technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby


Published: 2003

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
20/2003 Sb.NAŘÍZENÍ VLÁDYze dne 9. prosince 2002,kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádobyVláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění

zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen "zákon") k

provedení § 11 odst. 2, § 11a odst. 2 písm. c), § 12 odst. 1 a 3 a § 13

odst. 2 zákona:§ 1Základní ustanovení(1) Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství^1)

stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby.(2) Pro účely tohoto nařízení se za jednoduchou tlakovou nádobu (dále

jen "nádoba") považuje každá svařovaná nádoba vystavená vnitřnímu tlaku

většímu než 0,5 bar, určená na jímání vzduchu nebo dusíku, která není

vystavena působení plamene a jejíž části a montážní celky mající vliv

na pevnost jsou vyrobeny buď z nelegované ušlechtilé oceli, z

nelegovaného hliníku, nebo z nevytvrzených hliníkových slitin. Přitom

je vyrobena buď z válcové části kruhového průřezu uzavřené vně

klenutými nebo plochými dny souosými s válcovou částí, nebo ze dvou

souosých klenutých den. Její nejvyšší pracovní tlak není přitom vyšší

než 30 bar a součin tohoto tlaku a objemu nádoby (dále jen "PS.V") není

větší než 10 000 bar.L a nejnižší pracovní teplota není nižší než -50

st.C a nejvyšší pracovní teplota není pro nádoby z oceli vyšší než 300

st.C a pro nádoby z hliníku nebo ze slitin hliníku není vyšší než 100

st.C.(3) Toto nařízení se nevztahuje naa) nádoby speciálně konstruované pro jaderné účely, jejichž porucha

může způsobit únik radioaktivity,b) nádoby speciálně určené pro umístění na plavidlech a letadlech a v

jejich pohonech,c) hasicí přístroje.(4) Stanovenými výrobky podle tohoto nařízení jsou ve smyslu § 12 odst.

1 písm. a) zákona nádoby vyráběné sériově.§ 2Podmínky uvedení nádob na trh a do provozu(1) Nádoby mohou být uvedeny na trh a do provozu pouze tehdy,

neohrozí-li při správné instalaci a údržbě a používání k určenému účelu

bezpečnost osob, domácích a hospodářských zvířat nebo majetek.(2) Nádoby, jejichž součin PS.V je větší než 50 bar.L, musí splňovat

technické požadavky uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení (dále jen

"základní požadavky").(3) Nádoby, jejichž součin PS.V je 50 bar.L nebo menší, musí být

vyrobeny v souladu se správnou technickou praxí některého členského

státu Evropské unie a musí být označeny tak, jak je uvedeno v bodu 1

přílohy č. 2 k tomuto nařízení, s výjimkou označení CE.(4) Základní požadavky se považují za splněné, pokud jsou nádoby ve

shodě s bezpečnostními požadavky harmonizovaných českých technických

norem, popřípadě zahraničních technických norem přejímajících v

členských státech Evropské unie harmonizované evropské normy (§ 4a

zákona).§ 3Postupy posuzování shody(1) Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce zajišťuje posouzení shody

nádob (§ 12 odst. 4 zákona), u nichž je součin PS.V větší než 50 bar.L,

před zahájením výroby nádob postupy podle odstavce 2 a v průběhu

výrobního procesu nádob postupy podle odstavce 3.(2) Před zahájením výroby nádoba) vyráběných v souladu s technickými normami podle § 2 odst. 4 výrobce

nebo jeho zplnomocněný zástupce podle své volby zajistí1. u notifikované osoby^2) prověření konstrukčních a výrobních podkladů

uvedených v bodu 3 přílohy č. 2 k tomuto nařízení; notifikovaná osoba

vydá certifikát přiměřenosti této dokumentace, nebo2. ES přezkoušení typu nádoby podle § 4,b) které nejsou vyráběny plně v souladu s technickými normami podle § 2

odst. 4, zajistí výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce ES přezkoušení

typu nádoby podle § 4.(3) Nádoby vyrobené v souladu s technickými normami podle § 2 odst. 4

nebo podle schváleného prototypu musí být před uvedením na trh

podrobenya) ES ověřování podle § 5, pokud součin PS.V je větší než 3000 bar.L,

nebob) na základě volby výrobce, pokud součin PS.V není větší než 3000

bar.L, ale je větší než 50 bar.L, podrobeny1. ES ověřování podle § 5, nebo2. ES prohlašování shody podle § 6.(4) Záznamy a korespondence vztahující se k postupům posuzování shody

