o zóně havarijního plánování


Published: 1999

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
11/1999 Sb.NAŘÍZENÍ VLÁDYze dne 9. prosince 1998o zóně havarijního plánováníVláda nařizuje k provedení zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání

jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a

doplnění některých zákonů, (dále jen "zákon"):§ 1Návrh na stanovení zóny havarijního plánování(1) Návrh na stanovení zóny havarijního plánování^1) předkládá Státnímu

úřadu pro jadernou bezpečnost (dále jen "Úřad") držitel povolení k

umístění, výstavbě nebo provozu jaderného zařízení ^2) nebo pracoviště

s velmi významným zdrojem ionizujícího záření ^3) (dále jen "držitel

povolení"), pokud u něj nelze vyloučit radiační havárii ^4) s

pravděpodobností vzniku větší nebo rovnou 10-7/rok.(2) Návrh na stanovení zóny havarijního plánování obsahuje:a) výčet možných radiačních havárií, jež mají při provozu jaderného

zařízení nebo pracoviště s velmi významným zdrojem ionizujícího záření

pravděpodobnost vzniku větší nebo rovnou 10-7/rok,b) popis předpokládaného vývoje a průběhu jednotlivých radiačních

havárií uvažovaných podle písmene a). Tento popis se doloží výpočtem,

na jehož základě lze provést určení pravděpodobného místa na jaderném

zařízení nebo na pracovišti s velmi významným zdrojem ionizujícího

záření, v němž by při dané radiační havárii došlo k předpokládanému

nepřípustnému uvolnění radionuklidů nebo ionizujícího záření, určení

časového průběhu radiační havárie, časového průběhu uvolňování

radionuklidů a ionizujícího záření, výčtu uvolňovaných radionuklidů a

odhadu jejich aktivity včetně zahrnutí vlivu meteorologických podmínek

na šíření radionuklidů v okolí daného zařízení,c) výčet možných následků radiačních havárií provedený v návaznosti na

výpočet podle písmene b), včetně posouzení možnosti nepřípustného

ozáření osob a následků tohoto ozáření, posouzení možnosti překročení

směrných hodnot pro neodkladná ochranná opatření,^5)d) geografické vymezení návrhu velikosti zóny havarijního plánování.§ 2Podíl držitele povolení na zajištění činnosti celostátní radiační

monitorovací sítě v zóně havarijního plánování(1) Držitel povolení se podílí na zajištění činnosti celostátní

radiační monitorovací sítě ^6) v zóně havarijního plánování v těchto

případech:a) za obvyklé radiační situace, to je po celou dobu provozu jaderného

zařízení nebo pracoviště s velmi významným zdrojem ionizujícího záření

s výjimkou doby, kdy existuje podezření držitele povolení na vznik nebo

při vzniku radiační havárie na jím provozovaném jaderném zařízení nebo

pracovišti s velmi významným zdrojem ionizujícího záření,b) za havarijní radiační situace, to je v době, kdy u držitele povolení

existuje podezření na vznik a při vzniku radiační havárie na jím

provozovaném jaderném zařízení nebo pracovišti s velmi významným

zdrojem ionizujícího záření,c) v rámci havarijního cvičení celostátní radiační monitorovací sítě

pro ověřování havarijní připravenosti zóny havarijního plánování.(2) Držitel povolení vykonává v případech podle odstavce 1 následující

činnosti:a) za obvyklé radiační situace zajišťuje v zóně havarijního plánování

kontrolu dodržování požadavků na zajištění radiační ochrany

obyvatelstva a životního prostředí stanovených zvláštním právním

předpisem.^7) Kontrola se provádí měřením veličin stanovených včetně

rozsahu a způsobu měření v tabulce č. 1 přílohy. Výsledky měření se

předávají Úřadu jedenkrát za čtvrtletí, a to nejpozději do konce měsíce

následujícího čtvrtletí, a souhrnně za kalendářní rok ve formě zprávy

nejpozději do 31. 3. následujícího roku,b) za havarijní radiační situace zajišťuje měření uniklých radionuklidů

