změna vyhlášky o vedení deníku obchodníka s cennými papíry


Published: 2013

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
208/2013 Sb.VYHLÁŠKAze dne 8. července 2013,kterou se mění vyhláška č. 231/2009 Sb., o náležitostech a způsobu

vedení deníku obchodníka s cennými papíry a náležitostech a způsobu

vedení evidence investičního zprostředkovateleČeská národní banka stanoví podle § 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb.,

o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 57/2006 Sb., zákona

č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona

č. 230/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 139/2011 Sb. a

zákona č. 188/2011 Sb.:Čl. IVyhláška č. 231/2009 Sb., o náležitostech a způsobu vedení deníku

obchodníka s cennými papíry a náležitostech a způsobu vedení evidence

investičního zprostředkovatele, se mění takto:1. V § 1 se slova „Evropských společenství^1)“ nahrazují slovy

„Evropské unie^1)“.2. § 3 včetně nadpisu zní:㤠3Náležitosti evidence investičního zprostředkovateleEvidence investičního zprostředkovatele obsahuje:a) údaje o přijatých a předaných pokynech týkajících se investičních

nástrojů podle přílohy č. 2 k této vyhlášce ab) údaje o smlouvách týkajících se poskytovaných investičních služeb

podle přílohy č. 3 k této vyhlášce.“.3. V § 4 odst. 2 se za slovo „evidenci“ vkládají slova „podle § 3“.4. V § 4 odstavec 4 zní:„(4) Obchodník s cennými papíry a investiční zprostředkovatel zaznamená

změny údajů v deníku obchodníka s cennými papíry nebo v evidenci podle

§ 3 bez zbytečného odkladu takto:a) jedná-li se o změnu pokynu nebo obchodu, provede změnu zaznamenáním

zrušení původního záznamu a zaznamenáním nového pokynu nebo obchodu,b) jedná-li se o jinou změnu než uvedenou v písmenu a), provede opravu

údajů v evidenci.“.5. V § 4 odst. 6 se slova „evidence přijatých a předaných pokynů

investičního zprostředkovatele“ nahrazují slovy „evidence podle § 3“.6. Přílohy č. 1 až 3 znějí:„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 231/2009 Sb.Náležitosti deníku obchodníka s cennými papíry1. Informace o pokynechEvidence informací o pokynech obsahuje, včetně údajů uvedených v čl. 7

a čl. 8 odst. 2 přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se

provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující trhy

finančních nástrojů ), alespoň tyto údaje:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název pole Stručný popis

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo pokynu Jedinečné číslo pokynu v evidenci obchodníka s cennými papíry. Jedná se o jednoznačnou

identifikaci pokynu přijatého od zákazníka k obstarání investiční služby.Cenová notace Kód měny, ve které je pokyn zadán.Typ vztahu Typ vztahu podle smlouvy se zákazníkem, na základěkteré byl pokyn zadán. Možnosti vyplnění -

obhospodařovatelský vztah, jiný než obhospodařovatelský, vlastní pokyn.Typ pokynu Bližší specifikace pokynu. Možnosti vyplnění - například limit order, market order, market

on close, market on open, limit on close, limit onopen, volume weighted average price, sell

stop order, buy stop order, stop limit order, trailing stop order, market if touched,

one cancels other order, in line order, contingentorder nebo participate don't initiate,

careful discretion nebo over the day.Přijetí pokynu - způsob Způsob přijetí pokynu. Možnosti vyplnění - například telefon, e-mail, osobně,

pošta (kurýr), fax, internet nebo informační systém obchodníka s cennými papíry, swift,

média (terminál Bloomberg, Reuters, atd.), jiný způsob.Přijetí pokynu - datum Datum přijetí pokynu.Přijetí pokynu - čas Čas přijetí pokynu.Číslo pokynu propojovací Jedinečné číslo pokynu zákazníka, na základě kterého došlo ke custody převodu nebo

podobnému typu převodu, kterým byly investiční nástroje převedeny na majetkový účet. Jedná

se o číslo pokynu spojující obchody a převody navazující na původní obchod.Identifikace zadavatele Jedinečná identifikace osoby, která dává pokyn k nákupu, prodeji nebo převodu

investičního nástroje. Jedná se o zákazníka nebo jeho zmocněnce, resp. obchodníka s cennými

papíry v případě obhospodařování nebo obchodu na vlastní účet. Pro identifikaci se používají

stejná pravidla jako pro identifikaci zákazníka.Identifikace zákazníka Jedinečná identifikace zákazníka, pro kterého je pokyn zadán.

K identifikaci osoby mající povolení orgánu dohledu k poskytování investičních služeb musí

být použit mezinárodní identifikační kód banky BIC- SWIFT/Bank Identifier Code (podle

ISO 9362). V ostatních případech bude toto pole obsahovat buď identifikační číslo (IČO),

nebo rodné číslo zákazníka. Pokud takové číslo neexistuje, obchodník s cennými papíry

použije k identifikaci náhradní identifikační číslo přidělené osobou vedoucí centrální

evidenci cenných papírů nebo použije jedinečné číslo přidělené zákazníkovi způsobem

stanoveným vnitřními předpisy. Identifikace zákazníka bude vyplněna i pro transakce na

vlastní účet pro sebe, identifikací bude BIC obchodníka s cennými papíry.Platnost pokynu - datum Datum určující nejzazší den lhůty, ve které má býtna základě pokynu uzavřen obchod.Identifikace Obchodník s cennými papíry identifikuje investičnínástroj uvedením identifikačního

investičního označení podle mezinárodního systému číslování proidentifikaci cenných papírů (ISIN

nástroje - podle ISO 6166).

