technické požadavky na váhy s neautomatickou činností


Published: 2002

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
326/2002 Sb.NAŘÍZENÍ VLÁDYze dne 19. června 2002,kterým se stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou činnostíVláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění

zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen "zákon") k

provedení § 11 odst. 2, § 12 a 13 zákona:§ 1(1) Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství^1)

stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou činností.(2) Pro účely tohoto nařízení se za váhy s neautomatickou činností

považují měřicí přístroje, které slouží k určení hmotnosti tělesa

využitím působení gravitace na toto těleso a které vyžadují zásah

operátora během vážicího procesu (dále jen "váhy"). Váhy smějí být také

použity k určení dalších veličin, množství, parametrů nebo

charakteristických vlastností souvisejících s hmotností.§ 2(1) Stanovenými výrobky podle § 12 odst. 1 zákona jsou váhy používané

proa) určování hmotnosti pro účely obchodního styku,b) určování hmotnosti pro výpočet poplatků, tarifů, daní, prémií,

pokut, náhrad, odškodnění nebo podobných typů plateb,c) určování hmotnosti za účelem uplatňování zákonů nebo předpisů,

dobrozdání expertů při soudních sporech,d) určování hmotnosti ve zdravotnictví při vážení pacientů za účelem

monitorování, diagnostiky a léčení,e) určování hmotnosti při přípravě léků na lékařský předpis v lékárnách

a určování hmotnosti při analýzách prováděných v lékařských a

farmaceutických laboratořích,f) určování ceny na základě hmotnosti pro účely přímého prodeje

veřejnosti a přípravy hotově balených výrobků.(2) Váhy určené k účelům uvedeným v odstavci 1 musí splňovat základní

požadavky stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Pokud se na váhy

vztahují jiná nařízení vlády, kterými se stanoví technické požadavky na

výrobky, a tato nařízení vlády stanoví další požadavky nestanovené v

příloze č. 1 k tomuto nařízení, musí váhy splňovat i tyto požadavky.(3) V případech, kdy váhy obsahují zařízení nebo jsou spojeny se

zařízeními, která nejsou určena pro účely uvedené v odstavci 1, se

základní požadavky na taková zařízení nevztahují.(4) Splnění harmonizované české technické normy, určené normy nebo

splnění zahraniční technické normy přejímající v členských státech

Evropské unie harmonizovanou evropskou normu se považuje za splnění

technických požadavků stanovených v příloze č. 1 k tomuto nařízení.(5) Váhy určené k jiným účelům, než jsou stanoveny v odstavci 1, nejsou

stanovenými výrobky a neposuzuje se u nich shoda, avšak musí být

označeny podle bodu 2 přílohy č. 4 k tomuto nařízení. Tyto nápisy musí

být připevněny tak, aby byly jasně viditelné, snadno čitelné a

neodstranitelné. Je zakázáno připevňovat na váhy značky, které by mohly

být zaměněny se značkou shody.§ 3(1) U vah uvedených v § 2 odst. 1 zajišťuje výrobce nebo dovozce před

jejich uvedením na trh posouzení shody (§ 12 odst. 4 zákona) se

základními požadavky stanovenými v příloze č. 1 k tomuto nařízení podle

své volby jedním ze dvou následujících postupů:a) ES přezkoušením typu podle bodu 1 přílohy č. 2 k tomuto nařízení, a

dále zajistí buď1. ES prohlašování shody s typem (záruka jakosti výroby) podle bodu 2

přílohy č. 2 k tomuto nařízení, nebo2. ES ověřování podle bodu 3 přílohy č. 2 k tomuto nařízení, anebob) ES ověřováním každého jednotlivého výrobku podle bodu 4 přílohy č. 2

k tomuto nařízení.(2) ES přezkoušení typu není povinné pro váhy, u nichž nejsou použita

elektronická zařízení a v jejichž měřicí jednotce není použita pružina

k vyvážení zátěže.(3) Výrobce nebo dovozce umísťuje na váhy, které splňují požadavky

tohoto nařízení, českou značku shody^2) podle přílohy č. 2 k tomuto

nařízení a označení podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení.(4) Prohlášení o shodě (§ 13 odst. 2 zákona) se vypracovává v českém

jazyce a obsahuje tyto náležitosti:a) identifikační údaje o výrobci nebo dovozci, který prohlášení o shodě

vydává, (jméno a příjmení, bydliště, místo podnikání a identifikační

číslo fyzické osoby nebo obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo

právnické osoby),b) identifikační údaje o vahách (například název, typ, značka,

provedení), u dovážených výrobků též identifikační údaje o výrobci,c) popis a funkce vah (výrobcem, popřípadě dovozcem určený účel

použití),d) seznam technických předpisů (§ 3 zákona) a harmonizovaných

technických norem použitých při posouzení shody,e) údaje o použitém postupu posuzování shody,f) údaje o autorizované osobě (obchodní jméno, sídlo, identifikační