a ionizujícího záření v té části zóny havarijního plánování, která je v

důsledku meteorologické situace ohrožena uniklými radionuklidy, v

rozsahu a způsobem podle tabulky č. 2 přílohy, pokud Úřad podle § 3

odst. 2 písm. n) zákona nestanoví jinak. Výsledky měření se předávají

Úřadu způsobem stanoveným vnitřním havarijním plánem ^8) a doplňují se

o údaje o aktuální meteorologické situaci v místě vzniku radiační

havárie a o určení místa, doby trvání, fyzikálněchemické formy,

radiochemického složení, cesty a prognózy úniku radionuklidů, jakmile

jsou tyto informace známy. Ostatní měření zajišťovaná držitelem

povolení tím nejsou dotčena,c) v rámci havarijního cvičení celostátní radiační monitorovací sítě

spolupracuje na zajišťování havarijní připravenosti zóny havarijního

plánování. Úřad může účast držitele povolení na tomto cvičení vyžádat,

nejvýše však jedenkrát za kalendářní rok.§ 3Podíl držitele povolení na vybavení obyvatelstva v zóně havarijního

plánování antidoty(1) Držitel povolení vybavuje obyvatelstvo v zóně havarijního plánování

prostředky ke snížení ozáření z vnitřní kontaminace radioaktivními

látkami (dále jen "antidota") v následujícím rozsahu:a) 2 dávky po 130 mg jodidu draselného pro každou osobu starší 12 let

věku a pro každou osobu, která dosáhne 12 let v průběhu doby

použitelnosti tablet,b) 2 dávky po 65 mg jodidu draselného pro každou osobu do 12 let věku.

Součástí balení těchto antidot je vždy písemný návod k jejich užívání.(2) Pro stanovení počtu osob, které se vybavují antidoty podle odstavce

1, se s využitím stávajících výsledků statistických šetření započítajía) všechny osoby, které mají v zóně havarijního plánování trvalý nebo

přechodný pobyt, včetně dětí školního a předškolního věku,b) všechny osoby, které v zóně havarijního plánování pracují, žáci

škol, děti navštěvující předškolní zařízení a osoby navštěvující

školská zařízení, pokud škola nebo zařízení leží v zóně havarijního

plánování,c) počty lůžek v lůžkových zdravotnických a sociálních zařízeních

ležících v zóně havarijního plánování,d) všechny osoby vykonávající v zóně havarijního plánování vojenskou

nebo civilní službu,e) další osoby, které se podílejí na likvidaci následků radiační

havárie v souladu s vnějším havarijním plánem.

K takto stanovenému počtu se připočítá dalších 10 % jako rezerva.(3) Podklady pro stanovení počtu dávek předává držiteli povolení na

jeho žádost okresní úřad, na jehož území se jaderné zařízení nebo

pracoviště s velmi významným zdrojem ionizujícího záření nachází, (dále

jen "koordinující okresní úřad") do 6 měsíců od doručení žádosti.

Koordinující okresní úřad ověřuje, zda podklady pro stanovení počtu

dávek odpovídají skutečnosti, nejdéle každých 5 let. Zjistí-li, že

potřeba antidot není pokryta, zajistí na jeho žádost držitel povolení

dovybavení obyvatelstva antidoty z rezervy podle odstavce 2. Klesne-li

tato rezerva pod 5 %, držitel povolení ji doplní do 6 měsíců od

doručení žádosti koordinujícího okresního úřadu o její doplnění.(4) Držitel povolení vybaví osoby uvedené v odstavci 2 antidoty a předá

rezervu antidot podle odstavce 2 koordinujícímu okresnímu úřadu nejméně

1 měsíca) před uvedením jaderného zařízení podle § 2 písm. h) bodů 2, 3 a 4

zákona nebo pracoviště s velmi významným zdrojem ionizujícího záření do

provozu,b) před prvním zavezením jaderného paliva do reaktoru u jaderného

zařízení podle § 2 písm. h) bodu 1 zákona.(5) Dojde-li ke stanovení zóny havarijního plánování nebo její změně u

jaderného zařízení nebo pracoviště s velmi významným zdrojem

ionizujícího záření, které již bylo uvedeno do provozu nebo do jehož

reaktoru již bylo zavezeno jaderné palivo, obyvatelstvo se vybaví

antidoty v rozsahu podle odstavců 1 a 2 do 3 měsíců ode dne stanovení

nebo změny zóny havarijního plánování.(6) Při obměně antidot z důvodu uplynutí doby jejich použitelnosti

