, kterou se provádí zákon č. 60/1993 Sb., o oddělení měny


Published: 1993

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
62/1993 Sb.VYHLÁŠKAČeské národní bankyze dne 2. února 1993,kterou se provádí zákon č. 60/1993 Sb., o oddělení měnyZměna: 293/1993 Sb.Česká národní banka stanoví podle § 13 odst. 2 zákona č. 60/1993 Sb., o

oddělení měny, (dále jen "zákon"):§ 1K provedení oddělení měny se okolkují bankovky 1000 Kčs vzoru 1985,^1)

500 Kčs vzoru 1973 ^2) a 100 Kčs vzoru 1961.^3)§ 2(1) Kolek na bankovce 1000 Kč má rozměry 25 x 21 mm a jeho obrazec

tvoří vodorovně šrafované číslo "1000" uprostřed plochy šrafované

svislými linkami. V rozích kolku jsou písmena "M".(2) Kolek na bankovce 500 Kč má rozměry 25 x 21 mm a jeho obrazec tvoří

vodorovně šrafované číslo "500" uprostřed plochy šrafované svislými

linkami. V rozích kolku jsou písmena "D".(3) Kolek na bankovce 100 Kč má rozměry 25 x 21 mm a jeho obrazec tvoří

vodorovně šrafované číslo "100" uprostřed plochy šrafované svislými

linkami. V rozích kolku jsou písmena "C".(4) Číslice, písmena a linky vodorovného i svislého šrafování jsou

vytištěny tiskem z hloubky tmavě zelenou barvou.§ 3(1) Kolek může být buď na bankovku vylepen v levém horním rohu její

lícní strany, nebo může být natištěn přímo na bankovku, a to rovněž v

levém horním rohu lícní strany bankovky.(2) Papír kolků nalepovaných na bankovky je potištěn šikmými

podtiskovými linkami, a to v barvě oranžové na kolcích v hodnotě 1000

Kč, v barvě šedé na kolcích v hodnotě 500 Kč a v barvě červené na

kolcích v hodnotě 100 Kč.(3) Obě formy okolkování bankovek mají stejnou platnost.§ 4(1) Za doklady nahrazující občanský průkaz nebo povolení k pobytu podle

§ 2 odst. 1 zákona se považují potvrzení o odevzdání, ztrátě nebo

odcizení občanského průkazu nebo povolení k pobytu vystavené na

předepsaném tiskopise orgány, které občanské průkazy nebo povolení k

pobytu vystavují.^4)(2) Za oprávněné osoby mladší 15 let (dále jen "děti") může výměnu

bankovek provést kterýkoliv z rodičů dítěte, který je má zapsané ve

svém osobním průkazu nebo povolení k pobytu (dále jen "osobní

průkazy"). Jestliže rodič nemá dítě ve svém osobním průkazu zapsané

nebo při výměně předloží doklad, který osobní průkaz nahrazuje,

předloží při výměně bankovek výměnnému místu k nahlédnutí také rodný

list dítěte.(3) Provádí-li výměnu bankovek za dítě jiný zákonný zástupce než

některý z rodičů dítěte, předkládá kromě svého osobního průkazu nebo

dokladu jej nahrazujícího výměnnému místu i doklad, ze kterého je

zřejmé jeho postavení zákonného zástupce dítěte.(4) Provádí-li výměnu bankovek oprávněná osoba starší 18 let za jiné

oprávněné osoby (§ 2 odst. 5 zákona), nezkoumá výměnné místo vztah

osoby, která výměnu provádí, k osobám, za které výměnu provádí.(5) Záznam o výměně bankovek provádí výměnné místo otiskem prováděcího

nebo firemního razítka a potvrdí jej podpisem pracovníka, který výměnu

provedla) do osobního průkazu v rubrice "Zvláštní záznamy";b) na zadní stranu dokladu, který osobní průkaz nahrazuje.(6) Výměna bankovek podle § 2 odst. 2, 4, 5 a 6 zákona musí být

vyznačena ve všech předložených osobních průkazech nebo dokladech je

nahrazujících. Výměna bankovek za děti nebo za oprávněné osoby zbavené

způsobilosti k právním úkonům se vyznačuje do osobních průkazů nebo

dokladů je nahrazujících jejich zákonných zástupců.§ 5(1) Výměna bankovek podle § 2 odst. 3 zákona se provádí v době

stanovené nařízením vlády pro výměnu bankovek.(2) Bankovky uvedené v § 2 odst. 3 zákona mohou oprávněné osoby u

výměnného místa zřízeného u vybrané pobočky České spořitelny, a.s.