V případě, že investiční nástroj nemá přidělen ISIN, obchodník s cennými papíry v případě

standardizovaných derivátů identifikuje investičnínástroj uvedením alternativní identifikace

tzv. AII - Alternative Instrument Identifier. Pokud nelze ani jednu z těchto identifikací

použít, obchodník s cennými papíry identifikuje investiční nástroj uvedením jiného

jednoznačného identifikačního kódu (například Exchange product code, ticker), který

je pro předmětný investiční nástroj obvyklý, nebo použije jedinečné číslo přidělené

investičnímu nástroji způsobem stanoveným vnitřními předpisy, zejména v případě OTC derivátů.Ukazatel nákupu/prodeje Označuje se z pohledu obchodníka s cennými papíry pro obchod na vlastní účet a z pohledu

zákazníka pro obchod na účet a jménem zákazníka. Možnosti vyplnění - nákup, prodej.Limitní cena 1 Limitní cena, za kterou má být investiční nástroj koupen, prodán nebo převeden.

U dluhových investičních nástrojů se uvede relativní vyjádření ceny v procentech.Limitní cena 2 Další parametr pokynu. Například u pokynu typu stop-limit order nebo trailing stop order.Limitní objem Maximální finanční limit, za který má být pokyn vykonán, u dluhových investičních nástrojů

se jedná o objem bez naběhlých úroků.Požadované množství/ Počet jednotek investičních nástrojů, nominální hodnota dluhopisů nebo počet derivátových

nominální hodnota smluv, které jsou součástí pokynu. U dluhových investičních nástrojů je vyplněna celková

nominální hodnota pokynu.Notace množství Notace množství, které je vyjádřeno v poli "Požadované množství/nominální hodnota".

Možnosti vyplnění - kusy, nominální hodnota.Požadované datum Datum požadovaného vypořádání transakce.

vypořádáníPožadovaná protistrana Identifikační údaje požadované protistrany. V případě, že požadovanou protistranou je

regulovaný trh nebo mnohostranný obchodní systém (aukce, order-driven systém), je pro

identifikaci použit kód MIC - Market Identifier Code (podle ISO 10383). V ostatních

případech bude k identifikaci požadované protistrany použit buď mezinárodní identifikační

kód banky (BIC) nebo identifikační číslo osoby (IČO) nebo rodné číslo zákazníka. Pokud

takové číslo neexistuje, obchodník s cennými papíry použije k identifikaci náhradní

identifikační číslo přidělené osobou vedoucí centrální evidenci cenných papírů nebo

použije jedinečné číslo přidělené zákazníkovi způsobem stanoveným vnitřními předpisy

(viz Identifikace zákazníka).

Pokud pole není vyplněno, znamená to, že zákazník tuto položku nespecifikoval a

obchodník postupuje podle všeobecných obchodních podmínek.Další dispozice Další specifické údaje ke způsobu provedení pokynu, jako jsou další podmínky platnosti

nebo objemu (například fill or kill, all or none),případně popis nestandardního požadavku

(například specifikace určitého obchodního systémuna konkrétním převodním místě).Úplata OCP Výše úplaty za podání a případně zrušení pokynu, účtovaná jako odměna obchodníkovi

s cennými papíry, lze-li ji přímo přiřadit k danému pokynu. Neuvádí se zde tedy

například jednorázové poplatky za uzavření obstaravatelské smlouvy, paušální poplatky.Úplata OCP - měna Kód měny úplaty obchodníkovi s cennými papíry.Identifikace třetí osoby Jedinečná identifikace třetí osoby v případě, kdy obchodník s cennými papíry používá

pro obstarání pokynu jiné osoby.

V případě osoby mající povolení orgánu dohledu k poskytování investičních služeb na území

EHP je vždy použito označení mezinárodním identifikačním kódem banky (BIC).

Úplata třetí osobě Výše úplaty za podání a případně zrušení pokynu účtovaná jako odměna, pokud obchodník

s cennými papíry používá pro obstarání pokynu třetí osobu, lze-li ji přímo přiřadit

k danému převodu. Nezahrnují se sem tedy napříkladjednorázové poplatky za uzavření

obstaravatelské smlouvy, paušální poplatky.Úplata třetí osobě Kód měny úplaty třetí osobě.

- měnaPřijetí zrušení pokynu Datum přijetí zrušení pokynu od zákazníka/zmocněnce/investičního zprostředkovatele.

- datum Nevyplňuje se při zrušení pokynu ze strany obchodníka.Přijetí zrušení pokynu Čas přijetí zrušení pokynu od zákazníka/zmocněnce/investičního zprostředkovatele.

- čas Nevyplňuje se při zrušení pokynu ze strany obchodníka.Předání zrušení pokynu Datum zrušení pokynu nebo předání zrušení pokynu třetí osobě nebo převodnímu místu.

- datumPředání zrušení pokynu Čas zrušení pokynu nebo předání zrušení pokynu třetí osobě nebo převodnímu místu.

- časDůvod zrušení Důvod zrušení pokynu. Možnosti vyplnění - nedostatek prostředků klienta, hrozící nebo

aktuální střet zájmů, hrozící narušení průhlednosti trhu, podezření na legalizaci

výnosů z trestné činnosti, vnitřní informace, zrušení pokynu obchodníkem s cennými

papíry z jiného důvodu, zrušení pokynu zákazníkem.S výjimkou možnosti "zrušení

pokynu zákazníkem" se jedná o důvody ze strany obchodníka s cennými papíry.Požadavek na nezveřejnění Indikace skutečnosti, zda zákazník požádal o nezveřejnění neprovedeného limitního

limitního pokynu pokynu podle § 31 odst. 5 vyhlášky č. 303/2010 Sb., o podrobnější úpravě některých

pravidel při poskytování investičních služeb.Nestandardní požadavek Indikace skutečnosti, že požadavek zákazníka na provedení pokynu je odlišný od pravidel

na provedení pokynu provádění pokynu obchodníka s cennými papíry podle§ 29 vyhlášky č. 303/2010 Sb.,

o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb.Zveřejnění pokynu Datum zveřejnění okamžitě nevykonatelného limitního pokynu.