předá koordinující okresní úřad držiteli povolení podklady pro

stanovení počtu dávek nejméně 6 měsíců před uplynutím doby jejich

použitelnosti. Distribuci nových antidot obyvatelstvu, stažení

obměňovaných antidot a předání rezervy podle odstavce 2 koordinujícímu

okresnímu úřadu zajistí držitel povolení nejméně 1 měsíc před uplynutím

doby použitelnosti obměňovaných antidot. Koordinující okresní úřad

předá antidota, u nichž uplynula doba použitelnosti, držiteli povolení

do 3 měsíců od uplynutí této doby a držitel povolení zajistí jejich

likvidaci podle zvláštního právního předpisu.^9)§ 4Podíl držitele povolení na zajištění tiskové a informační kampaně k

zajištění připravenosti obyvatelstva v zóně havarijního plánování pro

případy radiačních haváriíDržitel povolení zajišťuje tiskovou a informační kampaň k připravenosti

obyvatelstva pro případy radiačních havárií v následujícím rozsahu:a) zpracování, tisk a zveřejnění informační příručky, která seznámí

obyvatelstvo trvale žijící a trvale pracující v zóně havarijního

plánování se základními údaji o ionizujícím záření a jeho účincích na

lidský organismus a životní prostředí, s opatřeními na ochranu obyvatel

a životního prostředí připravenými pro případ vzniku radiační havárie a

s návody, jak postupovat při vzniku radiační havárie. Tu část podkladů

pro vytištění příručky, která vychází z vnějšího havarijního plánu,

předá držiteli povolení k případnému doplnění koordinující okresní úřad

nejméně 6 měsíců před jejím zveřejněním. Před vytištěním příručky bude

její navržený obsah projednán s koordinujícím okresním úřadem a Úřadem.

Forma a frekvence vydávání příručky musí odrážet aktuální stav

připravených opatření na ochranu obyvatel a životního prostředí.

Příručku zveřejňuje držitel povolení její distribucí do míst určených

koordinujícím okresním úřadem v zóně havarijního plánování. První

zveřejnění příručky zajistí držitel povolení nejméně 1 měsíc před

uvedením jaderného zařízení podle § 2 písm. h) bodů 2, 3 a 4 zákona

nebo pracoviště s velmi významným zdrojem ionizujícího záření do

provozu a nejméně 1 měsíc před prvním zavezením jaderného paliva do

reaktoru u jaderného zařízení podle § 2 písm. h) bodu 1 zákona,b) zabezpečení účasti svých odborníků na školení představitelů orgánů

samosprávy v zóně havarijního plánování a na školení orgánů

koordinujícího okresního úřadu, které jsou určeny pro řešení radiačních

havárií, o vazbách vnitřního a vnějšího havarijního plánu a pro

vzájemnou výměnu souvisejících informací, pokud jsou tato školení

organizována koordinujícím okresním úřadem.§ 5Podíl držitele povolení na zajištění systému vyrozumění dotčených

orgánů(1) Držitel povolení zajišťuje souhrn technických a organizačních

opatření zabezpečujících neprodlené předání informace o vzniku nebo

podezření na vznik radiační havárie a její charakteristiky okresním

úřadům, do jejichž území zasahuje zóna havarijního plánování, Úřadu a

dalším dotčeným orgánům 2 vzájemně se zálohujícími

technicko-organizačními způsoby v rozsahu stanoveném zvláštním právním

předpisem,^10) který těmto orgánům umožní zahájit přípravu na

nejvhodnější likvidaci této radiační havárie a omezení jejích následků,

(dále jen "systém vyrozumění"). Dalšími dotčenými orgány jsou subjekty,

které držitel povolení uvede ve svém vnitřním havarijním plánu. Tyto

subjekty držitel povolení vyrozumí a případně vyzve k účasti na

likvidaci radiační havárie v jaderném zařízení nebo na pracovišti s

velmi významným zdrojem ionizujícího záření a na omezení jejích

následků.(2) Jestliže systém vyrozumění zajišťovaný držitelem povolení podle

odstavce 1 využívá systému vyrozumění poskytovaného Ministerstvem

obrany v rámci civilní ochrany,^11) držitel povolení jej zajišťuje a

náklady nese v rozsahu potřebném pro dovybavení systému poskytovaného

Ministerstvem obrany nad jeho stav ke dni nabytí účinnosti tohoto

nařízení.§ 6Podíl držitele povolení na zajištění systému varování obyvatelstva(1) Držitel povolení zajišťuje souhrn technických a organizačních

