změna plemenářského zákona


Published: 2003

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
282/2003 Sb.ZÁKONze dne 7. srpna 2003,kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a

evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů

(plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 500/1990

Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví

státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění

pozdějších předpisůParlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍZměna plemenářského zákonaČl.IZákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských

zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve

znění zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 162/2003 Sb., se mění takto:1. V § 1 odst. 1 písmeno b) zní:"b) označování turů, koní a oslů a jejich kříženců, prasat, ovcí, koz a

běžců (dále jen "označovaná zvířata"),".2. V § 1 odst. 1 písmeno c) zní:"c) evidenci označovaných zvířat, zvěře ve farmovém chovu,^1) drůbeže,

včel, plemenných ryb a neplemenných ryb uvedených v příloze k tomuto

zákonu (dále jen "evidovaná zvířata"), evidenci hospodářství a evidenci

osob stanovených tímto zákonem.".3. V § 1 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 1a) zní:"(2) Tento zákon se nevztahuje na šlechtění, plemenitbu, označování a

evidenci zvířat v zoologických zahradách.^1a) Hlavy I až V se

nevztahují také na šlechtění a plemenitbu vyjmenovaných hospodářských

zvířat při výzkumu a vývoji.1a) Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad

a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách).".4. V § 1 odst. 3 se za slova "tohoto zákona" vkládají slova "v oblasti

šlechtění a plemenitby vyjmenovaných hospodářských zvířat", písmeno b)

se zrušuje a zároveň se zrušuje označení písmene a).5. V § 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:"b) tury podčeleď Bovinae zahrnující rody zubr, jak, buvol, patur a rod

tur, do kterého se řadí skot,".Dosavadní písmena b) až s) se označují jako písmena c) až t).6. V § 2 písmeno d) zní:"d) chovatelem každý, kdo zvíře nebo zvířata vlastní nebo drží, anebo

je pověřen se o ně starat, ať již za úplatu nebo bezúplatně, a to i na

přechodnou dobu,".7. V § 2 písmeno e) zní:"e) chovem skupina evidovaných zvířat nebo i jednotlivá evidovaná

zvířata, držená jedním chovatelem nebo společně více chovateli za

účelem jejich rozmnožování, získávání jejich produktů, produkce

jatečných zvířat, anebo za účelem jejich sportovního nebo zájmového

využití,".8. V § 2 písmeno t) včetně poznámek pod čarou č. 5a), 6) a 6a) zní:"t) ústřední evidencí komplexní databáze zahrnující údaje o původu,

pohlaví, identifikačních číslech, počtech, přemisťování a změnách

jedinců, stád nebo hejn jednotlivých druhů evidovaných zvířat; ústřední

evidence zahrnuje také údaje o hospodářstvích, chovatelích,

provozovatelích jatek, provozovatelích líhní s kapacitou větší než 1000

kusů násadových vajec (dále jen "provozovatelé líhní"), provozovatelích

shromažďovacích středisek,^5a) osobách, které jako podnikatelé^4) přímo

nebo nepřímo nakupují a prodávají evidovaná zvířata (dále jen

"obchodníci"), dopravcích, kteří jako podnikatelé^4) přepravují

evidovaná zvířata (dále jen "dopravci"), uživatelských zařízeních^6) a

o asanačních podnicích,^6a)5a) § 9a zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých

souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003

Sb.6) § 15 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.6a) § 41 zákona č. 166/1999 Sb., ve znění zákona č. 131/2003 Sb.".9. V § 2 se na konci písmene t) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se

písmena u) až y), která včetně poznámky pod čarou č. 6b) znějí:"u) pověřenou osobou právnická osoba, kterou ministerstvo pověřilo

podle § 23c shromažďováním a zpracováváním údajů v informačním systému

ústřední evidence,v) hospodářstvím jakákoliv stavba, zařízení nebo místo na území jednoho

katastrálního území obce, kde jsou evidovaná zvířata držena, včetně

chovu pod širým nebem,w) stájí, u ryb vodní nádrží nebo dalším rybochovným zařízením a u včel

stanovištěm jakýkoliv provoz, stavba nebo místo anebo jejich

konstrukční a technologický soubor uvnitř jednoho hospodářství, na

kterém jsou evidovaná zvířata jednoho druhu držena za účelem jejich

chovu,x) stájovým registrem evidence turů, ovcí a koz chovaných ve stáji; u

koní a oslů a jejich kříženců, prasat, běžců, drůbeže a zvěře ve

farmovém chovu^1) plní funkci stájového registru registr zvířat na

hospodářství, u plemenných ryb odlovní a komorová kniha a u

neplemenných ryb uvedených v příloze k tomuto zákonu hospodářská

evidence o chovu ryb na rybníku s chovem ryb, popisný list rybářského

revíru a evidence o dosažených hospodářských výsledcích na rybářském

revíru,^6b)y) původem otec a matka, případně další generace předků evidovaného

zvířete.6b) Vyhláška č. 296/2001 Sb., kterou se stanoví způsob vedení

hospodářské evidence na rybnících a evidence o hospodářských výsledcích

v rybářských revírech, podrobnosti výběrového řízení na výkon

rybářského práva v rybářských revírech a odborná způsobilost rybářských

hospodářů a kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství, lesního a

vodního hospodářství č. 103/1963 Sb., kterou se vydávají prováděcí

předpisy k zákonu o rybářství, ve znění pozdějších předpisů.".10. V § 6 odst. 6 písm. d) se slova "osobou pověřenou vedením ústřední

evidence" nahrazují slovy "pověřenou osobou".11. V § 7 odst. 6 se slova "osoba pověřená vedením ústřední evidence (§

23 odst. 4)" nahrazují slovy "pověřená osoba".12. V § 7 odst. 8 písm. c) se slova "osobě pověřené k vedení ústřední

evidence" nahrazují slovy "pověřené osobě".13. V § 8 odst. 2 se slova "osoba pověřená k vedení ústřední evidence"

nahrazují slovy "pověřená osoba".14. V § 8 odst. 3 písm. e) se slova "osoby pověřené k vedení ústřední

evidence" nahrazují slovy "pověřená osoba".15. V § 11 odst. 1 písm. f) se slova "osoby pověřené vedením ústřední

evidence" nahrazují slovy "pověřená osoba".16. V § 15 odst. 1 se slova "osoba pověřená vedením ústřední evidence"

nahrazují slovy "pověřená osoba".17. V § 16 odst. 1 písm. c) se slova "závazný posudek^7)" nahrazují

slovy "veterinární zdravotní posudek" a poznámka pod čarou č. 7) se

zrušuje.18. V § 16 odst. 2 písm. b), § 16 odst. 4 písm. e), § 17 odst. 2 písm.

