o min. náležitostech statutu účastnického a důchodového fondu


Published: 2012

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Get a Day Pass for only USD$49.99.
57/2012 Sb.VYHLÁŠKAze dne 16. února 2012o minimálních náležitostech statutu účastnického fondu a statutu

důchodového fonduČeská národní banka stanoví podle § 170 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb.,

o doplňkovém penzijním spoření, k provedení § 97 odst. 8 písm. a) a b)

zákona o doplňkovém penzijním spoření a podle § 110 odst. 1 zákona č.

426/2011 Sb., o důchodovém spoření, k provedení § 45 odst. 8 písm. a) a

b) zákona o důchodovém spoření:§ 1Předmět úpravyTato vyhláška stanoví minimální náležitosti statutu účastnického fondu

a statutu důchodového fondu a jejich změny, které podle zákona o

doplňkovém penzijním spoření a zákona o důchodovém spoření nepodléhají

předchozímu schválení Českou národní bankou.§ 2Struktura statutu účastnického fondu(1) Statut účastnického fondu se člení alespoň na části odpovídající §

4 až 13.(2) Náležitosti statutu účastnického fondu vyžadované v § 13 lze uvést

i v jiných částech statutu, pokud s nimi věcně souvisejí. Pokud jde o

údaje uvedené v § 4 písm. c) a d), § 5 písm. e), f) a i), § 7 odst. 1 a

v § 13 odst. 3 písm. c), lze v příslušné části statutu účastnického

fondu odkázat na přílohu tohoto statutu, ve které je takový údaj

uveden.(3) Pokud povaha věci vylučuje uvedení některé náležitosti statutu

účastnického fondu, uvede se údaj, který svým obsahem nejblíže odpovídá

požadované náležitosti.§ 3Náležitosti statutu účastnického fonduNáležitostmi statutu účastnického fondu jsoua) základní informace o účastnickém fondu (§ 4),b) informace o penzijní společnosti (§ 5),c) investiční cíle a způsob investování účastnického fondu (§ 6),d) rizikový profil účastnického fondu (§ 7),e) informace o historické výkonnosti účastnického fondu (§ 8),f) zásady hospodaření s majetkem v účastnickém fondu (§ 9),g) informace o úplatě penzijní společnosti a dalších poplatcích (§ 10),h) informace o depozitáři účastnického fondu (§ 11),i) informace o činnosti vykonávané prostřednictvím jiné osoby (§ 12) aj) další informace (§ 13).§ 4Základní informace o účastnickém fonduZákladními informacemi o účastnickém fondu jsoua) název účastnického fondu^1),b) údaje o rozhodnutí, kterým bylo uděleno povolení k vytvoření

účastnického fondu^2), zahrnující označení orgánu, který rozhodnutí

vydal, datum vydání, číslo jednací a datum nabytí právní moci

rozhodnutí,c) údaje o osobě auditora^3),d) přesné označení adresy internetových stránek, prostřednictvím

kterých účastnický fond uveřejňuje zákonem vyžadované informace, ae) historické údaje o statusových věcech, zejména údaje o sloučení nebo

jiných přeměnách obhospodařovatele.§ 5Informace o penzijní společnostiInformacemi o penzijní společnosti jsoua) identifikační údaje o osobě penzijní společnosti^4),b) výše základního kapitálu a údaj o splacení základního kapitálu,c) datum vzniku,d) údaje o rozhodnutí o povolení k činnosti zahrnující označení orgánu,

který rozhodnutí vydal, datum vydání, číslo jednací a datum nabytí

právní moci rozhodnutí a jeho pozdějších změn,e) seznam vedoucích osob s uvedením jejich funkcí,f) údaje o hlavních činnostech vedoucích osob, které vykonávají mimo

penzijní společnost, pokud mají význam ve vztahu k činnosti penzijní

společnosti nebo účastnickému fondu obhospodařovanému penzijní

společností,g) údaje o předmětu podnikání a poskytovaných službách,h) informace o konsolidačním celku, jehož je penzijní společnost

součástí, ai) seznam účastnických fondů a důchodových fondů, jejichž majetek

penzijní společnost obhospodařuje.§ 6Investiční cíle a způsob investování účastnického fondu(1) Informace o investičních cílech účastnického fondu obsahují

