o Úmluvě o celním projednávání mezinárodních přeprav nákladů


Published: 1966

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
70/1966 Sb.VYHLÁŠKAministra zahraničních věcíze dne 10. června 1966o Úmluvě o celním projednávání mezinárodních přeprav nákladů,

prováděných automobilovou dopravouDne 18. listopadu 1965 byla v Praze podepsána Úmluva o celním

projednávání mezinárodních přeprav nákladů, prováděných automobilovou

dopravou (Úmluva AGT).Podle svého článku 17. odstavce 1 vstoupila Úmluva v platnost dnem 17.

února 1966. Tímto dnem vstoupila rovněž v platnost pro Československou

socialistickou republiku.Český překlad Úmluvy se vyhlašuje současně.První náměstek ministra:JUDr. Gregor v.r.ÚMLUVAo celním projednávání mezinárodních přeprav nákladů, prováděných

automobilovou dopravou (Úmluva AGT)Smluvní strany, ve snaze urychlit a zjednodušit celní projednávání

nákladů, přepravovaných silničními vozidly, takto se dohodly:Čl.1(1) Ustanovení této Úmluvy se požívají při mezinárodní přepravě nákladů

silničními vozidly, evidovanými v jedné ze smluvních stran, jestliže se

přeprava provádí mezi územími smluvních stran a uvnitř jejich hranic.(2) Ustanovení odstavce 1 se vztahuje rovněž na přepravy nákladů v

kontejnerech, naložených na silniční vozidla.(3) Definice pojmů silničních vozidel a kontejnerů je uvedena v příloze

č. 1.Čl.2(1) Podkladem celního projednávání podle ustanovení této Úmluvy je

celní průvodní doklad, nazvaný manifest AGT, jehož vzor je uveden v

příloze č. 2.(2) K manifestu AGT musí být závazně připojeny specifikace, určené pro

celní orgány země určení nákladu, obsahující pojmenování a množství

přepravovaného nákladu.Čl.3(1) Manifesty AGT vydává dopravce nebo jiná organizace oprávněná k tomu

příslušnými orgány smluvních stran.(2) Celní správy smluvních stran si navzájem oznámí jména dopravců a

organizací a rovněž jejich změny.Čl.4(1) Manifest AGT může být použit jen na jednu přepravu, přičemž náklad

může být během cesty částečně vyložen nebo může být provedena jeho

přikládka.(2) Použití manifestu AGT končí poté, když celní nebo jiné orgány

oprávněné k tomu vnitrostátními předpisy potvrdí náležité ukončení

přepravy nákladu.(3) Způsob použití manifestu AGT je uveden v příloze č. 3.Čl.5(1) Při přepravě musí být náklad umístěn:a) v zaplombovaném ložném prostoru silničního vozidla nebob) v zaplombovaných kontejnerech, které mohou být naloženy na silničním

vozidle bez přiložení dalších celních závěr.(2) Silniční vozidla musí odpovídat podmínkám uvedeným v příloze č. 4.

Při přepravě nákladu musí být tato způsobilost potvrzena dokladem

vydaným podle vnitrostátních předpisů smluvních stran, ve kterých jsou

tato silniční vozidla evidována.(3) Kontejnery musí odpovídat podmínkám uvedeným v příloze č. 4.Čl.6(1) Těžký a (nebo) objemný náklad může se rovněž přepravovat za

podmínek uvedených v této Úmluvě. Vymezení pojmů takového nákladu je

uvedeno v příloze č. 1.(2) Těžký a (nebo) objemný náklad musí být v odesílací zemi opatřen

identifikačními znaky a rovněž podle možnosti a nezbytnosti musí být

přiloženy celní závěry.Čl.7(1) Celní závěry se přikládají na území té smluvní strany, kde začíná

přeprava nákladu s použitím manifestu AGT.(2) Celní orgány každé ze smluvních stran uznají celní závěry a

identifikační značky ostatních smluvních stran.(3) Jestliže v případech uvedených v této Úmluvě budou celní závěry

během přepravy sňaty, je příslušný celní orgán povinen přiložit celní

závěry nové.Čl.8(1) Budou-li během přepravy celní závěry nebo identifikační znaky

