vyhláška o předávání údajů pro účely tísňových volání


Published: 2007

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
238/2007 Sb.VYHLÁŠKAze dne 11. září 2007o rozsahu, formě a způsobu předávání osobních a identifikačních údajů,

formě databáze těchto údajů a rozsahu, formě a způsobu předávání těchto

údajů subjektu, který provozuje pracoviště pro příjem volání na čísla

tísňového volání (vyhláška o předávání údajů pro účely tísňových

volání)Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem vnitra

stanoví podle § 150 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o

elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 310/2006 Sb. a zákona

č. 110/2007 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 33 odst. 10 zákona:§ 1Vymezení pojmůPro účely této vyhlášky se rozumía) stanicí BTS základnová stanice veřejné mobilní telefonní sítě,b) registrem ÚIR-ADR územně-identifikační registr adres,c) registrem ÚIR-ZSJ územně-identifikační registr základních sídelních

jednotek,d) číslem IMEI mezinárodní identifikátor mobilního telefonního

přístroje.§ 2Osobní, identifikační a další údaje pro lokalizaci ve veřejné pevné

komunikační síti(1) Osobními údaji účastníka, který je podnikající nebo nepodnikající

fyzickou osobou, se pro účely této vyhlášky rozumí příjmení, jména a

telefonní číslo. Identifikačními údaji účastníka, který je podnikající

právnickou osobou, se pro účely této vyhlášky rozumí obchodní firma a

telefonní číslo, u nepodnikající právnické osoby název a telefonní

číslo.(2) Údaji pro lokalizaci geografické polohy koncového bodu ve veřejné

pevné komunikační síti se pro účely této vyhlášky rozumía) název ulice,b) číslo popisné a číslo orientační domu, popřípadě evidenční číslo,c) kód obce, části obce, základní sídelní jednotky podle Statistického

lexikonu obcí České republiky vydaného Českým statistickým úřadem na

základě zvláštního právního předpisu^1),d) název obce, části obce, popřípadě základní sídelní jednotky,e) název okresu,f) souřadnice umístění koncového bodu sítě podle Světového geodetického

referenčního systému 1984 (WGS84) podle zvláštního právního předpisu^2)

(dále jen "souřadnicový systém WGS84"),g) další informace, jako jsou zejména číslo podlaží a bytu.§ 3Forma a způsob předávání osobních, identifikačních a lokalizačních

údajů podnikateli zajišťujícímu připojení k veřejné pevné komunikační

síti subjektu, který provozuje pracoviště pro příjem volání na čísla

tísňového volání(1) Údaje uvedené v § 2 se předávají elektronicky v textovém formátu

"*.csv". Údaje uvedené v § 2 odst. 2 písm. a) až d) se předávají

společně s identifikačním číslem sítě pro směrování volání ve veřejných

komunikačních sítích, kódem adresy umístění koncového bodu sítě podle

registru ÚIR-ADR všech stavebních objektů, které mají číslo popisné

nebo evidenční^3), a kódem základní sídelní jednotky podle registru

ÚIR-ZSJ.(2) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou telefonní službu předává

údaje uvedené v § 2 ve struktuře a podle pořadí uvedeného v příloze.§ 4Obsah databázeDatabáze se skládá z vlastní databáze obsahující průběžně aktualizované

údaje uvedené v § 2, z přístupové části a autorizační části.§ 5Forma a způsob předávání osobních, identifikačních a lokalizačních

údajů z databáze pracovišti pro příjem volání na čísla tísňového volání(1) Lokalizace polohy, popřípadě identifikace volajícího využívajícího

veřejně dostupnou telefonní službu ve veřejných pevných komunikačních

sítích se provádí na základě telefonního čísla, ze kterého je

uskutečňováno volání na číslo tísňového volání. Podnikatel zajišťující

připojení k veřejné pevné komunikační síti subjektu, který provozuje

pracoviště pro příjem tísňových volání, předává při každém tísňovém

volání pracovišti pro příjem volání na čísla tísňového volání telefonní

číslo systémovou signalizací, která je v souladu se síťovým plánem

vydaným podle § 62 zákona (dále jen "systémová signalizace").(2) Údaje uvedené v § 2 zjišťuje pracoviště pro příjem volání na čísla

tísňového volání dotazem do databáze na základě telefonního čísla, ze

kterého bylo uskutečněno volání na číslo tísňového volání.(3) Přístup do databáze je umožněn výhradně prostřednictvím

autorizačního certifikátu, který je generován autorizační částí

databáze.(4) Pro dotazy do databáze se používá protokol HTML, nebo XML.§ 6(1) Není-li možné určit údaje podle § 2 odst. 2, použije se náhradní

adresa, která je tvořená adresou nejbližšího koncového bodu veřejné

pevné telefonní sítě a souřadnicovou polohou umístění koncového

zařízení v souřadnicovém systému WGS84. Tento způsob se použije i pro

lokalizaci volání na číslo tísňového volání z veřejných telefonních

automatů.(2) Je-li pro připojení koncového zařízení k veřejné pevné komunikační

síti využito technologie veřejné mobilní telefonní sítě, předávají se

údaje uvedené v § 7 způsobem uvedeným v § 8.(3) Při tísňovém volání uskutečněném z koncového zařízení připojeného k

neveřejné komunikační síti, která je připojena k veřejné pevné

komunikační síti, se předává telefonní číslo, které identifikuje

koncový bod veřejné pevné komunikační sítě, včetně čísla koncového

uživatele neveřejné komunikační sítě, nebo telefonní číslo, které

identifikuje koncový bod veřejné pevné komunikační sítě pro přístup k

neveřejné komunikační síti, které umožní ověřující zpětné volání z

pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového volání.§ 7Lokalizace geografické polohy volajícího ve veřejných mobilních

telefonních sítíchPracovišti pro příjem volání na čísla tísňového volání se předávají v

rámci systémové signalizace při každém volání na číslo tísňového volání

údaje určujícía) geografickou polohu volajícího v souřadnicovém systému WGS84, kterou

se rozumí geografická poloha těžiště příslušného sektoru stanice BTS,b) index oblasti,c) indexy zvláštních objektů, kterými jsou zejména silniční a

