o Celní úmluvě o dočasném dovozu obalů, dovozu zboží k vystavování


Published: 1964

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
29/1964 Sb.VYHLÁŠKAministra zahraničních věcíze dne 8.ledna 1964o Celní úmluvě o dočasném dovozu obalů, Celní úmluvě o usnadnění dovozu

zboží určeného k vystavování nebo k použití na výstavách, veletrzích,

zasedáních nebo při podobných událostech a Celní úmluvě o dočasném

dovozu zařízení potřebného k výkonu povoláníDne 6. října 1960 byla v Bruselu sjednána Celní úmluva o dočasném

dovozu obalů.Dne 4. května 1962 byla u Generálního tajemníka Rady pro celní

spolupráci se sídlem v Bruselu odevzdána listina o přístupu

Československé socialistické republiky k uvedené Úmluvě. Podle svého

článku 16, odstavce 1 vstoupila Úmluva pro Československou

socialistickou republiku v platnost dne 5. srpna 1962.Dne 8. června 1961 byly v Bruselu sjednány: Celní úmluva o usnadnění

dovozu zboží určeného k vystavování nebo k použití na výstavách,

veletrzích, zasedáních nebo při podobných událostech; Celní úmluva o

dočasném dovozu zařízení potřebného k výkonu povolání.Celní úmluvy byly za Československou socialistickou republiku podepsány

bez výhrady ratifikace dne 28. března 1962.Celní úmluva o usnadnění dovozu zboží určeného k vystavování nebo k

použití na výstavách, veletrzích, zasedáních nebo při podobných

událostech vstoupila podle svého článku 19, odstavce 1 v platnost dne

13. července 1962 a tímto dnem vstoupila rovněž v platnost pro

Československou socialistickou republiku.Celní úmluva o dočasném dovozu zařízení potřebného k výkonu povolání

vstoupila podle svého článku 16, odstavce 1 včetně příloh A, B, C v

platnost dne 1. července 1963 a tímto dnem vstoupila rovněž v platnost

pro Československou socialistickou republiku.Český překlad Úmluv se vyhlašuje současně.David v.r.CELNÍ ÚMLUVAo dočasném dovozu obalůPreambuleVlády,podepisující tuto Úmluvu, jež se sešly pod záštitou Rady pro celní

spolupráci a Smluvních stran Všeobecné dohody o clech a obchodu,vycházejíce z návrhů předložených zástupci mezinárodního obchodu, kteří

si přejí rozšíření systému dočasného bezcelného dovozu,přejíce si usnadnit mezinárodní obchod apřesvědčeny, že přijetí všeobecných pravidel o dočasném bezcelném

dovozu obalů přinese značné výhody mezinárodnímu obchodu,dohodly se takto:Kapitola IDefiniceČl.1Pro účely této Úmluvy se rozumí:a) pod pojmem "obaly" všechny předměty, které ve stavu, v němž jsou

dovezeny, slouží nebo mají sloužit jako obaly; jsou to zejména:i) obaly použité nebo určené k používání pro vnější nebo vnitřní balení

zboží,ii) předměty, na nichž zboží je nebo má být navinuto, složeno nebo

upevněno; z toho jsou vyňaty balicí materiály sláma, papír, skleněná

vlákna, hobliny atd., jež jsou dováženy volně ložené; vyňata jsou

rovněž dopravní zařízení, zvláště "kontejnery" v tom smyslu, jak je

tento výraz definován v článku 1 písm. b) Celní úmluvy o kontejnerech

uzavřené v Ženevě 18. května 1956;b) pod pojmem "dovozní poplatky" celní poplatky a všechny ostatní

poplatky a daně vybírané při dovozu nebo v souvislosti s dovozem, jakož

i všechny akcizové poplatky a vnitřní poplatky, kterým podléhá dovezené

zboží s výjimkou poplatků a daní, které jsou omezeny co do výše

přibližnými náklady za poskytované služby, neposkytují nepřímou ochranu

domácím výrobkům a nepředstavují dovozní poplatky fiskálního

charakteru;c) pod pojmem "dočasný dovoz" dočasný dovoz zboží osvobozený od

dovozních poplatků a dovoz, na nějž se nevztahují zákazy a dovozní

omezení týkající se reexportu;d) pod pojmem "plné obaly" obaly použité s jiným zbožím;e) pod pojmem "zboží obsažené v obalech" zboží, kterým jsou obaly

naplněné;f) pod pojmem "osoby" osoby fyzické i právnické.Kapitola IIRozsah platnostiČl.2Dočasný dovoz se povoluje u obalů, které mohou být při reexportu

identifikovány a jestliže:a) jsou-li dovezeny plné, bude o nich prohlášeno, že budou opět

vyvezeny prázdné nebo plné;b) jsou-li dovezeny prázdné, bude o nich prohlášeno, že budou opět

vyvezeny plné;

v obou těchto případech musí být zpětný vývoz proveden osobou, které

byl povolen dočasný dovoz.Čl.3Tato Úmluva se nikterak nedotýká předpisů Smluvních stran, které se

vztahují na ukládání dovozních poplatků na zboží obsažené v obalech.Kapitola IIIZvláštní ustanoveníČl.4Každá Smluvní strana se zavazuje, že ve všech případech, kde to bude

považovat za možné, nebude nevyžadovat složení jistoty v souvislosti se

závazkem, že obaly budou opět vyvezeny.Čl.5Opětný vývoz obalů, u nichž byl povolen dočasný dovoz, musí být

proveden do šesti měsíců po dovozu, pokud jde o obaly, které byly

dovezeny plné, a do tří měsíců, pokud jde o obaly, které byly dovezeny

prázdné. V odůvodněných případech mohou celní úřady země dovozu v

mezích svého zákonodárství tyto lhůty prodloužit.Čl.6Opětný vývoz obalů, u nichž byl povolen dočasný dovoz, může být

proveden najednou nebo ve více zásilkách do kterékoli země a přes

kterýkoli celní úřad pověřený prováděním takového řízení, přičemž se

nevyžaduje, aby tento úřad byl totožný s celním úřadem, přes nějž bylo

zboží dovezeno.Čl.7Obaly, u nichž byl povolen dočasný dovoz, nemohou býti ani

příležitostně použity uvnitř země dovozu s výjimkou použití za účelem

vývozu zboží. U dovezených plných obalů platí tento zákaz až od

okamžiku, kdy byly vyprázdněny.Čl.8(1) Bez ohledu na závazek k reexportu ve smyslu této Úmluvy nebude se v

případě řádně prokázané nehody vyžadovat reexport značně poškozených

obalů za podmínky, že tyto obaly byly podle požadavku celních úřadů:a) podrobeny dovozním poplatkům, kterým všeobecně podléhají; nebob) bezplatně odevzdány ve prospěch státní pokladny země dočasného

dovozu; neboc) zničeny pod úředním dohledem, aniž by z toho vyplynuly výdaje státní

pokladně země dočasného dovozu.(2) Jestliže dočasně dovezené obaly nebudou moci být reexportovány

následkem zabavení, přičemž toto zabavení nebylo provedeno na žádost

soukromých osob, závazek k reexportu bude po dobu zabavení v klidu.Kapitola IVRůzná ustanoveníČl.9Každé porušení této Úmluvy a jakákoliv záměna, falešné prohlášení nebo

činnost směřující k tomu, aby nějaká osoba nebo zboží požívaly

neoprávněně výhod poskytovaných touto Úmluvou, vystavuje pachatele

trestu podle zákonů země, v níž byl přestupek spáchán, případně

zaplacení poplatků, které jsou jinak při dovozu vyžadovány.Čl.10Ustanovení této Úmluvy nebrání ukládání omezení a provádění kontroly

podle vnitrostátních předpisů s ohledem na požadavky veřejné morálky,

veřejné bezpečnosti, hygieny a zdravotnictví nebo s ohledem na

veterinární či fotopatologické zájmy.Čl.11Pro účely této Úmluvy území Smluvních stran, které tvoří celní nebo

hospodářskou unii, mohou být považována za jediné území.Čl.12Ustanovení této Úmluvy určují minimální úlevy jež mají být poskytovány

a nebrání zavedení větších úlev, které poskytují nebo by mohly v

budoucnu poskytovat některé Smluvní strany na základě svých předpisů

nebo na základě dvoustranných nebo mnohostranných dohod.Kapitola VZávěrečná ustanoveníČl.13(1) Smluvní strany se sejdou kdykoli toho bude zapotřebí, aby posoudily

provádění této Úmluvy a zejména, aby zajistily její jednotný výklad a

provádění.(2) Tato zasedání svolává Generální tajemník Rady pro celní spolupráci

na žádost kterékoli Smluvní strany; pokud Smluvní strany nerozhodnou

jinak, budou se tato zasedání konat v sídle Rady pro celní spolupráci.