porušeny, anebo dojde-li k poškození nebo ztrátě nákladu, je řidič

povinen dostavit se k nejbližšímu celnímu nebo státnímu orgánu nebo

vyrozumět jej o tom.(2) V případě uvedeném v odstavci 1 musí celní nebo jiný státní orgán

provést kontrolu a její výsledky vyznačit v protokole, který musí

obsahovat číslo manifestu AGT, jméno dopravce a rovněž podpis a příčiny

porušení a učiněná opatření. Protokol podepisuje orgán, který ho sepsal

a taktéž řidič, který, jestliže si to přeje, může v něm zapsat

příslušné vysvětlení. Po kontrole se přikládají nové závěry a v případě

nezbytnosti se náklad opatří identifikačními znaky.(3) Ustanovení odstavce 2 se používají rovněž v těch případech, kdy

jsou skutečnosti uvedené v odstavci 1 zjištěny celními nebo jinými

státními orgány.Čl.9Jsou-li dodrženy všechny podmínky uvedené v této Úmluvě, celní orgány

smluvních stran:a) zpravidla nekontrolují přepravovaný náklad, pokud se při vývozu nebo

při dovozu neprovádí konečné celní projednání celého nákladu, nebo jeho

části;b) nevybírají za náklad žádné peněžní záruky k úhradě jak cla, tak i

jiných celních poplatků.Čl.10Dopravce je povinen během přepravy s použitím manifestu AGT zajistit

neporušenost celních závěr a identifikačních znaků a předkládat po celé

trase jízdy celním orgánům náklad společně s patřičně vyplněným

manifestem AGT a k němu přiloženými specifikacemi ve smyslu odst. 2,

článku 2.Čl.11(1) Dopravce odpovídá celní správě smluvní strany za úhradu cla, pokut

a jiných celních poplatků, předpisovaných při porušení ustanovení této

Úmluvy nebo zákonů smluvní strany, na jejímž území došlo k tomuto

porušení, za náklad přepravovaný pod celní závěrou.(2) Úhrada cla, pokut a jiných celních poplatků může být požadována do

jednoho roku ode dne vzniku práva úhrady.(3) Výdaje spojené s použitím ustanovení tohoto článku se hradí podle

úmluv o platech platných mezi smluvními stranami.Čl.12Ustanovení této Úmluvy se žádným způsobem nedotýkají zákonů a

vnitrostátních předpisů smluvních stran, týkajících se povolení,

veřejné bezpečnosti, zdravotních, veterinárních, fytopatologických a

jiných tomu podobných předpisů.Čl.13Tato Úmluva předvídá jen minimální celní zjednodušení a nevylučuje, aby

si smluvní strany stanovily výhodnější způsob.Čl.14Přílohy této Úmluvy tvoří její nedělitelnou část.Čl.15Tato Úmluva je vystavena k podpisu do 31. ledna 1966, po tomto datu

zůstává otevřena k přístupu.Čl.16Každý stát se může stát smluvní stranou této Úmluvy:a) podpisem,b) schválením po podpisu s výhradou schválení,c) přístupem.Čl.17(1) Tato Úmluva vstoupí v platnost devadesát dní po té, co ji tři státy

podepsaly bez výhrady schválení nebo odevzdaly depozitáři doklad o

schválení nebo přístupu.(2) Pro ostatní státy vstoupí tato Úmluva v platnost devadesát dní po

té, co ji podepsaly bez výhrady schválení nebo odevzdaly depozitáři

doklad o schválení nebo o přístupu.Čl.18(1) Každá ze smluvních stran může navrhnout příslušnou změnu této

Úmluvy, zašle-li svůj návrh depozitáři, který o tom uvědomí ostatní

smluvní strany.(2) K přijetí změny této Úmluvy je třeba souhlasu všech smluvních

stran. Neobdrží-li depozitář odpověď od smluvní strany za šest měsíců

ode dne, kdy obdržel oznámení ve smyslu odst. 1, má se za to, že tato

smluvní strana projevila s navrhovanou změnou souhlas. Změna vstoupí v

platnost devadesát dní po té, co depozitář obdržel souhlas poslední

smluvní strany.(3) Přílohy této Úmluvy mohou být změněny se souhlasem celních správ

