změna zákona o spotřebních daních a dalších zákonů


Published: 2005

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
217/2005 Sb.ZÁKONze dne 3. května 2005,kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění

pozdějších předpisů, zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České

republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a některé další

zákonyZměna: 377/2005 Sb.Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍZměna zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daníchČl.IZákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č.

479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č.

558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb. a zákona č. 179/2005 Sb., se mění

takto:1. V § 3 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 3a zní:"b) dovozem vstup vybraných výrobků na daňové území Evropského

společenství; pokud jsou však vybrané výrobky v okamžiku vstupu na

daňové území Evropského společenství propuštěny do některého z celních

režimů s podmíněným osvobozením od cla^3a) nebo jsou umístěny ve

svobodném pásmu nebo svobodném skladu, považuje se dovoz za uskutečněný

jejich propuštěním do režimu volného oběhu^2) nebo režimu aktivního

zušlechťovacího styku v systému navracení^3),3a) Článek 84 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne

12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství.".2. V § 3 písm. c) se za slovo "styku^5)" vkládají slova "a výstup z

daňového území Evropského společenství".3. V § 3 písm. f) se slova "a stavebně" zrušují a na konci věty se

doplňuje text "přičemž hranice takového místa nesmějí být přerušeny s

výjimkou případu, kdy tímto místem prochází veřejná komunikace; celní

ředitelství může stanovit, že určité objekty a plochy tohoto místa

nejsou jeho součástí,".4. V § 3 písm. h) se slova "a která" nahrazují slovy "v místě, kde".5. V § 3 písm. p) se za slova "kvasného lihu" vkládá slovo "bezvodého"

a na konci se doplňuje text "nebo projekt technologického vývoje

ekologicky příznivé palivové směsi těžkých plynových olejů s vodou

schválený Ministerstvem životního prostředí".6. V § 3 se na konci písmene p) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se

písmena q) až s), která znějí:"q) daňovým zástupcem právnická nebo fyzická osoba se sídlem nebo

místem pobytu na daňovém území České republiky, která je pověřena

provozovatelem daňového skladu registrovaným k dani v jiném členském

státě zabezpečovat jeho jménem, na základě povolení a za podmínek

stanovených v § 23a, povinnosti spojené s přijímáním vybraných výrobků

v režimu podmíněného osvobození od daně a s jejich uváděním do volného

daňového oběhu; daňový zástupce nesmí vybrané výrobky v režimu

podmíněného osvobození od daně skladovat ani odesílat; daňový zástupce

nesmí být totožný s osobou, která od něj má vybrané výrobky jím uvedené

do volného daňového oběhu nabýt,r) daňovým zástupcem pro zasílání vybraných výrobků právnická nebo

fyzická osoba se sídlem nebo místem pobytu na daňovém území České

republiky, která na základě povolení vydaného celním úřadem zastupuje

fyzickou nebo právnickou osobu, která zasílá fyzické osobě na daňové

území České republiky z jiného členského státu vybrané výrobky uvedené

do volného daňového oběhu v tomto členském státě; daňovým zástupcem pro

zasílání vybraných výrobků může být pouze osoba, která není totožná s

fyzickou osobou, které jsou vybrané výrobky zasílány; daňový zástupce

pro zasílání vybraných výrobků vykonává tuto činnost podle podmínek

stanovených v § 33 a 33a,s) výrobou proces, při kterém1. vybraný výrobek vznikne,2. z vybraného výrobku, který je předmětem daně, vznikne vybraný

výrobek, který je jiným předmětem daně,3. z minerálního oleje, který je uvedený pod jedním kódem nomenklatury,

vznikne minerální olej, který je uveden pod jiným kódem nomenklatury.".7. V § 4 odst. 1 písm. a) se za slova "oprávněným příjemcem" vkládají

slova " , daňovým zástupcem (§ 23a)".8. V § 4 odst. 1 písm. c) se slova v závorce "odst. 4 a 5" nahrazují

slovy "odst. 2 a 4".9. V § 4 odst. 1 písm. g) se slova "v případě vzniku povinnosti"

nahrazují slovy "které vznikla povinnost" a na konci písmene g) se

doplňuje slovo "nebo".10. V § 4 odst. 1 písmeno h) zní:"h) která je daňovým zástupcem pro zasílání vybraných výrobků z jiného

členského státu na daňové území České republiky [§ 9 odst. 3 písm. i) a

§ 33 odst. 4]; pokud právnická nebo fyzická osoba uvedená v § 33 odst.

3 neustanoví daňového zástupce, stává se plátcem daně tato osoba.".11. V § 4 odst. 3 písm. a) se za slova "minerálních olejů" vkládají

slova "s výjimkou zkapalněných ropných plynů dopravovaných v tlakových

nádobách o hmotnosti náplně do 40 kg včetně".12. V § 4 odst. 3 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:"b) zkapalněných ropných plynů v tlakových nádobách o hmotnosti náplně

do 40 kg včetně 5 tlakových nádob,".Dosavadní písmena b) až i) se označují jako písmena c) až j).13. V § 4 odst. 4 se za slovy "§ 80" slovo "a" nahrazuje čárkou a za

slova "§ 92" se vkládají slova "a pro tabákové výrobky § 100c".14. V § 5 odst. 1 větě první se slova "při uvedení" nahrazují slovem

"uvedených" a na konci za slovo "jinak" se vkládají slova "(§ 6)".15. V § 5 odst. 2 písmeno b) zní:"b) obchodní firmu nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo^12)

nabyvatele, je-li nabyvatel právnickou osobou, jméno a příjmení,

popřípadě obchodní firmu, místo pobytu a daňové identifikační číslo

nabyvatele, bylo-li přiděleno, je-li nabyvatel fyzickou osobou,".16. V § 5 odst. 2 se písmeno d) zrušuje.Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena d) až f).17. V § 5 odst. 3 písmeno a) zní:"a) obchodní firmu nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo^12)

prodávajícího, je-li prodávající právnickou osobou, jméno a příjmení,

popřípadě obchodní firmu, místo pobytu a daňové identifikační číslo

prodávajícího, bylo-li přiděleno, je-li prodávající fyzickou osobou,".18. V § 5 odst. 3 písmeno b) zní:"b) obchodní firmu nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo^12)

kupujícího, je-li kupující právnickou osobou, jméno a příjmení,

popřípadě obchodní firmu, místo pobytu a daňové identifikační číslo

kupujícího, bylo-li přiděleno, je-li kupující fyzickou osobou,".19. V § 5 odst. 3 písmeno d) zní:"d) výši spotřební daně celkem,".20. V § 5 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:"(7) Vybrané výrobky uvedené do volného daňového oběhu v jiném členském

státě, které jsou zasílány fyzické osobě s místem pobytu na daňovém

území České republiky (§ 33), lze dopravovat pouze s dokladem, který

potvrzuje, že tyto výrobky byly zdaněny v členském státě, ze kterého

byly zaslány.".Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.21. V § 5 odstavec 8 zní:"(8) Pro prokázání zdanění minerálních olejů, lihu, vybraných výrobků

obsahujících líh a tabákových výrobků platí rovněž ustanovení § 51, 74

a 106.".22. V § 6 odst. 1 se na konci doplňuje věta "Toto ustanovení se

nevztahuje na právnické nebo fyzické osoby uvedené v § 53 odst. 5.".23. V § 6 odst. 2 písmeno b) zní:"b) obchodní firmu nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo^12)

přijímajícího uživatele, je-li uživatel právnickou osobou, jméno a

příjmení, popřípadě obchodní firmu, místo pobytu a daňové identifikační

číslo přijímajícího uživatele, bylo-li přiděleno, je-li uživatel

fyzickou osobou,".24. V § 6 odst. 2 písmeno d) zní:"d) prohlášení, že v ceně vybraných výrobků není obsažena daň,".25. V § 9 odst. 3 písm. i) se za slova "České republiky" vkládají slova

"(§ 33)".26. V § 9 odst. 5 se za slovy "v § 83" slovo "a" nahrazuje čárkou a na

konci odstavce se doplňují slova "a pro tabákové výrobky v § 101a".27. V § 11 odst. 1 písm. e) se slova "písm. a) až d)" zrušují.28. V § 11 se na konci odstavce 4 doplňují slova "odst. 1".29. V § 12 odst. 3 se za slova "podle § 13" vkládají slova " , pokud

tento zákon nestanoví jinak (§ 11 odst. 3, § 32, § 53 odst. 3 až 5, §

73 odst. 2, § 87 a 98)".30. V § 13 odst. 1 se slova "§ 87, 98 a 106" nahrazují slovy "§ 87 a

98".31. V § 13 odst. 2 písm. a) v části věty za středníkem se za slova

"daňové identifikační číslo" vkládají slova " , bylo-li přiděleno," a

slovo "nebo" se nahrazuje slovem "a".32. V § 13 odst. 2 písmeno f) zní:"f) čestné prohlášení navrhovatele, že jsou splněny podmínky stanovené

zvláštními právními předpisy pro ochranu života a zdraví osob a

životního prostředí,".33. V § 13 odst. 2 písmeno i) zní:"i) doklad o tom, že navrhovatel nemá v České republice nedoplatek

evidovaný celním nebo finančním úřadem nebo nedoplatek na pojistném a

na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

který nesmí být v den podání návrhu starší více než 30 kalendářních

dní,".34. V § 13 odst. 2 písm. j) se za slova "je-li navrhovatel fyzickou

osobou, nebo zda" vkládá slovo "navrhovateli,".35. V § 13 odst. 5 věta druhá zní: "Má-li navrhovatel nedoplatek na

daních nebo clu nebo nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné

zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, celní

ředitelství vydá povolení pouze tehdy, je-li zajištěno uhrazení tohoto

nedoplatku.".36. V § 13 odst. 20 písmeno d) zní:"d) dnem, kdy pro prostorově ohraničené místo [§ 3 písm. f)], ve kterém

jsou umístěny vybrané výrobky osvobozené od daně na základě zvláštního

povolení, nabude právní moci rozhodnutí o povolení k provozování

daňového skladu podle § 20,".37. V § 13 odst. 23 se čárka za slovem "pivo" nahrazuje slovem "a" a

slova "a § 106 pro tabákové výrobky" se zrušují.38. V § 14 odst. 1 písmeno a) zní:"a) jejich propuštění do režimu vývozu nebo do režimu pasivního

zušlechťovacího styku, prokáže-li plátce výstup vybraných výrobků z

daňového území Evropského společenství,".39. V § 14 odst. 2 písm. a) se za slovo "výrobků" vkládají slova

"celnímu úřadu oznámí, že" a slova "u celního úřadu" se nahrazují slovy

" ; s tímto oznámením předloží doklad o tom, že daň za vybrané výrobky,

které budou dopraveny do jiného členského státu, byla na daňovém území

České republiky zaplacena".40. V § 14 odst. 2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a

doplňuje se písmeno e), které zní:"e) u zdaněných vybraných výrobků, které podléhají značení podle tohoto

zákona a byly uvedeny do volného daňového oběhu na daňovém území České

republiky, předloží potvrzení od správce daně jiného členského státu,

že značení podle tohoto zákona byla zničena nebo odstraněna.".41. V § 14 odst. 2 větě poslední se slova "až d)" nahrazují slovy "až

e)".42. V § 14 odst. 3 se za slova "do jiného členského státu (§ 33),"

vkládají slova "a doklad o tom, že daň za vybrané výrobky byla přiznána

v tomto jiném členském státě," a slova "tohoto dokladu" se nahrazují

slovy "těchto dokladů".43. V § 14 se odstavec 5 zrušuje.Dosavadní odstavce 6 až 10 se označují jako odstavce 5 až 9.44. V § 14 odst. 9 se slova "§ 28 odst. 9" nahrazují slovy "§ 28 odst.

10", slovo "a" se nahrazuje čárkou a na konci věty se za slova

"minerálních olejů" doplňují slova "a § 78 odst. 6 pro případy týkající

se vracení daně z lihu".45. V § 15 odst. 1 písm. e) se za slovem "mise" čárka nahrazuje slovem

"nebo" a slova "nebo orgánu Evropských společenství" se zrušují.46. V § 15 odst. 2 písm. e) se slova "b) a c)" nahrazují slovy "b) až

d)" a na konci písmene e) se doplňují slova "pokud mezinárodní smlouva

vyhlášená ve Sbírce mezinárodních smluv nestanoví jinak,".47. V § 15 odst. 2 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:"f) osobě uvedené v odstavci 1 písm. d) bez omezení,".Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno g).48. V § 15 odst. 2 písm. g) se na konci věty doplňují slova " , pokud

mezinárodní smlouva vyhlášená ve Sbírce mezinárodních smluv nestanoví

jinak".49. V § 15 odstavec 3 zní:"(3) Do limitu pro vrácení daně stanoveného v odstavci 2 se započítává

i výše daně připadající na vybrané výrobky osvobozené od daně podle §

11 odst. 1 písm. a) nebo e) dopravené z jiného členského státu nebo

dovezené osobám požívajícím výsad a imunit uplatňujícím nárok na

vrácení daně ve stejném zdaňovacím období, kterého se uplatňovaný nárok

týká.".50. V § 15 odst. 5 větě druhé se na konci vkládá text " ; to se netýká

osoby požívající výsad a imunit uvedené v odstavci 1 písm. d)".51. V § 15 odstavec 6 zní:"(6) Osobě požívající výsad a imunit uvedené v odstavci 2 písm. a) se

vrací daň zaplacená v cenách vybraných výrobků, pokud cena za tyto

vybrané výrobky včetně daně zaplacená jednomu prodávajícímu v jednom

kalendářním dni uvedená na jednom dokladu o prodeji podle odstavce 8

odpovídá principu vzájemnosti. Ostatním osobám požívajícím výsad a

imunit uvedeným v odstavci 1 se vrací daň zaplacená v cenách vybraných

výrobků, pokud cena za tyto vybrané výrobky včetně daně zaplacená

jednomu prodávajícímu v jednom kalendářním dni uvedená na jednom

dokladu o prodeji podle odstavce 8 je vyšší než 4 000 Kč. Toto omezení

se nevztahuje na nákup minerálních olejů pro pohon motorů nebo pro

výrobu tepla.".52. V § 15 odst. 8 se slovo "menší" nahrazuje slovem "větší".53. V § 15 odst. 9 větě první se slova "příslušnému celnímu úřadu"

zrušují, ve větě druhé se na konci vkládá text " ; to se netýká osoby

požívající výsad a imunit uvedené v odstavci 1 písm. d)" a za větu

třetí se vkládá věta čtvrtá, která zní: "Osoba požívající výsad a

imunit uvedená v odstavci 1 písm. d) podává daňové přiznání nejdříve

první den po skončení kalendářního roku, ve kterém nárok na vrácení

daně vznikl.".54. V § 15 odst. 11 se za slovy "kalendářní měsíc" vkládají slova " , u

osoby požívající výsad a imunit uvedené v odstavci 1 písm. d)

kalendářní rok".55. V § 15 odst. 12 písmeno a) zní:"a) diplomatická mise nebo konzulární úřad podle odstavce 1 písm. a) a

zvláštní mise podle odstavce 1 písm. b) se sídlem na daňovém území

České republiky podávají daňové přiznání celnímu úřadu místně

příslušnému podle jejich sídla na daňovém území České republiky,".56. V § 15 odst. 12 písm. b) se za slovy "zvláštní mise" čárka

nahrazuje slovem "nebo", slova " , orgánu Evropských společenství" se

zrušují, slovo "jejich" se nahrazuje slovem "jeho" a slovo "podávají"

se nahrazuje slovem "podává".57. V § 15 odst. 12 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:"d) orgán Evropských společenství se sídlem na daňovém území České

republiky podává daňové přiznání prostřednictvím Ministerstva financí

celnímu úřadu místně příslušnému podle jeho sídla na daňovém území

České republiky,".Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena e) a f).58. V § 15 odst. 12 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a

doplňuje se nové písmeno g), které zní:"g) orgán Evropských společenství se sídlem v jiném členském státu

podává daňové přiznání prostřednictvím Ministerstva financí celnímu

úřadu, který má v územní působnosti městskou část Praha 1.".59. V § 15 odst. 13 věta první zní: "Osobě požívající výsad a imunit s

výjimkou osob uvedených v odstavci 1 písm. d) se vrátí zaplacená daň do

30 dní ode dne, kdy byl nárok na vrácení daně vyměřen.".60. V § 15 se za odstavec 13 vkládá nový odstavec 14, který zní:"(14) Osobě požívající výsad a imunit uvedené v odstavci 1 písm. d) se

vrátí zaplacená daň do 6 měsíců od posledního dne měsíce, ve kterém

příslušný celní úřad žádost o vrácení daně obdržel.".Dosavadní odstavec 14 se označuje jako odstavec 15.61. V § 18 odst. 3 se na konci věty první doplňují slova " , pokud

tento zákon nestanoví jinak (§ 88 odst. 4 a 5)".62. V § 19 odst. 3 větě první se za slova "nestanoví jinak" vkládají

slova "(§ 59 odst. 2, § 78 odst. 3, § 89 odst. 3, § 99 odst. 3 a 4 a §

100a odst. 1)".63. V § 19 odst. 4 se slova "(odstavec 5, § 59 odst. 3 a § 78 odst. 5)"

nahrazují slovy "(odstavce 5 a 7 a § 59 odst. 3)".64. V § 19 odst. 5 se slova "ve stavebně a prostorově ohraničeném

místě" nahrazují slovy "v prostorově ohraničeném místě [§ 3 písm. f)]".65. "V § 19 se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 až 8, které

znějí:"(6) Vybrané výrobky,a) které se nacházejí v režimu s podmíněným osvobozením od cla podle

zvláštního právního předpisu^3a) nebo ve svobodném pásmu nebo ve

svobodném skladu a které mají místo původu nebo místo určení na území

mimo daňové území Evropského společenství^1) nebo na území Normanských

ostrovů (Spojené království Velké Británie a Severního Irska), nebob) které jsou dopravovány1. mezi členskými státy přes země Evropského sdružení volného obchodu

(dále jen "ESVO") nebo mezi členským státem a zemí ESVO v režimu

vnitřního tranzitu Společenství, nebo2. mezi členskými státy přes jednu nebo více třetích zemí, které nejsou

zeměmi ESVO, za použití karnetu TIR nebo karnetu ATA,se považují za podmíněně osvobozené od daně.(7) V daňovém skladu mohou být společně s vybranými výrobky, které jsou

v režimu podmíněného osvobození od daně, umístěny i vybrané výrobky

uvedené v odstavci 6, které se považují za podmíněně osvobozené od

daně.(8) Pro dopravu vybraných výrobků uvedených v odstavci 6, které se

považují za podmíněně osvobozené od daně, se ustanovení § 24 až 27 a §

34 nepoužijí. Pokud se použije jednotného správního dokladu podle

předpisu Evropských společenství^28), potoma) v kolonce 33 jednotného správního dokladu se vyplní příslušný kód

nomenklatury,b) v kolonce 44 jednotného správního dokladu se zřetelně vyznačí, že se

jedná o dopravu vybraných výrobků,c) jeden opis vyhotovení číslo 1 jednotného správního dokladu si

ponechá odesilatel,d) řádně potvrzený opis vyhotovení číslo 5 jednotného správního dokladu

odešle příjemce odesilateli.Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 9.66. V § 19 odst. 6 se slova "89 a 99" nahrazují slovy "89, 99 a 100a".67. V § 20 odst. 2 písmeno e) zní:"e) čestné prohlášení navrhovatele, že jsou splněny podmínky stanovené

zvláštními právními předpisy pro ochranu života a zdraví osob a

životního prostředí,".68. V § 20 odst. 2 písmeno l) zní:"l) doklad o tom, že navrhovatel nemá v České republice nedoplatek

evidovaný celním nebo finančním úřadem nebo nedoplatek na pojistném a

na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

který nesmí být v den podání návrhu starší více než 30 kalendářních

dní,".69. V § 20 odst. 2 písm. m) se za slova "je-li navrhovatel fyzickou

osobou, nebo zda" vkládá slovo "navrhovateli,".70. V § 20 odst. 5 věta druhá zní: "Má-li navrhovatel nedoplatek na

daních nebo clu nebo nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné

zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, celní

ředitelství vydá povolení pouze tehdy, je-li zajištěno uhrazení tohoto

nedoplatku.".71. V § 20 odst. 9 se slova "f) až" zrušují.72. V § 20 odst. 15 se za slova "daňových skladech" vkládají slova

