastaveno nebo u něhož bylo

rozhodnuto o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání,“ a za

slova „anebo trestný čin“ se vkládají slova „ , za který mu byl uložen

trest nebo pro nějž bylo trestní řízení vedeno,“.10. V § 123b odst. 2 úvodní části ustanovení se za slova „za trestný

čin,“ vkládají slova „nebo ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o

podmíněném odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněném

zastavení trestního stíhání,“.11. V § 123b se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje

se písmeno d), které zní:„d) rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání nebo

podmíněném zastavení trestního stíhání.“.12. V § 123b odst. 3 písm. c) se slova „ , který uložil trest za

trestný čin“ nahrazují slovy „nebo státní zástupce, který rozhodl“ a za

slovo „c)“ se vkládají slova „a d)“.13. V § 123b odst. 3 písm. c) bodě 2 se slovo „soudu“ nahrazuje slovem

„orgánu“.14. V § 123e odstavec 2 zní:„(2) Řidiči se rovněž odečtou body, které mu byly zaznamenány na

základě pravomocného rozhodnutí oa) přestupku nebo trestném činu po pravomocném zrušení tohoto

rozhodnutí, nebob) podmíněném odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněném

zastavení trestního stíhání, pokud v trestním řízení, ve kterém se

pokračovalo, nedošlo k odsouzení řidiče pro trestný čin, který spáchal

jednáním zařazeným do bodového hodnocení.“.15. V § 123e odst. 3 se za slova „motorových vozidel,“ vkládají slova

„nebo ve zkušební době podmíněného odložení podání návrhu na potrestání

nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, během které se řidič

zavázal zdržet se řízení motorových vozidel,“.16. V § 124 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se

písmeno n), které zní:„n) informuje orgán činný v trestním řízení, který rozhodl o podmíněném

odložení podání návrhu na potrestání nebo o podmíněném zastavení

trestního stíhání,1. o odevzdání řidičského průkazu držitelem řidičského průkazu, který

se zavázal zdržet se řízení motorových vozidel během zkušební doby

tohoto podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo

podmíněného zastavení trestního stíhání,2. o žádosti o řidičské oprávnění osoby, která se zavázala během

zkušební doby tohoto podmíněného odložení podání návrhu na potrestání

nebo podmíněného zastavení trestního stíhání zdržet se řízení

motorových vozidel, pokud nebyl příslušný obecní úřad obce s rozšířenou

působností vyrozuměn o tom, zda se tato osoba ve zkušební době

osvědčila, nebo o tom, že se má za to, že se osvědčila; zároveň obecní

úřad obce s rozšířenou působností informuje orgán činný v trestním

řízení o tom, zda žadatel doložil odbornou způsobilost.“.ČÁST PÁTÁZměna zákona o soudnictví ve věcech mládežeČl. VZákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o

soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o

soudnictví ve věcech mládeže), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona

č. 253/2006 Sb., zákona č. 345/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona

č. 41/2009 Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zákona č. 301/2011 Sb., zákona

č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 459/2011 Sb., se

mění takto:1. § 63 včetně nadpisu zní:㤠63Nepřípustnost trestního příkazu a dohody o vině a trestuV řízení ve věci mladistvého, který nedovršil osmnáct let věku, nelze

vydat trestní příkaz ani sjednat dohodu o vině a trestu.“.2. V § 69 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se

odstavec 2, který zní:„(2) V rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání

nebo o podmíněném zastavení trestního stíhání, v souvislosti s kterým

se mladistvý zavázal zdržet se po zkušební dobu určité činnosti nebo

složil peněžitou částku určenou státu na peněžitou pomoc obětem trestné

činnosti, se stanoví zkušební doba na šest měsíců až tři roky.“.ČÁST ŠESTÁZměna zákona o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízeníČl. VIV § 1 odst. 4 zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí

v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění zákona č.