opatření zabezpečujících včasné varování obyvatelstva při vzniku

radiační havárie (dále jen "systém varování"). Varováním se rozumí

vyslání akustického signálu pro přijetí obyvatelstvem v celé zóně

havarijního plánování a případně i optického signálu pro orgány obcí a

informování obyvatelstva o vzniku radiační havárie a o potřebných

opatřeních na základě rozhodnutí orgánů státní správy nebo orgánů

místní samosprávy cestou rozhlasového a televizního vysílání ^12) za

použití předem připravených obrazových a zvukových nahrávek.(2) Jestliže systém varování zajišťovaný držitelem povolení podle

odstavce 1 využívá systému varování poskytovaného Ministerstvem obrany

v rámci civilní ochrany,^11) držitel povolení jej zajišťuje a hradí

náklady spojené s dovybavením systému poskytovaného Ministerstvem

obrany nad jeho stav ke dni nabytí účinnosti tohoto nařízení.§ 7Ustanovení společná a přechodná(1) V případě, kdy se překrývají zóny havarijního plánování více

držitelů povolení, opatření podle § 3, 4, 5 a 6 tohoto nařízení mohou

být v překrývajících se oblastech činěna držiteli povolení společně.(2) U zóny havarijního plánování stanovené před nabytím účinnosti

tohoto nařízení se obyvatelstvo vybaví antidoty v rozsahu tohoto

nařízení do 3 měsíců od nabytí jeho účinnosti.§ 8ÚčinnostToto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.Předseda vlády:Ing. Zeman v. r.Ministr průmyslu a obchodu:doc. Ing. Grégr v. r.Příloha k nařízení vlády č. 11/1999 Sb.

Tabulka č. 1:

Monitorování složek životního prostředí a článků potravního řetězce

v zóně havarijního plánování za obvyklé radiační situace

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Monitorovaná Měřená veličina Počet míst odběru Frekvence Frekvence měření Požadovaná citlivost měření

složka odběrů

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ovzduší objemová aktivita a 4 místa (z toho kontinuálně jednou týdně možnost stanovit objemovou

radionuklidů, které 1 místo v aktivitu a zjišťovaných

mohou vznikat převládajícím radionuklidů b, která způsobí

při provozu jaderného směru větru) při celoročním vdechování

zařízení nebo úvazek efektivní dávky c

pracoviště na úrovni 1 0/00 obecného

základního limitu d

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

voda objemová aktivita a 1 místo pod jednou vždypo odběru možnost stanovit hmotnostní

radionuklidů, které zaústěním měsíčně vzorku aktivitu a zjišťovaných

mohou vznikat při odpadních vod radionuklidů b, která způsobí

provozu jaderného do vodního při celoročním požívání úvazek

zařízení nebo recipientue efektivní dávky c na úrovni

pracoviště (po promíchání) 1 0/00 obecného základního

limitu d

-----------------------------------------------------

veřejné vodovody f jednou vždypo odběru

měsíčně vzorku

-----------------------------------------------------

1 místo ve směru jednou vždypo odběru

proudění čtvrtletně vzorku

podzemních vod od

objektu jaderného

zařízení nebo

pracoviště

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

půdy hmotnostní aktivita g 4 místa (z toho jednou vždypo odběru možnost stanovit hmotnostní

radionuklidů, které 1 místo v ročně vzorku aktivitu g menší než 100 Bq/kg

mohou vznikat při převládajícím pro zjišťované radionuklidy b

provozu jaderného směru větrů)

zařízení nebo pracoviště

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ovzduší příkon dávkového 16 míst mimo kontinuální možnost stanovit příkon

+ půda ekvivalentu záření areál jaderného (vyhodnocení dávkového ekvivalentu

gama zařízení nebo nejméně jednou vyšší než 0,05 gamaSv/h

pracoviště čtvrtletně)

(pro k sobě

přiléhající

22,5 stup.

kruhové výseče)

------------------------------------------------------------------------------- ------