"podle odstavce 2 písm. b)".73. § 21 včetně poznámky pod čarou č. 26 zní:"§ 21Zajištění daně(1) Zajištění daně může být poskytnutoa) složením nebo převodem finančních prostředků na depozitní účet pro

zajištění daně zřízený celním úřadem, přičemž složiteli nevzniká nárok

na úrok ze složené částky, nebob) ručením, pokud osobu ručitele povolí celní ředitelství nebo celní

úřad.(2) Za zajištění daně rovnocenné složení hotovosti na depozitní účet

pro zajištění daně zřízený celním úřadem se považuje:a) poskytnutí šeku, jehož proplacení je zaručeno bankou,b) bankovní zárukou^26), neboc) předložení jiného dokumentu uznaného celním úřadem jako prostředek

platby.(3) Má-li být daň zajištěna ručením, ručitel v záruční listině podle

vzoru a náležitostí stanovených v prováděcím právním předpisu musí

prohlásit, že s dlužníkem splní zaručenou výši daně a jejího

příslušenství do výše uvedené v záruční listině.(4) Jestliže dlužník nezaplatí daň v zákonné lhůtě její splatnosti,

celní úřad jej vyzve k jejímu zaplacení. Byla-li daň zajištěna ručením,

zašle celní úřad tuto výzvu ručiteli na vědomí.(5) Celní úřad použije zajištění daně na úhradu daně, pokud daň není

zaplacena v zákonné lhůtě její splatnosti.(6) Byla-li daň zajištěna ručením, celní úřad vyzve ručitele ke splnění

ručitelského závazku, pokud není daň zaplacena v zákonné lhůtě její

splatnosti a výzva dlužníkovi k zaplacení daně a jejího příslušenství,

vydaná podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní,

byla marná.(7) Ručitel může i bez udání důvodů své ručení vypovědět, účinky

výpovědi jsou naplněny až 16. dnem po doručení výpovědi celnímu úřadu

nebo celnímu ředitelství. Ručitel však ručí za všechny závazky k

placení spotřební daně, které v období od okamžiku nabytí účinnosti

povolení ručit do nabytí účinnosti výpovědi ručení vznikly nebo

vzniknou.(8) Pro každý daňový sklad musí zajištění daně odpovídat, pokud tento

zákon nestanoví jinak (§ 77 odst. 3),a) výši daně, která připadá na vybrané výrobky, u nichž provozovatel

daňového skladu předpokládá, že bude zahájena jejich doprava ve

zdaňovacím období, ve kterém se zajištění daně poskytuje; minimální

výše zajištění daně však musí odpovídat jedné dvanáctině výše daně,

která připadala na vybrané výrobky, u nichž provozovatel daňového

skladu zahájil dopravu v běžném roce bezprostředně předcházejícím

zdaňovacímu období, ve kterém se zajištění daně poskytuje,b) jedné dvanáctině výše daňové povinnosti, která provozovateli

daňového skladu vznikla podle § 8 při výrobě vybraných výrobků v běžném

roce bezprostředně předcházejícím zdaňovacímu období, ve kterém se

zajištění daně poskytuje; to se týká jen těch vybraných výrobků, které

jsou v tomto zdaňovacím období umístěny v daňovém skladu v režimu

podmíněného osvobození od daně a u nichž daň již není zajištěna podle

písmene a),c) jedné dvanáctině výše daně, která připadá na vybrané výrobky přijaté

provozovatelem daňového skladu v běžném roce bezprostředně

předcházejícím zdaňovacímu období, ve kterém se zajištění daně

poskytuje; to se týká jen těch vybraných výrobků, které jsou v tomto

zdaňovacím období umístěny v daňovém skladu v režimu podmíněného

osvobození od daně a u nichž daň již není zajištěna podle písmene a)

nebo b).(9) V případě nově založeného daňového skladu musí zajištění daně

odpovídat očekávané daňové povinnosti nebo výši daně podle odstavce 7

za jednu dvanáctinu běžného roku bezprostředně následujícího po

zdaňovacím období, ve kterém byl daňový sklad založen. Za den založení

daňového skladu se považuje den, kdy povolení k provozování daňového

skladu nabylo právní moci.(10) Provozovatel daňového skladu je povinen průběžně sledovat výši

zajištění daně a předávat celnímu úřadu podle jeho požadavků evidenční

údaje vztahující se k daňové povinnosti, která vznikla při výrobě

vybraných výrobků.(11) Pokud provozovatel daňového skladu zjistí, že výše daňové

povinnosti vzniklé podle § 8 při výrobě vybraných výrobků a daně

připadající na vybrané výrobky přijaté provozovatelem daňového skladu,

které nevstupují do výroby, ve zdaňovacím období je vyšší o 10 % než

výše zajištění daně, je povinen zajištění daně doplnit do 10 dnů ode

dne zjištění rozdílu. To neplatí v případech, kdy bylo provozovateli

daňového skladu povoleno snížení výše zajištění daně nebo od zajištění

daně bylo upuštěno.(12) Pokud bude výše daňové povinnosti vzniklé podle § 8 při výrobě

vybraných výrobků a daně připadající na vybrané výrobky přijaté

provozovatelem daňového skladu, které nevstupují do výroby, nižší o 20

% než výše zajištění daně ve třech po sobě jdoucích zdaňovacích

obdobích, provozovatel daňového skladu může prostřednictvím celního

úřadu příslušného daňovému skladu požádat celní ředitelství o snížení

zajištění daně. Celní ředitelství rozhodne o žádosti do 30 dnů ode dne,

kdy mu byla doručena, pokud byla daň zajištěna složením nebo převodem

finančních prostředků na zvláštní účet celního úřadu, celní úřad rozdíl

na zajištění daně vrátí provozovateli daňového skladu do 10 dnů ode dne

nabytí právní moci rozhodnutí o snížení zajištění daně.(13) Provozovatel daňového skladu může též požádat o snížení výše

zajištění daně nebo o upuštění od zajištění daně. Celní ředitelství

může povolit snížení zajištění daně nebo povolit upuštění od zajištění

daně, pokud nejsou pochybnosti o daňové spolehlivosti žadatele, s tím,

že žadatel vykazuje dlouhodobou finanční stabilitu, plní řádně a včas

své platební povinnosti, je schopen plně dostát svým finančním závazkům

a aktivně spolupracuje s celními orgány. Žadatel prokazuje svoji

daňovou spolehlivost, dlouhodobou finanční stabilitu, plnění platebních

povinností a schopnost dostát závazkům způsobem, který stanoví

prováděcí právní předpis.(14) Rozhodnutí, kterým celní ředitelství povolí snížení zajištění daně

nebo upuštění od jeho poskytnutí, se vydává na dobu určitou, a to

nejdéle na dobu jednoho roku ode dne vydání tohoto povolení. O vydání

nového povolení je provozovatel daňového skladu nebo navrhovatel

povinen požádat nejpozději tři kalendářní měsíce před ukončením doby

platnosti předchozího povolení, pokud chce, aby mu bylo poskytnuto

nepřerušeně snížení zajištění daně nebo upuštění od jeho poskytnutí.

Celní ředitelství rozhodne o návrhu na snížení zajištění daně nebo

upuštění od jeho poskytnutí do 60 kalendářních dní od zahájení řízení;

ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 90 kalendářních dní.

Nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v této lhůtě, může ji

přiměřeně prodloužit nejblíže vyšší nadřízený orgán. Nemůže-li celní

ředitelství rozhodnout do 60 kalendářních dní, popřípadě do 90

kalendářních dní, je povinno o tom navrhovatele s uvedením důvodů

uvědomit.(15) K nové žádosti podané před uplynutím tří měsíců od nabytí právní

moci zamítavého rozhodnutí se nepřihlíží.(16) Provozovatel daňového skladu je povinen oznámit celnímu úřadu

každou změnu skutečností, na jejichž základě bylo vydáno rozhodnutí o

snížení zajištění daně nebo o upuštění od jeho poskytnutí, a to do 15

kalendářních dní ode dne vzniku změny. Celní úřad u provozovatele

daňového skladu změny prověří a o výsledku sepíše protokol, který s

oznámením provozovatele daňového skladu postoupí celnímu ředitelství.(17) Celní ředitelství může změnit nebo zrušit rozhodnutí o snížení

zajištění daně nebo o upuštění od jeho poskytnutí, pokud by bylo

ohroženo vybrání daně nebo pokud se změní skutečnosti, na jejichž

základě bylo zajištění daně sníženo nebo bylo od něj upuštěno.(18) Zajištění daně dále upravují § 58, 77 a 90.26) § 313 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.".74. Za § 21 se vkládá nový § 21a, který zní:"§ 21aPovolení ručitele(1) Ručitelem může být fyzická osoba s místem pobytu na území České

republiky nebo právnická osoba, které bylo povoleno být ručitelem

celním ředitelstvím nebo celním úřadem.(2) Ručitelem nemůže býta) dlužník nebo člen statutárního nebo dozorčího orgánu nebo společník

dlužníka, zaměstnanec nebo zaměstnavatel dlužníka,b) osoba, která vlastní, kontroluje nebo má přímo či nepřímo v držení 5

% nebo více hodnoty akcií nebo podílů s hlasovacím právem dlužníka,c) příslušník rodiny dlužníka.(3) Má-li být zajištění daně pro provozování daňového skladu poskytnuto

ručením, o povolení ručitele rozhoduje celní ředitelství, které také

rozhoduje o povolení k provozování daňového skladu. Povolení zajistit

daň ručením je součástí povolení k provozování daňového skladu.(4) Má-li být zajištění daně pro dopravu vybraných výrobků v režimu

podmíněného osvobození od daně poskytnuto ručením, o povolení ručitele

rozhoduje celní úřad místně příslušný daňovému skladu odeslání, pokud

zajištění daně pro dopravu vybraných výrobků není poskytováno ze

zajištění daně pro provozování daňového skladu.(5) Povolení ručit lze vydat pouze takové osobě, jejíž finanční situace

je taková, že může za osobu, které ručí, zaplatit daň včetně jejího

příslušenství do výše zaručené částky uvedené v záruční listině.(6) Celní ředitelství nebo celní úřad nevydá povolení ručit nebo

povolení ručiteli odejme v případech, kdy má oprávněné pochybnosti o

schopnosti ručitele plnit jeho ručitelské závazky.(7) Celní ředitelství nebo celní úřad jsou oprávněny požadovat po

žadateli o povolení ručitele informace týkající se ručitele obdobné

jako v případě, kdy provozovatel daňového skladu podává žádost o

snížení zajištění daně nebo o upuštění od poskytnutí zajištění daně.(8) Je-li odejmuto povolení zajištění daně ručením při provozování

daňového skladu, rozhodnutí celního ředitelství o odejmutí povolení se

doručí provozovateli daňového skladu. Odvolání proti rozhodnutí nemá

odkladný účinek.(9) Je-li odejmuto rozhodnutí o zajištění daně ručením pro dopravu

vybraných výrobků a daň nebyla zajištěna ze zajištění daně při

provozování daňového skladu, rozhodnutí celního úřadu o odejmutí

povolení se doručí osobě, která při dopravě vybraných výrobků má daň

zajistit nebo daň zajistila.(10) Zjistí-li kterýkoli orgán celní správy nebo územní finanční orgán

skutečnosti svědčící o neschopnosti nebo nevůli plnit ručitelské

závazky ručitelem, oznámí tyto skutečnosti nejpozději první pracovní

den po zjištění celnímu orgánu, který vydal povolení k ručení.".75. V § 22 odst. 2 písmeno d) zní:"d) čestné prohlášení navrhovatele, že neporušuje podmínky stanovené

zvláštními právními předpisy pro ochranu života a zdraví osob a

životního prostředí,".76. V § 22 odst. 2 písmeno e) zní:"e) doklad o tom, že navrhovatel nemá v České republice nedoplatek

evidovaný celním nebo finančním úřadem nebo nedoplatek na pojistném a

na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

který nesmí být v den podání návrhu starší více než 30 kalendářních

dní,".77. V § 22 odst. 2 písm. f) se za slova "je-li navrhovatel fyzickou

osobou, nebo zda" vkládá slovo "navrhovateli,".78. V § 22 odst. 5 věta druhá zní: "Má-li navrhovatel nedoplatek na

daních nebo clu nebo nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné

zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, celní

ředitelství vydá povolení pouze tehdy, je-li zajištěno uhrazení tohoto

nedoplatku.".79. V § 22 odst. 9 se slova "a), b), c) a g)" nahrazují slovy "a), b) a

c)".80. V § 22 se za odstavec 10 vkládá nový odstavec 11, který zní:"(11) Celní ředitelství při vydání povolení přidělí každému oprávněnému

příjemci pro opakované přijímání vybraných výrobků evidenční číslo a

vydá osvědčení o evidenci.".Dosavadní odstavce 11 až 21 se označují jako odstavce 12 až 22.81. V § 22 odst. 18 se slova "může odejmout" nahrazují slovem "odejme".82. V § 22 odst. 19 se číslo "17" nahrazuje číslem "18".83. V § 22 odst. 20 větě první se číslo "17" nahrazuje číslem "18" a ve

větě poslední se číslo "18" nahrazuje číslem "19".84. V § 22 odst. 21 se písmeno a) zrušuje.Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).85. V § 22 odst. 22 se na konci věty slova "odst. 1" zrušují.86. V § 23 odst. 4 věty druhá a třetí znějí: "Navrhovatel zajistí daň

převodem nebo složením finančních prostředků na depozitní účet pro

zajištění daně zřízený celním úřadem, přičemž po dobu zajištění daně

nevzniká nárok na úrok z částky složené na tomto depozitním účtu.

Zajištěním daně se rozumí připsání příslušné částky na depozitní účet

pro zajištění daně zřízený celním úřadem.".87. V § 23 odst. 7 se na konci věty slova "odst. 2" zrušují.88. Za § 23 se vkládá nový § 23a, který včetně poznámek pod čarou č.

27a a 27b zní:"§ 23aDaňový zástupce(1) Provozovatel daňového skladu registrovaný k dani v jiném členském

státě se může nechat na daňovém území České republiky zastupovat svým

daňovým zástupcem [§ 3 písm. q)] jen na základě povolení vydaného

celním ředitelstvím. Návrh na vydání povolení podává právnická nebo

fyzická osoba, která má být ustanovena daňovým zástupcem,

prostřednictvím místně příslušného celního úřadu. V návrhu na vydání

povolení musí být uvedeny tyto náležitosti:a) obchodní firma nebo název, sídlo nebo místo pobytu, údaje o

registraci k dani provozovatele daňového skladu registrovaného k dani v

jiném členském státě, potvrzené jemu příslušným správcem daně, a

registrační číslo ke spotřebním daním^27a),b) obchodní firma nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo^12)

navrhovatele, je-li navrhovatel právnickou osobou; jméno a příjmení,

popřípadě obchodní firma, místo pobytu a daňové identifikační číslo

navrhovatele, bylo-li přiděleno, je-li navrhovatel fyzickou osobou,c) plná moc k zastupování podle zvláštního právního předpisu

upravujícího správu daní^27b) udělená provozovatelem daňového skladu

registrovaného k dani v jiném členském státě navrhovateli a písemné

prohlášení navrhovatele, že plnou moc přijímá; prohlášení navrhovatele,

že plnou moc přijímá, musí být předloženo s úředně ověřeným podpisem

navrhovatele,d) předpokládaný roční objem vybraných výrobků přijímaných v režimu

podmíněného osvobození od daně,e) název, popřípadě obchodní označení vybraných výrobků přijímaných v

režimu podmíněného osvobození od daně,f) doklad o tom, že navrhovatel nemá v České republice nedoplatek

evidovaný celním nebo finančním úřadem nebo nedoplatek na pojistném a

na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

který nesmí být v den podání návrhu starší více než 30 kalendářních

dní,g) čestné prohlášení navrhovatele, zda mu byla udělena pokuta za

závažné nebo opakované porušení celních nebo daňových předpisů, je-li

navrhovatel fyzickou osobou, nebo zda navrhovateli, jeho statutárním

orgánům nebo členům statutárních orgánů byla uložena pokuta za závažné

nebo opakované porušení celních nebo daňových předpisů, je-li

navrhovatel právnickou osobou,h) sdělení o způsobu zajištění daně,i) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm navrhovatel zapsán;

výpis nesmí být starší více než 30 kalendářních dní.(2) Název vybraného výrobku podle odstavce 1 písm. e) musí být uveden

dostatečně přesným termínem, který umožní zjištění totožnosti vybraného

výrobku tak, aby bylo možné jednoznačně stanovit, jaká sazba daně je

pro tento výrobek stanovena.(3) Celní ředitelství rozhodne o vydání povolení pouze tehdy, jestliže

návrh na vydání povolení obsahuje náležitosti uvedené v odstavci 1 a

navrhovatel není v likvidaci nebo v konkursním řízení podle zvláštního

právního předpisu^20). Má-li navrhovatel nedoplatek na daních nebo clu

nebo nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění

nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na

státní politiku zaměstnanosti, celní ředitelství vydá povolení pouze

tehdy, je-li zajištěno uhrazení tohoto nedoplatku.(4) Navrhovatel je povinen na výzvu celního úřadu nebo celního

ředitelství uvést a doložit další údaje potřebné pro správu daní.(5) Celní ředitelství prověří údaje uvedené v návrhu a v případě

pochybností o jejich správnosti nebo úplnosti vyzve navrhovatele, aby

údaje blíže vysvětlil, změnil, doplnil a doložil, a zároveň určí lhůtu,

v níž je navrhovatel povinen na výzvu odpovědět. Po marném uplynutí

stanovené lhůty celní ředitelství návrh odloží.(6) Celní ředitelství vydá povolení, zajistí-li navrhovatel daň. Ve

věci zajištění daně platí ustanovení § 21 a 21a obdobně.(7) Celní ředitelství v povolení uvede skutečnosti podle odstavce 1

písm. a), b) a e).(8) Celní ředitelství může v povolení stanovit další podmínky pro

zabezpečení vybraných výrobků nebo nařídit opatření potřebná k

zabránění neoprávněného použití.(9) Celní ředitelství při vydání povolení přidělí každému daňovému

zástupci evidenční číslo a vydá osvědčení o evidenci.(10) Celní ředitelství rozhodne o návrhu na vydání povolení do 60

kalendářních dní od zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech

rozhodne nejdéle do 90 kalendářních dní; nelze-li vzhledem k povaze

věci rozhodnout ani v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit nejblíže

vyšší nadřízený orgán. Nemůže-li celní ředitelství rozhodnout do 60

kalendářních dní, popřípadě do 90 kalendářních dní, je povinno o tom

navrhovatele s uvedením důvodu uvědomit.(11) Rozhodnutí, kterým se návrhu na vydání povolení vybrané výrobky

přijímat v režimu podmíněného osvobození od daně nevyhovuje, musí být

odůvodněno.(12) Daňový zástupce je povinen oznámit prostřednictvím celního úřadu

celnímu ředitelství každou změnu údajů uvedených v povolení do 15

kalendářních dní ode dne jejího vzniku. Celní úřad změny prověří a o

výsledku sepíše protokol, který s oznámením daňového zástupce postoupí

celnímu ředitelství.(13) Dojde-li ke změně sídla nebo místa pobytu podle odstavce 1 písm.

a) nebo b), celní ředitelství rozhodne o změně původního povolení.(14) Dojde-li ke změně ostatních údajů uvedených v povolení, celní

ředitelství rozhodne o vydání nového povolení a o odejmutí povolení

předchozího.(15) Povolení zanikáa) zánikem právnické osoby, je-li daňový zástupce právnickou osobou,b) úmrtím daňového zástupce nebo nabytím právní moci rozsudku soudu o

prohlášení daňového zástupce za mrtvého,c) nabytím právní moci usnesení soudu o zamítnutí návrhu na prohlášení

konkursu pro nedostatek majetku nebo nabytím právní moci usnesení

soudu, kterým se ruší konkurs na majetek daňového zástupce,d) dnem zániku živnostenského oprávnění^21),e) odvoláním plné moci pro daňového zástupce provozovatelem daňového

skladu registrovaného k dani v jiném členském státě, který tuto plnou

moc udělil, nebof) vypovězením plné moci daňovým zástupcem.(16) Celní ředitelství odejme povolení, jestližea) pominuly důvody, na jejichž základě bylo vydáno,b) daňový zástupce po vydání povolení neplní povinnosti, které jsou

podmínkou pro jeho vydání, nebo nevede řádně účetnictví nebo evidenci

podle tohoto zákona (§ 39a), nebo jinak porušuje povinnosti daňového

zástupce a ani uložení pokuty nevedlo k nápravě,c) daňový zástupce o odnětí povolení požádá, nebod) daňový zástupce po dobu tří po sobě jdoucích kalendářních měsíců

bezdůvodně nepřijímá vybrané výrobky.(17) Pokud je daňovému zástupci, kterému bylo vydáno více povolení

daňového zástupce, odejmuto některé z těchto povolení z důvodu

uvedeného v odstavci 16 písm. b), odejmou se mu také ostatní povolení

daňového zástupce.(18) Bylo-li povolení daňovému zástupci odejmuto podle odstavce 16

písm. b) nebo d), může být takovému daňovému zástupci vydáno nové

povolení daňového zástupce nejdříve po dvou letech po nabytí právní

moci rozhodnutí o uvedeném odejmutí povolení daňového zástupce. To se

týká i odejmutí povolení daňového zástupce podle odstavce 17.(19) Zanikne-li povolení daňového zástupce nebo je-li toto povolení

odejmuto,a) celní úřad použije zajištění daně na úhradu pohledávek týkajících se

daně a případný zůstatek zajištění daně vrátí do 30 kalendářních dní od

použití zajištění na úhradu pohledávek týkajících se daně včetně jejího

příslušenství, nebob) celní úřad v případě, že zajištění daně je poskytnuto formou ručení,

požádá ručitele o úhradu pohledávek týkajících se daně včetně jejího

příslušenství.(20) Další podmínky, které se týkají přijímání tabákových výrobků v

režimu podmíněného osvobození od daně daňovým zástupcem, jsou stanoveny

v § 109a.27a) Článek 15a směrnice Rady 92/12/EHS ze dne 25. února 1992 o obecné

úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební

dani, ve znění směrnic 92/108/EHS, 94/74/ES, 96/99/ES, 2000/44/ES a

2000/47/ES.27b) § 10 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění

pozdějších předpisů.".89. V § 24 odst. 1 se slova "(odstavec 4 a § 100)" nahrazují slovy

"(odstavec 4, § 58a odst. 2, § 59 odst. 4 a § 100)".90. V § 24 odstavec 2 zní:"(2) Vybrané výrobky lze dopravovat pouze tehdy, jestliže provozovatel

odesílajícího daňového skladu poskytne zajištění daně na dopravované

vybrané výrobky, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 58 a § 77 odst.