se vypracovávají v jazyce členského státu, v němž je usazena příslušná

notifikovaná osoba, nebo v jazyce touto osobou akceptovaném.§ 4ES přezkoušení typu(1) ES přezkoušení typu je postup, při kterém notifikovaná osoba

zjišťuje a potvrzuje, že prototyp nádoby splňuje ustanovení tohoto

nařízení, která se na něj vztahují.(2) Žádost o ES přezkoušení typu pro prototyp nádoby nebo pro prototyp

představující skupinu nádob podává výrobce nebo jeho zplnomocněný

zástupce u jediné notifikované osoby. Spolu se žádostí se předkládá

nádoba představující uvažovanou výrobu. Žádost obsahujea) identifikační údaje o výrobci nebo jeho zplnomocněném zástupci (u

fyzické osoby jméno a příjmení a trvalý pobyt nebo místo podnikání, u

právnické osoby název nebo obchodní firmu a její sídlo) a místo výroby

nádob ac) konstrukční a výrobní podklady podle bodu 3 přílohy č. 2 k tomuto

nařízení.(3) Notifikovaná osoba při ES přezkoušení typu prověřuje konstrukční a

výrobní dokumentaci za účelem ověření shody a předloženou nádobu. Při

prověřování nádoby notifikovaná osobaa) ověří, zda nádoba byla vyrobena v souladu s konstrukčními a

výrobními podklady a zda může být bezpečně používána při uvažovaných

pracovních podmínkách,b) provede zjištění a zkoušky pro ověření, zda nádoba splňuje základní

požadavky, které se na ni vztahují.(4) Pokud prototyp nádob vyhovuje ustanovením, která se na něj

vztahují, notifikovaná osoba vystaví žadateli certifikát ES přezkoušení

typu, který obsahuje závěry zkoušek, veškeré podmínky, na které může

být vázána jeho platnost, a popisy a výkresy nutné pro identifikaci

certifikovaného typu.(5) Komise Evropských společenství, ostatní příslušné notifikované

osoby a zahraniční notifikované osoby a příslušné orgány členských

států Evropské unie mohou obdržet kopii certifikátu ES přezkoušení typu

a na zdůvodněnou žádost i kopie konstrukční a výrobní dokumentace a

protokoly o provedených zkoumáních a zkouškách.(6) Notifikovaná osoba, která odmítne vystavit certifikát ES

přezkoušení typu, informuje ostatní příslušné notifikované osoby a

zahraniční notifikované osoby. Notifikovaná osoba, která zruší

certifikát ES přezkoušení typu, informuje o tom Úřad pro technickou

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen "Úřad").§ 5ES ověřování(1) ES ověřování je postup, při němž výrobce nebo jeho zplnomocněný

zástupce zajišťuje a prohlašuje, že nádoby, které jsou přezkoušeny

podle odstavce 3, jsou ve shodě sa) konstrukčními a výrobními podklady podle bodu 3 přílohy č. 2 k

tomuto nařízení, pro které byl vydán certifikát podle § 3 odst. 2 písm.

a) bodu 1, nebob) certifikovaným typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu.(2) Výrobce učiní veškerá nezbytná opatření, aby byla ve výrobě

zajištěna shoda nádob s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení

typu nebo v konstrukčních a výrobních podkladech podle bodu 3 přílohy

č. 2 k tomuto nařízení.(3) Notifikovaná osoba provede zjištění a zkoušky k posouzení shody s

požadavky tohoto nařízení. Za tím účelema) výrobce předkládá notifikované osobě nádoby ve formě jednotlivých

homogenních výrobních dávek vyrobených v určitém časovém intervalu za

stejných podmínek, přičemž opatřeními ve výrobním procesu je

zajišťována homogennost nádob v každé výrobní dávce,b) k těmto výrobním dávkám musí být přiložen certifikát ES přezkoušení

typu nebo v případě, že nádoby nejsou vyráběny v souladu s

certifikovaným typem, konstrukční a výrobní podklady podle bodu 3

přílohy č. 2 k tomuto nařízení; notifikovaná osoba před ES ověřováním

prověřuje tuto dokumentaci k osvědčení její přiměřenosti,c) notifikovaná osoba při prověřování výrobní dávky zjišťuje, zda

