změna zákona o advokacii a dalších souvisejících zákonů


Published: 2006

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
79/2006 Sb.ZÁKONze dne 8. února 2006,kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších

předpisů, a další související zákonyZměna: 362/2007 Sb.Změna: 281/2009 Sb.Změna: 89/2012 Sb.Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍZměna zákona o advokaciiČl.IZákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 210/1999 Sb.,

zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 228/2002 Sb.,

nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 349/2002 Sb., zákona č.

192/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č.

555/2004 Sb. a zákona č. 205/2005 Sb., se mění takto:1. V § 2 odst. 1 písmeno b) zní:"b) fyzické osoby, které1. jsou státními příslušníky některého z členských států Evropské unie

nebo členských států Dohody o Evropském hospodářském prostoru,

popřípadě jsou státními příslušníky jiného státu, stanoví-li tak

vyhlášená mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci dal souhlas Parlament

a kterou je Česká republika vázána (dále jen "domovský stát"), a2. v domovském státě získaly oprávnění poskytovat právní služby pod

profesním označením svého domovského státu, které bylo oznámeno ve

sdělení Ministerstva spravedlnosti, vyhlášeném ve Sbírce zákonů(dále jen "evropský advokát").".2. V § 2 odst. 2 písmeno b) zní:"b) zaměstnance právnické nebo fyzické osoby, člena družstva nebo

příslušníka ozbrojených sborů poskytovat právní služby osobě, k níž je

v pracovněprávním nebo pracovním vztahu anebo ve služebním poměru,

pokud je poskytování právních služeb součástí jeho povinností

vyplývajících z tohoto pracovněprávního nebo pracovního vztahu anebo

služebního poměru.".3. V § 5 písmeno g) zní:"g) kdo není v pracovněprávním nebo pracovním vztahu anebo ve služebním

poměru, s výjimkou pracovního poměru1. ke Komoře,2. k advokátovi nebo právnické osobě zřízené k výkonu advokacie (§ 15),3. vysokoškolského učitele, nebo4. vědeckého pracovníka v oboru právo, pokud se jedná o pracovní poměr

k Akademii věd České republiky anebo k instituci v její působnosti,ani nevykonává jinou činnost neslučitelnou s výkonem advokacie,".4. V § 5 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se

odstavec 2, který zní:"(2) Do doby právní praxe advokátního koncipienta podle odstavce 1

písm. c) se započítává dovolená na zotavenou čerpaná v době trvání této

praxe. Nevykonává-li advokátní koncipient právní praxi z důvodů

překážek v práci na jeho straně nebo z důvodu omluvené nepřítomnosti v

práci, započítávají se mu tyto doby do doby právní praxe nejvýše v

rozsahu 70 pracovních dnů v každém roce jejího trvání.".5. V § 5a odst. 1 a v § 5b odst. 1 se slova "uvedené v § 5 písm. a) a

d) až g)" nahrazují slovy "uvedené v § 5 odst. 1 písm. a) a d) až g)".6. V § 5c se slova "členských států Evropské unie nebo členských států

Dohody o evropském hospodářském prostoru" nahrazují slovy "domovských

států" a slova "uvedené v § 5 písm. a) a d) až g)" se nahrazují slovy

"uvedené v § 5 odst. 1 písm. a) a d) až g)".7. V § 5d se částka "5 000 Kč" nahrazuje částkou "10 000 Kč".8. V § 5f se slova "podle § 5 nebo § 5c" nahrazují slovy "podle § 5

odst. 1 nebo § 5c".9. V § 5g se slova "podle § 5 písm. b), c) a h)" nahrazují slovy "podle

§ 5 odst. 1 písm. b), c) a h)".10. V § 7 odst. 1 se slova "nejvýše 1,4násobek minimální měsíční mzdy"

nahrazují slovy "nejvýše částkou 10 000 Kč".11. V § 7 odst. 1 písm. a) se slova "uvedené v § 5 písm. a) až d),"

nahrazují slovy "uvedené v § 5 odst. 1 písm. a) až d),".12. V § 7 odst. 1 písmeno b) zní:"b) zkoušku způsobilosti (§ 54 odst. 2) státnímu příslušníkovi

některého z domovských států, který prokáže, že splňuje podmínky

uvedené v § 5 odst. 1 písm. a) a d) až g) a v § 5c písm. a),".13. V § 7 odst. 1 písm. c) se slova "uvedené v § 5 písm. a) a d) až g)

a v § 5a odst. 1 písm. a)" nahrazují slovy "uvedené v § 5 odst. 1 písm.

a) a d) až g) a v § 5a odst. 1 písm. a)".14. V § 7 odst. 5 větě první se slova "uvedené v § 5 písm. a) až h)

nebo v § 5a až 5c" nahrazují slovy "uvedené v § 5 odst. 1 písm. a) až

h) nebo v § 5a až 5c".15. V § 7b odst. 1 se na konci textu písmene g) doplňují slova " ;

úřední ověření podpisu se nevyžaduje, pokud advokát doručí žádost o

vyškrtnutí ze seznamu advokátů osobně předsedovi Komory nebo jím

pověřenému zaměstnanci Komory a tuto žádost před ním podepíše".16. V § 8 odst. 1 písmeno d) zní:"d) kdo je v prodlení delším než 6 měsíců se zaplacením příspěvku na

činnost Komory nebo jiné platby podle § 30 odst. 1 a příspěvek nebo

jinou platbu nezaplatil ani do jednoho měsíce poté, co byl k tomu

Komorou vyzván s poučením o následcích nezaplacení.".17. V § 8 odst. 2 se slova "uvedenou v § 5 písm. a), b) nebo d) anebo v

§ 5a odst. 1 písm. a)" nahrazují slovy "uvedenou v § 5 odst. 1 písm.

a), b) nebo d) anebo v § 5a odst. 1 písm. a)".18. V § 8b se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se

písmeno g), které zní:"g) který vykonává advokacii v pracovním poměru (§ 15a), je pozastaven

výkon advokacie dnem, kdy byl pozastaven výkon advokacie advokátovi,

který je jeho zaměstnavatelem, nebo dnem, kdy byl pozastaven výkon

advokacie poslednímu ze společníků právnické osoby zřízené k výkonu

advokacie (§ 15), která je jeho zaměstnavatelem.".19. V § 9 odst. 1 písmeno a) zní:"a) vznikl-li mu pracovněprávní nebo pracovní vztah anebo služební

poměr, s výjimkou pracovních poměrů uvedených v § 5 odst. 1 písm. g)

nebo pracovního poměru podle § 15a, anebo začal-li vykonávat jinou

činnost neslučitelnou s výkonem advokacie,".20. V § 9 odst. 2 písmeno a) zní:"a) byla-li na něho v trestním řízení podána obžaloba nebo návrh na

potrestání pro úmyslný trestný čin, anebo bylo-li proti němu pro takový

trestný čin zahájeno trestní stíhání a skutečnosti nasvědčující tomu,

že byl takový trestný čin spáchán, ohrožují důvěru v další řádný výkon

advokacie tímto advokátem; výkon advokacie může být z těchto důvodů

pozastaven nejdéle do dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí, kterým se

trestní řízení končí,".21. V § 9 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:"(3) Komora může na návrh kárného žalobce (§ 46 odst. 3 a § 51 odst. 2)

pozastavit výkon advokacie advokátovi, proti kterému bylo zahájeno

kárné řízení, jestližea) skutečnosti nasvědčující tomu, že se advokát dopustil kárného

provinění, jsou natolik závažné, že další výkon advokacie kárně

obviněným advokátem ohrožuje důvěru v řádný výkon advokacie, ab) od zahájení kárného řízení uplynul více než 1 rok, protože jednání v

kárném řízení bylo v této době nejméně třikrát odročeno z důvodů

spočívajících na straně kárně obviněného advokáta,a to nejdéle do dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí, kterým se toto

kárné řízení končí.".Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.22. V § 9a odst. 2 písm. b) se slova "v § 24 odst. 3" nahrazují slovy

"v § 24a".23. V § 9b odst. 1 písm. a) se za slova "podle § 9 odst. 2 písm. a)

nebo b)" vkládají slova "anebo § 9 odst. 3".24. V § 9b odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova "(§ 55

odst. 7)".25. V § 10 odst. 4 se slova "členského státu Evropské unie nebo

členského státu Dohody o evropském hospodářském prostoru" nahrazují

slovy "domovského státu" a slova "podle § 5 nebo § 57" se nahrazují

slovy "podle § 5 odst. 1 nebo § 57".26. § 11 včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:"§ 11(1) Advokát vykonává advokaciia) samostatně, nebob) společně s jinými advokáty jako účastník sdružení podle § 14 (dále

jen "sdružení") nebo jako společník obchodní společnosti podle § 15

(dále jen "společnost"), aneboc) v pracovním poměru podle § 15a.(2) Komora vede seznam sdružení (§ 14), společností (§ 15) a

zahraničních právnických osob uvedených v § 35na; ustanovení zvláštních

právních předpisů tím nejsou dotčena.2) § 27 a násl. obchodního zákoníku.".27. § 13 včetně poznámek pod čarou č. 3 a 3a zní:"§ 13(1) Advokát musí mít na území České republiky sídlo, které se zapisuje

do seznamu advokátů.(2) Vykonává-li advokát advokacii samostatně nebo ve sdružení, je jeho

sídlo podle odstavce 1 místem podnikání podle zvláštních právních

předpisů^3).(3) Sídlo advokáta, který vykonává advokacii ve společnosti, musí být

shodné se sídlem této společnosti podle zvláštních právních

předpisů^3a).(4) Sídlem advokáta vykonávajícího advokacii v pracovním poměru (§ 15a

odst. 1) k jinému advokátovi nebo ke společnosti je sídlo jeho

zaměstnavatele podle odstavce 1 nebo podle odstavce 3.3) § 2 odst. 3 obchodního zákoníku.3a) § 78 odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku.".28. V § 14 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:"(1) Vykonávají-li advokáti advokacii společně a nejde-li o výkon

advokacie ve společnosti, upraví si vzájemné vztahy písemnou smlouvou o

sdružení podle zvláštního právního předpisu^4). Účastníky sdružení

mohou být pouze advokáti a jsou povinni vykonávat advokacii pod

společným jménem. K dosažení sjednaného účelu sdružení jsou jeho

jednotliví účastníci oprávněni zaměstnávat další advokáty podle § 15a;

tito advokáti nejsou účastníky sdružení.4) § 829 a násl. občanského zákoníku.".29. V § 14 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:"(2) Majetek získaný při společném výkonu advokacie se stává

spoluvlastnictvím všech účastníků sdružení, nestanoví-li smlouva o

sdružení jinak. Má-li podle smlouvy o sdružení rozhodovat o obstarávání

společných věcí sdružení většina hlasů účastníků, náleží každému z

účastníků jeden hlas, nestanoví-li smlouva jinak.".Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.30. V § 14 odstavec 5 zní:"(5) Advokát, který je účastníkem sdružení, nemůže současně vykonávat

advokacii samostatně, jako společník společnosti, v jiném sdružení, ani

v pracovním poměru (§ 15a).".31. V § 14 odstavec 6 zní:"(6) Ustanovení odstavců 1 až 5 se nepoužijí, dohodli-li se advokáti o

společném poskytování právních služeb v jednom nebo více případech.".32. § 15 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 4a až 4f a 5 až 7 zní:"§ 15Společnost(1) Advokáti mohou vykonávat advokacii jako společníci veřejné obchodní

společnosti, komanditní společnosti nebo společnosti s ručením omezeným

zřízené podle zvláštního právního předpisu^4a), pokud předmětem

podnikání takové společnosti je pouze výkon advokacie a jejími

společníky jsou pouze advokáti.(2) Na společnost s ručením omezeným založenou za účelem výkonu

advokacie se nevztahuje ustanovení zvláštního právního předpisu

umožňujícího založení společnosti s ručením omezeným jednou osobou^4b).