b), § 17 odst. 5 písm. c), § 18 odst. 2 písm. b), § 18 odst. 4 písm.

e), § 19 odst. 4, § 21 odst. 7 a odst. 10 písm. b) se slova "osobě

pověřené vedením ústřední evidence" nahrazují slovy "pověřené osobě".19. V § 16 odst. 4 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:"d) náležitosti a způsob vydávání veterinárního zdravotního posudku

uvedeného v odstavci 1 písm. c),".Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e).20. V § 17 odst. 5 písm. c) se za slova "pověřené osobě" vkládají slova

"včetně termínů".21. V § 18 odst. 1 písm. c) se slova "závazný posudek^7)" nahrazují

slovy "veterinární zdravotní posudek".22. V § 18 odst. 4 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:"d) náležitosti a způsob vydávání veterinárního zdravotního posudku

uvedeného v odstavci 1 písm. c),".Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena e) a f).23. V § 21 odst. 1 se věta druhá zrušuje.24. § 22 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 7), 7a) a 7b) zní:"Označování§ 22(1) Chovatelé označovaných zvířat jsou povinni zajistit jejich

označování identifikačními prostředky, způsobem a v termínech

stanovených vyhláškou, u plemenných koní, pro které je v České

republice vedena plemenná kniha, prostřednictvím příslušného uznaného

chovatelského sdružení, u koní, pro které není v České republice vedena

plemenná kniha, a oslů a jejich kříženců s koňmi prostřednictvím

pověřené osoby.(2) Při označování označovaných zvířat podle odstavce 1 je chovatel

povinen zajistit, abya) označování jiným než stanoveným identifikačním prostředkem nebo

jiným než stanoveným způsobem nenarušovalo nebo nebylo zaměnitelné s

označováním podle tohoto zákona a vyhlášky,b) k označování označovaných zvířat nebyly identifikační prostředky

používány opakovaně.(3) Pro označování označovaných zvířat podle odstavce 1 je pověřená

osoba povinnaa) zajistit, aby se identifikační prostředky používané pro jeden druh

označovaných zvířat lišily barvou od identifikačních prostředků

používaných pro jiný druh označovaných zvířat, případně pro jiné

pohlaví označovaných zvířat,b) přidělovat chovatelům označovaných zvířat identifikační čísla a

identifikační prostředky pro jejich označovaná zvířata v rozsahu,

způsobem a v termínech stanovených vyhláškou,c) na žádost chovatele zabezpečit označování koní, pro které není v

České republice vedena plemenná kniha, a oslů a jejich kříženců s koňmi

způsobem a v termínech stanovených vyhláškou.(4) Pro označování plemenných koní, pro které je v České republice

vedena plemenná kniha, je příslušné uznané chovatelské sdružení povinnoa) přidělovat označovaným koním identifikační čísla způsobem a v

termínech stanovených vyhláškou,b) na žádost chovatele zabezpečit označování koní způsobem a v

termínech stanovených vyhláškou.(5) Označované zvíře, které není označené podle odstavce 1, nelze

přemisťovat. Tury označené podle odstavce 1 lze přemisťovat pouze na

evidovaná hospodářství [§ 23 odst. 1 písm. a) a § 23 odst. 2 písm. a)]

nebo evidovaná zařízení (provozovny) [§ 23a odst. 1 písm. a)] anebo k

evidovaným obchodníkům (§ 23a odst. 2).(6) Dojde-li ke ztrátě identifikačního prostředku nebo k jeho

poškození, které znemožňuje identifikaci označovaného zvířete, anebo se

údaje na něm uvedené stanou nečitelnými, je chovatel povinena) zabezpečit do 2 pracovních dnů označení označovaného zvířete

náhradním způsobem tak, aby jej bylo možné znovu identifikovat,b) tuto skutečnost neprodleně ohlásit pověřené osobě a současně si od

ní vyžádat duplikát identifikačního prostředku,c) po obdržení duplikátu identifikačního prostředku jím příslušné

označované zvíře neprodleně označit.(7) Sejmout, případně odstranit identifikační prostředek z označovaného

zvířete bez jeho nahrazení jiným identifikačním prostředkem lze pouze

po úhynu nebo usmrcení označovaného zvířete, a to v asanačním podniku

nebo na jatkách; chovatel může sejmout identifikační prostředek z

označovaného zvířete při domácí porážce^7) označovaného zvířete nebo

při neškodném odstraňování těla uhynulého nebo utraceného označovaného

zvířete.^7a)(8) Sejmout, případně odstranit identifikační prostředek z označovaného

zvířete a nahradit jej jiným identifikačním prostředkem lze pouzea) dojde-li k poškození identifikačního prostředku, které znemožňuje

identifikaci označovaného zvířete, anebo se údaje na něm uvedené stanou

nečitelnými (odstavec 6),b) v případech stanovených ve vyhlášce.(9) Po sejmutí identifikačního prostředku z označovaného zvířete musí

být identifikační prostředek dezinfikován a znehodnocen tak, aby nemohl

být opakovaně použit.(10) Tuři pocházející z členských zemí Evropské unie a označení v

souladu s předpisy Evropské unie se považují za tury označené v souladu

s tímto zákonem a vyhláškou.(11) Tuři dovezení ze třetích zemí, kteří zůstávají na území České

republiky, se označují způsobem stanoveným ve vyhlášce nejpozději do 72

hodin od příchodu zvířete na místo určení, v každém případě před

opuštěním hospodářství, na které bylo zvíře dovezeno, s výjimkou turů

dovezených k účasti na svodu zvířat;^7b) pověřená osoba zaeviduje

původní identifikační číslo zvířete do informačního systému ústřední

evidence současně s novým identifikačním číslem tohoto zvířete. Pokud

dojde k dalšímu přemístění turů dovezených k účasti na svodu

zvířat,^7b) označují se tito tuři způsobem stanoveným ve vyhlášce do 72

hodin po opuštění místa svodu zvířat.^7b)(12) Povinnosti uvedené v odstavcích 1, 2 a 6 se nevztahují na

