změna zákona o hospodaření energií


Published: 2003

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
359/2003 Sb.ZÁKONze dne 23. září 2003,kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energiíParlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:Čl.IZákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, se mění takto:1. V § 9 se odstavec 5 zrušuje.Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 5 a 6.2. V § 12 odst. 2 písm. a) se slova "a 5" zrušují.3. V § 14 odst. 3 věta první zní "Organizační složky státu, organizační

složky krajů a obcí, příspěvkové organizace uvedené v § 9 odst. 3 písm.

b) a fyzické a právnické osoby uvedené v § 9 odst. 3 písm. c) jsou

povinny do 4 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nechat si

zpracovat na jimi provozované energetické hospodářství a budovy

energetický audit.".4. V § 14 se doplňuje odstavec 7, který zní:"(7) Povinnost zpracovávat energetický audit se nevztahuje na

energetické hospodářství a budovy, u kterých bylo vydáno stavební

povolení, nebo byla zahájena nebo ukončena výstavba nebo změna

dokončené stavbya) do 31. prosince 2001 se státní dotací poskytnutou Českou

energetickou agenturou v rámci programu, nebob) do 31. prosince 2001 se státní dotací nebo půjčkou Státním fondem

životního prostředí, Ministerstvem pro místní rozvoj, nebo

Ministerstvem zemědělství.".Čl.IITento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.Zaorálek v. r.Klaus v. r.Špidla v. r.