Pokud společnost s ručením omezeným založená za účelem výkonu advokacie

má méně než 2 společníky, Komora bezodkladně poté, co se o této

skutečnosti dozvěděla, podá podle zvláštního právního předpisu návrh

soudu na zrušení společnosti a její likvidaci^4c), popřípadě soud

společnost zruší a nařídí její likvidaci i bez návrhu; ustanovení

zvláštního právního předpisu tím nejsou dotčena^4d).(3) Advokát je oprávněn vykonávat advokacii ve společnosti až po svém

zápisu jako společníka společnosti do obchodního rejstříku a po zápisu

splacení celého jeho vkladu do základního kapitálu společnosti do

obchodního rejstříku^4e); oprávnění advokáta vykonávat do té doby

advokacii samostatně, ve sdružení nebo v jiné společnosti tím není

dotčeno.(4) Advokáti, kteří jsou společníky společnosti, vykonávají advokacii

jménem společnosti a na její účet. Pokud výkon advokacie jménem

společnosti nepřipouštějí v jednotlivých případech zvláštní právní

předpisy^4f), vykonávají advokáti advokacii vlastním jménem a na účet

společnosti; to samé platí i v případě, byl-li advokát, který je

společníkem společnosti, k poskytnutí právních služeb určen podle

tohoto zákona. Jako účastník právních vztahů založených v souvislosti s

poskytováním právních služeb advokátem vykonávajícím advokacii ve

společnosti vystupuje vůči klientovi, jakož i vůči třetím osobám, vždy

společnost; tyto právní vztahy se řídí tímto zákonem (§ 24 odst. 2 a 3)

a zvláštními právními předpisy^5).(5) Jednatel společnosti s ručením omezeným může být jmenován pouze z

řad jejích společníků; prokuristou společnosti může být ustanoven pouze

advokát. Na advokáty, kteří jsou jednateli nebo prokuristy společnosti,

se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle § 21, pokud se jedná o

skutečnosti týkající se poskytování právních služeb touto společností.(6) Vyškrtnutím ze seznamu advokátů účast společníka ve společnosti

zanikne a vznikne mu právo na vyplacení vypořádacího podílu podle

zvláštního právního předpisu^6).(7) Dědicem obchodního podílu ve společnosti může být jen advokát;

právo dědice, který není advokátem, na vyplacení vypořádacího podílu

podle zvláštních právních předpisů tím není dotčeno.(8) Advokát, který vykonává advokacii jako společník společnosti,

nemůže současně vykonávat advokacii samostatně, ve sdružení, jako

společník jiné společnosti, ani v pracovním poměru (§ 15a).(9) Ustanovení § 18 odst. 1, § 19, 20, § 22 odst. 1, § 23, 25, 28 a 29

se použijí pro společnost přiměřeně.(10) Ustanovení zvláštního právního předpisu o ručení společníků za

závazky společnosti^7) nejsou tímto zákonem dotčena.4a) § 56 a násl. obchodního zákoníku.4b) § 105 odst. 2 obchodního zákoníku.4c) § 68 odst. 6 obchodního zákoníku.4d) § 116 odst. 2 a 3 obchodního zákoníku.4e) § 28 odst. 2 písm. b) a c) obchodního zákoníku.4f) Například § 35 odst. 1 trestního řádu, § 24 a 25 občanského

soudního řádu, § 35 soudního řádu správního, § 29 až 31 zákona o

Ústavním soudu.5) Například občanský zákoník a obchodní zákoník.6) § 61 odst. 2 a 3 obchodního zákoníku.7) § 86 a 87, § 93 odst. 1, § 106 odst. 2 obchodního zákoníku.".33. Za § 15 se vkládají nové § 15a až 15c, které včetně nadpisu a

poznámek pod čarou č. 7a a 7b znějí:"Výkon advokacie v pracovním poměru§ 15a(1) Advokát může vykonávat advokacii v pracovním poměru k jinému

advokátovi nebo ke společnosti (dále jen "zaměstnaný advokát").(2) Není-li dále stanoveno jinak, řídí se pracovněprávní vztahy

zaměstnaných advokátů zvláštními právními předpisy^7a).(3) Advokát může být zaměstnancem pouze jednoho advokáta nebo jedné

společnosti; zaměstnaný advokát není oprávněn vykonávat současně

advokacii samostatně ani společně s jinými advokáty.(4) Zaměstnaný advokát je povinen používat při výkonu advokacie

označení "advokát" spolu s označením svého zaměstnavatele; jiných

označení nebo dodatků podle § 12 je zaměstnaný advokát oprávněn

používat pouze po dohodě se svým zaměstnavatelem.(5) Zaměstnaný advokát není oprávněn uzavřít jako zaměstnavatel

pracovněprávní vztah s jiným advokátem nebo s advokátním koncipientem

[§ 37 odst. 1 písm. e)] anebo v souvislosti s výkonem advokacie

zaměstnávat další osoby.(6) Při výkonu advokacie postupuje zaměstnaný advokát podle ustanovení

§ 3 odst. 1 a § 16 s tím, že je přitom povinen řídit se pokyny

zaměstnavatele, pokud tyto pokyny nejsou v rozporu s právními nebo

stavovskými předpisy anebo s pokyny klienta.§ 15b(1) Zaměstnaný advokát vykonává advokacii jménem zaměstnavatele a na

jeho účet; se souhlasem zaměstnavatele je zaměstnaný advokát oprávněn

vykonávat advokacii i vlastním jménem a na účet zaměstnavatele, pokud

a) zvláštní právní předpisy výkon advokacie zaměstnaným advokátem

jménem zaměstnavatele v jednotlivých případech nepřipouštějí^4a), b)

mají právní služby spočívat v zastupování v řízení před soudy nebo

jinými orgány, včetně obhajoby v trestním řízení.(2) Byl-li zaměstnaný advokát k poskytování právních služeb podle

tohoto zákona určen nebo podle zvláštních právních předpisů ustanoven,

poskytuje právní služby vlastním jménem a na účet zaměstnavatele.§ 15cŠkoda způsobená zaměstnaným advokátem zaměstnavateli při poskytování

právních služeb podle § 15a a 15b je škodou způsobenou při plnění

pracovních úkolů; zaměstnaný advokát za tuto škodu zaměstnavateli

odpovídá podle zvláštního právního předpisu upravujícího odpovědnost

zaměstnance za škodu v pracovněprávních vztazích^7b).7a) Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.7b) § 172 a násl. zákoníku práce.".34. V § 16 odst. 1 větě druhé se slova "se zákonem" nahrazují slovy "s

právním".35. V § 18 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 7c zní:"(2) Ten, kdo nesplňuje podmínky pro ustanovení advokáta soudem podle

zvláštních právních předpisů^7c) a ani se nemůže domoci poskytnutí

právních služeb podle tohoto zákona (dále jen "žadatel"), má právo, aby

mu Komora na základě jeho včasného návrhu advokáta určila. V téže věci

však může být žadateli určen Komorou advokát pouze jednou; to neplatí,

odmítne-li v této věci dříve určený advokát poskytnout právní služby z

důvodů uvedených v § 19. V rozhodnutí o určení advokáta Komora vymezí

věc, v níž je advokát povinen právní služby poskytnout, jakož i rozsah

těchto služeb. Komora může v rozhodnutí o určení advokáta stanovit i

další podmínky poskytnutí právních služeb, včetně povinnosti poskytnout

právní pomoc bezplatně nebo za sníženou odměnu, pokud to odůvodňují

příjmové a majetkové poměry žadatele. Komorou určený advokát je povinen

právní služby žadateli poskytnout za Komorou určených podmínek. To

neplatí, jsou-li dány důvody pro odmítnutí poskytnutí právních služeb

uvedené v § 19 nebo jde-li o zjevně bezdůvodné uplatňovaní nebo bránění

práva; v těchto případech advokát o důvodech neposkytnutí právních

služeb bez odkladu písemně vyrozumí žadatele a Komoru. Určení advokáta

Komorou nenahrazuje plnou moc vyžadovanou zvláštními právními předpisy

k obhajobě toho, jemuž byl advokát Komorou určen, v trestním řízení

nebo k jeho zastupování v jiném řízení.7c) Například § 30 odst. 2 občanského soudního řádu, § 35 odst. 7

soudního řádu správního, § 39 trestního řádu.".36. V § 18 se doplňují odstavce 3 až 6, které znějí:"(3) Pokud žadatel žádá, aby mu byly právní služby určeným advokátem

poskytnuty bezplatně nebo za sníženou odměnu, je povinen současně s

podáním návrhu na určení advokáta Komorou prokázat, že jeho příjmové a

majetkové poměry takové poskytnutí právních služeb odůvodňují; způsob

prokazování příjmových a majetkových poměrů žadatele, jakož i rozsah

údajů, které je žadatel povinen Komoře sdělit, stanoví Ministerstvo

spravedlnosti po předchozím vyjádření Komory vyhláškou.(4) Komora určení advokáta kdykoli zruší, pokud během poskytování

právních služeb tímto advokátem v příslušné věci pominou důvody, na

základě kterých byl advokát Komorou určen. Nedohodne-li se advokát s

klientem jinak nebo neučiní-li klient jiné opatření, je advokát povinen

po dobu 15 dnů ode dne, kdy došlo ke zrušení jeho určení k poskytování

právních služeb, činit veškeré neodkladné úkony tak, aby klient

neutrpěl na svých právech nebo oprávněných zájmech újmu. To neplatí,

pokud klient advokátovi sdělí, že na splnění této povinnosti netrvá.(5) Povinnost určeného advokáta poskytnout právní služby bezplatně nebo

za sníženou odměnu Komora kdykoli, popřípadě i se zpětnou účinností,

zruší nebo změní, jestliže se po dobu poskytování právních služeb

určeným advokátem ukáže, že poměry klienta poskytnutí právních služeb

bezplatně nebo za sníženou odměnu neodůvodňují, popřípadě

neodůvodňovaly.(6) Mají-li být právní služby určeným advokátem poskytnuty bezplatně

nebo za sníženou odměnu, Komora dbá na to, aby k takovému poskytnutí

právních služeb byli advokáti určováni rovnoměrně, a to i s ohledem na

složitost věci, ve které mají být právní služby poskytnuty, a na možné

náklady, které mohou určenému advokátovi v souvislosti s poskytnutím

právních služeb vzniknout.".37. V § 19 odst. 1 písm. b) se slova "ve sdružení nebo společnosti"

nahrazují slovy "společně (§ 11 odst. 1), nebo v případě zaměstnaného

advokáta advokát, který je jeho zaměstnavatelem, anebo advokát, který

je zaměstnancem stejného zaměstnavatele".38. V § 20 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Advokát je oprávněn

takto postupovat také tehdy, pokud klient přes poučení advokátem o tom,

že jeho pokyny jsou v rozporu s právním nebo stavovským předpisem (§ 16

odst. 1), trvá na tom, aby advokát přesto postupoval podle těchto

pokynů.".39. V § 21 odstavec 2 zní:"(2) Povinnosti mlčenlivosti může advokáta zprostit pouze klient a po

