vyhl.o informačním systému o informačních systémech veřejné správy


Published: 2006

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
528/2006 Sb.VYHLÁŠKAze dne 23. listopadu 2006o formě a technických náležitostech předávání údajů do informačního

systému, který obsahuje základní informace o dostupnosti a obsahu

zpřístupněných informačních systémů veřejné správy (vyhláška o

informačním systému o informačních systémech veřejné správy)Ministerstvo informatiky stanoví k provedení § 4 odst. 1 písm. h) a

podle § 12 odst. 1 písm. b) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních

systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění

zákona č. 81/2006 Sb., (dále jen "zákon"):§ 1Předmět úpravyTato vyhláška stanoví formu a technické náležitosti předávání údajů do

veřejného informačního systému, který obsahuje základní informace o

dostupnosti a obsahu zpřístupněných informačních systémů veřejné správy

podle § 4 odst. 1 písm. h) zákona (dále jen "informační systém o

informačních systémech veřejné správy").§ 2Forma předávaných údajů(1) Do informačního systému o informačních systémech veřejné správy se

údaje předávají prostřednictvím elektronického formuláře pro předání

údaje oa) vytvoření informačního systému veřejné správy (dále jen "údaj o

vytvoření"),b) změně údajů, které jsou o informačním systému veřejné správy v

informačním systému o informačních systémech veřejné správy uvedeny

(dále jen "údaj o změně"), neboc) ukončení činnosti informačního systému veřejné správy (dále jen

"údaj o ukončení činnosti")

.(2) Struktura údaje o vytvoření a údaje o změně podle odstavce 1 písm.

a) a b) včetně popisu jednotlivých položek je uvedena v příloze.(3) Struktura údaje o ukončení činnosti podle odstavce 1 písm. c)

obsahuje identifikátor informačního systému veřejné správy v

informačním systému o informačních systémech veřejné správy (dále jen

"identifikátor“"), důvod ukončení činnosti informačního systému veřejné

správy a datum ukončení činnosti informačního systému veřejné správy.§ 3Technické náležitosti předávání údajů(1) Fyzická osoba, která jedná za správce informačního systému veřejné

správy a předává údaje do informačního systému o informačních systémech

veřejné správy, předává tyto údaje prostřednictvím elektronických

formulářů a podepisuje je zaručeným elektronickým podpisem založeným na

kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem

certifikačních služeb^1).(2) Kvalifikovaný certifikát podle odstavce 1 obsahujea) jméno, popřípadě jména a příjmení osoby jednající za správce,b) označení orgánu veřejné správy, který je držitelem kvalifikovaného

certifikátu podle odstavce 1 a za který osoba jednající za správce

jedná při předávání údajů, označení organizačního útvaru, ve kterém je

osoba zařazena, a její zařazení v rámci tohoto útvaru,c) elektronickou adresu osoby jednající za správce.(3) Údaje předávané do informačního systému o informačních systémech

veřejné správy osobou jednající za správce informačního systému veřejné

správy jsou automatizovaně ověřeny informačním systémem o informačních

systémech veřejné správy; předmětem automatizovaného ověření je

skutečnost, zda údaje o vytvoření a údaje o změně splňují náležitosti

podle § 2 odst. 2.(4) Pokud předávané údaje splňují náležitosti podle § 2 odst. 2,

Ministerstvo informatiky (dále jen "ministerstvo") kontroluje, zda jsou

údaje o vytvoření a údaje o změně v logickém souladu s jejich popisem,

který je uveden v příloze.(5) Pokud je výsledek kontroly údajů o vytvoření podle odstavce 4

kladný, ministerstvo přidělí informačnímu systému veřejné správy

identifikátor.(6) Ministerstvo odešle na elektronickou adresu osoby jednající za

správce informačního systému veřejné správy, která předala údaj do

systému,a) identifikátor, pokud je přidělen podle odstavce 5, nebob) požadavek na předání doplňujících údajů, pokud není výsledek

kontroly podle odstavce 4 kladný.§ 4ÚčinnostTato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.Ministr:MUDr. Mgr. Langer v. r.PřílohaSeznam položek popisu informačního systému veřejné správy

-----------------------------

Závaznost Název položky Popis položky

-----------------------------

IDENTIFIKÁTORY

-----------------------------P IDENTIFIKÁTOR Unikátní identifikační kód v systému, který přidělujeMinisterstvo informatiky (tento údaj nezapisuje

správce);

přidělován je každému ISVS. Jedná se o bezvýznamovýidentifikátor ve formátu celého čísla.

-----------------------------N IDENTIFIKÁTOR Interní identifikátor ISVS v organizaci správce

ISVS.

