, jenž se týče oddělení správy finanční od správy politické


Published: 1919

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
153/1919 Sb.Zákonze dne 20. března 1919,jenž se týče oddělení správy finanční od správy politické.Na základě usnesení Národního shromáždění nařizuje se:§ 1.Správa přímých daní odděluje se od správy politické.Berní referáty, tvořící podle nařízení rakouského ministerstva financí

ze dne 10. září 1868, z. ř. č. 129, oddělení okresních hejtmanství,

stávají se samostatnými úřady I. stolice pro správu přímých daní a

přejímají veškeren obor působnosti, který dosud měla okresní

hejtmanství ve věcech správy přímých daní i s jejich vymáháním. Úřady

tyto, které se zovou berními správami, podléhají zemskému finančnímu

úřadu (zemskému finančnímu ředitelství, finančnímu ředitelství).Ve městech s vlastním statutem se co do vymáhání daní nic nemění.§ 2.Zemští finanční ředitelé (finanční ředitel) jsou samostatnými, na

přednostech zemských správ politických nezávislými přednosty zemských

finančních úřadů (zemských finančních ředitelství, finančního

ředitelství).§ 3.Zákon tento, jehož provedením se pověřuje ministr financí, nabývá

účinnosti dnem vyhlášení.T. G. Masaryk v. r.Švehla v. r.,v zast. min. předsedy.Dr. Rašín v. r.