chovatele, kteří chovají 1 prase určené pro domácí porážku^7) anebo

nejvýše 3 ovce nebo kozy a kteří na tato zvířata nežádají o dotaci,

případně o jinou finanční podporu.(13) Vyhláška stanovía) druhy a vzory identifikačních prostředků a technické požadavky na

identifikační prostředky,b) údaje, které musí být na identifikačních prostředcích uvedeny,c) způsoby a termíny označování označovaných zvířat,d) požadavky na duplikáty identifikačních prostředků a údaje, které

musí být na duplikátech identifikačních prostředků uvedeny,e) případy, kdy lze identifikační prostředek sejmout a nahradit jej

jiným identifikačním prostředkem,f) způsob zajišťování identifikačních čísel a identifikačních

prostředků pověřenou osobou, způsob jejich evidence, vydávání a

nahrazování, včetně termínů.7) § 21 zákona č. 166/1999 Sb., ve znění zákona č. 131/2003 Sb.7a) § 40 odst. 4 zákona č. 166/1999 Sb., ve znění zákona č. 131/2003

Sb.7b) § 3 odst. 1 písm. e) zákona č. 166/1999 Sb., ve znění zákona č.

131/2003 Sb.".25. Díl 2 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 7c) a 7d) zní:"Díl 2Evidence§ 23Povinnosti chovatelů(1) Chovatelé evidovaných zvířat, u drůbeže chovatelé hejna většího než

100 kusů s produkcí násadových vajec a u kura domácího též hejna nosnic

většího než 350 kusů, s výjimkou chovatelů plemenných ryb, chovatelů

neplemenných ryb uvedených v příloze k tomuto zákonu a chovatelů

uvedených v § 22 odst. 12, jsou povinnia) evidovat u pověřené osoby všechna svá hospodářství spolu s

identifikačními údaji o své osobě a veškeré změny nastalé po dni

zaevidování v rozsahu, způsobem a v termínech stanovených vyhláškou,b) vést ve stájovém registru údaje stanovené vyhláškou a uchovávat je

nejméně po dobu 3 let ode dne posledního záznamu; tato povinnost

neplatí pro chovatele včel,c) předávat pověřené osobě správné a úplné údaje stanovené vyhláškou

způsobem stanoveným vyhláškou a další údaje potřebné z hlediska

plemenitby, pokud si ji chovatelé sami zajišťují,d) oznámit pověřené osobě způsobem a v termínech stanovených vyhláškou

ukončení své činnosti.(2) Chovatelé neplemenných ryb uvedených v příloze k tomuto zákonu,

kteří vlastní nebo drží tyto ryby za účelem jejich prodeje nebo

nabízení k prodeji (uvádění ryb do oběhu), s výjimkou maloobchodního

prodeje, a chovatelé plemenných ryb jsou povinnia) evidovat u pověřené osoby všechna svá hospodářství spolu s

identifikačními údaji o své osobě a veškeré změny nastalé po dni

zaevidování v rozsahu, způsobem a v termínech stanovených vyhláškou,b) vést ve stájovém registru údaje stanovené vyhláškou způsobem

stanoveným touto vyhláškou a uchovávat je nejméně po dobu 4 let ode dne

posledního záznamu,c) předávat pověřené osobě správné a úplné údaje stanovené vyhláškou, a

to způsobem stanoveným touto vyhláškou,d) oznámit pověřené osobě způsobem a v termínech stanovených vyhláškou

ukončení své činnosti.(3) Ministerstvo může na základě návrhu kontrolních orgánů (§ 24 odst.

7) rozhodnout o rozdělení již evidovaného hospodářství v informačním

systému ústřední evidence na 2 nebo více hospodářství nebo o zrušení

již evidovaného hospodářství v informačním systému ústřední evidence.(4) Chovatelé koní a oslů a jejich kříženců a chovatelé turů jsou dále

povinnia) vyžádat si od pověřené osoby průkaz koně nebo průvodní list skotu,b) zajistit, aby do průkazu koně nebo průvodního listu skotu byly v

rozsahu a způsobem stanoveným vyhláškou doplněny správné a úplné údaje

a aby tam byly zaznamenány veškeré jejich změny,c) při přemisťování evidovaného zvířete předávat nebo přebírat společně

s evidovaným zvířetem také průkaz koně nebo průvodní list skotu; při

úhynu evidovaného zvířete předat průkaz koně nebo průvodní list skotu

pověřené osobě,d) dojde-li ke ztrátě nebo zničení průkazu koně nebo průvodního listu

skotu, vyžádat si od pověřené osoby neprodleně vystavení duplikátu

průkazu koně nebo průvodního listu skotu.(5) Vyhláška stanovía) konkrétní pravidla pro vymezení jednoho hospodářství chovatele pro

účely jeho zaevidování u pověřené osoby,b) rozsah, způsob a termín pro zaevidování hospodářství a chovatelů

uvedených v odstavcích 1 a 2 u pověřené osoby, včetně vzoru

registračního lístku chovatele,c) způsob a termín pro oznámení ukončení činnosti chovatele, včetně

vzoru oznámení o ukončení činnosti chovatele.§ 23aPovinnosti provozovatelů jatek, provozovatelů líhní, provozovatelů

shromažďovacích středisek, obchodníků, dopravců, uživatelských zařízení

a asanačních podniků(1) Provozovatelé jatek, provozovatelé líhní, provozovatelé

shromažďovacích středisek, uživatelská zařízení a asanační podniky jsou

povinnia) evidovat svá zařízení (provozovny) a oznamovat pověřené osobě

veškeré změny týkající se údajů o těchto zařízeních nebo o vlastní

osobě v rozsahu, způsobem a v termínech stanovených vyhláškou,b) předávat pověřené osobě správné a úplné údaje týkající se