jeho smrti či zániku právní nástupce klienta; má-li klient více

právních nástupců, ke zproštění advokáta povinnosti mlčenlivosti je

potřebný souhlasný projev všech právních nástupců klienta. Zbavení

povinnosti mlčenlivosti advokáta klientem nebo jeho právním nástupcem

anebo jeho právními nástupci musí být provedeno písemnou formou a musí

být adresováno advokátovi; v řízení před soudem tak lze učinit i ústně

do protokolu. I poté je však advokát povinen zachovávat mlčenlivost,

je-li z okolností případu zřejmé, že ho klient nebo jeho právní

nástupce této povinnosti zprostil pod nátlakem nebo v tísni.".40. V § 21 odst. 4 se slova "nebo o opravném prostředku proti

rozhodnutí Komory (§ 55a)" nahrazují slovy "proti rozhodnutí Komory

anebo v řízení o kasační stížnosti proti rozhodnutí soudu o této žalobě

podle zvláštního právního předpisu^8a)".Poznámka pod čarou č. 8a zní:"8a) Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších

předpisů.".41. V § 21 odst. 5 se slova "dotčeny povinnosti" nahrazují slovy

"dotčeny jeho povinnosti jako daňového subjektu".42. V § 21 odst. 6 na konci se doplňuje věta "Povinnosti mlčenlivosti

se advokát nemůže dovolávat při plnění povinností podle zvláštního

zákona o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti^9a),

jakož i vůči zástupci Komory při provádění úkonů podle odstavce 10.".Poznámka pod čarou č. 9a zní:"9a) Zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci

výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve

znění pozdějších předpisů.".43. V § 21 odst. 7 se věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 10a

zrušuje.44. § 22 včetně poznámky pod čarou č. 10a zní:"§ 22(1) Advokacie se vykonává zpravidla za odměnu; od klienta lze žádat

přiměřenou zálohu.(2) Zaměstnaný advokát vykonává advokacii za mzdu stanovenou podle

zvláštních právních předpisů^10a), kterou mu poskytuje jeho

zaměstnavatel.(3) Způsob určení odměny a náhrad advokáta, který vykonává advokacii

samostatně nebo společně s jinými advokáty (§ 11 odst. 1), případně i

jejich výši, stanoví Ministerstvo spravedlnosti po předchozím vyjádření

Komory vyhláškou.10a) Zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o

průměrné mzdě, ve znění pozdějších předpisů.".45. § 23a včetně poznámky pod čarou č. 10b zní:"§ 23aJe-li advokát nebo společnost (§ 15) plátcem daně z přidané hodnoty,

náleží advokátovi nebo společnosti k odměně a k náhradám podle § 22

nebo 23 rovněž částka odpovídající této dani, kterou jsou povinni

advokát nebo společnost z odměny a z náhrad odvést podle zvláštního

právního předpisu^10b).10b) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů.".46. § 24 zní:"§ 24(1) Advokát odpovídá klientovi za škodu, kterou mu způsobil v

souvislosti s výkonem advokacie; za škodu takto způsobenou zaměstnaným

advokátem odpovídá klientovi zaměstnavatel advokáta, a to i v případě

uvedeném v § 15b. Advokát odpovídá za škodu způsobenou klientovi i

tehdy, byla-li škoda způsobena v souvislosti s výkonem advokacie jeho

zástupcem nebo jiným jeho zaměstnancem než zaměstnaným advokátem;

odpovědnost těchto osob za škodu způsobenou zaměstnavateli podle

zvláštních právních předpisů tím není dotčena^7b).(2) Vykonává-li advokát advokacii ve společnosti, odpovídá klientovi za

škodu podle odstavce 1 tato společnost (§ 15 odst. 4); zaměstnancem

advokáta se přitom rozumí zaměstnanec společnosti.(3) Advokát nebo společnost se odpovědnosti podle odstavců 1 a 2

zprostí, prokáží-li, že škodě nemohlo být zabráněno ani při vynaložení

veškerého úsilí, které lze na nich požadovat.".47. Za § 24 se vkládá nový § 24a, který včetně poznámek pod čarou č.

10c až 10g zní:"§ 24a(1) Advokát, který vykonává advokacii samostatně nebo ve sdružení, musí

být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu, za kterou klientovi

odpovídá podle § 24 odst. 1, jakož i pro případ vzniku závazku k

náhradě škody, k jehož splnění je advokát vykonávající advokacii ve

sdružení podle zvláštních právních předpisů povinen z důvodu solidární

odpovědnosti^10c). Advokát, který vykonává advokacii ve veřejné

obchodní společnosti nebo jako komplementář komanditní společnosti,

musí být pojištěn pro případ vzniku závazku k náhradě škody, za kterou

odpovídá podle § 24 odst. 2 tato společnost, a advokát je podle

zvláštních právních předpisů povinen k jeho splnění z důvodu ručení

jako její společník^10d).(2) Společnost s ručením omezeným a komanditní společnost musí být od

vzniku do dne svého zrušení pojištěna pro případ odpovědnosti za škodu,

za kterou klientovi odpovídá podle § 24 odst. 2; minimální limit

pojistného plnění z tohoto pojištění musí činit nejméně 50 000 000,- Kč

za každého společníka společnosti s ručením omezeným nebo nejméně 10

000 000,- Kč za každého komanditistu komanditní společnosti (dále jen

"pojištění společnosti"). Pojištění společnosti je předpokladem pro

její vznik podle zvláštních právních předpisů^10e); stejnopis nebo

úředně ověřená kopie pojistné smlouvy o pojištění společnosti musejí

být připojeny k návrhu na zápis společnosti nebo každého nového

společníka společnosti do obchodního rejstříku a ukládají se do sbírky

listin v obchodním rejstříku, a to včetně stejnopisů nebo úředně

ověřených změn pojistné smlouvy^10f). Společnost je dále povinna

předložit Komoře stejnopis nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy

o pojištění společnosti do konce kalendářního roku, který předchází

kalendářnímu roku, na nějž se pojištění vztahuje, jakož i kdykoliv

jindy, pokud o to Komora požádá; nesplní-li společnost tuto povinnost

nebo zjistí-li Komora, že společnost není pojištěna podle věty první,

podá bez odkladu soudu podle zvláštních právních předpisů návrh na

zrušení společnosti a její likvidaci^4c).(3) Komora sjednává pojištění pro případ odpovědnosti advokátů za škodu

podle odstavce 1; toto pojištění je pojištěním cizího pojistného rizika

podle zvláštního právního předpisu^10g) (dále jen "hromadné pojištění

advokátů"). Pojistnou smlouvu o hromadném pojištění advokátů uveřejní

Komora ve Věstníku. Advokát je povinen zaplatit Komoře pojistné z

hromadného pojištění advokátů do konce kalendářního roku, který

předchází kalendářnímu roku, na nějž se hromadné pojištění advokátů

vztahuje.(4) Pokud advokát nechce být hromadného pojištění advokátů účasten,

předloží nejpozději do uplynutí lhůty podle odstavce 3 Komoře stejnopis

nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy dosvědčující, že je pro

příslušný kalendářní rok pojištěn v souladu s odstavci 1 a 5; rozsah

takového pojištění ani minimální limit pojistného plnění však nesmí být

nikdy nižší, než kolik by činil v případě hromadného pojištění

advokátů.(5) Minimální limit pojistného plnění pojištění advokátů podle odstavce

1 stanoví Komora stavovským předpisem.10c) § 835 odst. 2 občanského zákoníku.10d) § 86 a 87, § 93 odst. 1 obchodního zákoníku.10e) § 68 odst. 6 písm. c) obchodního zákoníku.10f) § 38i odst. 1 písm. p) obchodního zákoníku.10g) § 10 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně

souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě).".48. V § 25a odst. 1 se slova "pokud advokát listinu sám sepsal a

jednající osoba ji před advokátem vlastnoručně podepsala" nahrazují

slovy "pokud advokát listinu sám sepsal nebo ji jednající osoba před

advokátem vlastnoručně podepsala".49. V § 25a odst. 2 písm. d) se za slovo "sepsána" doplňují slova

"nebo, že byla před ním jednající osobou vlastnoručně podepsána".50. V § 25b se slova "Ministerstvu financí při výkonu jeho působnosti

podle zvláštního právního předpisu o opatřeních proti legalizaci výnosů

z trestné činnosti,^10a)" nahrazují slovy "Ministerstvu spravedlnosti

při výkonu jeho působnosti podle § 52b,".51. Za § 34 se vkládají nové § 34a až 34e, které znějí:"§ 34a(1) Kárný senát může ve věci rozhodnout bez nařízení jednání kárným

příkazem, pokud je skutkový stav spolehlivě zjištěn doposud opatřenými

důkazy.(2) Kárným příkazem lze uložit pouze kárné opatření napomenutí anebo

kárné opatření pokuty do výše desetinásobku minimální měsíční mzdy

stanovené zvláštním právním předpisem^13), je-li kárně obviněným

advokát, nebo do výše dvojnásobku minimální měsíční mzdy stanovené

zvláštním právním předpisem^13), je-li kárně obviněným advokátní

koncipient; ustanovení § 32 odst. 5 tím není dotčeno.(3) Kárný příkaz má povahu rozhodnutí, kterým kárný senát vyslovil, že

kárně obviněný se dopustil kárného provinění. Účinky spojené s

vyhlášením rozhodnutí kárného senátu nastávají doručením písemného

vyhotovení kárného příkazu kárně obviněnému.§ 34b(1) Písemné vyhotovení kárného příkazu musí obsahovat výrok ve věci

samé, výrok ukládající povinnost k náhradě nákladů kárného řízení (§

33a odst. 2) a poučení o právu podat odpor, včetně upozornění, že v

případě, kdy kárně obviněný odpor nepodá, nebude již nařizováno jednání

kárného senátu k projednání věci (§ 34d odst. 1).(2) Písemné vyhotovení kárného příkazu se doručuje kárně obviněnému a

kárnému žalobci; má-li kárně obviněný zástupce nebo opatrovníka (§ 33

odst. 4), doručuje se písemné vyhotovení kárného příkazu i jim.§ 34c(1) Kárně obviněný, kárný žalobce a zástupce kárně obviněného nebo jeho

opatrovník (dále jen "oprávněná osoba") mohou podat proti kárnému

příkazu odpor; odpor je třeba podat do 15 dnů od doručení písemného

vyhotovení kárného příkazu. Zástupci kárně obviněného nebo jeho

opatrovníkovi končí lhůta k podání odporu týmž dnem jako kárně

obviněnému.(2) Po doručení písemného vyhotovení kárného příkazu se oprávněná osoba

může svého práva na podání odporu výslovně vzdát.§ 34d(1) Byl-li proti kárnému příkazu podán oprávněnou osobou ve lhůtě

uvedené v § 34c odst. 1 odpor, kárný příkaz se zrušuje a předseda

kárného senátu nařídí k projednání věci jednání; při dalším

projednávání věci není kárný senát vázán právní kvalifikací ani druhem

nebo výměrou kárného opatření, které byly obsaženy v kárném příkazu.(2) Nebyl-li ve lhůtě uvedené v § 34c odst. 1 podán proti kárnému

příkazu žádnou z oprávněných osob odpor, nabývá kárný příkaz dnem

následujícím po dni uplynutí této lhůty právní moci a je vykonatelný.

