stanovení a úhrada věcných nákladů při poskytování údajů


Published: 2010

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
212/2010 Sb.VYHLÁŠKAze dne 22. června 2010o způsobu stanovení výše vynaložených věcných nákladů a způsobu jejich

úhrady při poskytování údajů centrálním depozitářem a osobou, která

vede samostatnou evidenci investičních nástrojůMinisterstvo financí stanoví podle § 199 odst. 1 zákona č. 256/2004

Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 56/2006 Sb.:§ 1Úvodní ustanovení(1) Tato vyhláška upravuje způsob stanovení výše vynaložených věcných

nákladů (dále jen „náklady“), jimiž jsou účelně vynaložené náklady

centrálního depozitáře nebo osoby, která vede samostatnou evidenci

investičních nástrojů, spojené s poskytnutím požadovaného údaje z

evidence investičních nástrojů a dokumentů uchovávaných podle § 99a

odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „údaj z

evidence“) osobě, která je podle § 115 odst. 1 zákona o podnikání na

kapitálovém trhu oprávněna takový údaj z evidence požadovat (dále jen

„žadatel“), a které by poskytovateli nevznikly, kdyby neplnil svou

povinnost údaj z evidence poskytnout uloženou zákonem o podnikání na

kapitálovém trhu, a způsob jejich úhrady.(2) Poskytovatelem se pro účely této vyhlášky rozumí centrální

depozitář nebo osoba, která vede samostatnou evidenci investičních

nástrojů.§ 2Způsob stanovení výše nákladů(1) Výši nákladů stanoví poskytovatel pro nadcházející období nejméně

jedenkrát ročně na základě údajů o nákladech za předchozích 12

kalendářních měsíců, s přihlédnutím k očekávanému vývoji nákladů v

období do následujícího stanovení jejich výše.(2) Nemá-li poskytovatel údaje podle odstavce 1 k dispozici, použije ke

stanovení výše nákladů platný a účinný sazebník úhrad nákladů

centrálního depozitáře.(3) Osoba, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů, může

ke stanovení výše nákladů použít platný a účinný sazebník úhrad nákladů

centrálního depozitáře.(4) Výši nákladů stanovenou podle této vyhlášky uveřejní poskytovatel

způsobem umožňujícím dálkový přístup alespoň 15 kalendářních dnů před

účinností takto stanovené výše nákladů a ponechá ji uveřejněnou po

celou dobu její účinnosti.§ 3Způsob úhrady nákladů(1) Fakturu za úhradu nákladů doručí poskytovatel žadateli nejpozději

do dvacátého pátého dne kalendářního měsíce bezprostředně následujícího

po kalendářním měsíci, v němž došlo k poskytnutí údajů podle § 115

odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Fakturu za kalendářní

měsíc listopad doručí poskytovatel žadateli nejpozději do dne 10.

prosince téhož kalendářního roku.(2) Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení

žadateli.(3) Poskytovatel může též s žadatelem uzavřít smlouvu o uhrazení

vynaložených věcných nákladů za určité časové období paušální částkou a

sjednat s ním v této smlouvě způsob úhrady nákladů odchylně od

ustanovení této vyhlášky. Takto stanovená paušální částka však nesmí

být ve zjevném nepoměru s částkou, kterou by žadatel poskytovateli

zřejmě uhradil na nákladech ve sjednaném časovém období.§ 4Přechodná ustanovení(1) Dokud nelze ke stanovení výše nákladů podle § 2 odst. 2 a 3 použít

platný a účinný sazebník úhrad nákladů centrálního depozitáře, použije

poskytovatel poslední platný a účinný sazebník úhrad nákladů Střediska

cenných papírů.(2) Centrální depozitář za účelem stanovení výše nákladů pro prvních 12

kalendářních měsíců své činnosti použije přiměřeně poslední platný a

účinný sazebník úhrad nákladů Střediska cenných papírů.§ 5ÚčinnostTato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2010.Ministr:Ing. Janota v. r.

Related Laws