4). Pokud bylo poskytnuto zajištění daně pro provozování odesílajícího

daňového skladu, může být toto zajištění použito pro poskytnutí

zajištění daně pro dopravu vybraných výrobků. O použití zajištění daně

pro provozování odesílajícího daňového skladu pro dopravu vybraných

výrobků rozhodne celní úřad místně příslušný tomuto daňovému skladu.

Pokud zajištění daně podle § 21 nepokrývá daň připadající na množství

vybraných výrobků dopravovaných v režimu podmíněného osvobození od

daně, je provozovatel odesílajícího daňového skladu povinen poskytnout

další zajištění daně tak, aby odpovídalo výši daně připadající na

množství dopravovaných vybraných výrobků. Celní úřad může na žádost

provozovatele odesílajícího daňového skladu udělit souhlas s tím, aby

zajištění daně poskytl dopravce, provozovatel přijímajícího daňového

skladu nebo vlastník vybraných výrobků, pokud s tím dopravce,

provozovatel přijímajícího daňového skladu nebo vlastník vybraných

výrobků písemně souhlasí. V případě dovozu vybraných výrobků v režimu

podmíněného osvobození od daně (§ 34 odst. 2) poskytuje zajištění daně

provozovatel přijímajícího daňového skladu.".91. V § 24 odst. 5 větě první se za slovo "ukončena" vkládá slovo

"jejich" a slova "přijímajícím daňovým skladem" nahrazují slovy "v

přijímajícím daňovém skladu a jejich umístěním v tomto daňovém skladu".92. V § 24 odst. 6 se slova "přijímající daňový sklad" nahrazují slovy

"provozovatel přijímajícího daňového skladu".93. V § 25 odst. 1 písm. a) se slovo "nebo" nahrazuje čárkou a za slova

"oprávněnému příjemci" se vkládají slova "nebo daňovému zástupci".94. V § 25 odst. 1 písm. b) se slova "nebo k" nahrazují čárkou a za

slova "oprávněnému příjemci" se vkládají slova "nebo daňovému

zástupci".95. V § 25 odst. 1 písm. c) se slovo "nebo k" nahrazuje čárkou a za

slova "oprávněnému příjemci" se vkládají slova "nebo daňovému

zástupci".96. V § 25 odst. 2 věta první zní: "Jsou-li vybrané výrobky dopravovány

z daňového skladu umístěného na daňovém území České republiky do

daňového skladu, oprávněnému příjemci nebo daňovému zástupci v jiném

členském státě, provozovatel odesílajícího daňového skladu je povinen

poskytnout zajištění daně ve výši daně, kterou by byl povinen přiznat a

zaplatit při uvedení vybraných výrobků do volného daňového oběhu.".97. V § 25 odst. 3 větě třetí se slova "mají být vybrané výrobky

dopraveny do přijímajícího daňového skladu nebo k oprávněnému příjemci"

nahrazují slovy "má být doprava v režimu podmíněného osvobození od daně

ukončena".98. V § 25 odst. 5 písm. a) větě první se slovo "nebo" nahrazuje čárkou

a za slova "oprávněnému příjemci" se vkládají slova "nebo daňovému

zástupci".99. V § 25 odst. 5 písm. b) se slovo "nebo" nahrazuje čárkou a za slova

"oprávněným příjemcem" se vkládají slova "nebo daňovým zástupcem".100. V § 25 odstavec 6 zní:"(6) Přijetím dopravovaných vybraných výrobků v přijímajícím daňovém

skladu a jejich umístěním v tomto daňovém skladu nebo přijetím

dopravovaných vybraných výrobků oprávněným příjemcem nebo daňovým

zástupcem je doprava mezi členskými státy ukončena. Pokud bylo

poskytnuto zajištění daně pro dopravu vybraných výrobků a doprava byla

ukončena, celní úřad rozhodne o uvolnění zajištění daně do 5 pracovních

dní po předložení potvrzeného průvodního dokladu nebo po oznámení o

ukončení dopravy celním úřadem místně příslušným pro daňový sklad, jímž

byly vybrané výrobky přijaty, nebo u oprávněného příjemce nebo daňového

zástupce celním úřadem místně příslušným místu přijetí vybraných

výrobků, a zajištění daně vrátí osobě, která zajištění daně poskytla.".101. V § 25 odst. 7 se slovo "nebo" nahrazuje čárkou a za slova

"daňového skladu," se vkládají slova "oprávněný příjemce nebo daňový

zástupce,".102. V § 26 odstavec 2 zní:"(2) Potvrzením přijetí vybraných výrobků na průvodním dokladu

provozovatelem přijímajícího daňového skladu, oprávněným příjemcem nebo

daňovým zástupcem přechází odpovědnost za porušení režimu podmíněného

osvobození od daně na provozovatele přijímajícího daňového skladu,

oprávněného příjemce nebo daňového zástupce.".103. V § 26 odst. 4 se slovo "nebo" nahrazuje čárkou a za slova

"oprávněnému příjemci" se vkládají slova "nebo daňovému zástupci".104. V § 26 odst. 7 se slovo "nebo" nahrazuje čárkou a za slova

"oprávněný příjemce" se vkládají slova "nebo daňový zástupce".105. V § 26 odstavec 8 zní:"(8) Provozovatel přijímajícího daňového skladu odešle nejpozději

následující pracovní den po dni ukončení dopravy potvrzené vyhotovení

č. 3 a č. 4 celnímu úřadu místně příslušnému pro daňový sklad;

oprávněný příjemce nebo daňový zástupce odešle nejpozději následující

pracovní den po dni ukončení dopravy potvrzené vyhotovení č. 3 a č. 4

celnímu úřadu místně příslušnému místu přijetí vybraných výrobků. Celní

úřad ověří správnost a platnost údajů na vyhotovení č. 3 a zašle jej

zpět přijímajícímu daňovému skladu, oprávněnému příjemci nebo daňovému

zástupci a zároveň uvědomí celní úřad místně příslušný daňovému skladu,

ze kterého byla doprava zahájena, o dni ukončení dopravy vybraných

výrobků. Provozovatel přijímajícího daňového skladu, oprávněný příjemce

nebo daňový zástupce odešle nejpozději následující pracovní den po

obdržení ověřeného vyhotovení č. 3 toto vyhotovení odesílajícímu

daňovému skladu.".106. V § 26 odstavec 9 zní:"(9) Celní úřad místně příslušný pro daňový sklad, ve kterém byla

doprava ukončena, oznámí ukončení dopravy vybraných výrobků celnímu

úřadu místně příslušnému pro daňový sklad, z kterého byla doprava

zahájena, a to nejpozději do 15 kalendářních dní po přijetí potvrzeného

vyhotovení č. 4. V případě přijetí vybraných výrobků oprávněným

příjemcem nebo daňovým zástupcem postupuje celní úřad místně příslušný

místu přijetí vybraných výrobků obdobně.".107. V § 26 se za odstavec 9 vkládá nový odstavec 10, který zní:"(10) V případě, že je průvodní doklad vytvořen elektronickým nebo

automatizovaným zpracováním dat, může celní úřad místně příslušný pro

odesílající daňový sklad rozhodnout, aby provozovatel odesílajícího

daňového skladu nahradil v poli č. 24 průvodního dokladu vlastnoruční

podpis otiskem zvláštního razítka uvedeného v příloze II příslušného

předpisu Evropských společenství^29). V návrhu na vydání tohoto

rozhodnutí se provozovatel odesílajícího daňového skladu zaváže nést

odpovědnost za všechna rizika spojená s dopravou vybraných výrobků v

režimu podmíněného osvobození od daně na daňovém území Evropského

společenství za použití průvodního dokladu, který nese otisk zvláštního

razítka.".Dosavadní odstavce 10 a 11 se označují jako odstavce 11 a 12.108. V § 28 odst. 1 písm. a) se slovo "nebo" nahrazuje čárkou a za

slova "oprávněným příjemcem" se vkládají slova "nebo daňovým

zástupcem".109. V § 28 se na konci odstavce 3 doplňují slova " , pokud tento zákon

nestanoví jinak (§ 28 odst. 8)".110. V § 28 odst. 7 větě první se slova "nebo k" nahrazují čárkou, za

slova "oprávněnému příjemci" se vkládají slova " , daňovému zástupci",

za slovy "provozovatel daňového skladu" se slovo "nebo" nahrazuje

čárkou, za slovy "oprávněný příjemce" se vkládají slova "nebo daňový

zástupce" a za slova "nebo výstupní pohraniční" se vkládá slovo

"celní".111. V § 28 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:"(8) Pokud celní úřad ve lhůtě tří let ode dne odeslání vybraných

výrobků zjistí, že došlo k porušení režimu podmíněného osvobození od

daně při dopravě, oznámí tuto skutečnost provozovateli odesílajícího

daňového skladu. Pokud provozovatel odesílajícího daňového skladu

prokáže, že o porušení režimu podmíněného osvobození od daně nevěděl

ani nemohl vědět, poskytne se mu lhůta 4 měsíců ode dne, kdy obdržel

oznámení o porušení, aby prokázal, že došlo ke splnění podmínek

stanovených v odstavci 7 písm. a) až c), jinak se odeslané vybrané

výrobky považují za vyjmuté z režimu podmíněného osvobození od daně.".Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 9 a 10.112. V § 28 odst. 9 ve větě druhé se slovo "nebo" nahrazuje čárkou a za

slova "oprávněný příjemce" se vkládají slova "nebo daňový zástupce".113. V § 28 odstavec 10 zní:"(10) Zjistí-li se ve lhůtě tří let ode dne vydání průvodního dokladu,

že nedošlo k porušení režimu podmíněného osvobození od daně a daň byla

vybrána v jiném členském státě nebo že k porušení režimu podmíněného

osvobození od daně došlo v jiném členském státě a v tomto členském

státě byla daň vybrána, vzniká ode dne zjištění nárok na vrácení daně

zaplacené na daňovém území České republiky. Nárok na vrácení daně se

uplatňuje v daňovém přiznání podle § 14 odst. 6. K tomuto daňovému

přiznání musí být přiložen doklad o zaplacení daně v jiném členském

státě. Vznikne-li vyměřením nároku na vrácení daně vratitelný

přeplatek, vrátí se bez žádosti do 30 kalendářních dní ode dne

následujícího po jeho vzniku.".114. V § 29 odst. 1 se za slovo "registrovat" doplňují slova "jako

plátce daně".115. V § 29 odst. 2 věta druhá zní: "Tato osoba zajistí daň převodem

nebo složením finančních prostředků na depozitní účet pro zajištění

daně zřízený celním úřadem, přičemž po dobu zajištění daně nevzniká

nárok na úrok z částky složené na tomto depozitním účtu pro zajištění

daně.".116. V § 31 se na konci odstavce 2 doplňují slova " , po dobu 10 let od

konce kalendářního roku, ve kterém byly tyto doklady vystaveny".117. § 33 včetně poznámky pod čarou č. 31a zní:"§ 33Zasílání vybraných výrobků(1) Jsou-li vybrané výrobky, které byly uvedeny do volného daňového

oběhu v jiném členském státě, zasílány fyzické osobě s místem pobytu na

daňovém území České republiky fyzickou nebo právnickou osobou nebo na

její účet a tato osoba má v tomto jiném členském státě místo pobytu

nebo sídlo, povinnost daň přiznat a zaplatit vzniká na daňovém území

České republiky.(2) Za fyzické osoby, kterým jsou vybrané výrobky zasílány, se pro

tento účel považují osoby, které nejsou registrovány jako plátce daně z

přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu^31a).(3) Fyzická nebo právnická osoba, která vybrané výrobky zasílá z jiného

členského státu na daňové území České republiky fyzické osobě podle

odstavce 2, ustanoví pro splnění této povinnosti daňového zástupce pro

zasílání vybraných výrobků [§ 3 písm. r)].(4) Daňovým zástupcem pro zasílání vybraných výrobků může být pouze

právnická nebo fyzická osoba se sídlem nebo místem pobytu na daňovém

území České republiky, která není totožná s fyzickou osobou podle

odstavce 2.(5) Daňový zástupce pro zasílání vybraných výrobků je povinen před

každým odesláním vybraných výrobků z jiného členského státu oznámit

místně příslušnému celnímu úřadua) název, popřípadě obchodní označení, druh a množství zasílaných

vybraných výrobků v měřicích jednotkách; název vybraného výrobku musí

být uveden dostatečně přesným termínem, který umožní zjištění

totožnosti vybraného výrobku tak, aby bylo možné jednoznačně stanovit,

jaká sazba daně je pro tento výrobek stanovena,b) jméno, příjmení, místo pobytu a daňové identifikační číslo, bylo-li

přiděleno, fyzické osoby podle odstavce 2.Dále je povinen před každým odesláním vybraných výrobků poskytnout

zajištění daně, které odpovídá výši daně za množství zasílaných

vybraných výrobků, pokud by tyto vybrané výrobky byly uvedeny do

volného daňového oběhu na daňovém území České republiky. Zajištění daně

se poskytuje složením nebo převodem finančních prostředků na depozitní

účet pro zajištění daně zřízený celním úřadem místně příslušným

daňovému zástupci pro zasílání vybraných výrobků, přičemž po dobu

zajištění daně nevzniká nárok na úrok z částky složené na tomto

depozitním účtu.(6) Pokud právnická nebo fyzická osoba uvedená v odstavci 3 nesplní

povinnost ustanovit daňového zástupce podle odstavce 3, přechází na ni

všechny jeho povinnosti.(7) Daňový zástupce pro zasílání vybraných výrobků je povinen po

přijetí vybraných výrobků fyzickou osobou podle odstavce 2 na daňovém

území České republiky daň přiznat a zaplatit [§ 9 odst. 3 písm. i)].(8) Se souhlasem daňového zástupce pro zasílání vybraných výrobků může

celní úřad místně příslušný daňovému zástupci pro zasílání vybraných

výrobků poskytnutým zajištěním daně uhradit daň. Pokud není tento

souhlas udělen, celní úřad rozhodne o uvolnění zajištění daně do 5

pracovních dní ode dne, kdy částka daně byla připsána na určený účet

celního úřadu místně příslušného daňovému zástupci pro zasílání

vybraných výrobků.(9) Celní úřad použije zajištění daně na úhradu daně včetně jejího

příslušenství, pokud není daň zaplacena ve lhůtě splatnosti daně

stanovené tímto zákonem.(10) Daňový zástupce pro zasílání vybraných výrobků je povinen vést

evidenci o přijatých vybraných výrobcích a o fyzických osobách, kterým

byly vybrané výrobky zasílány. Evidence musí obsahovat údaje uvedené v

odstavci 5.(11) Pokud se jedná o opakované zasílání vybraných výrobků, na návrh

daňového zástupce pro zasílání vybraných výrobků může celní úřad

povolit, aby vybrané výrobky přijaté v jednom zdaňovacím období byly

zahrnuty do jednoho daňového přiznání (§ 18).(12) K daňovému přiznání podle § 18 je daňový zástupce pro zasílání

vybraných výrobků povinen připojit doklad potvrzující, že daň za

zasílané vybrané výrobky byla zaplacena v členském státě, ze kterého

byly odeslány.(13) Po zaplacení daně celní úřad na žádost daňového zástupce pro

zasílání vybraných výrobků vydá potvrzení o zaplacení daně pro účely

vrácení daně v členském státě, ze kterého byly vybrané výrobky

odeslány.(14) Fyzická nebo právnická osoba s místem pobytu nebo sídlem na

daňovém území České republiky může zaslat vybrané výrobky uvedené do

volného daňového oběhu na daňovém území České republiky fyzické osobě s

místem pobytu na území jiného členského státu, pokud to před odesláním

vybraných výrobků písemně oznámí svému místně příslušnému celnímu úřadu

a v oznámení uvede název a množství zasílaných vybraných výrobků a

členský stát určení.(15) Fyzická osoba nebo právnická osoba s místem pobytu nebo sídlem na

daňovém území České republiky, zasílající vybrané výrobky uvedené do

volného daňového oběhu na daňovém území České republiky fyzické osobě s

místem pobytu na území jiného členského státu, je povinna vést evidenci

o zasílaných vybraných výrobcích a je povinna prokázat splnění podmínek

pro zasílání vybraných výrobků do jiného členského státu stanovených

tím státem, do kterého jsou vybrané výrobky zasílány.(16) Ustanovení § 33 se nevztahují na vybrané výrobky, které jsou

obsahem drobné zásilky neobchodního charakteru podle § 32 odst. 3.31a) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.".118. Za § 33 se vkládá nový § 33a, který zní:"§ 33aPovolení k ustanovení daňového zástupce pro zasílání vybraných výrobků(1) Právnická nebo fyzická osoba se sídlem nebo místem pobytu na

daňovém území České republiky může být daňovým zástupcem pro zasílání

vybraných výrobků jen na základě povolení. O vydání tohoto povolení

rozhoduje celní úřad na návrh na vydání povolení k ustanovení daňového

zástupce pro zasílání vybraných výrobků. Tento návrh podává fyzická

nebo právnická osoba, která vybrané výrobky zasílá z jiného členského

státu na daňové území České republiky.(2) V návrhu na vydání povolení k ustanovení daňového zástupce pro

zasílání vybraných výrobků navrhovatel uvedea) obchodní firmu nebo název, sídlo a údaje o registraci k dani v jiném