- datumZveřejnění pokynu - čas Čas zveřejnění okamžitě nevykonatelného limitního pokynu.Předání pokynu - datum Datum předání pokynu třetí osobě nebo objednávky na převodním místě.Předání pokynu - čas Čas předání pokynu třetí osobě nebo objednávky na převodním místě.Makléř 1 Interní identifikace osoby, včetně vázaného zástupce, která prováděla odborné obchodní

činnosti související s pokynem nebo identifikace investičního zprostředkovatele, který v daném

případě jednal s klientem.Makléř 2 Interní identifikace další osoby, která prováděla odborné obchodní činnosti související

s pokynem.2. Informace o obchodechEvidence informací o obchodech obsahuje, včetně údajů uvedených v čl. 8

přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se provádí směrnice

Evropského parlamentu a Rady upravující trhy finančních nástrojů^1),

alespoň tyto údaje:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název pole Stručný popis

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cenová notace Měna, v níž je vyjádřena cena.Typ transakce Typ provedené transakce. Možnosti vyplnění - obchod, využití opce nebo práva, buy and sell,

repo, půjčka, custody převod, předané vypořádání, obchod na primárním trhu, rozúčtování na

sběrném účtu.

Kategorie zákazníka Kategorie profesionálního a neprofesionálního zákazníka podle § 2a a § 2b zákona č. 256/2004 Sb.,

- MIFID o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k poskytované službě

a k investičnímu nástroji. Možnost vyplnění - profesionální zákazník, profesionální na žádost,

neprofesionální zákazník.Číslo pokynu Číslo pokynu v evidenci obchodníka s cennými papíry.Referenční číslo obchodu Jedinečné referenční číslo obchodu přidělené místem (regulovaným trhem, mnohostranným

obchodním systémem nebo vypořádacím systémem), kdese transakce uskutečnila. V případě, že

taková identifikace neexistuje nebo není obchodníkovi s cennými papíry dostupná, přidělí

referenční číslo obchodu obchodník s cennými papíry podle vnitřních předpisů. Toto číslo

musí být shodné s údajem v hlášení obchodů podle vyhlášky o předkládání výkazů a dalších

informací obchodníky s cennými papíry České národní bance.Autor čísla obchodu Identifikace osoby, která přidělila referenční číslo obchodu.Datum uskutečnění Den, kdy byl obchod proveden.

obchoduČas uskutečnění obchodu Čas, kdy byl obchod proveden.Ukazatel nákupu/prodeje Označuje se z pohledu obchodníka s cennými papíry pro obchod na vlastní účet a z pohledu

zákazníka pro obchod na účet a jménem zákazníka. Možnosti vyplnění - nákup, prodej.

Postavení Označuje, zda obchodník s cennými papíry provedl obchod na vlastní účet (buď svým jménem,

nebo jménem zákazníka), nebo na účet a jménem zákazníka.Identifikace Obchodník s cennými papíry identifikuje investičnínástroj uvedením identifikačního označení

investičního nástroje podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN).

V případě, že investiční nástroj nemá přidělen ISIN, obchodník s cennými papíry, v případě

standardizovaných derivátů, identifikuje investiční nástroj uvedením alternativní

identifikace tzv. AII - Alternative Instrument Identifier. Pokud nelze ani jednu z těchto

identifikací použít, obchodník s cennými papíry identifikuje investiční nástroj uvedením

jiného jednoznačného identifikačního kódu (například Exchange product code, ticker),

který je pro předmětný investiční nástroj obvyklý,nebo použije jedinečné číslo přidělené

investičnímu nástroji způsobem stanoveným vnitřními předpisy, zejména v případě OTC derivátů.Identifikace zákazníka Identifikační údaje zákazníka, pro kterého byl obchod realizován.

Zákazník je identifikován rodným číslem fyzické osoby, identifikačním číslem právnické osoby

(IČO) nebo náhradní identifikací přidělenou zákazníkovi osobou vedoucí centrální evidenci

cenných papírů namísto takového čísla, nebo jedinečným číslem přiděleným zákazníkovi způsobem

stanoveným vnitřními předpisy obchodníka s cennými papíry, pokud mu rodné číslo, identifikační

číslo právnické osoby (IČO) nebo náhradní identifikace nebyly přiděleny. Je-li zákazníkem

obchodník s cennými papíry, je vždy označen mezinárodním identifikačním kódem banky (BIC).Jednotková cena v měně Cena jednoho cenného papíru nebo derivátové smlouvy bez provize a naběhlých úroků. V případě

futures na index obchodovaných v bodech se jedná ocenu vyjádřenou v měně, tzn. počet bodů

násobený hodnotou bodu v měně.

Může být vyplněn pouze jeden z údajů o ceně - Jednotková cena v měně nebo Jednotková cena

v procentech.Jednotková cena U dluhových investičních nástrojů se uvede relativní vyjádření ceny.

