změna vyhlášky o způsobu označování ulic a prostranství názvy


Published: 2015

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
147/2015 Sb.VYHLÁŠKAze dne 15. června 2015,kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., o způsobu

označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu

použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o

přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech

potřebných k přidělení čísel, ve znění vyhlášky č. 193/2001 Sb.Ministerstvo vnitra stanoví podle § 153 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.,

o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a podle §

120 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění

zákona č. 312/2002 Sb.:Čl. IVyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic

a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění

čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a

o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k

přidělení čísel, ve znění vyhlášky č. 193/2001 Sb., se mění takto:1. V § 4 se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 3 zrušuje a zároveň

se zrušuje označení odstavce 1.2. V § 5 odst. 1 se za slova „arabských číslic“ vkládají slova „v

rozmezí 1 až 9999“.3. V § 5 odst. 2 se za slovo „jeden“ vkládá slovo „malý“.4. V § 7 písm. b) se slova „katastru nemovitostí“ nahrazují slovy

„základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí“.5. § 8 se včetně nadpisu zrušuje.Čl. IIÚčinnostTato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2015.Ministr:Chovanec v. r.