o trestání některých provinění proti národní cti


Published: 1945

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
138/1945 Sb.DEKRETpresidenta republikyze dne 27. října 1945o trestání některých provinění proti národní ctiZměna: 123/1946 Sb.Změna: 246/1946 Sb.K návrhu vlády ustanovuji:§ 1(1) Kdo v době zvýšeného ohrožení republiky (§ 18 dekretu prezidenta

republiky ze dne 19. června 1945, č. 16 Sb., o potrestání nacistických

zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech)

nepřístojným chováním, urážejícím národní cítění českého nebo

slovenského lidu, vzbudil veřejné pohoršení, bude potrestán - nejde-li

o čin soudně trestný - okresním národním výborem vězením do jednoho

roku nebo pokutou do 1,000 000 Kčs nebo veřejným pokáráním nebo dvěma

nebo všemi těmito tresty.(2) Byla-li uložena pokuta, buď pro případ její nedobytnosti zároveň

vyměřen náhradní trest vězení podle míry zavinění do jednoho roku.

Byl-li vedle pokuty uložen i trest na svobodě, nesmí trest na svobodě

spolu s náhradním trestem vězení přesahovati jeden rok.(3) Směrnice, které v této věci vydá ministr vnitra, jsou pro národní

výbory závazné.§ 2Do trestu na svobodě se započítá doba, po kterou byl pachatel zajištěn

(ústavní dekret prezidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 137 Sb.,

o zajištění osob, které byly považovány za státní nespolehlivé, v době

revoluční).§ 3Činy trestné podle § 1 se promlčují v šesti měsících. Promlčecí lhůta

počíná se dnem, kdy čin byl spáchán; u činů spáchaných před účinností

tohoto dekretu pak dnem počátku jeho účinnosti. U činů, o nichž okresní

národní výbor nabude vědomosti ze spisů, jež jsou v den 26. května 1946

u soudu (mimořádného lidového soudu), veřejného žalobce, správního

úřadu (orgánu) a budou mu odstoupeny teprve po tomto dnu, počíná se

promlčecí lhůta dnem, kdy tyto spisy dojdou příslušnému okresnímu

národnímu výboru. Trestní řízení musí však býti zahájeno před skončením

účinnosti dekretu presidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 16

Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o

mimořádných lidových soudech, ve znění zákonů jej doplňujících a

pozměňujících.§ 4Tento dekret nabývá účinnosti dnem vyhlášení a platí jen v zemích České

a Moravskoslezské; provede jej ministr vnitra.Dr. Beneš v. r.Fierlinger v. r.Nosek v. r.