, kterým se vymezuje Ptačí oblast Východní Krušné hory


Published: 2005

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
28/2005 Sb.NAŘÍZENÍ VLÁDYze dne 15. prosince 2004,kterým se vymezuje Ptačí oblast Východní Krušné horyVláda nařizuje podle § 45e odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o

ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.:§ 1Předmět úpravy(1) Vymezuje se Ptačí oblast Východní Krušné hory (dále jen "ptačí

oblast").(2) Předmětem ochrany ptačí oblasti je populace tetřívka obecného

(Tetrao tetrix) a jeho biotop.(3) Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů

významných pro druh ptáka podle odstavce 2 v jeho přirozeném areálu

rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populace tohoto druhu ve

stavu příznivém z hlediska ochrany.§ 2Vymezení ptačí oblasti(1) Ptačí oblast se rozkládá na území Ústeckého kraje, v katastrálních

územích Cínovec, Český Jiřetín, Dlouhá Louka, Dubí u Teplic, Fláje,

Fojtovice u Krupky, Habartice u Krupky, Horní Krupka, Klíny I, Klíny

II, Knínice u Libouchce, Košťany, Krásný Les v Krušných horách, Krupka,

Libouchec, Loučná u Lomu, Mackov, Meziboří u Litvínova, Mikulov v

Krušných horách, Mníšek v Krušných horách, Mohelnice u Krupky, Moldava,

Nakléřov, Nová Ves u Oseka, Nové Město u Mikulova, Oldřiš u Moldavy,

Pastviny u Moldavy, Petrovice u Chabařovic, Telnice, Tisá, Unčín u

Krupky a Větrov u Krásného Lesa.(2) Územní vymezení a popis hranice ptačí oblasti je obsaženo v příloze

č. 1 k tomuto nařízení, orientační grafické znázornění ptačí oblasti je

obsaženo v příloze č. 2 k tomuto nařízení.(3) Mapové podklady v měřítku 1 : 50 000, v nichž je zakresleno území

ptačí oblasti, jsou uloženy v ústředním seznamu ochrany přírody^1) a v

elektronické podobě na Ministerstvu životního prostředí, Krajském úřadu

Ústeckého kraje a obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, v

jejichž správním obvodu se ptačí oblast nachází.§ 3Činnosti, ke kterým je třeba souhlas orgánu ochrany přírody(1) Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody^2)

lze v ptačí oblasti, mimo současně zastavěné a zastavitelné^3) území

obcía) měnit druh pozemků a způsoby jejich využití,^4)b) provádět činnosti vyvolávající změnu výše ustálené hladiny povrchové

a podzemní vody, která by mohla způsobit změnu biotopu druhu, pro který

je ptačí oblast zřízena,c) udržovat odvodňovací systémy,d) organizovat sportovní soutěže a jiné akce s hromadnou účastí,

realizované mimo stálé sportovní areály a vyznačené turistické trasy,e) vyznačovat nové turistické, cyklistické, jezdecké a lyžařské

trasy,^5)f) provádět leteckou aplikaci biocidů a látek, které mohou změnit

chemické vlastnosti půdního prostředí,g) používat chemické prostředky na hubení hlodavců při zemědělském a

lesním hospodaření.(2) Předchozí souhlas příslušného orgánu ochrany přírody není třebaa) k činnostem podle odstavce 1 písm. b), jde-li o postup v souladu s

manipulačními řády vodních děl,^6)b) k činnostem podle odstavce 1 písm. c), jedná-li se o údržbu lesní

odvozní cesty zpevněné, umožňující celoroční provoz, nebo odvozní cesty

zpevněné a nezpevněné, umožňující sezonní provoz,c) při realizaci činností k zajištění provozní způsobilosti pozemní

komunikace,^7)d) k činnostem podle odstavce 1 písm. a), pokud tyto činnosti podléhají

rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu^8) a příslušný orgán

ochrany přírody k němu vydal stanovisko.§ 4ÚčinnostToto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.Předseda vlády:v z. Ing. Jahn v. r.místopředseda vládyMinistr životního prostředí:RNDr. Ambrozek v. r.Příl.1Územní vymezení a popis hranice Ptačí oblasti Východní Krušné horyOd hraničního přechodu se SRN v Petrovicích vede hranice ptačí oblasti

