Změna vyhlášky k provedení zákona o účetnictví pro banky


Published: 2013

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
468/2013 Sb.VYHLÁŠKAze dne 20. prosince 2013,kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními

institucemi, ve znění pozdějších předpisůMinisterstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991

Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008

Sb., k provedení § 4 odst. 8:Čl. IVyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní

jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění

vyhlášky č. 473/2003 Sb., vyhlášky č. 545/2004 Sb., vyhlášky č.

398/2005 Sb., vyhlášky č. 350/2007 Sb., vyhlášky č. 470/2008 Sb.,

vyhlášky č. 420/2010 Sb. a vyhlášky č. 408/2012 Sb., se mění takto:1. V § 1 úvodní části se slova „Evropských společenství“ nahrazují

slovy „Evropské unie“.2. V § 2 odstavec 1 zní:„(1) Vyhláška se vztahuje na účetní jednotky podle § 1 odst. 2 písm.

a), b), j) a k) zákona, které jsou:a) bankou a pobočkou zahraniční banky podle zákona upravujícího činnost

bank,b) spořitelním a úvěrním družstvem podle zákona upravujícího činnost

spořitelních a úvěrních družstev (dále jen „družstevní záložna“),c) obchodníkem s cennými papíry, organizační složkou zahraničního

obchodníka s cennými papíry podle zákona upravujícího podnikání na

kapitálovém trhu,d) investiční společností a investičním fondem nebo pobočkou zahraniční

osoby, která je oprávněna obhospodařovat investiční fondy nebo

zahraniční investiční fondy podle zákona upravujícího činnost

investičních společností a investičních fondů,e) smíšenou holdingovou osobou podle zákona upravujícího činnost bank,f) finanční holdingovou osobou podle zákona upravujícího činnost bank,g) penzijní společností, důchodovým fondem, účastnickým fondem nebo

transformovaným fondem podle zákona upravujícího doplňkové penzijní

spoření nebo důchodovým fondem podle zákona upravujícího důchodové

spoření,h) institucí elektronických peněz, pobočkou zahraniční instituce

elektronických peněz z členského státu podle zákona upravujícího

platební styk, neboi) platební institucí, pobočkou zahraniční platební instituce z

členského státu podle zákona upravujícího platební styk.“.Poznámky pod čarou č. 2, 3, 4, 5, 6, 21 a 23 se zrušují, a to včetně

odkazů na poznámky pod čarou.3. V § 2 odst. 2 se slova „l) a m)“ nahrazují slovy „h) a i)“ a na

konci textu odstavce 2 se doplňují slova „nebo pobočkami zahraničních

osob, které jsou srovnatelné s finančními institucemi podle zákona

upravujícího činnost bank.“.4. V § 2 se odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 7 a odstavec 4

zrušují.Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 3 a 4.5. V § 3 odst. 2 se slova „(bilanci)“ a „(bilance)“ zrušují.6. V § 3 odst. 4 se slovo „(bilanci)“ zrušuje.7. V § 3 odst. 5 se za větu první vkládá věta „Přehled o změnách

vlastního kapitálu nesestavují účetní jednotky podle § 1 odst. 2 písm.

b), j) a k) zákona.“.8. V § 4 odst. 1, 4 a 6 se slovo „(bilanci)“ zrušuje.9. V § 4 odst. 2 a 3 se slovo „(bilance)“ zrušuje.10. V části druhé v nadpisu Hlavy II se slovo „(BILANCE)“ zrušuje.11. V § 7 odst. 1 se slovo „jsou“ nahrazuje slovem „nejsou“.12. V § 8 odstavec 1 zní:„(1) Položka „4. Pohledávky za klienty - členy družstevních záložen“