složit na zvláštní potvrzení. Výběr hotovosti na zvláštní potvrzení je

jednorázový. Zvláštní potvrzení je splatné nejpozději do 31. července

1993 u pobočky České spořitelny, a.s., která je vydala.(3) U výměnného místa zřízeného u vybraných organizačních jednotek

České pošty, s.p. mohou oprávněné osoby bankovky uvedené v § 2 odst. 3

zákona uložit na vkladní knížky, nakoupit za ně vkladové listy, vyměnit

je za pokladní potvrzenky České národní banky (§ 9 zákona) nebo je

uložit jiným způsobem nabídnutým výměnným místem, popřípadě je odeslat

poštovní poukázkou typu C na zvolené místo v České republice (včetně

odeslání na vlastní adresu). Způsob výměny bankovek se řídí podle

provozních a technických možností výměnného místa.§ 6Výměna bankovek podle § 2 odst. 6 zákona a její vyznačení do osobního

průkazu nebo dokladu jej nahrazujícího bude provedena způsobem, který s

výměnnými místy dohodnou okresní a obecní úřady a ředitelé (vedoucí)

nemocnic, léčebných zařízení, ústavů sociální péče, uprchlických

táborů, věznic a jiných obdobných zařízení podle místních podmínek.

Výměnná místa jsou povinna poskytnout při takových výměnách veškerou

potřebnou součinnost.§ 7Za doklad o legálním nabytí československé měny podle § 3 zákona se

považuje zejména potvrzení banky cizího státu, že na základě platební

nebo jiné dohody prodala československou měnu nebo potvrzení devizové

banky^5) o prodeji československé měny.§ 8(1) Za způsob potvrzení přijetí bankovek podle § 4 odst. 3 zákona se

považujea) připsání výše úhrnné částky předložených bankovek na účet otevřený u

banky;b) vystavení šeku bankou na přijatou částku;c) vydání pokladní potvrzenky České národní banky (§ 9 zákona).(2) Způsob přijetí bankovek podle § 4 odst. 3 zákona se řídí provozními

a technickými možnostmi banky.§ 9(1) Výměnu bankovek podle § 7 zákona provádějí pobočky České národní

banky, jejichž seznam s uvedením adresy jejich sídla je uveden v

příloze k této vyhlášce.(2) Pokladny poboček České národní banky, které provádějí výměnu

bankovek podle odstavce 1, musejí být zvlášť označeny jako výměnná

místa.(3) Výměna bankovek podle § 7 zákona se provádí pouze v případech, že

žadatel o výměnu prokáže závažný důvod, pro který nemohl bankovky

vyměnit v době stanovené pro výměnu nařízením vlády. Za závažný důvod

se považuje zejména skutečnost, že žadatel o výměnu se v době stanovené

výměny bankovek prokazatelně zdržoval z důvodů léčení, pracovních,

studijních nebo obdobných mimo místo svého trvalého, popřípadě

přechodného pobytu, na kterém měl uloženy bankovky, a nemohl se k

výměně bankovek ve stanovené době včas dostavit. Tuto skutečnost může

žadatel o výměnu prokázat například potvrzením nemocnice nebo jiného

léčebného ústavu nebo podobného zařízení o pobytu v něm, potvrzením

zaměstnavatele nebo školy o pracovním nebo studijním pobytu mimo místo

svého trvalého nebo přechodného pobytu, zejména v zahraničí, potvrzením

příslušných orgánů o výkonu vojenské základní, náhradní, popřípadě

civilní služby, o výkonu trestu odnětí svobody nebo vazby, potvrzením

orgánů pasové kontroly o pobytu mimo území České republiky. Pokud by

obstarání takového potvrzení bylo spojeno s neúměrnými náklady nebo s

jinými závažnými obtížemi, může být nahrazeno čestným prohlášením

žadatele o výměnu.(4) Nemocnice, léčebná zařízení, ústavy sociální péče, uprchlické

tábory, ústavy pro výkon trestu odnětí svobody nebo obdobná zařízení

vystaví potvrzení uvedená v odstavci 3 všem oprávněným osobám, které v

nich pobývají po dobu stanovenou pro výměnu bankovek, i v případě, že o

ně pro svůj fyzický nebo duševní stav nebo z jiných závažných důvodů

nemohou samy požádat.§ 10(1) Pokladní potvrzenky vydané Českou národní bankou podle § 9 zákona

jsou vydány v hodnotách 2000 Kčs a 5000 Kčs.(2) Pokladní potvrzenky jsou tištěny na speciálním papíru opatřeném

průběžným vodoznakem, který tvoří písmena "VSP". Jsou tištěny

jednostranně, tiskem z plochy. Pokladní potvrzenka v hodnotě 2000 Kčs

je tištěna v barvě hnědé v několika odstínech, pokladní potvrzenka v

hodnotě 5000 Kčs v barvě modré v několika odstínech.(3) Pokladní potvrzenky jsou 128 mm dlouhé a 68 mm široké. Jsou

orámovány nepotištěným okrajem o šířce 4 mm. Skládají se ze dvou částí,

které jsou od sebe odděleny nepotištěným svislým proužkem o šířce 3 mm.