výstižný popis cílů, které účastnický fond sleduje, a tam, kde to

přichází v úvahu, zejména specifikaci záruk poskytovaných třetími

osobami za účelem ochrany účastníků a omezení těchto záruk.(2) Informace o způsobu investování účastnického fondu obsahujía) podrobnější označení účastnického fondu podle druhu aktiv, do

kterých investuje^1), například účastnický fond akciový nebo účastnický

fond dluhopisový,b) podrobné vymezení druhů aktiv, do kterých účastnický fond investuje,

včetně investičních limitů, pokud jsou stanoveny,c) podle povahy příslušných aktiv, do kterých účastnický fond

investuje,1. výčet nejpoužívanějších typů finančních derivátů^5), jejich

ekonomické charakteristiky, účel jejich použití a uvedení převodních

míst, na nichž jsou předmětné deriváty přijaté k obchodování; fond

upozorní, že jednotlivá rizika spojená s uvedenými investicemi jsou

popsána v rizikovém profilu fondu,2. údaj, zda fond provádí repo obchody nebo půjčuje cenné papíry,

podmínky výběru protistran těchto obchodů a charakteristiky cenných

papírů, které mohou být předmětem těchto obchodů,3. maximální limit otevřené pozice vztahující se k finančním

derivátům^6),4. maximální limit investic do investičních cenných papírů^7) a

nástrojů peněžního trhu^8) podle § 103 odst. 5 až 7 zákona o doplňkovém

penzijním spoření, vydaných jednou osobou a označení jejich emitentů,5. povolení České národní banky investovat do investičních cenných

papírů a nástrojů peněžního trhu podle podmínek stanovených v § 104

zákona o doplňkovém penzijním spoření a popis splnění podmínek

stanovených v § 104 zákona o doplňkovém penzijním spoření,6. maximální limit do investičních cenných papírů z nové emise^9),d) druhy dluhopisů nebo obdobných cenných papírů představujících právo

na splacení dlužné částky podle kategorie jejich emitenta, například

státní dluhopisy, komunální dluhopisy, dluhopisy vydávané obchodními

společnostmi, maximální váženou průměrnou splatnost dluhopisového

portfolia a požadavky na hodnocení kvality držených dluhopisů (rating),e) podrobnější údaje o způsobu investování, podle kterého účastnický

fond koncentruje své investice v určitém hospodářském odvětví, státě či

regionu, jiné části trhu nebo určitém druhu aktiv,f) podrobnější údaje o zajištění v případě, že návratnost vložených

prostředků, jejich části nebo výnos z nich mají být zajištěny

(zajištěné fondy), a uvedení způsobu, jakým bude zajištění dosaženo,g) údaj o povinnosti účastnického fondu neinvestovat do investičních

cenných papírů vydaných penzijní společností, která jej obhospodařuje,

nebo osobou patřící do stejného koncernu jako tato penzijní společnost,h) údaj o povinnosti účastnického fondu nepoužít majetek ve fondu k

poskytnutí úvěru, půjčky, daru a zajištění závazku třetí osoby nebo

úhradě závazku, který nesouvisí s obhospodařováním účastnického fondu

podle § 108 odst. 2 zákona o doplňkovém penzijním spoření,i) údaj o povinnosti účastnického fondu neprovádět nekryté prodeje

podle § 108 odst. 3 zákona o doplňkovém penzijním spoření aj) podmínky, za kterých účastnický fond přijímá úvěry nebo půjčky,

pokud fond hodlá přijímat úvěry nebo půjčky podle § 108 odst. 1 zákona

o doplňkovém penzijním spoření, včetně pravidel pro jejich zajištění.(3) Investiční cíle a způsob investování účastnického fondu obsahují

dále charakteristiku typického účastníka, pro kterého je fond určen, a

to zejména z hlediska vztahu účastníka k rizikům spojeným se způsobem

investování fondu a požadované úrovně jeho zkušeností s obchodováním s

investičními nástroji.§ 7Rizikový profil účastnického fondu(1) Informace o rizikovém profilu účastnického fondu vychází z poměru

rizika a výnosů v závislosti na způsobu investování fondu a obsahuje

upozornění na rizika s tím spojená. Informace obsahuje rovněž

upozornění, že hodnota účastnické jednotky může klesat i stoupat a že

není vždy zaručena návratnost vložených prostředků.(2) Rizikový profil účastnického fondu je vyjádřen především