v procentech Může být vyplněn pouze jeden z údajů o ceně - Jednotková cena v měně nebo Jednotková cena

v procentech.Množství/nominální Počet jednotek investičních nástrojů, nominální hodnota dluhopisů nebo počet derivátových smluv,

hodnota které jsou součástí obchodu. U dluhovýchinvestičních nástrojů se uvede celková

nominální hodnota obchodu.Notace množství Notace množství, které je vyjádřeno v poli "Množství/nominální hodnota". Možnosti

vyplnění - kusy, nominální hodnota.Protistrana Identifikační údaje protistrany v obchodu. V případě, že protistranou je trh (aukce,

order-driven systém), je k identifikaci použit kódMIC. Osoby jsou identifikovány rodným číslem

fyzické osoby, identifikačním číslem právnické osoby nebo náhradní identifikací přidělenou

zákazníkovi osobou vedoucí centrální evidenci cenných papírů namísto takového čísla nebo

jedinečným číslem přiděleným zákazníkovi způsobem stanoveným vnitřními předpisy obchodníka

s cennými papíry, pokud mu rodné číslo, identifikační číslo právnické osoby (IČO) nebo

náhradní identifikace nebyly přiděleny. Je-li protistranou obchodník s cennými papíry, je vždy

označen mezinárodním identifikačním kódem banky (BIC).Identifikace místa Identifikace místa, kde byl obchod realizován. Součástí identifikačních údajů musí být

v případě, že je tímto místem obchodní systém, jeho jedinečný harmonizovaný identifikační kód;

v ostatních případech je uveden kód "XOFF". V případě regulovaných trhů a mnohostranných

obchodních systémů je pro identifikaci použit MIC,pro případ systematického internalizátora

se bude jednat o BIC.Předpokládaný den Datum sjednaného vypořádání obchodu či převodu, například registrace práv, úhrada ceny derivátu.

vypořádáníSkutečný den vypořádání Datum závěrečného vypořádání obchodu či převodu, například registrace práv, úhrada ceny derivátu.

Pole obsahuje obvykle stejnou hodnotu jako "Předpokládaný den vypořádání", pouze v případě,

že obchod není řádně vypořádán, uvede se datum závěrečného vypořádání, případně dovypořádání.Objem obchodu Celkový objem obchodu, včetně naběhlých úroků v případě dluhopisů, v měně podle pole "Cenová

notace". V případě derivátů pole obsahuje celkovoucenu zaplacenou v čase uskutečnění

obchodu, například celková prémie u opcí, u futures se jedná o násobek ceny, množství

a cenového multiplikátoru. U derivátů, kde nedochází k žádné úhradě v čase uskutečnění

obchodu, bude vyplněna hodnota 0.Úplata OCP Výše úplaty za obstarání nákupu, prodeje či jinéhopřevodu, účtovaná jako odměna obchodníkovi

s cennými papíry, lze-li ji přímo přiřadit k danému převodu. Neuvádí se zde tedy

například jednorázové poplatky za uzavření obstaravatelské smlouvy nebo paušální poplatky.Úplata OCP - měna Kód měny úplaty obchodníka s cennými papíry.Úplata třetí osobě Výše úplaty související s obstaráním nákupu, prodeje či jiného převodu, účtovaná jako odměna

nebo poplatek třetím osobám v případě, že je přeúčtována k úhradě zákazníkovi. Skládá-li se

tato položka z více poplatků v různých měnách, vyjádří obchodník tuto položku v měně, kterou

si určí, a pro přepočet zvolí oficiální kurz ČNB.Úplata třetí osobě Kód měny úplaty třetí osobě.

- měnaDatum zrušení obchodu Datum případného zrušení obchodu.Čas zrušení obchodu Čas případného zrušení obchodu.Makléř 3 Interní identifikace osoby, která prováděla odborné obchodní činnosti související s obchodem či

převodem investičního nástroje.Makléř 4 Interní identifikace další osoby, která prováděla odborné obchodní činnosti související s obchodem či

převodem investičního nástroje.3. Informace o nástrojíchEvidence informací o investičních nástrojích, jejichž identifikace je

použita v informacích o pokynech a v informacích o obchodech a které

nejsou kótovanými investičními cennými papíry podle § 3 odst. 2 písm.

a) a b) zákona, obsahuje alespoň tyto údaje:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název pole Stručný popis

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Měna nominální Měna nominální hodnoty investičního nástroje. V případě derivátu se jedná o měnu, ve které je

hodnoty/realizační vyjádřena realizační cena investičního nástroje, nebo se může jednat i o měnu, ve které je

ceny vyjádřena hodnota bodu pro deriváty na index.Druh nástroje (ČNB) Druh investičního nástroje podle číselníku ČNB.Typ podkladového aktiva Rozlišení derivátových kontraktů a strukturovanýchproduktů podle druhu podkladového

aktiva podle číselníku ČNB.Rozlišení podle sídla Rozlišení investičních nástrojů podle sídla emitenta příslušného investičního nástroje.

emitentaIdentifikace Obchodník s cennými papíry identifikuje investičnínástroj uvedením identifikačního označení

investičního nástroje podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN).

V případě, že investiční nástroj nemá přidělen ISIN, obchodník s cennými papíry, v případě

standardizovaných derivátů, identifikuje investiční nástroj uvedením alternativní identifikace

tzv. AII - Alternative Instrument Identifier. Pokud nelze ani jednu z těchto identifikací

použít, obchodník s cennými papíry identifikuje investiční nástroj uvedením jiného

jednoznačného identifikačního kódu (například Exchange product code, ticker), který je

pro předmětný investiční nástroj obvyklý, nebo použije jedinečné číslo přidělené

investičnímu nástroji způsobem stanoveným vnitřními předpisy, zejména v případě OTC derivátů.Typ identifikace Typ identifikace investičního nástroje podle číselníku ČNB.

investičního nástrojeNázev investičního Název investičního nástroje označuje emitenta a obsahuje další specifické údaje o investičním

nástroje nástroji. Doporučuje se využití ISO 18774 FISN (Financial Instrument Short Name).Identifikace Obchodník s cennými papíry identifikuje podkladovýinvestiční nástroj uvedením identifikačního

podkladového označení podle mezinárodního systému číslování proidentifikaci cenných papírů (ISIN).

investičního nástroje Vyplňuje se i v případech, kdy má investiční nástroj charakter strukturovaného produktu,

například investiční nástroj s vloženou derivátovou složkou, kde splátky nebo jistina jsou

popsány jako matematická funkce hodnoty podkladového aktiva.