INTERNÍ

-----------------------------POPISNÉ ÚDAJE

-----------------------------

P KATEGORIE ISVS Označení kategorie, do které daný ISVS spadá(kategoriepro oblasti použití ISVS).

-----------------------------P NÁZEV ISVS Název ISVS, který používá správce daného systému.

-----------------------------

P CHARAKTERISTIKA Stručný popis, charakteristika účelu ISVS spolu

ISVS s charakteristikou zpracovávaných dat a použitáarchitektura ISVS.

-----------------------------P KRAJ Územní začlenění správce ISVS do kraje (tj. kraj

sídla

správce ISVS).

-----------------------------PP ZAČLENĚNÍ Základní informace o začlenění do odpovídajícíchV RÁMCI EU informačních systémů Evropského společenství,

je-li

realizováno.

-----------------------------N VERZE Verze daného ISVS, odpovídající aktuálnímu zápisu

v IS

o ISVS.

-----------------------------N KOMENTÁŘ Další informace, které správce ISVS potřebuje

uvést

k danému ISVS. V případě, že došlo k ukončení

činnosti

ISVS, se v této položce uvede důvod ukončeníčinnosti.

-----------------------------P DATUM ZÁPISU Datum zápisu ISVS. Odpovídá datu jeho prvního

zveřejnění

v IS o ISVS.

-----------------------------P PLATNOST OD DATA Datum zápisu ISVS v rámci IS o ISVS nebo datum

změny ISVS

v rámci IS o ISVS.

-----------------------------N PLATNOST DO DATA Datum ukončení platnosti zápisu ISVS v rámciIS

o ISVS.

Tento údaj může být datem ukončení provozu ISVS.

-----------------------------N LEGISLATIVNÍ RÁMEC Právní předpis (předpisy), na základě kterého

je ISVS veden

a který případně upravuje provozování a náležitostiinformačního systému, pokud takový právní předpis

existuje.

Pro jeden ISVS může být uvedeno více právních

předpisů.

-----------------------------P SPRÁVCE ISVS Název orgánu veřejné správy, který je správcem

ISVS.

-----------------------------

P SPRÁVCE ISVS - URL adresa webu orgánu veřejné správy, kterýje

správcem

WEBOVÁ ADRESA ISVS.

-----------------------------P SPRÁVCE ISVS - Kontaktní e-mail orgánu veřejné správy, který

je správcem

EMAIL ISVS (například adresa elektronické podatelny).

-----------------------------P SPRÁVCE ISVS - Identifikační číslo ekonomického subjektu správce

ISVS.-----------------------------

PP PROVOZOVATEL Název provozovatele ISVS nebo jeho části. Tato

položka musí

ISVS být vyplněna v případě, že správce ISVS neníjeho

provozovatelem.

-----------------------------PP PROVOZOVATEL URL adresa webu subjektu, který je provozovatelem

ISVS.

- WEBOVÁ ADRESA Tato položka musí být vyplněna v případě, žesprávce

ISVS není

jeho provozovatelem.

-----------------------------PP PROVOZOVATEL Kontaktní e-mail subjektu, který je provozovatelem

ISVS.

- EMAIL Tato položka musí být vyplněna v případě, žesprávce

ISVS není

jeho provozovatelem.

-----------------------------PP PROVOZOVATEL Identifikační číslo ekonomického subjektu provozovatele.

Tato

- IČ položka musí být vyplněna v případě, že správce

ISVS není jeho

provozovatelem.

-----------------------------P VEŘEJNÝ/ - Zcela neveřejný ISVS,

NEVEŘEJNÝ ISVS - ISVS obsahující veřejnou část.

-----------------------------P ZDROJ DAT Obecně definovaný zdroj dat, která jsou vedena

v ISVS

(právnická nebo fyzická osoba, v rámci jejížexistence

nebo

činnosti data vznikají). Pro jeden ISVS můžebýt

uvedeno více

zdrojů dat (například matriky, finanční úřady).

-----------------------------P JAZYK Jazyk, ve kterém jsou údaje v ISVS vedeny. Pro

jeden ISVS

může být uvedeno více jazyků. Tato položka je

implicitně

nastavena na český jazyk.

-----------------------------N KONTAKT Elektronická poštovní adresa, na které lze žádat

o informace

o informačním systému veřejné správy.

-----------------------------P ZPRACOVATEL Jméno, příjmení a funkce osoby, která předala

údaje

ZÁZNAMU do informačního systému o informačních systémech

veřejné

správy. Pro jeden ISVS může být uvedeno vícezpracovatelůzáznamu. Tato položka může být zpracovatelemoznačena

jako

neveřejná, poté nebude dále přístupná ostatním

uživatelům.