nádoby byly vyrobeny a kontrolovány podle konstrukčních a výrobních

podkladů; dále provede hydraulickou nebo pneumatickou zkoušku na každé

nádobě z výrobní dávky tlakem Ph rovným 1,5násobku výpočtového tlaku za

účelem ověření její těsnosti; při provádění pneumatické zkoušky

postupují notifikované osoby způsobem sjednoceným v rámci plnění

podmínek pro dodržování jednotného postupu stanoveného při autorizaci

podle § 11 zákona; pro prověření jakosti svarů provede notifikovaná

osoba zkoušky na zkušebních vzorcích odebraných podle volby výrobce z

reprezentativního zkušebního vzorku z výroby nebo z nádoby; zkoušky

musí být provedeny na podélných svarech, a pokud se liší metody

svařování používané pro podélné a obvodové svary, musí zkoušky být

provedeny i na svarech obvodových; u nádob, na něž se vztahuje bod

2.1.2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení, musí být tyto zkoušky na

zkušebních vzorcích nahrazeny hydraulickou zkouškou na pěti nádobách

vybraných náhodně z každé dávky, aby bylo zjištěno, zda vyhovují

požadavkům bodu 2.1.2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení,d) notifikovaná osoba, vyhoví-li dávka požadavkům podle písmene c),

připojí nebo dá připojit označení CE a své identifikační číslo na

každou jednotlivou nádobu z výrobní dávky a vystaví certifikát o shodě

týkající se provedených zkoušek; výrobce může se souhlasem notifikované

osoby takto označit každou nádobu z dávky již v průběhu výrobního

procesu a na trh mohou být uvedeny všechny nádoby z dávky mimo těch,

které nevyhověly hydraulické nebo pneumatické zkoušce,e) pokud je dávka odmítnuta, notifikovaná osoba učiní příslušná

opatření, aby zabránila uvedení této výrobní dávky na trh; v případě

častého zamítnutí dávek může notifikovaná osoba pozastavit statistické

ověřování dávek; výrobce může na odpovědnost notifikované osoby

připojit identifikační číslo této notifikované osoby v průběhu

výrobního procesu,f) výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce na požádání předloží

certifikáty o shodě vystavené notifikovanou osobou podle písmene d).§ 6ES prohlašování shody(1) ES prohlašování shody je postup, při němž výrobce, po splnění

požadavků odstavce 2, opatří označením CE nádoby, o nichž vydá

prohlášení, že jsou ve shodě sa) konstrukčními a výrobními podklady podle bodu 3 přílohy č. 2 k

tomuto nařízení, na které byl vystaven certifikát podle § 3 odst. 2

písm. a) bodu 1, nebob) certifikovaným typem.(2) Před zahájením výroby předkládá výrobce notifikované osobě, která

vystavila certifikát ES přezkoušení typu nebo certifikát podle § 3

odst. 2 písm. a) bodu 1, podklady obsahující popis výrobních postupů a

všech předem stanovených systémových opatření pro zajištění shody

tlakových nádob s technickými normami podle § 2 odst. 4 nebo s

certifikovaným typem. Tyto podklady obsahujía) popis výrobních a zkušebních prostředků použitých při výrobě nádob,b) zkušební protokoly popisující kontroly a zkoušky, které jsou

prováděny během výroby, spolu s příslušnými postupy a četností jejich

provádění,c) závazek k provádění kontrol a zkoušek v souladu se zkušebním

protokolem k provádění hydraulické nebo pneumatické tlakové zkoušky na

každé vyrobené nádobě zkušebním tlakem rovnajícím se 1,5násobku

výpočtového tlaku; kontroly a zkoušky musí být prováděny kvalifikovaným

personálem, který je dostatečně nezávislý na personálu ve výrobě, a o

kontrolách a zkouškách musí být vypracován protokol,d) adresy výrobních a skladovacích míst a datum začátku výroby.(3) Pokud nádoby nejsou vyrobeny v souladu se schváleným typem,

notifikovaná osoba, která vydala certifikát ES přezkoušení typu nebo

certifikát podle § 3 odst. 2 písm. a) bodu 1, přezkoumá před zahájením

výroby podklady uvedené v odstavci 2 a konstrukční a výrobní podklady

podle bodu 3 přílohy č. 2 k tomuto nařízení, zda jsou způsobilé k tomu,

aby nádoba podle nich vyrobená odpovídala základním požadavkům.§ 7Dohled(1) Pokud je u nádob součin PS.V větší než 200 bar.L, podléhá jejich

