o jednorázovém st. příspěvku na snížení dluhů ze stavební obnovy


Published: 1960

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
76/1960 Sb.VLÁDNÍ NAŘÍZENÍze dne 3. června 1960o jednorázovém státním příspěvku na snížení dluhů ze stavební obnovy

rodinných domků a zemědělských usedlostí a z jejich výstavby ve

dvouletceVláda Republiky československé nařizuje podle § 21 zákona č. 106/1953

Sb., o bytové výstavbě, udržování a správě bytového majetku a jejich

financování:Úvodní ustanovení§ 1Významné úspěchy dosažené v našem hospodářství umožňují snížit k 15.

výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou jednorázovým státním

příspěvkem dluhy z půjček, jimiž stát po válce pomáhal soukromým

stavebníkům obnovovat válkou zničené nebo poškozené rodinné domky a

zemědělské usedlosti a rozvíjet národní hospodářství výstavbou nových

zemědělských usedlostí a rodinných domků ve dvouletce.§ 2(1) Jednorázový státní příspěvek se poskytuje na snížení dluhů

vzniklých ze stavebních půjček, které byly poskytovány podle zákona č.

86/1946 Sb., o stavební obnově, ve znění zákona č. 115/1947 Sb., podle

zákona č. 41/1947 Sb., o státní podpoře na obytné stavby, podle § 3

odst. 2 vládního nařízení č. 3/1955 Sb., o úpravě podpor na bytovou

výstavbu a obnovu, a podle zvláštních opatření vlády pro Slovensko v

létech 1954 až 1957. O poskytnutí jednorázového státního příspěvku

rozhodují okresní národní výbory.(2) Jednorázový státní příspěvek se neposkytne na snížení dluhů z

půjček na obnovu soukromých nájemních domů, u nichž státní příspěvky na

roční splátky půjček byly zastaveny dnem 1. ledna 1954 podle § 3 odst.

1 vládního nařízení č. 3/1955 Sb., a na obnovu a výstavbu velkých

zemědělských usedlostí soukromě hospodařících rolníků.§ 3Základní ustanovení(1) Okresní národní výbory rozhodnou o poskytnutí jednorázového

státního příspěvku na snížení dluhů na základě žádostí dlužníků

podaných jim do 1. srpna 1960. Základem pro jeho výpočet je plánovaný

stav dluhu k 31. prosinci 1959 podle umořovacího plánu.(2) Při rozhodování o jednorázovém státním příspěvku na snížení dluhů

přihlédnou okresní národní výbory k majetkovým, výdělkovým, sociálním a

třídním poměrům dlužníků. Jsou povinny žádost o státní příspěvek na

snížení dluhu odmítnout z důvodů třídních a u těch vlastníků rodinných

domků, kteří se nepodílejí na budovatelském úsilí našeho lidu. Změní-li

se později zásadně třídně politické podmínky dlužníků, mohou národní

výbory výši státního příspěvku dodatečně upravit.(3) Jednorázový státní příspěvek na snížení dluhu se zpravidla

neposkytne v případech, kdy podstatná část stavebních nákladů byla

uhrazena příspěvkem z komunálních půjček obcí.(4) Státní záruka za půjčky na stavební obnovu rodinných domků a

zemědělských usedlostí a na jejich výstavbu ve dvouletce zanikne dnem,

kdy rozhodnutí o jednorázovém příspěvku na snížení dluhu nabude právní

moci, nejpozději dnem 31. prosince 1960, a to i v případech, kdy

dlužník o jednorázový státní příspěvek nepožádal.(5) Na snížený dluh, pokud jej dlužníci nemohou zaplatit v hotovosti,

poskytnou Státní spořitelny novou půjčku na 3 % úrok, splatnou

nejpozději do roku 2000.(6) Státní příspěvek poskytovaný ročně dlužníkům na úhradu splátek

půjčky a na domovní daň podle § 3 odst. 2 vládního nařízení č. 3/1955

Sb. se za rok 1960 a další léta neposkytuje.§ 4Jednorázový státní příspěvek na snížení dluhů ze stavební obnovy

rodinných domků a zemědělských usedlostí zničených nebo poškozených

válkou(1) Dluhy ze stavební obnovy rodinných domků a zemědělských usedlostí

zničených nebo poškozených válkou se sníží jednorázovým státním

příspěvkem v zásadě tak, aby jejich splátky zahrnující úmor a úrok

nepřevyšovaly nájemné, které by dlužník přímo poškozený válkou nebo

členové jeho rodiny zaplatili za užívání obnoveného objektu za dobu od

1. ledna 1960 do plánovaného umoření dluhu, kdyby si tento objekt

najali. Dluh však nesmí klesnout pod 20 % jeho plánovaného stavu k 31.