členském státě osoby odesílající vybrané výrobky z jiného členského

státu, je-li právnickou osobou; jméno a příjmení, popřípadě obchodní

firmu, místo pobytu a údaje o registraci k dani v jiném členském státě

osoby odesílající vybrané výrobky z jiného členského státu, je-li

fyzickou osobou; tyto údaje budou potvrzeny příslušným správcem daně,b) obchodní firmu nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo^12)

osoby, která má být ustanovena daňovým zástupcem pro zasílání vybraných

výrobků, je-li právnickou osobou; jméno a příjmení, popřípadě obchodní

firmu, místo pobytu a daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

osoby, která má být ustanovena daňovým zástupcem pro zasílání vybraných

výrobků, je-li fyzickou osobou,c) plnou moc k zastupování podle zvláštního právního předpisu

upravujícího správu daní^27b) a prohlášení osoby, která má být

ustanovena daňovým zástupcem pro zasílání vybraných výrobků, že se

zastupováním souhlasí; prohlášení této osoby, že se zastupováním

souhlasí, musí být předloženo s úředně ověřeným podpisem navrhovatele,

pokud toto prohlášení není nedílnou součástí plné moci,d) doklad o tom, že osoba, která má být ustanovena daňovým zástupcem

pro zasílání vybraných výrobků, nemá v České republice nedoplatek

evidovaný celním nebo finančním úřadem nebo nedoplatek na pojistném a

na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

který nesmí být v den podání návrhu starší více než 30 kalendářních

dní.(3) Celní úřad rozhodne o vydání povolení pouze tehdy, jestliže návrh

na vydání povolení obsahuje náležitosti uvedené v odstavci 2. Má-li

osoba, která má být ustanovena daňovým zástupcem pro zasílání vybraných

výrobků, nedoplatek na daních nebo clu nebo nedoplatek na pojistném a

na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

celní úřad vydá povolení pouze tehdy, je-li zajištěno uhrazení tohoto

nedoplatku.(4) Navrhovatel nebo osoba, která má být ustanovena daňovým zástupcem

pro zasílání vybraných výrobků, je povinna na výzvu celního úřadu uvést

a doložit další údaje potřebné pro správu daní.(5) Neobsahuje-li návrh navrhovatele vady, celní úřad místně příslušný

osobě, která má být ustanovena daňovým zástupcem pro zasílání vybraných

výrobků, rozhodne o vydání povolení do 30 kalendářních dní od zahájení

řízení; v rozhodnutí uvede údaje podle odstavce 2 písm. a) až c).(6) Rozhodnutí, kterým se návrhu na vydání povolení k ustanovení

daňového zástupce pro zasílání vybraných výrobků nevyhovuje, musí být

odůvodněno.(7) Právnická nebo fyzická osoba, které bylo vydáno povolení k

ustanovení daňového zástupce pro zasílání vybraných výrobků, je povinna

oznámit celnímu úřadu místně příslušnému tomuto daňovému zástupci

každou změnu údajů podle odstavce 2 písm. a) uvedených v povolení, a to

do 15 kalendářních dní ode dne jejího vzniku.(8) Právnická nebo fyzická osoba, která byla ustanovena daňovým

zástupcem pro zasílání vybraných výrobků, je povinna oznámit celnímu

úřadu místně příslušnému tomuto daňovému zástupci každou změnu údajů

podle odstavce 2 písm. b) uvedených v povolení k ustanovení daňového

zástupce pro zasílání vybraných výrobků, a to do 15 kalendářních dní

ode dne jejího vzniku.(9) Právnická nebo fyzická osoba, která vypověděla plnou moc podle

odstavce 2 písm. c), je povinna oznámit tuto skutečnost celnímu úřadu

místně příslušnému tomuto daňovému zástupci, a to do 15 kalendářních

dní ode dne jejího vzniku.(10) Dojde-li ke změně sídla nebo místa pobytu podle odstavce 2 písm.

a) nebo b), celní úřad rozhodne o změně původního povolení.(11) Dojde-li ke změně ostatních údajů uvedených v povolení, celní úřad

rozhodne o odejmutí povolení a o případném vydání povolení nového.(12) Pro zánik povolení a jeho odejmutí se použije ustanovení § 23a

odst. 15 nebo 16 obdobně.".119. V § 34 odst. 2 větě první se za slova "do režimu volného oběhu"

vkládají slova "nebo do režimu aktivního zušlechťovacího styku v

systému navracení" a na konci věty druhé se slova "vstupní pohraniční

celní úřad" nahrazují slovy "celní úřad, který rozhodl o propuštění

vybraných výrobků do režimu volného oběhu. V případě, že celní úřad,

který rozhodl o propuštění vybraných výrobků do režimu volného oběhu,

je současně místně příslušný pro přijímající daňový sklad, může

rozhodnout o použití zajištění daně pro provozování přijímacího

daňového skladu pro dopravu vybraných výrobků. Provozovatel

přijímajícího daňového skladu zároveň poskytne zajištění daně podle §

24 odst. 2.".120. V § 36 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Tranzitní prostor

vymezuje rozhodnutím celní úřad místně příslušný mezinárodnímu

letišti.".121. V § 36 odst. 5 písm. a) v části věty za středníkem se za slova

"daňové identifikační číslo" vkládají slova " , bylo-li přiděleno,".122. V § 36 odst. 5 písmeno f) zní:"f) doklad o tom, že navrhovatel nemá v České republice nedoplatek

evidovaný celním nebo finančním úřadem nebo nedoplatek na pojistném a

na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

který nesmí být v den podání návrhu starší více než 30 kalendářních

dní,".123. V § 36 se za odstavec 9 vkládá nový odstavec 10, který zní:"(10) Celní úřad při vydání povolení přidělí každému držiteli povolení

evidenční číslo a vydá osvědčení o evidenci.".Dosavadní odstavce 10 až 12 se označují jako odstavce 11 až 13.124. V § 37 odst. 2 písm. b) se za slova "§ 14 odst. 1 písm. b)"

vkládají slova " , § 54 odst. 1, 2, 4 a 5 a § 78 odst. 6 a 7".125. V § 37 odst. 2 písm. d) se slovo "odběratele" nahrazuje slovem

"příjemce" a slovo "odběratelem" se nahrazuje slovem "příjemcem".126. V § 37 se doplňuje odstavec 4, který zní:"(4) Evidence se uchovává po dobu 10 let od konce kalendářního roku, ve

kterém byla tato evidence vyhotovena.".127. V § 38 odst. 2 se slova "a odst. 3" nahrazují slovy " , odst. 3 a

4".128. V § 39 odst. 2 se slova "a odst. 3" nahrazují slovy " , odst. 3 a

4".129. Za § 39 se vkládá nový § 39a, který zní:"§ 39aEvidence vedená daňovým zástupcem(1) Daňový zástupce uvedený v § 23a je povinen vést evidenci vybraných

výrobků přijatých a vydaných.(2) Pro vedení evidence platí § 37 odst. 2 písm. b), d) a f) a odst. 3

a 4 obdobně.".130. V § 40 odst. 1 se slova "Uživatel je" nahrazují slovy "Pokud tento

zákon nestanoví jinak (§ 53a), je uživatel".131. V § 40 odst. 2 se slova "a odst. 3" nahrazují slovy " , odst. 3 a

4".132. V § 41 odstavec 1 zní:"(1) Celní úřad nebo celní ředitelství jsou oprávněny kontrolovat

plnění podmínek povolení k provozování daňového skladu, zvláštních

povolení na přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně,

oprávněného příjemce pro opakované přijímání vybraných výrobků,

daňového zástupce a daňového zástupce pro zasílání vybraných výrobků.".133. V § 42 odst. 4 větě poslední se za slovo "vydáno" vkládá slovo

"nejpozději".134. V § 42 odst. 8 se číslo "6" nahrazuje číslem "7".135. V § 42 odst. 11 se za slova "Celní ředitelství" vkládají slova

"nebo celní úřad" a slova "je oprávněno" se nahrazují slovy "jsou

oprávněny".136. V § 42 odst. 12 se za slova "Celní ředitelství" vkládají slova

"nebo celní úřad", slova "je oprávněno" se nahrazují slovy "jsou

oprávněny" a na konci věty se za slova "celnímu ředitelství" vkládají

slova "nebo celnímu úřadu".137. V § 42 odst. 13 se za slova "u celního ředitelství" vkládají slova

"nebo celního úřadu" a slovo "rozhodlo" se nahrazuje slovem "rozhodly".138. V § 42 se odstavec 17 zrušuje.139. V § 43 odst. 1 větě první se za slova "podle § 22" vkládají slova

" , daňovému zástupci podle § 23a a daňovému zástupci pro zasílání

vybraných výrobků podle § 33" a ve větě druhé se slova "§ 23 odst. 4 a

§ 29 odst. 2" nahrazují slovy "§ 23 odst. 4, § 29 odst. 2 a § 33 odst.

8".140. V § 44 odst. 2 se na konci písmene c) doplňují slova "(dále jen

"výroba tepla")".141. V § 44 odst. 2 písm. e) se slova "bez ohledu na způsob spotřeby

tepla" zrušují.142. V § 45 odst. 1 písm. a) se za slova "motorové benziny" vkládají

slova " , ostatní benziny".143. V § 45 odst. 1 písm. h) se slovo "stlačené" nahrazuje slovem

"uhlovodíkové" a slovo "stlačených" se nahrazuje slovem

"uhlovodíkových".144. V § 45 odst. 1 písm. i) se slovo "stlačené" nahrazuje slovem

"uhlovodíkové".145. V § 45 odst. 1 písm. j) se slovo "stlačené" nahrazuje slovem

"uhlovodíkové".146. V § 45 odst. 2 písm. c) se za slova "kvasného lihu" vkládá slovo

"bezvodého" a slova "více než 30 %" se nahrazují slovy "nejméně 31%".147. V § 45 odst. 2 písm. d) se za slovo "kvasného" vkládá slovo

"bezvodého".148. V § 45 odst. 2 písm. e) se za slovo "kvasného" vkládá slovo

"bezvodého".149. V § 45 odst. 2 písm. f) se za slova "pro pohon motorů" vkládají

slova "nebo pro výrobu tepla" a slova "písmenech d), e) a g)" se

nahrazují slovy "písmenech d), e) a g) až j)".150. V § 45 odst. 2 písm. g) se za slova "kvasným lihem" vkládá slovo

"bezvodým" a za slova "kvasného lihu" se vkládá slovo "bezvodého".151. V § 45 odst. 2 písm. g) se na konci tečka nahrazuje čárkou a

doplňují se písmena h), i), j) a k), která včetně poznámky pod čarou č.

35a znějí:"h) směsi benzinu s etyl-terciál-butyl-éterem vyrobeným z kvasného

zvláštně denaturovaného lihu a s kvasným zvláštně denaturovaným

lihem^35) současně tak, aby celkový obsah kyslíku nepřesahoval 2,7 %

hmotnostních^35a), které obsahují nejméně 85 % benzinu a nejvýše 15 %

směsi etyl-terciál-butyl-éteru včetně nezreagovaného lihu při výrobě

etyl-terciál-butyl-éteru a kvasného zvláštně denaturovaného lihu,i) směsi benzinu a dalších kyslíkatých složek biologického původu^35a)

tak, aby celkový obsah kyslíku nepřesahoval 2,7 % hmotnostních; podíl

benzinu v této směsi musí činit nejméně 85 %,j) směsi minerálních olejů uvedených v odstavci 1 písm. b) určené jako

palivo pro pohon vznětových motorů s metylestery řepkového oleje nebo

etylestery řepkového oleje vyrobenými z kvasného zvláštně

denaturovaného lihu, přičemž podíl metylesterů řepkového oleje nebo

etylesterů řepkového oleje nesmí činit více než 5 % hmotnostních všech

látek ve směsi obsažených,k) směsi těžkých plynových olejů s vodou, které obsahují 9 až 15

procent hmotnosti vody určené k použití, nabízené k prodeji nebo

používané pro pohon motorů.35a) ČSN EN 228.".152. V § 45 odst. 3 se písmeno d) zrušuje.Dosavadní písmena e) až n) se označují jako písmena d) až m).153. V § 45 odstavec 4 zní:"(4) U minerálních olejů podle odstavce 3 vznikne při uvedení do

volného daňového oběhu povinnost daň přiznat a zaplatit pouze tehdy,

jsou-li určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon

motorů nebo pro výrobu tepla.".154. V § 45 odst. 6 se slova " , s výjimkou zemního plynu" a slova "bez

ohledu na způsob spotřeby tepla" zrušují.155. V § 45 odst. 8 se slovo "stlačené" nahrazuje slovem "uhlovodíkové"

a na konci odstavce se doplňují věty "Stejná povinnost platí i pro

nabyvatele nebo pro osobu, která pro nabyvatele nebo kupujícího

zkapalněné ropné plyny přechodně nabývá. Toto ustanovení se nepoužije

pro zkapalněné ropné plyny v tlakových nádobách o hmotnosti náplně do

40 kg včetně.".156. V § 45 odst. 9 ve větě druhé se za slova "skladovány," vkládají

slova "musí být technologicky odděleny a", ve větě třetí se za slovo

"e)" vkládají slova " , f) a g) odebírané ze zásobníků v kapalné fázi"

a na konci odstavce se doplňuje věta "Toto omezení neplatí pro

zkapalněné ropné plyny uvedené v odstavci 1 písm. f) a g) skladované v

tlakových nádobách o hmotnosti náplně do 40 kg včetně a pro zkapalněné

ropné plyny uvedené v odstavci 1 písm. f) a g), které nebyly koupeny

nebo získány pro další prodej.".157. V § 45 se doplňují odstavce 10 a 11, které znějí:"(10) Technologickým oddělením zásobníků pro zkapalněné ropné plyny se

rozumí taková úprava, kdya) ze zásobníku, ve kterém jsou skladovány zkapalněné ropné plyny

uvedené v odstavci 1 písm. f), nemohou být tyto plyny vydávány přes

výdejní stojan nebo plnicí zařízení pro vydávání zkapalněných ropných

plynů podle odstavce 1 písm. e) nebo g), nebob) ze zásobníku, ve kterém jsou skladovány zkapalněné ropné plyny

uvedené v odstavci 1 písm. g), nemohou být tyto plyny vydávány přes

výdejní stojan nebo plnicí zařízení pro vydávání zkapalněných ropných

plynů podle odstavce 1 písm. e).(11) Minerální oleje spotřebované v kogeneračních jednotkách, tj. v

zařízeních, která decentralizovaně vyrábějí teplo a elektrickou energii

současně, se považují za minerální oleje použité pro výrobu tepla.".158. V § 46 odst. 2 písm. c) se slova "bez ohledu na způsob spotřeby

tepla" zrušují.159. V § 46 odst. 2 písm. e) se slova "bez ohledu na způsob spotřeby

tepla" zrušují.160. V § 47 odst. 1 se slovo "stlačené" nahrazuje slovem

"uhlovodíkové".161. V § 48 odst. 1 ve sloupci "Text" se za slova "motorové benziny"

vkládají slova " , ostatní benziny", v obou případech, a slova

"stlačené" se nahrazují slovy "uhlovodíkové" ve všech případech.162. V § 48 se doplňují odstavce 13 až 16, které znějí:"(13) Směsi benzinu uvedené v § 45 odst. 2 písm. h) a i), které

obsahují benzin s obsahem olova do 0,013 g/l včetně, se zdaňují sazbou

11 840 Kč/1000 l.(14) Směsi benzinu uvedené v § 45 odst. 2 písm. h) a i), které obsahují

benzin s obsahem olova nad 0,013 g/l včetně, se zdaňují sazbou 13 710

Kč/1000 l.(15) Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. j) se zdaňují

stejnou sazbou jako minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. b).(16) Směsi těžkých plynových olejů s vodou uvedené v § 45 odst. 2 písm.

k) se zdaňují stejnou sazbou jako minerální olej uvedený v § 45 odst.

1, kterému se vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují.".163. V § 49 odst. 1 se za slova "uvedené v § 45 odst. 1, 2 a 6"

vkládají slova "s výjimkou ostatních benzinů uvedených pod kódy

nomenklatury 2710 11 11, 2710 11 15, 2710 11 21, 2710 11 25 a 2710 11

90 (dále jen "ostatní benziny")".164. V § 49 odstavec 2 zní:"(2) Od daně jsou osvobozeny ostatní benziny, pokud jsou používány za

účelem výroby výrobků, které nejsou předmětem daně. Při uplatnění

nároku na osvobození od daně předloží nabyvatel prodávajícímu průkaz

živnostenského oprávnění pro výrobu a dovoz chemických látek a

chemických přípravků. Neučiní-li tak, nárok na osvobození od daně

zaniká.165. V § 49 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:"(3) Od daně jsou osvobozeny odpadní oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm.

d), pokud jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro

výrobu tepla.".Dosavadní odstavce 3 až 15 se označují jako odstavce 4 až 16.166. V § 49 odst. 4 se slova "odst. 1 a 2" nahrazují slovy "odst. 1, 2

a 3".167. V § 49 se odstavec 5 zrušuje.Dosavadní odstavce 6 až 16 se označují jako odstavce 5 až 15.168. V § 49 odstavec 10 zní:"(10) Od daně jsou osvobozeny minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1

písm. b) používané jako pohonná hmota pro plavby po vodách na daňovém

území České republiky, a to výhradně pro plavby z daňového území České

republiky na daňové území jiného členského státu nebo pro plavby z

jiného členského státu na daňové území České republiky. Toto osvobození

od daně se netýká minerálních olejů používaných pro soukromá rekreační

plavidla.".169. V § 49 se odstavec 12 zrušuje.Dosavadní odstavce 13 až 15 se označují jako odstavce 12 až 14.170. V § 49 odst. 12 se za slova "kvasného lihu" vkládá slovo

"bezvodého".171. V § 49 odst. 13 větě první se slova "ve výši" nahrazují slovy

"maximálně do výše" a slovo "distribuci" se nahrazuje slovem "dopravě"

a ve větě druhé se slova " , skladování a dopravě" zrušují.172. V § 49 se za odstavec 13 vkládá nový odstavec 14, který zní:"(14) Výše technicky zdůvodněných ztrát při dopravě a skladování

minerálních olejů, včetně jejich skladování v podniku na výrobu

vybraných výrobků, a způsob jejich výpočtu stanoví prováděcí právní

předpis.".Dosavadní odstavec 14 se označuje jako odstavec 15.173. V § 49 se doplňují odstavce 16 a 17, které znějí:"(16) Od daně jsou dále osvobozeny rostlinné nebo živočišné tuky a

jejich frakce, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury 1507 až 1518,

jsou považovány za biomasu, biopalivo nebo obnovitelný zdroj energie a

jsou vyráběny, nabízeny k prodeji nebo používány pro výrobu tepla.(17) Od daně jsou dále osvobozeny směsi minerálních olejů a vody

uvedené v § 45 odst. 2 písm. k), používané jako testované pohonné hmoty

pro vybraná motorová vozidla v rámci schválených pilotních projektů

uvedených v § 3 písm. p).".174. V § 50 odst. 2 se slova "§ 49 odst. 1, 4, 5, 6, 8, 10 a 12"

nahrazují slovy "§ 49 odst. 1, 2, 8 a 10" a na konci odstavce se

doplňuje věta "Toto ustanovení se netýká minerálních olejů osvobozených

od daně podle § 49 odst. 1, pokud jsou dopravovány právnickým nebo

fyzickým osobám uvedeným v § 53 odst. 4 a 5.".175. V § 50 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:"(3) Při dopravě zkapalněných ropných plynů podle § 45 odst. 1 písm.

e), f) a g) osvobozených od daně musí být daň zajištěna způsobem

uvedeným v § 21 ve výši daně, která by musela být přiznána a zaplacena,

jako kdyby tyto plyny byly určeny pro pohon motorů.(4) Pro dopravu minerálních olejů osvobozených od daně na daňovém území

České republiky platí ustanovení § 24 odst. 3 až 6 obdobně.".Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 5.176. V § 50 odst. 5 větě druhé se slova "od ukončení dopravy" nahrazují

slovy "ode dne, kdy byl celnímu úřadu předložen doklad o osvobození od

daně (§ 6) s potvrzením přijetí vybraných výrobků uživatelem". Věta

poslední se zrušuje.177. V § 52 odst. 1 se slova "§ 49 odst. 3" nahrazují slovy "§ 49 odst.

