změna zákoníku práce a některých dalších zákonů


Published: 2005

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
169/2005 Sb.ZÁKONze dne 23. března 2005,kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších

předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o

dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve

znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru

příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisůZměna: 264/2006 Sb.Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍzrušenaČl.IzrušenČl.IIzrušenČÁST DRUHÁZměna zákona o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o

přídavcích na děti z nemocenského pojištěníČl.IIIZákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v

mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění

zákona č. 99/1972 Sb., zákona č. 73/1982 Sb., zákona č. 57/1984 Sb.,

zákona č. 109/1984 Sb., zákona č. 51/1987 Sb., zákona č. 103/1988 Sb.,

zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 306/1991 Sb., zákona č. 582/1991 Sb.,

zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 266/1993 Sb., zákona č. 308/1993 Sb.,

zákona č. 182/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb.,

zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 61/1999 Sb., zákona č. 238/2000 Sb.,

zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 362/2003 Sb. a zákona č. 421/2003

Sb., se mění takto:1. § 13 zní:"§ 13(1) Peněžitá pomoc se poskytuje zaměstnanci nebo zaměstnankyni, kteří

převzali do své trvalé péče dítě, jež jim bylo svěřeno rozhodnutím

příslušného orgánu, nebo dítě, jehož matka zemřela.(2) Peněžitá pomoc se v případě uvedeném v odstavci 1 poskytuje po dobu

22 týdnů ode dne převzetí dítěte, došlo-li k převzetí do 7 let věku

dítěte. Po dobu, po kterou náleží zaměstnankyni peněžitá pomoc v

mateřství podle § 11, se peněžitá pomoc neposkytuje.(3) Pro přiznání, výši a poskytování peněžité pomoci platí ostatní

ustanovení tohoto zákona obdobně.(4) Podmínky pro nárok na peněžitou pomoc a způsob jejího stanovení se

posuzují podle stavu ke dni převzetí dítěte.".2. V § 33 odst. 2 se za slova "§ 12a" vkládají slova "a 13".ČÁST TŘETÍZměna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborůČl.IVV § 83 odst. 3 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků

bezpečnostních sborů, se za větu první doplňují tyto věty: "Bylo-li

dítě převzato po dosažení věku 3 let, nejdéle však do 7 let jeho věku,

přísluší rodičovská dovolená po dobu 22 týdnů. Při převzetí dítěte před

dosažením věku 3 let tak, že by doba 22 týdnů uplynula po dosažení 3

let věku, se rodičovská dovolená poskytuje do uplynutí 22 týdnů ode dne

převzetí dítěte.".Čl.VPřechodné ustanoveníDošlo-li k převzetí dítěte přede dnem, kdy nabude účinnosti ustanovení

čl. IV tohoto zákona, posuzují se nároky na rodičovskou dovolenou podle

dosavadních právních předpisů.ČÁST ČTVRTÁÚČINNOSTČl.VITento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce

následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou části třetí, která

nabývá účinnosti dnem, kdy nabude účinnosti zákon č. 361/2003 Sb., o

služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších

předpisů.Zaorálek v. r.Klaus v. r.Gross v. r.