změna vyhl. k provedení zákona o pojišťování a financování vývozu


Published: 2003

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
29/2003 Sb.VYHLÁŠKAze dne 23. ledna 2003, kterou se mění vyhláška č. 278/1998 Sb., k

provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se

státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším

kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č.

60/1998 Sb., ve znění vyhlášky č. 88/2000 Sb. a vyhlášky č. 355/2001

Sb.Ministerstvo financí stanoví podle § 4 odst. 5 a 7 a § 6 odst. 9 a 12

zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní

podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním

úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb.,

zákona č. 188/1999 Sb. a zákona č. 282/2002 Sb.:Čl.IVyhláška č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o

pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona

č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších

předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., ve znění vyhlášky č. 88/2000

Sb. a vyhlášky č. 355/2001 Sb., se mění takto:1. V § 3 odst. 3 se za slovy "rozsahu pojistných plnění" slovo "a"

nahrazuje čárkou a za slova "z předpokládaných změn technických rezerv"

se vkládají slova "a předpokládaného hospodářského výsledku v běžném

účetním období a".2. V § 3 odst. 4 se za slovy "stav pojistné angažovanosti k datu

žádosti" slovo "a" nahrazuje čárkou a na konci věty se doplňují slova

"a zohlednění předpokládaného hospodářského výsledku běžného účetního

období".3. Poznámka pod čarou č. 4) zní:"4) § 2 písm. s) zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování

vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o

Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění

zákona č. 282/2002 Sb.".4. V § 4 se na konci věty tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova

"snížené o pojistnou angažovanost krytou pasivním zajištěním.5a)" a

poznámka pod čarou č. 5a) zní:"5a) § 2 písm. b) zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně

některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví).".5. V § 5 písm. a) se slova "do jejich vyčerpání" zrušují.6. V § 5 písm. b) se za slova "a to výlučně na úhradu ztráty" vkládají

slova "vzniklé za běžné účetní období".7. V § 5 písm. c) se za slova "a to výlučně na úhradu ztráty" vkládají

slova "vzniklé za běžné účetní období".8. § 6 včetně nadpisu se zrušuje.9. § 7 včetně nadpisu zní:"§ 7Způsob předkládání žádosti o dotování ztrát a způsob úhrady dotací (K §

6 odst. 12 zákona)(1) Žádost o poskytnutí dotace na úhradu ztrát vyplývajících exportní

bance z provozování podpořeného financování (dále jen "dotace na úhradu

ztrát") ze státního rozpočtu se předkládá při sestavování státního

rozpočtu na příslušný rozpočtový rok. K žádosti se přikládá přehled o

výši závazků, vyplývajících ze smluv o získávání finančních zdrojů

uzavřených ke dni podání žádosti, o užití finančních zdrojů, o splacení

poskytnutých finančních zdrojů a o předpokládané potřebě získání

finančních zdrojů.(2) Dotace na úhradu ztrát se poskytuje v průběhu roku zálohově ve

čtvrtletních splátkách na základě skutečnosti vykázané v účetnictví ke

konci každého čtvrtletí. Zálohové vyčíslení dotace na úhradu ztrát

předkládá exportní banka ministerstvu do dvacátého dne měsíce

následujícího po skončení čtvrtletí. Splátky dotace na úhradu ztrát za

příslušné čtvrtletí se poskytují do patnáctého dne od předložení

zálohového vyčíslení dotace na úhradu ztrát. Zálohové vyčíslení dotace

na úhradu ztrát za čtvrté čtvrtletí exportní banka předkládá

ministerstvu podle vykázané předběžné skutečnosti nejpozději do 10.

ledna následujícího roku. Exportní banka finančně vypořádá poskytnuté

dotace na úhradu ztrát za příslušný rok s ministerstvem podle

zvláštního právního předpisu upravujícího finanční vypořádání se

státním rozpočtem.".Čl.IITato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.Ministr:Mgr. Sobotka v. r.

Related Laws