o zvýšení důchodů v roce 1999

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
64/1999 Sb.NAŘÍZENÍ VLÁDYze dne 22. března 1999o zvýšení důchodů v roce 1999Vláda nařizuje k provedení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém

pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb. a zákona č. 289/1997 Sb.,

(dále jen "zákon"):§ 1(1) Důchody starobní, plné invalidní, částečné invalidní, vdovské,

vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 1996 se zvyšují od splátky

důchodu splatné po 31. červenci 1999 tak, že procentní výměra důchodu

se zvyšuje o 7,5 % procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od

něhož se procentní výměra zvyšuje.(2) Důchody starobní, plné invalidní, částečné invalidní, vdovské,

vdovecké a sirotčí přiznané od 1. ledna 1996 do 31. července 1999, s

výjimkou důchodů uvedených v § 4, se zvyšují od splátky důchodu splatné

po 31. červenci 1999 tak, že procentní výměra důchodu se zvyšuje o 5 %

procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se procentní

výměra zvyšuje.§ 2Procentní výměry důchodů přiznávaných od 1. srpna 1999 do 31. prosince

1999 se zvyšují ode dne přiznání o 5 %, a jde-li o důchody uvedené v §

4, o 7,5 % procentní výměry důchodu, která náleží ke dni přiznání

důchodu, a to před její úpravou podle § 59 zákona.§ 3(1) Procentní výměry vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodů se

zvyšují, jen jestliže nebyly vyměřeny z procentních výměr důchodů

zvýšených podle tohoto nařízení.(2) Je-li důchod upraven pro souběh s jiným důchodem nebo s příjmem z

výdělečné činnosti, upraví se při změně výše vypláceného důchodu, která

souvisí s důvody úpravy důchodu, zvýšení procentní výměry důchodu podle

§ 1 nebo 2 podle té výše procentní výměry důchodu, která náleží ode dne

této změny.§ 4Za důchody přiznané před 1. lednem 1996 se pro účely tohoto nařízení

považují téža) vdovské, vdovecké a sirotčí důchody po osobě, které byl důchod

přiznán před 1. lednem 1996, pokud nárok na tento důchod trval ke dni

její smrti, nebo po osobě, která zemřela před 1. lednem 1996,b) starobní důchody osob, jimž nárok na tento důchod vznikl před 1.

lednem 1996 a starobní důchod byl vypočten podle předpisů platných před

1. lednem 1996 jen proto, že nebyla splněna podmínka uvedená v § 72

odst. 1 větě první zákona,c) plné invalidní a částečné invalidní důchody osob, jimž se

nemocenské, na které vznikl nárok před 1. lednem 1996, vyplácelo ještě

po 31. prosinci 1995, pokud plná nebo částečná invalidita vznikla před

1. lednem 1996,d) vdovské, vdovecké a sirotčí důchody vyměřené z důchodů uvedených v

písmenech b) a c).§ 5Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1999.Předseda vlády:Ing. Zeman v. r.1. místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:PhDr. Špidla v. r.