identifikace, počtu, přemisťování a změn evidovaných zvířat v rozsahu,

způsobem a v termínech stanovených vyhláškou,c) při přemístění zvířete převzít od chovatelů průvodní listy skotu

nebo průkazy koní, při přemístění zvířete na jiné hospodářství nebo

zařízení anebo k obchodníkovi nebo dopravci společně se zvířetem předat

také jeho průvodní list skotu nebo průkaz koně,d) při porážce evidovaného zvířete zajistit odeslání průvodního listu

skotu nebo průkazu koně pověřené osobě,e) oznámit pověřené osobě způsobem a v termínech stanovených vyhláškou

ukončení své činnosti.(2) Obchodníci jsou povinnia) zaevidovat se u pověřené osoby a oznamovat pověřené osobě veškeré

změny týkající se evidovaných údajů v rozsahu, způsobem a v termínech

stanovených vyhláškou,b) předávat pověřené osobě správné a úplné údaje týkající se

identifikace, počtu, přemisťování a změn evidovaných zvířat způsobem, v

rozsahu a v termínech stanovených vyhláškou,c) při přemístění zvířete převzít od chovatelů průvodní listy skotu

nebo průkazy koní, při přemístění zvířete na jiné hospodářství nebo

zařízení anebo k jinému obchodníkovi nebo dopravci společně se zvířetem

předat také jeho průvodní list skotu nebo průkaz koně,d) oznámit pověřené osobě způsobem a v termínech stanovených vyhláškou

ukončení své činnosti.(3) Dopravci jsou povinnia) být registrovaní podle zvláštního právního předpisu,^7c)b) při přijetí zásilky zvířete převzít od chovatele nebo obchodníka

anebo od jiného dopravce průvodní listy skotu nebo průkazy koní, při

předání zásilky zvířete na jiné hospodářství nebo zařízení anebo k

obchodníkovi nebo jinému dopravci společně se zásilkou zvířete předat

také jeho průvodní list skotu nebo průkaz koně.(4) Vyhláška stanovía) rozsah, způsob a termín pro zaevidování zařízení (provozoven) a

provozovatelů jatek, provozovatelů líhní, provozovatelů shromažďovacích

středisek, obchodníků, uživatelských zařízení a asanačních podniků u

pověřené osoby, včetně vzoru registračního lístku,b) způsob a termín pro oznámení ukončení činnosti provozovatelů jatek,

provozovatelů líhní, provozovatelů shromažďovacích středisek,

obchodníků, uživatelských zařízení a asanačních podniků, včetně vzoru

oznámení o ukončení jejich činnosti,c) rozsah, způsob a termín předávání údajů provozovateli jatek,

provozovateli líhní, provozovateli shromažďovacích středisek,

uživatelskými zařízeními, asanačními podniky a obchodníky pověřené

osobě,d) způsob a termín odeslání průvodního listu skotu a průkazu koně

provozovatelem jatek pověřené osobě.§ 23bInformační systém ústřední evidence(1) Informační systém ústřední evidence je informační systém veřejné

správy^7d) zajišťující shromažďování, zpracovávání, používání,

poskytování, zpřístupňování a uchovávání údajů ústřední evidence.(2) Správcem a provozovatelem informačního systému ústřední evidence je

ministerstvo.(3) Ministerstvo eviduje v informačním systému ústřední evidence v

rozsahu stanoveném vyhláškou údaje oa) hospodářstvích,b) chovatelích uvedených v § 23 odst. 1 a 2,c) evidovaných zvířatech,d) provozovatelích jatek,e) provozovatelích líhní,f) provozovatelích shromažďovacích středisek,g) obchodnících,h) registrovaných dopravcích,i) uživatelských zařízeních,j) asanačních podnicích.(4) Údaje evidované v informačním systému ústřední evidence se

uchovávají na technických nosičích dat a v písemné podobě; ve stejné

formě se mohou i přenášet.(5) Pověřená osoba poskytuje z informačního systému ústřední evidence

způsobem stanoveným ve vyhlášcea) chovatelům uvedeným v § 23 odst. 1 a 2 údaje o jejich evidovaných

zvířatech,b) uznaným chovatelským sdružením údaje evidované a zpracovávané pro

potřeby šlechtění a plemenitby zvířat, které evidují v plemenné knize,c) oprávněným osobám údaje o zvířatech chovatelů, pro které vykonávají

odbornou činnost, k níž jim ministerstvo udělilo souhlas.(6) Ministerstvo umožní získávat z informačního systému ústřední

evidence České plemenářské inspekci, orgánům veterinární správy a

Českému statistickému úřadu veškeré údaje potřebné ke kontrolním a

statistickým účelům, v odůvodněném a potřebném rozsahu i ostatním

orgánům státní správy.(7) Ministerstvo umožní získávat z informačního systému ústřední

evidence údaje také příslušným orgánům Evropské unie, zejména Komisi.(8) Vyhláška stanovía) lhůty pro zapracovávání údajů do informačního systému ústřední

evidence,b) způsob poskytování údajů z informačního systému ústřední evidence

podle odstavce 5.§ 23cPověřená osoba(1) Shromažďováním a zpracováváním údajů v informačním systému ústřední

evidence pověří ministerstvo rozhodnutím vydaným na základě výsledků

výběrového řízení právnickou osobu, která prokáže, že je způsobiláa) vytvářet systém identifikačních čísel a systém vydávání a

nahrazování identifikačních prostředků, včetně evidence jejich vydávání

a nahrazování,b) vytvářet systém shromažďování a zpracovávání údajů, systém evidování

přijatých údajů a jejich přenosu do databáze,c) poskytovat formuláře potřebné pro získávání údajů podle § 23 a 23a,d) vydávat průvodní listy skotu a průkazy koní,e) vytvářet a vést databázi ústředního registru plemeníků,f) zajišťovat ochranu a bezpečnost údajů uložených v informačním

systému ústřední evidence tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, poškození

nebo zneužití.(2) Pověřená osoba je povinnaa) poskytovat chovatelům uvedeným v § 23 odst. 1 a 2, osobám

provádějícím inseminaci podle § 17, provozovatelům jatek,

provozovatelům líhní, provozovatelům shromažďovacích středisek,

obchodníkům, uživatelským zařízením a asanačním podnikům formuláře

potřebné k poskytování údajů stanovených vyhláškou,b) shromažďovat údaje o evidovaných zvířatech, hospodářstvích a osobách

podle písmene a),c) vystavovat průvodní listy skotu a průkazy koní chovatelům uvedeným v