16 míst na hranici kontinuální možnost stanovit příkon

areálu jaderného (vyhodnocení dávkového ekvivalentu vyšší než

zařízení nebo nejméně jednou 0,05 gamaSv/h

pracoviště (pro čtvrtletně)

k sobě přiléhající

22,5 stup. kruhové

výseče)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

alespoň 4 hmotnostní aktivita g nejméně 1 místo jednou vždypo odběru možnost stanovit hmotnostní

v zóně radionuklidů, které pro každý ročně vzorku aktivitu g zjišťovaných

havarijního mohou vznikat při monitorovaný radionuklidů,b která způsobí

plánování provozu jaderného článek potravního při celoročním požívání

pěstované zařízení nebo řetězce úvazek efektivní dávky c

zemědělské pracoviště na úrovni 1 0/00 obecného

plodiny základního limitu d

(z nichž

alespoň u 2

typů jsou

zkrmovány

jejich

nadzemní

části),

zelenina

a ovoce

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mléko objemová aktivita a 1 místo ve směru jednou za vždypo odběru možnost stanovit objemovou

radionuklidů, které převládajících 2 týdny vzorku aktivitu a zjišťovaných

mohou vznikat při větrů radionuklidů,b která

provozu jaderného způsobí při celoročním

zařízení nebo požívání úvazek efektivní

pracoviště dávky c na úrovni 1 0/00

obecného základního

limitu d

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ryby hmotnostní aktivita g 1 místo pod jednou vždypo odběru možnost stanovit hmotnostní

radionuklidů, zaústěním ročně vzorku aktivitu g zjišťovaných

které mohou vznikat odpadního radionuklidů,b která způsobí

při provozu jaderného kanálu do při celoročním požívání

zařízení nebo vodního úvazek efektivní dávky c na

pracoviště recipientue úrovni 1 0/00 obecného

základního limitu d

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozn.: Konkrétní místa odběru, frekvence odběrů a měření se stanoví

tak, aby byly získávány výsledky reprezentativní z hlediska radiační

ochrany obyvatelstva.a Objemovou aktivitou se rozumí podíl aktivity

a celkového objemu odebraného vzorku.

b Mezi zjišťované radionuklidy se zahrnou všechny

radionuklidy, jejichž příspěvek k ozáření jednotlivce

z obyvatelstva může za povolených podmínek

provozování příslušného jaderného zařízení nebo

pracoviště s velmi významným zdrojem ionizujícího

záření dosáhnout 1 obecných základních limitů

stanovených ve vyhlášce č. 184/1997 Sb.

c § 3 vyhlášky č. 184/1997 Sb.

d § 9 vyhlášky č. 184/1997 Sb.

e Vodním recipientem se rozumí vodní útvar přijímající

vodu z určitého povodí nebo vodu odpadní.

f Mezi veřejné vodovody, z nichž se odebírá, se zahrnou

ty, které za povolených podmínek provozování

příslušného jaderného zařízení nebo pracoviště

s velmi významným zdrojem ionizujícího záření mohou

způsobit příspěvek k ozáření jednotlivce

z obyvatelstva ve výši 1 obecných základních limitů

stanovených ve vyhlášce č. 184/1997 Sb.

g Hmotnostní aktivitou se rozumí podíl aktivity

a celkové hmotnosti odebraného vzorku.

Tabulka č. 2:

Monitorování složek životního prostředí a článků potravního

řetězce v zóně havarijního plánování za havarijní radiační situace

(HRS)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Monitorovaná Měřená veličina Počet míst odběru Frekvence Frekvence měření Požadovaná citlivost měření

složka odběrů

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ovzduší objemová aktivita a 4 místa c kontinuálně jednou týdně možnost stanovit objemovou

radionuklidů, které aktivitu a zjišťovaných

mohou vznikat radionuklidů,d která způsobí

při provozu jaderného při vdechování za období 1

zařízení nebo měsíce úvazek efektivní

pracoviště dávky e na úrovni 1 0/00

obecného základního limitu f

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

voda objemová aktivita a veřejné vodovody f každých okamžitě po možnost stanovit objemovou

radionuklidů, které 6 hodin odběru vzorku aktivitu a menší než 10 Bq/l

mohou vznikat při od vzniku pro zjišťované radionuklidy d

provozu jaderného HRS

zařízení nebo ------------------------------------------------------------------------------- ------

pracoviště 1 místo pod zaústěním každých okamžitě po možnost stanovit objemovou

odpadních vod do 6 hodin odběru vzorku aktivitu a menší než 10 Bq/l

vodního recipientu g od vzniku pro zjišťované radionuklidy d

(po promíchání) HRS

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

půdy hmotnostní aktivita h minimálně 2 místa každých okamžitě po možnost stanovit plošnou

radionuklidů, které stanovená ve 6 hodin odběru vzorku aktivitu h menší než 1000

mohou vznikat při vnitřním od vzniku Bq/m2 pro jednotlivé

provozu jaderného havarijním plánu HRS zjišťované radionuklidy d

zařízení nebo

pracoviště b

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ovzduší příkon dávkového místa na trase minimálně jednou možnost stanovit příkon