všech smluvních stran. Ustanovení odstavců 1 a 2 se používá obdobným

způsobem.Čl.19(1) Každá ze smluvních stran může tuto Úmluvu vypovědět tím, že to

oznámí depozitáři. Výpověď vstoupí v platnost šest měsíců po té, co

depozitář obdrží oznámení o výpovědi.(2) Potom, kdy tato Úmluva ztratí svou platnost pro vypovídající

stranu, zůstávají její ustanovení v platnosti pro přepravy, které

započaly před tímto dnem.Čl.20Depozitářem této Úmluvy je vláda Československé socialistické

republiky, která všem smluvním stranám předá ověřené kopie této Úmluvy,

notifikuje podepsání, schválení, přístup, vstup této Úmluvy v platnost

a vstup Úmluvy v platnost pro každou smluvní stranu, jakož i oznámení

týkající se změny této Úmluvy a její výpovědi.Dáno v Praze dne 18. listopadu 1965 v jednom původním vyhotovení v

jazyce ruském.Na důkaz toho zmocněnci smluvních stran podepsali tuto Úmluvu.Za vládu Bulharské lidové republiky: s výhradou schváleníLazar Bonev v.r.Za vládu Maďarské lidové republiky:Ern Szemelka v.r.Za vládu Německé demokratické republiky:Gerhard Stauch v.r.Za vládu Polské lidové republiky: s výhradou schváleníJózef Konarzewski v.r.Za vládu Československé socialistické republiky:St. Saur v.r.Za vládu Svazu sovětských socialistických republik:A. Jefimov v.r.Příl.1Vysvětlení pojmů1. Silničními vozidly jsou všechny automobily, přívěsy a návěsy určené

k přepravě nákladu.2. Kontejnerem se rozumí zařízení určené k přepravě nákladu (přepravní

skříň, snímatelná cisterna nebo jiné podobné zařízení) s obsahem

alespoň 1 m3, dostatečně pevné, aby mohlo sloužit k několikerému

použití; upravené tak, aby se dalo lehce naplnit a vyprázdnit; zvlášť

přizpůsobené k vázané přepravě jak na silničním vozidle, tak na jiném

dopravním prostředku, a rovněž pro překládání ze silničního vozidla na

jiný dopravní prostředek. Dopravní prostředky a normální obal nejsou

kontejnery.3. Těžké a (nebo) objemné náklady jsou předměty o váze vyšší než 7000

kg, jejichž jeden rozměr je větší než 5 m nebo dva rozměry jsou větší

než 2 m, které jsou vyšší než 2 m a které při přepravě nemohou být buď

vůbec rozmontovány, anebo rozmontovány jen s velkými obtížemi.Příl.2Manifest AGT

.....čís. 00001Strana 1

------------------------------------------------------------------

1. Název organizace vydávající Manifest AGT------------------------------------------------------------------

2. Jméno dopravce------------------------------------------------------------------

3. Státní poznávací značka:

motorového vozidla ................

přívěsu (návěsu) ..................------------------------------------------------------------------

4. Počet a čísla specifikací------------------------------------------------------------------Rubriky 1 - 4 vyplňuje zástupce dopravce nebo jiné k tomu zmocněné

organizace

Strana 2

------------------------------------------------------------------

5. Potvrzení celního orgánu o projednání nákladu na počátku

přepravy s použitím Manifestu AGT------------------------------------------------------------------

6. Druh a množství přiložených celních závěr a identifikačních

znaků------------------------------------------------------------------

7. Potvrzení celních (státních) orgánů během přepravy------------------------------------------------------------------

Strana 3

------------------------------------------------------------------

8. Další potvrzení celních orgánů------------------------------------------------------------------

vjezd výjezd

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strana 4

------------------------------------------------------------------

9. Další záznamy celních (státních) orgánů během přepravy

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Příl.3Způsob používání Manifestu AGT1. Tiskopisy manifestu AGT jsou tištěny v jazyce ruském nebo německém,

a je-li to třeba, přeloženy do jazyka země, jejíž organizace manifest

AGT vydává.2. Dopravce nebo jím zmocněná organizace vyplní příslušné rubriky

manifestu AGT ve svém jazyce.3. Dopravce nebo organizace opatří manifest AGT pořadovými čísly. Před