syntetickým ukazatelem, který je založen na volatilitě historické

výkonnosti fondu. Na základě výpočtu syntetického ukazatele je fond

zařazen do příslušné kategorie vyjadřující rizikovost fondu na číselné

stupnici tvořené celými čísly ve vzestupném pořadí podle volatility

fondu od 1 do 7 zleva doprava.(3) Způsob výpočtu syntetického ukazatele účastnického fondu, zařazení

fondu na stupnici pro syntetický ukazatel do příslušné kategorie, změna

zařazení fondu a způsob výpočtu syntetického ukazatele fondu s

nedostatkem dat o své historické výkonnosti je uveden v příloze k této

vyhlášce.(4) V závislosti na zvoleném investičním cíli a způsobu investování

fondu rizikový profil obsahuje dále popis všech podstatných rizik,

zejména rizikaa) měnového, spojeného s pohybem kurzu měny, včetně popisu způsobu a

míry zajištění proti měnovému riziku,b) úvěrového, spočívajícího v tom, že emitent nebo protistrana nedodrží

svůj závazek,c) vypořádání, spojeného s tím, že vypořádání transakce neproběhne tak,

jak se předpokládalo, z důvodu, že protistrana nezaplatí nebo nedodá

investiční nástroje ve stanovené lhůtě,d) tržního, vyplývajícího z vlivu změn vývoje celkového trhu na ceny a

hodnoty jednotlivých majetkových hodnot v majetku fondu,e) operačního, spočívajícího ve ztrátě vlivem nedostatků či selhání

vnitřních procesů nebo lidského faktoru anebo vlivem vnějších událostí

a rizika ztráty majetku svěřeného do úschovy nebo jiného opatrování,

které může být zapříčiněno zejména insolventností, nedbalostním nebo

úmyslným jednáním osoby, která má v úschově nebo jiném opatrování

majetek ve fondu,f) souvisejícího s investičním zaměřením fondu na určité hospodářské

odvětví nebo jeho část, určitou zeměpisnou oblast, jinou část trhu nebo

určité druhy aktiv ag) spojeného s možností, že ze zákonem stanovených důvodů může být

účastnický fond zrušen, zejména z důvodu1. odnětí povolení k vytvoření účastnického fondu^10), žádosti o odnětí

povolení účastnického fondu^11),2. zrušení penzijní společnosti s likvidací^12) nebo rozhodnutím

soudu^13).§ 8Informace o historické výkonnosti účastnického fondu(1) Informace o historické výkonnosti účastnického fondu jsou uvedeny v

podobě sloupcového diagramu zobrazujícího roční výnosy po zdanění za

posledních alespoň 10 po sobě následujících let.(2) Výpočet historické výkonnosti vychází z hodnoty fondového vlastního

kapitálu po odečtení úplaty za obhospodařování a úplaty za zhodnocení

majetku v účastnickém fondu.(3) Informace o historické výkonnosti nezahrnují údaje o výkonnosti

účastnického fondu za rok, v němž se sdělení uveřejnilo nebo má

uveřejnit.(4) V případě, že účastnický fond existuje po dobu kratší než 10 let,

avšak po dobu delší než 1 rok, uvedou se roční výnosy za všechny roky

jeho existence. Pokud za některé období nejsou údaje k dispozici,

vyznačí se v příslušné části sloupcového diagramu datum bez záznamu

výkonnosti.(5) Pokud od vzniku nebo vytvoření účastnického fondu uplynul méně než

1 rok, uvede se upozornění na nedostatek údajů, které by účastníkovi

mohly poskytnout informace o historické výkonnosti účastnického fondu.(6) Pokud během období zobrazovaného ve sloupcovém diagramu podle

odstavce 1 nebo podle odstavce 4 došlo k podstatné změně investičních

cílů nebo způsobu investování účastnického fondu, které ovlivnily jeho

výkonnost, uvede se ve sloupcovém diagramu i období předcházející této

změně. Údaj vztahující se k tomuto období se doplní vysvětlivkou, že

dané výkonnosti bylo dosaženo za jiných okolností.(7) Sloupcový diagram je doplněn o upozornění, že se použité údaje