číslo autorizované osoby) a evidenční číslo a datum vydání jejího

nálezu,g) potvrzení výrobce nebo dovozce o tom, že vlastnosti vah splňují

základní požadavky,h) datum a místo vydání prohlášení o shodě, jméno a funkce odpovědné

osoby výrobce nebo dovozce a její podpis.§ 4(1) Výrobce zajišťuje před uvedením vah na trh posouzení shody (§ 12

odst. 4 zákona) se základními požadavky stanovenými v příloze č. 1 k

tomuto nařízení podle své volby jedním ze dvou následujících postupů:a) ES přezkoušením typu podle bodu 1 přílohy č. 2 k tomuto nařízení, a

dále zajistí buď1. ES prohlašování shody s typem (záruka jakosti výroby) podle bodu 2

přílohy č. 2 k tomuto nařízení, nebo2. ES ověřování podle bodu 3 přílohy č. 2 k tomuto nařízení,b) ES ověřováním každého jednotlivého výrobku podle bodu 4 přílohy č. 2

k tomuto nařízení.(2) ES přezkoušení typu není povinné pro váhy, u nichž nejsou použita

elektronická zařízení a v jejichž měřicí jednotce není použita pružina

k vyvážení zátěže.(3) Výrobce umísťuje na váhy uvedené v § 2 odst. 1, které splňují

požadavky tohoto nařízení, označení CE.^3) Označení CE a požadované

údaje podle bodu 1 přílohy č. 4 k tomuto nařízení musí být na vahách, u

nichž byla stanovena shoda, připevněny tak, aby byly jasně viditelné,

snadno čitelné a neodstranitelné. Je zakázáno připevňovat na váhy

značky, které by mohly být zaměněny s označením CE.(4) Pokud váhy uvedené v § 2 odst. 1 obsahují nebo jsou připojeny na

zařízení, které není předmětem posuzování shody, každé z těchto

zařízení musí být označeno symbolem omezeného používání podle bodu 3

přílohy č. 4 k tomuto nařízení. Symbol omezeného používání připevněný

na zařízení musí být jasně viditelný a neodstranitelný.(5) Činnosti výrobce podle odstavců 1 a 4, a pokud je tak dále

stanoveno v přílohách k tomuto nařízení, může zajistit jím zplnomocněný

zástupce.§ 5Obsah technické dokumentace, kterou výrobce nebo dovozce předkládá

autorizované osobě, je uveden v příloze č. 3 k tomuto nařízení.§ 6Pro posuzování shody vah může být udělena autorizace (§ 11 zákona)

pouze právnickým osobám, které splňují minimální podmínky uvedené v

příloze č. 5 k tomuto nařízení.§ 7Certifikáty, popřípadě jiné dokumenty vydané podle dosavadních právních

předpisů a technická dokumentace zůstávají v platnosti po dobu, na

jakou byly vydány, ledaže by byly změněny nebo zrušeny za podmínek

stanovených zákonem.§ 8Nařízení vlády č. 293/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky

na váhy s neautomatickou činností, se zrušuje.§ 9(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2002, s výjimkoua) ustanovení § 2 odst. 4 a § 4 odst. 1 až 4, která nabývají účinnosti

dnem vyhlášení sektorové přílohy pro váhy s neautomatickou činností k

Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou

republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich

členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci

průmyslových výrobků ve Sbírce mezinárodních smluv, nebo dnem vstupu

smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost,

bude-li tento den dřívější, ab) ustanovení § 4 odst. 5 a těch částí ustanovení příloh k tomuto

nařízení, jež se týkají zplnomocněného zástupce, která nabývají

účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské

unii v platnost.(2) Dnem vyhlášení sektorové přílohy pro váhy s neautomatickou činností

k Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou

republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich

členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci

průmyslových výrobků ve Sbírce mezinárodních smluv, nebo dnem vstupu

smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost

pozbývá § 3 platnosti.Předseda vlády:Ing. Zeman v. r.Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu:doc. Ing. Grégr v. r.Příloha 1ZÁKLADNÍ POŽADAVKYÚvodní ustanoveníPokud jsou váhy vybaveny více než jedním indikačním nebo tiskacím

zařízením určeným k účelům uvedeným v § 2 odst. 1 nebo jsou k němu

připojeny, pak se na tato zařízení, která opakují výsledky vážicí

operace a která nemohou ovlivnit správnou funkci vah, nevztahují

základní požadavky za předpokladu, že výsledky vážení jsou tištěny nebo

zaznamenávány správně a neodstranitelně některou částí vah, která

splňuje základní požadavky, a tyto výsledky jsou přístupny oběma

stranám zainteresovaným na měření. V případě vah používaných pro přímý

prodej veřejnosti však ukazovací a tiskací zařízení pro prodávajícího a

spotřebitele musí splňovat základní požadavky.METROLOGICKÉ POŽADAVKY1.Jednotky hmotnostiPoužívanými jednotkami jsou zákonné jednotky stanovené zvláštním

právním předpisem^4), na jehož základě je povoleno používat následující

jednotky a jejich násobky a díly:- jednotky SI: kilogram, mikrogram, miligram, gram, tuna,- ostatní jednotky mimo SI: metrický karát v případě vážení drahých

kamenů.2.Třídy přesnosti2.1. Jsou definovány následující třídy přesnosti:I speciálníII vysokáIII středníIIII běžnáSpecifikace těchto tříd je dána v tabulce 1.TABULKA 1Třídy přesnosti------------------------------------------------------------------

třída ověřovací dílek dolní mez počet ověřovacích

dílků(e) (Min) n=Max/e

minimální minimální maximální

hodnota hodnota hodnotaI 0,001g

Related Laws