253/2006 Sb., se ve větě první za slovo „obžaloby“ vkládají slova „ ,

návrhu na schválení dohody o vině a trestu“ a ve větě druhé se za slovo

„obžalobou“ vkládají slova „ , návrhem na schválení dohody o vině a

trestu“.ČÁST SEDMÁZměna zákona o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících

státního zastupitelstvíČl. VIIZákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších

úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve

znění zákona č. 7/2009 Sb. a zákona č. 183/2009 Sb., se mění takto:1. V § 16 odst. 1 písm. f) se slovo „návrh“ zrušuje a za slovo

„stíhání“ se vkládají slova „ , včetně podkladů pro rozhodnutí o tom,

že se obviněný neosvědčil, a pro rozhodnutí o ponechání podmíněného

zastavení trestního stíhání v platnosti,“.2. V § 16 odst. 1 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:„h) přípravou podkladů pro rozhodnutí o osvědčení podezřelého ve

zkušební době stanovené v rozhodnutí o podmíněném odložení podání

návrhu na potrestání, včetně podkladů pro rozhodnutí o tom, že se

podezřelý neosvědčil, a pro rozhodnutí o ponechání podmíněného odložení

podání návrhu na potrestání v platnosti, a zpracováním návrhu písemného

vyhotovení tohoto rozhodnutí,“.Dosavadní písmena h) a i) se označují jako písmena i) a j).ČÁST OSMÁZměna trestního zákoníkuČl. VIIIZákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb.,

zákona č. 181/2011 Sb., zákona č. 330/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb.,

zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb. a zákona č. 458/2011

Sb., se mění takto:1. V § 34 odst. 3 se na konci textu písmene d) doplňují slova „nebo

podmíněného odložení podání návrhu na potrestání“.2. V § 34 odst. 4 písm. a) se za slovo „obžaloby,“ vkládají slova

„návrhu na schválení dohody o vině a trestu,“.3. V § 39 odst. 1 větě první se slova „zvlášť závažného“ a slova „nebo

pomohl zabránit pokusu nebo dokonání takového trestného činu“ zrušují.4. V § 46 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:„(2) Soud upustí od potrestání pachatele označeného jako spolupracující

obviněný, jsou-li splněny podmínky stanovené v § 178a odst. 1 a 2

trestního řádu a podal-li spolupracující obviněný jak v přípravném

řízení, tak v řízení před soudem úplnou a pravdivou výpověď o

skutečnostech, které jsou způsobilé významně přispět k objasnění

zločinu spáchaného členy organizované skupiny, ve spojení s

organizovanou skupinou nebo ve prospěch organizované zločinecké

skupiny; ustanovení § 48 odst. 1 tím není dotčeno. Upustit od

potrestání pachatele označeného jako spolupracující obviněný takto

nelze, jestliže jím spáchaný trestný čin je závažnější než zločin, k

jehož objasnění přispěl, jestliže se podílel jako organizátor nebo

návodce na spáchání zločinu, k jehož objasnění přispěl, jestliže jím

způsobil úmyslně těžkou újmu na zdraví nebo smrt nebo jsou-li dány

důvody pro mimořádné zvýšení trestu odnětí svobody (§ 59).“.Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.5. V § 48 odst. 1 se slova „46 odst. 1 nebo 2“ nahrazují slovy „46

odst. 1, 2 nebo 3“.6. V § 58 odst. 4 se věta první nahrazuje větou „Soud sníží trest

odnětí svobody pod dolní hranici trestní sazby také pachateli

označenému jako spolupracující obviněný, jsou-li splněny podmínky

stanovené v § 178a odst. 1 trestního řádu a podal-li spolupracující

obviněný jak v přípravném řízení, tak v řízení před soudem úplnou a

pravdivou výpověď o skutečnostech, které jsou způsobilé významně

přispět k objasnění zločinu spáchaného členy organizované skupiny, ve

spojení s organizovanou skupinou nebo ve prospěch organizované

zločinecké skupiny; přitom vezme v úvahu povahu trestného činu

uvedeného v jeho doznání v porovnání se zločinem spáchaným členy

organizované skupiny, ve spojení s organizovanou skupinou nebo ve

prospěch organizované zločinecké skupiny, k jehož objasnění přispěl,

dále význam takového jeho jednání, osobu pachatele a okolnosti případu,

zejména zda a jakým způsobem se podílel na takovém zločinu, k jehož

objasnění se zavázal, a jaké následky svým jednáním případně

způsobil.“.ČÁST DEVÁTÁÚČINNOSTČl. IXTento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce

následujícího po dni jeho vyhlášení.Němcová v. r.Klaus v. r.Nečas v. r.

Related Laws