Jednací řád pro tato zasedání bude stanoven Smluvními stranami.(3) Rozhodnutí Smluvních stran se přijímají nejméně dvoutřetinovou

většinou přítomných a hlasujících stran.(4) Smluvní strany nemohou učinit platné rozhodnutí, není-li jich

přítomna nadpoloviční většina.Čl.14(1) Všechny spory mezi Smluvními stranami, týkající se výkladu nebo

provádění této Úmluvy, budou pokud možno upraveny cestou přímého

jednání mezi zúčastněnými stranami.(2) Spory, které nebudou vyřešeny přímým jednáním, budou stranami ve

sporu předloženy Smluvním stranám, které ho přezkoumají a přijmou

doporučení k jeho urovnání.(3) Strany ve sporu se mohou předem dohodnout, že přijmou doporučení

Smluvních stran jako závazné.Čl.15(1) Smluvní stranou této Úmluvy se může stát vláda každého členského

státu Rady pro celní spolupráci a vláda každého členského státu

Organizace spojených národů nebo jejich specializovaných agencií:a) podepsáním Úmluvy bez výhrady ratifikace,b) ratifikací Úmluvy po podepsání s výhradou ratifikace, neboc) přístupem k Úmluvě.(2) Tato Úmluva bude otevřena k podpisu vládám států uvedených v

odstavci 1 tohoto článku do 31. března 1961 v sídle Rady pro celní

spolupráci v Bruselu. Po tomto datu jim bude otevřena k přístupu.(3) V případě uvedeném v odstavci 1 písm. b) tohoto článku podléhá

Úmluva schválení podle ústavních předpisů států, které Úmluvu

podepsaly.(4) Vláda státu, který není členem organizací uvedených v odstavci 1

tohoto článku, jíž bude zasláno na žádost Smluvních stran pozvání

Generálního tajemníka Rady pro celní spolupráci, se může stát Smluvní

stranou této Úmluvy přístupem poté, kdy tato Úmluva vstoupí v platnost.(5) Ratifikační listiny nebo listiny o přístupu budou uloženy u

Generálního tajemníka Rady pro celní spolupráci.Čl.16(1) Tato Úmluva vstoupí v platnost za tři měsíce poté, kdy ji pět států

uvedených v odstavci 1 článku 15 této Úmluvy podepsalo bez výhrady

ratifikace nebo uložilo ratifikační listiny nebo listiny o přístupu.(2) Pro každý stát, který Úmluvu bude ratifikovat nebo k ní přistoupí

poté, kdy ji 5 států podepsalo bez výhrady ratifikace nebo uložilo

ratifikační listiny nebo listiny o přístupu, vstoupí tato Úmluva v

platnost tři měsíce po uložení jeho ratifikačních listin nebo listin o

přístupu.Čl.17(1) Tato Úmluva je uzavřena na neomezenou dobu. Každá Smluvní strana ji

však může vypovědět kdykoli po dni, kdy podle článku 16 vstoupila v

platnost.(2) Výpověď musí být oznámena písemně listinou, která bude uložena u

Generálního tajemníka Rady pro celní spolupráci.(3) Výpověď vstoupí v platnost šest měsíců poté, kdy Generální tajemník

Rady pro celní spolupráci obdrží listinu o výpovědi.Čl.18(1) Smluvní strany mohou doporučit změny této Úmluvy.(2) Text takto doporučeného návrhu na změnu sdělí Generální tajemník

Rady pro celní spolupráci všem Smluvním stranám, vládám všech ostatních

signatářů nebo států, které přistoupily k Úmluvě, Generálnímu tajemníku

Organizace spojených národů a Smluvním stranám Všeobecné dohody o clech

a obchodu.(3) Každý návrh na změnu, který byl sdělen podle předchozího odstavce,

bude považován za přijatý, jestliže žádná Smluvní strana nevznese proti

němu námitky do šesti měsíců ode dne, kdy Generální tajemník Rady pro

celní spolupráci oznámil tento návrh.(4) Generální tajemník Rady pro celní spolupráci sdělí všem Smluvním

stranám, zda byla vyslovena námitka proti návrhu na změnu Úmluvy;

není-li námitek, změna vstoupí v platnost pro všechny Smluvní strany

tři měsíce po uplynutí šestiměsíční lhůty uvedené v předcházejícím

odstavci.(5) Generální tajemník Rady pro celní spolupráci oznámí všem Smluvním

stranám, ostatním signatářům a státům, které přistoupily k Úmluvě,

Generálnímu tajemníku Organizace spojených národů a Smluvním stranám

Všeobecné dohody o clech a obchodu změny přijaté nebo považované za

přijaté.(6) Předpokládá se, že každá vláda, která ratifikuje tuto Úmluvu nebo k

ní přistupuje, přijala změny, které vstoupily v platnost do doby, kdy

byly uloženy její ratifikační listiny nebo listiny o přístupu.Čl.19(1) Každá vláda může v době podpisu bez výhrady ratifikace, v době

ratifikace nebo v době přístupu nebo i později prohlásiti oznámením

zaslaným Generálnímu tajemníku Rady pro celní spolupráci, že tato

Úmluva platí pro všechna území nebo pro určité území, za jehož

mezinárodní styky nese odpovědnost; Úmluva bude platit na těchto

územích tři měsíce poté, kdy Generální tajemník Rady pro celní

spolupráci obdrží toto sdělení, ne však dříve než tato Úmluva vstoupí

pro tuto vládu v platnost.(2) Každá vláda, která učinila prohlášení podle odstavce 1 tohoto

článku o rozšíření působnosti této Úmluvy na území, za jehož

mezinárodní styky je odpovědna, může sděliti Generálnímu tajemníku Rady

pro celní spolupráci podle ustanovení čl. 17 této Úmluvy, že tato

Úmluva se nebude nadále vztahovat na uvedené území.Čl.20(1) Každá Smluvní strana bude moci prohlásiti v době podpisu nebo

ratifikace této Úmluvy nebo v době, kdy k ní přistoupí, že se cítí

vázanou článkem 2 Úmluvy jen pokud jde o obaly, které nebyly dovezeny v

důsledku nákupu, nákupu na splátky nebo podle obdobného kontraktu

osobou usazenou nebo mající sídlo na jejím území.(2) Každá Smluvní strana, která učinila výhradu podle odstavce 1 tohoto

článku, může kdykoli zrušit tuto výhradu oznámením, které zašle

Generálnímu tajemníku Rady pro celní spolupráci.(3) Žádná jiná výhrada k této Úmluvě není přípustna.Čl.21Generální tajemník Rady pro celní spolupráci bude oznamovat signatářům

a státům, které přistoupily k této Úmluvě, Genegálnímu tajemníku

Organizace spojených národů a Smluvním stranám Všeobecné dohody o clech

a obchodu:a) podpisy, ratifikace a přístupy k Úmluvě podle článku 15;b) datum, kdy tato Úmluva vstoupí v platnost podle článku 16;c) výpovědi, oznámené podle článku 17;d) nabytí platnosti každé změny podle článku 18;e) oznámení obdržená podle článku 19;f) prohlášení a oznámení obdržená podle odstavce 1 a 2 článku 20.Čl.22Tato Úmluva bude na žádost Generálního tajemníka Rady pro celní

spolupráci zaregistrována v souladu s článkem 102 Charty Spojených

národů v Sekretariátě Spojených národů.i) Na důkaz čehož podepsaní zmocněnci podepsali tuto Úmluvu.ii) Dáno v Bruselu šestého října tisícdevětsetšedesát v jazyce

francouzském a anglickém, přičemž obě znění jsou stejně autentická, v

jednom vyhotovení, které bude uloženo u Generálního tajemníka Rady pro

celní spolupráci, jenž předá jeho ověřené opisy všem signatářům a

státům, které přistoupily k této Úmluvě.CELNÍ ÚMLUVAo usnadnění dovozu zboží určeného k vystavování nebo pro použití na

výstavách, veletrzích, zasedáních nebo při podobných událostechPreambuleStáty, které podepsaly tuto Úmluvu,shromážděné pod záštitou Rady celní spolupráce, radíce se s

