změna vyhlášky o požadavcích pro sladidla, med, cukrovinky a kakao


Published: 2015

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
148/2015 Sb.VYHLÁŠKAze dne 19. června 2015,kterou se mění vyhláška č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro

přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s

cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony, ve znění vyhlášky č. 43/2005 Sb.Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. a), b) a g)

zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně

a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 316/2004

Sb. a zákona č. 139/2014 Sb.:Čl. IVyhláška č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní

sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem,

čokoládu a čokoládové bonbony, ve znění vyhlášky č. 43/2005 Sb., se

mění takto:1. V poznámce pod čarou č. 1 se doplňuje věta „Směrnice Evropského

parlamentu a Rady 2014/63/EU ze dne 15. května 2014, kterou se mění

směrnice Rady 2001/110/ES o medu.“.2. V § 7 se na konci písmene k) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se

písmeno l), které včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:„l) pylem - přirozená součást medu, která není podle čl. 2 odst. 2

písm. f) nařízení o poskytování informací o potravinách

spotřebitelům^4) považována za složku medu.4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25.

října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č.

1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/HS, směrnice Rady

90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu

a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení

Komise (ES) č. 608/2004.“.3. V § 8 písm. b) úvodní části ustanovení se slovo „a“ nahrazuje slovy

„nebo obchodní“ a na konci bodu 7 se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje

se bod 8, který zní:„8. pekařský med.“.4. V § 9 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „označí“ doplňují

slova „na etiketě“.5. V § 9 odst. 1 písmena a) a b) znějí:„a) podle jeho původu podle § 8 písm. a) a podle způsobu jeho získávání

nebo obchodní úpravy podle § 8 písm. b); v případě, že se jedná o

vytočený med, lisovaný med nebo vykapávaný med, nemusí být původ,

způsob získávání a obchodní úpravy uvedeny a výrobek lze označit jenom

jako med,b) zemí původu, kde byl med získán; pokud se jedná o směs medů

pocházejících z více zemí Evropské unie nebo ze třetích zemí, lze názvy

zemí původu nahradit jedním z následujících označení:1. „směs medů ze zemí EU“,2. „směs medů ze zemí mimo EU“,3. „směs medů ze zemí EU a ze zemí mimo EU.“.6. V § 9 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:„(3) Pekařský med a filtrovaný med kromě údajů uvedených v zákoně a v

prováděcím právním předpisu^5) se na přepravních nádobách, obalech a v

obchodních dokladech označí slovy „pekařský med“ nebo „průmyslový med“

a „filtrovaný med“. Pokud je med pekařský nebo med filtrovaný přidaný

do jiného druhu medu, označí se směs těchto medů jako „med pekařský“

nebo „med filtrovaný“.5) Vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových

výrobků, ve znění pozdějších předpisů.“.7. V § 10 odst. 2 se slova „jakákoli jiná složka“ nahrazují slovy „jiná

specifická součást medu“ a slova „cizích látek“ se nahrazují slovy

„cizorodých anorganických a organických látek“.8. V § 10 odst. 3 písm. c) se slova „se stanou neaktivní“ nahrazují

slovy „významně inaktivovány“.9. V § 10 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se

písmeno d), které zní:„d) být u něj uměle změněna kyselost.“.10. V § 10 se odstavce 4 a 5 zrušují.Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 4.11. V příloze č. 3 poznámky č. 3 až 5 k tabulce 2 znějí:„3) U vřesového (Calluna) medu může být obsah vody nejvýše 23 %; u pekařského medu z vřesu (Calluna vulgaris) může

být obsah vody nejvýše 25 %.

4) U medů deklarovaného původu z regionů s tropickým klimatem a směsi obsahující výlučně tyto medy může být obsah

hydroxymethylfurfuralu nejvýše 80 mg/kg.

5) Výjimky: planika (Arbutus unedo), vřesovec (Erica), blahovičník (Eucalyptus camadulensis), lípa (Tilia spp.), vřes obecný

(Calluna vulgaris), balmín neboli manuka (Leptospermum), kajeput (Melaleuca spp.).“.Čl. IIPřechodná ustanovení1. Potraviny vyrobené a uvedené na trh přede dnem nabytí účinnosti této

vyhlášky se posuzují podle vyhlášky č. 76/2003 Sb., ve znění účinném

přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.2. Potraviny uvedené na trh nebo označené v souladu s vyhláškou č.

76/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této

vyhlášky, mohou být prodávány do vyprodání zásob.Čl. IIIÚčinnostTato vyhláška nabývá účinnosti dnem 24. června 2015.Ministr:Ing. Jurečka v. r.