V případě, že ISIN nebyl investičnímu nástroji přidělen, obchodník s cennými papíry

identifikuje investiční nástroj uvedením jiného jednoznačného identifikačního kódu (například

Exchange product code, ticker), který je pro předmětný investiční nástroj obvyklý, nebo

použije jedinečné číslo přidělené investičnímu nástroji způsobem stanoveným vnitřními předpisy.

V případě, že je podkladovým aktivem měna, je možno použít i ISO 4217 Currency Code.Typ identifikace Typ identifikace podkladového investičního nástroje podle číselníku ČNB.

podkladového

investičního nástrojeNázev podkladového Název investičního nástroje vztahující se na cennýpapír, který je podkladovým aktivem

nástroje v derivátové smlouvě, jakož i na převoditelný cenný papír spadající pod čl. 4 odst. 1

bod 18 písm. c) směrnice 2004/39/ES.Druh nástroje (CFI) Harmonizované zařazení investičního nástroje podleISO 10962 - CFI kód, který je předmětem

obchodu. Uvádí se přinejmenším, zda investiční nástroj patří do některé z nejvyšších kategorií

podle jednotného a mezinárodně uznávaného standardu pro klasifikaci investičních nástrojů. Při

užití pole je požadováno alespoň rozlišení kategorie a skupiny (první dva znaky). Není-li v době

stanovení kódu informace o některém z atributů (třetí až šestý znak) dostupná nebo použitelná,

použije se pro příslušný atribut "X". Jedná se o nepovinné pole.Datum Datum splatnosti dluhopisu či jiné formy dluhovéhocenného papíru nebo datum realizace

splatnosti/realizace smlouvy/datum splatnosti derivátové smlouvy.Realizační cena Realizační cena opce či jiného investičního nástroje.Cenový Počet jednotek daného investičního nástroje v obchodovaném balíku (například počet derivátů

multiplikátor/hodnota či cenných papírů, které představují jeden kontrakt). Počet jednotek investičního nástroje

bodu obsažený v jednotce obchodovatelného množství,například počet cenných papírů reprezentovaný

jedním kontraktem, například opcí. V případě derivátu na index vyjadřuje hodnotu jednoho

bodu indexu v měně, která je uvedena v poli "Měna nominální hodnoty/realizační cena". Pole

může obsahovat i multiplikátor v případě futures na jednotlivé akcie.Aktuální nominální Aktuální nominální hodnota investičního nástroje.

hodnotaVysvětlivka Upřesňující poznámka k investičnímu nástroji, například komentář ke struktuře OTC derivátu,

dohodnutým sazbám apod.4. Informace o osobáchEvidence informací o osobách, jejichž identifikace se vyskytuje v

informacích o pokynech a v informacích o obchodech, obsahuje alespoň

tyto údaje:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název pole Stručný popis

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Identifikace osoby Jednoznačná identifikace osoby použitá v deníku obchodníka s cennými papíry. K identifikaci

osoby mající povolení orgánu dohledu k poskytováníinvestičních služeb (obchodník s cennými

papíry - obdobně jako při hlášení obchodů podle vyhlášky o předkládání výkazů a dalších

informací obchodníky s cennými papíry České národní bance) musí být použit mezinárodní

identifikační kód banky BIC. V ostatních případechbude toto pole obsahovat buď identifikační

číslo osoby (IČO) (8 míst), nebo rodné číslo. Pokud takové číslo neexistuje, obchodník

s cennými papíry použije k identifikaci náhradní identifikační číslo přidělené osobou vedoucí

centrální evidenci cenných papírů nebo použije jedinečné číslo přidělené způsobem stanoveným

vnitřními předpisy.

Kombinace tohoto pole s polem "Autor identifikace osoby" v případě jeho vyplnění musí být

shodná s identifikací zákazníka uváděnou v hlášeníobchodů podle vyhlášky o předkládání

výkazů a dalších informací obchodníky s cennými papíry České národní bance.Typ identifikace osoby Typ identifikace osoby podle číselníku ČNB.Ekonomický sektor osoby Ekonomický sektor osoby podle číselníku ČNB.Autor identifikace osoby Vyplňuje se pouze v případě, že identifikací příslušné osoby je interní identifikace

přidělená obchodníkem s cennými papíry způsobem stanoveným vnitřními předpisy. V takovém

případě bude pole obsahovat BIC obchodníka s cennými papíry.Datum narození Datum narození fyzické osoby, k jejíž identifikacinebylo použito rodného čísla.Identifikace osoby (IČO) Identifikační číslo osoby (IČO) v případě osob, které jsou primárně identifikovány pomocí

BIC. Pole je povinné u osob identifikovaných pomocí BIC v případě, že pole "Adresa sídla - stát"

je CZ. U zahraničních osob se uvádí obdoba IČO - identifikace v registru společností dané země.Název/Příjmení Obchodní firma/název právnické osoby nebo příjmenífyzické osoby. Jedná se o příjmení

občana zapsané v matrice, popř. jiné úřední listině nebo se jedná o příjmení osoby, která nemá

státní občanství ČR, uvedené v úřední listině, například pasu.Jméno Jedná se o jméno občana zapsané v matrice, popř. jiné úřední listině nebo se jedná o jméno

osoby, která nemá státní občanství ČR, uvedené v úřední listině, například pasu.Adresa sídla - Název ulice a číslo popisné trvalého pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby

ulice,číslo (nebo její organizační jednotky, popř. pracoviště)nebo sídla fyzické osoby - podnikatele.Adresa sídla - obec Název obce, příp. doplněný o číslo nebo název městské části.Adresa sídla - PSČ Poštovní směrovací číslo.Adresa sídla - stát Kód státu.„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 231/2009 Sb.Náležitosti evidence investičního zprostředkovatele1. Evidence přijatých a předaných pokynůEvidence přijatých a předaných pokynů týkajících se investičních

nástrojů obsahuje alespoň tyto údaje:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název pole Formát pole Možné hodnoty pole Stručný popis