§ 23 odst. 1 způsobem, v rozsahu a v termínech stanovených vyhláškou,d) předat chovatelům uvedeným v § 23 odst. 1 a 2 pokyny o způsobu

poskytování údajů po jejich schválení správcem informačního systému a

provádět průběžnou informační a poradenskou službu,e) vést průkaznou evidenci o přidělování identifikačních čísel a

identifikačních prostředků a jejich duplikátů, o označování koní a oslů

a jejich kříženců, o pořízení údajů a jejich opravách a o vydávání

průvodních listů skotu a průkazů koní a jejich duplikátů,f) doplňovat databázi v termínech stanovených vyhláškou shromážděnými a

úplně zpracovanými údaji,g) registrovat plemeníky ve státním registru plemeníků, vést jeho

databázi a doplňovat ji v termínech stanovených vyhláškou správně

pořízenými a úplně zpracovanými údaji,h) kontrolovat identifikační čísla zvířat a správnost údajů předávaných

chovateli uvedenými v § 23 odst. 1 a 2 a osobami uvedenými v § 23a;

pokud jsou údaje nevěrohodné nebo nesprávně poskytnuté, vyzvat

chovatele nebo osobu uvedenou v § 23a k jejich odstranění a provádět

opravy těchto údajů v databázi,i) archivovat vrácené průvodní listy skotu, průkazy koní a záznamy o

registraci chovatelů a ostatních osob a uchovávat je nejméně po dobu 3

let,j) zajišťovat ochranu a bezpečnost údajů uložených v informačním

systému ústřední evidence před jejich poškozením, zneužitím nebo

ztrátou,k) v případě zrušení rozhodnutí o pověření předat veškeré údaje a

doklady ministerstvu a o tomto předání provést zápis,l) při přemístění zvířete z členského státu Evropské unie na území

České republiky vrátit průvodní list skotu organizaci, která průvodní

list skotu vystavila,m) odděleně evidovat údaje nesprávné nebo nepravděpodobné.(3) Ministerstvo zruší rozhodnutím pověření, pokud pověřená osoba

opakovaně poruší povinnost stanovenou v tomto zákoně nebo změní-li se

skutečnost rozhodná pro její pověření anebo pokud ukončí svou činnost.(4) Vyhláška stanovía) způsob evidence a rozsah evidovaných údajů o hospodářstvích,

chovatelích uvedených v § 23 odst. 1 a 2, provozovatelích jatek,

provozovatelích líhní, provozovatelích shromažďovacích středisek,

obchodnících, dopravcích, uživatelských zařízeních a asanačních

podnicích a o evidovaných zvířatech,b) obsah stájového registru nebo registru zvířat a způsob a rozsah

vedení záznamů o evidovaných zvířatech,c) obsah hlášení, způsob předávání a rozsah údajů předávaných osobami

uvedenými v písmenu a),d) obsah průvodního listu skotu a průkazu koně, způsob jejich

vystavování a doplňování, rozsah záznamů, jejichž doplňování zajišťuje

chovatel, způsob evidování jejich výdeje a náhrady, včetně termínů,e) způsob shromažďování a zpracování údajů, poskytování formulářů

potřebných pro jejich získávání, evidování přijatých údajů, jejich

oprav a způsob jejich přenosu do databáze, včetně termínů,f) způsob a rozsah vedení databází uvedených v § 23b odst. 3,g) způsob kontroly údajů a provádění oprav v databázích,h) způsob ochrany a předání údajů v případě ukončení činnosti pověřené

osoby.7c) Zákon č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.7d) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o

změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.".26. V § 24 odstavec 3 zní:"(3) Inspekcea) kontroluje, jak chovatelé, uznaná chovatelská sdružení, chovatelské

podniky, oprávněné osoby, provozovatelé jatek, provozovatelé líhní,

provozovatelé shromažďovacích středisek, obchodníci, dopravci,

uživatelská zařízení, asanační podniky a pověřená osoba dodržují

povinnosti stanovené v tomto zákoně,b) kontroluje osoby, které vykonávají činnost, k níž je třeba podle

tohoto zákona souhlas, uznání nebo pověření ministerstva,c) zjišťuje příčiny nedostatků a osoby za ně odpovědné a ukládá

opatření k odstranění těchto nedostatků a jejich příčin,d) ukládá sankce,e) může ukládat zvláštní opatření (§ 25),f) kontroluje splnění opatření uložených k odstranění zjištěných

nedostatků a jejich příčin,g) kontroluje splnění uložených zvláštních opatření (§ 25).".27. V § 24 odst. 4 písm. d) se slova "a označování a evidence

vyjmenovaných hospodářských zvířat a zvěře ve farmovém chovu^1)"

nahrazují slovy " , označování (§ 22) a evidence zvířat (§ 23 až 23c)".28. V § 24 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 až 8, které včetně

poznámky pod čarou č. 8a) znějí:"(5) Kontrolu dodržování povinností stanovených při označování (§ 22) a

evidenci (§ 23 až 23c) provádějí kromě inspekce také orgány veterinární

správy podle zvláštního zákona^8a) (dále jen "orgány veterinárního

dozoru").(6) Inspekce a orgány veterinárního dozoru při kontrole podle odstavce

5a) kontrolují, jak chovatelé dodržují povinnosti stanovené v § 22,b) kontrolují, jak chovatelé, provozovatelé jatek, provozovatelé líhní,

provozovatelé shromažďovacích středisek, obchodníci, dopravci,

uživatelská zařízení, asanační podniky a pověřená osoba dodržují

povinnosti stanovené v § 23 až 23c,c) zjišťují příčiny nedostatků a osoby za ně odpovědné a ukládají

opatření k odstranění těchto nedostatků a jejich příčin.(7) Inspekce a orgány veterinárního dozoru mohou na základě kontrolní