železniční tunely a metro, nebod) geografickou polohu stanice BTS veřejné mobilní telefonní sítě v

souřadnicovém systému WGS84.§ 8Způsob a forma předávání údajů z veřejných mobilních telefonních sítí(1) V případě předávání uvedeném v § 7 písm. b) index oblasti dekóduje

subjekt, který provozuje pracoviště pro příjem volání na čísla

tísňového volání, podle seznamu, který obsahuje indexy oblastí, jejich

geografické vymezení a způsob dekódování. Rozdělení území České

republiky na oblasti stanoví podnikatel zajišťující veřejnou mobilní

telefonní síť (dále jen "mobilní operátor"). Počet oblastí musí být co

nejvyšší v závislosti na roční průměrné míře pravděpodobnosti výskytu

volajícího uvnitř identifikované oblasti, která nesmí být nižší než 70

%. Seznam indexů oblastí aktualizuje mobilní operátor vždy k 30. červnu

příslušného kalendářního roku.(2) V případě předávání uvedeném v § 7 písm. a) nebo d) předává mobilní

operátor subjektu, který provozuje pracoviště pro příjem volání na

čísla tísňového volání, údaje potřebné pro zobrazení oblasti, v níž se

volající nachází, a způsob dekódování informace přenášené systémovou

signalizací.(3) V případě předávání uvedeném v § 7 písm. c) předává mobilní

operátor subjektu, který provozuje pracoviště pro příjem volání na

čísla tísňového volání, seznam obsahující indexy zvláštních objektů, u

kterých je poskytování veřejně dostupné telefonní služby zajištěno

zvláštním způsobem. Seznam indexů zvláštních objektů sestavuje subjekt,

který provozuje pracoviště pro příjem volání na jednotné evropské číslo

tísňového volání "112", po dohodě s mobilním operátorem. Seznam indexů

zvláštních objektů aktualizuje mobilní operátor vždy k 30. červnu

příslušného kalendářního roku.(4) Pokud získané údaje pro lokalizaci volajícího při volání na čísla

tísňového volání neumožňují realizovat potřebná opatření, postupuje

pracoviště pro příjem tísňového volání při lokalizaci volajícího v

součinnosti s příslušným pracovištěm mobilního operátora.§ 9Zvláštní případyPři volání bez použití SIM karty na jednotné evropské číslo tísňového

volání "112" se přenáší systémovou signalizací na pracoviště pro příjem

volání na čísla tísňového volání místo telefonního čísla volajícího

číslo IMEI.§ 10ÚčinnostTato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2007.Ministr:Ing. Říman v. r.Příl.Struktura a pořadí předávaných údajů1. V případě účastníka, který je fyzickou osobou jsou údaje uvedeny v

pořadí:1.1 příjmení a jméno, popř. jména,1.2 telefonní číslo,1.3 identifikační číslo sítě pro směrování volání ve veřejných

komunikačních sítích,1.4 název ulice,1.5 číslo popisné a číslo orientační domu, popřípadě identifikační

číslo nenmovitosti,1.6 kód obce, části obce, základní sídelní jednotky,1.7 název obce, části obce, popřípadě základní sídelní jednotky,1.8 název okresu,1.9 souřadnice umístění koncového bodu sítě podle souřadnicového

systému WGS84,1.10 kód objektu vyjádřený podle registru ÚIR-ADR,1.11 kód adresy vyjádřený podle registru ÚIR-ADR,1.12 kód obce vyjádřený podle registru ÚIR-ADR,1.13 kód části obce vyjádřený podle registru ÚIR-ADR,1.14 kód ulice vyjádřený podle registru ÚIR-ADR,1.15 kód základní sídelní jednotky vyjádřený podle registru ÚIR-ZSJ.2. V případě účastníka, který je právnickou osobou jsou údaje uvedeny v

pořadí:2.1 obchodní firma, nebo název v případě nepodnikající právnické osoby,2.2 telefonní číslo,2.3 identifikační číslo sítě pro směrování volání ve veřejných

komunikačních sítích,2.4 název ulice,2.5 číslo popisné a číslo orientační domu, popřípadě identifikační

číslo nenmovitosti,2.6 kód obce, části obce, základní sídelní jednotky,2.7 název obce, části obce, popřípadě základní sídelní jednotky,2.8 název okresu,2.9 souřadnice umístění koncového bodu sítě podle souřadnicového

systému WGS84, kód adresy umístění koncového bodu sítě,2.10 kód objektu vyjádřený podle registru ÚIR-ADR,2.11 kód adresy vyjádřený podle registru ÚIR-ADR,2.12 kód obce vyjádřený podle registru ÚIR-ADR,2.13 kód části obce vyjádřený podle registru ÚIR-ADR,2.14 kód ulice vyjádřený podle registru ÚIR-ADR,2.15 kód základní sídelní jednotky vyjádřený podle registru ÚIR-ZSJ.Oddělovacím znakem jednotlivých údajů je středník (";").1) § 17 zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění

pozdějších předpisů.2) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických

referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a

zásadách jejich používání.3) Vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací

zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový

přístup.