změna vyhlášky o ukončování vzdělávání ve středních školách


Published: 2010

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Get a Day Pass for only USD$49.99.
274/2010 Sb.VYHLÁŠKAze dne 13. září 2010,kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách

ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění

vyhlášky č. 90/2010 Sb.Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 81 odst.

11, § 91 odst. 1 a § 113a odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

(školský zákon), ve znění zákona č. 242/2008 Sb. a zákona č. 49/2009

Sb.:Čl. IVyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání

ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010

Sb., se mění takto:1. V § 1 písm. f) se slova „pracovní listy pro dílčí zkoušku z českého

jazyka a literatury a z cizího jazyka konanou ústní formou,“ zrušují.2. V § 1 písm. g) se slova „část zkušební dokumentace, která obsahuje“

zrušují.3. V § 1 se za písmeno j) vkládá nové písmeno k), které zní:„k) informačním systémem Centra systém hardwarových prostředků a

softwarových aplikací provozovaných či spravovaných Centrem včetně

těch, které jsou umístěny ve školách nebo zkušebních místech, a systém

pravidel pro přístup uživatelů k těmto prostředkům a aplikacím,“.Dosavadní písmeno k) se označuje jako písmeno l).4. V § 1 písmeno l) zní:„l) oprávněným uživatelem uživatel informačního systému Centra, kterému

Centrum vydalo oprávnění pro užití systému.“.5. V § 2 odstavec 4 včetně poznámek pod čarou č. 5 a 6 zní:„(4) Zkoušky profilové části maturitní zkoušky^5) se v jarním zkušebním

období konají v období od 2. května do začátku didaktických testů a

písemných prací podle odstavce 3. Zkoušky konané formou písemné zkoušky

(dále jen „písemná zkouška“) a formou praktické zkoušky (dále jen

„praktická zkouška“) se konají nejdříve 15. dubna. V případě oborů

vzdělání skupiny Umění a užité umění^6) se praktické zkoušky konají

nejdříve 1. dubna. V případech, kde to povaha zkoušky vyžaduje, je

možné praktickou zkoušku konat i v dřívějším termínu.5) § 79 odst. 4 a 5 školského zákona.6) Obory vzdělání skupiny 82 Umění a užité umění s kódovým označením

kategorie dosaženého vzdělání M a L podle přílohy č. 1 nařízení vlády

č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a

vyšším odborném vzdělávání.“.6. V § 2 odst. 5 se na konci textu věty první doplňují slova „ve

školách stanovených Centrem“.7. V § 2 odst. 5 se slova „a místa konání didaktických testů a

písemných prací“ zrušují.8. V § 3 odst. 2 se slova „opravné, náhradní a jednotlivé“ nahrazují

slovy „opravné a náhradní“.9. V § 4 odst. 2 písmeno a) zní:„a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, školu, třídu a obor vzdělání,

rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození a místo narození,

státní občanství,“.10. V § 4 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se

písmeno h), které zní:„h) požadavek žáka-cizince na uzpůsobení zkoušky z českého jazyka a

literatury.“.11. V § 4 odst. 4 se slova „odstavců 2 a 3“ nahrazují slovy „odstavců 1

až 3“.12. V § 4 odstavce 5 až 7 znějí:„(5) Ředitel školy předá prostřednictvím informačního systému Centra

údaje podle odstavců 2 až 4 Centru nejpozději doa) 30. listopadu pro jarní zkušební období,b) 30. června pro podzimní zkušební období.(6) Změny v osobních údajích žáka podle odstavce 2 písm. a) a g), k

nimž došlo od předání údajů Centru podle odstavce 5, oznámí ředitel

školy Centru neprodleně.(7) Žák obdrží kopii své přihlášky z informačního systému Centra

potvrzenou ředitelem školy nejpozději do 5 dnů od předání údajů Centru

podle odstavce 5 a podpisem stvrdí správnost údajů v ní obsažených.“.13. V § 6 odst. 2 se za větu první vkládá věta „Školní seznam

literárních děl je platný pro jarní a podzimní zkušební období

následující po zveřejnění seznamu.“.14. V § 6 odst. 3 se slova „školního roku, v němž se maturitní zkouška

koná“ nahrazují slovy „pro jarní zkušební období a do 30. června pro

podzimní zkušební období“.15. V § 6 odst. 5 se slova „způsobem umožňujícím dálkový přístup“

nahrazují slovy „prostřednictvím informačního systému Centra“.16. V § 7 odstavce 3 a 4 znějí:„(3) Didaktický test ze zkušebního předmětu cizí jazyk pro základní

úroveň obtížnosti trvá 95 minut, z toho 35 minut poslechová část testu

a 60 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a

dovednosti.(4) Didaktický test ze zkušebního předmětu cizí jazyk pro vyšší úroveň

obtížnosti trvá 105 minut, z toho 45 minut pro poslechovou část testu a

60 minut pro část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a

dovednosti.“.17. V § 8 odstavce 2 až 5 znějí:„(2) Pro ústní zkoušku společné části žák obdrží jeden číslovaný

pracovní list, jehož číslo si vylosuje. Pracovní list je zpracován ve

dvou vyhotoveních; jedno je určeno pro žáka a jedno pro hodnotitele.(3) Každý pracovní list obsahuje v jedinečné kombinaci tři zkušební

úlohy zpracované Centrem a jednu zkušební úlohu zpracovanou školou

(dále jen „školní zkušební úloha“) podle předlohy stanovené Centrem.

Listinnou podobu pracovních listů zhotoví škola prostřednictvím

informačního systému Centra ze sady zkušebních úloh zpracovaných

Centrem a z jedné zkušební úlohy zpracované školou. S obsahem školních

zkušebních úloh jsou před zahájením ústní zkoušky seznámeni pouze

ředitel školy a hodnotitelé. Témata pro zpracování školních zkušebních

úloh ředitel školy stanoví a zpřístupní žákům nejpozději do 31. října

školního roku, v němž se maturitní zkouška koná. Témata jsou platná pro

jarní a podzimní zkušební období následující po jejich zveřejnění.

Minimální počet pracovních listů pro jeden zkušební předmět dané úrovně

obtížnosti a pro jednu zkušební komisi je 25.(4) Předlohu pro zpracování školních zkušebních úloh zpřístupní Centrum