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Číslo pokynu 16(x) Jedinečné číslo pokynu v evidenci investičního

zprostředkovatele.2 Cenová notace 3(a) ISO 4217 - Currency Code Kód měny, ve které je pokyn zadán.3 Číslo smlouvy 16(x) Číslo smlouvy, na základě které je pokyn zadáván.4 Identifikace zadavatele Max 29(x) RČ/IČO/NID/interní Jednoznačná identifikace osoby, od které je

přijímán pokyn k nákupu, prodeji nebo převodu

investičního nástroje. Jedná se o zákazníka nebo

jeho zmocněnce. Pro pravidla užití jednotlivých

typů - viz blíže pole "Identifikace zákazníka".5 Identifikace zákazníka Max 29(x) RČ/IČO/NID/interní Jedinečná identifikace zákazníka, na jehož účet

je pokyn zadán.

Použije se buď identifikační číslo osoby (IČO)

(8 míst), nebo rodné číslo zákazníka (RČ).

Pokud takové číslo neexistuje, investiční

zprostředkovatel použije k identifikaci náhradní

identifikační číslo přidělené osobou vedoucí

centrální evidenci cenných papírů nebo použije

jedinečné číslo přidělené zákazníkovi způsobem

stanoveným vnitřními předpisy.6 Přijetí pokynu - datum 10(x) ISO 8601 Extended Date Datum přijetí pokynu.

Format; YYYY-MM-DD7 Přijetí pokynu - čas 8(x) ISO 8601 Time Format; Čas přijetí pokynu.

HH:MM:SS8 Přijetí pokynu - způsob 1(a) T = telefon

E = e-mail

O = osobně

P = pošta, kurýr Způsob přijetí pokynu.

F = fax

I = internet

S = Swift

9 Přijetí pokynu - místo Max 90(x) Určení místa, kde byl pokyn přijat, například

"sídlo společnosti","pobočka Brno".10 Platnost pokynu - datum 10(x) ISO 8601 Extended Date Datum určující nejzazší den lhůty, ve které

Format; YYYY-MM-DD má být na základě pokynu uzavřen obchod^1).11 Typ identifikace 1 (a) I = ISIN Typ identifikace investičního nástroje.

investičního nástroje O = ostatní (ticker, interní)12 Identifikace investičního 2(a)9(x)1(n) ISO 6166 - International Investiční zprostředkovatel identifikuje

nástroje Securities Identification investiční nástroj uvedením identifikačního

Number (ISIN) označení podle mezinárodního systému číslování

pro identifikaci cenných papírů (ISIN - podle

ISO 6166).V případě přestupu mezi fondy se uvede

identifikace cenného papíru kolektivního

investování, který je předmětem prodeje

(zdrojového fondu).V případě, že investiční nástroj nemá přidělen

ISIN, investiční zprostředkovatel identifikuje

investiční nástroj uvedením jiného jednoznačného

identifikačního kódu (například Exchange

product code, ticker), který je pro předmětný

investiční nástroj obvyklý, nebo použije

jedinečné číslo přidělené investičnímu nástroji

způsobem stanoveným vnitřními předpisy.13 Název investičního Max90(x) Název investičního nástroje označuje emitenta

nástroje a obsahuje další specifické údaje o investičním

nástroji. Doporučuje se využití ISO 18774

FISN (Financial Instrument Short Name).14 Kategorie pokynu 1(a) L = pokyn s limitní cenou

T = pokyn s dispozicí "co

nejlépe" (k provedení obchodu Kategorie pokynu určená zadavatelem2).

za aktuální cenu dosažitelnou

na příslušném trhu)

S = pokyn stop-loss nebo

stop-limit

F = pokyn k obchodu s cennými

papíry kolektivního investování

za předem neznámou cenu15 Další dispozice Max 90(x) Další specifické údaje k cenovému limitu nebo

způsobu provedení pokynu (například "ihned

nebo zruš", "všechno nebo nic"). V případě pokynu

k přestupu mezi fondy se zde uvede identifikace

cenného papíru kolektivního investování, který

má být nakoupen (cílového fondu).16 Ukazatel nákupu/prodeje 1(a) B = Nákup Směr pokynu z pohledu zákazníka.

S = Prodej U složených pokynů se uvede směr první (spotové)

části transakce.

U pokynu k poskytnutí investičních nástrojů

oproti přijetí peněžních prostředků a u pokynu

k přestupu mezi fondy se uvede směr S, u pokynu

k přijetí investičních nástrojů oproti poskytnutí

peněžních prostředků směr B.17 Typ transakce 1(a) D = obchod Pokynem k přestupu mezi fondy je pokyn k prodeji

T = přestup mezi fondy cenných papírů jednoho (pod)fondu kolektivního

R = repo operace investování a k následnému nákupu

B = buy/sell operace cenných papírů jiného (pod)fondu

P = půjčka investičního

nástroje.18 Limitní cena 1 Max19(d) Limitní cena, za kterou má být investiční

nástroj koupen nebo prodán.19 Limitní cena 2 Max19(d) Další parametr pokynu (například u pokynu typu

stop-limit order nebo trailing stop order)1).20 Limitní objem Max19(d) Maximální finanční limit, za který má být pokyn

proveden, u dluhových investičních nástrojů

se jedná o objem včetně naběhlých úroků1).21 Požadované Max19(x) Počet jednotek investičních nástrojů, nebo

množství/nominální úhrnná nominální hodnota dluhopisů.

hodnotaV případě přestupu mezi fondy se uvede požadované

množství cenných papírů kolektivního

investování, které jsou předmětem prodeje.Nebo hodnota "VŠE", v případě, že dochází k prodeji

všech investičních nástrojů a přitom není znám

počet jednotek, cena ani objem transakce.22 Notace množství 1(a) K = kusy Notace množství, které je vyjádřeno v poli

N = nominální hodnota "Požadované množství/nominální hodnota".23 Periodicita investice 1(a) A = Ročně

S = Pololetně

Q = Čtvrtletně Časové určení pravidelné investice.

