změna vyhlášek k provedení volebních zákonů


Published: 2009

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Get a Day Pass for only USD$49.99.
442/2009 Sb.VYHLÁŠKAze dne 10. prosince 2009,kterou se mění vyhlášky Ministerstva vnitra provádějící volební zákonyMinisterstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí a

Ministerstvem financí stanoví podle § 92 odst. 1 písm. d) zákona č.

247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a

doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb. a

zákona č. 320/2009 Sb., podle § 59 písm. d) zákona č. 130/2000 Sb., o

volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

zákona č. 320/2009 Sb., podle § 74 písm. a) zákona č. 491/2001 Sb., o

volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění

zákona č. 320/2009 Sb., a podle § 70 písm. d) zákona č. 62/2003 Sb., o

volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů:ČÁST PRVNÍZměna vyhlášky Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení

některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu

České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění

zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č.

243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisůČl. IVyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých

ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České

republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění

zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č.

243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění vyhlášky č. 80/2002

Sb., vyhlášky č. 188/2002 Sb., vyhlášky č. 401/2002 Sb., vyhlášky č.

565/2002 Sb., vyhlášky č. 251/2006 Sb., vyhlášky č. 368/2008 Sb. a

vyhlášky č. 321/2009 Sb., se mění takto:1. V § 12 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:„(4) Členovi okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební

komise, který není v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu

poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší kromě odměny podle odstavců

1 až 3 náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové

volební komise a zvláštní okrskové volební komise ve výši 43 Kč za

hodinu, nejvýše však 340 Kč za jeden den.“.Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.2. V § 12 odst. 5 se za slova „Odměnu podle odstavců 1 až 3“ vkládají

slova „a paušální náhradu ušlého výdělku podle odstavce 4“.3. V § 12 odst. 6 se za slova „Odměnu podle odstavce 1“ vkládají slova

„a paušální náhradu ušlého výdělku podle odstavce 4“.ČÁST DRUHÁZměna vyhlášky Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení

některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do

zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

předpisůČl. IIVyhláška Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých

ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a

o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 401/2002 Sb., vyhlášky

č. 565/2002 Sb., vyhlášky č. 251/2006 Sb. a vyhlášky č. 368/2008 Sb.,

se mění takto:1. V § 17 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:„(3) Členovi okrskové volební komise, který není v pracovním poměru ani

v poměru obdobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší

kromě odměny podle odstavců 1 a 2 náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu

funkce člena okrskové volební komise ve výši 43 Kč za hodinu, nejvýše

však 340 Kč za jeden den.“.Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.2. V § 17 odst. 4 se za slova „Odměnu podle odstavce 1“ vkládají slova

„a 2 a paušální náhradu ušlého výdělku podle odstavce 3“.ČÁST TŘETÍZměna vyhlášky Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení

některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do

zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

předpisůČl. IIIVyhláška Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých

ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o

změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 401/2002 Sb., vyhlášky č.

565/2002 Sb., vyhlášky č. 251/2006 Sb. a vyhlášky č. 368/2008 Sb., se

mění takto:1. V § 1 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:„(2) Členovi okrskové volební komise, který není v pracovním poměru ani

v poměru obdobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší

kromě odměny podle odstavce 1 náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu

funkce člena okrskové volební komise ve výši 43 Kč za hodinu, nejvýše

však 340 Kč za jeden den.“.Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.2. V § 1 odst. 3 se za slova „Odměnu podle odstavce 1“ vkládají slova

„a paušální náhradu ušlého výdělku podle odstavce 2“.ČÁST ČTVRTÁZměna vyhlášky č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o

volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění

pozdějších předpisůČl. IVV § 10 odst. 3 vyhlášky č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003

Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, se

slova „85 Kč“ nahrazují slovy „43 Kč“ a slova „680 Kč“ se nahrazují

slovy „340 Kč“.ČÁST PÁTÁÚČINNOSTČl. VTato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.Ministr:Ing. Pecina, MBA v. r.

Related Laws