informace o výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků


Published: 2004

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
396/2004 Sb.NAŘÍZENÍ VLÁDYze dne 2. června 2004o postupech, obsahu a formě informace o výskytu nebezpečných

nepotravinářských výrobkůZměna: 175/2010 Sb.Vláda nařizuje podle § 9 odst. 4 zákona č. 102/2001 Sb., o obecné

bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů, a zákona č. 277/2003

Sb.:§ 1Základní ustanoveníMinisterstvo průmyslu a obchodu a orgány dozoru^1) postupují při

výskytu nebezpečného nepotravinářského výrobku^2) v souladu s pokyny

Komise Evropských společenství^3) (dále jen „pokyny Komise“). Orgány

dozoru oznamují Ministerstvu průmyslu a obchodu prostřednictvím pouze

jednoho kontaktního místa informace o výskytu nebezpečného

nepotravinářského výrobku, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však

ve lhůtách stanovených v příloze k tomuto nařízení.§ 2Obsah a forma informaceInformace podle § 1 oznamují orgány dozoru písemně v českém a anglickém

jazyce a v souladu s pokyny Komise prostřednictvím jednotného formuláře

pro oznámení, uvedeného v části IV. bodu 1 pokynů Komise, nebo

formuláře pro reakce, uvedeného v části IV. bodu 2 pokynů Komise.§ 3ÚčinnostToto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.Předseda vlády:PhDr. Špidla v. r.Ministr průmyslu a obchodu:Ing. Urban v. r.Příl.1Lhůty pro oznamování informací orgány dozoru

----------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------

Postup Akce Lhůta

oznamování -------------------------------------------------- ---------------------------------------------------

Systém Oznámení Zaslat „oznámení podle článku 12 Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2

Společenství vyžadující okamžitou akci“ kalendářníchdnů ode dne rozhodnutí o přijetí

pro rychlou opatření.

výměnu ------------------------------------------ --------------------------------------------------

informací Zaslat „oznámení podle článku 12“ Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 8

„RAPEX“ kalendářníchdnů ode dne rozhodnutí o přijetí

zřízený podle opatření.

článku 12 ------------------------------------------ --------------------------------------------------

směrnice Potvrdit opatření, pokud bylo Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 40

o obecné oznámení zasláno před rozhodnutím kalendářníchdnů ode dne, kdy byly informace

bezpečnosti o přijetí opatření oznámeny.

výrobků ------------------------------------------ --------------------------------------------------

Aktualizovat oznámení Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3

kalendářních dnů od zjištění skutečností,

které vyžadují změny v oznámení.

------------------------------------------------ ----------------------------------------------------

Reakce Zajistit „oznámení podle Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 18

následná článku 12 kalendářních dnů ode dne, kdy bylo orgánu

opatření k: vyžadujícímu dozoru z ministerstva doručeno oznámení.

okamžitou akci“„oznámení podle Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 40

článku 12“ a kalendářních dnů ode dne, kdy bylo orgánu

„oznámení od Evropské dozoru z ministerstva doručeno oznámení.

komise“

----------------------------------------- ---------------------------------------------------

Zaslat reakci „oznámení podle Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2

na: článku 12 vyžadující kalendářníchdnů od:

okamžitou akci“ - nalezeníoznámeného výrobku na trhu nebo

- od dokončení posouzení rizik s odlišnými

výsledkynebo

- od přijetí doplňujících informací.„oznámení podle Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3

článku 12“ kalendářníchdnů od:

a „oznámení od - nalezeníoznámeného výrobku na trhu nebo

Evropské komise“ - od dokončení posouzení rizik s odlišnými

výsledkynebo

- od přijetí doplňujících informací.

----------------------------------------- ---------------------------------------------------

Aktualizovat reakce Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3

kalendářních dnů od zjištění skutečností,

které vyžadují změny v reakci.

---------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------

Postup Oznámení Zaslat „oznámení podle článku 11“ Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 8

oznamování kalendářníchdnů ode dne uložení opatření.

stanovený ---------------------------------------- ----------------------------------------------------

podle článku Aktualizovat oznámení Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3

11 směrnice kalendářních dnů od zjištění skutečností,

o obecné které vyžadují změny v oznámení.

bezpečnosti

výrobků

----------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------Příl.2zrušenaPříl.3zrušenaPříl.4zrušena1) § 7 odst. 1 a § 11 zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti

výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti

výrobků), ve znění zákona č. 277/2003 Sb.2) § 9 odst. 1 zákona č. 102/2001 Sb., ve znění zákona č. 277/2003 Sb.3) Rozhodnutí Komise 2010/15/EU ze dne 16. prosince 2009, kterým se

stanoví pokyny pro řízení systému Společenství pro rychlou výměnu

informací „RAPEX“ zřízeného podle článku 12 a pro postup oznamování

stanovený podle článku 11 směrnice 2001/95/ES (směrnice o obecné

bezpečnosti výrobků).4) Zákon č. 102/2001 Sb.5) Nařízení Rady (EHS) 2658/87 ze dne 23. července 1987 o sazební a

statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku v platném

znění.6) § 5 odst. 2 zákona č. 102/2001 Sb.7) Nařízení vlády č. 19/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky

na hračky.