výroba dohledu notifikované osoby. Dohled provádí během výrobního

procesu notifikovaná osoba, která vydala certifikát ES přezkoušení

typu, popřípadě notifikovaná osoba, která vydala certifikát podle § 3

odst. 2 písm. a) bodu 1.(2) Notifikovaná osoba v rámci dohledua) zjišťuje, zda výrobce kontroluje sériově vyráběné nádoby podle § 6

odst. 2 písm. c), ab) odebírá pro kontrolní účely namátkově vzorky nádob, a to v místě

výroby nebo v místě skladování nádob.(3) Výrobce umožní notifikované osobě pro účely dohledu přístup na

výrobní a skladovací místa nádob, umožní jí vybrat vzorky nádob a

poskytuje všechny nezbytné informace, zejménaa) konstrukční a výrobní podklady,b) postupy pro kontrolu,c) certifikát ES přezkoušení typu nebo certifikát podle § 3 odst. 2

písm. a) bodu 1 ad) protokol o výrobcem provedených kontrolách a zkouškách.(4) Notifikovaná osoba zašle kopii protokolu o dohledu Úřadu a na

požádání ostatním příslušným notifikovaným a zahraničním notifikovaným

osobám, zástupcům členských států Evropské unie a Komisi Evropských

společenství.§ 8Označení CE a jiné označování(1) Označení CE, jehož grafickou podobu stanoví zvláštní právní

předpis,^3) a nápisy podle bodu 1 přílohy č. 2 k tomuto nařízení se

umisťují na nádobu nebo na výrobní štítek, který nemůže být od nádoby

oddělen, tak, aby toto označení bylo viditelné, snadno čitelné a

nesmazatelné. Označení CE musí být provázeno identifikačním číslem

přiděleným notifikované osobě odpovědné za ES ověřování nebo za dohled.(2) Na nádobu nebo na výrobní štítek může být umístěno i jiné označení

než označení CE, ale nesmí tím být snížena viditelnost, popřípadě

čitelnost označení CE. Nádoba nesmí být opatřena označením, které by

mohlo kohokoliv uvádět v omyl, pokud jde o označení CE.(3) Označení CE na nádobě vyjadřuje, že výrobek splňuje technické

požadavky stanovené ve všech právních předpisech, které se na něj

vztahují a které toto označení stanovují nebo umožňují, a že byl při

posouzení jeho shody dodržen stanovený postup. Jestliže však jeden nebo

několik právních předpisů po přechodnou dobu připouští, aby výrobce

zvolil, kterými ustanoveními se bude řídit, pak označení CE vyjadřuje

shodu pouze s těmi právními předpisy nebo jejich ustanoveními, které

výrobce použil. V tomto případě musí být v dokumentaci, upozorněních

nebo návodech, požadovaných dotyčnými právními předpisy a přiložených k

příslušným výrobkům, uvedeny údaje o odpovídajících právních předpisech

Evropských společenství nebo jejich ustanoveních, které výrobce použil.(4) Nádoby, u nichž výrobce nepoužil nebo použil pouze částečně

technické normy podle § 2 odst. 4 nebo pro něž žádné takové technické

normy neexistují, se považují za splňující základní požadavky v

případech, kdy po získání certifikátu ES přezkoušení typu byla jejich

shoda s certifikovaným typem potvrzena připojením označení CE.§ 9Oznámení o uložení ochranných opatřeníV případě, že bylo uloženo pro nádoby ochranné opatření podle

zvláštního právního předpisu,^4) v oznámení rozhodnutí o uložení

ochranného opatření se uvede, zda nesoulad byl způsobena) nesplněním základních požadavků, jestliže nádoba neodpovídá

technickým normám podle § 2 odst. 4,b) nesprávným použitím technických norem podle § 2 odst. 4, neboc) nedostatky v technických normách podle § 2 odst. 4.§ 10Podmínky autorizace(1) Při autorizaci právnických osob podle § 11 odst. 2 zákona se

uplatňují podmínky uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení.(2) Autorizovaná osoba se postupem podle § 11 odst. 7 zákona stává

notifikovanou osobou.Ustanovení přechodná a závěrečná§ 11(1) Platné certifikáty nebo jiné dokumenty vydané na základě nařízení

vlády č. 175/1997 Sb., ve znění nařízení vlády č. 80/1999 Sb. a

nařízení vlády č. 285/2000 Sb., mohou být použity pro účely posuzování

shody podle tohoto nařízení, pokud nebudou zrušeny za podmínek

stanovených zákonem.(2) Osoby pověřené k činnostem při posuzování shody podle nařízení

vlády č. 175/1997 Sb., ve znění nařízení vlády č. 80/1999 Sb. a

nařízení vlády č. 285/2000 Sb., se považují za osoby pověřené k

činnostem podle tohoto nařízení.§ 12Zrušuje se:1. Nařízení vlády č. 175/1997 Sb., kterým se stanoví technické

požadavky na jednoduché tlakové nádoby.2. Nařízení vlády č. 80/1999 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.