pořadovým číslem musí být zkráceně uvedeno písmeny označení země

přijaté v mezinárodním styku pro silniční vozidla.4. Manifest AGT vydává se na náklad naložený na jednom silničním

vozidle. Je-li k přepravě nákladu použito přívěsu, vystavuje se

manifest AGT na tento náklad zvlášť.5. Jestliže je náklad, na nějž je vydán jediný manifest AGT určen

několika příjemcům, musí být na každý z nich specifikace vyplněny

zvlášť. Při přepravě nákladu v kontejnerech může být obsah kontejneru

určen jen jednomu příjemci.6. Celní orgán země, ve které přeprava nákladu začíná, přezkouší, zda

je manifest AGT vydán příslušným dopravcem nebo organizací, zda je

správně vyplněn, a mimoto, zda jsou zápisy o silničním vozidle a

specifikacích správně uvedeny.7. Po projednání zboží na počátku přepravy při použití manifestu AGT

učiní celní orgán v rubrice 5 manifestu příslušný záznam a v rubrice 6

uvede druh a množství přiložených celních závěr a při přepravě těžkého

a (nebo) objemného nákladu rovněž počet identifikačních znaků.8. Pohraniční celní orgány, provádějí projednání při průjezdu

silničního vozidla, potvrzují v rubrice 8 manifestu AGT vjezd a výjezd.9. V rubrice 9 manifestu AGT celní orgány poznamenají:a) částečnou vykládku nákladu;b) přikládku nákladu, přičemž v manifestu musí být dodatečně připsán

počet a čísla specifikací;c) nové celní závěry, přiložené v případech uvedených v bodech a) a b);d) sestavení protokolu v případech uvedených v článku 8 Úmluvy.10. Jestliže bude v jednotlivých rubrikách manifestu AGT nedostatek

místa pro zápisy, mohou se provádět doplňující zápisy s odvoláním na

příslušná čísla rubrik na straně 4 manifestu.11. Protokol, uvedený v článku 8 Úmluvy, sepisuje se v jazyce země, ve

které byl skutkový stav zjištěn, přičemž se jedno vyhotovení protokolu

přikládá k manifestu AGT.12.Celní (státní) orgány země, ve které přeprava nákladu končí,

provedou projednávání na základě manifestu AGT a k němu přiložených

specifikací a byla-li z hlediska celních předpisů přeprava provedena

správně, potvrdí manifest ve smyslu článku 4 Úmluvy.13. Po skončení přepravy při použití manifestu AGT zůstává tento

manifest celnímu orgánu.14. V případě nezbytnosti celní orgány budou vyžadovat, aby údaje,

obsažené v rubrice 4 manifestu AGT byly potvrzeny podpisem řidiče.Příl.4Technické podmínky pro silniční vozidla a kontejneryA.Silniční vozidlaI.Všeobecná ustanoveníSilniční vozidla musí být konstruována a zařízena tak, aby1. z části silničního vozidla, které je pod celní závěrou, nebylo možno

vyjmout nebo do ní vložit náklad, aniž zůstanou viditelné stopy lomu

nebo poškození celní závěry;2. v nich nebyly tajné prostory pro ukrytí nákladu;3. je bylo možno uzavřít celními závěrami jednoduchým a běžným

způsobem;4. všechny prázdné prostory (skřínky, nádrže, ostatní místa), ve

kterých může být uložen náklad, byly lehce přístupné pro celní

prohlídku;5. prázdné prostory mezi různými příčkami, tvořícími stěny, podlahu a

střechu, jejichž vnitřní obložení bylo dokonale upevněno a celistvé a

nemohlo být odstraněno, aniž zůstanou viditelné stopy.II.Ložný prostorLožný prostor musí být zkonstruován takto:1. Stěny, podlaha a střecha musí být konstruovány z kovových plátů,

