opatření k úpravě mimořádných poměrů způsobených válkou


Published: 1920

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
337/1920 Sb.Zákonze dne 15. dubna 19210,kterým se vláda zmocňuje činiti opatření k úpravě mimořádných poměrů

způsobených válkou.Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto

zákoně:§ 1.Vláda se zmocňuje, aby pro úpravu mimořádných hospodářských nebo

zdravotních poměrů, způsobených válkou, použila cesty nařizovací, kde

by jinak bylo třeba zákona, když do toho jeví nutná potřeba a když by

průtah, spojený s předložením věci sboru zákonodárnému, byl věci na

újmu.Zmocnění toto nevztahuje se však na úpravu poměrů ústavních a

politických vůbec a poměrů finančních, pokud se ukládají státní

pokladně trvalá břemena nebo jednotlivci jsou zatěžováni veřejnými

dávkami, a dále na úpravu příslušnosti trestních soudů.Vládním nařízením může býti uložena i obcím povinnost, aby zároveň

spolupůsobily při jeho provádění.§ 2.Přestupky nařízení, vydaných podle tohoto zákona, trestají politické

úřady, na území dříve uherském administrativní policejní vrchnosti, a

to peněžitou pokutou až do 20.000 Kč - při nedobytnosti budiž uloženo

vězení, trvající však nejvýše 6 měsíců - nebo tresty na svobodě do 6

měsíců, dále propadnutím předmětů, na něž se trestní čin vztahuje, a

konečně ztrátou živnostenských oprávnění. Tyto tresty mohou býti

uloženy též současně; trest na svobodě spolu s náhradním trestem za

nedobytnou pokutu nesmí činiti více než jeden rok.§ 3.Vládní nařízení vydaná podle tohoto zákona musí býti předložena

Národnímu shromáždění nebo, nezasedá-li, Stálému výboru podle § 54

ústavní listiny se žádostí za dodatečné schválení, a to do osmi dnů ode

dne vyhlášení, jinak pozbývají platnosti od té doby, do kdy nejpozději

měla býti předložena. Rovněž pozbývají platnosti, když některá sněmovna

nebo Stálý výbor podle § 54 ústavní listiny výslovně odepře je

schváliti, a to od té doby, kdy usnesení se stalo. Vláda jest povinna

uveřejniti bez odkladu ve Sbírce zákonů a nařízení vyhlášku o tom, že

nařízení pozbylo platnosti.§ 4.Nařízení, vydaná vládou republiky Československé podle zákona ze dne

24. července 1917, č. 307 ř. z., platí pro celé území republiky

Československé, pokud není v nich výslovně ustanoveno jinak, nebo pokud

neodporují nařízením, která platila pro území Československé republiky

ležící mimo Čechy, Moravu a Slezsko před jejich vydáním a výslovně

nebyla zrušena.Sazby trestní, stanovené v nařízeních dosud vydaných, zůstávají v

platnosti.§ 5.Vláda se pověřuje, aby provedla tento zákon, jenž nabývá ihned

účinnosti.Vláda se zmocňuje, aby zrušila kterékoliv daní nařízení, vydané dosud k

úpravě mimořádných poměrů způsobených válkou.T. G. Masaryk v. r.Tusar v. r.Švehla v. r.Sonntág v. r.,jako ministr financí a správce ministerstva pro zásobování lidu.Dr. Beneš v. r.Dr. Veselý v. r.Habrman v. r.Staněk v. r.Hampl v. r.Prášek v. r.Klofáč v. r.Dr. Šrobár v. r.Dr. Heidler v. r.Dr. Winter v. r.Dr. Hodža v. r.Dr. Franke v. r.