řediteli školy a hodnotitelům prostřednictvím informačního systému

Centra nejpozději do 30. září školního roku, v němž se maturitní

zkouška koná. Sadu zkušebních úloh zpracovaných Centrem zpřístupní

Centrum řediteli školy prostřednictvím informačního systému Centra

nejpozději 7 dnů před zahájením ústní zkoušky ve škole.(5) Pro ústní zkoušku společné části nelze losovat v jednom dni dvakrát

stejné číslo pracovního listu.“.18. V § 8 se odstavec 6 zrušuje.19. § 9 včetně nadpisu zní:㤠9Třetí povinná zkouška(1) Didaktický test třetí povinné zkoušky trvá 90 minut, s výjimkou

didaktického testu ze zkušebního předmětu matematika vyšší úrovně

obtížnosti a didaktického testu ze zkušebního předmětu informatika obou

úrovní obtížnosti, který trvá 120 minut.(2) Didaktický test ze zkušebního předmětu informatika se skládá z

teoretické části a z praktické úlohy. Teoretická část trvá 45 minut,

praktická úloha trvá 75 minut. Praktickou úlohu žák řeší na základě

písemného zadání s podporou informačních a komunikačních technologií.(3) Požadavky na úroveň informačních a komunikačních technologií

potřebné k vykonání praktické úlohy oznámí Centrum a zveřejní je

způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30. září školního roku, v němž

se maturitní zkouška koná. Požadavky jsou platné pro jarní a podzimní

zkušební období následující po jejich zveřejnění.“.20. V § 10 odst. 1 písm. a) se za slova „cizí jazyk“ vkládají slova „ ,

který je ve škole vyučován,“.21. V § 11 odst. 1 se slovo „zkoušek“ nahrazuje slovy „didaktických

testů a písemných prací“.22. V § 11 odst. 2 se slova „zadavatele a hodnotitele“ nahrazují slovy

„zadavatele, hodnotitele a ředitele školy“.23. V § 11 odst. 2 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:„f) pokyny pro ředitele školy,“.Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena g) a h).24. V § 11 odst. 3 se slovo „školu“ nahrazuje slovy „zkušební místo“.25. V § 11 odst. 5 se slova „společně s žákem, který bude vylosován,“

zrušují.26. V § 11 odst. 5 se věta poslední zrušuje.27. V § 11 odst. 6 se za slova „Zadavatel rozdá“ vkládají slova „zadání

zkoušky a“.28. § 13 a 14, včetně poznámky pod čarou č. 11 znějí:㤠13(1) Zadavatel vybere bezprostředně po ukončení zkoušky podle jednotného

zkušebního schématu od žáků vyplněné záznamové archy spolu s prezenční

listinou a zadáním zkoušky, překontroluje jejich úplnost, uloží

záznamové archy a zadání zkoušky do bezpečnostních obálek a o uložení

provede záznam do protokolu o konání zkoušky v učebně. Bezpečnostní

obálky neprodleně předá komisaři. Komisař i zadavatel potvrdí jejich

předání v záznamu o předání.(2) Komisař převede záznamové archy písemných prací do elektronické

podoby a prostřednictvím informačního systému Centra je odešle do

Centra. Komisař zhotoví kopii každého záznamového archu a předá ji

společně s originálem řediteli školy. Ředitel školy předá bez

zbytečného odkladu kopii záznamového archu písemné práce hodnotiteli k

ohodnocení. Ředitel školy i hodnotitel potvrdí jeho předání v záznamu o

předání.(3) Komisař převede záznamové archy didaktických testů do elektronické

podoby a prostřednictvím informačního systému Centra je odešle do

Centra.(4) Po ukončení didaktických testů předá komisař řediteli bezpečnostní

obálky se zadáním didaktických testů. Oba potvrdí předání v záznamu o

předání. Ředitel školy bezpečnostní obálky se zadáním didaktických

testů po jejich převzetí od komisaře uloží do bezpečnostní schránky a

po ukončení zkoušek na základě výzvy Centra zajistí předání

bezpečnostní schránky Centru způsobem stanoveným Centrem.(5) Záznamové archy didaktických testů a písemných prací a ohodnocené

kopie písemných prací se ukládají ve škole způsobem stanoveným zákonem

o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů^11).

Skartační lhůta činí 45 let.§ 14(1) Ředitel školy může do nabídky povinných zkoušek profilové části

maturitní zkoušky zařadit pouze předměty nebo jiné ucelené části

vzdělávacího obsahu, jejichž celková doba podle učebního plánu školního

vzdělávacího programu činí po dobu vzdělávání nejméně 144 vyučovacích

hodin. Obsahem zkoušky může být více obsahově příbuzných předmětů

školního vzdělávacího programu.(2) Pro jiné formy vzdělávání než denní je pro stanovení nejnižšího

počtu vyučovacích hodin po dobu vzdělávání rozhodující vzdělávací obsah

uvedený ve školním vzdělávacím programu, který odpovídá denní formě

vzdělávání.11) Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.29. V § 15 odst. 6 se slovo „prodloužení“ nahrazuje slovem „délce“.30. V § 16 odst. 2 se slova „o prodloužení doby přípravy rozhoduje“

nahrazují slovy „v případech, kdy to povaha zkoušky vyžaduje, rozhoduje

o prodloužení doby přípravy“.31. V § 20 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Uzpůsobení pracovních

listů pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní

zkoušky zajistí škola v souladu s přílohou č. 3.“.32. V § 20 odstavec 4 zní:„(4) Podmínky pro konání maturitní zkoušky se upraví žákovi vždy, pokud

z posudku vyplývá, že zdravotní postižení nebo zdravotní znevýhodnění

trvá k termínu odevzdání přihlášky déle než jeden rok. V případech, kdy

zdravotní postižení nebo zdravotní znevýhodnění s výjimkou žáků s

přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky podle

přílohy č. 2 bodu 5 písm. a) skupiny 1 (SPUO-1) trvá kratší dobu než

jeden rok nebo nastane v době od odevzdání přihlášky do termínu konání

maturitní zkoušky, uzpůsobí podmínky pro konání maturitní zkoušky

ředitel školy v dohodě s daným školským poradenským zařízením s

přihlédnutím k pravidlům uzpůsobení maturitní zkoušky pro žáky se

zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním uvedeným v příloze

č. 3 k této vyhlášce.“.33. V § 20 odst. 6 se na konci textu věty první doplňují slova „ , u

žáků zařazených podle přílohy č. 2 do skupiny 2 a 3 přepis řešení

zkoušek do záznamových archů“.34. V § 22 odst. 1 se slova „ , včetně hranice úspěšnosti,“ zrušují.35. V § 22 odstavec 3 zní:„(3) Hodnotitel předá bez zbytečného odkladu hodnocení písemné práce

žáka řediteli školy. Data o hodnocení písemné práce odešle ředitel

školy do Centra prostřednictvím informačního systému Centra.“.36. V § 22 odst. 4 se věta druhá nahrazuje větami „Jeden z hodnotitelů

zaznamená hodnocení ústní zkoušky společné části do protokolu podle §

29a. Výsledné hodnocení ústní zkoušky společné části založené na shodě

obou hodnotitelů a schválené zkušební maturitní komisí předseda

zkušební maturitní komise předá bez zbytečného odkladu řediteli školy.

