úprava náhrady za ztrátu na výdělku po skončení prac. neschopnosti


Published: 1996

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Get a Day Pass for only USD$19.99.
298/1996 Sb.NAŘÍZENÍ VLÁDYze dne 27. listopadu 1996o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti

vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za

ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě

(úprava náhrady za ztrátu na výdělku)Vláda nařizuje podle § 202 odst. 2 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve

znění zákona České národní rady č. 37/1993 Sb. a § 447 odst. 3

občanského zákoníku:ČÁST PRVNÍÚprava náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti

vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání podle pracovněprávních

předpisů§ 1(1) Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti

vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání (dále jen "náhrada za

ztrátu na výdělku") příslušející zaměstnancům podle zákoníku práce,

popřípadě podle dřívějších předpisů^1) před 1. lednem 1993 se upravuje

tak, že se průměrný čistý výdělek rozhodný pro výpočet náhrady za

ztrátu na výdělku, popřípadě zvýšený podle pracovněprávních předpisů^2)

(dále jen "průměrný čistý výdělek") zvyšuje o 15 %, nejméně však o 620

Kč, pokud se v odstavcích 2 a 3 nestanoví jinak.(2) Průměrný čistý výdělek se podle odstavce 1 zvyšuje jen do částky 22

800 Kč.(3) Zvýšení podle odstavce 1 se neprovede, je-li průměrný čistý výdělek

vyšší než 22 800 Kč.§ 2(1) Náhrada za ztrátu na výdělku příslušející zaměstnancům podle

zákoníku práce po 31. prosinci 1992 se upravuje tak, že se průměrný

hrubý výdělek rozhodný pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku,

popřípadě zvýšený podle pracovněprávních předpisů^3) (dále jen

"průměrný hrubý výdělek") zvyšuje o 15 %, nejméně však o 750 Kč, pokud

se v odstavcích 2 až 4 a v § 3 odst. 1 nestanoví jinak.(2) Vznikl-li nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po 31. prosinci

1995, průměrný hrubý výdělek se zvyšuje o 3 %, nejméně však o 150 Kč,

pokud se v odstavcích 3 a 4 a v § 3 odst. 1 nestanoví jinak.(3) Průměrný hrubý výdělek se podle odstavců 1 a 2 zvyšuje jen do

částky 27 360 Kč.(4) Zvýšení podle odstavců 1 a 2 se neprovede, je-li průměrný hrubý

výdělek vyšší než 27 360 Kč.§ 3(1) Vznikl-li nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po 30. červnu 1996,

průměrný hrubý výdělek se podle § 2 odst. 2 nezvyšuje.(2) Úprava podle § 1 a 2 se provede bez žádosti zaměstnance; na žádost

zaměstnance se provede v případech, kdy mu náhrada za ztrátu na výdělku

nepříslušela pouze v důsledku zvýšení invalidního nebo částečného

invalidního důchodu podle předpisů o sociálním zabezpečení.(3) Úprava podle § 1 odst. 1 a § 2 odst. 1 a 2 se provede na žádost

zaměstnance i v případech, kdy mu náhrada za ztrátu na výdělku

nepříslušela, protože to neumožňovalo ustanovení § 195 odst. 2 zákoníku

práce platné před 1. červnem 1994.ČÁST DRUHÁÚprava náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti

nebo při invaliditě podle občanskoprávních předpisů§ 4Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při

invaliditě^4) (dále jen "náhrada") se upravuje tak, že se průměrný

výdělek rozhodný pro výpočet náhrady, popřípadě zvýšený podle

dřívějších předpisů^5) zvyšuje o 3 %. Úprava náhrady se podle věty

první neprovede, vznikl-li nárok na náhradu po 30. červnu 1996.ČÁST TŘETÍSpolečná ustanovení§ 5Pro náhradu za ztrátu na výdělku i po její úpravě provedené podle § 1

odst. 1 a pro náhradu i po její úpravě provedené podle § 4 platí čl. V

zákona č. 160/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní

rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku

na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona České národní rady č.

10/1993 Sb., a některé další zákony.§ 6Náhrada za ztrátu na výdělku a náhrada upravené podle tohoto nařízení

přísluší od 1. prosince 1996.§ 7Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.Předseda vlády:Prof. Ing. Klaus CSc. v. r.Ministr práce a sociálních věcí:Ing. Vodička v. r.Ministr spravedlnosti:JUDr. Kalvoda v. r.1) § 193 a 195 zákoníku práce.§ 112 zákona č. 99/1948 Sb., o národním pojištění.§ 6 zákona č. 58/1956 Sb., o náhradě škody za pracovní úrazy a o

náhradě nákladů léčebné péče a dávek nemocenského pojištění a

důchodového zabezpečení.§ 7 a 31 zákona č. 150/1961 Sb., o náhradách při pracovních úrazech a

nemocech z povolání.§ 8 zákona č. 30/1965 Sb., o odškodňování pracovních úrazů a nemocí z

povolání.2) Nařízení vlády ČSSR č. 138/1976 Sb., o úpravě některých náhrad za

ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním

úrazem nebo nemocí z povolání.Nařízení vlády ČSSR č. 60/1982 Sb., o úpravě některých náhrad za ztrátu

na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem

nebo nemocí z povolání.Zákon č. 297/1991 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po

skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z

povolání.Nařízení vlády č. 191/1993 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku

po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí

z povolání.Nařízení vlády č. 263/1994 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku

po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí

z povolání.Nařízení vlády č. 291/1995 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku

po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí

z povolání.3) Nařízení vlády č. 263/1994 Sb.Nařízení vlády č. 291/1995 Sb.4) § 447 občanského zákoníku.5) Nařízení vlády ČSFR č. 128/1992 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na

výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě.Nařízení vlády č. 50/1994 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po

skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě.Nařízení vlády č. 317/1995 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku

po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě.

Related Laws