+ půda ekvivalentu záření monitorování i do 6hodin od dávkového ekvivalentu

gama vzniku HRS a vždy vyšší než 0,05 gamaSv/h

po změně směru

větru do jiné

22,5stup. výseče

------------------------------------------------------------------------------- ------

16 míst mimo areál kontinuální možnost stanovit příkon

jaderného dávkového ekvivalentu vyšší

zařízení nebo než 0,05 gamaSv/h

pracoviště

------------------------------------------------------------------------------- ------

16 míst na hranici kontinuální možnost stanovit příkon

areálu jaderného dávkového ekvivalentu vyšší

zařízení nebo než 0,05 gamaSv/h

pracoviště c

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zemědělské hmotnostní aktivita j 1 místo pro min. 1x okamžitě po možnost stanovit hmotnostní

plodiny radionuklidů, které každou každých odběru vzorku aktivitu j menší než 100

se mohou vznikat při zemědělskou 12 hodin Bq/kg pro jednotlivé

zkrmovanou provozu jaderného plodinu od vzniku zjišťované radionuklidy d

nadzemní zařízení nebo HRS

částí pracoviště b

(nejméně

2 druhy)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mléko objemová aktivita a 1 místo ve směru min. 1x okamžitě po možnost stanovit objemovou

radionuklidů, které převládajících každých odběru vzorku aktivitu a menší než 10

mohou vznikat při větrů 12 hodin Bq/l pro jednotlivé

provozu jaderného od vzniku zjišťované

zařízení nebo HRS radionuklidy d

pracoviště b

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a Objemovou aktivitou se rozumí podíl aktivity

a celkového objemu odebraného vzorku.

b S výjimkou radionuklidů emitujících pouze částice

beta.

c Odběrová místa jsou shodná s odběrovými místy za

obvyklé radiační situace.

d Mezi zjišťované radionuklidy se zahrnou všechny

radionuklidy, jejichž příspěvek k ozáření jednotlivce

z obyvatelstva může za povolených podmínek

provozování příslušného jaderného zařízení nebo

pracoviště s velmi významným zdrojem ionizujícího

záření dosáhnout 1 obecných základních limitů

stanovených ve vyhlášce č. 184/1997 Sb.

e § 3 vyhlášky č. 184/1997 Sb.

f § 9 vyhlášky č. 184/1997 Sb.

g Vodním recipientem se rozumí vodní útvar přijímající

vodu z určitého povodí nebo vodu odpadní.

h Plošnou aktivitou se rozumí podíl aktivity a plošného

obsahu, na němž je aktivita rozložena.

i Trasou monitorování se rozumí trasa stanovená ve

vnitřním havarijním plánu, která se projíždí a na níž

jsou určena místa, v nichž se odebírají vzorky složek

životního prostředí, případně se v nich provádí

měření.

j Hmotnostní aktivitou se rozumí podíl aktivity

a celkové hmotnosti odebraného vzorku.1) § 17 odst. 3 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné

energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění

některých zákonů.2) § 2 písm. h) zákona č. 18/1997 Sb.3) § 2 písm. c) zákona č. 18/1997 Sb.4) § 2 písm. l) zákona č. 18/1997 Sb.5) § 64 a 65 vyhlášky č. 184/1997 Sb., o požadavcích na zajištění

radiační ochrany.6) § 17 odst. 1 písm. f) zákona č. 18/1997 Sb.7) Vyhláška č. 184/1997 Sb.8) Vyhláška č. 219/1997 Sb., o podrobnostech k zajištění havarijní

připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího

záření a o požadavcích na obsah vnitřního havarijního plánu a

havarijního řádu.9) Například zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č.

167/1998 Sb.10) § 6 vyhlášky č. 219/1997 Sb.11) § 46 odst. 1 zákona č. 18/1997 Sb.12) § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 468/1991 Sb., o provozování

rozhlasového a televizního vysílání, ve znění zákona č. 597/1992 Sb.,

zákona č. 36/1993 Sb., zákona č. 253/1994 Sb., zákona č. 40/1995 Sb.,

zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb. a zákona č. 135/1995 Sb.

Related Laws

1997 Atomic Act