prken nebo desek dostatečně pevných a příslušné síly, pevně spojených

(přivařených, spojených nýty nebo v čep apod.), aby mezi nimi nebyly

mezery dovolující přístup k obsahu; tyto části musí být přesně zasazeny

a upevněny tak, aby ani jednu z nich nebylo možno přemístit nebo

vyjmout, aniž zůstanou viditelné stopy po vypáčení nebo poškození celní

závěry;2. provádí-li se montáž nýty, mohou být vsazeny zevnitř nebo zvenčí

silničního vozidla; nýty, které spojují hlavní části stěn, podlahy a

střechy, musí být vsazeny přes spojené části. Neprovádí-li se montáž

nýtováním, pak šrouby nebo jiná zařízení k montáži, která drží hlavní

části ložného prostoru, musí být patřičně zašroubovány , zanýtovány

nebo přivařeny; ostatní šrouby nebo jiná zařízení pro montáž mohou být

umístěny uvnitř pod podmínkou, že matka bude zvenčí patřičně přivařena

a nebude zakryta neprůzračnou hmotou. Montáž kovových plátů a desek se

rovněž může provádět ohnutím anebo založením jejich okrajů uvnitř

silničního vozidla a upevněním těchto okrajů buď nýty, šrouby nebo

jinými zařízeními pro montáž, zapuštěnými do ohnutých nebo založených

okrajů nebo v případě nezbytnosti spojujícím zařízením, nebo kovovými

pruhy, ohnutými pod tlakem do tvaru skoby současně s okraji součástek,,

patřících k montáži a zajišťujících trvalý spoj, jak je vyobrazeno v

náčrtku č. 1.3. ventilační otvory jsou povoleny pod podmínkou, že jejich největší

rozměry nepřevýší 400 mm. Dovolují-li bezprostřední přístup do ložného

prostoru, zakrývají se kovovou sítí nebo perforovanou kovovou deskou

(průměr otvorů nesmí přesahovat 3 mm) a zabezpečují se přivařenou

kovovou síťkou (průměr otvorů nesmí přesahovat 10 mm). Nedovolují-li

bezprostřední přístup do ložného prostoru (např. v těch případech, kdy

je ventilace zajištěna systémem kolenových vzdušních ventilací nebo

systémem vzdušních ventilací s přepážkami), opatřují se týmž zařízením,

ale průměr otvorů těchto zařízení může dosahovat 10 mm a 20 mm (namísto

3 mm a 10 mm). Tato zařízení musí být upravena tak, aby nemohla být

zvenčí sejmuta, aniž zůstanou viditelné stopy. Kovové síťky musí být z

drátu ne slabšího než 1 mm, přičemž musejí být zhotoveny tak, aby

nebylo možno posunout drát a tím rozšířit otvory, aniž zůstanou

viditelné stopy.4. okénka jsou dovolena pod podmínkou, že budou opatřena sklem a

kovovou síťkou, jež jsou dokonale upevněny a nemohou být zvenčí

odstraněny. Největší rozměr průměru otvorů síťky nesmí přesahovat 10

mm.5. otvory v podlaze, upravené pro technické potřeby (např. k mazání,

naplnění pískových nádrží, k údržbě) musí být opatřeny kryty

připevněnými tak, aby nebylo zvenčí možno vniknout do ložného prostoru.III.Uzavření ložného prostoruZpůsoby uzavření ložného prostoru musí odpovídat těmto podmínkám:1. jakákoliv závěrová zařízení ložného prostoru (např. dvířka) musí být

opatřena zařízením umožňujícím jednoduše a běžně přiložit celní závěru.

Musí být k závěrovému zařízení přivařena nebo připevněna alespoň dvěma

šrouby, jejichž matky se zevnitř rozklepou nebo přivaří.2. Veřeje se zhotovují a připevňují tak, aby závěrová zařízení, jsou-li

uzavřena, nemohla být sejmuta se závěsů; šrouby, záklopky, tyče a

ostatní spojovací součástky musí být přivařeny k vnějším částem veřejí.

Nevyžaduje se to jedině tehdy, pokud dvířka a ostatní závěrová zařízení

jsou opatřena zvenčí nepřístupným uzavíracím mechanismem, který, když

je uzavřen, znemožňuje sejmutí dveří se závěsů;3. dvířka se musí uzavírat tak, aby nezůstávaly žádné mezery a aby bylo

zajištěno úplné a účinné uzavření;4. silniční vozidlo musí být opatřeno zařízením chránícím celní závěru

nebo musí být konstruováno tak, aby celní závěra byla dostatečně

chráněna.IV.Silniční vozidla pro zvláštní účelyVýše uvedené podmínky vztahují se rovněž na silniční vozidla pro