týkají minulosti a že výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem

budoucích výnosů.§ 9Zásady hospodaření s majetkem v účastnickém fonduZásady hospodaření s majetkem v účastnickém fondu obsahují zejménaa) vymezení účetního období,b) pravidla a lhůty pro oceňování majetku a závazků^14),c) pravidla pro výpočet aktuální hodnoty penzijní jednotky ad) pravidla pro připisování a odepisování penzijních jednotek.§ 10Informace o úplatě penzijní společnosti a dalších poplatcíchInformacemi o úplatě penzijní společnosti a dalších poplatcích jsoua) způsob určení a výše úplaty penzijní společnosti za obhospodařování

majetku ve fondu, včetně údaje o limitu podle § 60 odst. 3 zákona o

doplňkovém penzijním spoření,b) způsob určení a výše úplaty penzijní společnosti za zhodnocení

majetku ve fondu, údaje o limitu podle § 60 odst. 4 zákona o doplňkovém

penzijním spoření a údaje o dalších podmínkách pro nárok penzijní

společnosti na úplatu za zhodnocení majetku ve fondu podle § 60 odst. 5

a 6 zákona o doplňkovém penzijním spoření ac) informace o jednorázových poplatcích od účastníka, které může

penzijní společnost nárokovat podle § 61 zákona o doplňkovém penzijním

spoření.§ 11Informace o depozitáři účastnického fonduInformacemi o depozitáři účastnického fondu jsoua) identifikační údaje o osobě depozitáře^4),b) popis základních charakteristik činnosti depozitáře včetně vymezení

jeho odpovědnosti zejména za úschovu a kontrolu majetku ve fondu, a to

i v případě, kdy depozitář svěřil výkon této činnosti jiné osobě, a

popis rozsahu svěření této činnosti jiné osobě ac) údaje o osobách, kterým depozitář svěřil úschovu nebo kontrolu

majetku ve fondu.§ 12Informace o činnosti vykonávané prostřednictvím jiné osobyPokud penzijní společnost pověří jinou osobu výkonem obhospodařování

majetku v účastnickém fondu, nebo části majetku fondu, uvede tyto

informacea) údaje, jaká část majetku ve fondu se svěřuje do obhospodařování jiné

osobě, a bližší označení příslušné části majetku ve fondu,b) identifikační údaje o této jiné osobě ac) označení hlavních činností, které taková osoba vykonává.§ 13Další informace(1) Dalšími informacemi jsou informace o statutu účastnického fondu a

doplňující informace o účastnickém fondu.(2) Informacemi o statutu účastnického fondu jsoua) pravidla pro přijímání a změny statutu a způsob uveřejňování statutu

a jeho změn,b) upozornění, že vedle statutu účastnický fond uveřejňuje také sdělení

klíčových informací^15) a že údaje v něm uvedené musí být v souladu s

údaji obsaženými ve statutu,c) označení orgánu nebo osoby v rámci penzijní společnosti, do jejichž

působnosti náleží schvalování statutu a jeho změn, ad) datum podpisu platného znění statutu statutárním orgánem nebo členem

statutárního orgánu, s uvedením jeho jména, příjmení a funkce, kterou v

penzijní společnosti vykonává.(3) Doplňujícími informacemi o účastnickém fondu jsoua) informace o podmínkách, za kterých může být rozhodnuto o zrušení

účastnického fondu na žádost nebo z moci úřední nebo sloučení

účastnického fondu nebo převodu účastnického fondu, včetně lhůty, v

jaké budou účastníci informováni, a postupu při zrušení, sloučení fondu

nebo převodu fondu,b) upozornění na práva účastníků podle § 135 zákona o doplňkovém

penzijním spoření,c) uvedení kontaktního místa, kde je možné v případě potřeby získat

dodatečné informace (adresa, telefon, e-mailová adresa, adresa

internetových stránek),d) základní informace o daňovém režimu, který se vztahuje na účastnický

fond,e) způsob a četnost uveřejňování zpráv o hospodaření fondu,f) údaje o České národní bance jako orgánu dohledu podle § 141 odst. 1

zákona o doplňkovém penzijním spoření ag) upozornění účastníkům, že povolení k vytvoření fondu, výkon dohledu