Hospodářskou komisí Spojených národů pro Evropu (ECE) a s Výchovnou,

vědeckou a kulturní organizací Spojených národů (UNESCO),majíce na zřeteli návrhy podané představiteli mezinárodního obchodu a

jinými zájemci,přejíce si usnadnit vystavování zboží na výstavách, veletrzích,

zasedáních nebo při jiných podobných událostech obchodního, výchovného,

vědeckého , kulturního nebo dobročinného rázu,v přesvědčení, že přijetí všeobecných pravidel o celním projednávání

takového zboží by poskytlo značné výhody mezinárodnímu obchodu a

podpořilo by mezinárodní výměnu myšlenek a vědomostí,dohodly se na tomto:Kapitola IDefiniceČl.1.Pro účely této Úmluvy:a) výraz "událost" znamená:1. obchodní, průmyslovou, zemědělskou nebo živnostenskou výstavbu,

veletrh nebo jinou podobnou přehlídku, nebo2. výstavu nebo zasedání, které jsou organizovány hlavně pro dobročinné

účely, nebo3. výstavu nebo zasedání, které jsou pořádány hlavně k podpoře všeho

druhu vědění, umění, živností, sportu nebo vědecké, výchovné nebo

kulturní činnosti a přátelství mezi národy nebo k podnícení

náboženského poznání nebo bohoslužeb, nebo4. zasedání představitelů jakékoliv mezinárodní organizace nebo

mezinárodní skupiny organizací, nebo5. representačního zasedání úřední nebo pamětní povahy, mimo výstav

pořádaných pro soukromé účely v prodejnách nebo v obchodních

místnostech s úmyslem prodat zahraniční zboží,b) výraz "dovozní clo" znamená celní a ostatní poplatky a daně vybírané

při dovozu nebo v souvislosti s dovozem a zahrnuje všechny vnitrostátní

daně a spotřební poplatky placené z dovezeného zboží, ale nezahrnuje

poplatky a dávky, které jsou omezeny do výše přibližných nákladů

poskytovaných služeb a nepředstavuje nepřímou podporu domácím výrobkům

nebo zdanění dovozu pro fiskální účely,c) výraz "dočasné osvobození" znamená dočasný dovoz osvobozený od

dovozních poplatků a dovozních zákazů a omezení, určený k zpětnému

vývozu,d) výraz "Rada" znamená organizaci ustavenou Úmluvou o zřízení Rady

celní spolupráce podepsanou dne 15. prosince 1950 v Bruselu,e) výraz "osoba" znamená jak fyzické, tak i právnické osoby, ledaže by

z textu vyplývala jiná souvislost.Kapitola IIDočasné osvobozeníČl.2.(1) Dočasné osvobození bude poskytováno:a) zboží určenému pro vystavování nebo předvádění při nějaké události,b) zboží určenému pro používání ve spojení s vystavováním zahraničních

výrobků při nějaké události, včetně:i) zboží nezbytného pro účely předvádění cizích strojů nebo přístrojů k

vystavování,ii) materiálu pro stavbu a výzdobu, včetně elektrického zařízení pro

dočasné stánky zahraničních vystavovatelů,iii) reklamního a předváděcího materiálu, který je prokazatelně

propagačním materiálem pro zahraniční vystavované zboží, např. zvukové

záznamy, filmy a diapozitivy, právě tak jako přístroje pro jejich

používání,c) zařízení včetně interpretačních přístrojů, zvukového zařízení a

filmů výchovného,vědeckého nebo kulturního charakteru, určených pro

používání na mezinárodních zasedáních, konferencích nebo kongresech.(2) Výhody uvedené v odstavci 1 tohoto článku budou povolovány za

předpokladu, žea) zboží bude způsobilé k průkazu totožnosti při zpětném dovozu,b) počet nebo množství totožných předmětů bude přiměřený vzhledem k

účelu dovozu,c) celní úřady země dočasného dovozu budou přesvědčeny, že podmínky

této Úmluvy budou dodržovány.Čl.3.Jestliže tak nedovolí zákony a předpisy země dočasného dovozu zboží,

kterému se přiznává dočasné osvobození, nesmí být , pokud je předmětem

výhod poskytovaných touto Úmluvou:a) půjčováno nebo užíváno jakýmkoliv způsobem k pronajímání nebo za

odměnu, nebob) vzdáleno z místa události.Čl.4.(1) Zboží, kterému je poskytováno dočasné osvobození, bude vyvezeno

zpět do 6 měsíců od data dovozu. Celní úřady země dočasného dovozu

mohou však vyžadovat s ohledem na okolnosti a obzvláště na trvání a

povahu události, aby zboží bylo vyvezeno během kratšího období, které

však má nicméně trvat alespoň jeden měsíc po ukončení události.(2) Bez ohledu na ustanovení odstavce 1 tohoto článku mohou celní úřady

povolit, aby takové zboží, které má být vystavováno nebo používáno při

nějaké pozdější události zůstalo v zemi dočasného dovozu, podléhající

dodržení podmínek, které jsou vyžadovány podle zákonů a předpisů této

země za předpokladu, že zboží bude vyvezeno zpět do jednoho roku od

data dovozu.(3) Z platných důvodů mohou celní úřady v mezích stanovených zákony a

předpisy země dočasného dovozu buď povolit delší lhůtu, než jaká je

uvedena v odstavcích 1 a 2 tohoto článku nebo prodloužit počáteční

lhůtu.(4) Nemůže-li být zboží, jemuž bylo poskytnuto dočasné osvobození,

vyvezeno zpět v důsledku konfiskace, jiné než konfiskace způsobené

žalobou soukromých osob, bude požadavek zpětného vývozu podle tohoto

článku odložen po dobu trvání konfiskace.Čl.5.(1) Nehledě na požadavek zpětného vývozu stanovený touto Úmluvou,

nebude vyžadován zpětný vývoz těžce poškozeného zboží, zboží nepatrné

hodnoty a zboží podléhajícího zkáze za předpokladu, že zboží podle

požadavku celních úřadů:a) se podrobí dovoznímu clu, kterému podléhá, nebob) bude přenecháno beze všech výloh Státní pokladně země, do které bylo

dočasně dovezeno, neboc) bude zničeno pod úředním dozorem, bez výloh Státní pokladny země, do

které bylo dočasně dovezeno.(2) Se zbožím, jemuž je poskytnuto dočasné osvobození, může být

naloženo jinak než vyvézt je zpět, obzvláště může být použito pro

domácí potřebu, v souladu s podmínkami a platnými předpisy podle zákonů

a nařízení země dočasného dovozu týkajících se zboží dovezeného přímo z

ciziny.Kapitola IIIProminutí dovozního claČl.6.(1) Jestliže nebyla ohlášena výhrada k některému zboží zboží podle

podmínek článku 23 této Úmluvy, nebude dovozní clo vybíráno, nebudou

aplikovány zákazy a omezení, a jestliže bylo povoleno dočasné

osvobození, nebude vyžadován zpětný vývoz u tohoto zboží:a) malé vzorky, které reprezentují cizí zboží vystavované při nějaké

události včetně vzorků potravin a nápojů, buď dovezených ve formě

vzorků nebo vyrobených z převážné části z dovezeného materiálu při

nějaké události za předpokladu, žei) jsou dodány vyplaceně ze zahraničí a že jsou používány výhradně

zdarma k rozdělení návštěvníkům události, pro soukromou potřebu nebo

spotřebu osob, kterým byly rozděleny,ii) jsou prokazatelně jako propagační vzorky jednotlivě malých hodnot,iii) nehodí se pro obchodní účely a jsou, kde je to možné, baleny v