činnosti podle tohoto zákona navrhnout ministerstvu rozdělení již

evidovaného hospodářství v informačním systému ústřední evidence na 2

nebo více hospodářství nebo zrušení již evidovaného hospodářství v

informačním systému ústřední evidence.(8) Činnost inspekce a orgánů veterinárního dozoru při kontrolách

dodržování povinností stanovených při označování (§ 22) a evidenci (§

23 až 23c) koordinuje ministerstvo. Inspekce a orgány veterinárního

dozoru se vzájemně informují o výsledcích jimi prováděných kontrol. O

výsledcích kontrol zpracovává ministerstvo roční zprávu.8a) Zákon č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 9 a 10.29. V § 24 odstavce 9 a 10 znějí:"(9) Zaměstnanci inspekce jsou oprávněnia) vstupovat po ohlášení a při dodržení veterinárně hygienických a

bezpečnostních předpisů na hospodářství, do stájí, zařízení a dalších

kontrolovaných objektů, prostor a na pozemky, kde se nacházejí

vyjmenovaná hospodářská zvířata, označovaná zvířata nebo evidovaná

zvířata anebo kde se provádí činnost, která je předmětem kontroly, a

provádět na těchto místech potřebné úkony a šetření,b) vyžadovat předvedení vyjmenovaných hospodářských zvířat,

označovaných zvířat nebo evidovaných zvířat anebo vyžadovat jiný způsob

umožňující jejich individuální kontrolu,c) vyžadovat od osob uvedených v odstavci 3 potřebné doklady,

informace, ověření původu vyjmenovaných hospodářských zvířat,

označovaných zvířat nebo evidovaných zvířat a bezplatnou věcnou, osobní

a jinou pomoc nezbytnou k nerušenému a rychlému výkonu jejich kontrolní

činnosti.(10) Kontrolované osoby jsou povinny na požádání zaměstnanců inspekcea) umožnit při dodržení veterinárně hygienických a bezpečnostních

předpisů vstup na hospodářství, do stájí, zařízení a dalších

kontrolovaných objektů, prostor a na pozemky, kde se nacházejí

vyjmenovaná hospodářská zvířata, označovaná zvířata nebo evidovaná

zvířata anebo kde se provádí činnost, která je předmětem kontroly, a

při prověřování technických zařízení přístup k nim,b) poskytnout informace, doklady, bezplatnou věcnou a osobní pomoc k

výkonu kontrolní činnosti,c) předvést vyjmenovaná hospodářská zvířata, označovaná zvířata nebo

evidovaná zvířata anebo zajistit jiný způsob umožňující jejich

individuální kontrolu,d) umožnit ověření původu vyjmenovaných hospodářských zvířat.".30. V § 24 se doplňuje odstavec 11, který zní:"(11) Vyhláška stanovía) kritéria pro výběr a minimální počet hospodářství, v nichž musí být

zkontrolováno plnění všech povinností stanovených při označování (§ 22)

a evidenci (§ 23 až 23c),b) náležitosti a obsah kontrolního protokolu a roční zprávy o

provedených kontrolách dodržování povinností stanovených při označování

(§ 22) a evidenci (§ 23 až 23c).".31. § 25 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 8b) a 8c) zní:"§ 25Zvláštní opatření(1) Inspekce může ukládat chovatelům, uznaným chovatelským sdružením,

chovatelským podnikům, provozovatelům jatek, provozovatelům líhní,

provozovatelům shromažďovacích středisek, obchodníkům, dopravcům,

uživatelským zařízením a oprávněným osobám zvláštní opatření. Orgány

veterinárního dozoru mohou ukládat zvláštní opatření pouze chovatelům,

provozovatelům jatek, provozovatelům líhní, provozovatelům

shromažďovacích středisek, obchodníkům, dopravcům a uživatelským

zařízením.(2) Jako zvláštní opatření může pouze inspekce uložita) zákaz prodeje nebo nákupu plemenného zvířete, jednodenní drůbeže,

inseminačních dávek nebo vaječných buněk a embryí při nedodržení

povinností uvedených v § 20 nebo v § 21 odst. 1 až 6,b) zákaz prodeje nebo nákupu násadových vajec drůbeže nebo běžců,

plemenného materiálu ryb nebo včel, nebo likvidaci včelstev při

nedodržení povinností uvedených v § 20 odst. 1 a 2 nebo v § 21 odst. 1,

7, 8 a 9,c) zákaz plemenitby při nedodržení povinností uvedených v § 12 odst. 2,

3 a 4, § 19 odst. 2 nebo v § 20,d) zákaz dalšího líhnutí při nedodržení povinností uvedených v § 6

odst. 6 nebo v § 20.(3) Jde-li o tury, jako zvláštní opatření může inspekce a orgány

veterinárního dozoru uložita) utracení^8b) zvířete, nelze-li zjistit jeho totožnost během 2

pracovních dnů; chovateli nepřísluší náhrada za takto utracené zvíře,b) zákaz přemísťování všech zvířat do hospodářství nebo z hospodářství,

jestliže jedno nebo více zvířat v hospodářství nesplňuje žádné

požadavky týkající se ušních známek, průvodních listů skotu, stájového

registru a přihlášení do ústřední evidence, a to do doby odstranění

zjištěných nedostatků,c) zákaz přemísťování zvířat, která nesplňují některé požadavky

týkající se ušních známek, průvodních listů skotu, stájového registru,

zasílání hlášení přemístění, narození nebo úhynu do ústřední evidence,

do hospodářství nebo z hospodářství, pokud počet těchto zvířat

nepřesahuje 20 % všech zvířat v hospodářství, a to do doby odstranění

zjištěných nedostatků,d) zákaz přemísťování všech zvířat do hospodářství nebo z hospodářství,

pokud počet zvířat, která nesplňují některé požadavky týkající se

ušních známek, průvodních listů skotu, stájového registru, zasílání

hlášení přemístění, narození nebo úhynu do ústřední evidence, přesahuje

20 % všech zvířat v hospodářství, a to do odstranění zjištěných

nedostatků.(4) Inspekce současně stanoví dobu trvání zvláštních opatření uložených

podle odstavce 2. Zvláštní opatření uložená podle odstavce 3 platí do

doby odstranění zjištěných nedostatků a jejich příčin, anebo do doby

jejich zrušení.(5) Odvolání proti rozhodnutí o uložení zvláštního opatření podle

odstavce 2 nemá odkladný účinek.(6) Při ukládání zvláštních opatření podle odstavce 3 zaměstnanci

