emisní podmínky pro Státní dluhopis ČR, 2015-2023, 0,45%

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
241/2015 Sb.SDĚLENÍMinisterstva financíze dne 4. září 2015,jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky,

2015 - 2023, 0,45 %Česká republika vydává zaknihované státní dluhopisy prostřednictvím

Ministerstva financí (dále také jen „ministerstvo“) v souladu s

ustanovením § 26 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění

pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o dluhopisech“). Ministerstvo

určuje tyto emisní podmínky, které podrobněji vymezují práva a

povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi

dluhopisů a náležitosti Státního dluhopisu České republiky, 2015 -

2023, 0,45 % (dále také jen „dluhopis“, případně „dluhopisy“).1. Základní popis dluhopisů:Emitent: Česká republika - Ministerstvo financíNázev: Státní dluhopis České republiky, 2015 - 2023, 0,45 %Zkrácený název: ČR, 0,45 %, 23Pořadové číslo emise: 97.Jmenovitá hodnota: 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých)Emisní kurz: určen aukcíForma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír na doručiteleKategorie dluhopisu: státní dluhopisMěna, v níž jsou dluhopisy denominovány: koruna česká (CZK)Datum počátku lhůty pro upisování emise: 23. 9. 2015Datum ukončení lhůty pro upisování emise: 25. 9. 2023Datum emise: 25. 9. 2015Datum splatnosti: 25. 10. 2023Výnos dluhopisu: určen pevnou úrokovou sazbou 0,45 % p. a.Zlomek dní: ACT/ACT (ICMA)ISIN: CZ0001004600Oddělená jistina - ISIN: CZ0000703418Kupón č. 1 - ISIN: CZ0000703426Kupón č. 2 - ISIN: CZ0000703434Kupón č. 3 - ISIN: CZ0000703442Kupón č. 4 - ISIN: CZ0000703459Kupón č. 5 - ISIN: CZ0000703467Kupón č. 6 - ISIN: CZ0000703475Kupón č. 7 - ISIN: CZ0000703483Kupón č. 8 - ISIN: CZ00007034912. Dluhopisy jsou ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 zákona o

dluhopisech vydávány na základě zvláštních zákonů.3. Dluhopisy jsou vydávány jako zaknihované cenné papíry a k datu emise

jsou evidovány v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů,

kterou v souladu s § 92 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na

kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, vede Centrální

depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem Rybná 14, 110 05 Praha 1,

Česká republika, zapsaný Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4308,

IČ: 25081489, (dále jen „centrální depozitář“) a osoby oprávněné vést

evidenci navazující na centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů

vedenou centrálním depozitářem. Jiná osoba než centrální depozitář,

která je oprávněna vést evidenci zaknihovaných cenných papírů, vede

evidenci dluhopisů, rozhodl-li tak emitent.4. Dluhopisy mohou upisovat a nabývat právnické a fyzické osoby se

sídlem nebo bydlištěm na území České republiky i v zahraničí (dále také

jen „upisovatel“, případně „upisovatelé“).5. Právo na vyplacení výnosu dluhopisu má osoba, která je oprávněna

vykonávat práva spojená s dluhopisem k datu 25. 9. počínaje rokem 2016.

Právo na vyplacení výnosu dluhopisu za období od data emise (včetně

tohoto dne) do 25. 10. 2016 (tento den vyjímaje) má osoba, která je

oprávněna vykonávat práva spojená s dluhopisem k datu 25. 9. 2016.

Převoditelnost dluhopisů a možnost zřídit k dluhopisům zástavní právo

se po datu 25. 9. 2023 vylučují.6. Výnos dluhopisu je určen pevnou úrokovou sazbou ve výši 0,45 % p. a.

Výnosy dluhopisů jsou vypláceny jedenkrát ročně, a to vždy k datu 25.

10. příslušného roku počínaje rokem 2016. Připadne-li datum výnosu

dluhopisu na den, který není pracovním dnem, vyplatí se výnos dluhopisu

bezprostředně následující pracovní den bez nároku na výnos za toto

odložení.7. První výnosové období pro vyplacení výnosu dluhopisu se stanoví od

25. 9. 2015 (včetně tohoto dne) do 25. 10. 2016 (tento den vyjímaje).

Následující výnosové období se stanoví jako roční, a to vždy od 25. 10.

(včetně tohoto dne) příslušného roku do 25. 10. (tento den vyjímaje)

roku následujícího počínaje rokem 2016. Pro účely výpočtu výnosu a

poměrného výnosu dluhopisu se použije zlomek dní na bázi konvence

skutečného počtu uplynulých dnů v období, za něž je výnos nebo poměrný

výnos dluhopisu vypočítáván, a skutečného počtu kalendářních dnů v roce

[standard ACT/ACT (ICMA)]. Poměrný výnos dluhopisu se do ceny dluhopisu

započítává od data emise, resp. od data zahájení příslušného výnosového

období, do data výpočtu poměrného výnosu dluhopisu.8. Emise dluhopisů bude vydávána v rámci lhůty pro upisování emise

postupně po částech (v tranších).9. Emisní kurz dluhopisu příslušné tranše emise dluhopisů bude určován

kurzem dosaženým v aukci.10. Dluhopisy se nabízejí k úpisu v České republice veřejně a dle § 26

odst. 4 zákona o dluhopisech se dávají do prodeje na primárním trhu

prostřednictvím České národní banky. Primární prodej dluhopisů, způsob

a místo upisování dluhopisů, způsob a lhůtu předání dluhopisů

jednotlivým upisovatelům a způsob a místo úhrady emisního kurzu

upsaného dluhopisu se řídí platnými Pravidly pro primární prodej

státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou, které se

uveřejňují na internetových stránkách České národní banky a

ministerstva. Primární prodej dluhopisů se provádí formou aukcí.

