změna zákona o návykových látkách a o změně některých zákonů


Published: 2003

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Get a Day Pass for only USD$49.99.
223/2003 Sb.ZÁKONze dne 26. června 2003, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o

návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění

pozdějších předpisůParlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:Čl.IZákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších

zákonů, ve znění zákona č. 354/1999 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona

č. 132/2000 Sb., zákona č. 57/2001 Sb., zákona č. 185/2001 Sb., zákona

č. 407/2001 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:1. V § 13 se doplňuje odstavec 11, který zní:"(11) Ministerstvo obrany a Ministerstvo financí vydávají pro

zdravotnická a veterinární zařízení patřící do jejich působnosti

tiskopisy receptů a žádanek s modrým pruhem s uvedením kódu příslušného

ministerstva. Pro nakládání s těmito tiskopisy platí obdobně ustanovení

odstavců 2 až 8 s tím, že místo obecního úřadu obce s rozšířenou

působností zajišťuje stanovené činnosti Ministerstvo obrany nebo

Ministerstvo financí.".2. V příloze č. 4 se za položku "Para-methoxyamfetamin" vkládá do

sloupce "Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce" slovo

"Para-methoxymetamfetamin", do sloupce "Další mezinárodní nechráněný

název nebo obecný název" slovo "PMMA" a do sloupce "Chemický název" se

vkládají slova "1-(4-methoxyfenyl)-2-(methylamino)propan".3. V příloze č. 5 se za položku "Amfetamin" vkládá do sloupce

"Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce" slovo

"Buprenorfin" a do sloupce "Chemický název" se vkládají slova

"21-cyklopropyl-7-alfa-[(S)-1-hydro-1,2,2-trimethylpropyl]-6,14-

endo-ethano-6,7,8,14-tetrahydrooripavin".4. V příloze č. 5 se za položku "Fenmetrazin" vkládá do sloupce

"Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce" slovo

"Flunitrazepam" a do sloupce "Chemický název" se vkládají slova

"1,3-dihydro-5-(o-fluorfenyl)-1-methyl-7-nitro-2H-1,4-benzo-diaze-

pin-2-on".5. V příloze č. 6 se ve sloupci "Mezinárodní nechráněný název (INN) v

českém jazyce" slovo "Buprenorfin" zrušuje a ve sloupci "Chemický

název" se slova

"21-cyklopropyl-7-alfa-[(S)-1-hydro-1,2,2-trimethylpropyl]-6,14-

endo-ethano-6,7,8,14-tetrahydrooripavin" zrušují.6. V příloze č. 6 se ve sloupci "Mezinárodní nechráněný název (INN) v

českém jazyce" slovo "Flunitrazepam" zrušuje a ve sloupci "Chemický

název" se slova

"1,3-dihydro-5-(o-fluorfenyl)-1-methyl-7-nitro-2H-1,4-benzodiaze-

pin-2-on" zrušují.Čl.IIÚčinnostTento zákon nabývá účinnosti třicátým dnem po dni jeho vyhlášení.Zaorálek v. r.Klaus v. r.Špidla v. r.