změna vyhlášky o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři


Published: 2006

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
374/2006 Sb.VYHLÁŠKAze dne 17. července 2006,kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a

vzdělávání v konzervatořiMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 7 odst. 3,

§ 19, § 23 odst. 3, § 26 odst. 4, § 31 odst. 1, § 71, § 83 odst. 5, §

84 odst. 3 a § 85 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb.:Čl.IVyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v

konzervatoři, se mění takto:1. V § 1 se za slova "jejich označování jsou:" vkládají slova

"gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště,".2. V § 2 odst. 1 se číslo "80" nahrazuje číslem "60".3. V § 3 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které včetně

poznámky pod čarou č. 1a znějí:"(2) Není-li možné žáka hodnotit z některého předmětu, uvede se na

vysvědčení u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo

"nehodnocen(a)".(3) Pokud je žák z vyučování některého předmětu zcela uvolněn^1a),

uvede se na vysvědčení u příslušného předmětu místo stupně prospěchu

slovo "uvolněn(a)".1a) § 67 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.".Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 4 až 9.4. V § 3 odst. 6 se na konci odstavce tečka nahrazuje čárkou a doplňuje

se písmeno d), které zní:"d) nehodnocen(a).".5. V § 3 odst. 9 se za slova "5 - nedostatečný" vkládají slova "nebo

není-li žák hodnocen z některého předmětu na konci druhého

pololetí^1b)".Poznámka pod čarou č. 1b zní:"1b) § 69 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb.".6. V § 3 se doplňuje odstavec 10, který včetně poznámky pod čarou č. 1c

zní:"(10) Žák je nehodnocen, pokud ho není možné hodnotit z některého

předmětu na konci prvního pololetí ani v náhradním termínu^1c).1c) § 69 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.".7. V § 4 nadpis zní: "Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků".8. V § 4 v uvozovací větě se slovo "Podrobnosti" nahrazuje slovy

"Pravidla pro" a za slova "vzdělávacích programů" se vkládají slova " ,

jsou součástí školního řádu".9. V § 6 odst. 1 písm. a) se za slovo "oborech" vkládá slovo

"vzdělání".10. V § 6 odst. 1 písmeno c) zní:"c) koná-li komisionální přezkoušení5).".11. V § 6 odstavce 2 až 4 včetně poznámky pod čarou č. 5a znějí:"(2) Komisionální zkoušku podle odstavce 1 písm. b) a c) může žák konat

v jednom dni nejvýše jednu.(3) Komisionální zkoušku z důvodu uvedeného v odstavci 1 písm. b) může

žák ve druhém pololetí konat nejdříve v měsíci srpnu příslušného

školního roku, pokud zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka

nedohodne s ředitelem školy dřívější termín; v případě žáka posledního

ročníku vzdělávání vyhoví ředitel školy žádosti o dřívější termín vždy.(4) Podrobnosti týkající se konání komisionální zkoušky včetně složení

komise pro komisionální zkoušky, termínu konání zkoušky a způsobu

vyrozumění žáka a zákonného zástupce nezletilého žáka o výsledcích

zkoušky stanoví ředitel školy^5a) a zveřejní je na přístupném místě ve

škole.5a) § 164 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb.".12. V § 6 se odstavec 5 zrušuje.13. V § 10 odst. 1 se slova "po projednání v pedagogické radě" zrušují.14. V § 10 odst. 2 se za slova "třídní učitel" vkládají slova "nebo

učitel odborného výcviku".15. V § 10 odst. 3 se za slovo "Při" vkládá slovo "zaviněném".16. V § 10 odst. 3 se na konci písmena d) za čárku vkládá slovo "nebo".17. V § 11 se doplňuje odstavec 3, který zní:"(3) V předmětech, které obsahují vybrané učivo, může být součástí

teoretického vyučování cvičení. Cvičení se uskutečňuje zpravidla v

učebnách, odborných učebnách a laboratořích. Podmínky, za nichž se

cvičení uskutečňuje, stanoví školní vzdělávací program.".18. V § 12 písm. f) se slovo "práci" nahrazuje slovem "činnost".19. V § 12 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h),

které zní:"h) podmínky spolupráce pověřeného zaměstnance právnické osoby

vykonávající činnost školy a zaměstnance fyzické nebo právnické osoby

při organizaci a řízení praktického vyučování na pracovištích fyzických

nebo právnických osob.".20. V § 13 odst. 2 se slova " , ve vyšších ročnících nesmí být delší

než 7 vyučovacích hodin" zrušují.21. § 14 zní:"§ 14CvičeníCvičení je součástí praktického vyučování v předmětech, které posilují

odborné vzdělávání a přípravu žáků. Cvičení se uskutečňuje zpravidla v

odborných učebnách, laboratořích a dílnách nebo na pracovištích

fyzických nebo právnických osob. Podmínky, za nichž se cvičení

uskutečňuje, stanoví školní vzdělávací program.".22. § 15 zní:"§ 15Učební praxe, odborná praxe a umělecká praxe(1) Učební praxe, odborná praxe a umělecká praxe se uskutečňuje v

rozsahu stanoveném rámcovým vzdělávacím programem ve školách, ve

školských zařízeních nebo na pracovištích fyzických nebo právnických

osob.(2) Učební praxe se uskutečňuje jako součást vyučování pravidelně.

Odborná praxe a umělecká praxe se uskutečňuje jako součást vyučování v

blocích, zpravidla v celých týdnech.(3) Učební praxi, odbornou praxi a uměleckou praxi vyučuje učitel

odborných a uměleckých odborných předmětů a učitel praktického

vyučování. Procvičování dovedností žáků na pracovištích fyzických nebo

právnických osob lze provádět za vedení a dozoru instruktorů.(4) Organizační uspořádání učební praxe, odborné praxe nebo umělecké

praxe stanoví ředitel školy podle zaměření daného oboru vzdělání a

podle podmínek stanovených pro průběh vzdělávání v rámcovém vzdělávacím

programu.".23. V § 21 se slova "nebo náhradní činnosti" přesouvají za slova

"náhradní způsob vzdělávání žáka".Čl.IITato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2006.Ministryně:JUDr. Buzková v. r.

Related Laws