značně menším množství než bývá nejmenší maloobchodní balení,iv) vzorky potravin a nápojů, které nejsou dodávány v balíčcích jak je

uvedeno v bodě iii), jsou spotřebovány při události av) úhrnná hodnota a množství vzorků je, podle mínění celních úřadů země

dovozu, přiměřená vzhledem k povaze události, počtu návštěvníků a k

rozsahu vystavovatelovy účasti.b) Zboží dovezené pouze k předvádění nebo k účelům předvádění činnosti

zahraničního stroje nebo přístroje vystavovaného na události a

spotřebované nebo zničené během takového předvádění za předpokladu, že

úhrn hodnoty a množství takového zboží je, podle mínění celních úřadů

země dovozu, přiměřený vzhledem k povaze události, počtu návštěvníků a

k rozsahu vystavovatelovy účasti.c) Výrobky nízké hodnoty používané při stavbě, vybavení nebo výzdobě

dočasných stánků, cizích vystavovatelů na nějaké události, např. barvy,

laky a tapety.d) Tiskopisy, katalogy, obchodní zprávy, ceníky, propagační letáky,

kalendáře ilustrované i neilustrované, nezarámované fotografie, které

jsou prokazatelně reklamním materiálem cizího vystavovaného zboží na

nějaké události, za předpokladu, žei) byly dodány z ciziny vyplaceně a budou rozdávány výhradně zdarma

návštěvníkům události aii) úhrnná hodnota a množství takového zboží je, podle mínění celních

úřadů země dovozu, přiměřené vzhledem k povaze události, počtu

návštěvníků a k rozsahu vystavovatelovy účasti.(2) Ustanovení odstavce 1 tohoto článku neplatí pro alkoholické nápoje,

tabákové zboží a pohonné látky.Čl.7.Písemnosti, záznamy, tiskopisy a ostatní dokumenty, které byla dovezeny

pro potřebu jako takovou nebo ve spojitosti s mezinárodními sjezdy,

konferencemi nebo kongresy, budou osvobozeny od dovozního cla a

osvobozeny od jakýchkoliv dovozních zákazů a omezení.Kapitola IVZjednodušení celních formalitČl.8.Každá smluvní strana sníží na minimum celní formality vyžadované ve

spojitosti s výhodami stanovenými touto Úmluvou. Všecky předpisy

týkající se takových formalit budou ihned zveřejněny.Čl.9.(1) V případech, kdy Smluvní strana požaduje jistotu v souladu a s

podmínkami upravujícími poskytování výhod stanovených touto Úmluvou,

částka takové jistoty nemá přesahovat výši vyžadovaného dovozního cla o

více než 10 %.(2) Takové Smluvní strany se budou snažit přijmout, ve všech případech,

kdy je to možné, jistotu od organizátora události nebo od nějaké jiné

osoby schválené celními úřady místo jednotlivé jistoty, která by mohla

být vyžadována podle odstavce 1 tohoto článku.Čl.10.(1) Celní prohlídka a řízení při dovozu a zpětném vývozu zboží, které

má být nebo bylo vystavováno či použito při nějaké události, budou-

je-li to možné, provedeny při této události.(2) Každá Smluvní strana bude se snažit ve všech případech, kde to bude

považovat za vhodné vzhledem k důležitosti a rozsahu události, o

zřízení celního úřadu po přiměřenou dobu přímo v místnostech události

konané na jejím území.(3) Zboží, kterému je poskytnuto dočasné osvobození, může být vyvezeno

zpět v jedné nebo v několika zásilkách přes kterýkoliv celní úřad

příslušný pro takové úkony; takový zpětný vývoz nebude omezen jen na

celní úřad dovozu, mimo případů, kdy za účelem využití zjednodušeného

řízení provádí dovozce zpětný vývoz svého zboží přes dovozní celnici.Kapitola VRůzná ustanoveníČl.11.Výrobky získané příležitostně během události z dočasně dovezeného zboží

jako výsledek předvádění vystavovaného stroje nebo přístroje, jsou

podrobeny ustanovením této Úmluvy.Čl.12.Ustanovení této Úmluvy stanoví pouze minimální úlevy, jakých může být

dosaženo, a nebrání zavedení větších výhod, které určité Smluvní strany

povolují nebo mohou v budoucnu povolovat jednostrannými ustanoveními

nebo na základě dvoustranných či vícestranných dohod.Čl.13.Pro účely této Úmluvy území Smluvních stran, které tvoří celní nebo

hospodářskou unii, mohou být považována za jedno území.Čl.14.Ustanovení této Úmluvy nevylučují použití:a) vnitrostátních nebo smluvních ustanovení nikoliv celní povahy,

upravujících organizaci události,b) zákazů nebo omezení podle národních zákonů a předpisů, týkajících se

veřejné morálky nebo pořádku, veřejné bezpečnosti, hygieny nebo zdraví,

zvěrolékařské nebo fytopatologické ochrany nebo ochrany patentů,

ochranných známek a autorského práva.Čl.15.Jakékoliv porušení ustanovení této Úmluvy, jakékoliv zaměňování,

nepravdivé deklarování nebo čin způsobující, že nějaká osoba nebo zboží

těží neoprávněně z výhod poskytovaných touto Úmluvou, činí pachatele

odpovědným v zemi, kde byl trestný čin spáchán, k trestu předepsanému

zákony a předpisy této země a k zaplacení uloženého dovozního cla.Kapitola VIZávěrečná ustanoveníČl.16.(1) Smluvní strany se setkají, kdykoliv je to nutné, aby posoudily

provádění této Úmluvy a zvláště, aby posoudily opatření k zajištění

jednotnosti výkladu a provádění této Úmluvy.(2) Taková zasedání jsou svolávána Generálním sekretářem Rady na žádost

kterékoliv Smluvní strany. Nerozhodnou-li Smluvní strany jinak,

zasedání se bude konat v sídle Rady.(3) Smluvní strany stanoví pravidla řízení těchto zasedání. Rozhodnutí

Smluvních stran má být přijato většinou neméně než dvoutřetinovou všech

Smluvních stran přítomných na zasedání a hlasujících.(4) Smluvní strany nemohou o nějaké věci rozhodovat, není-li jich

přítomna víc než polovina.Čl.17.(1) Jakýkoliv spor mezi Smluvními stranami týkající se výkladu nebo

provádění této Úmluvy bude, pokud to bude možné, urovnán přímým

jednáním mezi nimi.(2) Každý spor, který není urovnán jednáním, předloží sporné strany

Smluvním stranám svolaným podle článku 16 této Úmluvy. Tyto strany spor

prozkoumají a přijmou doporučení k jeho urovnání.(3) Sporné Smluvní strany se mohou předem dohodnout, že přijmou

doporučení Smluvních stran jaká závazná.Čl.18.(1) Kterýkoliv stát - člen Rady, a kterýkoliv stát - člen Spojených

národů nebo jejich zvláštních agencií se mohou státi Smluvními stranami

této Úmluvy:a) jejím podepsáním bez výhrady ratifikace,b) uložením dokladů o ratifikaci po podepsání s výhradou ratifikace,

neboc) přistoupením k této Úmluvě.(2) Tato Úmluva bude vyložena do 31. března 1962 k podepsání v sídle