a schválení statutu Českou národní bankou nejsou zárukou návratnosti

vložených prostředků nebo výkonnosti fondu, nemohou vyloučit možnost

porušení právních povinností či statutu penzijní společností,

depozitářem nebo jinou osobou a nezaručují, že případná škoda způsobená

takovým porušením bude nahrazena.§ 14Změny statutu nepodléhající předchozímu schválení Českou národní bankouZměny statutu účastnického fondu, které nepodléhají předchozímu

schválení Českou národní bankou, jsou změnya) základních informací o fondu podle § 4 písm. b) až e),b) informací o penzijní společnosti podle § 5 písm. b) až i),c) investičních cílů a způsobu investování podle § 6 odst. 2 písm. h) a

i),d) syntetického ukazatele podle § 7,e) sloupcového diagramu podle § 8,f) informací o depozitáři podle § 11 písm. a) a c),g) informací o činnosti vykonávané prostřednictvím jiné osoby podle §

12 písm. c),h) dalších informací podle § 13 odst. 2 písm. c) a d) a § 13 odst. 3

písm. c), d) a f),i) odkazů na právní předpisy vyvolané jejich změnami, za podmínek

uvedených v § 97 odst. 6 písm. c) zákona o doplňkovém penzijním

spoření, a změny dílčích údajů o osobách uvedených ve statutu, zejména

změna sídla, předmětu podnikání, úřední změna jména nebo příjmení, aj) dalších informací a údajů, které nejsou minimálními náležitostmi

statutu stanovenými touto vyhláškou.§ 15Náležitosti statutu důchodového fondu(1) Ustanovení § 2 až § 6 odst. 1 a 3 a § 7 až 14 se v případě

důchodového fondu použijí obdobně.(2) Pokud ustanovení této vyhlášky uvádía) zákon o doplňkovém penzijním spoření, rozumí se tím ve vztahu k

důchodovému fondu zákon o důchodovém spoření,b) účastníka doplňkového penzijního spoření, rozumí se tím ve vztahu k

důchodovému fondu účastník důchodového spoření.c) jednotku, rozumí se tím ve vztahu k důchodovému fondu důchodová

jednotka.(3) Informace o způsobu investování důchodového fondu obsahují podle

povahy příslušných aktiv, do kterých důchodový fond investuje,a) označení, zda se jedná o důchodový fond státních dluhopisů,

konzervativní důchodový fond, vyvážený důchodový fond nebo dynamický

důchodový fond,b) výčet nejpoužívanějších typů finančních derivátů^16), jejich

ekonomické charakteristiky a účel jejich použití; fond upozorní, že

jednotlivá rizika spojená s uvedenými investicemi jsou popsána v

rizikovém profilu fondu,c) údaj, zda fond provádí repo obchody nebo půjčuje cenné papíry,

podmínky výběru protistran těchto obchodů a charakteristiky cenných

papírů, které mohou být předmětem těchto obchodů,d) maximální limit otevřené pozice vztahující se k finančním

derivátům^17),e) maximální limit investic do investičních cenných papírů a nástrojů

peněžního trhu podle § 53 odst. 5 až 7 zákona o důchodovém spoření,

vydaných jednou osobou a označení jejich emitentů,f) maximální limit investic do cenných papírů kolektivního investování,g) druhy dluhopisů nebo obdobných cenných papírů představujících právo

na splacení dlužné částky podle kategorie jejich emitenta například

státní dluhopisy, komunální dluhopisy, dluhopisy emitované obchodními

společnostmi, váženou průměrnou splatnost dluhopisového portfolia a

požadavky na hodnocení kvality držených dluhopisů (rating),h) podrobnější údaje o způsobu investování, podle kterého bude fond

koncentrovat své investice v určitém hospodářském odvětví, státě či

regionu, jiné části trhu nebo určitém druhu aktiv,i) údaj o povinnosti důchodového fondu neinvestovat do investičních

cenných papírů vydaných obhospodařující penzijní společností nebo

osobou patřící do stejného koncernu jako tato penzijní společnost,j) údaj o povinnosti důchodového fondu nepoužít majetek ve fondu k

poskytnutí úvěru, půjčky, daru a zajištění závazku třetí osoby nebo

úhradě závazku, který nesouvisí s obhospodařováním důchodového fondu

podle § 57 odst. 2 zákona o důchodovém spoření,k) údaj o povinnosti důchodového fondu neprovádět nekryté prodeje podle