Obě části potvrzenky jsou opatřeny drobným rastrovým podtiskem.(4) Levou část pokladní potvrzenky tvoří 25 mm široký kupón. Při horním

okraji kupónu je umístěno v jednom řádku označení série, které tvoří

nápis "SÉRIE" a jedno velké písmeno abecedy. Při spodním okraji kupónu

je umístěno v jednom řádku sedmimístné pořadové číslo pokladní

potvrzenky. Označení série a pořadové číslo pokladní potvrzenky je

tištěno tiskem z výšky v barvě černé. Ve střední části kupónu je na

ornamentální ozdobě ve svislém směru zdola nahoru vyznačena nominální

hodnota pokladní potvrzenky.(5) Pravá, hlavní část pokladní potvrzenky, je při horním i spodním

nepotištěném okraji opatřena po celé délce úzkým vodorovným ozdobným

proužkem. Při horním okraji je proužek tmavý, se světlým ornamentálním

dekorem, při spodním okraji je proužek světlý, s tmavým ornamentálním

dekorem. Pod proužkem při horním nepotištěném okraji je ve třech

řádcích umístěn text "POKLADNÍ POTVRZENKA NA 2000 Kčs (5000 Kčs)". Pod

tímto textem je v jednom řádku drobným písmem slovně vyznačena

nominální hodnota pokladní potvrzenky. Informace o tom, na základě

jakých právních předpisů je pokladní potvrzenka vydána, je rovněž

drobným písmem vytištěna pod slovním označením nominální hodnoty

pokladní potvrzenky. Pod touto informací je umístěn ve dvou řádcích

text vyjadřující závazek České národní banky vyplatit předložiteli této

potvrzenky její nominální hodnotu v korunách českých a pod ním je

uvedena drobným písmem splatnost pokladní potvrzenky do 31. července

1993. Všechny tyto texty jsou umístěny na pozadí geometrického obrazce

v podtisku, připomínajícího vycházející slunce s paprsky. Pod obloukem

stylizovaného slunce jsou obrysy vyznačené číslice označující nominální

hodnotu pokladní potvrzenky a pod nimi světlý nápis "ČESKÁ NÁRODNÍ

BANKA". Při spodním okraji pokladní potvrzenky vlevo je uvedeno místo a

datum vydání potvrzenky slovy "V PRAZE 1. ÚNORA 1993", vpravo nápis

"GUVERNÉR ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY" a nad ním faksimile podpisu guvernéra.

Na spodním bílém okraji pokladní potvrzenky uprostřed pod její hlavní

částí je uvedeno označení držitele autorských práv "(c) VICTORIA

SECURITY PRINTING, A.S. PRAHA".§ 11Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.Guvernér:Ing. Tošovský v.r.Příl.Seznam poboček České národní bankyPobočka Praha, Vinohradská 10, Praha 2Pobočka České Budějovice, Lannova tř. 1, České BudějovicePobočka Plzeň, Goethova 1, PlzeňPobočka Ústí nad Labem, Velká Hradební 59, Ústí nad LabemPobočka Hradec Králové, Havlíčkova 292, Hradec KrálovéPobočka Brno, Rooseveltova 18, BrnoPobočka Ostrava, Nádražní 4, Ostrava1) Vyhláška federálního ministerstva financí č. 71/1985 Sb., o vydání

bankovek po 1000 Kčs.2) Vyhláška federálního ministerstva financí č. 109/1973 Sb., o vydání

bankovek po 500 Kčs.3) Vyhláška ministra financí č. 110/1962 Sb., o vydání bankovek po 100

Kčs a mincí po 25 haléřích, 5 haléřích a 3 haléřích nového vzoru a o

stažení bankovek po 10 Kčs vzoru 1953.Vyhláška Státní banky československé č. 42/1990 Sb., o druhém vydání

bankovek po 100 Kčs.4) Zákon č. 75/1957 Sb., o občanských průkazech.Zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské

Federativní Republiky.5) § 3 odst. 1 zákona č. 528/1990 Sb., devizový zákon, ve znění zákona

č. 228/1992 Sb.