Rady v Bruselu státům uvedeným v odstavci 1 tohoto článku. Potom bude

otevřena k jejich přístupu.(3) V případě uvedeném v odstavci 1 písm. b) tohoto článku tato Úmluva

podléhá ratifikaci podepisujících států v souladu s jejich ústavními

procedurami.(4) Každý stát, který není členem organizací zmíněných v odstavci 1

tohoto článku a kterému je na žádost Smluvních stran zasláno pozvání

Generálního sekretáře Rady, se může stát Smluvní stranou této Úmluvy

přistoupením k této Úmluvě poté, co nabyla účinnosti.(5) Doklady o ratifikaci nebo přistoupení budou uloženy u Generálního

sekretáře Rady.Čl.19.(1) Tato Úmluva vstoupí v platnost tři měsíce potom, kdy pět států

uvedených v odstavci 1 článku 18 ji podepíše bez výhrady ratifikace

nebo uloží své doklady o ratifikaci nebo přistoupení.(2) Pro stát ratifikující nebo přistupující k této Úmluvě poté, kdy pět

států ji podepsalo bez výhrady ratifikace nebo uložily své doklady o

ratifikaci nebo přístupu, vstoupí tato Úmluva v platnost tři měsíce

poté, kdy tento stát uloží své dokumenty o ratifikaci nebo přistoupení.Čl.20.(1) Tato Úmluva je neomezeného trvání, kterákoliv Smluvní strana ji

však může podle článku 19 kdykoliv po datu jejího nabytí účinnosti

vypovědět.(2) Výpověď se písemně oznamuje listinou uloženou u Generálního

sekretáře Rady.(3) Výpověď nabude účinnosti šest měsíců po přijetí listiny o výpovědi

Generálním sekretářem Rady.Čl.21.(1) Smluvní strany ve shodě s článkem 16 této Úmluvy mohou doporučit

pozměňovací návrhy k této Úmluvě.(2) Text všech návrhů takto doporučených doručí Generální sekretář Rady

každé Smluvní straně, všem ostatním státům, které podepsaly Úmluvu nebo

k ní přistoupily, Generálnímu sekretáři Spojených národů a UNESCO.(3) Ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy byl doporučený pozměňovací návrh

doručen, může každá Smluvní strana sdělit Generálnímu sekretáři Rady:a) že má námitky k doporučovanému návrhu, nebob) že, ačkoliv hodlá doporučovaný návrh přijmout, nejsou ještě v její

zemi splněny podmínky, nutné pro přijetí takové připomínky.(4) Jestliže podává Smluvní strana Generálnímu sekretáři Rady zprávu

podle odstavce 3 písm. b) tohoto článku, může, pokud ještě neuvědomila

Generálního sekretáře o svém přijetí doporučovaného návrhu, předložit

námitky k tomuto návrhu do devíti měsíců následujících po uplynutí

šestiměsíční lhůty uvedené v odstavci 3 tohoto článku.(5) Jsou-li podávány námitky k doporučovanému návrhu ve shodě s

podmínkami podle odstavce 3 a 4 tohoto článku, nebude návrh považován

za přijatý a nevstoupí v platnost.(6) Nebudou-li vzneseny námitky k doručovanému návrhu podle odstavce 3

a 4 tohoto článku, bude návrh považován za přijatý od data níže

uvedeného:a) jestliže žádná Smluvní strana neposlala zprávu podle odstavce 3

písm. b) tohoto článku, po uplynutí šestiměsíční lhůty uvedené v

odstavci 3,b) jestliže některá Smluvní strana pošle zprávu podle odstavce 3 písm.

b) tohoto článku, v nejbližších z těchto dvou termínů:i) den, kdy všechny Smluvní strany, které poslaly takové zprávy,

oznámily Generálnímu sekretáři Rady svůj souhlas s doporučovaným

návrhem za předpokladu, že všechna přijetí byla oznámena před uplynutím

šestiměsíční lhůty uvedené v odstavci 3 tohoto článku, bude považován

za datum uplynutí zmíněné šestiměsíční lhůty,ii) datum uplynutí devítiměsíční lhůty uvedené v odstavci 4 tohoto

článku.(7) Každý návrh považovaný za přijatý vstoupí v platnost šest měsíců po

datu, ke kterému je považován za přijatý.(8) Generální sekretář Rady oznámí, pokud možno co nejdříve, všem

Smluvním stranám námitky k doporučovanému návrhu učiněné podle odstavce

3 písm. a) a o všech zprávách obdržených podle odstavce 3 písm. b)

tohoto článku. Dodatečně informuje všechny Smluvní strany, zda Smluvní

strana nebo Strany, které poslaly takové zprávy, vznesly námitky k

doporučovanému návrhu nebo ho přijaly.(9) U každého státu ratifikujícího nebo přistupujícího k této Úmluvě se

má za to, že souhlasí se všemi doplňujícími návrhy k této Úmluvě, které

vstoupily v platnost dnem uložení dokladu o ratifikaci nebo přístupu.Čl.22.(1) Každý stát může v době podpisu této Úmluvy bez výhrady ratifikace

nebo přistoupení nebo kdykoliv později prohlásit v nótě zaslané

Generálnímu sekretáři Rady, že tato Úmluva se rozšiřuje na všechna nebo

na některá území, za jejichž mezinárodní vztahy je odpovědný a Úmluva

se rozšíří na území vyjmenovaná v nótě tři měsíce po datu přijetí

tohoto oznámení Generálním sekretářem Rady, nikoliv však dříve než

Úmluva nabude účinnosti v dotyčném státě.(2) Každý stát, který učinil prohlášení podle odstavce 1 tohoto článku,

jímž se rozšiřuje tato Úmluva na území, za jehož mezinárodní vztahy je

odpovědný, může oznámit Generálnímu sekretáři Rady ve shodě s

ustanovením článku 20 této Úmluvy, že na dotyčné území se nebude dále

používat této Úmluvy.Čl.23.(1) Každý stát může prohlásit v době podpisu, ratifikace nebo přístupu

k této Úmluvě, nebo oznámit Generálnímu sekretáři Rady poté co se stal

Smluvní stranou Úmluvy, že se necítí vázán ustanovením článku 6,

odstavce 1 písm. a) této Úmluvy. V takovém prohlášení a oznámení je

třeba uvést určité zboží, k němuž je činěna výhrada. Oznámení

adresované Generálnímu sekretáři vstoupí v platnost devadesátý den po

obdržení Generálním sekretářem.(2) Jestliže některá Smluvní strana vysloví výhradu podle odstavce 1

tohoto článku, ostatní Smluvní strany nebudou vázány ve styku s touto

Smluvní stranou článkem 6 odst. 1 písm. a) této Úmluvy pokud se týče

zboží uvedeného v této výhradě.(3) Každá Smluvní strana, která vyslovila výhradu stanovenou v odstavci

1 tohoto článku, může kdykoliv odvolat tuto výhradu oznámením

Generálnímu sekretáři Rady.(4) Jiná výhrada k této Úmluvě není přípustná.Čl.24.Generální sekretář Rady oznámí všem Smluvním stranám, ostatním

podepisujícím a přistupujícím státům, Generálnímu sekretáři Spojených

národů a UNESCO:a) podpisy, ratifikace a přistoupení podle článku 18 této Úmluvy,b) datum účinnosti této Úmluvy podle článku 19,c) výpovědi a prohlášení podle článku 20,d) všechny návrhy považované za přijaté ve shodě s článkem 21 a datum

nabytí účinnosti těchto připomínek,e) prohlášení a oznámení došlá podle článku 22,f) prohlášení a oznámení učiněná ve shodě s článkem 23, odstavcem 1 a 3

a datum, kdy výhrady nebo odvolání výhrad vstoupí v platnost.Čl.25.Podle článku 102 Charty Spojených národů bude na žádost Generálního

sekretáře Rady tato Úmluva zaregistrována u sekretariátu Spojených

národů.Na důkaz toho níže podepsaní zmocněnci podepsali tuto Úmluvu.Vyhotoveno v Bruselu 8. dne měsíce června roku

tisícíhodevítistéhošedesátéhoprvého v anglickém a francouzském jazyce,

přičemž obě znění mají stejnou platnost, v jednom originále, který bude

uložen u Generálního sekretáře Rady, který předá ověřené kopie všem

státům uvedeným v článku 18 odstavci 1 této Úmluvy.CELNÍ ÚMLUVAo dočasném dovozu zařízení potřebného k výkonu povoláníPreambuleStáty, které podepsaly tuto Úmluvu,shromážděné pod záštitou Rady celní spolupráce a Smluvních stran

Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT), radíce se s Organizací

Spojených národů pro výchovu, vědu a osvětu (UNESCO),Majíce na zřeteli návrhy podané představiteli mezinárodního obchodu a

jinými zájemci na rozšíření bezcelnosti při dočasném dovozu,v přesvědčení, že přijetí všeobecných pravidel o dočasném bezcelném

dovozu zařízení potřebného k výkonu povolání by usnadnilo mezinárodní

výměnu odborných vědomostí a techniky,se dohodly na tomto:Kapitola IDefiniceČl.1..Pro účely této Úmluvy:a) výraz "dovozní clo" znamená celní a ostatní poplatky a daně vybírané

při nebo ve spojení s dovozem a zahrnuje všechny vnitrostátní daně a

spotřební poplatky placené z dovezeného zboží, ale nezahrnuje poplatky

a dávky, které jsou omezeny do výše přibližných nákladů poskytovaných

služeb a nepředstavují nepřímou podporu domácím výrobkům nebo zdanění

dovozu pro fiskální účely;b) výraz "dočasné osvobození" znamená dočasný dovoz, osvobozený od

dovozních poplatků a dovozních zákazů a omezení, určený k zpětnému

vývozu;c) výraz "Rada" znamená organizaci ustavenou Úmluvou o zřízení Rady

celní spolupráce podepsanou v Bruselu dne 15. prosince 1950;d) výraz "osoba" znamená jak fyzické, tak i právnické osoby, ledaže by

z textu vyplývala jiná souvislost.Kapitola IIDočasné osvobozeníČl.2..Každá Smluvní strana vázaná kteroukoliv přílohou k této Úmluvě poskytne

dočasné osvobození zařízení uvedenému v té které příloze při zachování

podmínek vyjmenovaných v článku 1 až 22 a v dotyčné příloze. Výraz

"zařízení" zahrnuje rovněž všechny příslušné pomocné přístroje a

součástky příslušenství.Čl.3..V případech, kdy Smluvní strana požaduje jistotu v souladu s podmínkami

týkajícími se dočasného osvobození, částka takové jistoty nemá

přesahovat výši předepsaného dovozního cla o více než 10 %.Čl.4..Zařízení, kterému jest poskytováno dočasné osvobození, bude vyvezeno

zpět do šesti měsíců od data dovozu. Z platných důvodů mohou celní

úřady, v mezích stanovených zákony a předpisy země dočasného dovozu,

buď poskytnout delší lhůtu nebo rozšířit počáteční.Čl.5..Zařízení, kterému jest poskytnuto dočasné osvobození, může být vyvezeno

zpět v jedné nebo v několika zásilkách do kterékoliv země přes

kterýkoliv celní úřad příslušný pro takové úkony; takový zpětný vývoz

nebude omezen jen na dovozní celní úřad.Čl.6..(1) Bez ohledu na požadavek vývozu stanovený touto Úmluvou, zpětný

vývoz všeho nebo jen části těžce poškozeného zboží a zařízení nebude

vyžadován, dojde-li k nehodě, která bude řádně ověřena, a za

předpokladu, že podle rozhodnutí celních úřadůa) se podrobí dovoznímu clu, kterému podléhá; nebob) je přenecháno beze všech výloh Státní pokladně země, do které bylo

dočasně dovezeno;c) je zničeno za úředního dozoru bez výloh Státní pokladny země, do

které bylo dočasně dovezeno.(2) Nemůže-li být vyvezeno zpět celé nebo část zařízení, jemuž bylo

povoleno dočasné osvobození, v důsledku konfiskace, a to jiné než

způsobené žalobou soukromých osob, bude povinnost zpětného vývozu

odložena po dobu trvání konfiskace.Čl.7..Náhradním součástkám dovezeným k opravě dočasně osvobozeného zařízení

budou též poskytnuty výhody stanovené touto Úmluvou.Kapitola IIIRůzná ustanoveníČl.8..Pro provádění této Úmluvy, přílohy nebo příloh platných pro některou

Smluvní stranu, bude tato příloha nebo tyto přílohy považovány za

nedílnou část Úmluvy; pokud se týče této Smluvní strany, jakékoliv

odvolání na Úmluvu se vztahuje i na tuto přílohu nebo na tyto přílohy.Čl.9..Ustanovení této Úmluvy stanoví pouze minimální úlevy, jakých může být

dosaženo. Nebrání použití větších výhod, které určité Smluvní strany

poskytují nebo mohou v budoucnu poskytovat jednostrannými ustanoveními

nebo na základě dvoustranných či vícestranných dohod.Čl.10..Pro účely této Úmluvy území Smluvních stran, která tvoří celní nebo

hospodářskou unii, mohou být považována za jedno území.Čl.11..Ustanovení této Úmluvy nevylučuje použití zákazů a omezení podle

národních zákonů a předpisů týkajících se veřejné morálky nebo pořádku,

veřejné bezpečnosti, hygieny nebo zdraví, zvěrolékařské nebo

fytopatologické ochrany nebo ochrany patentů, ochranných známek a

autorského práva.Čl.12..Jakékoliv porušení ustanovení této Úmluvy, jakékoliv zaměňování,

nepravdivé deklarování nebo čin způsobující, že nějaká osoba nebo zboží

těží neoprávněně z výhod poskytovaných touto Úmluvou, činí pachatele

odpovědným v zemi, kde byl trestný čin spáchán, k trestu předepsanému

zákony a předpisy této země a k zaplacení uloženého dovozního cla.Kapitola IVZávěrečná ustanoveníČl.13..(1) Smluvní strany se setkají, kdykoliv to bude nutné, aby posoudily

působnost této Úmluvy a zvláště, aby posoudily opatření k zajištění

jednotnosti výkladu a provádění této Úmluvy.(2) Taková zasedání budou svolávána Generálním sekretářem Rady na

žádost kterékoliv Smluvní strany. Týká-li se záležitost, která má být

prozkoumána jen jedné nebo více platných příloh, může být taková žádost

podána pouze Smluvní stranou, která jest vázána takovou přílohou nebo

přílohami. Nerozhodnou-li zúčastněné Smluvní strany jinak, bude se

zasedání konat v sídle Rady.(3) Smluvní strany stanoví jednací řád těchto zasedání. Rozhodnutí

Smluvních stran musí být přijata nejméně dvoutřetinovou většinou

Smluvních stran přítomných na zasedání a účastnících se hlasování.

Jde-li o otázky týkající se jedné nebo více platných příloh, mají

hlasovací právo pouze ty Smluvní strany, které jsou touto nebo těmito

přílohami vázány.(4) Zúčastněné Smluvní strany nemohou rozhodnout o nějaké věci, není-li

jich přítomna více než polovina.Čl.14..(1) Jakýkoliv spor mezi Smluvními stranami týkající se výkladu nebo

provádění této Úmluvy bude, pokud to bude možné, urovnán přímým

jednáním mezi nimi.(2) Každý spor, který není urovnán jednáním, předloží sporné Smluvní

strany Smluvním stranám, svolaným podle článku 13 této Úmluvy; tyto

strany spor prozkoumají a přijmou doporučení k jeho urovnání.(3) Sporné Smluvní strany se mohou předem dohodnout, že přijmou

doporučení Smluvních stran jako závazná.Čl.15..(1) Kterýkoliv stát - člen Rady a kterýkoliv stát - člen Spojených

národů nebo jejich zvláštních agencií se může stát Smluvní stranou této

Úmluvy:a) podepsáním bez výhrady ratifikace;b) uložením dokladů o ratifikaci po podepsání s výhradou ratifikace;

neboc) přistoupením k této Úmluvě.(2) Tato Úmluva bude vyložena až do 31. března 1962 k podepsání v sídle

