změna nař. o jednorázovém příspěvku ke zmírnění některých křivd


Published: 2014

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
205/2014 Sb.NAŘÍZENÍ VLÁDYze dne 10. září 2014,kterým se mění nařízení vlády č. 135/2009 Sb., o poskytnutí

jednorázového příspěvku ke zmírnění některých křivd způsobených

komunistickým režimem, ve znění nařízení vlády č. 51/2013 Sb.Vláda nařizuje podle § 8 odst. 1 zákona č. 198/1993 Sb., o

protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu, ve znění

zákona č. 220/2011 Sb.:Čl. INařízení vlády č. 135/2009 Sb., o poskytnutí jednorázového příspěvku ke

zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem, ve znění

nařízení vlády č. 51/2013 Sb., se mění takto:1. V § 1 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:„(3) Osoba uvedená v odstavci 2, které byl přiznán příspěvek podle

odstavce 1 nebo 2, má nárok na poskytnutí příspěvku i za dobu zařazení

v technickém praporu, pokud zařazení v technickém praporu bezprostředně

navazovalo na zařazení ve vojenském táboře nucených prací; příspěvek za

dobu zařazení v technickém praporu nenáleží za měsíc, za který již byl

přiznán příspěvek za dobu zařazení ve vojenském táboře nucených

prací.“.Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.2. V § 1 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „nebo v technickém

praporu“.3. V § 2 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:„(3) O nároku na výplatu příspěvku podle § 1 odst. 3 rozhoduje

Ministerstvo vnitra na základě písemné žádosti osoby uvedené v § 1

odst. 3, která k žádosti připojí doklady osvědčující její nárok. Žádost

lze podat nejpozději do 31. března 2015, jinak nárok na výplatu

příspěvku zaniká.“.Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.4. V § 3 se slova „v § 1 odst. 1 nebo 2“ nahrazují slovy „v § 1 odst.

1, 2 nebo 3“.5. Na konci textu § 3 se doplňují slova „ , a v případě žádosti o

vyplacení příspěvku podle § 1 odst. 3 o vdovu po občanu České republiky

splňujícím podmínky podle § 1 odst. 3, byl-li tomuto občanu České

republiky nebo vdově po něm přiznán příspěvek podle § 1 odst. 1 nebo

2“.Čl. IIPřechodné ustanoveníPokud byl osobě přiznán nárok na výplatu příspěvku podle nařízení vlády

č. 135/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto

nařízení, nelze jí nárok na výplatu příspěvku přiznat na základě týchž

skutečností znovu.Čl. IIIÚčinnostToto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.Předseda vlády:Mgr. Sobotka v. r.Ministr vnitra:Chovanec v. r.

Related Laws