obsahuje u účetních jednotek, které jsou bankou nebo družstevní

záložnou, pohledávky z úvěrů a ostatní pohledávky včetně příslušenství

za tuzemskými a zahraničními klienty, členy družstevních záložen nebo

osobami, které nejsou bankou nebo družstevní záložnou, a to zejména

debetní zůstatek běžného účtu, faktoringové pohledávky, pohledávky

vzniklé z finančního leasingu, pohledávky z plateb ze záruk,

akreditivů, poskytnuté úvěry v rámci repo obchodů, zálohy na pořízení

cenných papírů poskytnuté na dobu delší než třicet kalendářních dnů,

pohledávky vzniklé z prodeje cenných papírů s odkladem splatnosti

prodejní ceny na dobu delší než třicet kalendářních dnů, pohledávky

vzniklé z prodeje cenných papírů nevypořádaných do třiceti dnů po

stanoveném dni vypořádání, neobchodovatelné dluhové cenné papíry

emitované osobami jinými, než jsou banky, které nejsou pořízeny se

záměrem bezprostředního nebo brzkého prodeje a nejsou oceňovány reálnou

hodnotou, a opravné položky k těmto pohledávkám.“.13. V § 8 odst. 2 se slovo „členské“ nahrazuje slovem „družstevní“.14. V § 8 odst. 2 se slova „v družstevních záložnách“ zrušují.15. V § 8 odst. 2 se věta poslední zrušuje.16. V § 9 odst. 1 se slova „proti účtům nákladů nebo výnosů,

realizovatelné“ zrušují a slova „půjčené dluhové cenné papíry“ se

nahrazují slovy „poskytnuté dluhové cenné papíry zápůjčkou“.17. V § 9 odst. 2 se slova „neobchodovatelné dluhové“ a slova „které

nejsou pořízeny se záměrem bezprostředního nebo brzkého prodeje a

nejsou oceňovány reálnou hodnotou,“ zrušují.18. V § 10 odstavec 1 zní:„(1) Položka „6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly“ obsahuje

podíly, které nemají charakter účasti s rozhodujícím nebo podstatným

vlivem, podílové listy, ostatní cenné papíry a cenné papíry poskytnuté

v rámci repo obchodů nebo zápůjčkou. Položka obsahuje opravnou položku

k podílům neoceňovaným reálnou hodnotou.“.19. V § 11 odst. 1 se slovo „(protihodnotou)“ zrušuje.20. V § 11 odst. 2 se slovo „(protihodnotou)“ zrušuje.21. V § 13 odst. 1 se za slovo „soubory“ vkládá slovo „hmotného“.22. V § 13 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ , ve znění

pozdějších předpisů“.23. V § 15 se slovo „nezaplacenou“ nahrazuje slovem „nesplacenou“.24. V § 15 se slovo „členské“ nahrazuje slovem „družstevní“.25. V § 15 se slova „družstevních záložen“ a slova „družstevní záložny“

nahrazují slovem „družstev“ a slovo „člena9)“ se nahrazuje slovem

„člena“.Poznámka pod čarou č. 9 se zrušuje.26. V § 16 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce

1.27. V § 17 odstavec 1 zní:„(1) Položka „1. Závazky vůči bankám a družstevním záložnám“ obsahuje u

účetních jednotek, které jsou bankou nebo družstevní záložnou, dluhy z

úvěrů a ostatní dluhy vůči centrálním bankám, jiným bankám nebo

družstevním záložnám včetně příslušenství, zejména přijaté úvěry,

přijaté úvěry v rámci repo obchodů, plateb ze záruk, z akreditivů. Tato

položka dále obsahuje běžné účty a termínové vklady centrálních bank,

jiných bank nebo družstevních záložen. V této položce se nevykazují

závazky vyplývající z cenných papírů, které se vykazují v položce „3.

Závazky z dluhových cenných papírů“ nebo „4. Ostatní pasiva“.“.28. V § 18 odst. 1 se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.29. § 20 včetně nadpisu zní:㤠20Ostatní pasiva(1) Položka „4. Ostatní pasiva“ obsahuje závazky vůči třetím osobám,