zvláštní účely (např. izotermická, ledárenská, chladírenská a stěhovací

silniční vozidla a cisterny), pokud odpovídají technickým zvláštnostem

vyplývajícím z určení těchto silničních vozidel. Kryty otvorů, kohoutky

potrubí a okénka k čištění cisteren musí být upravena tak, aby se

přiložení celních závěr mohlo provádět lehce a účinně.V.Silniční vozidla krytá plachtamiSilniční vozidlo kryté plachtou musí odpovídat těmto podmínkám:1. podmínky uvedené v oddílech II. a IV. části A této přílohy používají

se v nejvyšší možné míře;2. systém uzavření a ochrany větracích otvorů oddíl II, bod 3 části A

této přílohy může se skládat z vnější perforované kovové desky a

vnitřní kovové nebo jiné pevné síťky (dráty nemohou být posunuty, aniž

zůstanou viditelné stopy), přičemž deska a síťka se k plachtě

připevňuje tak, aby nebylo možno porušit jejich spojení, aniž zůstanou

viditelné stopy;3. plachta musí být zhotovena z pevného hrubého plátna nebo z tkaniny

pokryté plastickou hmotou nebo z neroztažitelné impregnované tkaniny

pod podmínkou, že nebude tmavě zbarvená. Plachta musí být zhotovena z

jednoho kusu nebo z několika pásů, z nichž každý pás musí být z jednoho

kusu;4. plachta musí být v bezvadném stavu a zhotovena tak, aby po uzavření

závěrového zařízení nebyl možný přístup k nákladu, aniž zůstanou

viditelné stopy;5. je-li plachta zhotovena z několika pásů, musí být okraje těchto pásů

založeny do sebe a prošity dvěma švy, které mohou být od sebe vzdáleny

nejméně 15 mm. Tyto švy musí být provedeny jak je znázorněno v náčrtku

č. 2; jestliže je však obtížné na některých částech plachty (např. na

zadních odklopných pásech a zesílených rozích pro pevnost prošít pásy

zmíněným způsobem, je třeba dostatečně zahnout okraj vnější části

plachty tak, jak je znázorněno v náčrtku č. 3. Nitky používané pro

každý ze dvou švů musí být viditelný pouze zevnitř, ale barva nitky

používaná pro tento šev musí se výrazně lišit od barvy samotné plachty.

Všechny švy musí být šity strojem.;6. Je-li plachta zhotovena z několika pásů tkaniny pokryté plastickou

hmotou,mohou být tyto pásy spojeny rovněž svařením podle náčrtku č. 4.

Okraj každého pásu musí překrývat okraj druhého pásu nejméně 15 mm.

Spojení pásů musí být provedeno po celé této šíři. Vnější okraj spojení

musí být zakryt páskou z plastické hmoty nejméně 7 mm širokou,

připojovanou týmž svářecím způsobem. Na této pásce a rovněž po každé

její straně, v šířce nejméně 3 mm, musí být vyražen standardní zřetelný

relief. Sváření se provádí tak, aby pásy nemohly být rozpojeny a znovu

spojeny, aniž zůstanou viditelné stopy;7. oprava se provádí způsobem znázorněným v náčrtku č. 5, sešívané

okraje musí být založeny do sebe a spojeny dvěma jasně viditelnými švy,

vzdálenými od sebe nejméně 15 mm. Barva nitě zvenčí musí se odlišovat

od barvy nitě viditelné zevnitř a od barvy samotné plachty. Všechny švy

musí být šity strojem. Oprava plachty z tkaniny pokryté plastickou

hmotou může se rovněž provádět způsobem popsaným v bodu 6;8. upínací kroužky musí být zasazeny tak, aby je nebylo možno zvenčí

odtrhnout. Oka v plachtě musí být zesílena kovem nebo kůží. Vzdálenost

mezi oky nesmí přesahovat 200 mm;9. plachta se připevňuje k bočnicím tak, aby přístup k nákladu byl

zcela znemožněn. Musí být podepřena alespoň třemi podélnými tyčemi nebo

latěmi, připevněnými na obou koncích ložného prostoru k obloukům nebo k

posledním bokům ložného prostoru; překračuje-li délka tohoto prostoru 4

m, povinně musí být alespoň jeden doplňující oblouk. Tyto oblouky musí

být připevněny tak, aby jejich poloha nemohla být zvenčí měněna;10. k připevnění plachty slouží:a) ocelové lano o průměru alespoň 3 mm; nebob) provazy konopné nebo sisálové v průměru alespoň 8 mm, potažené