Aukčním místem je Česká národní banka. Účastnit aukce se může pouze

osoba určená emitentem nebo emitent. Další upisovatelé se mohou aukce

dluhopisů zúčastnit pouze nepřímo prostřednictvím osob určených

emitentem nebo prostřednictvím emitenta. Emitent je oprávněn zapsat

dluhopisy při jejich vydání nejprve na majetkový účet emitenta dle

ustanovení § 15 odst. 4 zákona o dluhopisech a nabývat dluhopisy před

datem jejich splatnosti, včetně odkupování dluhopisů kdykoli po datu

emise za jakoukoli cenu a za dalších podmínek určených ministerstvem.

Vlastní dluhopisy nabyté emitentem před datem jejich splatnosti, včetně

dluhopisů odkoupených emitentem, nezanikají a je na uvážení emitenta,

zda je ponechá v majetku emitenta a případně je prodá, či zda rozhodne

jinak.11. Primární prodej dluhopisů první tranše emise dluhopisů bude

proveden formou americké aukce pořádané dne 23. 9. 2015 Českou národní

bankou. O vydávání a primárním prodeji dluhopisů dalších tranší emise

dluhopisů následujících po první tranši emise dluhopisů rozhodne

emitent a určí datum a formu příslušných aukcí. Oznámení o aukci se

uveřejňují v dostatečném časovém předstihu před datem konání aukce na

internetových stránkách ministerstva.12. Dluhopisy mohou být v souladu s ustanovením § 7 zákona o

dluhopisech vydány v menší nebo ve větší celkové jmenovité hodnotě

emise dluhopisů, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise

dluhopisů. Možný rozsah zvětšení celkové jmenovité hodnoty emise

dluhopisů činí 50 000 000 000 Kč (slovy: padesát miliard korun

českých).13. Dluhopisy budou splaceny ve jmenovité hodnotě k datu 25. 10. 2023.

Tímto datem končí úročení dluhopisů. Dluhopisy budou splaceny spolu s

vyplacením posledního výnosu dluhopisů osobě, která je vlastníkem

dluhopisů k datu 25. 9. 2023. Připadne-li datum splacení dluhopisů a

vyplacení posledního výnosu dluhopisů na den, který není pracovním

dnem, budou tyto platby provedeny bezprostředně následující pracovní

den bez nároku na výnos za toto odložení.14. Emitent se zavazuje, že zabezpečí dle těchto emisních podmínek

vyplacení výnosů dluhopisů a splacení dluhopisů osobám, které jsou k

datu stanovenému těmito emisními podmínkami oprávněné vykonávat práva

spojená s dluhopisem, výlučně v korunách českých nebo jiné měně, která

bude k datu provedení příslušné platby zákonnou měnou České republiky.

Na zabezpečení splacení dluhopisů a vyplacení výnosů dluhopisů se

podílejí Česká národní banka a ministerstvo. Dluhopisy budou splaceny a

výnosy dluhopisů budou vyplaceny bezhotovostním převodem, případně v

hotovosti, dle instrukcí osob, které jsou k datu stanovenému těmito

emisními podmínkami oprávněné vykonávat práva spojená s dluhopisem.

Platebním místem je Česká národní banka, která uveřejní způsob, jakým

bude provedeno splacení dluhopisů a vyplacení výnosů dluhopisů.15. Platné ohodnocení finanční způsobilosti (rating) dlouhodobých

korunových závazků k datu určení těchto emisních podmínek provedené

společností Standard & Poor’s je na úrovni AA, společností Moody’s na

úrovni A1 a společností Fitch Ratings na úrovni AA-.16. Dluhopisy jsou přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými dluhy České

republiky, které jsou na stejné úrovni se všemi ostatními existujícími

i budoucími přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými dluhy České

republiky.17. Veškerá práva spojená s dluhopisy a s kupóny k nim vydanými se v

souladu s ustanovením § 42 zákona o dluhopisech promlčují uplynutím

deseti let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé.18. Tyto emisní podmínky vyhlašuje ministerstvo ve Sbírce zákonů. Údaj

o předpokládané celkové jmenovité hodnotě emise dluhopisů se zpřístupní

společně s těmito emisními podmínkami uveřejněním v českém jazyce na

internetových stránkách ministerstva v části, v níž emitent uveřejňuje

informace o jím vydávaných státních dluhopisech. Stejným způsobem se

uveřejňují také jakákoli případná další oznámení vlastníkům dluhopisů a

oznámení pro veřejnost týkající se těchto dluhopisů.19. Tyto emisní podmínky mohou být přeloženy do cizích jazyků. Dojde-li

k rozporu mezi různými jazykovými verzemi emisních podmínek, je

rozhodující verze česká.20. Dluhopisy jsou vydávány dle českého práva a zdaňování výnosu

dluhopisu probíhá dle právních předpisů České republiky. Práva a

povinnosti z těchto emisních podmínek a z dluhopisů vydaných na jejich

základě se řídí a jsou vykládány v souladu s českým právem, bez ohledu

na ustanovení kolizních norem.Ministr:Ing. Babiš v. r.

Related Laws