zejména přijaté zálohy od příkazců na nákup cenných papírů, dluhy z

penzijního připojištění, důchodového spoření nebo doplňkového

penzijního spoření, závazky z obchodování s cennými papíry a ostatní

dluhy, které mají charakter dluhů z pracovněprávních a dodavatelsko

odběratelských vztahů nebo dluhů vůči státnímu rozpočtu, pokud nejsou

obsaženy v jiných položkách. Položka dále obsahuje zápornou reálnou

hodnotu derivátů včetně vložených derivátů oddělených od hostitelského

nástroje podle § 6 odst. 2, závazky z krátkých prodejů jiných než

dluhových cenných papírů, odložený daňový dluh, závazky z hodnot k

inkasu, ostatní neidentifikované závazky vůči klientům, dohadné položky

pasivní a ostatní zůstatky účtů, které nejsou obsaženy v jiných

položkách. Tato položka neobsahuje účty časového rozlišení, které jsou

vykázány v položce „5. Výnosy a výdaje příštích období“.(2) Účetní jednotky v položce „4. Ostatní pasiva“ vykazují i

neproplacené cenné papíry při jejich zpětném odkupu.“.30. V § 22 odst. 1 se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.31. V § 22 odst. 2 se slovo „závazek“ nahrazuje slovem „dluh“, slova

„fondy a penzijní“ se zrušují a slovo „závazky“ se nahrazuje slovem

„dluhy“.32. V § 22 odst. 5 se slovo „závazek“ nahrazuje slovem „dluh“ a slovo

„podniku“ se nahrazuje slovy „obchodní korporace nebo její části“.33. § 24 včetně nadpisu zní:㤠24Základní kapitál(1) Položka „8. Základní kapitál“ obsahuje upsaný základní kapitál. V

samostatné podpoložce účetní jednotka uvede splacený základní kapitál.

Tato položka dále obsahuje vlastní podíly bez zřetele na účel nabytí,

které snižují hodnotu základního kapitálu.(2) Účetní jednotky, které mají proměnný základní kapitál podle zákona

upravujícího činnost investičních společností a investičních fondů, v

položce „8. Základní kapitál“ vykazují pouze částky vložené úpisem

zakladatelských akcií, které se zapisují do obchodního rejstříku.“.34. § 25 včetně nadpisu zní:㤠25Emisní ážio(1) Položka „9. Emisní ážio“ obsahuje rozdíl mezi emisním kurzem a

vkladem do základního kapitálu. Tato položka obsahuje i rozdíl mezi

hodnotou vlastního podílu a jeho pořizovací cenou při snížení

základního kapitálu a rozdíl mezi prodejní cenou a pořizovací cenou při

prodeji.(2) Tato položka obsahuje i emisní ážio v případě emise podílových

listů nebo investičních akcií a případnou srážku, o kterou je snížena

aktuální hodnota podílového listu nebo investiční akcie, při zpětném

odkupu.“.35. V § 28 větě první se za slovo „listů“ vkládají slova „nebo

investičních akcií“.36. V § 28 větě druhé se slovo „jmenovitou“ nahrazuje slovem

„aktuální“.37. V § 28 se na konci textu věty druhé doplňují slova „nebo

investičních akcií, hodnotu připsaných penzijních a důchodových

jednotek“.38. V § 29 odst. 2 se slova „Investiční společnosti za jimi

obhospodařované podílové fondy, investiční fondy, penzijní fondy a

penzijní společnosti za jimi obhospodařované transformované fondy“

nahrazují slovy „Účetní jednotky“.39. V § 32 písm. a) se slovo „půjček“ nahrazuje slovem „zápůjček“.40. V § 32 písm. c) se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.41. V § 33 se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.42. V § 39 písm. a) se slovo „půjček“ nahrazuje slovem „zápůjček“.43. V § 44 odst. 1 se za slovem „nebo“ slovo „jiným“ zrušuje a slovo

„závazků“ se nahrazuje slovem „dluhů“.44. V § 44 odst. 2 se slova „a „6. Akcie, podílové listy a ostatní““

zrušují a slovo „závazků“ se nahrazuje slovem „dluhů“.45. V § 44 odst. 4 se slovo „závazkům“ nahrazuje slovem „dluhům“ a

slovo „závazků“ se nahrazuje slovem „dluhů“.46. V § 45 se slova „dividendy z akcií a obdobné výnosy z ostatních

podílů“ nahrazují slovy „podíly na zisku“.47. V § 45 se slova „Dividendy z akcií a podílů“ nahrazují slovy