inspekce nebo orgánů veterinárního dozoru oznámí kontrolované osobě

uložení tohoto zvláštního opatření a neprodleně o jeho uložení učiní

písemný zápis. Nesouhlasí-li kontrolovaná osoba s uloženým zvláštním

opatřením, může nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne oznámení podat

proti jeho uložení námitky; podané námitky nemají odkladný účinek. O

podaných námitkách rozhodne ředitel inspekce nebo orgánu veterinárního

dozoru ve lhůtě nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení námitek

a v uvedené lhůtě s rozhodnutím seznámí kontrolovanou osobu; rozhodnutí

ředitele je konečné. Tím není dotčeno právo kontrolované osoby uplatnit

přezkoumání soudní cestou.^8c)(7) Zvláštní opatření lze uložit i vedle pokut ukládaných podle § 26 až

28.(8) Při ukládání opatření podle § 24 odst. 3 písm. c) postupuje

inspekce a podle § 24 odst. 6 písm. c) postupují inspekce a orgány

veterinárního dozoru obdobně podle odstavce 6.8b) § 3 odst. 1 písm. y) zákona č. 166/1999 Sb., ve znění zákona č.

131/2003 Sb.8c) Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.".32. V § 26 odst. 1 písm. a) se za slova "§ 8 odst. 3 písm. d),"

vkládají slova "§ 8 odst. 4,".33. V § 26 odst. 1 písm. b) bodu 1 se za slovy "§ 15 odst. 1" čárka

nahrazuje slovem "nebo" a slova "§ 22 odst. 1 nebo § 23 odst. 1" se

zrušují.34. V § 26 odst. 1 písm. b) bodu 2 se za slovy "§ 14 odst. 3" čárka

nahrazuje slovem "nebo" a slova "nebo § 23 odst. 2," se zrušují.35. V § 26 odst. 1 písm. b) bod 3 zní:"3. vykonává činnost, ke které je třeba souhlasu, bez tohoto

souhlasu.".Bod 4 se zrušuje.36. V § 26 odstavec 2 zní:"(2) Inspekce nebo orgány veterinárního dozoru uloží pokutu až do výše

50 000 Kč fyzické osobě, která není podnikatelem a dopustí se přestupku

tím, žea) nesplní nebo poruší povinnosti chovatele uvedené v § 22 odst. 1, 2 a

6 nebo v § 23 odst. 1, 2 a 4,b) nesplní nebo poruší povinnosti uvedené v § 22 odst. 5, 7, 8 a 9 nebo

§ 22 odst. 11,c) nesplní nebo poruší povinnosti vyplývající pro ni z opatření

uloženého podle § 24 odst. 3 písm. c) nebo ze zvláštního opatření, nebod) ztěžuje nebo maří výkon kontroly podle tohoto zákona.".37. V § 26 se odstavce 3 a 4 včetně poznámky pod čarou č. 9) zrušují.Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 3.38. V § 27 odst. 1 písm. a) se za slova "§ 8 odst. 3 písm. d),"

vkládají slova "§ 8 odst. 4,".39. V § 27 odst. 1 písm. b) bodu 1 se za slova "§ 20 odst. 1" vkládají

slova " , § 21 odst. 7,".40. V § 27 odst. 1 písm. b) bodu 2, v § 27 odst. 2 písm. b) bodu 3, v §

27 odst. 3 písm. b) bodu 3 a v § 27 odst. 4 písm. b) bodu 3 se slova "§

24 odst. 3 písm. b)" nahrazují slovy "§ 24 odst. 3 písm. c)".41. V § 27 odst. 2 písm. b) bodu 4, v § 27 odst. 3 písm. b) bodu 4, v §

27 odst. 4 písm. b) bodu 4 se slovo "inspekce" zrušuje.42. V § 27 odst. 3 písm. b) bodu 1 se za slovy "§ 9 odst. 3" slovo

"nebo" nahrazuje slovy " , § 10 odst. 2," a na konci bodu 1 se doplňují

slova "nebo § 22 odst. 4".43. V § 27 odstavec 5 zní:"(5) Inspekce uloží pokutua) až do výše 300 000 Kč právnické osobě, která nesplní nebo poruší

povinnosti pověřené osoby uvedené v § 8 odst. 3 písm. e), § 15 odst. 1

nebo v § 32,b) až do výše 600 000 Kč právnické osobě, která nesplní nebo poruší

povinnosti pověřené osoby uvedené v § 7 odst. 6, § 8 odst. 2 nebo v §

11 odst. 1 písm. f).".44. V § 27 odst. 6 se za slovy "§ 14 odst. 3" čárka nahrazuje slovem

"nebo" a slova "nebo § 23 odst. 2" se zrušují.45. V § 27 odstavce 7 a 8 znějí:"(7) Inspekce nebo orgány veterinárního dozoru uloží pokutu až do výše

1 000 000 Kč právnické nebo fyzické osobě, která je podnikatelem^4) a

kteráa) nesplní nebo poruší povinnosti chovatele uvedené v § 22 odst. 1, 2,

5 až 9 a 11 nebo v § 23 odst. 1, 2 a 4,b) nesplní nebo poruší povinnosti provozovatele jatek, provozovatele

líhně, provozovatele shromažďovacího střediska, uživatelského zařízení

nebo asanačního podniku uvedené v § 22 odst. 5, 7, 8, 9, 11 a § 23a

odst. 1,c) nesplní nebo poruší povinnosti obchodníka uvedené v § 22 odst. 5, 7,

8, 9, 11 a § 23a odst. 2,d) nesplní nebo poruší povinnosti dopravce uvedené v § 23a odst. 3,e) nesplní nebo poruší povinnosti osoby uvedené v písmenech a) až d)

vyplývající pro ni z opatření uloženého podle § 24 odst. 6 písm. c)

nebo ze zvláštního opatření,f) nesplní nebo poruší povinnosti kontrolované osoby uvedené v § 24

odst. 10, nebog) maří výkon kontroly podle tohoto zákona.(8) Inspekce nebo orgány veterinárního dozoru uloží pokutu až do výše 2

000 000 Kč právnické osobě, kteráa) nesplní nebo poruší povinnosti pověřené osoby uvedené v § 22 odst.