175/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché

tlakové nádoby.3. Nařízení vlády č. 285/2000 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.

175/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché

tlakové nádoby, ve znění nařízení vlády č. 80/1999 Sb.§ 13ÚčinnostToto nařízení vlády nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení

České republiky k Evropské unii v platnost.Předseda vlády:PhDr. Špidla v. r.Ministr průmyslu a obchodu:Ing. Rusnok v. r.Příl.1ZÁKLADNÍ POŽADAVKY1.MateriályMateriály musí být voleny podle zamýšleného účelu použití nádob a v

souladu s bodem 1.1. až 1.4.1.1. Tlakové částiMateriály podle bodu 1 používané pro výrobu tlakových částí musí být:a) vhodné pro svařování,b) tvárné a houževnaté tak, aby porušení materiálu při nejnižší

pracovní teplotě nevedlo k tříštivému ani křehkému lomu,c) odolné proti stárnutí.U ocelových nádob musí materiály navíc splňovat požadavky uvedené v

bodu 1.1.1. a u nádob z hliníku nebo hliníkových slitin požadavky bodu

1.1.2. Materiály musí být doloženy hutním osvědčením výrobce materiálu,

jak je uvedeno v příloze č. 2 k tomuto nařízení.1.1.1. Ocelové nádobyPoužité oceli musí splňovat následující požadavky:a) nesmějí být neuklidněné a musí být dodány ve stavu normalizačně

žíhaném nebo ve srovnatelném stavu,b) obsah uhlíku ve výrobku musí být menší než 0,25 % a obsah síry a

fosforu musí být u každého jednotlivého prvku menší než 0,05 %,c) musí mít následující mechanické vlastnosti u každého výrobkuca) nejvyšší hodnota pevnosti v tahu Rm,max musí být menší než 580

N.mm-2,cb) tažnost musí vykazovat následující hodnoty:1) jsou-li zkušební vzorky odebírány rovnoběžně se směrem válcování:při tloušťce rovné nebo větší než 3 mm: A rovná se nebo je větší než 22

%,při tloušťce menší než 3 mm: A80 mm rovná se nebo je větší 17 %,2) jsou-li zkušební vzorky odebírány kolmo ke směru válcování:při tloušťce rovné nebo větší 3 mm: A rovná se nebo je větší 20 %,při tloušťce menší než 3 mm: A80 mm rovná se nebo je větší 15 %,cc) průměrná hodnota vrubové houževnatosti KCV na třech vzorcích při

nejnižší pracovní teplotě nesmí být menší než 35 J.cm-2. Maximálně

jedna ze tří hodnot může být menší než 35 J.cm-2, avšak ne méně než 25

J.cm-2. V případě ocelí používaných pro výrobu nádob, jejichž nejnižší

pracovní teplota je menší než -10 st. C a jejichž tloušťka stěny je

větší než 5 mm, musí se tato vlastnost překontrolovat.1.1.2. Hliníkové nádobyNelegovaný hliník musí mít obsah hliníku nejméně 99,5 % a nevytvrzované

hliníkové slitiny musí mít dostatečnou odolnost proti mezikrystalové

korozi při nejvyšší pracovní teplotě.Kromě toho musí tyto materiály vyhovovat následujícím požadavkům:a) musí být dodány ve vyžíhaném stavu ab) každý polotovar musí vykazovat následující mechanické hodnoty:1. maximální hodnota meze pevnosti v tahu Rm,max nesmí být větší než