Pokud se všechny oprávněné osoby před uplynutím lhůty uvedené v § 34c

odst. 1 výslovně vzdaly práva na podání odporu (§ 34c odst. 2), nabývá

kárný příkaz právní moci a je vykonatelný dnem následujícím po dni, kdy

kárný senát obdržel takové vyjádření od poslední z oprávněných osob.§ 34eByl-li vydán kárný příkaz, může kárný žalobce vzít kárnou žalobu zpět

do doby, než je písemné vyhotovení kárného příkazu doručeno některé z

oprávněných osob; zpětvzetím kárné žaloby se kárný příkaz zrušuje a

kárné řízení se zastaví.".52. V § 35 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Ustanovení věty první

neplatí v případě, kdy kárný senát rozhodl kárným příkazem.".53. V § 35a odst. 4 se věta druhá nahrazuje větou "Vykonatelné

rozhodnutí o uložení kárného opatření pokuty je podkladem pro výkon

rozhodnutí a exekučním titulem podle zvláštních právních

předpisů^14).".Poznámka pod čarou č. 14 zní:"14) § 274 písm. i) občanského soudního řádu.§ 40 odst. 1 písm. g) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a

exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění

pozdějších předpisů.".54. V § 35b se v úvodní větě slova "a na žadatele o zápis do seznamu

advokátů nebo do seznamu advokátních koncipientů" zrušují.55. V § 35d odst. 2 se slova "členského státu Evropské unie nebo

členského státu Dohody o evropském hospodářském prostoru" nahrazují

slovy "domovského státu" a slova "podle § 5 nebo § 57" se nahrazují

slovy "podle § 5 odst. 1 nebo § 57".56. V § 35f se slova "Hostujícím evropským advokátem" nahrazují slovy

"Hostujícím evropským advokátem^14a)".Poznámka pod čarou č. 14a zní:"14a) Směrnice Rady č. 77/249/EHS ze dne 22. března 1997 o usnadnění

účinného výkonu volného pohybu služeb advokátů.".57. V § 35h se doplňuje odstavec 3, který zní:"(3) Hostující evropský advokát není oprávněn sepisovat smlouvy o

převodu nemovitostí, zástavní smlouvy a smlouvy o převodu nebo nájmu

podniku nebo jeho části; hostující evropský advokát není oprávněn činit

prohlášení o pravosti podpisu (§ 25a).".58. V § 35l odst. 1 se slova "Usazeným evropským advokátem" nahrazují

slovy "Usazeným evropským advokátem^14b)".Poznámka pod čarou č. 14b zní:"14b) Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/5/ES ze dne 16. února

1998 o usnadnění trvalého výkonu povolání advokáta v jiném členském

státě než v tom, ve kterém byla získána kvalifikace.".59. § 35m zní:"§ 35m(1) Komora zapíše evropského advokáta do seznamu evropských advokátů do

jednoho měsíce od doručení písemné žádosti o zápis, ke které musí být

přiloženya) doklad o tom, že evropský advokát je státním příslušníkem některého

z domovských států,b) průkaz oprávnění (§ 35k odst. 1) ne starší než 3 měsíce,c) doklad o splnění povinnosti podle § 24a.(2) Komora evropského advokáta do seznamu evropských advokátů nezapíše,

pokud mu bylo uloženo kárné opatření dočasného zákazu poskytování

právních služeb (§ 35q odst. 2) a ode dne, kdy rozhodnutí o uložení

tohoto kárného opatření bylo vykonáno, neuplynula doba alespoň jednoho

roku.(3) Komora vydá evropskému advokátovi, který byl zapsán do seznamu

evropských advokátů, po uhrazení poplatku, který stanoví stavovský

předpis nejvýše částkou 10 000 Kč, osvědčení o zápisu do seznamu

evropských advokátů.(4) Zápis do seznamu evropských advokátů zaznamená Komora v seznamu

evropských advokátů bez odkladu, nejpozději do jednoho týdne, a

informuje o něm v téže lhůtě v potřebném rozsahu příslušný orgán

domovského státu.(5) Usazenému evropskému advokátovi se pozastavuje oprávnění k

poskytování právních služeb podle tohoto zákona, nastane-li některá ze

skutečností uvedených v § 8b odst. 1 písm. a), b), d) až g).(6) Komora pozastaví usazenému evropskému advokátovi oprávnění k

poskytování právních služeb podle tohoto zákona v případech uvedených v

§ 9 odst. 1, jakož i v případě, kdy bylo pozastaveno jeho oprávnění

poskytovat v domovském státě právní služby pod profesním označením

podle § 2 odst. 1 písm. b); Komora může pozastavit usazenému evropskému

advokátovi oprávnění k poskytování právních služeb podle tohoto zákona

v případech uvedených v § 9 odst. 2 a 3.(7) Usazený evropský advokát,a) který zemřel, je vyškrtnut ze seznamu evropských advokátů ke dni

úmrtí,b) který byl prohlášen za mrtvého, je vyškrtnut ze seznamu evropských

advokátů ke dni právní moci rozhodnutí o prohlášení za mrtvého,c) kterému bylo uloženo kárné opatření dočasného zákazu poskytování

právních služeb (§ 35q odst. 2), je vyškrtnut ze seznamu evropských

advokátů ke dni právní moci rozhodnutí o uložení tohoto kárného

opatření,d) který podal Komoře písemnou žádost o vyškrtnutí ze seznamu

evropských advokátů, opatřenou úředně ověřeným podpisem, je vyškrtnut

ze seznamu evropských advokátů uplynutím kalendářního měsíce, ve kterém

byla tato žádost Komoře doručena; úřední ověření podpisu se nevyžaduje,

pokud usazený evropský advokát doručí žádost osobně předsedovi Komory

nebo jím pověřenému zaměstnanci Komory a tuto žádost před ním podepíše,e) který byl zapsán do seznamu advokátů (§ 5b), je vyškrtnut ze seznamu

evropských advokátů dnem zápisu do seznamu advokátů; tím není dotčeno

jeho oprávnění požívat současně též profesní označení svého domovského

státu ani jeho oprávnění podle § 35na.(8) Komora usazeného evropského advokáta ze seznamu evropských advokátů

vyškrtnea) zaniklo-li jeho oprávnění poskytovat v domovském státě právní služby

pod profesním označením podle § 2 odst. 1 písm. b),b) přestal-li být státním příslušníkem některého z domovských států,

pokud není nebo se nestal současně příslušníkem jiného domovského

státu,c) z důvodů uvedených v § 7b odst. 1 písm. e) a f) a v § 8 odst. 1

písm. b) až d).(9) V případě pozastavení oprávnění usazeného evropského advokáta k

poskytování právních služeb podle tohoto zákona se použijí přiměřeně

ustanovení § 8b odst. 2, § 9 odst. 4, § 9a, 9b a § 55 odst. 7. V

případě vyškrtnutí usazeného evropského advokáta ze seznamu evropských

advokátů se použijí přiměřeně ustanovení § 7b odst. 2 a § 8 odst. 2 a

3.(10) O pozastavení oprávnění usazeného evropského advokáta k

poskytování právních služeb podle tohoto zákona, jakož i o jeho

vyškrtnutí ze seznamu evropských advokátů informuje Komora bez odkladu,

nejpozději do jednoho týdne, příslušný orgán domovského státu.".60. V § 35n se na konci textu odstavce 4 doplňují slova "anebo

vykonávat advokacii jako zaměstnaný advokát (§ 15a)".61. Za § 35n se vkládá nový § 35na, který zní:"§ 35naZahraniční společnost(1) Usazený evropský advokát, který je společníkem právnické osoby se

sídlem v domovském státě (dále jen "zahraniční společnost"), může

poskytovat právní služby jménem zahraniční společnosti, pokuda) společníky zahraniční společnosti jsou pouze fyzické osoby uvedené v

§ 2 odst. 1 písm. b) bodě 2,b) předmětem podnikání zahraniční společnosti je pouze poskytování

právních služeb,c) zahraniční společnost má alespoň 2 společníky ad) zahraniční společnost nebo organizační složka jejího podniku (dále

jen "organizační složka") byla podle zvláštních právních předpisů

zapsána do obchodního rejstříku^2).(2) Jako statutární orgán zahraniční společnosti nebo vedoucí její

organizační složky může být do obchodního rejstříku zapsán pouze

usazený evropský advokát, který je společníkem zahraniční společnosti.

Jako prokurista zahraniční společnosti může být do obchodního rejstříku

zapsán pouze usazený evropský advokát; ustanovení § 15 odst. 5 věta

druhá platí obdobně.(3) Zahraniční společnost může zaměstnávat v pracovním poměru usazené

evropské advokáty, advokáty a advokátní koncipienty.(4) Každý společník zahraniční společnosti, který ručí za její závazky

celým svým majetkem (dále jen "neomezeně ručící společník"), musí být

pro případ odpovědnosti zahraniční společnosti za škodu vzniklou v

souvislosti s poskytováním právních služeb na území České republiky ode

dne zápisu zahraniční společnosti nebo její organizační složky do

obchodního rejstříku pojištěn obdobně jako společník veřejné obchodní

společnosti nebo komplementář komanditní společnosti podle § 24a odst.

1 (dále jen "pojištění společníků zahraniční společnosti").(5) Zahraniční společnost, která nemá žádné neomezeně ručící

společníky, musí být ode dne jejího zápisu nebo zápisu její organizační

složky do obchodního rejstříku pojištěna pro případ odpovědnosti za

škodu vzniklou v souvislosti s poskytováním právních služeb na území

České republiky obdobně jako společnost s ručením omezeným podle tohoto

zákona; zahraniční společnost, která má kromě jiných společníků alespoň

jednoho neomezeně ručícího společníka, musí být pojištěna obdobně jako

komanditní společnost podle tohoto zákona (dále jen "pojištění

zahraniční společnosti").(6) Zahraniční společnost je povinna předložit Komoře stejnopis nebo

úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy o pojištění společníků

zahraniční společnosti nebo o pojištění zahraniční společnosti do konce

kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku, na nějž se

pojištění vztahuje, jakož i kdykoliv jindy, pokud o to Komora požádá.(7) Splnění podmínek uvedených v odstavci 1 písm. a) až c) a pojištění

společníků zahraniční společnosti nebo pojištění zahraniční společnosti

je předpokladem zápisu zahraniční společnosti nebo její organizační

složky do obchodního rejstříku. Stejnopis nebo úředně ověřená kopie

pojistné smlouvy o pojištění společníků zahraniční společnosti nebo o

pojištění zahraniční společnosti a listiny dokládající splňování

podmínek uvedených v odstavci 1 písm. a) až c) musejí být připojeny k

návrhu na zápis zahraniční společnosti nebo její organizační složky do

obchodního rejstříku a ukládají se do sbírky listin obchodního

rejstříku, včetně jejich změn^10f).(8) Komora podá bez odkladu soudu podle zvláštních právních předpisů

návrh na výmaz zahraniční společnosti nebo její organizační složky z

obchodního rejstříku, pokuda) zjistí, že zahraniční společnost nesplňuje podmínky uvedené v

odstavci 1 písm. a) až c),b) zjistí, že společníci zahraniční společnosti nejsou pojištěni podle

odstavce 4,c) zjistí, že zahraniční společnost není pojištěna podle odstavce 5,d) zahraniční společnost nesplní povinnost uvedenou v odstavci 6.(9) Pro zahraniční společnost se použijí obdobně ustanovení § 15 odst.