3, § 23b odst. 5 nebo v § 23c odst. 2,b) vykonává činnost, k níž je potřeba pověření ministerstva, bez tohoto

pověření,c) nesplní nebo poruší povinnosti vyplývající pro ni z opatření

uloženého podle § 24 odst. 3 písm. c), nebod) ztěžuje nebo maří výkon kontroly podle tohoto zákona.".46. V § 28 odst. 2 se za slovo "inspekce" vkládají slova "nebo orgány

veterinárního dozoru" a slovo "zjistila" se nahrazuje slovem

"zjistily".47. Za § 29 se vkládá nový § 29a, který včetně nadpisu zní:"§ 29aVeřejné listinyPrůkazy koní a průvodní listy skotu jsou veřejnými listinami.".48. V § 31 se slova "přenosu embryí (§ 18), označováním koní a

vydáváním průkazu koně (§ 23)" nahrazují slovy "s přenosem embryí (§

18), označováním koní a oslů a jejich kříženců (§ 22) a vydáváním

průkazu koně (§ 23)" a slova "osobou pověřenou vedením ústřední

evidence" se nahrazují slovy "pověřenou osobou".49. V § 32 se slova "osoba pověřená vedením ústřední evidence"

nahrazují slovy "pověřená osoba" a slova "vedením ústřední evidence" se

nahrazují slovy "shromažďováním a zpracováváním údajů v informačním

systému ústřední evidence".50. V § 33 se slova "§ 22 odst. 3, § 23 odst. 7" nahrazují slovy "§ 22

odst. 13, § 23 odst. 5, § 23a odst. 4, § 23b odst. 8, § 23c odst. 4, §

24 odst. 11".51. V § 34 se odstavec 3 zrušuje.Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.52. V § 34 odst. 3 se písmeno c) zrušuje.53. K zákonu se doplňuje příloha, která zní:"Příloha k zákonu č. 154/2000 Sb.SEZNAM NEPLEMENNÝCH RYB, JEJICHŽ EVIDENCI UPRAVUJE PLEMENÁŘSKÝ ZÁKON

Latinský název Český název

1.Coregonus sp. Síh sp.

2.Esox lucius (iuv.) Štika obecná (plůdek)

3.Oncorhynchus nerka Losos nerka

4.Oncorhynchus tschawytscha Losos čavyča

5.Oncorhynchus rhodurus Losos pacifický rodurus

6.Oncorhynchus mykiss Pstruh duhový

7.Salmo salar Losos obecný

8.Salmo trutta Pstruh obecný

9.Thymallus thymallus Lipan podhorní".Čl.IIPřechodná ustanovení1. Každý chovatel skotu je povinen zajistit, aby skot označený podle

dosavadních právních předpisů byl nejpozději do 31. prosince 2003

označen podle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a

evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů

(plemenářský zákon), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č.

162/2003 Sb. a zákona č. 282/2003 Sb., a právních předpisů vydaných k

jeho provedení.2. Každý chovatel je povinen zajistit, aby hospodářství evidovaná podle

dosavadních právních předpisů byla nejpozději do 31. prosince 2003

zaevidována v ústřední evidenci podle zákona č. 154/2000 Sb., o

šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně

některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č.

309/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb. a zákona č. 282/2003 Sb., a

právních předpisů vydaných k jeho provedení.3. Koně narození před 1. lednem 1998 musí doprovázet průkaz koně od 1.

ledna 2005. Od tohoto data nastávají pro jejich chovatele povinnosti

uvedené v § 23 odst. 4 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě

a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících

zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č.

162/2003 Sb. a zákona č. 282/2003 Sb., a právních předpisů vydaných k

jeho provedení.4. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí

podle dosavadních právních předpisů.ČÁST DRUHÁZměna zákona o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů

vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osobyČl.IIIZákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech

převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo

fyzické osoby, ve znění zákona č. 438/1991 Sb., zákona č. 282/1992 Sb.,

zákona č. 473/1992 Sb., zákona č. 170/1993 Sb., zákona č. 155/1994 Sb.,

zákona č. 191/1994 Sb., zákona č. 218/1994 Sb., zákona č. 161/1997 Sb.,

zákona č. 164/1998 Sb., zákona č. 269/1998 Sb., zákona č. 21/2000 Sb.,

zákona č. 246/2000 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb.,

zákona č. 473/2001 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:1. V § 15 odst. 2 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se

písmeno x), které zní:"x) k převodu finančních prostředků ve výši 1, 4 mld. Kč na zvláštní

účet státních finančních aktiv k částečné kompenzaci dopadů

nepříznivých povětrnostních podmínek v zemědělství.".2. V § 15 se doplňují odstavce 9 a 10, které znějí:"(9) O prostředky získané podle odstavce 2 písm. x) lze překročit

celkové výdaje státního rozpočtu schválené zákonem o státním rozpočtu v

rozpočtovém roce, ve kterém budou prostředky použity. O toto překročení

se v příslušném rozpočtovém roce mění saldo státního rozpočtu a

financující položky.(10) Ministerstvo zemědělství se zmocňuje vydat pravidla pro podávání

žádostí, rozdělování a uvolňování finančních prostředků podle § 15

odst. 2 písm. x).".ČÁST TŘETÍZmocnění k vyhlášení úplného znění zákonaČl.IVPředseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění

zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci

hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů

(plemenářský zákon), jak vyplývá ze zákonů jej měnících.ČÁST ČTVRTÁÚČINNOSTČl.VTento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004, s výjimkoua) ustanovení čl. I bodu 25, pokud jde o § 23a odst. 3 a § 23b odst. 7,

která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České

republiky k Evropské unii v platnost,b) ustanovení, která se vztahují na neplemenné ryby uvedené v příloze k

zákonu č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci

hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů

(plemenářský zákon), ve znění zákona č. 309/2000 Sb., zákona č.

162/2003 Sb. a zákona č. 282/2003 Sb., která nabývají účinnosti dnem

vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v

platnost,c) ustanovení čl. III, která nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení.Zaorálek v. r.Klaus v. r.Špidla v. r.

Related Laws