Data o výsledném hodnocení ústní zkoušky společné části odešle ředitel

školy do Centra prostřednictvím informačního systému Centra.“.37. V § 23 se odstavec 1 zrušuje.Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 1 až 5.38. V § 23 odst. 1 se slovo „také“ zrušuje.39. V § 23 odst. 3 se věta třetí nahrazuje větou „V případě zkušebního

předmětu český jazyk a literatura se započítává hodnocení každé dílčí

zkoušky rovným dílem.“.40. V § 23 odst. 5 se slova „odstavce 4“ nahrazují slovy „odstavce 3“.41. V § 23 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Pokud žák zkoušku nebo

dílčí zkoušku nekonal, uvádí se v protokolech u příslušného předmětu

místo stupně prospěchu slovo „nekonal(a)“.“.42. V § 24 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Pokud žák zkoušku nebo

dílčí zkoušku nekonal, uvádí se v protokolech u příslušného předmětu

místo stupně prospěchu slovo „nekonal(a)“.“.43. V § 25 se doplňuje odstavec 4, který zní:„(4) Výsledky zkoušek profilové části maturitní zkoušky předá ředitel

školy Centru prostřednictvím informačního systému Centra bezprostředně

po ukončení zkoušek ve škole.“.44. V § 26 odstavec 1 zní:„(1) Hodnocení společné části maturitní zkoušky provede Centrum.“.45. V § 26 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:„(3) Centrum shromáždí výsledky maturitní zkoušky na základě výsledků

společné části maturitní zkoušky a výsledků profilové části maturitní

zkoušky a zpřístupní je řediteli školy bez zbytečného odkladu

prostřednictvím informačního systému Centra, a to nejpozději do 17.

června v jarním zkušebním období a do 5 dnů od vykonání poslední

zkoušky v podzimním zkušebním období.“.Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.46. V § 26 odst. 4 se slova „provede ředitel školy“ nahrazují slovy „se

provede“.47. V § 26 se doplňuje odstavec 7, který zní:„(7) V případě, že žák nekonal společnou část maturitní zkoušky v

souladu s § 81 odst. 6 školského zákona, provede se celkové hodnocení

maturitní zkoušky podle výsledků profilové části maturitní zkoušky.“.48. Na začátek části sedmé se vkládá nový § 26a, který zní:㤠26a(1) Protokoly podle § 27 až 31 a záznamy podle § 32 jsou součástí

povinné dokumentace maturitní zkoušky a vyhotovují se prostřednictvím

informačního systému Centra.(2) Protokoly podle § 27 až 31 se ukládají ve škole způsobem stanoveným

zákonem o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů^11).

Skartační lhůta činí 45 let.“.49. V § 27 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Komisař převede

protokol do elektronické podoby a prostřednictvím informačního systému

Centra jej odešle do Centra.“.50. V § 27 odst. 3 se slovo „Poslední“ nahrazuje slovy „Nejpozději

poslední“.51. V § 28 se odstavec 1 zrušuje.Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.52. V § 28 odstavec 1 zní:„(1) Protokol o průběhu maturitní zkoušky ve zkušebním místě zpracovává

komisař po ukončení všech didaktických testů a písemných prací společné

části maturitní zkoušky, a to na základě údajů z protokolů o průběhu

maturitní zkoušky v učebně; protokol podepisuje komisař a ředitel

školy. Komisař zpracuje protokol v elektronické podobě a

prostřednictvím informačního systému Centra jej odešle do Centra;

výtisk protokolu předá řediteli školy k archivaci.“.53. V § 29 odstavec 2 zní:„(2) Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka

zpracovává Centrum a zpřístupní jej řediteli školy prostřednictvím

informačního systému Centra nejpozději do 17. června pro jarní zkušební

období a do 15. října pro podzimní zkušební období.“.54. V § 29 odst. 3 se za slova „z informačního systému“ vkládá slovo

„Centra“.55. V § 29 odst. 3 se za druhou větu vkládá věta „Protokol o výsledcích

společné části maturitní zkoušky žáka obdrží i žák, který se ke zkoušce

přihlásil a zkoušku nebo dílčí zkoušku nekonal.“.56. V § 29 odst. 4 písm. b) bodě 3 se slova „v oboru vzdělání a celkem“

zrušují.57. V § 29 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se

písmeno c), které zní:„c) faksimile podpisu ředitele Centra.“.58. V § 29 se doplňuje odstavec 6, který zní:„(6) Tiskopis protokolu o výsledcích společné části maturitní zkoušky

žáka, jehož vzor je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce, je opatřen

šedým podtiskem s motivem lipových listů na každé straně tiskopisu a

označením série tiskopisu a alespoň šestimístným číslem tiskopisu.

Vyhotovuje se na listu formátu 210 x 280 mm s přípustnou odchylkou 3

mm.“.59. Za § 29 se vkládá nový § 29a, který včetně nadpisu zní:㤠29aProtokol o výsledcích ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky

žáka(1) Protokol o výsledcích ústních zkoušek společné části maturitní

zkoušky žáka je dokladem o hodnocení těchto zkoušek zkušební maturitní

komisí. Přílohou tohoto protokolu jsou záznamy o hodnocení ústních

zkoušek společné části maturitní zkoušky zpracované hodnotiteli.

Ředitel školy vytiskne prostřednictvím informačního systému Centra

formulář protokolu a jeho příloh pro každého žáka; před zahájením

činnosti zkušební maturitní komise předá formuláře jejímu předsedovi

spolu s údaji uvedenými v odstavci 3 písm. a).(2) Protokol o výsledcích ústních zkoušek společné části maturitní

zkoušky žáka zpracovává předseda zkušební maturitní komise, který jej

předá spolu s přílohami bez zbytečného odkladu řediteli školy po

ukončení ústních zkoušek společné části.(3) Protokol hodnocení obsahujea) jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození žáka, název školy

a adresu sídla školy, resortní identifikátor školy, obor vzdělání,

evidenční číslo protokolu,b) údaje o hodnocení každé z dílčích ústních zkoušek společné části1. název zkušebního předmětu a úroveň obtížnosti zkoušky,2. datum konání zkoušky,3. číslo pracovního listu pro zadání ústní zkoušky společné části z

cizího jazyka, téma pracovního listu pro zadání ústní zkoušky společné

části z českého jazyka a literatury,4. výsledné hodnocení ústní zkoušky společné části schválené zkušební

maturitní komisí,c) podpis předsedy zkušební maturitní komise.(4) Protokol o výsledcích ústních zkoušek společné části maturitní

zkoušky žáka se zhotoví i pro žáka, který se ke zkoušce přihlásil a

ústní zkoušku společné části nekonal.“.60. § 30 včetně nadpisu zní:㤠30Protokol o průběhu profilové části a ústních zkoušek společné části

maturitní zkoušky(1) Ředitel školy vytiskne prostřednictvím informačního systému Centra

formulář protokolu o průběhu profilové části a ústních zkoušek společné

části maturitní zkoušky; před zahájením činnosti zkušební maturitní

komise předá formulář protokolu jejímu předsedovi spolu s údaji

uvedenými v odstavci 3 písm. a).(2) Protokol o průběhu profilové části a ústních zkoušek společné části

maturitní zkoušky zpracovává předseda zkušební maturitní komise po

ukončení všech zkoušek profilové části a ústních zkoušek společné části

maturitní zkoušky v dané třídě; protokol podepisuje předseda zkušební

maturitní komise a ředitel školy. Protokol zůstává k archivaci ve

škole.(3) Protokol o průběhu profilové části a ústních zkoušek společné části

maturitní zkoušky obsahujea) identifikační údaje školy, včetně názvu a adresy školy, resortního

identifikátoru školy, evidenčního čísla protokolu,b) údaje o průběhu profilové části a ústních zkoušek společné části