jižně po západní straně silnice*) č. II/248 obcí Petrovice. Poté

přechází na silnici č. II/528 a vede po ní jihovýchodním směrem na

Libouchec. Prochází obcí Tisá a asi 75 m za mostkem přes potok Tisá

vede po nezpevněné cestě**) po okraji lesa k jihozápadu. V místě, kde

cestě zabíhá do lesa, přechází hranice na okraj lesa a vede po tomto

okraji západně až na hráz Cihlářského rybníka. Odtud pokračuje po

jižním břehu rybníku až k vodoteči napájející rybník. Přechází na tuto

vodoteč a vede proti jejímu proudu cca 700 m až do místa, kde vodoteč

kříží lesní cesta, na kterou přechází a pokračuje po ní asi 650 m

jihozápadním směrem až ke křižovatce lesních cest. Přechází na lesní

cestu vedoucí přímo jižně a vede po ní přes kótu 822 k bývalým

vojenským objektům Na výhledech. Zde se dostává na nezpevněnou cestu

vedoucí přímo západně. Po této cestě vede přes kótu 628 ke kótě Liščí

kámen. Na křižovatce cest cca 100 m jihovýchodně od kóty 632 přechází

na cestu přicházející z jihozápadu a vede po ní k Jílovskému potoku.

Podél Jílovského potoka vede západně k silnici č. II/248, po ní jižně a

jihozápadně až do Telnice. Zde přechází na silnici vedoucí na

severozápad k lyžařskému areálu v Zadní Telnici. Prochází Zadní Telnicí

a stále po silnici vede na Adolfov. Přibližně 100 m před křížením této

silnice s Telnickým potokem uhýbá hranice západně na lesní cestu

vedoucí ke sjezdovce. Od místa, kde lesní cesta opouští les a pokračuje

dále západně, vede hranice ptačí oblasti jižně, přičemž kopíruje kraj

lesa. Stále po okraji lesa prochází jižně od PR Černá louka, překračuje

Habartický potok a pokračuje až do místa, kde se kraj lesa dotýká

Maršovského potoka. Přechází na Maršovský potok a vede proti jeho

proudu, po cca 80 m přechází na jeho pravostranný přítok, po kterém

vede až na okraj lesa severně od kóty Sudí hora (kóta 694). Odtud

kopíruje lesní okraj západně až ke kótě 732 jižně od Fojtovické pláně.

Odtud vede po nezpevněné cestě západně směrem na kótu Komáří hůrka.

Před dosažením kóty přechází na lesní okraj a vede po něm severně,

přechází silnici Horní Krupka - Fojtovice a stále po okraji lesa vede

severně a později západně až k vodoteči, tekoucí přímo do východně do

Fojtovic. Přechází na tuto vodoteč a vede západně, proti proudu až ke

křížení vodního toku s dvěma lesními cestami. Od křížení vede po lesní

cestě jihozápadně a později západně přes kóty 791, 776 a 732 (severně

od Přítkovského potoka). Od kóty 732 vede po lesní cestě tvořící

současně hranici katastrů obcí k. ú. Cínovec a k. ú. Krupka

jihozápadně, přičemž obchází kótu Loupežník (757). Jihozápadně od kóty

Loupežník přechází na hranici katastrů obcí k. ú. Cínovec a k. ú. Dubí

u Teplic, po které vede západně až k mezinárodní silnici E 55. Po této

silnici vede hranice jihozápadně směrem na Dubí až k místu, kde se do

Bystřice vlévá ze západu Skalní potok. Hranice přechází na Skalní potok

a vede proti proudu přes kótu 731 na lesní cestu cca 120 m západně od

této kóty. Zde přechází na lesní cestu a vede po ní jižním a západním

směrem, přičemž z jihu obchází kótu Jedlovec, kříží Lesní potok a z

jihozápadu obchází kótu Pramenáč až se dostává k horské chatě Vitiška.

Zde přechází na horskou silničku Mikulov - Moldava a vede po ní směrem

na Moldavu. V Novém městě v Krušných horách schází u mostku přes

Divokou Bystřici ze silnice a po lesní cestě podél chat vede

jihozápadně a poté jižně k východnímu okraji luční enklávy Huttung.

Odtud pokračuje stále po lesní cestě jihozápadně přes kótu 806 na

křižovatku lesních cest severovýchodně od Vrchu tří pánů na kótě 856.