4 a 8, § 18 odst. 1, § 19, 20, § 22 odst. 1, § 23, § 24 odst. 2 a 3, §

25, 28 a 29.(10) Ustanovení odstavců 1 až 9 týkající se usazených evropských

advokátů se použijí obdobně i pro advokáty, kteří jsou společníky

zahraniční společnosti a byli zapsáni do seznamu advokátů podle § 5b.(11) Při přemístění sídla zahraniční společnosti na území České

republiky se použijí ustanovení odstavců 1 až 10 obdobně.".62. V § 37 odst. 1 písmeno e) včetně poznámky pod čarou č. 14c zní:"e) kdo je k advokátovi nebo ke společnosti v pracovním poměru

sjednaném na stanovenou týdenní pracovní dobu podle zvláštního právního

předpisu^14c).14c) § 83a odst. 1 a 5 zákoníku práce.".63. V § 37 odst. 2 se věta první nahrazuje větou "Splňuje-li žadatel

podmínky uvedené v odstavci 1, Komora ho zapíše do seznamu advokátních

koncipientů na základě jeho písemné žádosti, a to ke dni uvedenému v

této žádosti; tento den však nesmí předcházet dni vzniku pracovního

poměru podle odstavce 1 písm. e).".64. V § 37 odst. 4 se na konci textu písmene b) čárka nahrazuje

středníkem a doplňují se slova "úřední ověření podpisu se nevyžaduje,

pokud advokátní koncipient doručí písemnou žádost o vyškrtnutí ze

seznamu advokátních koncipientů osobně předsedovi Komory nebo jím

pověřenému zaměstnanci Komory a tuto žádost před ním podepíše,".65. V § 37 odst. 5 větě první se za slova "Komoře doručena;" vkládají

slova "úřední ověření podpisu se nevyžaduje, pokud advokátní koncipient

doručí žádost osobně předsedovi Komory nebo jím pověřenému zaměstnanci

Komory a tuto žádost před ním podepíše.". Ve větě druhé se slova "v § 9

odst. 2" nahrazují slovy "v § 9 odst. 2 a 3".66. V § 37 odst. 6 se slova "§ 9 odst. 3" nahrazují slovy "§ 9 odst.

4".67. V § 40 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 15 zní:"(3) Komora vykonává veřejnou správu na úseku advokacie^15).15) § 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.".68. V § 44 odst. 3 se na konci textu písmen c) a d) doplňují slova

"nebo § 9 odst. 3".69. V § 44 odst. 3 na konci se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se

písmena e) a f), která znějí:"e) zrušení rozhodnutí o pozastavení výkonu advokacie podle § 55 odst.

7,f) zrušení rozhodnutí, kterým nebyl výkon advokacie pozastaven podle §

55 odst. 8.".70. V § 45 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova "a o

zrušení určení advokáta podle § 18 odst. 4" a za písmeno g) se vkládají

nová písmena h) a i), která znějí:"h) o pozastavení oprávnění usazeného evropského advokáta k poskytování

právních služeb podle tohoto zákona podle § 35m odst. 6,i) o vyškrtnutí usazeného evropského advokáta ze seznamu evropských

advokátů podle § 35m odst. 8,".Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno j).71. V § 45 odst. 3 se slova "a veřejných obchodních společností

vykonávajících advokacii" nahrazují slovy " , společností a

zahraničních společností".72. V § 46 odst. 4 se odkaz na poznámku pod čarou č. 10a nahrazuje

odkazem na poznámku pod čarou č. 9a.73. V § 46 odstavec 5 zní:"(5) Kontrolní rada plní úkoly Komory stanovené zvláštním právním

předpisem o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti^9a);

podrobnosti o postupu kontrolní rady a o povinnostech advokátů

vyplývajících z tohoto zvláštního právního předpisu stanoví stavovský

předpis.".74. V § 50 odst. 2 se slova "ve lhůtě dvou měsíců od jeho přijetí"

zrušují.75. Za § 52a se vkládá nový § 52b, který zní:"§ 52bMinisterstvo spravedlnosti vykonává státní dohled nad činností advokátů

podle § 25a.".76. V § 53 odst. 1 písm. a) se slovo "jejím" nahrazuje slovem "jeho".77. V § 53 odst. 1 písm. h) se slova "a 55a" zrušují.78. V § 54 se v odstavcích 1 až 3 slova "alespoň v Brně a v Praze"

zrušují.79. V § 54 odst. 2 se slova "členských států Evropské unie nebo

členských států Dohody o evropském hospodářském prostoru" nahrazují

slovy "domovských států".80. V § 54 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:"(4) Advokátní zkoušky, zkoušky způsobilosti a uznávací zkoušky je

možno vykonat v Praze a v Brně, popřípadě i v jiném místě určeném

Komorou.".Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.81. § 55 včetně poznámek pod čarou č. 15a a 15b zní:"§ 55(1) Ve věcech uvedených v § 44 odst. 3 a v § 45 odst. 2 postupují

orgány Komory podle správního řádu^15a), nestanoví-li tento zákon něco

jiného. Ustanovení § 10 a 11, 13, 25, 58 až 63, § 71 odst. 3 až 5, § 73

odst. 1, § 80 až 100, 103 až 129, 135 až 139, 141 až 152 a 178

správního řádu se přitom nepoužijí.(2) Účastník může být v řízení podle odstavce 1 zastoupen na základě

plné moci pouze advokátem; opatrovníkem účastníka řízení může být

ustanoven pouze advokát.(3) V řízení podle odstavce 1 lze vyslýchat svědky, znalce nebo

účastníky, jakož i provádět jiné důkazy za podmínek uvedených v § 33

odst. 6.(4) V řízení ve věcech, v nichž přísluší rozhodovat představenstvu (§

44 odst. 3), se vždy nařídí ústní jednání.(5) Písemné vyhotovení rozhodnutí Komory, kterým se řízení podle

odstavce 1 končí, musí obsahovat výrok, odůvodnění a poučení o možnosti

podat proti rozhodnutí žalobu podle zvláštního právního předpisu^8a);

odůvodnění a poučení není třeba, bylo-li rozhodnutím vyhověno všem

účastníkům v plném rozsahu.(6) Doručené rozhodnutí Komory je v právní moci.(7) Komora může na návrh advokáta zrušit rozhodnutí o pozastavení

výkonu advokacie podle § 9 odst. 2 písm. a), pokud by další trvání

pozastavení výkonu advokacie vzhledem k osobním poměrům advokáta, k

okolnostem, které vyšly najevo po zahájení trestního stíhání, nebo k

době, kdy došlo k zahájení trestního stíhání, ztratilo na významu nebo

se stalo vůči advokátovi nepřiměřeně přísným; advokát je však oprávněn

takový návrh podat nejdříve po jednom roce ode dne právní moci

rozhodnutí o pozastavení výkonu advokacie. Ustanovení soudního řádu

správního o uspokojení navrhovatele tím nejsou dotčena^15b).(8) Komora může na návrh kárného žalobce nebo i z moci úřední zrušit

rozhodnutí, kterým nebyl výkon advokacie podle § 9 odst. 2 písm. a)

pozastaven, a ve věci znovu rozhodnout, pokud by vzhledem k okolnostem,

které vyšly po tomto rozhodnutí najevo, byla ohrožena důvěra v další

řádný výkon advokacie advokátem, proti němuž je trestní stíhání vedeno.(9) Vykonatelné rozhodnutí je podkladem pro výkon rozhodnutí a

exekučním titulem podle zvláštních právních předpisů^14).15a) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.15b) § 62 soudního řádu správního.".82. § 55a včetně poznámek pod čarou č. 16 a 16a se zrušuje.83. V § 55e odst. 1 se slova "ustanovení § 14 odst. 3 a § 15 odst. 5"

nahrazují slovy "ustanovení § 14 odst. 4".84. V § 55e odst. 2 se za slova "předvolání účastníka kárného řízení k

jednání," vkládají slova "kárný příkaz a další" a slova "nebo opravný

prostředek k soudu (§ 55a)" se nahrazují slovy "podle zvláštního

právního předpisu^8a)".85. V § 55e odstavec 3 zní:"(3) Nestanoví-li tento zákon jinak, pro doručování písemností podle

odstavce 2 se použijí ustanovení správního řádu o doručování písemností

ve správním řízení, s výjimkou ustanovení § 20 odst. 6 a § 24 odst. 2

správního řádu^15a).".86. Poznámka pod čarou č. 16b se zrušuje.87. § 60 se včetně poznámky pod čarou č. 18 zrušuje.Čl.IIPřechodná ustanovení1. Při posuzování doby právní praxe advokátního koncipienta, která byla

vykonána přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, postupuje Česká

advokátní komora podle dosavadních předpisů.2. Kárný příkaz lze vydat i v kárném řízení zahájeném přede dnem nabytí

účinnosti tohoto zákona, pokud se ve věci nekonalo před kárným senátem

jednání a jsou-li splněny podmínky pro vydání kárného příkazu stanovené

zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění účinném ode dne nabytí

účinnosti tohoto zákona.3. Do doby jednoho roku, stanovené v § 55 odst. 7 zákona č. 85/1996

Sb., o advokacii, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto

zákona, se započítává i doba, která počala běžet přede dnem nabytí

účinnosti tohoto zákona.4. Česká advokátní komora může rozhodnout podle § 55 odst. 8 zákona č.

85/1996 Sb., o advokacii, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti

tohoto zákona, o zrušení rozhodnutí, kterým nebyl výkon advokacie

pozastaven, pouze v případě, kdy toto rozhodnutí bylo přijato po dni

nabytí účinnosti tohoto zákona.Čl.IIIZmocnění k vyhlášení úplného znění zákonaPředseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění

zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, jak vyplývá ze zákonů a nálezu

Ústavního soudu jej měnících.ČÁST DRUHÁZměna trestního řáduČl.IVZákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve

znění zákona č. 57/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969

Sb., zákona č. 48/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980

Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., zákona č. 303/1990

Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona č. 115/1993

Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního

soudu vyhlášeného pod č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu

vyhlášeného pod č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č.

150/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č.

166/1998 Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č.

30/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného

pod č. 77/2001 Sb., zákona č. 144/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb.,

nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 424/2001 Sb., zákona č.

200/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č.

218/2003 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č.

257/2004 Sb., zákona č. 283/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č.

587/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 45/2005 Sb.,

nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 239/2005 Sb., zákona č.