4".178. V § 53 odstavec 1 zní:"(1) Minerální oleje osvobozené od daně lze na základě zvláštního

povolení (§ 13) také prodávat uživatelům, kterým bylo také vydáno

zvláštní povolení, a uživatelům, kteří pro přijímání a užívání

minerálních olejů osvobozených od daně zvláštní povolení mít nemusí

(odstavce 3 až 5).".179. V § 53 odst. 3 se slova "§ 49 odst. 2, 8, 10 a 12" nahrazují slovy

"§ 49 odst. 3, 4, 8, 10, 12, 15 a 16".180. Za § 53 se vkládá nový § 53a, který zní:"§ 53aEvidence minerálních olejů osvobozených od daněPovinnost vést evidenci podle § 40 se nevztahuje na případy uvedené v §

53 odst. 3 až 5.".181. V § 54 odst. 1 se za slova "kvasného" vkládá slovo "bezvodého".182. V § 54 odst. 2 se za slova "kvasného" vkládá slovo "bezvodého".183. V § 54 odst. 3 se slova "v § 14 odst. 6" nahrazují slovy "v § 14

odst. 5".184. V § 54 odst. 4 se slova "v případě, kdy jsou mu vráceny" nahrazují

slovy "dnem, kdy přijme" a na konci se doplňuje věta "Tyto minerální

oleje jsou tímto dnem opětovně uvedeny do režimu podmíněného osvobození

od daně.".185. V § 54 odst. 5 se slova "výrobků uvedených v § 45 odst. 7"

nahrazují slovy "minerálních olejů" a na konci odstavce se doplňuje

věta "Tyto minerální oleje jsou tímto dnem opětovně uvedeny do režimu

podmíněného osvobození od daně.".186. V § 54 se doplňují odstavce 6 až 8, které znějí:"(6) U zdaněných minerálních olejů obsahujících směsi

etyl-terciál-butyl-éteru vyrobeného z kvasného zvláštně denaturovaného

lihu^35) a kvasného zvláštně denaturovaného lihu tak, aby celkový obsah

kyslíku nepřesahoval 2,7 % hmotnostních^35a), podle § 45 odst. 2 písm.

h) vzniká nárok na vrácení daně dnem jejich uvedení do volného daňového

oběhu. Daň se vrací ve výši odpovídající součtu 45 % množství

etyl-terciál-butyl-éteru obsaženého v tomto minerálním oleji a

celkového množství nezreagovaného lihu při výrobě

etyl-terciál-butyl-éteru obsaženého v tomto minerálním oleji a zvlášť

přidaného kvasného zvláštně denaturovaného lihu.(7) U zdaněných minerálních olejů obsahujících kyslíkaté složky

biologického původu^35a) vzniká nárok na vrácení daně dnem jejich

uvedení do volného daňového oběhu. Daň se vrací ve výši odpovídající

množství kyslíkaté složky biologického původu obsažené v minerálním

oleji.(8) U zdaněných minerálních olejů obsahujících metylestery řepkového

oleje nebo etylestery řepkového oleje podle § 45 odst. 2 písm. j)

vzniká nárok na vrácení daně dnem jejich uvedení do volného daňového

oběhu. Daň se vrací ve výši odpovídající množství metylesterů řepkového

oleje nebo etylesterů řepkového oleje obsažených v minerálním oleji.".187. V § 56 odst. 1 se slova "bez ohledu na způsob spotřeby tepla (dále

jen "výroba tepla")" zrušují.188. V § 56 odst. 2 se slova "písm. d)" nahrazují slovy "nebo ostatní

benziny" a na konci odstavce se doplňuje věta "Toto ustanovení se

netýká minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 3, pro které je při

jejich použití pro výrobu tepla stanovena podle § 48 odst. 10 stejná

sazba daně jako pro minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. c).".189. V § 56 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:"(3) Nárok na vrácení daně vzniká také právnickým nebo fyzickým osobám,

které obarvily a označkovaly podle zvláštního právního předpisu^38)

topné oleje uvedené v odstavci 1 nebo 2 v daňovém skladu a prokazatelně

tyto topné oleje použily pro výrobu tepla.".Dosavadní odstavce 3 až 11 se označují jako odstavce 4 až 12.190. V § 56 odst. 6 se za slova "topných olejů" vkládají slova "nebo

která odpovídá výši daně připadající na topné oleje vyrobené nebo

přijaté v režimu podmíněného osvobození od daně".191. V § 56 odst. 7 se za slovo "vyrobily" vkládají slova "nebo

obarvily a označkovaly v daňovém skladu".192. V § 56 odst. 8 písm. a) se za slova "daňové identifikační číslo"

vkládají slova "prodávajícího, bylo-li přiděleno".193. V § 56 odst. 8 písm. b) v části věty za středníkem se za slova

"daňové identifikační číslo" vkládají slova " , bylo-li přiděleno," a

slovo " , popřípadě" se nahrazuje slovem "nebo".194. V § 56 odst. 8 se písmeno e) zrušuje.Dosavadní písmena f) až h) se označují jako písmena e) až g).195. V § 56 odst. 12 se slova "odstavců 6 až 8" nahrazují slovy

"odstavců 7 až 9".196. Za § 56 se vkládá nový § 56a, který zní:"§ 56aVracení daně z ostatních benzinů(1) Nárok na vrácení daně vzniká právnickým a fyzickým osobám, které

nakoupily za cenu včetně daně, vyrobily pro vlastní spotřebu nebo

přijaly v režimu podmíněného osvobození od daně ostatní benziny a

prokazatelně tyto benziny použily v rámci podnikatelské činnosti^6), a

to jinak než pro prodej, pro pohon motorů, pro výrobu tepla nebo pro

výrobu směsí uvedených v § 45 odst. 2.(2) Právnické a fyzické osoby, kterým vzniká nárok na vrácení daně,

mají pro tento účel postavení daňových subjektů bez povinnosti se

registrovat.(3) Nárok na vrácení daně vzniká dnem spotřeby ostatních benzinů pro

jiné účely, než je prodej, pohon motorů, výroba tepla nebo výroba směsí

uvedených v § 45 odst. 2.(4) Daň se vrací ve výši daně, která byla zahrnuta do ceny ostatních

benzinů nebo která odpovídá výši daně připadající na ostatní benziny

vyrobené nebo přijaté v režimu podmíněného osvobození od daně.(5) Nárok na vrácení daně se prokazuje dokladem o prodeji a evidencí o

nákupu a spotřebě vedenou poplatníkem. V případě, kdy právnické a

fyzické osoby použijí pro jiné účely, než je prodej, pohon motorů,

výroba tepla nebo výroba směsí uvedených v § 45 odst. 2, ostatní

benziny, které samy vyrobily nebo přijaly v režimu podmíněného

osvobození od daně, prokazuje se nárok na vrácení daně interním

dokladem.(6) Na dokladu o prodeji, který je na žádost prodávající povinen

vystavit nejpozději následující pracovní den po dni podání žádosti,

musí být uvedeny tyto náležitosti:a) obchodní firma nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo^12)

prodávajícího, je-li prodávající právnickou osobou; jméno a příjmení,

popřípadě obchodní firma, místo pobytu a daňové identifikační číslo

prodávajícího, bylo-li přiděleno, je-li prodávající fyzickou osobou,b) obchodní firma nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo

kupujícího, je-li kupující právnickou osobou; jméno a příjmení,

popřípadě obchodní firma, místo pobytu a daňové identifikační číslo,

bylo-li přiděleno, nebo datum narození kupujícího, je-li kupující

fyzickou osobou,c) množství ostatních benzinů v objemových jednotkách, jejich obchodní

označení a kód nomenklatury,d) sazba spotřební daně platná v den uvedení ostatních benzinů do

volného daňového oběhu,e) výše spotřební daně celkem,f) datum vystavení dokladu o prodeji,g) číslo dokladu o prodeji.(7) Na interním dokladu musí být uvedeny tyto náležitosti:a) obchodní firma nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo

výrobce, je-li výrobce právnickou osobou; jméno a příjmení, popřípadě

obchodní firma, místo pobytu a daňové identifikační číslo výrobce,

je-li výrobce fyzickou osobou,b) množství ostatních benzinů v objemových jednotkách, jejich obchodní

označení a kód nomenklatury,c) sazba spotřební daně platná v den uvedení ostatních benzinů do

volného daňového oběhu,d) výše spotřební daně celkem,e) datum vystavení interního dokladu,f) číslo interního dokladu.(8) Nárok na vrácení daně lze uplatnit v daňovém přiznání poprvé do 25.

dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nárok na vrácení daně

vznikl, nejpozději však do 6 měsíců ode dne, kdy mohl být nárok

uplatněn poprvé. Jestliže v této lhůtě nebyl nárok na vrácení daně

uplatněn, nárok na vrácení daně zaniká a tuto lhůtu nelze prodloužit

ani nelze povolit navrácení v předešlý stav. Vznikne-li vyměřením

nároku na vrácení daně vratitelný přeplatek, vrátí se bez žádosti do 30

kalendářních dní ode dne následujícího po jeho vzniku.(9) Dodatečné daňové přiznání na zvýšení nároku na vrácení daně lze

podat nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy nárok na vrácení daně mohl

být naposledy uplatněn. Pokud v této lhůtě nebylo dodatečné daňové

přiznání předloženo, nárok na vrácení daně zaniká a tuto lhůtu nelze

prodloužit ani nelze povolit navrácení v předešlý stav.".197. V § 57 odstavec 6 včetně poznámek pod čarou č. 40a a č. 43a zní:"(6) Nárok na vrácení daně poplatník prokazujea) dokladem o prodeji minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm.

b) a v § 45 odst. 2 písm. c),b) evidencí o skutečné spotřebě těchto výrobků,c) dokladem o zaevidování do evidence zemědělského podnikatele^40a),

případně výpisem z obchodního rejstříku,d) dokladem z evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských

vztahů^43a) v případě, že se jedná o zemědělskou půdu,e) dokladem o výměře lesních pozemků podle výpisu z katastru

nemovitostí^41) v případě, že se jedná o lesní pozemky, na nichž

hospodaří na základě vlastnického práva^41), písemné nájemní

smlouvy^42) nebo jiného právního důvodu.V případě, že fyzická nebo právnická osoba spotřebuje pro účely uvedené

v odstavci 1 výrobky uvedené v odstavci 1, které sama vyrobila,

nahrazuje se doklad o nákupu interním dokladem podle odstavce 10.40a) § 2f zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č.

85/2004 Sb.43a) § 3a zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.".198. V § 57 odst. 7 v úvodní části ustanovení se slova "výrobků podle"

nahrazují slovy "výrobků uvedených v".199. V § 57 odst. 9 písm. a) se za slova "pobytu a daňové identifikační

číslo" vkládají slova "prodávajícího, bylo-li přiděleno".200. V § 57 odst. 9 písm. b) se za slova "pobytu a daňové identifikační

číslo" vkládají slova "kupujícího, bylo-li přiděleno".201. V § 57 odst. 9 se písmeno e) zrušuje.Dosavadní písmena f) až h) se označují jako písmena e) až g).202. V § 58 se za slova "poskytne zajištění daně" vkládají slova

"složením nebo", slovo "peněžních" se nahrazuje slovem "finančních" a

slova "zvláštní účet celního úřadu" se nahrazují slovy "depozitní účet

pro zajištění daně zřízený celním úřadem".203. V § 58 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se

odstavce 2 až 6, které znějí:(2) Při dopravě v režimu podmíněného osvobození, pokud se nejedná o

dopravu do jiného členského státu, se nevyžaduje zajištění daně u

ostatních benzinů uvedených v § 45 odst. 1 písm. a), které nejsou

určeny k přímému použití, nabízeny k prodeji nebo používány k pohonu

motorů nebo pro výrobu tepla.(3) Při dopravě zkapalněných ropných plynů podle § 45 odst. 1 písm. e),

f) a g) v režimu podmíněného osvobození od daně musí být daň zajištěna

způsobem uvedeným v § 21 ve výši daně, která by musela být přiznána a

zaplacena, jako kdyby tyto plyny byly určeny pro pohon motorů.(4) Při dopravě v režimu podmíněného osvobození od daně na daňovém

území České republiky, pokud se nejedná o dopravu do jiného členského

státu, nemusí být poskytnuto zajištění daně u minerálních olejů

uvedených v § 45 odst. 3, které nejsou určeny k přímému použití,

nabízeny k prodeji nebo používány k pohonu motorů nebo pro výrobu tepla

a na které se zároveň vztahuje režim podmíněného osvobození od daně

podle § 59 odst. 1.(5) Při dopravě minerálních olejů produktovodem se zajištění daně

nevyžaduje.(6) Pro stanovení výše zajištění daně pro daňový sklad podle § 21 se

nebere v úvahu množství minerálních olejů určených pro zvláštní účely,

jejichž vlastníkem je stát^34), umístěných v tomto daňovém skladu.".204. Za § 58 se vkládá nový § 58a, který zní:"§ 58aDoprava minerálních olejů v režimu podmíněného osvobození od daně na

daňovém území České republiky(1) Minerální oleje lze v režimu podmíněného osvobození od daně

dopravovat rovněž z jedné části daňového skladu do druhé části téhož

daňového skladu, pokud tyto části jsou spojeny pouze produktovodem,

který je součástí tohoto daňového skladu.(2) Ostatní benziny mohou být dopravovány v režimu podmíněného

osvobození od daně [§ 59 odst. 1 písm. c)] i mezi subjekty, které

nejsou provozovateli daňového skladu. V takovém případě se ustanovení §

24 a 26 použijí obdobně.".205. V § 59 odst. 3 se slova "minerální oleje osvobozené od daně podle

§ 49 odst. 12 a" zrušují a za slovy "v odstavci 1" se vkládá čárka.206. V § 59 odst. 4 větě první se za slova "samostatným daňovým

skladem" vkládají slova " , pokud není součástí jiného daňového

skladu", ve větě třetí se slova "a používají se při ní průvodní doklady

podle § 26" zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta "Průvodní

doklady podle § 26 nahrazuje elektronická evidence provozovatele

produktovodu jako samostatného daňového skladu nebo elektronická

evidence provozovatele daňového skladu, jehož je produktovod

součástí.".207. V § 59 odst. 5 se slova "§ 19 odst. 2" nahrazují slovy "§ 19 odst.

2 písm. b)" a slova " , pokud tento zákon nestanoví jinak" se zrušují.208. V § 59 se odstavec 6 zrušuje.Dosavadní odstavce 7 až 10 se označují jako odstavce 6 až 9.209. V § 59 odst. 7 se číslo "7" nahrazuje číslem "6".210. V § 59 odstavec 8 zní:"(8) Pokud jsou minerální oleje umístěny v automobilové cisterně,

železniční cisterně odpovídající ustanovením Mezinárodního řádu pro

přepravu nebezpečného zboží po železnici (RID) vyhlášeného ve Sbírce

mezinárodních smluv nebo v kontejneru odpovídajícím ustanovením

Evropské dohody o mezinárodních přepravách nebezpečných věcí po silnici

(ADR) vyhlášené ve Sbírce mezinárodních smluv, které se nacházejí na

území daňového skladu podle § 3 písm. f), považují se tato dopravní

zařízení za součást daňového skladu. To platí i v případě, kdy tato

dopravní zařízení z technických důvodů dočasně daňový sklad se svolením

celního úřadu místně příslušného pro daňový sklad opustí. V takovém

případě se množství minerálních olejů, které se do daňového skladu

vrátí, nesmí lišit od množství minerálních olejů, které daňový sklad

opustilo.".211. V § 59 odst. 9 se číslo "7" nahrazuje číslem "6".212. Za § 59 se vkládá nový § 59a, který zní:"§ 59aEvidence minerálních olejů v daňových skladechCelní úřad může rozhodnout o tom, že evidence minerálních olejů vedená

podle § 37 a 38 bude vedena společně za ty daňové sklady, které

provozuje stejný provozovatel a pro které je místně příslušný.".213. § 60 zní:"§ 60Nákup, prodej a doprava zkapalněných ropných plynů uvedených do volného

daňového oběhu(1) Právnické nebo fyzické osoby, které nakupují nebo získávají

zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. e), f) nebo g) za

účelem dalšího prodeje, mohou tyto výrobky přijímat a prodávat jen na

základě povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů podle § 60a, pokud

nejsou provozovateli daňového skladu. Porušení této povinnosti se

považuje za závažné porušení tohoto zákona ve smyslu zvláštního

právního předpisu^25). Toto ustanovení se nepoužije pro právnické nebo

fyzické osoby, které nakupují tyto zkapalněné ropné plyny výhradně v

tlakových nádobách o hmotnosti náplně do 40 kg včetně.(2) Právnické nebo fyzické osoby, které nakupují nebo získávají

zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. f) nebo g) pro

vlastní spotřebu s roční spotřebou přesahující 10 tun, mohou tyto

výrobky přijímat jen na základě povolení k nákupu zkapalněných ropných

plynů podle § 60a. Toto ustanovení se nepoužije pro právnické nebo

fyzické osoby, které nakupují tyto zkapalněné ropné plyny výhradně v

tlakových nádobách o hmotnosti náplně do 40 kg včetně.(3) Právnické nebo fyzické osoby jsou oprávněny vydat zkapalněné ropné

plyny pouze těm osobám uvedeným v odstavci 1 nebo 2, které předloží k

nahlédnutí povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedené v § 60a

odst. 1.(4) Právnická nebo fyzická osoba uvedená v odstavci 1 nebo 2 je povinna

vést evidenci podle § 40.(5) Zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. e), f) nebo g),

které byly ve volném daňovém oběhu nakoupeny nebo získány za cenu

včetně daně vypočtené na základě jedné sazby daně, nesmějí být dále

prodány za cenu včetně daně vypočtené na základě jiné sazby daně.(6) Zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. e), f) nebo g)

přijaté v režimu podmíněného osvobození od daně oprávněným příjemcem,

kterému tak vznikla při jejich uvedení do volného daňového oběhu

povinnost přiznat a zaplatit daň vypočtenou na základě jedné sazby

daně, nesmějí být dále prodány za cenu včetně daně vypočtené na základě

jiné sazby daně.(7) Zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. e), f) nebo g),

které byly uvedeny do volného daňového oběhu v jiném členském státu a

které byly dopraveny na daňové území České republiky pro účely

podnikání a u kterých byla v České republice zajištěna nebo zaplacena

daň vypočtená na základě jedné sazby daně, nesmějí být dále prodány za

cenu včetně daně vypočtené na základě jiné sazby daně.(8) Zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. f) nebo g) musí

být při dovozu po propuštění do režimu volného oběhu okamžitě uvedeny

do režimu podmíněného osvobození od daně. Toto ustanovení se nepoužije

pro zkapalněné ropné plyny v tlakových nádobách o hmotnosti náplně do

40 kg včetně.(9) Při dopravě zkapalněných ropných plynů uvedených v § 45 odst. 1

písm. e), f) nebo g) po jejich uvedení do volného daňového oběhu

nesmějí být tyto plyny dopravovány společně v jednom dopravním

prostředku nebo v jejich soupravě, pokud je pro ně stanovena rozdílná

sazba daně. Toto ustanovení se nepoužije pro dopravu zkapalněných

ropných plynů v tlakových nádobách o hmotnosti náplně do 40 kg včetně.(10) Při dopravě zkapalněných ropných plynů podle § 45 odst. 1 písm. f)

a g) uvedených do volného daňového oběhu je právnická nebo fyzická

osoba uvedená v odstavci 1 nebo 2 povinna poskytnout zajištění daně

způsobem uvedeným v § 21, a to ve výši daně, která by musela být

přiznána a zaplacena, kdyby tyto plyny byly určeny pro pohon motorů.

