o poplatku za právo plout pod státní vlajkou České republiky


Published: 2000

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
412/2000 Sb.NAŘÍZENÍ VLÁDYze dne 1. listopadu 2000o poplatku za právo plout pod státní vlajkou České republikyVláda nařizuje k provedení zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě:§ 1Předmět úpravyToto nařízení stanovía) výši ročního poplatku^1) za právo plout pod státní vlajkou České

republiky^2) (dále jen "poplatek") pro námořní jachtu^3) a pro námořní

obchodní loď,^4)b) způsob placení poplatku, ac) způsob prokazování zaplacení poplatku.§ 2Výše poplatku pro námořní jachtuVýše poplatku na 1 kalendářní rok činí pro námořní jachty,^3)a) jejichž délka trupu nepřesahuje 12 metrů1. s vymezenou oblastí povolené plavby I^5) 3 000 Kč,2. s vymezenou oblastí povolené plavby II^5) 3 000 Kč,3. s vymezenou oblastí povolené plavby III^5) 2 500 Kč,4. s vymezenou oblastí povolené plavby IV^5) 2 500 Kč,5. s vymezenou oblastí plavby V^5) 2 000 Kč;b) jejichž délka trupu je 12 metrů a více1. s vymezenou oblastí povolené plavby I^5) 6 000 Kč,2. s vymezenou oblastí povolené plavby II^5) 6 000 Kč,3. s vymezenou oblastí povolené plavby III^5) 5 000 Kč,4. s vymezenou oblastí povolené plavby IV^5) 5 000 Kč,5. s vymezenou oblastí plavby V^5) 4 000 Kč.§ 3Výše poplatku pro námořní obchodní loďVýše poplatku na 1 kalendářní rok činí pro námořní obchodní lodě^4)a) jejichž vybavení zahrnuje plachty, součet základního poplatku ve

výši 30 000 Kč a poplatku za tonáž námořní obchodní lodě, který činí

při čisté prostornosti námořní obchodní lodě

1. do 500 čistých

rejstříkových tun (NRT) 20 Kč za 1 NRT,

2. od 501 NRT

do 5 000 NRT 18 Kč za 1 NRT,

3. od 5 001 NRT

do 25 000 NRT 16 Kč za 1 NRT,

4. nad 25 001 NRT 15 Kč za 1 NRT;b) konstruované pro přepravu kusového zboží součet základního poplatku

ve výši 50 000 Kč a poplatku za tonáž námořní obchodní lodě, který činí

při čisté prostornosti námořní obchodní lodě

1. do 500 NRT 30 Kč za 1 NRT,

2. od 501 NRT

do 5 000 NRT 28 Kč za 1 NRT,

3. od 5 001 NRT

do 25 000 NRT 25 Kč za 1 NRT,

4. nad 25 001 NRT 23 Kč za 1 NRT;c) konstruované pro přepravu hromadného nákladu součet základního

poplatku ve výši 50 000 Kč a poplatku za tonáž námořní obchodní lodě,

který činí při čisté prostornosti námořní obchodní lodě

1. do 500 NRT 32 Kč za 1 NRT,

2. od 501 NRT

do 5 000 NRT 30 Kč za 1 NRT,

3. od 5 001 NRT

do 25 000 NRT 28 Kč za 1 NRT,

4. nad 25 001 NRT 25 Kč za 1 NRT;d) konstruované pro přepravu ropných produktů součet základního

poplatku ve výši 50 000 Kč a poplatku za tonáž námořní obchodní lodě,

který činí při čisté prostornosti námořní obchodní lodě

1. do 500 NRT 34 Kč za 1 NRT,

2. od 501 NRT

do 5 000 NRT 32 Kč za 1 NRT,

3. od 5 001 NRT

do 25 000 NRT 30 Kč za 1 NRT,

4. nad 25 001 NRT 28 Kč za 1 NRT;e) ostatní, které nelze zařadit podle písmen a) až d), součet

základního poplatku ve výši 50 000 Kč a poplatku za tonáž námořní

obchodní lodě, který činí při čisté prostornosti námořní obchodní lodě

1. do 500 NRT 38 Kč za 1 NRT,

2. od 501 NRT

do 5 000 NRT 36 Kč za 1 NRT,

3. od 5 001 NRT

do 25 000 NRT 34 Kč za 1 NRT,

4. nad 25 001 NRT 32 Kč za 1 NRT.§ 4Pokud právo plout pod státní vlajkou České republiky vznikne nebo

zanikne v průběhu kalendářního roku, činí výše poplatku jednu

dvanáctinu ročního poplatku (§ 2 nebo § 3) za každý započatý kalendářní

měsíc, ve kterém trvalo právo plout pod státní vlajkou České republiky.§ 5(1) Vlastník^6) námořní jachty^3) nebo námořní obchodní lodě^4) platí

poplatek ve výši podle § 2, 3 nebo § 4 nejpozději do 31. ledna

kalendářního roku bezprostředně následujícího po roce, na jehož konci

trvalo právo plout pod státní vlajkou České republiky. Zanikne-li právo

plout pod státní vlajkou České republiky v průběhu kalendářního roku,

je poplatek ve výši podle § 4 splatný nejpozději do 30 dnů ode dne

zániku^7) práva plout pod státní vlajkou České republiky.(2) Poplatek je příjmem státního rozpočtu. Poplatek vybírá podle

zvláštního právního předpisu^8) Ministerstvo dopravy a spojů.§ 6Sankce za neplacení poplatkuNebyl-li poplatek ve výši podle § 2, 3 nebo § 4 zaplacen ve lhůtách

stanovených v § 5, je vlastník^6) námořní jachty^3) nebo námořní

obchodní lodě^4) povinen zaplatit za každý den prodlení penále ve výši

0,1 % z nezaplacené částky, a to počínaje dnem následujícím po dni

splatnosti poplatku až do dne zaplacení včetně. Penále se nepředepíše,

nepřesáhne-li v úhrnu částku 100 Kč.§ 7Způsob prokazování zaplacení poplatku(1) Zaplacení poplatku se prokazuje písemným potvrzením vydaným

vlastníkovi^6) námořní jachty^3) nebo námořní obchodní lodě^4)

Ministerstvem dopravy a spojů.(2) Písemné potvrzení o zaplacení poplatku obsahujea) identifikační číslo námořní obchodní lodě^4) nebo trupu námořní

jachty,^3)b) vyznačení kalendářního roku, za který je poplatek zaplacen, a

vznikla-li povinnost zaplatit poplatek v průběhu kalendářního roku,

vyznačení období kalendářního roku, za které je poplatek zaplacen,c) délku trupu námořní jachty a oblast povolené plavby,^5) jde-li o

poplatek pro námořní jachtu,^3)d) účel, pro který je námořní obchodní loď konstruovaná, a údaj o čisté

prostornosti námořní obchodní lodě, jde-li o poplatek pro námořní

obchodní loď,^4)e) výši poplatku podle § 2, 3 nebo § 4.§ 8Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.Předseda vlády:Ing. Zeman v. r.Ministr dopravy a spojů:Ing. Schling v. r.1) § 4 odst. 4 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě.2) § 4 odst. 1 až 3 zákona č. 61/2000 Sb.3) § 2 odst. 5 zákona č. 61/2000 Sb.4) § 2 odst. 4 zákona č. 61/2000 Sb.5) Vyhláška č. 315/2000 sb., o technickém a záchranném vybavení námořní

jachty a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty.6) § 6 odst. 1 zákona č. 61/2000 Sb.7) § 19 zákona č. 61/2000 Sb.8) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších

předpisů.