„Podíly na zisku“ a slovo „(protihodnotou)“ se zrušuje.48. V § 47 odst. 1 se slova „k prodeji“ zrušují.49. V § 47 odst. 2 se slova „Investiční společnosti za jimi

obhospodařované podílové fondy, investiční fondy, penzijní fondy a

penzijní společnosti za jimi obhospodařované transformované fondy“

nahrazují slovy „Účetní jednotky“ a slova „oceňovaného reálnou hodnotou

až v okamžiku jeho úbytku“ se zrušují.50. V § 50 odst. 4 se slovo „(protihodnotou)“ zrušuje.51. V § 50 odst. 5 se slovo „(protihodnotou)“ zrušuje.52. V § 51 se slovo „(protihodnotou)“ zrušuje.53. V § 53 se slovo „dividendami“ nahrazuje slovy „podílem na zisku“ a

slovo „(protihodnotou)“ se zrušuje.54. V § 55 odst. 2 se slovo „podnikatelské“ zrušuje.55. V § 56 písm. a) bodu 9 se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.56. V § 56 písm. b) bodu 4 se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.57. V § 57 písm. a) bodu 4 se za slovo „na“ vkládají slova „burzovním

a“ a slova „nebo na burze“ se zrušují.58. V § 57 písm. a) bodu 8 se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.59. V § 57 písm. b) bodech 3 a 4 se slovo „(bilance)“ zrušuje.60. V § 59 odst. 2 písm. d) se za slovo „jmenovitou“ vkládají slova

„nebo účetní“.61. V § 59 odst. 2 písm. e) se slovo „závazky“ nahrazuje slovem

„dluhy“.62. V § 60 odst. 1 písm. a) se slovo „závazku“ nahrazuje slovem

„dluhu“.63. V § 60 odst. 1 písm. d) za slovy „ostatních pohledávkách a“ se

slovo „závazcích“ nahrazuje slovem „dluzích“.64. V § 60 odst. 1 písm. f) se za slova „v členění“ vkládá slovo „na“.65. V § 60 odst. 1 písm. j) se slovo „kupovaném“ nahrazuje slovem

„pořizovaném“.66. V § 60 odst. 3 písm. c) bodu 2 se slovo „závazků“ nahrazuje slovem

„dluhů“.67. V § 62 úvodní části ustanovení se slova „za jimi obhospodařované

podílové fondy“ zrušují.68. V § 63 písm. c) se slovo „podílu“ nahrazuje slovem „vkladu“.69. V § 63 písm. d) se slovo „podílů“ nahrazuje slovem „vkladů“.70. V § 63 písm. e) se slova „zvláštního právního předpisu14)“

nahrazují slovy „zákona upravujícího činnost spořitelních a úvěrních

družstev“.Poznámka pod čarou č. 14 se zrušuje.71. V § 63 písm. g) se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.72. V § 64 úvodní části ustanovení se slova „fondy a penzijní“ zrušují.73. V § 65 se slova „čistých aktiv“ nahrazují slovy „vlastního

kapitálu“ a slova „dividend nebo dalších“ se zrušují.74. V § 68 odst. 3 se slova „společnosti za jimi obhospodařované

podílové fondy a investiční“ zrušují a slova „č. 189/2004 Sb., o

kolektivním investování“ se nahrazují slovy „upravujícího činnost

investičních společností a investičních fondů“.75. V § 68a odst. 1 se slova „Investiční společnosti za jimi

obhospodařované podílové fondy, investiční fondy, penzijní fondy a

penzijní společnosti za jimi obhospodařované transformované fondy“

nahrazují slovy „Účetní jednotky“.76. V nadpise § 69 se slovo „(protihodnotou)“ zrušuje.77. V § 69 odst. 1 se slovo „(protihodnotou)“ zrušuje.78. V § 69 odst. 2 písm. a) se slovo „dividendy“ nahrazuje slovy