Odtud uhýbá hranice v pravém úhlu a po lesní cestě vede jihozápadně,

přitom z jihu obchází Vrch tří pánů a pokračuje dále západně přes kótu

864 až ke kótě 837. Zde na křižovatce lesních cest přechází v pravém

úhlu na cestu vedoucí jižně a vede po ní cca 1200 m až na další

křižovatku lesních cest. Zde se stáčí v ostrém úhlu a po lesní cestě

vede přímo jihozápadně k okraji osady Dlouhá Louka. Zde přichází na

okraj lesa, po kterém vede severozápadně až k cestě vycházející z lesa,

po které pokračuje jihozápadně ke kótě 872 na silnici Loučná - Fláje.

Přechází silnici a pokračuje po tzv. Mlýnské cestě západním směrem k

Flájské oboře. U oplocení obory vede po lesní cestě jižně od kóty

Loučná na západ souběžně s oplocením až na křížení s lesní cestou

přicházející z jihovýchodu, která je současně hranicí katastrů obcí k.

ú. Loučná u Lomu a k. ú. Meziboří u Litvínova. Po této hranici vede

severozápadně, poté přechází na hranici katastrů obcí k. ú. Meziboří u

Litvínova a k. ú. Fláje. Po této hranici vede až na silnici Klíny -

Český Jiřetín. Po této silnici vede hranice jihozápadním směrem k

Černému rybníku a dále jihovýchodně do Klínů. Odtud jihozápadně po

silnici Klíny - Mníšek do Mníšku až ke stejnojmennému hraničnímu

přechodu. Po státní hranici vede hranice severovýchodně přes Český

Jiřetín, Moldavu až k Cínovci. U hraničního kamene 14/9 se odklání od

státní hranice a vede na jih na silničku k hotelu Pomezí. Překračuje

mezinárodní silnici E 55 a po cestě po okraji lesa vede jihovýchodně

cca 250 m. Zde opouští cestu a pokračuje po okraji lesa severovýchodně.

Na severním okraji lesa přechází na cestu vedoucí přímo na sever a

severovýchod, přetíná silničku Cínovec - Fojtovice a po cestě pokračuje

severovýchodním, jihovýchodním a konečně severním směrem až na státní

hranici, přičemž ze západu a severu obchází rybník na Cínovci. Po

státní hranici vede východně až k hraničnímu kamenu č. 11/35. Zde

opouští státní hranici a vede východně po okraji lesa až se dostává na

nezpevněnou cestu orientovanou ve směru severovýchod - jihozápad. Po

této cestě vede jihozápadně cca 520 m až na křížení polních cest. Zde

přechází na cestu vedoucí jihovýchodně a později východně, po které

přetíná Rybný potok a dostává se na silničku vedoucí od státní hranice

do Krásného Lesa. Po silnici prochází obcí Krásný Les. Bezprostředně za

obcí na silnici Krásný Les - Petrovice opouští silnici a vede

nezpevněnou cestou přes kóty 644, 688, 699 a 683 až na silnici č.

II/248. Po této silnici vede směrem na Petrovice až k odbočce na Krásný

Les. Po této silnici pokračuje směrem na Krásný Les až ke křížení s

potokem Slatina. Po proudu Slatiny vede na státní hranici a po státní

hranici do výchozího bodu.

Vysvětlivky:*) Je-li v textu přílohy uvedeno, že hranice vede po silnici, je

tím vyjádřeno, že vede po hraně silničního pomocného pozemku,

a to po hraně směřující dovnitř ptačí oblasti.

**) Je-li v textu přílohy uvedeno, že hranice vede po cestě, je

tím vyjádřeno, že vede po okraji cesty, a to okraji

směřujícím dovnitř ptačí oblasti.Příl.2Orientační grafické znázornění Ptačí oblasti Východní Krušné hory1) § 42 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění

zákona č. 218/2004 Sb.2) § 77a odst. 3 písm. v) a § 78 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve

znění zákona č. 218/2004 Sb.3) § 139a zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

(stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.4) § 32 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb.§ 2 odst. 3 a § 6 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České

republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona

č. 120/2000 Sb.5) Například § 3 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí

zákon o pozemních komunikacích.6) § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně

některých zákonů (vodní zákon).7) § 34 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění

pozdějších předpisů.8) § 39 a násl. zákona č. 50/1976 Sb.