350 N.mm-22. tažnost musí mít následující hodnoty:A větší nebo rovná se 16 %, jestliže je zkušební vzorek odebírán ve

směru válcování,A větší nebo rovná se 14 %, jestliže je zkušební vzorek odebírán kolmo

ke směru válcování.1.2. Přídavné materiály pro svařováníPřídavné materiály, které se používají k výrobě svarových spojů nádob

nebo na nádobách, musí být vhodné pro svařované materiály a s nimi

kompatibilní.1.3. Příslušenství ovlivňující pevnost nádobyTyto části (například šrouby a matice) musí být vyrobeny z materiálu

uvedeného v bodu 1.1. nebo z jiných vhodných druhů ocelí, hliníku nebo

slitin hliníku, které jsou kompatibilní s materiály použitými pro

výrobu tlakových částí.Tyto materiály musí mít při nejnižší pracovní teplotě přiměřenou

tažnost a houževnatost.1.4. Netlakové částiVšechny netlakové části svařovaných nádob musí být z materiálů

kompatibilních s materiály komponentů, ke kterým mají být tyto části

přivařovány.2.Navrhování nádobPři navrhování nádoby musí být výrobcema) stanoveny podle účelu použití následující hodnoty:1. nejnižší pracovní teplota Tmin,2. nejvyšší pracovní teplota Tmax,3. nejvyšší pracovní tlak PS.

Je-li zvolená nejnižší pracovní teplota vyšší než -10 st. C, musí být

požadované vlastnosti materiálu zaručeny pro -10 st. C,b) vzaty v úvahu také následující požadavky:1. musí být možné provádět kontrolu vnitřního povrchu,2. musí být možné nádoby vyprázdnit,3. mechanické vlastnosti musí být zachovány po celou dobu stanovené

životnosti nádoby při použití pro daný účel,4. nádoby musí být, s ohledem na jejich předepsané používání,

dostatečně chráněny proti korozi,c) vzata v úvahu skutečnost, že za předpokládaných podmínek používání1. nebudou nádoby vystaveny napětím, která by mohla ohrozit jejich

bezpečnost při používání,2. nebude vnitřní tlak trvale přesahovat nejvyšší pracovní tlak PS,

přechodně však může být překročen až o 10 %.Obvodové a podélné svarové spoje musí být provedeny plně provařenými

svary nebo svary rovnocennými. Klenutá dna, s výjimkou den

polokulových, musí mít válcový lem.2.1. Tloušťka stěnyJestliže součin PS.V není větší než 3000 bar.L, volí výrobce pro

stanovení tloušťky stěny nádoby jednu z metod popsaných v bodu 2.1.1. a

2.1.2.; je-li součin PS.V větší než 3000 bar.L, nebo jestliže nejvyšší

pracovní teplota je vyšší než 100 st. C, určuje se tato tloušťka

metodou popsanou v bodu 2.1.1.Skutečná tloušťka stěny válcové části a den ocelových nádob však nesmí

být menší než 2 mm a u nádob z hliníku a slitin hliníku nesmí být menší

než 3 mm.2.1.1. Výpočtová metodaNejmenší tloušťka tlakových částí se musí vypočítat s ohledem na

velikost následujících zatížení a podmínek:a) uvažovaný výpočtový tlak nesmí být menší než zvolený nejvyšší

pracovní tlak,b) celkové dovolené membránové napětí smí být nejvýše rovno nižší z

hodnot 0,6 RET a 0,3 Rm. Pro určení dovoleného napětí musí výrobce

použít nejmenší z hodnot RET a Rm,min zaručovaných výrobcem materiálu.Má-li však válcová část nádoby jeden nebo více podélných svarů

provedených jiným způsobem než automatem, musí se tloušťka vypočtená

výše uvedenou metodou vynásobit koeficientem 1,15.2.1.2. Experimentální metodaTloušťka stěny musí být stanovena tak, aby nádoby při teplotě okolí

byly odolné proti působení tlaku rovnajícímu se nejméně pětinásobku

nejvyššího pracovního tlaku, přičemž trvalá obvodová deformace smí být

nejvýše 1 %.3.VýrobaNádoby musí být vyráběny a podrobovány výrobním kontrolám v souladu s

konstrukčními a výrobními podklady uvedenými v bodu 3 přílohy č. 2 k

tomuto nařízení.3.1. Výroba konstrukčních dílůPři výrobě konstrukčních dílů (například tvářením nebo ohraňováním)

nesmějí vznikat povrchové vady nebo trhliny nebo změny mechanických

vlastností, které by mohly ovlivnit bezpečnost nádob.3.2. Svarové spoje na tlakových částechVlastnosti svarů a přilehlých oblastí musí být podobné vlastnostem

svařovaných materiálů a musí být bez povrchových nebo vnitřních vad,

které by mohly ovlivnit bezpečnost nádob.Svary musí být provedeny kvalifikovanými svářeči nebo pracovníky s

odpovídající způsobilostí pro zvolenou metodu svařování. Schvalovací a

kvalifikační zkoušky musí být provedeny notifikovanými osobami.Během výroby musí být rovněž zajištěna stálá jakost svarů prováděním

vhodných zkoušek odpovídajících použité metodě svařování. O těchto

zkouškách se vypracovává protokol.4.S nádobou musí být dodáván návod vypracovaný podle bodu 2 přílohy č. 2

k tomuto nařízení.Příl.2OZNAČENÍ CE A POPISY, NÁVOD K POUŽITÍ, KONSTRUKČNÍ A VÝROBNÍ PODKLADY,