Celní úřad může na žádost této osoby udělit souhlas, aby zajištění

poskytl odesílatel, dopravce nebo vlastník těchto plynů, pokud s tím

odesílatel, dopravce nebo jejich vlastník souhlasí. Toto ustanovení se

nepoužije pro dopravu zkapalněných ropných plynů v tlakových nádobách o

hmotnosti náplně do 40 kg včetně.(11) Doprava zkapalněných ropných plynů podle § 45 odst. 1 písm. f) a

g) může být zahájena jen tehdy, pokud právnická nebo fyzická osoba

uvedená v odstavci 1 nebo 2 odesílateli prokáže, že poskytla zajištění

daně pro dopravu těchto plynů. Toto ustanovení se nepoužije pro dopravu

zkapalněných ropných plynů v tlakových nádobách o hmotnosti náplně do

40 kg včetně a v případě, když zajištění daně poskytuje na základě

souhlasu celního úřadu odesílatel.(12) Doprava zkapalněných ropných plynů podle § 45 odst. 1 písm. f) a

g) uvedených do volného daňového oběhu od odesílatele je ukončena

přijetím těchto výrobků právnickou nebo fyzickou osobou.(13) Právnickým nebo fyzickým osobám, které poruší povinnosti stanovené

v odstavcích 3 až 9 a 11, celní úřad uloží pokutu až do výše 500 000

Kč. Rozhodnutí o uložení pokuty musí být odůvodněno.".214. Za § 60 se vkládá nový § 60a, který zní:"§ 60aPovolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného

daňového oběhu(1) Právnické nebo fyzické osoby uvedené v § 60 odst. 1 nebo 2 mohou

nakupovat zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. e), f)

nebo g) pouze na základě povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů

uvedených do volného daňového oběhu. O vydání tohoto povolení rozhoduje

celní ředitelství na návrh podaný prostřednictvím celního úřadu.(2) V návrhu na vydání povolení musí být uvedeny tyto náležitosti:a) obchodní firma nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo^12)

navrhovatele, je-li navrhovatel právnickou osobou; jméno a příjmení,

popřípadě obchodní firma, místo pobytu a daňové identifikační číslo

navrhovatele, bylo-li přiděleno, je-li navrhovatel fyzickou osobou,b) popis místa uskladnění zkapalněných ropných plynů a popis způsobu

jejich zabezpečení před neoprávněným použitím,c) název, popřípadě obchodní označení zkapalněných ropných plynů,d) účel použití zkapalněných ropných plynů,e) obchodní firma nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo

dodavatelů, bylo-li přiděleno, je-li dodavatel právnickou osobou, jméno

a příjmení, popřípadě obchodní firma, místo pobytu a daňové

identifikační číslo dodavatele, je-li dodavatel fyzickou osobou, a

místo vydání vybraných výrobků,f) evidenční číslo navrhovatele, pokud již bylo celním ředitelstvím

navrhovateli přiděleno.(3) Název zkapalněného ropného plynu podle odstavce 2 písm. c) musí být

uveden dostatečně přesným termínem, který umožní zjištění totožnosti

zkapalněného ropného plynu tak, aby bylo možné jednoznačně stanovit,

jaká sazba daně je pro tento výrobek stanovena.(4) Celní ředitelství rozhodne o vydání povolení pouze navrhovateli,

který není v likvidaci nebo v konkursním řízení podle zvláštního

právního předpisu^20). Má-li navrhovatel nedoplatek na daních nebo clu

nebo nedoplatek na zdravotním pojištění, na dávkách na pojistném a

sociálním zabezpečení a na příspěvcích na státní politiku

zaměstnanosti, celní ředitelství vydá povolení pouze tehdy, je-li

zajištěno uhrazení tohoto nedoplatku.(5) Navrhovatel je povinen na výzvu celního úřadu nebo celního

ředitelství uvést a doložit další údaje potřebné pro správu daní.(6) Celní ředitelství prověří údaje uvedené v návrhu a v případě

pochybností o jejich správnosti nebo úplnosti vyzve navrhovatele, aby

údaje blíže vysvětlil, změnil, doplnil a doložil, a zároveň určí lhůtu,

v níž je navrhovatel povinen na výzvu odpovědět. Po marném uplynutí

stanovené lhůty celní ředitelství návrh odloží.(7) Celní ředitelství v povolení uvede skutečnosti podle odstavce 2

písm. a) až d).(8) Celní ředitelství může v povolení stanovit další podmínky

zabezpečení zkapalněných ropných plynů nebo uložit opatření potřebná k

zabránění jejich neoprávněného použití.(9) Celní ředitelství rozhodne o návrhu na vydání povolení do 60

kalendářních dní od zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech

rozhodne nejdéle do 90 kalendářních dní; nelze-li vzhledem k povaze

věci rozhodnout ani v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit nejblíže

vyšší nadřízený orgán. Nemůže-li celní ředitelství rozhodnout do 60

kalendářních dní, popřípadě do 90 kalendářních dní, je povinno o tom

navrhovatele s uvedením důvodu uvědomit.(10) Rozhodnutí o vydání povolení vyhotoví celní ředitelství ve čtyřech

stejnopisech, z nichž jedno je určeno navrhovateli, druhé celnímu úřadu

příslušnému pro navrhovatele, třetí dodavateli zkapalněných ropných

plynů a čtvrté celnímu úřadu příslušnému pro dodavatele zkapalněných

ropných plynů.(11) Celní ředitelství v souvislosti s vydáním prvního povolení přidělí

navrhovateli evidenční číslo a vydá osvědčení o evidenci.(12) V rozhodnutí o povolení stanoví celní ředitelství dobu jeho

platnosti, která počíná běžet dnem nabytí právní moci rozhodnutí.

Povolení platí nejméně do konce kalendářního roku, v němž nabylo

rozhodnutí o jeho udělení právní moci, a nejdéle do konce třetího

kalendářního roku od konce roku, v němž bylo rozhodnutí o jeho udělení

vydáno.(13) Rozhodnutí, kterým se návrhu na vydání povolení nevyhovuje, musí

být odůvodněno.(14) O vydání nového povolení je uživatel povinen požádat nejpozději

tři kalendářní měsíce před ukončením doby platnosti předchozího

povolení, pokud hodlá nepřerušeně nakupovat zkapalněné ropné plyny.(15) Držitel povolení je povinen oznámit celnímu ředitelství každou

změnu údajů podle odstavce 2 písm. a) do 15 kalendářních dnů ode dne

jejího vzniku a změnu údajů podle odstavce 2 písm. b), c) nebo d) je

držitel povolení povinen oznámit dříve, než k těmto změnám dojde.(16) Dojde-li ke změně sídla nebo místa pobytu držitele povolení, místa

uskladnění zkapalněných ropných plynů či sídla nebo místa pobytu

dodavatele vybraných výrobků, celní ředitelství vydá rozhodnutí o změně

původního povolení. Dojde-li ke změně ostatních skutečností a údajů

uvedených v povolení, celní ředitelství rozhodne o vydání nového

povolení a o odejmutí povolení předchozího. Zanikne-li původní povolení

uplynutím doby, na kterou bylo vydáno, v případném rozhodnutí o vydání

nového povolení celní ředitelství rozhodne o odejmutí původního

povolení.(17) Povolení zanikáa) uplynutím doby, na kterou bylo vydáno,b) zánikem právnické osoby, je-li držitel povolení právnickou osobou,c) úmrtím držitele povolení nebo nabytím právní moci rozsudku soudu o

prohlášení držitele povolení za mrtvého,d) nabytím právní moci usnesení soudu o zamítnutí návrhu na prohlášení

konkursu pro nedostatek majetku nebo nabytím právní moci usnesení

soudu, kterým se ruší konkurs na majetek uživatele, neboe) dnem zániku živnostenského oprávnění^21).(18) Celní ředitelství odejme povolení, jestližea) držitel povolení opakovaně porušil povinnosti stanovené v § 60 odst.

3 až 9 a 11,b) držitel povolení neplní podmínky stanovené povolením nebo nevede

řádně účetnictví nebo evidenci podle tohoto zákona (§ 40),c) pominuly důvody nebo se změnily podmínky, na jejichž základě bylo

povolení vydáno, a držitel povolení nepožádal o jeho změnu,d) po dobu 12 měsíců ode dne doručení rozhodnutí o vydání povolení

nebyl uskutečněn nákup zkapalněných ropných plynů podle tohoto

povolení, neboe) držitel povolení o to požádá.".215. V § 63 odst. 2 písm. b) se slova "stlačený" nahrazují slovy

"uhlovodíkový" a slovo "stlačeného" se nahrazuje slovem

"uhlovodíkového".216. V § 64 se odstavec 3 zrušuje.217. V § 66 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena a) až d).218. V § 66 odst. 1 písm. a) se písmeno "j)" nahrazuje písmenem "i)".219. V § 66 odst. 2 se slova "odstavce 1 písm. c)" nahrazují slovy

"odstavce 1 písm. b)".220. V § 67 odst. 4 se věta druhá nahrazuje větou "Toto ustanovení se

nepoužije v případech podle § 11 odst. 2, § 14 odst. 7, § 66 odst. 1

písm. c) a v případech, kdy došlo k dodatečnému vyměření daně na

základě vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit při nabytí, prodeji

nebo zjištění nezdaněného lihu [§ 68 písm. d)].".221. V § 68 se písmeno d) zrušuje.Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena d) a e).222. V § 68 písm. d) se slova "§ 66 odst. 1 písm. d)" nahrazují slovy

"§ 66 odst. 1 písm. c)".223. V § 71 odst. 1 se písmeno i) zrušuje.Dosavadní písmeno j) se označuje jako písmeno i).224. V § 72 odst. 1 se slova "písm. a), c), d), f), i) a j)" nahrazují

slovy "písm. a), c), d), f) a i)".225. V § 73 odst. 2 se slova "písm. b), c), e), g), h), i) a j)"

nahrazují slovy "písm. b), c), e), g), h) a i)".226. V § 75 odst. 2 se slova "písm. a), c), d), f), i) a j)" nahrazují

slovy "písm. a), c), d), f) a i)".227. § 76 zní:"§ 76Daňové přiznání k dani z lihu a splatnost této daněDaň je splatná jednou částkou za měsíc, a to ve lhůtě 55 dnů po

skončení zdaňovacího období. Vznikne-li povinnost daň přiznat a

zaplatit provozovateli pěstitelské pálenice^55), daňové přiznání se

podává do 25. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém tato

povinnost vznikla.".228. V § 77 odst. 1 se za slovo "složením" vkládají slova "nebo

převodem", slovo "peněžních" se nahrazuje slovem "finančních" a slova

"zvláštní účet celního úřadu" se nahrazují slovy "depozitní účet pro

zajištění daně zřízený celním úřadem".229. V § 77 odst. 2 se za slovo "složením" vkládají slova "nebo

převodem", slovo "peněžních" se nahrazuje slovem "finančních" a slova

"zvláštní účet celního úřadu" se nahrazují slovy "depozitní účet pro

zajištění daně zřízený celním úřadem".230. V § 77 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:"(3) Pro stanovení výše zajištění daně pro daňový sklad podle § 21 se

nebere v úvahu množství lihu určeného pro zvláštní účely, jehož

vlastníkem je stát^34), umístěného v tomto daňovém skladu.(4) Při dopravě v režimu podmíněného osvobození od daně na daňovém

území České republiky, pokud se nejedná o dopravu do jiného členského

státu, nemusí být poskytnuto zajištění daně u lihu zvláštně

denaturovaného syntetického a zvláštně denaturovaného kvasného určeného

k použití pro stanovený účel^52).".231. V § 78 odstavec 5 zní:"(5) Líh, jehož vlastníkem je stát a je určen pro zvláštní účely^34),

musí být umístěn v režimu podmíněného osvobození od daně.".232. V § 78 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:"(6) Celní ředitelství může v odůvodněných případech povolit v daňovém

skladu zpracování lihu již uvedeného do volného daňového oběhu. Takový

líh se považuje za opětovně uvedený do režimu podmíněného osvobození od

daně a provozovateli daňového skladu vzniká dnem opětovného uvedení do

režimu podmíněného osvobození od daně nárok na vrácení daně. Nárok na

vrácení daně se uplatňuje podle § 14 odst. 5 až 8 a zaniká ve lhůtě

uvedené v § 16.(7) Celní ředitelství v povolení podle odstavce 6 určí množství lihu,

které lze opětovně přijmout ke zpracování v daňovém skladu, způsob

zpracování a vedení evidence tohoto lihu.".233. V § 86 se na konci odstavce 5 doplňuje věta "Evidence se uchovává

po dobu 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém byla tato evidence

vyhotovena.".234. V § 88 se odstavec 3 zrušuje.Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3 až 5.235. V § 89 odst. 3 se za slovo "osvobozené" vkládají slova "od daně".236. V § 90 se za slova "poskytne zajištění daně" vkládají slova

"složením nebo", slovo "peněžních" se nahrazuje slovem "finančních" a

slova "zvláštní účet celního úřadu" se nahrazují slovy "depozitní účet

pro zajištění daně zřízený celním úřadem".237. Za § 90 se vkládá nový § 90a, který zní:"§ 90aEvidence piva v daňových skladechCelní úřad může rozhodnout o tom, že evidence piva vedená podle § 37 a

38 bude vedena společně za ty daňové sklady, které provozuje stejný

provozovatel a pro které je místně příslušný.".238. V § 93 odst. 2 písm. a) se za slova "kvasného původu" vkládají

slova "bez přídavku lihu".239. V § 93 odst. 2 písm. c) se za slova "kvasného původu" vkládají

slova "bez přídavku lihu".240. V § 93 odst. 3 písm. a) se za slova "kvasného původu" vkládají

slova "bez přídavku lihu".241. V § 93 odst. 3 písm. b) se za slova "kvasného původu" vkládají

slova "bez přídavku lihu".242. V § 93 odst. 3 písm. d) se za slova "kvasného původu" vkládají

slova "bez přídavku lihu".243. V § 97 odst. 5 se na konci doplňuje věta "Evidence se uchovává po

dobu 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém byla tato evidence

vyhotovena.".244. V § 98a se za slova "§ 99 odst. 3" vkládají slova "nebo § 100a

odst. 1".245. V § 99 odstavec 3 zní:"(3) Právnická nebo fyzická osoba, která není malým výrobcem vína podle

§ 100a a která vyrábí v jednom prostorově ohraničeném místě tiché víno

[§ 93 odst. 3)], nemusí toto víno vyrábět v podniku na výrobu vybraných

výrobků [§ 19 odst. 2 písm. a)], pokud zároveň v tomto místě nevyrábí

šumivé víno nebo meziprodukty a pokud toto tiché víno není určeno pro

dopravu do jiného členského státu v režimu podmíněného osvobození od

daně nebo pokud nejsou do tohoto místa z jiného členského státu víno

nebo meziprodukty v režimu podmíněného osvobození od daně přijímány.".246. V § 99 se doplňují odstavce 4 až 8, které včetně poznámek pod

čarou č. 60d a 60e znějí:"(4) Pokud právnická nebo fyzická osoba podle odstavce 3 nebo podle §

100a podá návrh na vydání povolení k provozování daňového skladu podle

§ 20, je povinna provést inventarizaci zásob tichého vína za

přítomnosti celního úřadu. V den, kdy rozhodnutí o povolení k

provozování daňového skladu nabude právní moci, se tyto zásoby tichého

vína (§ 93 odst. 3) považují za uvedené do režimu podmíněného

osvobození od daně.(5) Tiché víno (§ 93 odst. 3) osvobozené od daně podle § 97 odst. 3

nemusí být vyrobeno v podniku na výrobu vybraných výrobků [§ 19 odst. 2

písm. a)].(6) Vedlejší produkty^60d), které jsou předmětem daně, vznikající při

výrobě tichého vína právnickou nebo fyzickou osobou podle § 99 odst. 3

nebo podle § 100a, a mají být odstraněny v souladu se zvláštním právním

předpisem^60e), se na daňovém území České republiky dopravují do

daňového skladu s dokladem podle § 100a odst. 4. Osoba dopravující

vedlejší produkty je povinna tento doklad na vyžádání předložit celnímu

úřadu nebo celnímu ředitelství.(7) V daňovém skladu mohou být společně s vínem a meziprodukty umístěny

tiché víno (§ 93 odst. 3) nebo vedlejší produkty podle odstavce 6

vyrobené malým výrobcem vína podle § 100a nebo právnickou nebo fyzickou

osobou podle § 99 odst. 3, dále tiché víno vyrobené malým výrobcem vína

v jiném členském státě. Takové tiché víno nebo vedlejší produkty se

považují za uvedené do režimu podmíněného osvobození od daně.(8) Provozovatel daňového skladu, který přijme do daňového skladu tiché

víno vyrobené malým výrobcem vína z jiného členského státu, je povinen

takové přijetí oznámit celnímu úřadu místně příslušnému přijímajícímu

daňovému skladu zasláním kopie dokladu podle § 100a odst. 4.60d) Nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné

organizaci trhu s vínem, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1227/2000,

nařízení Komise (ES) č. 1607/2000, nařízení Komise (ES) č. 1622/2000,

nařízení Komise (ES) č. 1623/2000, nařízení Rady (ES) č. 2826/2000,

nařízení Rady (ES) č. 1037/2001, nařízení Rady (ES) č. 2585/2001,

nařízení Rady (ES) č. 527/2003, nařízení Rady (ES) č. 806/2003,

nařízení Komise (ES) č. 1687/2003, nařízení Komise (ES) č. 1793/2003,

nařízení Komise (ES) č. 1795/2003 a nařízení Komise (ES) č. 709/2004.Nařízení Komise (ES) č. 1227/2000 ze dne 31. května 2000, kterým se

stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné

organizaci trhu s vínem, jež se týkají produkčního potenciálu, ve znění

nařízení Komise (ES) č. 784/2001, nařízení Komise (ES) č. 1253/2001,

nařízení Komise (ES) č. 1342/2002, nařízení Komise (ES) č. 315/2003,

nařízení Komise (ES) č. 1203/2003 a nařízení Komise (ES) č. 1841/2003.Nařízení Komise (ES) č. 1623/2000 ze dne 25. července 2000, kterým se

stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné

organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu, ve znění

nařízení Komise (ES) č. 2409/2000, nařízení Komise (ES) č. 2786/2000,

nařízení Komise (ES) č. 545/2001, nařízení Komise (ES) č. 1282/2001,

nařízení Komise (ES) č. 1660/2001, nařízení Komise (ES) č. 2022/2001,

nařízení Komise (ES) č. 2047/2001, nařízení Komise (ES) č. 2429/2001,

nařízení Komise (ES) č. 2464/2001, nařízení Komise (ES) č. 1315/2002,

nařízení Komise (ES) č. 1795/2002, nařízení Komise (ES) č. 2224/2002,

nařízení Komise (ES) č. 625/2003, nařízení Komise (ES) č. 1183/2003,

nařízení Komise (ES) č. 1411/2003 a nařízení Komise (ES) č. 1710/2003.60e) § 11 odst. 3 písm. b) zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a

vinařství a o změně některých souvisejících zákonů.".247. Za § 100 se vkládají nové § 100a a 100b, které včetně poznámky pod

čarou č. 60b znějí:"§ 100aMalý výrobce vína(1) Malým výrobcem vína se pro účely tohoto zákona rozumí právnická

nebo fyzická osoba, která vyrábí výhradně tiché víno (§ 93 odst. 3),

přičemž průměrná roční výroba^60b) tohoto vína nepřevýší 1000 hl a toto

víno není vyráběno v podniku na výrobu vybraných výrobků [§ 19 odst. 2

písm. a)].(2) Pokud je tiché víno vyrobené malým výrobcem vína dopravováno do

daňového skladu na daňovém území České republiky, nepoužije se doklad

prokazující zdanění podle § 5, ale doklad podle odstavce 4.(3) Pokud je tiché víno vyrobené malým výrobcem vína dopravováno do

daňového skladu v jiném členském státě, použije se doklad podle

odstavce 4.(4) Při dopravě tichého vína do daňového skladu podle odstavců 2 a 3 se

použije doklad stanovený v příslušném předpisu Evropských

společenství^60a). Malý výrobce tichého vína je povinen tento doklad na

vyžádání předložit celnímu úřadu nebo celnímu ředitelství.(5) Malý výrobce vína je povinen před zahájením dopravy tichého vína do

daňového skladu uvědomit celní úřad místně příslušný místu, kde se

tiché víno vyrábí, skladuje, zpracovává, přijímá nebo odesílá.(6) Nevznikne-li malému výrobci vína ve zdaňovacím období povinnost daň

přiznat a zaplatit, malý výrobce vína není povinen podat daňové

hlášení.§ 100bEvidence vína v daňových skladechCelní úřad může rozhodnout o tom, že evidence vína vedená podle § 37 a

38 bude vedena společně za ty daňové sklady, které provozuje stejný

provozovatel a pro které je místně příslušný.60b) Čl. 2 písm. c) nařízení Komise (ES) č. 884/2001 ze dne 24. dubna

2001, kterým se stanoví pravidla pro průvodní doklady pro přepravu

vinařských produktů a pro evidenční knihy vedené v odvětví vína.".248. V části druhé se pod nadpis hlavy páté vkládá nový § 100c, který

zní:"§ 100cPlátce daně z tabákových výrobkůPlátce je také právnická nebo fyzická osoba, která poruší zákaz prodeje

cigaret konečnému spotřebiteli za cenu vyšší, než je cena pro konečného

spotřebitele uvedená na tabákové nálepce (§ 112).".249. V § 101 odst. 3 písm. b) bodech 3 a 4 se slova "tabákovou náplň"

nahrazují slovy "drcenou tabákovou směs".250. V § 101 odst. 3 písm. c) bod 1 zní:"1. řezaný nebo jinak dělený tabák, kroucený nebo lisovaný do desek a

způsobilý ke kouření bez dalšího průmyslového zpracování,".251. V § 101 odst. 3 písm. c) bod 2 zní:"2. tabákový odpad prodávaný konečnému spotřebiteli, který nespadá pod

písmena a) a b) a který je možné kouřit, nebo".252. V § 101 odst. 3 písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 60c zní:"d) ostatním tabákem tabákové výrobky, které nespadají pod písmeno c),

jsou určeny pro konečného spotřebitele a k jinému účelu než ke kouření,

s výjimkou šňupavých a žvýkacích tabáků^60c).60c) Vyhláška č. 344/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky na tabákové

výrobky.".253. Za § 101 se vkládá nový § 101a, který zní:"§ 101aVznik povinnosti daň z tabákových výrobků přiznat a zaplatitPovinnost daň přiznat a zaplatit vzniká také dnem porušení zákazu

prodeje cigaret konečnému spotřebiteli za cenu vyšší, než je cena pro

konečného spotřebitele uvedená na tabákové nálepce (§ 112).".254. V § 102 odst. 1 se slova " , doutníků, cigarillos a tabáku"

zrušují a na konci se doplňují slova "podle § 103".255. V § 102 odstavec 2 zní:"(2) Základem daně pro pevnou část daně u cigaret je množství vyjádřené

v kusech.".256. V § 102 odstavec 3 zní:"(3) Při porušení zákazu prodeje cigaret konečnému spotřebiteli za cenu

vyšší, než je cena pro konečného spotřebitele uvedená na tabákové

nálepce (§ 112), je základem daně rozdíl mezi základem daně z vyšší

ceny pro konečného spotřebitele a základem daně z ceny pro konečného

spotřebitele uvedené na tabákové nálepce.".257. V § 102 se doplňuje odstavec 4, který zní:"(4) Základem daně u doutníků a cigarillos je množství vyjádřené v

kusech a u tabáku množství vyjádřené v kilogramech.".258. V § 103 odst. 1 se za slova "Cenou pro konečného spotřebitele"

vkládají slova "cigaret (§ 102 odst. 1)".259. V § 103 odst. 3 se slova "tabákové výrobky" nahrazují slovem

"cigarety" a slova " , popřípadě množství kilogramů" se zrušují.260. V § 103 odstavec 4 zní:"(4) Pro cigarety, které nejsou značeny tabákovými nálepkami, je cena

pro konečného spotřebitele totožná s cenou stanovenou pro cigarety,

které musí být značeny tabákovou nálepkou, se stejným obchodním názvem

a o stejném počtu kusů v jednotkovém balení.".261. V § 103 odstavec 6 zní:"(6) Cenou pro konečného spotřebitele cigaret nejprodávanější cenové

kategorie se rozumí nejrozšířenější cena cigaret pro konečného

spotřebitele stanovená podle prodeje tabákových nálepek u Celního úřadu

Kolín (dále jen "pověřený celní úřad") za předchozí kalendářní rok.