394/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., se mění takto:1. Za § 85a se vkládá nový § 85b, který zní:"§ 85b(1) Při provádění domovní prohlídky nebo prohlídky jiných prostor, v

nichž advokát vykonává advokacii, pokud se zde mohou nacházet listiny,

které obsahují skutečnosti, na něž se vztahuje povinnost mlčenlivosti

advokáta, je orgán provádějící úkon povinen vyžádat si součinnost České

advokátní komory (dále jen "Komora"); orgán provádějící úkon je

oprávněn seznámit se s obsahem těchto listin pouze za přítomnosti a se

souhlasem zástupce Komory, kterého ustanoví předseda Komory z řad

jejích zaměstnanců nebo z řad advokátů. Stanovisko zástupce Komory je

třeba uvést v protokolu podle § 85 odst. 3.(2) Odmítne-li zástupce Komory souhlas podle odstavce 1 udělit, musí

být listiny za účasti orgánu provádějícího úkon, advokáta a zástupce

Komory zabezpečeny tak, aby se s jejich obsahem nemohl nikdo seznámit,

popřípadě je zničit nebo poškodit; bezprostředně poté musí být

příslušné listiny předány Komoře. Komora vrátí advokátovi tyto listiny

bez odkladu poté, co marně uplyne lhůta k podání návrhu podle odstavce

5. Komora postupuje obdobně, byl-li návrh zamítnut, a to i ohledně

některých listin; v takovém případě Komora vrátí advokátovi jen ty

listiny, kterých se zamítnutí návrhu týká. Komora vrátí advokátovi

listiny bez odkladu též poté, kdy byla informována o postupu podle

odstavce 6.(3) V případě uvedeném v odstavci 2 větě první lze souhlas zástupce

Komory nahradit na návrh orgánu, který domovní prohlídku nebo prohlídku

jiných prostor nařídil, rozhodnutím soudce nejblíže nadřízeného soudu,

u něhož působí předseda senátu nebo soudce, který je oprávněn podle §

83 odst. 1 a § 83a odst. 1 nařídit domovní prohlídku nebo prohlídku

jiných prostor. To platí i tehdy, pokud prohlídka jiných prostor byla

provedena policejním orgánem podle § 83a odst. 3; návrh v tomto případě

podává předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce.(4) Návrh musí kromě obecných náležitostí (§ 59 odst. 4) obsahovat

označení listin, ohledně kterých se navrhovatel domáhá nahrazení

souhlasu zástupce Komory k seznámení se s jejich obsahem, a vylíčení

skutečností svědčících o tom, proč nesouhlas zástupce Komory k

seznámení se orgánu provádějícího úkon s obsahem těchto listin má být

nahrazen rozhodnutím soudce podle odstavce 3. K návrhu je třeba

připojit protokol, v němž je zaznamenán nesouhlas zástupce Komory s

tím, aby se orgán provádějící úkon s obsahem listin seznámil.(5) Návrh je třeba podat do 15 dnů ode dne, kdy zástupce Komory odmítl

udělit souhlas k seznámení se s obsahem listin, ohledně kterých se

navrhovatel podle odstavce 4 domáhá nahrazení souhlasu zástupce Komory

k seznámení se s jejich obsahem.(6) K návrhu, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je

nesrozumitelný nebo neurčitý, soudce nepřihlíží; ustanovení § 59 odst.

4 věta třetí a čtvrtá se nepoužije. Obdobně soudce postupuje, byl-li

návrh podán opožděně nebo byl-li podán někým, kdo k návrhu není

oprávněn. O tomto postupu informuje soudce bez odkladu navrhovatele a

Komoru.(7) Nepostupoval-li soudce podle odstavce 6, projedná bez zbytečného

odkladu návrh ve veřejném zasedání a Komoře uloží, aby mu při něm

předložila listiny, ohledně kterých se navrhovatel domáhá nahrazení

souhlasu zástupce Komory k seznámení s jejich obsahem. Soudce vedle

jiných úkonů též prověří, zda nebylo porušeno zabezpečení listin

předložených Komorou, a seznámí se s jejich obsahem; současně učiní

opatření, aby se navrhovatel a ani nikdo jiný o obsahu listin při

veřejném zasedání nemohl dozvědět.(8) Dojde-li k odročení veřejného zasedání, soudce listiny zabezpečí

tak, aby se s jejich obsahem nemohl nikdo seznámit, popřípadě je zničit

nebo poškodit.(9) Soudce návrhu vyhoví, dojde-li k závěru, že listina neobsahuje

skutečnosti, o nichž je dotčený advokát povinen zachovávat mlčenlivost;

v opačném případě návrh zamítne.(10) Vyhoví-li soudce návrhu alespoň zčásti, předá bez odkladu po

právní moci usnesení listiny, ohledně nichž byl nahrazen souhlas

zástupce Komory k seznámením se s jejich obsahem, orgánu provádějícímu

úkon a uloží mu, aby je Komoře vrátil ihned poté, jakmile se s jejich

obsahem seznámí; to neplatí, mají-li být takové listiny použity jako

důkaz v trestním řízení. Listiny, ohledně kterých byl návrh zamítnut,

soudce vrátí bez odkladu po právní moci usnesení Komoře.(11) V případě, že listiny není možné odevzdat orgánu provádějícímu

úkon, Komoře nebo jejich zástupcům osobně, doručí se nejpozději první

pracovní den následující po dni, v němž nabylo usnesení právní moci,

orgánu provádějícímu úkon nebo Komoře prostřednictvím soudního

doručovatele nebo orgánů justiční stráže.(12) Listinou v odstavcích 1 až 11 se rozumí jak písemnost, popřípadě

její část, tak i jiný nosič informací.".Dosavadní § 85b se označuje jako § 85c.2. V § 85c se slova "§ 83, 83a, 84, 85 a 85a" nahrazují slovy "§ 83,

83a, 84, 85, 85a a 85b".3. V § 151 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Ustanovení věty druhé

se použije i v případě, kdy obhájce je společníkem právnické osoby

zřízené podle zvláštních právních předpisů upravujících výkon

advokacie^4) a plátcem daně je tato právnická osoba.".Poznámka pod čarou č. 4 zní:"4) § 11 odst. 1 a § 15 zákona č. 85/1996 Sb., ve znění pozdějších

předpisů.".4. V § 160 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Opis usnesení o

zahájení trestního stíhání advokáta je třeba bez odkladu doručit též

ministru spravedlnosti a předsedovi Komory.".5. V § 176 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova " , a je-li

obviněný advokátem též ministra spravedlnosti a předsedu Komory".6. V § 179d se doplňuje odstavec 3, který zní:"(3) O podání návrhu na potrestání advokáta státní zástupce bez odkladu

vyrozumí ministra spravedlnosti a předsedu Komory.".ČÁST TŘETÍZměna občanského soudního řáduČl.VZákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967

Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975

Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991

Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993

Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994

Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995

Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995

Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 31/1996 Sb., zákona č.

142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 269/1996 Sb.,

zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb.,

zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb.,

zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č.

2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č.

46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č.

155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č.

227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č.

120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č.

271/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 276/2001 Sb.,

zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb.,

zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb.,

zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,

nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č.

88/2003 Sb., zákona č. 120/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného

pod č. 153/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb.,

zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb.,

zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb.,

zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 170/2005 Sb., zákona č. 205/2005 Sb.,

zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb.,

zákona č. 383/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., se mění takto:1. V § 48 odst. 2 se slova "veřejné obchodní společnosti" nahrazují

slovy "obchodní společnosti".2. V § 79 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č.

62a zní:"(4) Stejnopis návrhu na zahájení řízení o způsobilosti k právním

úkonům toho, kdo je advokátem^62a), doručí soud bez odkladu též

ministru spravedlnosti a předsedovi České advokátní komory.62a) § 4 zákona č. 85/1996 Sb.".Dosavadní poznámky pod čarou č. 62a až 62d se označují jako poznámky

pod čarou č. 62b až 62e, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.3. V § 81 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Usnesení o zahájení

řízení o způsobilosti k právním úkonům toho, kdo je advokátem^62a),

doručí soud bez odkladu též ministru spravedlnosti a předsedovi České

advokátní komory.".4. V § 137 odst. 1 se za slovo "tlumočné" vkládají slova " , náhrada za

daň z přidané hodnoty".5. V § 137 odstavec 3 včetně poznámek pod čarou č. 57d a 57e zní:"(3) Náhrada za daň z přidané hodnoty patří k nákladům řízení, jen

je-li zástupcem advokát, notář v rozsahu svého oprávnění stanoveného

zvláštními předpisy^57) nebo patentový zástupce, který je plátcem daně

z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu^57d), nebo je-li

zástupcem advokát, který je společníkem právnické osoby zřízené za

účelem výkonu advokacie podle zvláštního právního předpisu^57e), a

plátcem daně z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu^57d)

je tato právnická osoba, anebo provádí-li v řízení o dědictví úkony

soudního komisaře notář, který je plátcem daně z přidané hodnoty podle

zvláštního právního předpisu^57d).57d) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů.57e) § 11 odst. 1 a § 15 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění

pozdějších předpisů.".Dosavadní poznámka pod čarou č. 57a, která zní: "Zákon č. 235/2004 Sb.,

o dani z přidané hodnoty." se zrušuje.6. V § 140 odst. 2 se věta první nahrazuje větou "Byl-li ustanoven

účastníku zástupcem advokát, platí jeho hotové výdaje a odměnu za

zastupování, popřípadě též náhradu za daň z přidané hodnoty, stát.".7. V § 140 odst. 3 se věta první nahrazuje větou "V řízení o dědictví

platí odměnu notáře a jeho hotové výdaje, popřípadě též náhradu za daň

z přidané hodnoty, dědic, který nabyl dědictví, jež není předluženo.".8. V § 151 odst. 2 se za větu první vkládá věta "Náhradu za daň z

přidané hodnoty soud určí z odměny za zastupování, z náhrad, z odměny

notáře za provedené úkony soudního komisaře a z jeho hotových výdajů

podle sazby daně z přidané hodnoty stanovené zvláštním právním

předpisem^57d).".9. V § 151a se slova "a je-li plátcem daně, rovněž částku odpovídající

této dani, kterou je notář povinen odvést podle zvláštního právního

předpisu,^57a)" nahrazují slovy "popřípadě též náhradu za daň z přidané

hodnoty,".10. V § 200d písm. e) se středník za slovem "skutečnostech" nahrazuje

tečkou a slova "ustanovení § 43 se nepoužije." se zrušují.11. V § 200d se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:"(3) Soud usnesením vydaným ve lhůtě 3 pracovních dnů od dojití návrhu

soudu vyzve navrhovatele k odstranění vad návrhu či k doplnění

chybějících listin; opakovaná výzva se nepřipouští. Ustanovení § 43 se

použije přiměřeně. Lhůta podle § 200db odst. 1 počíná běžet dnem

následujícím po dni, kdy bylo soudu doručeno podání, jímž byly vady

odstraněny nebo listiny doplněny.(4) V usnesení, kterým soud návrh podle odstavce 1 odmítne, se uvedou

důvody odmítnutí, včetně poučení, jak lze nedostatky odstranit.".12. V § 200da odstavce 1 až 3 znějí:"(1) Nebyl-li návrh odmítnut podle § 200d, soud zkoumá, zda údaje o

skutečnostech, které se do rejstříku zapisují, vyplývají z listin,

které mají být podle zvláštního právního předpisu k návrhu doloženy,

zda navrhovaná obchodní firma není zaměnitelná s jinou již existující

obchodní firmou, případně není-li klamavá.(2) Zapisují-li se podle zvláštního právního předpisu do rejstříku

skutečnosti na základě rozhodnutí soudu nebo správního úřadu, soud

zápis provede, aniž by o tom vydával rozhodnutí.(3) Soud provede zápis, aniž by o tom vydával rozhodnutí, také tehdy,

pokud mají navrhované zapisované skutečnosti podklad v přiloženém

notářském zápisu; v takovém případě soud kromě zjištění podle odstavce

1 zkoumá pouze to, zda notářský zápis splňuje požadavky kladené na něj

zvláštním právním předpisem. Postup podle předchozí věty se použije

pouze tehdy, je-li navrhovatelem a jediným účastníkem řízení

podnikatel, kterého se zápis týká. Notářský zápis je způsobilým

podkladem k zápisu, i když zvláštní právní předpisy tuto formu právního

úkonu nevyžadují.".13. V § 200da odst. 4 se před dosavadní text vkládají nové věty, které