DEFINICE A SYMBOLY1. Označení CE a popisya) Podobu označení CE stanoví zvláštní právní předpis.b) Na nádobě nebo na výrobním štítku nádoby musí být označení CE a

tento popis:- nejvyšší pracovní tlak (PS v barech),- nejvyšší pracovní teplota (Tmax ve st. C),- nejnižší pracovní teplota (Tmin ve st. C),- objem nádoby (V v L),- jméno nebo značka výrobce,- označení typu a série nebo dávky nádoby,- poslední dvojčíslí roku, v němž byla nádoba označením CE opatřena.V případě použití štítku s údaji musí být štítek konstrukčně navržen

tak, aby nemohl být použit opakovaně, a musí obsahovat volné místo pro

případné doplnění dalších údajů.2. Návod k použitíNávod k použití musí obsahovat tyto informace:a) údaje uvedené v bodu 1 s výjimkou identifikace série nádoby,b) předpokládané použití nádoby,c) požadavky na obsluhu, údržbu a montáž z hlediska bezpečnosti nádoby.Tyto údaje musí být v jazyce nebo jazycích státu určení.3. Konstrukční a výrobní podkladyKonstrukční a výrobní podklady musí obsahovat popis metod a zavedených

pracovních postupů tak, aby byly splněny požadavky přílohy č. 1 k

tomuto nařízení nebo technických norem podle § 2 odst. 4, zejména:a) detailní výrobní výkres typu nádoby,b) popisy a vysvětlivky ke konstrukčním a výrobním podkladům,c) doklad popisující:ca) zvolené materiály,cb) zvolené svařovací postupy,cc) zvolené kontroly,cd) veškeré případné podrobnosti týkající se návrhu nádoby.Jestliže se použije postupů podle § 5 až 7, musí podklady rovněž

obsahovat:ce) doklady týkající se vhodnosti svařovacích postupů a kvalifikace

svářečů nebo svářečských operátorů,cf) hutní osvědčení o materiálech použitých při výrobě dílů a spojů

ovlivňujících pevnost tlakové nádoby,cg) protokol o provedených zkouškách a ověřeních nebo popis kontrol,

které budou na výrobku prováděny.4. Definice a symboly4.1. DefiniceTlakem se rozumí tlak vztažený k atmosférickému tlaku neboli přetlak. V

důsledku toho se podtlak vyjadřuje zápornou hodnotou.a) Výpočtový tlak "P" je tlak zvolený výrobcem a používaný pro

stanovení tloušťky tlakových částí.b) Nejvyšší pracovní tlak "PS" je nejvyšší tlak, který může být dosažen

při normálních provozních podmínkách.c) Nejnižší pracovní teplota "Tmin" je nejnižší ustálená teplota stěny

nádoby při normálních provozních podmínkách.d) Nejvyšší pracovní teplota "Tmax" je nejvyšší ustálená teplota,

kterou smí stěna nádoby dosáhnout při normálních provozních podmínkách.e) Mez kluzu "RET" při nejvyšší pracovní teplotě Tmax je hodnotaea) horní meze kluzu ReH u materiálů jak s dolní, tak i horní mezí

kluzu neboeb) smluvní meze kluzu Rp0,2 neboec) smluvní meze kluzu Rp1,0 v případě nelegovaného hliníku.f) Typová řada nádobNádoby tvoří stejnou typovou řadu, jestliže se liší od prototypu pouze

průměrem za předpokladu, že jsou splněny požadavky podle bodů 2.1.1.