Tato cena slouží k výpočtu výše sazeb u cigaret.".262. V § 104 odstavec 1 zní:"(1) Sazby daně jsou stanoveny takto:

+------------------+----------------------------------+

| Text | Sazba daně |

| +----------------------------------+

| | pevná procentní |

+------------------+----------------------------------+

|cigarety | 0,60 Kč/kus 24 % |

| | |

| | celkem nejméně však |

| | 1,13 Kč/kus |

+------------------+----------------------------------+

|doutníky, | 0,79 Kč/kus |

|cigarillos | |

+------------------+----------------------------------+

|Tabák | 720,00 Kč/kg |

|ke kouření | |

|- jemně řezaný | |

|tabák určený | |

|pro ruční výrobu | |

|cigaret | |

|- ostatní tabák | 720,00 Kč/kg |

|ke kouření | |

+------------------+----------------------------------+

|Ostatní tabák | 720,00 Kč/kg". |

|určený k jiným | |

|účelům | |

+------------------+----------------------------------+263. V § 104 odstavec 2 zní:"(2) Sazby daně jsou stanoveny takto:

+------------------+----------------------------------+

| Text | Sazba daně |

| +----------------------------------+

| | pevná procentní |

+------------------+----------------------------------+

|cigarety | 0,73 Kč/kus 25 % |

| | |

| | celkem nejméně však |

| | 1,36 Kč/kus |

+------------------+----------------------------------+

|doutníky, | 0,79 Kč/kus |

|cigarillos | |

+------------------+----------------------------------+

|Tabák | 810,00 Kč/kg |

|ke kouření | |

|- jemně řezaný | |

|tabák určený | |

|pro ruční výrobu | |

|cigaret | |

|- ostatní tabák | 810,00 Kč/kg |

|ke kouření | |

+------------------+----------------------------------+

|Ostatní tabák | 810,00 Kč/kg". |

|určený k jiným | |

|účelům | |

+------------------+----------------------------------+264. V § 104 odstavec 3 zní:"(3) Výše daně u doutníků, cigarillos a tabáku se vypočítá jako součin

základu daně a pevné sazby daně, přičemž pro výpočet daně z tabáku je

rozhodující hmotnost tabáku v okamžiku vzniku povinnosti daň přiznat a

zaplatit. Výše daně u cigaret se vypočítá jako součet pevné části daně

násobený počtem kusů a procentní části daně.".265. V § 104 odst. 5 se slova "tabákových výrobků" nahrazují slovem

"cigaret" a číslo "2" se nahrazuje číslem "3".266. § 105 zní:"§ 105Osvobození od daně z tabákových výrobků(1) Od daně jsou osvobozeny tabákové výrobky určené k použití pro

nezbytné výrobní zkoušky nebo jako vzorky odebrané celním úřadem.(2) Evidence tabákových výrobků osvobozených od daně podle odstavce 1

se vede odděleně. Evidence se uchovává po dobu 10 let od konce

kalendářního roku, ve kterém byla tato evidence vyhotovena.".267. § 106 zní:"§ 106Prokázání zdanění tabákových výrobkůPrávnická nebo fyzická osoba vystavující daňový doklad podle § 5 odst.

2, doklad o prodeji podle § 5 odst. 3 nebo doklad o dopravě podle 5

odst. 4 je povinna uvést na těchto dokladech cenu pro konečného

spotřebitele u cigaret a neuvádí výši spotřební daně celkem.".268. V § 107 odst. 4 se za slovo "spotřebu" doplňují slova "nebo pokud

jsou dopravovány v režimu podmíněného osvobození od daně s následným

umístěním v daňovém skladu".269. V § 107 odstavec 7 zní:"(7) Prodej jednotlivých doutníků a cigarillos se smí uskutečňovat

pouze z otevřeného jednotkového balení určeného pro konečného

spotřebitele, které je označeno tabákovou nálepkou.".270. V § 108 odst. 1 se věta poslední zrušuje.271. V § 108 odst. 2 větě třetí se slova "ke každému vyhotovení"

nahrazují slovem "k".272. § 109 zní:"§ 109Oprávněný příjemce tabákových výrobků(1) Oprávněný příjemce pro opakované přijímání vybraných výrobků podle

§ 22 a oprávněný příjemce pro jednorázové přijetí vybraných výrobků

podle § 23 mohou přijímat pouze tabákové výrobky označené tabákovou

nálepkou.(2) Úhrada hodnoty tabákových nálepek při jejich odběru nebo zajištění

hodnoty tabákových nálepek podle § 119 odst. 5 písm. a) nebo b) je

považováno za zajištění daně v případě, že oprávněný příjemce pro

opakované přijímání vybraných výrobků podle § 22 přijímá výhradně

tabákové výrobky a je současně odběratelem tabákových nálepek podle §

118 odst. 3.(3) Úhrada hodnoty tabákových nálepek při jejich odběru nebo zajištění

hodnoty tabákových nálepek podle § 119 odst. 5 písm. b) je považováno

za zajištění daně v případě, že oprávněný příjemce pro jednorázové

přijetí vybraných výrobků podle § 23 přijímá výhradně tabákové výrobky

a je současně odběratelem tabákových nálepek podle § 118 odst. 3.(4) Přijímá-li oprávněný příjemce pro opakované přijímání vybraných

výrobků podle § 22 výhradně tabákové výrobky a není-li odběratelem

tabákových nálepek podle § 118 odst. 3, postupuje se ve věci zajištění

daně podle § 22 odst. 8.(5) Přijímá-li oprávněný příjemce pro jednorázové přijetí vybraných

výrobků podle § 23 výhradně tabákové výrobky a není-li odběratelem

tabákových nálepek podle § 118 odst. 3, postupuje se ve věci zajištění

daně podle § 23 odst. 4.(6) Návrh na vydání povolení pro opakované nebo jednorázové přijímání

tabákových výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně musí dále

obsahovat soupis tabákových výrobků členěný podle druhů, obchodních

názvů, druhu obalů, s uvedením počtu kusů, popřípadě kilogramů v

jednotkovém balení.".273. Za § 109 se vkládá nový § 109a, který zní:"§ 109aDaňový zástupce pro tabákové výrobky(1) Daňový zástupce podle § 23a může přijímat pouze tabákové výrobky

označené tabákovou nálepkou.(2) Úhrada hodnoty tabákových nálepek při jejich odběru nebo zajištění

hodnoty tabákových nálepek podle § 119 odst. 5 písm. a) nebo b) je

považováno za zajištění daně v případě, že daňový zástupce podle 23a

přijímá výhradně tabákové výrobky a je současně odběratelem tabákových

nálepek podle § 118 odst. 3.(3) Přijímá-li daňový zástupce podle § 23a výhradně tabákové výrobky a

není-li odběratelem tabákových nálepek podle § 118 odst. 3, postupuje

se ve věci zajištění daně podle § 23a odst. 6.(4) Návrh na vydání povolení pro daňového zástupce musí dále obsahovat

soupis tabákových výrobků členěný podle druhů, obchodních názvů, druhu

obalů, s uvedením počtu kusů, popřípadě kilogramů v jednotkovém

balení.".274. V § 110 odst. 1 větě první se slova "tabákové výrobky" nahrazují

slovem "cigarety" a větě druhé se slova "tabákových výrobků" nahrazují

slovem "cigaret".275. V § 110 odst. 2 se za slova "při prodeji" vkládá slovo "cigaret".276. V § 110 odstavec 3 zní:"(3) Pokud je k cigaretám přidán nebo přibalen jiný předmět, nesmí být

při prodeji konečnému spotřebiteli celková cena odlišná od ceny pro

konečného spotřebitele uvedené na tabákové nálepce. Prodej cigaret

nesmí být vázán na prodej jiných předmětů.".277. V § 110 se odstavec 4 zrušuje.278. V § 111 odst. 1 se slova "tabákové výrobky" nahrazují slovem

"cigarety", za slova "aby výrobci" se vkládá slovo " , dovozci" a za

slova "ukončení výroby," se vkládá slovo "ukončení".279. V § 111 odst. 2 se slova "tabákových výrobků" nahrazují slovem

"cigaret".280. Za § 111 se vkládá nový § 111a, který zní:"§ 111aZákaz nákupu za cenu nižší než cena pro konečného spotřebiteleKonečný spotřebitel nesmí nakupovat cigarety za cenu nižší, než je cena

pro konečného spotřebitele uvedená na tabákové nálepce, nestanoví-li

tento zákon jinak. To neplatí při bezúplatném nabytí cigaret jako

zkušebních vzorků.".281. V § 112 odst. 1 se slova "tabákové výrobky" nahrazují slovem

"cigarety".282. V § 112 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení

odstavce 1.283. V § 114 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 62a) zní:"(2) Tabákové výrobky vyrobené na daňovém území České republiky, na

daňové území České republiky dovezené nebo na daňové území České

republiky dopravené z jiného členského státu musí být značeny tabákovou

nálepkou^62a), pokud nejsou dopravovány v režimu podmíněného osvobození

od daně s následným umístěním v daňovém skladu nebo pokud není v

odstavci 6 stanoveno jinak.62a) Vyhláška č. 467/2003 Sb., o používání tabákových nálepek při

značení tabákových výrobků.".284. V § 114 odst. 6 písm. b) se za slova "pro dopravu" vkládají slova

"v režimu podmíněného osvobození od daně".285. V § 114 se odstavec 7 zrušuje.286. V § 115 odst. 1 se na konci písmene d) čárka nahrazuje slovem "a"

a na konci písmene e) se slovo "a" a písmeno f) zrušuje.287. V § 115 odst. 1 se slova "(dále jen "orgány")" nahrazují slovy

"(dále jen "kontrolní orgány")" a slova "povinny o svém zjištění" se

nahrazují slovy "v případě zjištění neznačených tabákových výrobků

povinny".288. V § 115 odstavce 2 a 3 znějí:"(2) Kontrolu značení tabákových výrobků provádějí kontrolní orgány

obdobným postupem jako ostatní kontrolní činnost vykonávanou podle

zvláštních právních předpisů, které stanoví jejich působnost. Kontrolní

nález obsažený ve zprávě o kontrole se považuje pro potřeby tohoto

zákona za důkaz pro řízení o přestupku nebo o jiném správním deliktu.(3) Pokud jsou při provádění kontroly podle odstavce 2 zjištěny

neznačené tabákové výrobky, vydá kontrolní orgán rozhodnutí o

předběžném opatření, ve kterém stanoví zajištění těchto výrobků. Pokud

je kontrolní činnost součástí kontroly prováděné v rámci správy daní,

uplatní se postup pro zajištění věci při správě daní. Nelze-li

rozhodnutí o zajištění neznačených tabákových výrobků předat při

kontrole jejich držiteli, zakládá se toto rozhodnutí jako nedoručitelné

ve spise.".289. V § 115 se odstavce 4 až 6 zrušují.Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 4.290. V § 116 se na konci odstavce 1 doplňují slova "a podle § 101a".291. V § 118 odst. 2 se slova "výrobcem, dovozcem nebo osobou pověřenou

k podání návrhu na stanovení ceny pro konečného spotřebitele tabákových

výrobků podle § 103 odst. 2 (dále jen "odběratel")" nahrazují slovy

"výrobcem nebo dovozcem" a slovo "odběratele" se nahrazuje slovy

"výrobce nebo dovozce".292. V § 118 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:"(3) Výrobce se sídlem, popřípadě místem pobytu, v jiném členském státě

může pověřit osobu se sídlem, popřípadě místem pobytu na daňovém území

České republiky, která je oprávněna dopravovat tabákové výrobky v

režimu podmíněného osvobození od daně z jiného členského státu, i k

odběru tabákových nálepek. U tabákových nálepek pro cigarety může být

touto pověřenou osobou pouze osoba, která byla stejným výrobcem zároveň

pověřena k podání návrhu na stanovení ceny pro konečného spotřebitele

(§ 103 odst. 2). Nákup a přepravu tabákových nálepek od jejich výrobce

k pověřenému celnímu úřadu, jejich odběr na daňovém území České

republiky osobou pověřenou k odběru tabákových nálepek a kontrolu

přepravy, uložení a užití tabákových nálepek u této osoby zajišťuje

pověřený celní úřad.".Dosavadní odstavce 3 až 14 se označují jako odstavce 4 až 15.293. V § 118 odst. 4 se slova "Odběratel je povinen" nahrazují slovy

"Výrobce, dovozce nebo osoba pověřená k odběru tabákových nálepek podle

odstavce 3 (dále jen "odběratel") jsou povinni" a slovo "sám" se

nahrazuje slovem "sami".294. V § 118 odst. 12 se slova "s uvedením ceny pro konečného

spotřebitele, která obsahuje současně platnou sazbu daně" nahrazují

slovy "obsahující současně platnou sazbu daně" a na konci odstavce se

doplňuje věta "Tabákové nálepky lze odebrat nejdříve dva týdny po

doručení objednávky pověřenému celnímu úřadu.".295. V § 118 se na konci odstavce 15 doplňuje věta "Tabákové nálepky

lze odebrat nejdříve dva týdny po doručení objednávky pověřenému

celnímu úřadu.".296. V § 119 odst. 5 větě první se slova "nebo osoba pověřená k podání

návrhu na stanovení ceny pro konečného spotřebitele tabákových výrobků

podle § 103 odst. 2 jsou povinni" nahrazují slovy "je povinen".297. V § 119 odst. 5 písm. a) se za slovo "banky" vkládají slova " ,

pokud takovou záruku celní úřad povolí".298. V § 119 odst. 5 písm. b) se slova "převodem peněžních" nahrazují

slovy "složením nebo převodem finančních", slova "zvláštní účet celního

úřadu" se nahrazují slovy "depozitní účet pro zajištění daně zřízený

celním úřadem" a slova "zvláštním účtu celního úřadu" se nahrazují

slovy "depozitním účtu pro zajištění daně zřízeném celním úřadem".299. V § 122 odstavec 1 zní:"(1) Odběratel může vrátit pověřenému celnímu úřadu poškozené nebo

znečištěné tabákové nálepky, pokud prokáže, že jde o tabákové nálepky

nabyté v souladu s tímto zákonem. U poškozených tabákových nálepek musí

jejich nepoškozená část činit alespoň 60 % celkové plochy tabákové

nálepky. Je-li poškozená tabáková nálepka složena z více částí, musí

být zřejmé, že jednotlivé části patří k sobě. U poškozených a

znečištěných tabákových nálepek pro cigarety musí být výše ceny pro

konečného spotřebitele a počet kusů, které jsou natištěny na tabákové

nálepce, prokazatelné. U poškozených a znečištěných tabákových nálepek

pro doutníky, cigarillos a tabák musí být počet kusů, popřípadě

kilogramů, které jsou natištěny na tabákové nálepce, prokazatelný.".300. V § 122 odst. 7 se ve větě druhé slovo "nebo" nahrazuje čárkou a

za slovo "dovezl" se vkládají slova "nebo dopravil z jiného členského

státu" a ve větě třetí se slovo "krabičkách" nahrazuje slovy

"jednotkových baleních".301. V § 122 odst. 9 se slova "tabákové výrobky" nahrazují slovem

"cigarety" a slova " , popřípadě kilogramů" se zrušují.302. V § 122 se doplňuje odstavec 10, který zní:"(10) Dojde-li ke změně sazby daně, může odběratel použít odebrané

tabákové nálepky na doutníky, cigarillos a tabák, pokud počet kusů,

popřípadě kilogramů v jednotkovém balení odpovídá údajům natištěným na

tabákové nálepce, nebo může nepoužité tabákové nálepky vrátit

pověřenému celnímu úřadu. Pokud odběratel již uhradil hodnotu

tabákových nálepek, vrátí mu pověřený celní úřad tuto částku.".303. § 123 až 130 včetně nadpisu nad § 123 se zrušují.304. V § 131 písm. i) se za slova "§ 122 odst. 2" vkládá čárka a číslo

"3".305. V § 131 písm. j) se slova "způsob stanovení ceny pro konečného

spotřebitele na základě zvláštního právního předpisu^61)" nahrazují

slovy "postup při zpracování návrhu cen pro konečného spotřebitele u

cigaret a při změnách těchto cen".306. § 132 včetně poznámek pod čarou č. 65a a 65b zní:"§ 132Vymezení pojmůPro účely této části zákona se rozumía) stánkem prostory ohraničené pevnou nebo přenosnou konstrukcí, pulty,

stolky, nebo obdobná zařízení, kde je prodáváno zboží,b) stánkem s prodejem denního a periodického tisku stánek pevné

konstrukce, který se nenachází na tržišti (tržnici), a mimo širokého

sortimentu denního a periodického tisku nabízí jako doplňkový sortiment

i tabákové výrobky,c) stánkem s občerstvením stánek pevné konstrukce, který se nenachází

na tržišti nebo v tržnici, a mimo sortimentu občerstvení nabízí jako

doplňkový sortiment i tabákové výrobky a lihoviny,d) tržištěm (tržnicí) neuzavíratelný, uzavíratelný nebo částečně

uzavíratelný nezastřešený prostor, kde je prodáváno zboží nebo jsou

poskytovány služby a ve kterém je umístěn více než jeden stánek,e) pojízdnou prodejnou mobilní zařízení určené k prodeji zboží schopné

pohybu a samostatné funkce, které splňuje technické požadavky podle

zvláštních právních předpisů^65a) a zároveň odpovídá hygienickým

předpisům^65b),f) lihovinami alkoholické nápoje obsahující nejméně 15 % objemových

etanolu, kromě piva (§ 81) a vína (§ 93).65a) Například § 16 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel

na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění

odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých

souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu

vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.65b) Například § 11 a 19 zákona č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších

předpisů.".307. § 133 včetně poznámek pod čarou č. 65c a 65d zní:"§ 133Zákaz prodeje(1) Pokud tento zákon nestanoví jinak, je na stáncích, tržištích