znějí: "Bez vydání rozhodnutí soud provede zápis do rejstříku též

tehdy, pokud platnost či účinnost skutečností navrhovaných k zápisu

nenastává podle zvláštního právního předpisu až jejich zápisem do

rejstříku. Postup podle předchozí věty se použije pouze tehdy, je-li

navrhovatelem a jediným účastníkem řízení podnikatel, kterého se zápis

týká.".14. V § 200da odstavec 5 zní:"(5) V případě osob, které nemusí podle zvláštního právního předpisu

podávat návrhy na zápis na formulářích, soud rozhodne vždy usnesením.".15. V § 200da se doplňuje odstavec 7, který zní:"(7) Chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti v

zápisu podle odstavců 2 a 3 opraví předseda senátu kdykoliv i bez

návrhu, aniž by o tom vydával rozhodnutí, a vyrozumí o tom účastníky

řízení zasláním výpisu z rejstříku obsahujícího tuto opravu; ustanovení

§ 200db odst. 4 se použije obdobně.".16. V § 200db odst. 1 se tečka na konci věty nahrazuje středníkem a

doplňují se slova "v případě návrhu na zápis přeměny podle zvláštního

právního předpisu nebo v případě, kdy se spis nenachází u rejstříkového

soudu, protože byl předložen jinému soudu, zejména k rozhodnutí o

opravném prostředku nebo o příslušnosti soudu, se lhůta podle této věty

prodlužuje na 15 pracovních dnů. Není-li návrh podán v českém jazyce,

případně nejsou-li do českého jazyka přeloženy listiny, které podle

zvláštního právního předpisu dokládají údaje o zapisovaných

skutečnostech, lhůta podle první věty začne běžet až doručením

překladu.".17. V § 200db odst. 2 na konci se doplňuje věta, která zní: "Vydá-li

soud rozhodnutí, které mu brání pokračovat v řízení, zejména přeruší-li

řízení nebo rozhoduje-li o místní příslušnosti, začne běžet lhůta podle

odstavce 1 znovu ode dne odpadnutí překážky v řízení.".18. V § 200db odst. 3 se slova "Neprovede-li soud zápis do rejstříku

podle § 200da odst. 3 a ani o návrhu nerozhodne podle § 200da odst. 4

ve lhůtě uvedené v odstavci 1" nahrazují slovy "Neprovede-li soud zápis

do rejstříku a ani o návrhu nerozhodne ve lhůtě uvedené v odstavci 1".19. V § 200db se na konci odstavce 3 doplňuje věta, která zní: "Soud

promítne zápis do rejstříku do 2 dnů ode dne, kdy se takový zápis

považuje podle věty první za provedený.".20. V § 200db se doplňuje odstavec 5, který zní:"(5) Osoby zapisované podle zvláštního právního předpisu do rejstříku v

rámci zápisu podnikatele se mohou v případě jejich výmazu z rejstříku

domáhat změny zápisu také tehdy, byl-li proveden jinak než podle

odstavce 3; odstavec 4 se použije přiměřeně.".21. § 200dc včetně poznámky pod čarou č. 72a zní:"§ 200dc(1) O zápisu provedeném podle § 200da odst. 3 a odst. 4 věty první a §

200db odst. 3 soud vyrozumí účastníky řízení tím, že jim zašle výpis z

rejstříku obsahující tento zápis. Vyrozumění podle tohoto ustanovení

zašle soud také osobám, které se zapisují podle zvláštního právního

předpisu v rámci zápisu podnikatele. Výpis musí být odeslán nejpozději

do 3 dnů od zápisu.(2) Zápis do rejstříku soud provede bez zbytečného odkladu od právní

moci usnesení o obsahu zápisu.(3) O zápisu zahraniční právnické osoby poskytující právní služby podle

zvláštního právního předpisu^72a), zápisu organizační složky jejího

podniku nebo o zápisu přemístění jejího sídla na území České republiky

vyrozumí soud vždy též Českou advokátní komoru.72a) § 35na odst. 1 písm. d) zákona č. 85/1996 Sb., ve znění pozdějších

předpisů.".22. Za § 200dc se vkládá nový § 200de, který zní:"§ 200dePředseda senátu může uložit pořádkovou pokutu podnikateli také tehdy,

jestliže neuposlechl výzvy soudu, aby mu sdělil skutečnosti nebo

předložil listiny potřebné k rozhodnutí podle § 200b odst. 1 věty druhé

nebo aby mu předložil listiny, které podle zvláštních právních předpisů

náleží do sbírky listin. Postupuje se při tom obdobně podle § 53 s tím,

že pořádkovou pokutu lze uložit do výše 20 000 Kč.".23. § 200j až 200m včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 75a a 75b

znějí:"Řízení o nahrazení souhlasu zástupce České advokátní komory k

seznámení se s obsahem listin, které mohou obsahovat skutečnosti, na

něž se vztahuje povinnost mlčenlivosti advokáta§ 200j(1) Návrh ve věcech nahrazení souhlasu zástupce České advokátní komory

k seznámení se s obsahem listin, které mohou obsahovat skutečnosti, na

něž se vztahuje povinnost mlčenlivosti advokáta podle zvláštního

právního předpisu^75a), může podat jen ten, o němž to stanoví zvláštní

právní předpis^75b).(2) Návrh musí kromě obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) obsahovat

označení listin, ohledně kterých se navrhovatel domáhá nahrazení

souhlasu zástupce České advokátní komory k seznámení se s jejich

obsahem, a vylíčení skutečností svědčících o tom, proč nesouhlas

zástupce České advokátní komory k seznámení navrhovatele s obsahem

těchto listin má být nahrazen. K návrhu je třeba připojit protokol nebo

jiný zápis, v němž je zachycen nesouhlas zástupce České advokátní

komory s tím, aby se navrhovatel s obsahem listin seznámil.(3) Listinou se v tomto řízení rozumí jak písemnost, popřípadě její

část, tak i jiný nosič informací.(4) Návrh je třeba podat nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy zástupce

České advokátní komory odmítl udělit souhlas k seznámení se s obsahem

listin, ohledně kterých se navrhovatel podle odstavce 2 domáhá

nahrazení souhlasu. Zmeškání lhůty k podání návrhu nelze prominout.§ 200k(1) K řízení je příslušný krajský soud, v jehož obvodu má sídlo

advokát^60), o jehož listiny jde.(2) Účastníky řízení jsou navrhovatel, Česká advokátní komora a dotčený

advokát, o jehož listiny jde.§ 200l(1) Návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je

nesrozumitelný nebo neurčitý, soud bez jednání odmítne, jestliže pro

tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; ustanovení § 43 se

nepoužije. Soud bez jednání návrh odmítne rovněž tehdy, byl-li podán

opožděně nebo byl-li podán někým, kdo k návrhu není oprávněn.(2) Nepostupoval-li podle odstavce 1, soud bez zbytečného odkladu

nařídí k projednání věci samé jednání a České advokátní komoře uloží,

aby mu při jednání předložila listiny, ohledně kterých se navrhovatel

domáhá nahrazení souhlasu České advokátní komory k seznámení se s

jejich obsahem. Jednání je neveřejné.(3) Při jednání nařízeném podle odstavce 2 soud vedle jiných úkonů též

prověří, zda nebylo porušeno zabezpečení listin předložených Českou

advokátní komorou, a v nepřítomnosti jiných osob se seznámí s jejich

obsahem; současně učiní opatření, aby se navrhovatel a ani nikdo jiný o

obsahu listin při jednání nemohl dozvědět.(4) Dojde-li k odročení jednání, soud listiny zabezpečí tak, aby se s

jejich obsahem nemohl nikdo seznámit, popřípadě je zničit nebo

poškodit.(5) Soud návrhu vyhoví, dojde-li k závěru, že listina neobsahuje

skutečnosti, o nichž je dotčený advokát povinen zachovávat mlčenlivost

podle zvláštního právního předpisu^75a); v opačném případě návrh

zamítne.(6) Soud rozhoduje usnesením, proti němuž nejsou přípustné opravné

prostředky. Usnesení podle § 200l odst. 5 je třeba vyhlásit ihned po

skončení jednání; ustanovení § 156 odst. 2 se nepoužije.§ 200m(1) Usnesení, kterým soud rozhodl o návrhu podle § 200l odst. 5, je

vykonatelné jeho vyhlášením.(2) Vyhoví-li soud návrhu alespoň zčásti, předá bezprostředně po

vyhlášení usnesení listiny, ohledně nichž byl nahrazen souhlas zástupce

České advokátní komory se seznámením se s jejich obsahem, navrhovateli

a uloží mu, aby je České advokátní komoře vrátil ihned poté, jakmile se

s jejich obsahem seznámí. Listiny, ohledně kterých byl návrh zamítnut,

soud vrátí bezprostředně po vyhlášení usnesení České advokátní komoře.(3) V případě, že listiny není možné odevzdat navrhovateli, České

advokátní komoře nebo jejich zástupcům osobně po vyhlášení usnesení,

doručí se nejpozději první pracovní den následující po dni, v němž bylo

usnesení vyhlášeno, navrhovateli nebo České advokátní komoře

prostřednictvím soudního doručovatele nebo orgánů justiční stráže.75a) § 21 zákona č. 85/1996 Sb.75b) § 16 odst. 11 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve

znění pozdějších předpisů.§ 127 odst. 17 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších

předpisů.".Čl.VIPřechodná ustanovení1. Řízení ve věcech obchodního rejstříku zahájená před dnem nabytí

účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.2. V období jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona platí,

že se lhůta podle § 200db odst. 3 občanského soudního řádu, ve znění

účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, na zápis přeměn

společností podle zvláštního právního předpisu prodlužuje o dalších 5

pracovních dnů, a to i v případě, že je lhůta prodloužena podle § 200db

odst. 2 občanského soudního řádu.3. Do 31. prosince 2006 vydá rejstříkový soud vždy listinný úředně

ověřený částečný nebo úplný opis zápisu nebo listiny uložené ve sbírce

listin nebo potvrzení o tom, že určitý údaj v obchodním rejstříku není;

ustanovení § 28 odst. 3 vět první a druhé se nepoužijí.ČÁST ČTVRTÁzrušenaČl.VIIzrušenČÁST PÁTÁZměna zákona o konkursu a vyrovnáníČl.VIIIZákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění zákona č.

122/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č.

117/1994 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., zákona č.

84/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č.

12/1998 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č.

105/2000 Sb., zákona č. 214/2000 Sb., zákona č. 368/2000 Sb., zákona č.