nebo 2.1.2. přílohy č. 1 k tomuto nařízení, anebo délkou válcové části

nádoby s následujícím omezením:fa) má-li prototyp kromě den jen jeden nebo více válcových lubů, musí

mít varianty v rámci typové řady alespoň jeden válcový lub,fb) má-li prototyp pouze dvě klenutá dna, nesmí mít varianty v rámci

typové řady žádné válcové luby.Odchylky v délce, které vedou ke změnám otvorů a nátrubků, musí být pro

každou variantu uvedeny na výkrese.g) Výrobní dávka nádob se skládá maximálně z 3000 nádob stejného typu.h) Sériová výroba znamená, že se podle stejného návrhu a stejným

výrobním postupem během stanovené doby vyrobí nepřetržitým výrobním

postupem více než jedna nádoba stejného typu.i) Hutní osvědčení výrobce materiálu je doklad, kterým výrobce

materiálu potvrzuje, že dodal výrobek splňující požadavky objednávky, a

ve kterém uvádí výsledky běžných zkoušek v průběhu výroby, obzvláště

chemického složení a mechanických vlastností, provedených na výrobcích

vyrobených stejnou výrobní technologií jako dodané výrobky, přičemž se

zkoušky nemusí provádět přímo na dodaných výrobcích.

4.2. SymbolyA tažnost (L0 = 5,65 . (S0)1/2) %

A80 mm tažnost (L0 = 80 mm) %

KCV vrubová houževnatost J.cm-2

P výpočtový tlak bar

PS nejvyšší pracovní tlak bar

Ph hydrostatický nebo pneumatický zkušební tlak bar

Rp0,2 smluvní mez kluzu při 0,2 % N.mm-2

Rp1,0 smluvní mez kluzu při 1,0 % N.mm-2

RET mez kluzu při maximální pracovní teplotě N.mm-2

ReH horní mez kluzu N.mm-2

Rm mez pevnosti v tahu N.mm-2

Rm,max nejvyšší mez pevnosti v tahu N.mm-2

Tmax nejvyšší pracovní teplota st. C

Tmin nejnižší pracovní teplota st. C

V objem nádoby LPříl.3PODMÍNKY AUTORIZACE1. Autorizovanou osobou, jejím vedoucím a zaměstnancem odpovědným za

provádění ověřovacích zkoušek nesmí být konstruktér, výrobce, dodavatel

nebo montér ověřovaných nádob, ani zplnomocněný zástupce některé z

těchto stran. Nesmějí se podílet ani přímo, ani jako zplnomocnění

zástupci na návrhu, výrobě, uvádění na trh nebo údržbě nádob. To však

nevylučuje možnost výměny technických informací mezi výrobcem a

autorizovanou osobou.2. Autorizovaná osoba a jeho zaměstnanci musí provádět ověřovací

zkoušky na nejvyšším stupni profesionality a technické způsobilosti a

nesmí být vystaveni žádným nátlakům, zejména finančním, které by mohly

ovlivnit jejich posuzování nebo výsledky kontrol, zvláště od osob nebo

skupin osob se zájmem na výsledcích ověřování.3. Autorizovaná osoba musí mít k dispozici nezbytný okruh zaměstnanců a

musí vlastnit potřebné vybavení, aby mohla řádně provádět

administrativní a technické úkony spojené s ověřováním. Musí mít rovněž

přístup k zařízení nezbytnému pro zvláštní ověřování.4. Zaměstnanci odpovědní za kontrolu musí míta) odpovídající technický a odborný výcvik,b) dostatečné znalosti o požadavcích týkajících se zkoušek, které

provádějí, a přiměřené zkušenosti s takovými zkouškami,c) schopnost vystavit certifikáty a vypracovat protokoly a zprávy,

které prokazují vykonané zkoušky.5. Autorizovaná osoba musí zajistit nestrannost zaměstnanců

provádějících ověřování. Jejich odměňování nesmí záviset na počtu

provedených zkoušek ani na výsledcích těchto zkoušek.6. Autorizovaná osoba musí uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu (§

11 odst. 3 zákona).7. Zaměstnanci autorizované osoby jsou vázáni zachováváním mlčenlivosti

(§ 20a zákona) o všech informacích získaných při plnění úkolů na

základě tohoto nařízení.1) Směrnice Rady 87/404/EHS ze dne 25. června 1987, o sbližování

právních předpisů členských států, týkajících se jednoduchých tlakových

nádob, ve znění směrnic 90/488/EHS a 93/68/EHS.2) § 2 písm. i) zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 205/2002 Sb.3) Nařízení vlády č. 291/2000 Sb., kterým se stanoví grafická podoba

označení CE.4) Například § 7a odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 64/1986 Sb., o České

obchodní inspekci, ve znění zákona č. 22/1997 Sb. a zákona č. 205/2002

Sb.

Related Laws