M = Měsíčně

B = Každé dva měsíce

J = Jednorázově24 Identifikace třetí 11(x) ISO 9362 - SWIFT/Bank Identifikace osoby podle ustanovení

osoby Max 29(x) Identifier Code (BIC) § 29 odst. 1 písm. b) zákona, které

RČ/IČO/NID/interní investiční zprostředkovatel předává pokyn.K identifikaci osoby mající povolení

orgánu dohledu k poskytování investičních

služeb na území EHP (obchodník s cennými

papíry) musí být použit mezinárodní identifikační

kód banky BIC. V ostatních případech investiční

zprostředkovatel použije přidělené jedinečné číslo

(viz Identifikace zákazníka).25 Požadavek na nezveřejnění 1(a) Y = Ano Indikace skutečnosti, zda zákazník požádal

limitního pokynu N = Ne o nezveřejnění neprovedeného limitního pokynu

podle § 31 odst. 5 vyhlášky č. 303/2010 Sb.

o podrobnější úpravě některých pravidel při

poskytování investičních služeb.26 Nestandardní požadavek 1(a) Y = Ano Indikace skutečnosti, že požadavek zákazníka

na provedení pokynu N = Ne na provedení pokynu je odlišný od pravidel

provádění pokynu obchodníkem s cennými papíry

podle § 29 vyhlášky č. 303/2010 Sb. o podrobnější

úpravě některých pravidel při poskytování

investičních služeb, například pokud zákazník

sám určil převodní místo, kde má být pokyn proveden.27 Předání pokynu - datum 10(x) ISO 8601 Extended Date Datum předání pokynu třetí osobě.

Format; YYYY-MM-DD28 Předání pokynu - čas 8(x) ISO 8601 Time Format; Čas předání pokynu třetí osobě.

HH:MM:SS29 Způsob předání pokynu 1(a) T = telefon

E = e-mail

P = pošta, kurýr Způsob předání pokynu třetí osobě.

F = fax

I = internet

S = vložení pokynu přímo do

informačního systém třetí osoby

J = jiný způsob30 Přijetí zrušení pokynu - 10(x) ISO 8601 Extended Date Datum přijetí zrušení pokynu od zákazníka.

datum Format; YYYY-MM-DD

31 Přijetí zrušení pokynu - 8(x) ISO 8601 Time Format; Čas přijetí zrušení pokynu od zákazníka.

čas HH:MM:SS32 Předání zrušení pokynu - 10(x) ISO 8601 Extended Date Datum předání zrušení pokynu třetí osobě.

datum Format; YYYY-MM-DD33 Předání zrušení pokynu - 8(x) ISO 8601 Time Format; Čas předání zrušení pokynu třetí osobě.

čas HH:MM:SS34 Osoba jednající se Max29(x) RČ/IČO/NID/interní Identifikace osoby, včetně vázaného

zákazníkem 1 zástupce, která pokyn přijala.35 Osoba jednající Max29(x) RČ/IČO/NID/interní Vyplní se identifikace konkrétní osoby

se zákazníkem 2 ve smyslu ustanovení § 30 odst. 2 a

§ 32a odst. 4 zákona.2. Evidence osobEvidence informací o osobách, jejichž identifikace se vyskytuje v

evidenci přijatých předaných pokynů obsahuje alespoň tyto údaje:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název pole Formát pole Možné hodnoty pole Stručný popis

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Identifikace osoby 11(x) ISO 9362 - SWIFT/Bank Identifikace osoby použitá v evidenci

Max 29(x) Identifier Code (BIC) investičního zprostředkovatele.

IČO/RČ/NID/interní Použije se buď identifikační číslo osoby (IČO)

(8 míst), nebo rodné číslo. Pokud takové

číslo neexistuje, investiční zprostředkovatel

použije k identifikaci náhradní identifikační

číslo přidělené osobou vedoucí centrální

evidenci cenných papírů nebo použije jedinečné

číslo přidělené způsobem stanoveným vnitřními

předpisy.

K identifikaci osoby mající povolení orgánu

dohledu k poskytování investičních služeb

na území EHP musí být použit mezinárodní

identifikační kód banky BIC2 Typ identifikace osoby 1(a) I = identifikační číslo osoby

R = rodné číslo Typ použité identifikace osoby.

O = ostatní3 Datum narození 10(x) ISO 8601 Extended Date Datum narození fyzické osoby, k jejíž

Format; YYYY-MM-DD identifikaci nebylo použito rodného čísla.4 Autor identifikace osoby 11(x) IČO/RČ Vyplňuje se pouze v případě, že identifikací

ISO9362 - SWIFT/Bank příslušné osoby je interní identifikace

Identifier Code (BIC) přidělená investičním zprostředkovatelem

způsobem stanoveným vnitřními předpisy.