370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 125/2002 Sb., nálezu

Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 403/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu

vyhlášeného pod č. 101/2003 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod

č. 210/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona

č. 179/2005 Sb. a zákona č. 377/2005 Sb., se mění takto:1. V § 4 se na konci odstavce 6 doplňuje věta "O podání návrhu na

prohlášení konkursu toho, kdo je advokátem^1), nebo na prohlášení

konkursu právnické osoby zřízené k výkonu advokacie^1a), vyrozumí soud

neprodleně též ministra spravedlnosti a předsedu České advokátní

komory.".Poznámky pod čarou č. 1 a 1a znějí:"1) § 4 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii.1a) § 15 zákona č. 85/1996 Sb., ve znění zákona č. 228/2002 Sb.".Dosavadní poznámky pod čarou č. 1 a 1a se označují jako poznámky pod

čarou č. 1l a 1m včetně odkazů na poznámky pod čarou.2. V § 46 se doplňuje odstavec 4, který zní:"(4) O podání návrhu na vyrovnání tím, kdo je advokátem^1), nebo

právnickou osobou zřízenou k výkonu advokacie^1a), vyrozumí soud

neprodleně ministra spravedlnosti a předsedu České advokátní komory.".ČÁST ŠESTÁzrušenaČl.IXzrušenČÁST SEDMÁZměna celního zákonaČl.XV § 127 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 1/2002

Sb. a zákona č. 187/2004 Sb., se za odstavec 14 vkládají nové odstavce

15 až 17, které včetně poznámky pod čarou č. 8c znějí:"(15) Při provádění následné kontroly v prostorách uvedených v odstavci

8 písm. e), v nichž advokát vykonává advokacii nebo v nichž se mohou

nacházet doklady uvedené v odstavci 8 písm. f), které obsahují

skutečnosti, na něž se podle zvláštního právního předpisu vztahuje

povinnost mlčenlivosti advokáta, je celní orgán, který následnou

kontrolu provádí, povinen si vyžádat součinnost České advokátní komory

(dále jen "Komora"); celní orgán je oprávněn seznámit se s obsahem

takových dokladů pouze za přítomnosti a se souhlasem zástupce Komory,

kterého ustanoví předseda Komory z řad jejích zaměstnanců nebo z řad

advokátů. Stanovisko zástupce Komory je celní orgán povinen uvést v

kontrolním protokolu podle odstavce 13.(16) Odmítne-li zástupce Komory souhlas podle odstavce 15 udělit, musí

být příslušné doklady za účasti celního orgánu, který následnou

kontrolu provádí, advokáta a zástupce Komory zabezpečeny tak, aby se s

jejich obsahem nemohl nikdo seznámit, popřípadě je zničit nebo poškodit

tak, aby mohl být zmařen účel následné kontroly; bezprostředně poté

musí být příslušné doklady předány Komoře. Komora vrátí advokátovi tyto

doklady bez odkladu poté, co marně uplyne lhůta k podání návrhu podle

odstavce 17; byl-li tento návrh včas podán, Komora s nimi naloží v

souladu s rozhodnutím soudu podle odstavce 17.(17) V případě uvedeném v odstavci 16 lze souhlas zástupce Komory

nahradit na návrh ředitele celního orgánu, který následnou kontrolu

provádí, rozhodnutím soudu podle zvláštního právního předpisu^8c).8c) § 200j až 200m občanského soudního řádu.".Dosavadní poznámky pod čarou č. 8c až 8g se označují jako poznámky pod

čarou č. 8d až 8h, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.Dosavadní odstavec 15 se označuje jako odstavec 18.ČÁST OSMÁZměna soudního řádu správníhoČl.XIZákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění zákona č. 192/2003

Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 436/2004

Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 350/2005

Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., se mění takto:1. V § 14 se doplňuje odstavec 5, který zní:"(5) Asistent soudce činí jednotlivé úkony soudního řízení správního z

pověření soudce Nejvyššího správního soudu.".2. V § 29 odst. 2 se za slovo "účelu" vkládají slova " , a to s

využitím elektronické evidence věcí, vedených u Nejvyššího správního

soudu,".3. V § 35 odst. 8 se na konci textu věty druhé doplňují slova " ; to

samé platí i v případě, kdy osoby uvedené v odstavci 2 jsou společníky

právnické osoby zřízené podle zvláštních právních předpisů upravujících

výkon jejich povolání^6b) a plátcem daně je tato právnická osoba".Poznámka pod čarou č. 6b zní:"6b) Například § 11 odst. 1 a § 15 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii,

ve znění pozdějších předpisů.".4. V § 57 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 15b zní:"(2) Je-li zástupcem účastníka advokát, který je plátcem daně, patří k

nákladům řízení rovněž částka, která odpovídá příslušné sazbě daně,

vypočtená z odměny za zastupování a z náhrad určených podle § 35 odst.

2 věty druhé; to samé platí i v případě, kdy advokát je společníkem

právnické osoby zřízené podle zvláštních právních předpisů upravujících

výkon advokacie^15b) a plátcem daně je tato právnická osoba.15b) § 11 odst. 1 a § 15 zákona č. 85/1996 Sb., ve znění pozdějších

předpisů.".ČÁST DEVÁTÁZměna zákona o státním zastupitelstvíČl.XIIZákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č.

261/1994 Sb., zákona č. 201/1997 Sb., zákona č. 169/1999 Sb., zákona č.

11/2001 Sb., zákona č. 14/2002 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č.

310/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 630/2004 Sb., zákona č.

381/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., se mění takto:1. V § 34 odstavec 6 zní:"(6) Pracovní poměr právního čekatele, který složil závěrečnou zkoušku,

lze s jeho souhlasem změnit na pracovní poměr na dobu neurčitou. V

případě, že se právní čekatel stal státním zástupcem, pracovní poměr

končí dnem, který předchází dni, který byl stanoven jako den k nástupu

výkonu této funkce.".2. V § 40 odst. 2 se za slovo "obvodů" vkládají slova "vrchních,

krajských a okresních" a slova "obvodů státního" se nahrazují slovy

"obvodu vrchního, krajského nebo okresního státního".Čl.XIIIPřechodné ustanoveníPrávní čekatelé, kteří byli v pracovním poměru podle dosavadní právní

úpravy, jsou považováni za právní čekatele podle tohoto zákona.ČÁST DESÁTÁZměna zákona o soudech a soudcíchČl.XIVZákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedících a státní správě

soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích),

ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 228/2002 Sb., nálezu

Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 349/2002 Sb., zákona č. 192/2003

Sb., zákona č. 441/2003 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 349/2005

Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., se mění takto:1. Za § 36 se vkládá nový § 36a, který včetně nadpisu zní:"Asistenti soudců vrchních, krajských a okresních soudů§ 36a(1) Soudci vrchního, krajského nebo okresního soudu může být jmenován

asistent soudce. Pracovní poměr asistenta soudce vzniká jmenováním a

řídí se zákoníkem práce, pokud tento zákon nestanoví jinak.(2) Asistenta soudce jmenuje předseda příslušného soudu na návrh

soudce, o jehož asistenta se jedná; asistenta odvolává předseda soudu i

bez návrhu. Funkce asistenta soudce se považuje za zrušenou, zanikne-li

funkce příslušného soudce.(3) Asistentem soudce může být jmenován bezúhonný občan, který má

vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti

práva na vysoké škole v České republice. Podmínku bezúhonnosti

nesplňuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen za trestný čin, pokud se na

něj nehledí, jako by odsouzen nebyl.(4) Asistent soudce vykonává jednotlivé úkony soudního řízení z

pověření soudce, pokud tak stanoví zvláštní zákon nebo rozvrh práce.(5) Asistent soudce je oprávněn podílet se na rozhodovací činnosti

soudu v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem pro vyšší soudní

úředníky; na jeho postavení se přiměřeně použijí ustanovení upravující

postavení vyšších soudních úředníků.".2. V § 39 odst. 2 se za slovo "Praze" vkládá čárka a slova "rozhoduje v

České republice jako soud" se nahrazují slovy "je-li obecný soud

žalovaného v obvodu Vrchního soudu v Praze, a Krajský soud v Brně,

je-li obecný soud žalovaného v obvodu Vrchního soudu v Olomouci,

rozhodují jako soudy".3. § 116 zní:"§ 116(1) Pracovní poměr justičního čekatele, který složil odbornou justiční

zkoušku, lze s jeho souhlasem změnit na pracovní poměr na dobu

neurčitou. V případě, že byl justiční čekatel jmenován soudcem nebo se

stal vyšším soudním úředníkem, pracovní poměr končí dnem, který

předchází dni, který byl stanoven jako den nástupu do této funkce.(2) V době trvání pracovního poměru podle odstavce 1 vykonává justiční

čekatel úkony soudu svěřené podle zvláštního právního předpisu vyššímu

soudnímu úředníkovi.".4. V § 117 odst. 4 se za slova "Nejvyššího správního soudu" vkládají

slova "asistentovi soudce vrchního, krajského nebo okresního soudu".5. V § 123 odst. 2 se ve větě druhé za slovo "ministerstvo" vkládají

slova ", , a to i s využitím elektronické evidence věcí, vedených u

jednotlivých soudů,".6. V § 124 odst. 2 se za slovo "účelu" vkládají slova " , a to i s

využitím elektronické evidence věcí, vedených u Nejvyššího soudu,".7. V § 125 odst. 2 se za slovo "účelu" vkládají slova " , a to i s

využitím elektronické evidence věcí, vedených u vrchního soudu,".8. V § 126 odst. 2 se za slovo "účelu" vkládají slova " , a to i s

využitím elektronické evidence věcí, vedených u krajského a okresních

soudů,".9. V § 127 odst. 2 se za slovo "účelu" vkládají slova " , a to i s

využitím elektronické evidence věcí, vedených u okresního soudu,".10. V § 129 odst. 2 větě první se za slovo "akademie" vkládá slovo

"zejména".11. V § 130 odst. 2 větě první se slovo "řídí" nahrazuje slovem

"projednává" a slovo "stanoví" se zrušuje.12. V § 130 odst. 3 se slovo "zajišťuje" nahrazuje slovem "řídí" a za

slovo "personální," se vkládá slovo "pedagogické,".13. V § 131 se slovo "Rada" nahrazuje slovem "ředitel".14. V § 133 odst. 1 se za slovo "Rada" doplňuje čárka a slova "a

ostatní pedagogičtí zaměstnanci".15. V § 133 odst. 3 se slovo "lektorskou" nahrazuje slovem

"pedagogickou", slovo "lektorovi" se zrušuje a slova "plat podle

zvláštních právních předpisů^12)" se nahrazují slovy "plat podle

zvláštních právních předpisů pro akademické pracovníky státních

vysokých škol".Poznámka pod čarou č. 12 se zrušuje.16. Příloha č. 5 k zákonu č. 6/2002 Sb. zní:"Příloha č. 5 k zákonu č. 6/2002 Sb.POBOČKY KRAJSKÝCH SOUDŮ, JEJICH NÁZVY A SÍDLA

1. Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci

V obvodu Krajského soudu v Ústí nad Labem se zřizuje pobočka v Liberci.

Sídlem pobočky je město Liberec.2. Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci

V obvodu Krajského soudu v Ostravě se zřizuje pobočka v Olomouci.

Sídlem pobočky je město Olomouc.3. Krajský soud České Budějovice - pobočka v Táboře

V obvodu Krajského soudu v Českých Budějovicích se zřizuje pobočka

v Táboře.

Sídlem pobočky je město Tábor.".Čl.XVPřechodné ustanoveníJustiční čekatelé, kteří byli v pracovním poměru podle dosavadní právní

úpravy, jsou považováni za justiční čekatele podle tohoto zákona.ČÁST JEDENÁCTÁzrušenaČl.XVIzrušenČÁST DVANÁCTÁZměna exekučního řáduČl.XVIIZákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti

(exekuční řád), ve znění zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 279/2003 Sb.,

zákona č. 360/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb.,

zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb. a zákona č. 377/2005

Sb., se mění takto:V § 78 písm. b) se slova "právních úkonech, prohlášeních a o" zrušují.ČÁST TŘINÁCTÁÚČINNOSTČl.XVIIITento zákon nabývá účinnosti prvním dnem prvního měsíce následujícího

po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení části třetí čl. V bodů 10

až 20, bodu 21, pokud jde o § 200dc odst. 1 a 2, bodu 22 a čl. VI, a

ustanovení části jedenácté čl. XVI, které nabývají účinnosti dnem jeho

vyhlášení.Zaorálek v. r.Klaus v. r.Paroubek v. r.

Related Laws