o vydání stříbrných dvacetikorun na paměť presidenta Osvoboditele


Published: 1937

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Get a Day Pass for only USD$49.99.
229/1937 Sb.Vládní nařízeníze dne 22. října 1937o vydání stříbrných dvacetikorun na paměť presidenta Osvoboditele T. G.

Masaryka.Vláda republiky Československé nařizuje podle § 5, odst. 1 zákona ze

dne 11. března 1937, č. 36/1937 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňuje

zákon ze dne 9. června 1932, č. 94 Sb. z. a n., o nové soustavě

drobných peněz:§ 1.(1) Na paměť presidenta Osvoboditele T. G. Masaryka raziti jest

1,000.000 kusů pamětních stříbrných dvacetikorun.(2) Pamětní stříbrná dvacetikoruna má na jedné straně v drobném

perlovci střední znak republiky Československé, jehož hoření rohy tento

perlovec přetínají a sahají až ke druhému perlovci na samém okraji

mince. Po obou stranách znaku jest po jednom lipovém listu. Pod znakem

jest značka původcova "J H". Mezi oběma perlovci jest dokola nápis

"REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ" a označení hodnoty "20 Kč".(3) Na druhé straně pamětní stříbrné dvacetikoruny jest podobizna

presidenta Osvoboditele s označením "T. G. MASARYK" a letopočty jeho

narození a úmrtí "1850 - 1937", dole značka původcova "O . Š" a na

okraji perlovec.(4) Mince má po obou stranách plochou obrubu. Okraj jest hladký s

vlnovými a křížkovými rýhami do hloubky.(5) Průměr mince jest 34 mm, hrubá váha 12 g.§ 2.Pamětní stříbrné dvacetikoruny budou dány do oběhu dne 21. prosince

1937.§ 3.Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr

financí.Dr. Hodža v. r.Dr. Krofta v. r.Dr. Černý v. r.Dr. Kalfus v. r.Dr. Franke v. r.Dr. Dérer v. r.Najman v. r.Bechyně v. r.Ing. Dostálek v. r.Dr. Zadina v. r.Machník v. r.Ing. Nečas v. r.Dr. Czech v. r.Tučný v. r.Dr. Šrámek v. r.Dr. Spina v. r.Zajiček v. r.Kresba pamětní stříbrné dvacetikorunystr. 925