o osobních radiačních průkazech


Published: 2002

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
419/2002 Sb.VYHLÁŠKAStátního úřadu pro jadernou bezpečnostze dne 18. září 2002o osobních radiačních průkazechStátní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 47 odst. 7 k

provedení § 3 odst. 2 písm. j), § 18 odst. 1 písm. r) a odst. 6 zákona

č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího

záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění

zákona č. 13/2002 Sb., (dále jen "zákon"):§ 1Osobní radiační průkaz(1) Osobním radiačním průkazem musí být, počínaje dnem 1. ledna 2004,

vybaveni zaměstnanci osoby, která obdržela povolení podle § 9 odst. 1

zákona (dále jen "držitel povolení"), a kteří jsou dočasně přiděleni k

výkonu pracovních činností jako pracovníci kategorie A^1) v

kontrolovaném pásmu jiného držitele povolení (dále jen "provozovatel

kontrolovaného pásma"). Tentýž požadavek vybavení osobním radiačním

průkazem se vztahuje i na držitele povolení, kteří jako pracovníci

kategorie A vykonávají tyto činnosti osobně pro jiného provozovatele

kontrolovaného pásma. Pro účely této vyhlášky se fyzické osoby uvedené

ve větách první a druhé považují za externí pracovníky.(2) O vystavení osobního radiačního průkazu žádá písemně držitel

povolení Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen "Úřad") pro své

zaměstnance, kteří mají vykonávat činnosti podle odstavce 1, nebo pro

sebe, pokud tuto činnost bude vykonávat osobně. V žádosti o vydání

osobního radiačního průkazu uvede držitel povolení údaje podle bodů 1

až 4 a 6 až 9 části A přílohy vyhlášky a přiloží fotografii o velikosti

3,5 x 4,5 cm.(3) Osobní radiační průkaz se skládá ze dvou částí, části A a části B.

Část B se používá pro evidenci dávek v běžném roce a je platná vždy 1

kalendářní rok. Platnost části A osobního radiačního průkazu je do doby

zaplnění údaji, nejdéle však 10 let. Platnost obou částí osobního

radiačního průkazu zaniká též smrtí externího pracovníka nebo, je-li

externí pracovník současně držitelem povolení, zánikem povolení podle §

16 odst. 6 písm. b), c) a d) zákona.(4) Osobní radiační průkaz je v levém horním rohu označen státním

znakem a názvem Úřadu a obsahujea) registrační číslo,b) identifikační znaky externího pracovníka podle bodů 1 až 9 části A

přílohy vyhlášky včetně fotografie o velikosti 3,5 x 4,5 cm,c) záznamy o ročních efektivních dávkách externího pracovníka,d) název a adresu držitele povolení, včetně jeho evidenčního čísla,

číslo povolení vydaného Úřadem,e) začátek a konec zaměstnání externího pracovníka u jednotlivých

držitelů povolení,f) záznamy o absolvovaných preventivních lékařských prohlídkách a

jejich výsledcích,) záznamy o absolvovaných školeních z radiační ochrany,gh) výsledky osobního monitorování externího pracovníka u jednotlivých

provozovatelů kontrolovaného pásma včetně názvu provozovatele

kontrolovaného pásma, jeho pracoviště a jeho evidenčního čísla.(5) Vzor osobního radiačního průkazu je uveden v příloze této vyhlášky.§ 2Nakládání s osobním radiačním průkazem(1) Držitel povolení pro své zaměstnance nebo pro sebe, pokud činnost

podle § 1 odst. 1 má vykonávat osobně,a) si vyžádá od Úřadu v dostatečném předstihu před začátkem každého

kalendářního roku, nejpozději však do konce listopadu předcházejícího

roku, novou část B osobního radiačního průkazu,b) zašle Úřadu nejpozději do konce února následujícího roku část B

osobního radiačního průkazu, kde budou zaznamenány všechny expozice

externího pracovníka z předcházejícího roku včetně vyhodnocené a

potvrzené celkové osobní roční dávky,c) neprodleně oznámí Úřadu ztrátu osobního radiačního průkazu a

současně požádá Úřad o vystavení nového průkazu, ve kterém doplní

všechny potřebné údaje až do doby ztráty průkazu,d) zašle část A osobního radiačního průkazu Úřadu po jeho zaplnění a

vyžádá si, nejpozději do jednoho měsíce před předpokládaným uplynutím

termínu platnosti osobního radiačního průkazu, od Úřadu nový osobní

radiační průkaz,e) zašle Úřadu osobní radiační průkaz nejpozději do jednoho měsíce od

ukončení pracovního poměru externího pracovníka nebo ukončení své

činnosti, pokud je sám jako držitel povolení externím pracovníkem,f) oznamuje Úřadu změny v údajích uvedených pod body 1, 7 nebo 8 části

A osobního radiačního průkazu a předkládá osobní radiační průkaz Úřadu

k zaznamenání těchto změn,g) zaznamená v osobním radiačním průkazu v části A dávky obdržené za

předchozí čtyřleté období tak, aby bylo možné vždy sledovat pětiletou

celkovou osobní dávku externího pracovníka,h) zaznamená v části B osobního radiačního průkazu, vystaveného v

průběhu kalendářního roku, všechny osobní dávky obdržené pracovníkem do

doby vybavení osobním radiačním průkazem tak, aby bylo možno vyhodnotit

celkovou roční osobní dávku externího pracovníka,i) zaznamená v příslušné části B osobního radiačního průkazu měsíční

souhrny osobních dávek externího pracovníka zahrnující výsledky

monitorování u všech provozovatelů kontrolovaných pásem, kde externí

pracovník v daném měsíci vykonával činnosti podle § 1 odst. 1; postup

vyhodnocení těchto měsíčních souhrnů musí být uveden ve schváleném

programu monitorování držitele povolení,^2)j) uvede v části A osobního radiačního průkazu celkové osobní roční

dávky externího pracovníka,k) uvede výsledky každoročního lékařského vyšetření na základě obdržené

lékařské zprávy,l) provede záznam o absolvovaném školení z radiační ochrany.(3) Provozovatel kontrolovaného pásma, ve kterém externí pracovník

vykonává činnost podle § 1 odst. 1, zajistí v souladu se schváleným

programem monitorování pro jeho kontrolované pásmo vyhodnocení osobní

dávky obdržené externím pracovníkem při vykonávání této činnosti v jeho

kontrolovaném pásmu. Vyhodnocenou dávku zaznamenává průběžně, nejdéle

však v jednoměsíčních intervalech, do příslušné části B osobního

radiačního průkazu externího pracovníka. Pokud nemá provozovatel

kontrolovaného pásma všechny výsledky měření k dispozici před ukončením

činnosti externího pracovníka v jeho kontrolovaném pásmu, zašle tyto

výsledky písemně neprodleně po vyhodnocení dávky držiteli povolení,

který je externím pracovníkem nebo jehož zaměstnanec je externím

pracovníkem.§ 3ÚčinnostTato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.Předsedkyně:Ing. Drábová v. r.Příl.Vzor osobního radiačního průkazu1) § 16 vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně.2) § 73 vyhlášky č. 307/2002 Sb.