Provedení zák. o odpovědnosti za škodu výkonem veřejné moci


Published: 1998

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
116/1998 Sb.NAŘÍZENÍ VLÁDYze dne 6. května 1998,kterým se provádí zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu

způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním

postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o

notářích a jejich činnosti (notářský řád)Vláda nařizuje podle § 28 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za

škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným

úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o

notářích a jejich činnosti (notářský řád):§ 1(1) Průměrným výdělkem se rozumí průměrný výdělek zjišťovaný podle

zvláštního zákona^1) pro pracovněprávní účely.(2) Nelze-li průměrný výdělek určit podle odstavce 1, vychází se při

jeho určení z okolností jednotlivého případu, zejména z daňového

přiznání.§ 2Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.Předseda vlády:Ing. Tošovský v. r.Ministryně spravedlnosti:JUDr. Parkanová v. r.1) § 275 zákoníku práce.§ 17 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o

průměrném výdělku, ve znění zákona č. 74/1992 Sb.