průzračným neroztažitelným obalem z plastické hmoty; neboc) železné tyče - závory v průměru alespoň 8 mm.Potažení ocelových lan je nepřípustné s výjimkou průzračného

neroztažitelného obalu z plastické hmoty. Železné tyče - závory nesmí

být neprůzračnou hmotou potaženy;11. každé lano a každý provaz musí být z jednoho kusu a na obou koncích

musí být opatřeny kovovými koncovkami, každý z nich musí mít dutý nýt,

procházející lanem nebo provazem, a kterým je možno protáhnout motouz

pro celní pečeť nebo plombu. Lano nebo provaz musí být viditelné z obou

stran dutého nýtu, jak je znázorněno v náčrtku č. 6, aby bylo možno

přezkoušet, že jsou skutečně z jednoho kusu;12. každá železná tyč - závora musí být na jednom konci přizpůsobena

pro uzavření a na druhém konci opatřena hlavičkou, která znemožňuje

otáčet ji po ose, a musí být z jednoho kusu;13. ocelových lan nebo provazů je možno použít jen tehdy, není-li výška

bočnic silničního vozidla menší než 350 mm, přičemž plachta musí

zakrývat tyto bočnice nejméně 300 mm;14. oba okraje části plachty zakrývající otvory určené k nakládce nebo

vykládce silničního vozidla musí se dostatečně překrývat. Kromě toho

musí se spojovat odklopnou částí ušitou zvenčí ve smyslu ustanovení

bodu 5 tohoto oddílu. Prostředky k upevnění musí být buď prostředky

uvedenými v bodu 10 tohoto oddílu, nebo koženými řemeny, nebo řemeny z

impregnované tkaniny, že jejich šíře bude nejméně 20 mm a síla 3 mm.B.KontejneryI.Všeobecná ustanoveníKontejnery musí být označeny, zkonstruovány a zařízeny tak, aby:1. na nich bylo trvanlivě vyznačeno pojmenování a adresa majitele,

tára, poznávací značky a čísla a rovněž označení, které je znázorněno v

náčrtku č. 7;2. z části kontejneru pod celní závěrou nebylo možno vyjmout nebo k ní

vložit náklad, aniž zůstanou zřejmé stopy odstranění nebo poškození

celní závěry;3. v nich nebyly žádné tajné prostory k ukrytí nákladu;4. celní závěry mohly k nim být přikládány jednoduchým a běžným

způsobem;5. všechny prázdné prostory, ve kterých může být uložen náklad, byly

lehce přístupné k provedení celní kontroly;6. prázdné prostory mezi různými příčkami tvořícími stěny, podlahu a

střechu, jejichž vnitřní obložení bylo dokonale upevněno a celistvé a

nemohlo být sňato, aniž zůstanou viditelné stopy.II.Konstrukce kontejnerůKontejnery musí být konstruovány takto:1. stěny, podlaha a střecha musí být konstruovány z kovových listů,

prken nebo desek dostatečně pevných a odpovídající síly, pevně

spojených (svařených, nýtovaných nebo začepovaných apod.), aby mezi

nimi nebyly mezery umožňující přístup k obsahu; tyto části musí být

přesně zasazeny a upevněny tak, aby ani jednu z nich nebylo možno

přemístit nebo vyjmout, aniž zůstanou viditelné stopy odstranění nebo

porušení celní závěry;2. základní spojovací součástky (např. šrouby, nýty) musí být vsazeny

zvenčí a opatřeny z vnitřní strany šroubovou maticí; musí být

spolehlivě zašroubovány, upevněny nebo přivařeny. Pod podmínkou, že

šrouby, spojující hlavní části stěn, podlahy a střechy zasazují se

zvenčí, mohou se ostatní šrouby zasazovat zevnitř a matice musí být

spolehlivě zvenčí přivařena a nesmí být zakryta neprůzračnou hmotou;3. ventilační otvory jsou přípustné pod podmínkou, že jejich nejvyšší

rozměr nepřesahuje 400 mm. Pokud umožňují bezprostřední přístup dovnitř

kontejneru, opatřují se kovovou síťkou nebo perforovanou kovovou deskou

(průměr otvorů nesmí přesahovat 10 mm). Pokud neumožňují bezprostřední

přístup dovnitř kontejneru, opatřují se týmiž zařízeními, ale průměr

otvorů těchto sítěk může se obdobně rovnat 10 mm a 20 mm (namísto 3 mm

a 10 mm). Tato zařízení musí být konstruována tak, aby nebylo možno

posunout drát a tím rozšířit otvory, aniž zůstanou viditelné stopy.