§ 57 odst. 3 zákona o důchodovém spoření al) podmínky, za kterých důchodový fond přijímá úvěry nebo půjčky, pokud

fond hodlá přijímat úvěry nebo půjčky podle § 57 odst. 1 zákona o

důchodovém spoření, včetně pravidel pro jejich zajištění.§ 16ÚčinnostTato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení s výjimkou ustanovení §

15, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.Guvernér:Ing. Singer, Ph.D., v. r.PřílohaZpůsob výpočtu syntetického ukazatele a související pravidla[K § 8 odst. 2]1. Výpočet syntetického ukazatele účastnického fondu vychází z

následujících kritériía) syntetický ukazatel je založen na volatilitě historické výkonnosti

fondu,b) historická výkonnost je počítána v týdenních, resp. měsíčních

intervalech alespoň po dobu posledních 5 let existence fondu,c) volatilita fondu se vypočítá a přepočte na roční bázi pomocí této

standardní metody:2. Na základě výpočtu syntetického ukazatele je účastnický fond zařazen

na stupnici pro syntetický ukazatel do příslušné kategorie, která

vyjadřuje rizikovost fondu:

+--------------------+---------------------------------------+

| Rizikovost fondu | Intervaly volatility |

| +-------------------+-------------------+

| | rovno/více než | méně než |

+--------------------+-------------------+-------------------+

| 1 | 0% | 0,5% |

| 2 | 0,5% | 2% |

| 3 | 2% | 5% |

| 4 | 5% | 10% |

| 5 | 10% | 15% |

| 6 | 15% | 25% |

| 7 | 25% | |

+--------------------+-------------------+-------------------+3. Změna zařazení účastnického fondu na stupnici pro syntetický

ukazatel se provede, pokuda) interval volatility fondu byl mimo příslušnou kategorii vyjadřující

rizikovost fondu na základě každého týdenního, resp. měsíčního

referenčního výpočtu volatility v průběhu posledních 4 měsíců,b) změna rizikovosti fondu je výsledkem rozhodnutí penzijní společnosti

o změně investičních cílů a způsobu investování účastnického fondu nebo

rizikového profilu účastnického fondu.4. Pokud volatilita účastnického fondu v průběhu posledních 4 měsíců

odpovídá na stupnici více skupinám rizikovosti, uvede se příslušná

kategorie, která koresponduje většině týdenních, resp. měsíčních

referenčních výpočtů volatility během posledních 4 měsíců.5. Účastnický fond, který pro výpočet syntetického ukazatele nemá

dostatek dat o své historické výkonnosti,a) použije dostupná relevantní data o své historické výkonnosti,b) určí charakteristické referenční portfolio na základě jeho

investičních cílů a způsobu investování,c) spočítá historickou výkonnost charakteristického modelu portfolia od

počátku období vyžadovaného podle bodu 1 písm. a) až do data, ke

kterému fond disponuje daty o své historické výkonnosti a spojí veškerá

tato data, aby byl splněn požadavek objemu dat za nejméně posledních 5

let existence fondu a odhadne roční volatilitu fondu pomocí standardní

metody podle bodu 1 písm. c).1) § 95 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.2) § 96 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb.3) § 2 písm. e) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých

zákonů (zákon o auditorech), ve znění zákona č. 227/2009 Sb. a zákona

č. 139/2011 Sb.4) § 3 písm. f) zákona č. 427/2011 Sb.5) § 100 odst. 2 písm. f) a g) zákona č. 427/2011 Sb.6) § 102 odst. 2 zákona č. 427/2011 Sb.7) § 100 odst. 2 písm. a) zákona č. 427/2011 Sb.8) § 100 odst. 2 písm. h) zákona č. 427/2011 Sb.9) § 100 odst. 2 písm. b) zákona č. 427/2011 Sb.10) § 153 zákona č. 427/2011 Sb.11) § 111 zákona č. 427/2011 Sb.12) § 69 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb.13) § 69 odst. 2 zákona č. 427/2011 Sb.14) § 115 zákona č. 427/2011 Sb.15) § 134 a 135 zákona č. 427/2011 Sb.16) § 48 odst. 2 písm. c) a § 49 odst. 2 písm. c) zákona č. 426/2011

Sb., o důchodovém spoření.17) 52 odst. 2 zákona č. 426/2011 Sb.

Related Laws