maturitní zkoušky v dané třídě, včetně termínů zkoušek, složení

zkušební maturitní komise, záznamu o řešení mimořádných situací, data

vyhotovení protokolu, podpisu předsedy zkušební maturitní komise a

podpisu ředitele školy.“.61. V § 31 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Ředitel školy vytiskne

prostřednictvím informačního systému Centra formulář protokolu pro

každého žáka; před zahájením činnosti zkušební maturitní komise předá

formulář protokolu jejímu předsedovi spolu s údaji uvedenými v odstavci

3 písm. a).“.62. V § 31 odst. 3 písm. b) se za bod 1 vkládají nové body 2 a 3, které

znějí:„2. forma zkoušky,3. jazyk zkoušky, v případě žáků škol a tříd s vyučovacím jazykem

národnostní menšiny a žáků dvojjazyčných tříd gymnázií,“.Dosavadní body 2 až 4 se označují jako body 4 až 6.63. V § 31 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se

písmeno c), které zní:„c) podpis předsedy zkušební maturitní komise.“.64. V § 31 se doplňuje odstavec 5, který zní:„(5) Protokol o výsledcích profilové části maturitní zkoušky žáka se

zhotoví i pro žáka, který se ke zkoušce přihlásil a zkoušku nebo její

část nekonal.“.65. Nadpis § 32 zní: „Záznam o předání a záznam o uložení zkušební

dokumentace“.66. V § 32 odst. 1 se slova „odst. 4 a 5 a podle § 13 odst. 1 až 3“

nahrazují slovy „odst. 3 až 5 a podle § 13 odst. 1 a 2“.67. V § 32 odst. 2 se za slova „zkušební dokumentace,“ vkládají slova

„identifikační čísla předávaných bezpečnostních schránek se zkušební

dokumentací,“.68. V § 32 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:„(3) Záznam o uložení zkušební dokumentace je dokladem o způsobu

uložení bezpečnostních schránek se zkušební dokumentací a nakládání s

nimi a obsahuje jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis osoby, která

bezpečnostní schránku uložila nebo vyjmula, datum, hodinu a čas uložení

nebo vyjmutí bezpečnostní schránky podle § 38 písm. d).(4) Záznam o předání a záznam o uložení zkušební dokumentace se

ukládají ve škole způsobem stanoveným zákonem o archivnictví a spisové

službě a o změně některých zákonů^11).“.69. V § 33 se slova „výsledků žáka uvedených v protokolech o výsledcích

společné části maturitní zkoušky žáka a profilové části maturitní

zkoušky žáka“ nahrazují slovy „údajů zpřístupněných Centrem podle § 26

odst. 3“.70. V § 33 se za slova „Maturitní vysvědčení“ vkládají slova „zhotovuje

prostřednictvím informačního systému Centra a“.71. V § 34 odstavec 4 zní:„(4) Ředitel školy stanoví v souladu s § 2 termíny opravných zkoušek a

termíny náhradních zkoušek ústních zkoušek společné části a zkoušek

profilové části maturitní zkoušky v jarním a podzimním zkušebním

období.“.72. V § 35 odst. 2 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a

písmeno d) se nahrazuje větou „U ústních zkoušek společné části

maturitní zkoušky zastává jeden hodnotitel funkci zkoušejícího a druhý

hodnotitel funkci přísedícího.“.73. V § 36 se doplňuje odstavec 5, který zní:„(5) Žák koná zkoušky profilové části maturitní zkoušky a ústní zkoušky

společné části maturitní zkoušky před jednou zkušební maturitní

komisí.“.74. V § 37 písmeno a) zní:„a) zpracovává a vydává metodické postupy pro výkon funkce orgánů

zajišťujících maturitní zkoušky, zejména ředitele školy, komisaře,

zadavatele a hodnotitele, a sleduje jejich dodržování při přípravě

podmínek pro konání zkoušek společné části maturitní zkoušky ve škole,

při jejich průběhu a při hodnocení výsledků písemných prací a ústních

zkoušek společné části,“.75. V § 37 se na konci písmene c) nahrazuje tečka čárkou a doplňuje se

písmeno d), které zní:„d) zajišťuje v součinnosti s ředitelem školy zprovoznění a řádnou

funkčnost informačního systému Centra ve zkušebním místě.“.76. § 38 včetně nadpisu zní:㤠38Ředitel školyŘeditel školya) navrhuje Centru pedagogické pracovníky pro výkon funkce komisaře v

počtu, který je o jednoho vyšší než počet zkušebních míst, ve kterých

se bude v rámci dané školy konat maturitní zkouška,b) navrhuje Centru zadavatele a hodnotitele v počtu, který odpovídá

počtu zadavatelů a hodnotitelů pro zajištění maturitní zkoušky v dané

škole, a určuje místo působiště pro výkon jeho funkce,c) ukládá bezpečnostní schránku tak, aby byla dodržena bezpečnostní

opatření podle § 80b školského zákona,d) přijímá nezbytná technická, organizační a personální opatření pro

zacházení se zkušební dokumentací k maturitní zkoušce a k zajištění

řádného uložení bezpečnostních schránek obsahujících zkušební

dokumentaci ve všech zkušebních místech školy,e) zajišťuje seznámení žáků s podmínkami průběhu maturitní zkoušky,f) odpovídá za vyhotovení záznamu o uložení zkušební dokumentace podle

§ 32 odst. 3,g) zajišťuje podmínky pro provoz informačního systému Centra ve všech

zkušebních místech školy.“.77. V § 39 odst. 1 písm. a) se slovo „koordinuje“ nahrazuje slovy „řídí

a kontroluje“.78. V § 40 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 20 zní:„b) provádí kontrolu přítomnosti žáků v učebně podle prezenční listiny

a dokladu totožnosti^20) a vede evidenci přítomnosti žáků v učebně v

průběhu zkoušky,20) Například zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění

pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o

změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění

pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění

pozdějších předpisů.“.79. V § 40 se na konci textu písmene e) doplňují slova „a zda

neporušují podmínky řádného průběhu maturitní zkoušky“.80. V § 42 odst. 1 písm. b) se slova „vydáním osvědčení“ nahrazují

slovy „jmenováním do funkce“.81. V § 42 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se

písmeno d), které zní:„d) při změně podmínek výkonu funkce komisaře absolvuje aktualizační

odbornou přípravu k výkonu své funkce.“.82. V § 42 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).83. V § 42 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se

písmeno c), které zní:„c) při změně podmínek výkonu funkce zadavatele absolvuje aktualizační

odbornou přípravu k výkonu své funkce.“.84. V § 42 odst. 3 se písmeno a) zrušuje.Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).85. V § 42 odst. 3 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 15 zní:„a) splňuje podmínky k výkonu činnosti učitele střední školy^15), které

umožňují vyučovat předmět, který je obsahem zkoušky,15) Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.86. V § 42 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se

písmeno c), které zní:„c) při změně podmínek výkonu funkce hodnotitele absolvuje aktualizační

odbornou přípravu k výkonu své funkce.“.87. V § 45 odst. 2 písm. a) se slova „část pracovního listu či“