Rady v Bruselu státům uvedeným v odstavci 1 tohoto článku. Potom bude

otevřena k jejich přístupu.(3) V případě uvedeném v odstavci 1 písm. b) tohoto článku tato Úmluva

podléhá ratifikaci podepisujících států v souladu s jejich ústavními

procedurami.(4) Každý stát, který není členem organizací zmíněných v odstavci 1

tohoto článku a kterému jest na žádost Smluvních stran zasláno pozvání

Generálním sekretářem Rady, se může stát Smluvní stranou této Úmluvy

přistoupením k této Úmluvě poté, co nabyla účinnosti.(5) Každý stát uvedený v odstavci 1 nebo 4 tohoto článku označí při

podpisu, ratifikaci nebo přístupu k této Úmluvě přílohu nebo přílohy,

jimiž bude vázán. Může později oznámit nótou zaslanou Generálnímu

sekretáři Rady, že se cítí rovněž vázán další nebo dalšími přílohami.(6) Doklady o ratifikaci nebo přístupu budou uloženy u Generálního

sekretáře Rady.Čl.16..(1) Tato Úmluva vstoupí v platnost ve spojení s určitou přílohou tři

měsíce poté, kdy pět států uvedených v odstavci 1 článku 15 ji podepíše

bez výhrady ratifikace nebo uloží své doklady o ratifikaci nebo

přístupu, a prohlásí se vázány řečenou přílohou.(2) Pro stát ratifikující nebo přistupující k této Úmluvě poté, kdy pět

států ji podepsalo bez výhrady ratifikace nebo uložilo své doklady o

ratifikaci nebo přístupu a prohlásilo se vázány jednou přílohou nebo

více přílohami, tato Úmluva vstoupí v platnost i s takovou přílohou

nebo přílohami, tři měsíce potom, co řečený stát uložil své doklady o

ratifikaci nebo přístupu společně s prohlášením, že se cítí vázán

takovou přílohou nebo přílohami.(3) Pro každý stát, který po podepsání této Úmluvy bez výhrady

ratifikace nebo po ratifikaci nebo přístupu k této Úmluvě prohlásí, že

se cítí vázán další přílohou, jíž se pět států prohlásilo zavázáno,

vstoupí tato Úmluva v platnost pokud se týče takové přílohy tři měsíce

poté, co tento stát oznámil svůj závazek.Čl.17..(1) Tato Úmluva je neomezeného trvání, kterákoliv Smluvní strana ji

však může vypovědět kdykoliv po datu jejího nabytí účinnosti podle

článku 16.(2) Výpověď se oznamuje písemně listinou uloženou u Generálního

sekretáře Rady.(3) Výpověď vstoupí v platnost šest měsíců po přijetí listiny o

výpovědi Generálním sekretářem Rady.(4) Ustanovení odstavců 2 a 3 tohoto článku se bude také vztahovat na

dodatky k této Úmluvě. Každá Smluvní strana je oprávněna kdykoliv po

datu nabytí účinnosti podle článku 16 Úmluvy prohlásit, že se necítí

dále vázána jednou nebo více přílohami. U Smluvní strany, která

vypověděla všechny přílohy, jimiž byla vázána, se bude považovat, že

vypověděla Úmluvu.Čl.18..(1) Smluvní strany, které se sešly podle článku 13 této Úmluvy, mohou

doporučit k této Úmluvě pozměňovací návrhy.(2) Text všech pozměňovacích návrhů takto doporučených bude oznámen

Generálním sekretářem Rady všem Smluvním stranám, všem ostatním státům,

které Úmluvu podepsaly nebo k ní přistoupily, Generálnímu sekretáři

Spojených národů, Smluvním stranám GATT a UNESCO.(3) Ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy byly pozměňovací návrhy takto

doručeny, každá Smluvní strana nebo týká-li se pozměňovací návrh jenom

některé platné přílohy, každá Smluvní strana vázána touto přílohou může

sdělit Generálnímu sekretáři Rady:a) že má námitky k doporučovanému pozměňovacímu návrhu; nebob) že, ačkoliv hodlá doporučovaný pozměňovací návrh přijmout, nebyly

ještě v její zemi splněny podmínky potřebné pro přijetí návrhu.(4) Jestliže Smluvní strana podává Generálnímu sekretáři Rady zprávu

podle ustanovení odstavce 3 písm. b) tohoto článku, může, pokud ještě

formálně neuvědomila Generálního sekretáře o svém přijetí

doporučovaného pozměňovacího návrhu, předložit námitky k tomuto návrhu

do devíti měsíců následujících po uplynutí šestiměsíční lhůty uvedené v

odstavci 3 tohoto článku.(5) Jsou-li podány námitky k doporučovanému pozměňovacímu návrhu ve

shodě s podmínkami odstavce 3 a 4 tohoto článku, návrh nebude považován

za přijatý a nevstoupí v platnost.(6) Nebudou-li vzneseny námitky k doporučovanému pozměňovacímu návrhu

podle odstavce 3 a 4 tohoto článku, pozměňovací návrh bude považován za

přijatý od níže uvedeného data:a) jestliže žádná Smluvní strana nepodá zprávu podle odstavce 3 písm.

b) tohoto článku, po uplynutí šestiměsíční lhůty uvedené v odstavci 3;b) jestliže některá Smluvní strana zašle zprávu podle odstavce 3 písm.

b) tohoto článku, v nejbližším z těchto dvou termínů:i) den, kdy všechny Smluvní strany, které poslaly takové zprávy,

oznámily Generálnímu sekretáři Rady svůj souhlas s doporučovaným

návrhem za předpokladu, že byla všechna přijetí přijetí oznámena před

uplynutím šestiměsíční lhůty lhůty uvedené v odstavci 3 tohoto článku,

bude považován za datum uplynutí zmíněné šestiměsíční lhůty;ii) datum uplynutí devítiměsíční lhůty uvedené v odstavci 4 tohoto

článku.(7) Každý pozměňovací návrh, považovaný za přijatý, vstoupí v platnost

šest měsíců po datu, ke kterému je považován za přijatý.(8) Generální sekretář Rady oznámí, pokud možno co nejdříve, všem

Smluvním stranám námitky k doporučovanému pozměňovacímu návrhu učiněné

podle odstavce 3 písm. a) a každou zprávu obdrženou podle odstavce 3

písm.b) tohoto článku. Dodatečně informuje všechny Smluvní strany, zda

Smluvní strana nebo strany, které poslaly takovou zprávu, vznesly

námitky k doporučovanému pozměňovacímu návrhu nebo ho přijaly.(9) U každého státu ratifikujícího nebo přistupujícího k této Úmluvě se

má za to, že přijal všechny pozměňovací návrhy k této Úmluvě, která

vstoupila v platnost dnem uložení dokladu o ratifikaci nebo přístupu.(10) U každého státu, který po podepsání této Úmluvy bez výhrady

ratifikace nebo po ratifikaci nebo přistoupení k Úmluvě, prohlásí, že

se cítí vázán další přílohou, se bude mít za to, že přistoupil na

všechny pozměňovací návrhy k této Úmluvě, které vstoupily v platnost ke

dni jeho oznámení Generálnímu sekretáři Rady.Čl.19..(1) Každý stát může, v době podpisu této Úmluvy bez výhrady ratifikace

nebo uložení dokladů o ratifikaci nebo přístupu nebo kdykoliv potom,

prohlásit nótou poslanou Generálnímu sekretáři Rady, že tato Úmluva se

rozšiřuje na všechna nebo na některá území, za jejichž mezinárodní

vztahy je odpovědný, a Úmluva se rozšíří na území vyjmenovaná v nótě

tři měsíce po datu přijetí této nóty Generálním sekretářem Rady,

nikoliv však dříve než Úmluva nabude účinnosti v dotyčném státě.(2) Každý stát, který učinil prohlášení podle odstavce 1 tohoto článku,

jímž se rozšiřuje tato Úmluva na území, za jehož mezinárodní vztahy je

odpovědný, může oznámit Generálnímu sekretáři Rady, ve shodě s

ustanovením článku 17 této Úmluvy, že na dotyčném území se nebude déle

této Úmluvy užívat.Čl.20..K této Úmluvě není přípustná výhrada.Čl.21..Generální sekretář Rady oznámí všem Smluvním stranám, ostatním

podepisujícím a přistupujícím státům, Generálnímu sekretáři Spojených

národů, Smluvním stranám GATT a UNESCO:a) podpisy ratifikace, přistoupení a prohlášení podle článku 15 této

Úmluvy;b) datum účinnosti této Úmluvy a každé z příloh ve shodě s článkem 16;c) výpovědi a prohlášení podle článku 17;d) všechny pozměňovací návrhy považované za přijaté podle článku 18 a

datum nabytí účinnosti těchto návrhů;e) prohlášení a nóty došlé podle článku 19.Čl.22Podle článku 102 Charty Spojených národů bude tato Úmluva na žádost