prosinci 1959.(2) Je-li vlastníkem zadluženého objektu jiná osoba než osoba uvedená v

odstavci 1, lze dluh snížit podle poměrů žadatele nejvýše do 30 % jeho

plánovaného stavu k 31. prosinci 1959.(3) V oblastech a místech zvlášť těžce postižených válkou může krajský

národní výbor na základě doporučení okresních národních výborů v

odůvodněných případech (zejména sociálně slabým dlužníkům a dlužníkům,

kteří na obnovu přispěli ve větší míře vlastními prostředky a prací)

snížit dluh i pod 20 % jeho plánovaného stavu k 31. prosinci 1959.§ 5Jednorázový státní příspěvek na snížení dluhů ze soukromé výstavby

rodinných domků a zemědělských usedlostí ve dvouletce(1) Dluhy ze soukromé výstavby rodinných domků a zemědělských usedlostí

ve dvouletce se jednorázovým státním příspěvkem sníží v zásadě tak, aby

jejich splátky zahrnující úmor a úrok nepřevyšovaly nájemné, které by

dlužník zaplatil za užívání zadluženého objektu za dobu od 1. ledna

1960 do plánovaného umoření dluhu, kdyby si tento objekt najal. Dluh

však nesmí klesnout pod 30 % jeho plánovaného stavu k 31. prosinci

1959.(2) V sociálně odůvodněných případech může se dluh snížit i pod tuto

hranici, nejvýše však do 20 % jeho plánovaného stavu k 31. prosinci

1959.§ 6Jednorázový státní příspěvek na snížení dluhů z výstavby rodinných

domků lidových bytových družstev ve dvouletce(1) Dluhy z družstevní výstavby rodinných domků ve dvouletce,

převedených do vlastnictví čekatelů, se sníží jednorázovým státním

příspěvkem v zásadě tak, aby jejich splátky zahrnující úmor a úrok

nepřevyšovaly nájemné, které by dlužník nebo členové jeho rodiny

zaplatili za užívání celého domku za dobu od 1. ledna 1960 do

plánovaného umoření dluhů, kdyby si tento domek najali. Dluh však nesmí

klesnout pod 30 % jeho plánovaného stavu k 31. prosinci 1959.(2) V mimořádných případech, odůvodněných sociálními poměry nabyvatele

rodinného domku, může se snížit dluh až do 20 % jeho skutečného stavu k

31. prosinci 1959.(3) Okresní národní výbor může jako podmínku poskytnutí jednorázového

státního příspěvku stanovit s přihlédnutím k majetkovým poměrům

nabyvatele rodinného domku částku, kterou nabyvatel domku zaplatí k

dílčí úhradě dluhu v hotovosti.(4) Doba splatnosti nové půjčky poskytnuté podle § 3 odst. 5 se upraví

tak, aby roční splátky zahrnující úmor a úrok byly nejvýše o 50 % vyšší

než nájemné, které nabyvatel rodinného domku platil jako čekatel za

jeho užívání lidovému bytovému družstvu.(5) Bude-li rodinný domek do 20 let od převodu zcizen jinému nabyvateli

než členu rodiny prvého nabyvatele (čekatele), vrátí prodávající státu

50 % z rozdílu mezi kupní cenou a zbytkem dluhu z nové půjčky u státní

spořitelny a tento zbytek dluhu uhradí.(6) Lidová bytová družstva nabídnou uživatelům rodinných domků, které

zůstanou ve vlastnictví těchto družstev, v dohodě s místními národními

výbory přiměřený byt v nájemním domě a uvolněné domky prodají za běžnou

cenu v hotovosti zájemcům ze řad členů, a není-li takových zájemců,

jiným občanům, kteří o tyto domky projeví zájem. Výnosu prodeje domků

použijí na úhradu dluhů a o zbytek výnosu se sníží státní příspěvek

poskytovaný družstvu na úhradu schodku v jeho hospodaření. V případě,

že běžná cena domku bude nižší než dluh, zvýší se na základě doporučení

okresního národního výboru družstvu tento státní příspěvek na

neuhrazený zbytek dluhu k úplnému oddlužení prodaného domku.§ 7Závěrečné ustanoveníToto nařízení nabývá účinnosti ode dne vyhlášení; provede je ministr

financí.Široký v.r.Ďuriš v.r.