zrušují.88. V § 45 odst. 2 se písmeno c) zrušuje.Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).89. V § 45 odst. 3 písm. a) se slova „části pracovního listu či“

zrušují.90. V § 45 odst. 3 se písmeno c) zrušuje.Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).91. V § 45 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:„(4) Informací veřejně nepřístupnou může být prohlášena dokumentace

obsahující informace o opatřeních přijatých k zajištění ochrany

informací veřejně nepřístupných a o dalších skutečnostech, jejichž

zveřejnění by ochranu informací veřejně nepřístupných podle odstavce 2

učinilo neúčinnou.“.Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.92. V § 45 odst. 5 se slova „a do protokolu o hodnocení ústní zkoušky

společné části žáka podle § 22 odst. 4“ zrušují.93. Za § 46 se vkládá nový § 46a, který včetně nadpisu zní:㤠46aBezpečnostní a organizační incident a jeho řešení(1) Bezpečnostním incidentem se rozumí událost, kdy se s informací

označenou za veřejně nepřístupnou podle § 80b odst. 1 školského zákona

seznámí osoba, která k tomu není oprávněna. Dojde-li k bezpečnostnímu

incidentu v průběhu zkoušek společné části maturitní zkoušky, nebo v

době, po kterou je ve škole uložena bezpečnostní schránka se zkušební

dokumentací, nebo je-li známa skutečnost nasvědčující tomu, že k

bezpečnostnímu incidentu v tomto období ve škole došlo, ředitel školy

tuto skutečnost neprodleně oznámí Centru.(2) Pokud je bezpečnostním incidentem ohrožen řádný průběh společné

části maturitní zkoušky, Centrum předloží jinou verzi zadání zkoušky

nebo dílčí zkoušky, případně ministerstvo určí termín pro odložení či

opakování zkoušky nebo dílčí zkoušky tak, aby se zkouška nebo dílčí

zkouška, jíž se bezpečnostní incident týká, uskutečnila nejpozději do

30 dnů od stanoveného termínu.(3) Organizačním incidentem se rozumí událost, která brání řádnému

konání zkoušky nebo dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky ve

škole a není bezpečnostním incidentem ve smyslu odstavce 1. Dojde-li k

organizačnímu incidentu v průběhu zkoušek společné části maturitní

zkoušky ve škole, komisař nebo ředitel školy tuto skutečnost neprodleně

oznámí Centru.(4) Pokud je organizačním incidentem ohrožen řádný průběh společné

části maturitní zkoušky ve škole, Centrum po projednání s ředitelem

školy stanoví další postup, kterým řádný průběh zkoušek zajistí. V

případě potřeby stanoví mimořádný termín konání zkoušek nebo dílčích

zkoušek, kterých se organizační incident týká, tak, aby se zkouška v

dané škole uskutečnila bez zbytečného odkladu.(5) V případě jednotlivé zkoušky podle § 48 až 50 se ustanovení

odstavců 1 až 4 použijí obdobně.“.94. V § 48 odst. 1 se slova „§ 5, 7, 9 a 10“ nahrazují slovy „§ 10

odst. 1 a ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura“.95. V § 48 odstavec 2 zní:„(2) K jednotlivé zkoušce, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce

společné části maturitní zkoušky, se uchazeč přihlašuje podáním

přihlášky stanovené v příloze č. 1a k této vyhlášce.“.96. V § 48 odstavec 3 zní:„(3) Jednotlivá zkouška, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce

společné části maturitní zkoušky, se koná v termínu stanoveném Centrem.

Termín konání jednotlivé zkoušky Centrum zveřejní nejpozději 2 měsíce

před jejím konáním, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Ve

stejné lhůtě Centrum jmenuje komisaře.“.97. V § 48 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Způsob a termín

zveřejnění seznamu literárních děl pro jednotlivou zkoušku stanoví

Centrum.“.98. V § 48 odst. 7 se slova „č. 4“ nahrazují slovy „č. 5“.99. V § 48 odst. 7 se poslední věta zrušuje.100. V § 49 odst. 2 se slova „č. 1“ nahrazují slovy „č. 1b“.101. V § 49 odstavec 6 zní:„(6) Výsledky uchazeče z jednotlivé zkoušky zveřejní ředitel školy v

anonymizované podobě do 14 dnů od vykonání zkoušky.“.102. V § 49 odst. 7 se slova „č. 4“ nahrazují slovy „č. 6“.103. V § 49 se doplňuje odstavec 8, který zní:„(8) Při zabezpečení konání jednotlivé zkoušky podle odstavce 1 a § 48

odst. 1 ředitel školy používá informační systém Centra.“.104. V § 50 se na konci odstavce 1 doplňují věty „Konkrétní výši úplaty

za konání jednotlivé zkoušky podle § 48 stanoví Centrum současně se

zveřejněním termínu konání zkoušky. V případě, že uchazeč částku

neuhradí do 5 pracovních dnů od posledního dne, kdy je možno podávat

přihlášky k příslušné zkoušce, je platnost jeho přihlášky ukončena.“.105. Za § 50 se vkládá nový § 50a, který včetně poznámky pod čarou č.

21 zní:㤠50aTiskopis osvědčení o jednotlivé zkoušce je opatřen šedým podtiskem s

motivem lipových listů na každé straně tiskopisu a označením série

tiskopisu a alespoň šestimístným číslem tiskopisu. Vyhotovuje se na

listu formátu 210 x 280 mm s přípustnou odchylkou 3 mm. Osvědčení

vydávané prostřednictvím informačního systému Centra se tiskne na papír

opatřený ochrannými prvky podle věty první a druhé. Osvědčení potvrzuje

škola nebo Centrum podpisem odpovědného pracovníka a kulatým razítkem s

malým státním znakem^21).21) § 5 zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České

republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 213/2006 Sb.“.106. V § 51 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Při konání maturitní

zkoušky není u žáků a asistentů dovolena přítomnost elektronických

komunikačních prostředků, pokud tato vyhláška nestanoví jinak.“.107. V § 51 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Výsledek posouzení

zaznamená ředitel školy do informačního systému Centra.“.108. V § 51 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:„(4) Při konání didaktických testů a písemných prací společné části

maturitní zkoušky je zakázána vzájemná komunikace mezi žáky. Opuštění

učebny z jiných než zdravotních důvodů se posuzuje, jako by žák zkoušku

ukončil. Oprávněnost zdravotních důvodů posoudí zadavatel s

přihlédnutím k písemnému doporučení ošetřujícího lékaře žáka.(5) Tato vyhláška se vztahuje i na ukončování vzdělávání maturitní

zkouškou v konzervatořích.“.109. Příloha č. 1 zní:„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 177/2009 Sb.Přihláška k maturitní zkoušce pro školní rok ________

110. Za přílohu č. 1 se vkládají nové přílohy č. 1a a 1b, které znějí:„Příloha č. 1a k vyhlášce č. 177/2009 Sb.PŘIHLÁŠKA K JEDNOTLIVÉ ZKOUŠCE, která svým obsahem a formou odpovídá

zkoušce společné části maturitní zkoušky (elektronický formulář)Příloha č. 1b k vyhlášce č. 177/2009 Sb.PŘIHLÁŠKA K JEDNOTLIVÉ ZKOUŠCE, která svým obsahem a formou odpovídá

zkoušce profilové části maturitní zkoušky111. Příloha č. 2 zní:„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 177/2009 Sb.Kategorizace žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní

zkoušky1. Obecná ustanovenía.