(tržnicích) nebo místech, které nesplňují technické požadavky na územně

technické, účelové a stavebně technické řešení staveb^36) a které

nejsou zkolaudovány k prodeji zboží nebo poskytování hostinských

služeb, zakázáno prodávat lihoviny a tabákové výrobky.(2) Tabákové výrobky lze jako doplňkový sortiment prodávat ve stáncích

s prodejem denního a periodického tisku [§ 132 písm. b)]. Tabákové

výrobky a lihoviny lze jako doplňkový sortiment prodávat ve stáncích s

občerstvením [§ 132 písm. c)].(3) Tabákové výrobky a lihoviny lze prodávat v pojízdných prodejnách

při prodeji zboží v místech, kde není zajišťován prodej v prodejnách,

které splňují technické požadavky na územně technické, účelové a

stavebně technické řešení staveb a které jsou zkolaudovány k prodeji

zboží nebo poskytování hostinských služeb.(4) Lihoviny, i rozlévané, lze prodávat na veřejnosti přístupných

sportovních a kulturních podnicích, včetně tanečních zábav a diskoték,

pokud zvláštní právní předpis^65c) nestanoví jinak.(5) Osoba, která může podle odstavce 4 lihoviny prodávat, je povinna

nejpozději 3 pracovní dny před konáním podniku o této činnosti písemně

informovat příslušný celní úřad. Písemná informace musí obsahovat údaje

o osobě, která lihoviny prodává, o časovém vymezení prodeje lihovin a

údaje o druhu a množství prodávaných lihovin.(6) Zákaz prodeje tabákových výrobků a lihovin stanovený zvláštním

právním předpisem^65d) zůstává tímto ustanovením nedotčený.65c) Například § 10 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb.,

zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 313/2002 Sb.,

zákona č. 59/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb.,

zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb.

a zákona č. 626/2004 Sb.65d) Zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými

toxikomaniemi, ve znění pozdějších předpisů.".308. V § 134 odst. 1 se na konci písmene d) čárka nahrazuje slovem "a"

a na konci písmene e) se slovo "a" a písmeno f) zrušuje.309. V § 134 odstavce 2 a 3 znějí:"(2) Kontrolu zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků provádějí

kontrolní orgány podle odstavce 1 obdobným postupem jako ostatní

kontrolní činnost vykonávanou podle zvláštních právních předpisů, které

stanoví jejich působnost. Kontrolní nález obsažený ve zprávě o kontrole

se považuje pro potřeby tohoto zákona za důkaz pro řízení o přestupku

nebo o jiném správním deliktu.(3) Pokud jsou při provádění kontroly podle odstavce 2 zjištěny

lihoviny a tabákové výrobky, vydá kontrolní orgán rozhodnutí o

předběžném opatření, ve kterém stanoví zajištění těchto výrobků. Pokud

je kontrolní činnost součástí kontroly prováděné v rámci správy daní,

uplatní se postup pro zajištění věci při správě daní. Nelze-li

rozhodnutí o zajištění lihovin a tabákových výrobků předat při kontrole

jejich držiteli, zakládá se toto rozhodnutí jako nedoručitelné ve

spise.".310. V § 134 se odstavec 4 zrušuje.311. § 135 a 135a se zrušují.312. Za část třetí se vkládá nová část čtvrtá, která včetně poznámek

pod čarou č. 67 a 68 zní:"ČÁST ČTVRTÁPŘESTUPKY A SPRÁVNÍ DELIKTY§ 135(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že na daňovém území České

republiky nabude tabákové výrobky, které nejsou značeny platnou

tabákovou nálepkou.(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 150 000 Kč.§ 135a(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního

deliktu tím, žea) neznačí způsobem uvedeným v § 114 tabákové výrobky tabákovými

nálepkami,b) použije ke značení tabákových výrobků tabákové nálepky na daňovém

území České republiky jinde než v daňovém skladu nebo v jiném daňovém

skladu, než pro který byly odebrány,c) použije ke značení tabákových výrobků tabákové nálepky, na kterých

jsou vytištěny údaje neodpovídající skutečnému obsahu jednotkového

balení, na kterém je tabáková nálepka umístěna,d) použije tabákové nálepky v rozporu s ustanovením upravujícím

povinnost umístit tabákovou nálepku na jednotkovém balení a pod

průhledný přebal, pokud se tento používá tak, aby při otevření

jednotkového balení došlo k jejímu poškození,e) předá jinému tabákové nálepky,f) neobjedná nebo neodebere tabákové nálepky od pověřeného celního

úřadu, pokud tuto povinnost má,g) prodá tabákové nálepky v rozporu s § 118 odst. 7,h) nevede evidenci přijatých, použitých a vrácených tabákových nálepek

a neuchovává evidenci a doklady ve lhůtě stanovené zákonem,i) neprovede inventuru tabákových nálepek podle rozhodnutí pověřeného

celního úřadu,j) nevrátí tabákové nálepky starého vzoru ve lhůtě stanovené v § 122

odst. 4, nebok) nevrátí nepoužité tabákové nálepky ve lhůtě stanovené v § 122 odst.

6.(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta doa) 50 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a),b) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b) až

g),c) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. h),d) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. i) až

k).§ 135b(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního

deliktu tím, žea) skladuje neznačené tabákové výrobky na daňovém území České republiky

v množství větším než 500 000 kusů cigaret, doutníků nebo cigarillos

nebo v množství větším než 500 kilogramů tabáku,b) uvede do volného daňového oběhu, doveze nebo dopraví na daňové území

České republiky tabákové výrobky, které nejsou v uzavřeném jednotkovém

balení (§ 107 odst. 4),c) prodá konečnému spotřebiteli cigarety za cenu nižší nebo vyšší, než

je cena pro konečného spotřebitele uvedená na tabákové nálepce, nebo

poskytne konečnému spotřebiteli slevu z ceny pro konečného spotřebitele

(§ 110 a 112),d) prodá konečnému spotřebiteli cigarety, ke kterým je přidán nebo

přibalen jiný předmět, za celkovou cenu odlišnou od ceny pro konečného

spotřebitele uvedené na tabákové nálepce nebo váže prodej cigaret

konečnému spotřebiteli na prodej jiných předmětů,e) učiní tabákové výrobky předmětem loterie nebo podobné sázkové hry,f) neoznámí včas celnímu úřadu dovoz tabákových výrobků v rámci

podnikatelské činnosti podle § 108 odst. 1,g) neoprávněně skladuje nebo prodá neznačené tabákové výrobky na

daňovém území České republiky,h) prodá tabákové výrobky jinak než v uzavřeném jednotkovém balení

podle § 107 odst. 6, neboi) spotřebuje cigarety zakoupené za cenu nižší, než je cena pro

konečného spotřebitele uvedená na tabákové nálepce.(2) Právnická osoba se dopustí právního deliktu tím, že nakoupí

cigarety za cenu nižší, než je cena pro konečného spotřebitele uvedená

na tabákové nálepce, ačkoliv prodej cigaret není předmětem její

činnosti.(3) Za správní delikt se uloží pokuta doa) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a),b) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b) až

f),c) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. g),d) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. i) a

odstavce 2,e) 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. h).§ 135c(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poruší zákaz prodeje

lihovin a tabákových výrobků podle § 133. Za tento přestupek lze uložit

pokutu do 1 000 000 Kč.(2) Právnické nebo podnikající fyzické osobě, která poruší zákaz

prodeje lihovin a tabákových výrobků podle § 133, se uloží pokuta do 1

000 000 Kč.§ 135dPropadnutí a zabrání zajištěných tabákových výrobků nebo lihovin(1) Správní orgán příslušný k projednání správního deliktu uloží

propadnutí neznačených tabákových výrobků zajištěných při kontrole

podle § 115 nebo tabákových výrobků anebo lihovin zajištěných při

kontrole podle § 134, jestližea) náleží pachateli správního deliktu ab) byly ke spáchání správního deliktu užity nebo určeny.(2) Nebylo-li uloženo propadnutí věcí uvedených v odstavci 1, rozhodne

se o jejich zabrání, jestližea) náleží pachateli, kterého nelze za správní delikt stíhat,b) nenáleží pachateli správního deliktu nebo mu nenáleží zcela, neboc) vlastník není znám,a jejich uvedením do oběhu by s přihlédnutím k jejich množství mohla

být způsobena újma hospodářským zájmům státu chráněných tímto zákonem.(3) Pachateli správního deliktu, kterému bylo uloženo propadnutí, nebo

osobě, u které byly zabrané tabákové výrobky nebo lihoviny zajištěny,

se uloží povinnost nahradit státu náklady spojené se správou a zničením

propadlých nebo zabraných tabákových výrobků nebo lihovin.(4) Proti rozhodnutí o zabrání věci a o povinnosti nahradit státu

náklady spojené se správou a zničením zabraných tabákových výrobků nebo

lihovin se nelze odvolat.(5) Vlastníkem propadlých nebo zabraných tabákových výrobků nebo

lihovin se stává stát. Celní úřad propadlé nebo zabrané tabákové

výrobky nebo lihoviny zničí. Na zničení dohlíží tříčlenná komise,

kterou určí ředitel celního úřadu ze zaměstnanců celního úřadu.(6) Nebudou-li zajištěné tabákové výrobky nebo lihoviny prohlášeny za

propadlé nebo zabrané, musí být bez zbytečného odkladu vráceny tomu,

komu nepochybně patří, jinak tomu, u koho byly zajištěny.§ 135eSpolečná ustanovení(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že

vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení

právní povinnosti zabránila.(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti

správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a

k okolnostem, za nichž byl spáchán.(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže

správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm

dozvěděl, nejpozději však do 6 let ode dne, kdy byl spáchán.(4) Správní delikty podle § 135, § 135a odst. 1 písm. a), § 135b odst.

1 písm. a) až e), g) až i) a § 135b odst. 2 v prvním stupni

projednávají orgány uvedené v § 115 odst. 1. Správní delikty podle §

135c v prvním stupni projednávají orgány uvedené v § 134 odst. 1.

Příslušným k projednání je orgán, který porušení povinnosti nebo zákazu

zjistí jako první. Správní delikty podle § 135a odst. 1 písm. b) až k)

a § 135b odst. 1 písm. f) projednávají pouze celní orgány.(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické

osoby^67) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona

o odpovědnosti a postihu právnické osoby.(6) Pokuta je splatná do 30 dní ode dne, kdy nabylo právní moci

rozhodnutí, jímž byla uložena. Pokuty vybírá orgán, který je uložil.

Pokuty vymáhá celní úřad. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

Rozhodnutí o uložení pokuty lze vykonat do pěti let po uplynutí lhůty

určené pro její zaplacení.(7) K zajištění vymáhání pokuty uložené jiným orgánem než celním úřadem

je tento jiný orgán povinen zaslat celnímu úřadu rozhodnutí o uložení

pokuty s doložkou vykonatelnosti, nebyla-li pokuta zaplacena včas nebo

ve správné výši.(8) Při vybírání a vymáhání uložených pokut se postupuje podle

zvláštního právního předpisu^68), kterým se upravuje správa daní a

poplatků.67) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.68) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění

pozdějších předpisů.".Dosavadní část čtvrtá se označuje jako část pátá.313. V § 139 odst. 1 se slova "§ 21 odst. 9" nahrazují slovy "§ 21

odst. 3 a 12".314. V § 139 se doplňuje odstavec 3, který zní:"(3) Ministerstvo průmyslu a obchodu vydá prováděcí vyhlášku k

ustanovení § 49 odst. 13.".Čl.IIPřechodná ustanovení1. Zvláštní povolení vydaná podle § 13 a 60 zákona č. 353/2003 Sb., ve

znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají v

platnosti po dobu stanovenou ve zvláštním povolení nebo do dne jejich

zániku anebo jejich odejmutí, a ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona

nahrazují povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do

volného daňového oběhu podle § 60a zákona č. 353/2003 Sb., ve znění

účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.2. Právnická osoba, která skladuje minerální oleje nebo líh osvobozené

od daně jako součást státních hmotných rezerv, je povinna tyto výrobky

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona uvést do režimu podmíněného

osvobození od daně. Pokud tak neučiní, považují se tímto dnem tyto

výrobky za uvedené do volného daňového oběhu.3. Těžké topné oleje uvedené pod kódy nomenklatury 2710 19 51 až 2710

19 69, které byly do dne 26. května 2004 předmětem daně podle § 45

odst. 1 písm. b) zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném do dne nabytí

účinnosti tohoto zákona, jsou osvobozeny od daně, pokud je právnické

nebo fyzické osoby uvedené v § 56 odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., ve

znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nakoupily za cenu

obsahující daň ve výši 8 150 Kč/1000 l nebo 9 950 Kč/1000 l a pokud

byly těmito osobami použity pro výrobu tepla v době od 1. května 2004

do 31. května 2005. Celní úřad daň těmto osobám vrátí na jejich žádost

obsahující náležitosti podle § 56 odst. 7 zákona č. 353/2003 Sb., ve

znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, podanou

nejpozději do 30. listopadu 2005.4. Právnické nebo fyzické osobě, která do dne nabytí účinnosti tohoto

zákona nakoupila nebo vyrobila minerální oleje, které byly předmětem

spotřební daně podle § 45 odst. 3 písm. d) zákona č. 353/2003 Sb., ve

znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, za cenu obsahující

daň nebo při jejich spotřebě pro výrobu tepla odvedla daň ve výši 11

980 Kč/1000 l nebo 11 840 Kč/1000 l a která tyto nakoupené nebo

vyrobené minerální oleje spotřebovala nebo spotřebuje pro výrobu tepla

do 6 měsíců následujících po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, vzniká

nárok na vrácení daně ve výši uvedené v § 56 odst. 6 zákona č. 353/2003

Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Nárok na

vrácení daně musí být uplatněn způsobem uvedeným v § 56 odst. 10 a

prokázán doklady podle § 56 odst. 7 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění

účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.5. Tiché víno (§ 93 odst. 3) uvedené do volného daňového oběhu, které

bylo umístěno v daňovém skladu podle § 19 odst. 5 zákona č. 353/2003

Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se uvádí

do režimu podmíněného osvobození od daně dnem nabytí účinnosti tohoto

zákona.ČÁST DRUHÁZměna zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v

oblasti cenČl.IIIV § 2d zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v

oblasti cen, ve znění zákona č. 354/2003 Sb., se v úvodní části

ustanovení slova "Kutná Hora" nahrazují slovem "Kolín".ČÁST TŘETÍZměna zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostíČl.IVV § 3 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č.

315/1993 Sb., zákona č. 242/1994 Sb., zákona č. 65/2000 Sb., zákona č.

492/2000 Sb., zákona č. 669/2004 Sb. a zákona č. 179/2005 Sb., se za

odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:"(3) Dohodne-li se vlastník pozemku s nájemcem pozemku, je nájemce

pozemku povinen ve zdaňovacích obdobích 2005 až 2007 včetně postupovat

podle ustanovení § 3 odst. 2 ve znění účinném do 31. 12. 2004; v

takovém případě se nájemce pozemku považuje za poplatníka daně z

pozemku se všemi právy a povinnostmi s tím souvisejícími. Tuto dohodu

je nájemce povinen správci daně doložit ve lhůtě pro podání daňového

přiznání. Pro zdaňovací období roku 2005 tak musí učinit ve lhůtě 150

dnů ode dne účinnosti tohoto odstavce.".Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.ČÁST ČTVRTÁZměna zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnotyČl.V§ 58 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona

č. 635/2004 Sb., včetně poznámek pod čarou č. 45 a 46 zní:"§ 58Zdravotnické služby a zboží(1) Zdravotnickými službami se pro účely tohoto zákona rozumí služby

zdravotní péče a související služby poskytované oprávněnými

subjekty^45) pacientům a osobám, jímž je taková péče určena, vymezené

zákonem o veřejném zdravotním pojištění^46). Za zdravotnické služby se

nepovažují zdanitelná plnění uskutečňovaná očními optiky.(2) Od daně je osvobozeno dodání zboží, které je spotřebováno v rámci

zdravotnických služeb podle odstavce 1. Od daně je osvobozeno dodání

lidské krve a jejích složek, lidských orgánů, tkání a mateřského mléka.

Od daně je osvobozeno též dodání stomatologických výrobků, které jsou

zdravotnickými prostředky podle zvláštních právních předpisů,

stomatologickými laboratořemi včetně oprav tohoto zboží. Od daně není

osvobozen výdej nebo prodej léčiv, potravin pro zvláštní výživu a

zdravotnických prostředků na lékařský předpis i bez lékařského

předpisu. Od daně je také osvobozeno poskytování dopravních služeb

nemocným nebo zraněným osobám oprávněnými osobami za použití prostředků

pro dopravu k tomuto účelu zvlášť konstruovaných nebo upravených.(3) Od daně je osvobozeno zdravotní pojištění podle zákona o veřejném

zdravotním pojištění^46).45) Zákon č. 548/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966

Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 161/1993 Sb. Zákon č.

160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních,

ve znění pozdějších předpisů.46) Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a

doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších

předpisů.".ČÁST PÁTÁZměna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmůČl.VIV § 35a odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění

zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb.,

zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb.,

zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb.,

zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb.,

zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb.,

zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb.,

zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb.,

zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb.,

zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb.,

zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu

vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000

Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000

Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000

Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001

Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001

Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002

Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002

Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003

Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004

Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004

Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004

Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004

Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb. a zákona č.

179/2005 Sb., se na konci odstavce tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se

písmeno f), které zní:"f) poplatník, kterému bylo poskytnuto podle zvláštního právního

předpisu^67) více příslibů investičních pobídek, může uplatnit slevu na

dani za zdaňovací období pouze podle jednoho z těchto příslibů.

Uplatní-li slevu na dani podle později poskytnutého příslibu, nemůže za

všechna následující zdaňovací období uplatnit slevu na dani podle dříve

vydaných příslibů.".Čl.VIIOd daně z příjmů právnických osob je osvobozena podpora z Vinařského

fondu poskytnutá počínaje 1. lednem 2004 na pořízení nebo technické

zhodnocení hmotného majetku, jen pokud byla o poskytnutou podporu

zároveň snížena jeho vstupní cena.ČÁST ŠESTÁZměna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcíchČl.VIIIPříloha Sazebník zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, se

mění takto:1. V položce 1 v ustanovení "Předmětem poplatku není" bodu 1 se slova

"žádosti o povolení úlevy uvedené v bodě 1 písmenu g)" nahrazují slovy

"žádostí uvedených v bodě 1 písmenech c) a g)".2. V položce 1 v ustanovení "Poznámky" bodu 1 se v poslední větě za

slovy "státního rozpočtu" vkládají slova " , státních fondů".3. V položce 1 v ustanovení "Poznámky" bod 2 zní: "2. Poplatky podle

bodu 1 této položky se vybírají za každou daň, které se žádost daňového

subjektu týká, a za každý daňový subjekt, podává-li jednu žádost více

daňových subjektů. Poplatek se vybírá jen jednou, jde-li o daň ze

společného předmětu zdanění (např. daň z nemovitostí).".ČÁST SEDMÁZměna zákona č. 526/1990 Sb., o cenáchČl.IXV § 15 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č.

354/2003 Sb., se tečka na konci písmene b) nahrazuje čárkou a doplňuje

se písmeno c), které zní:"c) u tabákových výrobků poruší povinnosti uložené zvláštním právním

předpisem^10a).".ČÁST OSMÁZměna zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a o jejím

vystupování v právních vztazíchČl.XZákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a o jejím vystupování

v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., č. 229/2001 Sb.,

zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb.,

zákona č. 280/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb.,

zákona č. 480/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb. a zákona č. 218/2004 Sb.,

se mění takto:1. V § 11 odst. 1 písmeno a) včetně poznámek pod čarou č. 8, 8a, 8b a

8c zní:"a) s majetkem, který v souvislosti s porušením celně právních předpisů

anebo na základě těchto předpisů připadl státu^8), s propadlými nebo

zabavenými výrobky, které jsou předmětem spotřební daně^8a), a dále s

dopravními prostředky, které propadly nebo byly zabrány v souvislosti s

porušením právních předpisů upravujících správu spotřebních daní^8b),

přísluší celním orgánům^8c),8) Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.8a) § 135d zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění

pozdějších předpisů.8b) § 42 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.8c) Zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění

pozdějších předpisů.".2. V § 11 odst. 1 se písmeno c) včetně poznámek pod čarou č. 10 a 10a

zrušuje.Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena c) až e).ČÁST DEVÁTÁZMOCNĚNÍ K VYHLÁŠENÍ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ZÁKONAČl.XIPředseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění

zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, jak vyplývá ze zákonů jej

měnících.ČÁST DESÁTÁÚČINNOSTČl.XII1. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2005, s výjimkoua) ustanovení bodu 117, které nabývá účinnosti dnem 1. října 2005,b) ustanovení bodu 263, které nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2006,c) ustanovení bodů 151, 162 a 186, která nabývají účinnosti dnem 1.

ledna 2007,d) části třetí čl. IV, části čtvrté čl. V, části páté čl. VI, části

šesté čl. VIII, které nabývají účinnosti dnem vyhlášení.2. § 104 odst. 1 zákona o spotřebních daních, ve znění čl. I bodu 262

tohoto zákona, pozbývá platnosti dnem 31. března 2006.Zaorálek v. r.Klaus v. r.Paroubek v. r.