-----------------------------P ZPRACOVATEL - Kontaktní e-mail zpracovatele záznamu. Tato položka

může být

EMAIL zpracovatelem označena jako neveřejná, poté nebude

dále

přístupná ostatním uživatelům.

-----------------------------IMPLEMENTOVANÉ SUBSYSTÉMY

-----------------------------N SUBSYSTÉM ISVS Krátký popis implementovaného subsystému. Jeden

ISVS může

obsahovat více subsystémů.

-----------------------------OMEZENÍ PŘÍSTUPU

-----------------------------Jedná se o omezení přístupu k informacím a funkcím ISVS. Atributy Omezení přístupu,

Typ informací,

Skupina uživatelů a Způsob omezení přístupu charakterizují omezení přístupu k aktivům

ISVS. ISVS může

obsahovat více takových omezení.

-----------------------------

N TYP OMEZENÍ - Informace jsou přístupné pouze pro čtení,

PŘÍSTUPU - Informace je možné kromě čtení i vkládat, měnit

nebo rušit.

-----------------------------N TYP INFORMACÍ Typ informací v ISVS, které mohou uživatelé číst,

nebo vkládat,

V ISVS měnit nebo rušit, a popis tohoto typu (pro daný

typ omezení

přístupu). Pro jeden ISVS a jeden typ omezení

přístupu může být

více typů informací.

-----------------------------N SKUPINA Vymezení (popis) skupin uživatelů, které mohou

číst, nebo

OPRÁVNĚNÝCH přidávat, měnit nebo mazat některé informace,

pro daný typ

UŽIVATELŮ informací v ISVS a pro daný typ omezení přístupu

k těmto

informacím. Pro jeden ISVS, jeden typ omezení

přístupu a jeden

typ informací v ISVS může být uvedeno více skupin

oprávněných

uživatelů.

-----------------------------N ZPŮSOB OMEZENÍ Způsob omezení přístupu k informačnímu systému

(např.

PŘÍSTUPU login/password, certifikát, volný přístup). Bude

uveden pro

každou skupinu oprávněných uživatelů.

-----------------------------CERTIFIKACE

-----------------------------N TYP CERTIFIKACE Typ certifikace např. informační audit ISVS,hodnoceníbezpečnosti, certifikace, akreditace apod., kterými

je

ověřována například bezpečnost, nebo jiná speciální

opatření,

která mají vztah k provozu ISVS.

-----------------------------N DATUM CERTIFIKACE Datum provedení certifikace ISVS.

-----------------------------

ČASOVÁ DOSTUPNOST DAT

-----------------------------P INDIKÁTOR Indikátor, zda ISVS obsahuje jen aktuální data

nebo zda jsou

HISTORIE DAT dostupná data historická, případně aktuální i

historická data.

-----------------------------N DOSTUPNOST Datum, od kterého jsou dostupné záznamy pro daný

ISVS.

DAT OD DATA

-----------------------------

P FREKVENCE Udává, jak často jsou záznamy v ISVS aktualizovány

(při každé

AKTUALIZACE DAT změně, denně, týdně, měsíčně, pouze v souvislosti

s určitou

událostí).

-----------------------------FINANČNÍ NÁROČNOST

-----------------------------P CELKOVÉ NÁKLADY Hrubý kvalifikovaný odhad externích nákladů v

tisících Kč

(včetně DPH) - celkové náklady na pořízení ISVS

(definice,

tvorba, implementace).

-----------------------------P ROČNÍ NÁKLADY Hrubý kvalifikovaný odhad externích nákladů v

tisících Kč

NA PROVOZ (včetně DPH) - náklady na údržbu a provoz ISVS

za minulý

kalendářní rok vzhledem k datu vložení údajůo

ISVS do IS

o ISVS.

-----------------------------N POZNÁMKA Tato položka může obsahovat další poznámku správce

ISVS

k metodě výpočtu odhadů finanční náročnosti,případněk rozsáhlosti ISVS (počet záznamů vedených vISVS

nebo počet

uživatelů). Tyto informace slouží pro lepší porovnatelnostnákladů na podobné ISVS.

-----------------------------DOSTUPNOST ISVS - WEBOVÁ APLIKACE

Položky označené v prvním sloupci jako PP musí být vyplněny vždy, pokud je příslušný

ISVS

dostupný prostřednictvím webového rozhraní.

-----------------------------PP WEBOVÁ ADRESA URL adresa, kde je dostupná webová aplikace.Pro

jeden ISVS

může být uvedeno více webových aplikací.