„podíly na zisku“.79. V § 69 odst. 4 se slovo „(protihodnotou)“ zrušuje a slovo

„dividendy“ se nahrazuje slovy „podíly na zisku“.80. V § 70 odst. 1 se slova „kótován na tuzemské nebo zahraniční burze“

nahrazují slovy „přijat k obchodování na regulovaném trhu“.81. V § 70 odst. 1 se slova „veřejný trh“ nahrazují slovy „regulovaný

trh“.82. V § 71 se za slovem „souboru“ slovo „majetku“ nahrazuje slovy

„hmotných nemovitých věcí“.83. V § 71 se na konci textu doplňují slova „ , ve znění pozdějších

předpisů“.84. V § 74 odst. 2 se slovo „(protihodnotou)“ zrušuje.85. V § 76 odst. 1 a 6 se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.86. V § 76 odst. 3 se slovo „závazku“ nahrazuje slovem „dluhu“.87. V § 76 odst. 10 se slova „fondy a penzijní“ zrušují a slovo

„závazky“ se nahrazuje slovem „dluhy“.88. V § 76 odst. 10 se na konci věty první doplňují slova „v účetnictví

transformovaných fondů“.89. V § 76 odst. 10 se slova „penzijní fond nebo“ zrušují a slovo

„závazků“ se nahrazuje slovem „dluhů“.90. V § 78 odst. 1, 3, 4 a 5 se slovo „závazek“ nahrazuje slovem

„dluh“.91. V § 78 odst. 6 se slovo „závazkem“ nahrazuje slovem „dluhem“.92. V § 79 odst. 6 se slovo „(protihodnotou)“ zrušuje.93. V § 80 odst. 4 písm. b) se slovo „půjčka“ nahrazuje slovem

„zápůjčka“ a slova „a výpůjčka cenných papírů zajištěná převodem

hotovosti nebo jinou formou úhrady“ se zrušují.94. V § 80 odst. 5 se slovo „půjčky“ nahrazuje slovem „poskytnutí“.95. V § 80 odst. 5 se za slova „poskytnutí cenného papíru“ vkládá slovo

„zápůjčkou“.96. V § 80 odst. 5 se slovo „zajištěné“ nahrazuje slovem „zajištěnou“.97. V § 80 odst. 6 se slovo „výpůjčky“ nahrazuje slovem „přijetí“.98. V § 80 odst. 6 se za slova „přijetí cenného papíru“ vkládá slovo

„zápůjčkou“.99. V § 80 odst. 6 se slovo „zajištěné“ nahrazuje slovem „zajištěnou“.100. V § 82 odst. 3 písm. c) se slovo „(protihodnotou)“ zrušuje.101. V § 82 odst. 4 se slovo „(bilance)“ zrušuje.102. V § 82 odst. 5 se slovo „(bilance)“ zrušuje.103. V § 82 odst. 6 se slovo „(protihodnotou)“ zrušuje.104. V § 82 odst. 9 se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“ a slovo

„dividendy“ se nahrazuje slovy „podíly na zisku“.105. V § 84 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „(bilance)“

zrušuje.106. V § 86 odst. 1 písm. a) se slovo „závazků“ nahrazuje slovem

„dluhů“.107. V § 86 odst. 1 písm. c) se slovo „půjček“ nahrazuje slovem

„zápůjček“.108. V § 86 odst. 1 písm. d) se slova „finančních závazků“ nahrazují

slovem „dluhů“ a slovo „závazky“ se nahrazuje slovem „dluhy“.109. V § 86 odst. 1 písm. e) se slovo „závazky“ nahrazuje slovem

„dluhy“.110. V § 86 odst. 1 písm. f) se slovo „(protihodnotou)“ zrušuje.111. V příloze č. 1 se slovo „(bilance)“ zrušuje.112. V příloze č. 1 se poznámka pod čarou č. 20, a to včetně odkazu na

poznámku pod čarou zrušuje.113. V příloze č. 3 se slovo „200X“ nahrazuje slovem „20XX“ a slovo

„200Y“ se nahrazuje slovem „20YY“.114. V příloze č. 3 se slovo „Dividendy“ nahrazuje slovy „Podíly na

zisku“.115. V příloze č. 4 účtové skupině 91 se slovo „půjček“ nahrazuje

slovem „zápůjček“.116. Poznámky pod čarou č. 17, 18, 18a a 18e se zrušují.Čl. IIPřechodné ustanoveníUstanovení vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí

účinnosti této vyhlášky, se použijí poprvé v účetním období započatém

1. ledna 2014 a později.Čl. IIIÚčinnostTato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.Ministr:Ing. Fischer, CSc., v. r.