V takovém případě bude pole obsahovat

identifikaci investičního zprostředkovatele.5 Název/Příjmení Max 90(x) Obchodní firma/název právnické osoby nebo

příjmení fyzické osoby. Jedná se o příjmení

občana zapsané v matrice, popř. jiné úřední

listině nebo se jedná o příjmení osoby, která

nemá státní občanství ČR, uvedené v úřední

listině, například pasu.6 Jméno Max 40(x) Jméno fyzické osoby. Jedná se o jméno občana

zapsané v matrice, popř. jiné úřední

listině nebo se jedná o jméno osoby,

která nemá státní občanství ČR, uvedené

v úřední listině, například pasu.7 Adresa sídla - ulice, číslo Max 90(x) Název ulice a číslo popisné trvalého pobytu

fyzické osoby nebo sídla právnické osoby,

nebo její organizační jednotky, případně

pracoviště, nebo sídla fyzické osoby - podnikatele.8 Adresa sídla - obec Max 90(x) Název obce případně doplněný o číslo nebo

název městské části.

9 Adresa sídla - PSČ Max 90(x) Poštovní směrovací číslo.10 Adresa sídla - stát 2(a) ISO 3166 - ISO country code Kód státu.„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 231/2009 Sb.Evidence smluv týkajících se poskytovaných investičních služebEvidence smluv týkajících se poskytovaných investičních služeb obsahuje

základní údaje týkající se uzavřené smlouvy. Každý záznam v evidenci

smluv musí být přizpůsoben povaze konkrétní smlouvy. Investiční

zprostředkovatel vyplní jen ty údaje, které pro daný typ smlouvy

přichází v úvahu.Vždy musí být vyplněny údaje "Identifikace smlouvy", "Identifikace

zákazníka", "Smlouva - typ", "Smlouva - předmět", "Předání smlouvy -

datum", "Předání smlouvy - způsob", "Identifikace osoby jednající se

zákazníkem" a "Identifikace přejímající osoby".Evidence smluv týkajících se poskytovaných investičních služeb obsahuje

alespoň tyto údaje:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název pole Formát pole Možné hodnoty pole Stručný popis

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Identifikace smlouvy Max40(x) Jednoznačná identifikace smlouvy v evidenci

investičního zprostředkovatele (číslo smlouvy).2 Identifikace zákazníka Max 29(x) IČO/RČ/NID/interní Jednoznačná identifikace zákazníka.

Použije se buď identifikační číslo (IČO)

(8 míst), nebo rodné číslo zákazníka.

Pokud takové číslo neexistuje, investiční

zprostředkovatel použije k identifikaci

náhradní identifikační číslo přidělené osobou

vedoucí centrální evidenci cenných papírů.3 Uzavření smlouvy - datum 10(x) ISO 8601 Extended Date Datum uzavření smlouvy.

Format;

YYYY-MM-DD4 Platnost smlouvy 10(x) ISO 8601 Extended Date Datum, kdy závazek ze smlouvy zanikne,

Format; bylo-li ujednáno.

YYYY-MM-DD5 Smlouva - typ 1 (a) K = Komisionářská smlouva Typ uzavřené smlouvy.

o obstarání koupě nebo

prodeje cenného papíru

A = Smlouva o obhospodařování

cenných papírů

J = Jiný typ smlouvy6 Smlouva - předmět 1 (a) A = investiční cenné papíry Upřesnění druhu investičních nástrojů,které jsou

K = cenné papíry předmětem závazku ze smlouvy.

kolektivního investování

B = bez rozlišení druhu

investičních nástrojů7 Smlouva - další informace Max 90(x) Textové pole obsahující další informace

týkající se předmětu smlouvy. V případě

uvedení hodnoty J v položce "Smlouva - typ"

je vyplnění dalších informací povinné.8 Periodicita investice 1(a) A = Ročně Časové určení pravidelné investice.

S = Pololetně

Q = Čtvrtletně

M = Měsíčně

B = Každé dva měsíce

J = Jednorázově9 Měna investice 3(a) ISO 4217 - Currency Code Kód měny, ve které má být provedena investice,

která je předmětem smlouvy.10 Výše investice Max19(d) Výše jednorázové nebo pravidelné investice,

která je předmětem smlouvy.11 Předání smlouvy - datum 10(x) ISO 8601 Extended Datum předání smlouvy.

Date Format;

YYYY-MM-DD12 Předání smlouvy - způsob 1(a) O = osobně Způsob předání smlouvy.

E = e-mail

P = pošta, kurýr

F = faxem

I = internet13 Identifikace osoby Max 29(x) IČO/RČ/NID/interní Jednoznačná identifikace osoby, která jménem

jednající se zákazníkem investičního zprostředkovatele jednala se

zákazníkem (investiční zprostředkovatel

fyzická osoba, vázaný zástupce, zaměstnance

investičního zprostředkovatele fyzické

nebo právnické osoby).Použije se rodné číslo nebo identifikační číslo

(IČO) (8 míst). Pokud takové číslo neexistuje,

investiční zprostředkovatel použije

k identifikaci náhradní identifikační číslo

přidělené osobou vedoucí centrální evidenci

cenných papírů nebo použije jedinečné číslo,

které sám přidělí osobě jednající se zákazníkem.14 Identifikace přejímající 11(x) IČO/RČ/NID/interní Identifikace osoby, které byla smlouva předána.

osoby Max 29(x) ISO 9362 - SWIFT/Bank Použije se rodné číslo nebo identifikační

Identifier Code (BIC) číslo (IČO) (8 míst). Pokud takové číslo

neexistuje, investiční zprostředkovatel

použije k identifikaci náhradní identifikační

číslo přidělené osobou vedoucí centrální

evidenci cenných papírů nebo použije

jedinečné číslo, které sám přidělí osobě

jednající se zákazníkem.

V případě osoby mající povolení orgánu

dohledu k poskytování investičních služeb

na území EHP (obchodník s cennými papíry)

musí být použit mezinárodní identifikační

kód banky (BIC).".1) Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se

provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o

evidenční povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů,

transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a o

vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice.Čl. IIÚčinnostTato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2013.Guvernér:Ing. Singer, Ph.D., v. r.

Related Laws