Generálního sekretáře Rady zaregistrována u sekretariátu Spojených

národů.Na důkaz toho níže podepsaní zmocněnci podepsali tuto Úmluvu.Sepsáno v Bruselu 8. dne měsíce června roku

tisícíhodevítistéhošedesátéhoprvého v anglickém a francouzském jazyce,

přičemž obě znění mají stejnou platnost, v jednom originále, který bude

uložen u Generálního sekretáře Rady, který předá ověřené kopie všem

státům uvedeným v článku 15 odstavci 1 této Úmluvy.Příl.AZařízení pro tisk nebo pro rozhlasové nebo televizní vysíláníI.Definice a podmínky1. DefinicePro účely této přílohy výraz "zařízení pro tisk nebo pro rozhlasové

nebo televizní vysílání" znamená zařízení potřebné pro zástupce tisku

nebo rozhlasových a televizních organizací při návštěvě země pro

reportážní účely nebo vysílání či natáčení materiálu v rámci

stanoveného programu.2. Podmínky pro poskytování dočasného osvobozeníZařízení:a) má být vlastněno fysickou osobou bydlící v cizině nebo právnickou

osobou se sídlem v cizině;b) má být dovezeno fysickou osobou bydlící v cizině nebo právnickou

osobou se sídlem v cizině;c) má být způsobilé k průkazu totožnosti při zpětném vývozu za

předpokladu, že v případě nepoužitých zvukových či obrazových záznamů

bude použito nejvhodnějších prostředků k zjištění totožnosti;d) má být užíváno výhradně nebo pod osobním dozorem cestující osoby;e) nebude předmětem nájemní smlouvy nebo podobného ujednání, při kterém

je osoba bydlící nebo usazená v zemi dočasného dovozu jednou stranou,

za předpokladu, že tato podmínka nebude platit v případě vysílání

společných rozhlasových nebo televizních pořadů.II.Vysvětlující seznamA. Zařízení pro tisk, jakopsací stroje;fotografické nebo kinematografické kamery;rozhlasové nebo obrazové vysílací, natáčecí nebo reprodukční přístroje;nepoužité zvukové nebo obrazové záznamní prostředky.B. Rozhlasové vysílací zařízení, jakovysílací a sdělovací přístroje;rozhlasové natáčecí nebo reprodukční přístroje;kontrolní a měřící nástroje a přístroje;provozní příslušenství (hodiny, stopky, kompasy, generátory,

transformátory, baterie a akumulátory, topné a ventilační přístroje

atd.);nepoužité zvukové natáčecí prostředky.C. Televizní zařízení, jakotelevizní kamery;telekinematické přístroje;kontrolní a měřící nástroje a přístroje;přenosové a retransmisní přístroje;sdělovací přístroje;zvukové nebo obrazové záznamní a reprodukční přístroje;osvětlovací zařízení;provozní příslušenství (hodiny, stopky, kompasy, generátory,

transformátory, baterie a akumulátory, topné a ventilační přístroje

atd.);nepoužité zvukové nebo obrazové záznamní prostředky; ukázkové kopie

filmů;hudební nástroje, kostýmy, kulisy a ostatní divadelní rekvizity.D. Dopravní prostředky označené nebo zvlášť upravené pro účely výše

jmenované.Příl.BKinematografické zařízeníI.Definice a podmínky1. DefinicePro účely této přílohy výraz "kinematografické zařízení" znamená

zařízení potřebné pro nějakou osobu navštěvující nějakou zemi za účelem

natáčení určitého filmu nebo filmů.2. Podmínky pro poskytnutí dočasného osvobozeníZařízení:a) má být vlastněno fyzickou osobou bydlící v cizině nebo právnickou

osobu se sídlem v cizině;b) má být dovezeno fyzickou osobou bydlící v cizině nebo právnickou

osobou se sídlem v cizině;c) má být způsobilé k průkazu totožnosti při zpětném vývozu za

předpokladu, že v případě nepoužitých zvukových či obrazových záznamů

bude použito nejvhodnějších prostředků k zjištění totožnosti;d) má být užíváno výhradně nebo pod osobním dozorem hostující osoby s

výhradou, že tato podmínka nebude platná v případě zařízení dovezeného

pro natáčení filmu podle koprodukční smlouvy, při které osoba bydlící

nebo zařízená v zemi dočasného dovozu jest jednou stranou a která jest

schválena příslušnými úřady této země podle mezistátní dohody týkající

se kinematografické koprodukce;e) nebude předmětem nájemní smlouvy nebo podobného ujednání, při kterém

je osoba bydlící nebo zařízená v zemi dočasného dovozu jednou stranou.II.Vysvětlující seznamA. Zařízení, jakokamery všeho druhu;kontrolní a měřící nástroje a přístroje;podstavce a stojany pro kamery;osvětlovací zařízení;zvukové záznamní nebo reprodukční přístroje;nevyvolané filmy nebo nepoužité zvukové záznamní prostředky;ukázkové kopie filmů;provozní příslušenství (hodiny, stopky, kompasy, generátory,

transformátory, baterie a akumulátory, topná a ventilační zařízení

atd.);hudební nástroje, kostýmy, kulisy a ostatní divadelní rekvizity.B. Dopravní prostředky určené nebo zvlášť upravené pro účely výše

uvedené.Příl.COstatní odborná zařízeníI.Definice a podmínky1. DefinicePro účely této přílohy výraz "ostatní odborná zařízení" znamená

zařízení neuvedené v ostatních přílohách této Úmluvy, potřebné pro

výkon povolání, obchodu nebo oboru osoby, která navštěvuje zemi při

plnění určitého úkolu. Nezahrnuje zařízení, která se používají pro

vnitřní dopravu nebo pro průmyslovou výrobu nebo balení zboží nebo

(mimo nástrojů) pro využití přírodních zdrojů, pro obnovu, opravu nebo

údržbu budov nebo pro přesun půdy a podobné práce.2. Podmínky pro poskytnutí dočasného osvobozeníZařízení:a) má být vlastněno fyzickou osobou bydlící v cizině nebo právnickou

osobu se sídlem v cizině;b) má být dovezeno fyzickou osobou bydlící v cizině nebo právnickou

osobou se sídlem v cizině;c) má být způsobilé k průkazu totožnosti při zpětném vývozu;d) má být užíváno výhradně nebo pod osobním dozorem cestující osoby.II.Vysvětlující seznamA. Zařízení pro montáž, pokusy, zkoušení, ověřování, kontrolu, údržbu

nebo opravu strojů, závodů, dopravních prostředků atd. jako nástroje;měřicí, kontrolní nebo zkušební přístroje a zařízení (pro teplotu,

tlak, vzdálenost, výšku, povrch, rychlost atd.) včetně elektrických

přístrojů (voltmetru, ampérmetru, měřicích kabelů, komparátorů,

transformátorů, záznamních přístrojů atd.) a upínadel;přístroje pro prohlídku lodí.B. Zařízení potřebná pro obchodníky, obchodní poradce, výrobní a

finanční odborníky a osoby vykonávající podobná povolání, jako psací

stroje;zvukové vysílací, záznamní nebo reprodukční přístroje;kalkulační stroje a přístroje.C. Zařízení nezbytná pro odborníky provádějící topografický průzkum

nebo geofyzikální výzkumnou práci, jako měřicí nástroje a přístroje;vrtací zařízení;vysílací a sdělovací zařízení.D. Nástroje a přístroje potřebné pro lékaře, chirurgy, zvěrolékaře,

porodní asistentky a osoby vykonávající podobná povolání.E. Zařízení potřebná pro archeology, paleontology, geografy, zoology a

jiné vědecké pracovníky.F. Zařízení potřebná pro umělce, divadelní společnosti a orchestry,

včetně jejich předmětů používaných pro veřejné nebo soukromé

představení (hudební nástroje, kostýmy, kulisy, zvířata atd.).G. Zařízení potřebná pro přednášející k objasnění jejich výkladu.H. Dopravní prostředky určené nebo zvlášť upravené pro účely výše

uvedené, jako ambulantní kontrolní jednotky, pojízdné dílny a

laboratoře.

Related Laws