-----------------------------PP DOKUMENTACE URL adresa, na které je dostupná uživatelská dokumentaceAPLIKACE webové aplikace.

-----------------------------

DOSTUPNOST ISVS - VYUŽÍVANÉ SLUŽBY JINÝCH ISVS

Položky označené v prvním sloupci jako PP musí být vyplněny vždy, pokud příslušný

ISVS

využívá služeb jiných ISVS a pokud je využívaná služba evidovaná v IS oISVS.

-----------------------------Jedná se o služby, poskytované jinými ISVS a využívané daným konkrétním ISVS. Jeden

ISVS může

využívat více služeb.

-----------------------------PP VYUŽÍVANÁ Vazba na službu jiných IS, které poskytují ISVS

data. ISVS

SLUŽBA zde vystupuje v roli klientské aplikace. Je vyplněno

výběrem

z již evidovaných služeb ISVS v IS o ISVS.

-----------------------------DOSTUPNOST ISVS - SLUŽBY POSKYTOVANÉ JINÝM ISVS

Položky označené v prvním sloupci jako PP musí být vyplněny vždy, pokud příslušný

ISVS

poskytuje služby jiným ISVS.

-----------------------------Jedná se o služby, poskytované na rozhraní jiným ISVS. Jeden ISVS může mít implementovánovíce služeb.

-----------------------------

PP NÁZEV SLUŽBY Krátký název služby, používaný pro orientacia

identifikaci.

-----------------------------PP VÝPIS Položka bude vyplněna v případě, že ISVS poskytuje

výpisy

podle § 9 zákona č. 365/2000 Sb. v elektronické

podobě.

-----------------------------PP IDENTIFIKACE Výčet datových prvků, použitých pro výměnu dat

s jinými ISVS.

DATOVÝCH PRVKŮ

-----------------------------

PP FORMÁT DAT Formát dat používaný při přenosu mezi informačními

systémy.

SLUŽBY Použité formáty např. TXT, DBF, XML.

-----------------------------PP STRUČNÝ POPIS Obsahuje stručný popis funkčnosti služby.

SLUŽBY

-----------------------------

PP REALIZOVANÝ Model přenosu dat použitý při komunikaci aplikací

se službou.

MODEL PŘENOSU Možné hodnoty např.: Model předávání zpráv (Message

passing model),

Model dotaz-odpověď (Request-response model).

-----------------------------PP BEZPEČNOSTNÍ URL odkaz na dokument bezpečnostní politiky služby.

POLITIKA SLUŽBY

-----------------------------PP URL DOKUMENTACE URL adresa s dokumentací služby.

-----------------------------

PP URL POPISU URL adresa popisu služby ve formátu WSDL.

SLUŽBY (WSDL)

-----------------------------

PP DATUM ZÁPISU Datum zápisu služby. Odpovídá datu prvního zveřejnění

služby

v IS o ISVS.

-----------------------------PP PLATNOST OD Datum zápisu služby v rámci IS o ISVS nebo datum

změny služby

DATA v rámci IS o ISVS.

-----------------------------PP PLATNOST DO Datum ukončení platnosti zápisu služby v rámci

IS o ISVS.

DATA

-----------------------------

PP POZNÁMKA Další informace, které si správce ISVS přejezveřejnit

o dané

službě.

-----------------------------POSKYTOVANÉ SLUŽBY - PORTY SLUŽBY

Položky označené v prvním sloupci jako PP musí být vyplněny vždy, pokud příslušný

ISVS

poskytuje služby jiným ISVS.

-----------------------------Jedná se o porty služby, poskytované na rozhraní jiným ISVS. Jeden ISVS může mít

implementováno

více služeb a každá služba může mít implementováno více portů.

-----------------------------

PP URL PORTU URL adresy portu služby.

SLUŽBY

-----------------------------PP URL XML URL adresa schématu XML zprávy pro daný portslužby.

SCHÉMAT/DTD

-----------------------------PP PŘENOSOVÝ Přenosový protokol využívaný při předávání dat

mezi službou

PROTOKOL a aplikacemi využívajícími službu.

-----------------------------PP POPIS Popis funkcionality pro daný port služby.

FUNKČNOSTI

-----------------------------Použité zkratky: "P" = povinné; "N" = nepovinné; "PP" = podmíněně povinné;

"IS" = informační systém; "ISVS" = informační systém veřejné správy;

"WSDL" = Web Services Description Language; "URL" = Uniform Resource

Locator; "XML" = eXtensible Markup Language.1) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých

dalších předpisů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších

předpisů.