Pro účely společné části maturitní zkoušky se žáci se zdravotním

postižením nebo zdravotním znevýhodněním člení do čtyř kategorií podle

typu vzdělávacích potřeb a do skupin 1 až 3 podle míry požadovaných

uzpůsobení.b.

Hlavním kritériem pro zařazení do příslušné kategorie jsou funkční

důsledky určité vady, poruchy, onemocnění nebo postižení žáka

ovlivňující konání maturitní zkoušky.c.

Žáci se souběžným postižením více vadami jsou zařazováni do kategorií a

skupin podle toho druhu postižení, které ve větším rozsahu ovlivňuje

práci s textem.2. Tělesné postižení (TP)a. Skupina 1

(TP-1) - žáci s tělesným postižením různé etiologie, kteří nemají

obtíže (nebo jen mírné) se čtením běžného textu (bez úprav) a jejichž

písemný projev není důsledky postižení ovlivněn, nebo je ovlivněn

mírně; žáci pracují se zkušební dokumentací bez úprav (po formální ani

obsahové stránce se neliší od zkušební dokumentace pro žáky běžné

populace).b. Skupina 2

(TP-2) - žáci s tělesným postižením různé etiologie, kteří mají

vážnější obtíže se čtením běžného textu (bez úprav) nebo mají obtíže se

psaním (jako s fyzickou aktivitou); pracují s upravenou zkušební

dokumentací.c. Skupina 3

(TP-3-A) - žáci s tělesným postižením nebo souběžným postižením více

vadami různé etiologie, kteří mají obtíže se čtením běžného textu (bez

úprav) a se psaním (jako s fyzickou aktivitou). Vzhledem k funkčním

důsledkům svého postižení potřebují ke čtení, psaní nebo k dalším

činnostem souvisejícím s maturitní zkouškou upravenou zkušební

dokumentaci a služby asistenta.3. Zrakové postižení (ZP)a. Skupina 1

(ZP-1) - žáci se zrakovým postižením různé etiologie, kteří nemají

obtíže (nebo jen mírné) se čtením běžného textu (bez úprav) a jejichž

písemný projev není důsledky postižení ovlivněn, nebo je ovlivněn

mírně; žáci pracují se zkušební dokumentací bez úprav (po formální ani

obsahové stránce se neliší od zkušební dokumentace pro žáky běžné

populace).b. Skupina 2

(ZP-2-14, ZP-2-16, ZP-2-20, ZP-2-26, ZP-2-BR) - žáci se zrakovým

postižením různé etiologie, kteří mají vážnější obtíže se čtením

běžného textu (bez úprav) a se psaním (jako s fyzickou aktivitou); žáci

pracují s upravenou zkušební dokumentací ve zvětšeném písmu velikosti

14 b., 16 b., 20 b., 26 b. nebo v Braillově písmu.c. Skupina 3

(ZP-3-14-A, ZP-3-16-A, ZP-3-20-A, ZP-3-26-A, ZP-3-BR-A) - žáci s těžkým

zrakovým a/nebo souběžným postižením více vadami různé etiologie, kteří

mají vážnější obtíže se čtením běžného textu (bez úprav) a se psaním

(jako s fyzickou aktivitou). Vzhledem k funkčním důsledkům svého

postižení potřebují ke čtení, psaní nebo k dalším činnostem

souvisejícím s maturitní zkouškou upravenou zkušební dokumentaci (viz

skupina 2) a služby asistenta.4. Sluchové postižení (SP)a. Skupina 1

(SP-1) - žáci se sluchovým postižením různé etiologie, kteří komunikují

v mluvené češtině (tj. rozumějí mluvené češtině bez odezírání). Žáci

nemají obtíže (nebo jen mírné) se čtením a porozuměním běžnému textu

(bez úprav) a jejich písemný projev není důsledky postižení ovlivněn,

nebo je ovlivněn mírně; žáci pracují se zkušební dokumentací bez úprav

(po formální ani obsahové stránce se neliší od zkušební dokumentace pro

žáky běžné populace).b. Skupina 2

(SP-2; SP-2-A) - žáci se sluchovým postižením nebo žáci se souběžným

postižením více vadami různé etiologie, kteří komunikují v mluvené

češtině (k porozumění mluvené češtině musejí odezírat) s možnou

podporou dalších komunikačních systémů odvozených od českého jazyka a

uvedených v zákoně č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech

neslyšících a hluchoslepých osob, ve znění pozdějších předpisů. Žáci

mají vážnější obtíže se čtením a porozuměním běžnému textu (bez úprav)

nebo se psaním (po jazykové stránce); pracují s upravenou zkušební

dokumentací. Na základě doporučení školského poradenského zařízení

mohou ke čtení, porozumění čtenému, psaní nebo k dalším činnostem

souvisejícím s maturitní zkouškou využít služby asistenta.c. Skupina 3

(SP-3-T; SP-3-T-A) - žáci se sluchovým postižením (převážně žáci

prelingválně neslyšící) nebo žáci se souběžným postižením více vadami

různé etiologie, kteří za svůj mateřský jazyk považují český znakový

jazyk. Žáci primárně komunikují českým znakovým jazykem, případně

komunikují prostřednictvím jiného komunikačního systému, který není

odvozen od českého jazyka; pracují s upravenou zkušební dokumentací.

Žáci vykonávají modifikovanou zkoušku: český jazyk a cizí jazyk-v

úpravě pro neslyšící. Žáci využívají služby tlumočníka (v případě

postižení více vadami navíc služby asistenta).5. Specifické poruchy učení a ostatní (SPUO)a. Skupina 1

(SPUO-1) - žáci se specifickou poruchou učení (konkrétně se jedná o

dyslexii, dysgrafii, dysortografii či jejich kombinace), žáci s

dyspraxií, žáci s narušenou komunikační schopností (např. dyslalie,

balbuties, breptavost, dysartie), žáci, kteří nemohou produkovat řeč po

zvukové stránce (sluchová percepce a psaní nejsou znemožněny, ani

omezeny), žáci dlouhodobě nemocní a/nebo žáci s lehčími zdravotními

poruchami popsanými v doporučení školského poradenského zařízení

(poruchy pozornosti, projevy hyperaktivity, hypoaktivity, impulzivity

apod.). Žáci mají obtíže se čtením běžného textu (bez úprav) a se

psaním (jak po fyzické, tak po jazykové stránce); pracují se zkušební

dokumentací bez úprav (po formální ani obsahové stránce se neliší od

zkušební dokumentace pro žáky běžné populace).b. Skupina 2

(SPUO-2) - žáci se specifickou poruchou učení (konkrétně se jedná o

dyslexii, dysgrafii, dysortografii či jejich kombinace) nebo s těžšími

formami zdravotních poruch popsanými v doporučení školského

poradenského zařízení (poruchy pozornosti, projevy hyperaktivity,

hypoaktivity, impulzivity, dyspraxie apod.), dále jsou zde řazeni žáci

s poruchami autistického spektra, žáci s těžkým narušením komunikační

schopnosti: dysfázií nebo afázií. Žáci mají vážnější obtíže se čtením a

porozuměním běžnému textu (bez úprav) a se psaním (jak po fyzické, tak

po jazykové stránce); pracují s upravenou zkušební dokumentací.c. Skupina 3

(SPUO-3-A) - žáci se souběžným postižením více vadami, poruchami

autistického spektra, žáci s těžkým narušením komunikační schopnosti:

dysfázií nebo afázií, kteří mají vážnější obtíže se čtením a

porozuměním běžnému textu (bez úprav) a se psaním (jak po fyzické, tak

po jazykové stránce). Vzhledem k funkčním důsledkům svého postižení

potřebují ke čtení, porozumění čtenému textu, psaní nebo k dalším

činnostem souvisejícím s maturitní zkouškou upravenou zkušební

dokumentaci a služby asistenta.112. Příloha č. 3 zní:„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 177/2009 Sb.Uzpůsobení maturitní zkoušky pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek

pro konání maturitní zkouškyA) Úpravy prostředía) Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky

jsou testováni v samostatné učebně, příp. učebnách, odděleně od žáků

bez uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky z důvodu odlišného časového

limitu, používání individuálních kompenzačních pomůcek a dalších

uzpůsobení podmínek konání zkoušky (např. přítomnost asistenta).b) Úpravy prostředí jsou úpravy pracovního místa (stolky s

nastavitelným sklonem a výškou pracovní desky, individuální přisvětlení

apod.) nebo úpravy učebny (omezení rušivých prvků, optimalizace

podmínek pro odezírání, strukturalizace prostředí pro žáky s poruchami

autistického spektra apod.).B) Navýšení časového limitua) Žákům s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky

se přiznává navýšení časového limitu v rozmezí 25 - 100 % podle

vzdělávacích potřeb žáka; kategorie a skupiny, do kterých je žák s

přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky zařazen.

Konkrétní hranice navýšení časového limitu na testování je uvedena v

následující tabulce.b) V rámci navýšeného časového limitu na každou zkoušku (např. na

didaktický test) mohou mít žáci podle vlastního rozhodnutí libovolný

počet individuálních přestávek o libovolné délce. Individuální

přestávky nemohou mít žáci během poslechu v rámci didaktického testu z

cizího jazyka.C) Úpravy zkušební dokumentaceŽáci ve skupině 1 pracují se zkušební dokumentací bez úprav (tj. po

formální ani obsahové stránce se neliší od zkušební dokumentace pro

žáky intaktní populace). Žáci ve skupinách 2 a 3 pracují se zkušební

dokumentací upravenou po formální a/nebo obsahové stránce.a) Formální úpravy1. Formální úpravy spočívají např. ve zvětšení písma (až na 26 bodů) a

řádkového prokladu, členění textu na kratší celky, zvýraznění klíčových

slov, použití prvků usnadňujících orientaci na stránce, umožnění zápisu

odpovědí přímo do testového sešitu.2. Zvláštními úpravami formátu jsou přepis do Braillova písma,

elektronická verze pro použití na PC vybavených hmatovým nebo hlasovým

výstupem a videonahrávky překladu testů do českého znakového jazyka k

povinným zkouškám společné části maturitní zkoušky (v rámci zkoušky

"Český jazyk a literatura" jsou tlumočeny pouze instrukce pro práci se

zkušební dokumentací a zadání úloh. V rámci zkoušky "cizí jazyk" jsou

tlumočeny pouze pasáže v českém jazyce). U ostatních povinných zkoušek

společné části maturitní zkoušky je zajištěn digitální záznam tlumočení

celého testu do českého znakového jazyka na CD, které je součástí

testového sešitu.b) Obsahové úpravy1. Obsah testů zůstává srovnatelný s obsahem testů pro běžnou populaci.

Výjimku představují úlohy, které jsou z testů pro určité skupiny žáků

zcela vyloučeny z důvodu smyslové nedostupnosti (např. úlohy vyžadující

řešení v grafické podobě u žáků se zrakovým postižením nebo úlohy

založené na sluchovém vnímání či jazykovém citu u žáků se sluchovým

postižením). Takové úlohy jsou nahrazeny úlohami jinými, přičemž nové

úlohy nemění obtížnost a v maximální možné míře zachovávají i obsahovou

specifikaci testu.1.1 Žáci se sluchovým postižením (skupiny 1, 2, 3) nekonají poslech z

cizího jazyka.1.2 Změna obsahu se týká zkoušek z českého jazyka a literatury a cizího

jazyka pro žáky, kteří preferují komunikaci ve znakovém jazyce (tj.

žáky zařazené do kategorie SP, skupina 3). Zkoušky z uvedených předmětů

jsou modifikovány tak, aby reflektovaly vzdělávací potřeby těchto žáků

a dosavadní způsob výuky v základní škole a střední škole.1.2.1Český jazyk v úpravě pro neslyšící

je modifikací zkušebního předmětu Český jazyk a literatura a je určen

výhradně žákům se sluchovým postižením zařazeným do skupiny 3. Obsahově

se nejvíce blíží zkoušce z českého jazyka jako jazyka cizího (mj.

neobsahuje literaturu) při současném zohlednění některých výjimek pro

žáky se sluchovým postižením (vyloučení poslechu, modifikovaná ústní

zkouška realizovaná písemně).1.2.2Zkouška z cizího jazyka v úpravě pro neslyšící

je určena výhradně žákům se sluchovým postižením zařazeným do skupiny

3. Jedná se o modifikaci zkušebního předmětu anglický jazyk. Zkouška má

sníženou úroveň obtížnosti při současném zohlednění výjimek pro žáky se

sluchovým postižením (vyloučení poslechu, modifikovaná ústní zkouška

realizovaná písemně).1.2.3. Ústní zkouška z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka

pro žáky zařazené do kategorie SPUO - žáci s narušenou komunikační

schopností (např. dyslalie, balbuties, breptavost, dysartie), žáci,

kteří nemohou produkovat řeč po zvukové stránce (sluchová percepce a

psaní nejsou znemožněny, ani omezeny) je uzpůsobena dle pokynů Centra a

posudku školského poradenského zařízení. Podmínky pro konání zkoušky

jsou ředitelem školy uzpůsobeny tak, aby reflektovaly vzdělávací

potřeby těchto žáků a dosavadní způsob výuky v základní škole a střední

škole.D) Použití kompenzačních pomůceka) Kromě běžných pomůcek, které je v průběhu maturitní zkoušky dovoleno

používat (např. překladový slovník při psaní písemné práce v cizím

jazyce), mohou žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání

maturitní zkoušky navíc používat individuální kompenzační pomůcky.