Kovové síťky musí být z drátu o průměru alespoň 1 mm, přičemž musí být

zhotoveny tak, aby nebylo možno posunout drát a tím rozšířit otvory,

aniž zůstanou viditelné stopy;4. otvory pro odtok vody jsou povoleny pod podmínkou, že jejich

největší rozměry nepřesahují 35 mm. Musí být opatřeny kovovou síťkou

nebo perforovanou kovovou deskou, průměr jejichž otvorů nesmí

přesahovat 3 mm v obou případech a překrývají se přivařenou kovovou

síťkou, průměr jejich otvorů nesmí přesahovat 10 mm. Tato zařízení je

třeba zhotovit tak, aby nebylo možno sejmout je zvenčí, aniž zůstanou

viditelné stopy.III.Uzavření kontejnerůZpůsoby uzavření kontejnerů musí odpovídat těmto podmínkám:1. všechna zařízení k uzavření kontejnerů (např. dvířka) musí být

opatřena zařízeními umožňujícími jednoduše a účinně přiložit celní

závěru. Musí být přivařena na zařízení k uzavření nebo připevněna

alespoň dvěma šrouby, jejichž matice se zevnitř rozklepou nebo přivaří;2. Veřeje se zhotovují a připevňují tak, aby zařízení k uzavření

nemohla být sejmuta se závěsů; šrouby, závory, tyče a ostatní

upevňovací části musí se přivařovat k vnějším částem veřejí. Nevyžaduje

se to, jsou-li dvířka a ostatní uzavírací zařízení opatřena zvenčí

nepřístupným uzávěrovým mechanismem, který, při uzavření, znemožňuje

sejmutí dvířek z jejich závěsů;3. dvířka se musí zavírat tak, aby nezůstaly žádné mezery a aby bylo

zajištěno úplné a účinné uzavření;4. Kontejnery musí být opatřeny zařízením na ochranu celní závěry nebo

musí být konstruovány tak, aby celní závěra byla dostatečně chráněna.IV.Kontejnery pro zvláštní účelyVýše stanovené podmínky vztahují se také na kontejnery pro zvláštní

účely (např. izotermické, ledárenské, chladírenské a cisternové

kontejnery a zvláštní kontejnery pro leteckou dopravu) pokud odpovídají

technickým zvláštnostem, vyplývajícím z určení těchto kontejnerů. Kryty

otvorů, kohoutky potrubí a okénka na čištění cisteren musí být

konstruovány tak, aby přiložení celní závěry mohlo být provedeno lehce

a účinně.V.Kontejnery skládací nebo rozebíracíSkládací nebo rozebírací kontejnery musí odpovídat stejným požadavkům

jako neskladatelné a nerozevíratelné kontejnery pod podmínkou, že na

zařízení umožňující je skládat nebo rozebírat je možno přikládat celní

závěry a že ani jedna část těchto kontejnerů nemůže být přemístěna,

aniž se poškodí celní závěry.VI.Kontejnery uzavírané plachtamiKontejnery uzavírané plachtami namísto uzavření jako u jiných

kontejnerů připouštějí se k mezinárodní dopravě nákladů pod celní

závěrou pod podmínkou, že odpovídají předpisům oddílu V., části A, a

také podmínkám této části B, pokud se dají použít.Označení uvedené v oddílu I., bodu I, této části B musí zůstat

viditelné také tehdy, je-li kontejner uzavřen plachtou a umístěn na

silničním vozidle.Náčrtek č.1Náčrtek č.2Náčrtek č.3Náčrtek č.4Náčrtek č.5Náčrtek č.6Náčrtek č.7

Related Laws