Konkrétní výčet individuálních kompenzačních pomůcek je uveden ve

vyjádření školského poradenského zařízení.b) Kompenzačními pomůckami jsou označovány pomůcky, přístroje a

zařízení, jež pomáhají zmírnit důsledek porušené funkce nebo kompenzují

funkci zcela vyřazenou. Používáním kompenzačních pomůcek nesmí žákovi

se SVP vzniknout neoprávněná výhoda při konání zkoušky (mezi

kompenzační pomůcky proto nepatří encyklopedie, internet, mobilní

telefon apod.).c) Rozlišují se pomůcky technické (osobní počítač včetně speciálního SW

a upravených komponent, optické pomůcky, TV lupa, přídavné osvětlení,

polohovací lehátka, Pichtův psací stroj, sluchadlo, kochleární

implantát aj.) a pomůcky didaktické (slovník synonym, slovník cizích

slov, slovník výkladový, frazeologický, valenční, případně i slovník

překladový apod.).d) Důležité je též rozdělení na pomůcky v osobním vlastnictví žáka

(speciální psací náčiní, sluchadlo, protézy apod.), za jejichž

funkčnost si odpovídá žák sám, a pomůcky ve vlastnictví školy, za něž

zodpovídá škola.e) Pravidla pro použití technických kompenzačních pomůcek stanovuje

Centrum.E) Odlišné hodnocení výsledků zkouškyKritéria hodnocení výsledků zkoušek jsou shodná s kritérii hodnocení

běžných žáků. Výjimku představují úpravy kritérií pro hodnocení písemné

práce a ústní zkoušky u některých skupin žáků s přiznaným uzpůsobením

podmínek konání maturitní zkoušky (dle vyjádření školského poradenského

zařízení a metodického pokynu Centra). Zkoušky z českého jazyka a

cizího jazyka v úpravě pro neslyšící (SP-3) mají z důvodu vynechání

poslechu vlastní metodiku hodnocení.F) Asistencea) Asistence speciálně pedagogická

je přiznána žákům s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní

zkoušky, kteří v důsledku svého postižení nemohou ani s využitím

kompenzačních pomůcek samostatně vykonat maturitní zkoušku nebo

některou její část. Úlohou asistenta je pomoci žákovi minimalizovat

vnější překážky a důsledky postižení při zkouškové situaci.1. Praktický asistentPodpora praktického asistenta je nutná v těch případech, kdy má žákovo

zdravotní postižení závažný nepříznivý dopad na samostatné vykonávání

určitých praktických úkonů, které jsou potřebné v průběhu maturitní

zkoušky. Praktický asistent asistuje jak při činnostech přímo se

týkajících vlastního konání maturitní zkoušky (asistence při práci se

zkušební dokumentací apod.), tak při ostatních praktických úkonech

(např. polohování žáka nebo pomoc při sebeobsluze žáka během

individuálních přestávek).2. Asistent - zapisovatelPřítomnost asistenta-zapisovatele je nutná v případech, kdy žák v

důsledku zdravotního postižení nemůže psát (nebo píše s velkými

obtížemi). Asistent - zapisovatel zapisuje dle instrukcí žáka.3. Asistent - předčitatelAsistent - předčitatel je nutný v případech, kdy postižení neumožňuje

žákovi (nebo umožňuje pouze s velkými obtížemi) číst psaný text a žák

nemá možnost použít PC s hlasovým výstupem. Asistent - předčitatel je

osoba, která v rámci předem stanoveného rozsahu a forem pomoci předčítá

text podle instrukcí žáka.4. Motivující asistentJe přítomen v případech, kdy porucha nebo postižení způsobuje žákovi

obtíže v oblasti koncentrace pozornosti a časové orientace, obtíže s

dokončením započaté práce apod. Motivující asistent napomáhá udržet

optimální pracovní chování žáka a jeho orientaci v čase.5. Asistent - modifikátorAsistent - modifikátor modifikuje/objasňuje jazykové prostředky, kterým

žák nerozumí.b) Asistence technická1. Technický asistentTechnický asistent zodpovídá za zajištění a funkčnost technických

kompenzačních pomůcek a řeší případné problémy technického charakteru.G) TlumočeníTlumočník tlumočí do českého znakového jazyka nebo z českého znakového

jazyka nebo do dalších komunikačních systémů žákům neslyšícím a

hluchoslepým (tj. žákům, u nichž rozsah a charakter sluchového

postižení neumožňuje plnohodnotnou komunikaci mluvenou řečí).H) Přehled uzpůsobení podmínek konání společné části maturitní zkoušky

pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek konání maturitní zkoušky----------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------

Skupina I Skupina 2 Skupina 3

----------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------

Tělesné Navýšení časového limitu o 75 %; Navýšení časového limituo 100 %; formální úpravy Uzpůsobení stejná jako u

postižení (TP) kompenzační pomůcky zkušební dokumentace; případně obsahové skupiny 2 + asistence

úpravy ve smyslu nahrazení některých úloh,

možnost zápisu řešení přímo do testového

sešitu; kompenzační pomůcky

----------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------

Zrakové Navýšení časového limitu o 75 %; Navýšení časového limituo 100 %; formální úpravy Uzpůsobení stejná jako u

postižení (ZP) kompenzační pomůcky zkušební dokumentace (zvětšené písmo vel. 14, skupiny 2 + asistence

16, 20, 26 b., Braillovopísmo, elektronická

verze); možnost zápisu řešení přímo do

testového sešitu; obsahové úpravy (včetně

nahrazení některých úloh); kompenzační

pomůcky

----------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------

Sluchové Navýšení časového limitu o 50 %; Navýšení časového limituo 100 %; formální úpravy Uzpůsobení stejná jako u

postižení (SP) kompenzační pomůcky; vyloučen zkušební dokumentace; možnost zápisu řešení skupiny 2 + konání

poslech z cizího jazyka přímo do testového sešitu; obsahové úpravy modifikované zkoušky z českého

(včetně nahrazení některých úloh); kompenzační jazyka a cizího jazyka pro

pomůcky; možnost asistence; vyloučen poslech neslyšící + tlumočení českého

z cizího jazyka znakového jazyka a/nebo dalších

komunikačních systémů

neodvozených od českého jazyka

----------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------

Specifické Navýšení časového limitu o 25 %; Navýšení časového limituo 50 %; formální úpravy navýšení časového limitu o 100 %;

poruchy učení a kompenzační pomůcky zkušební dokumentace; případně obsahové ostatní uzpůsobení stejná jako

ostatní úpravy, možnost zápisu řešení přímo do u skupiny 2 + asistence

(SPUO) testového sešitu; kompenzační pomůcky (netýká se žáků se SPU)

----------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------113. Příloha č. 4 zní:„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 177/2009 Sb.PROTOKOL O VÝSLEDCÍCH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ŽÁKA114. Za přílohu č. 4 se doplňují přílohy č. 5 a 6, které znějí:„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 177/2009 Sb.OSVĚDČENÍ O JEDNOTLIVÉ ZKOUŠCE, která svým obsahem a formou odpovídá

zkoušce společné části maturitní zkouškyPříloha č. 6 k vyhlášce č. 177/2009 Sb.OSVĚDČENÍ O JEDNOTLIVÉ ZKOUŠCE, která svým obsahem a formou odpovídá

zkoušce profilové části maturitní zkouškyČl. IIÚčinnostTato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.Ministr:Mgr. Dobeš v. r.

Related Laws