o provedení některých ustanovení plemenářského zákona


Published: 2006

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Get a Day Pass for only USD$49.99.
448/2006 Sb.VYHLÁŠKAze dne 1. září 2006o provedení některých ustanovení plemenářského zákonaZměna: 57/2011 Sb.Změna: 64/2013 Sb.Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 33 zákona č. 154/2000 Sb., o

šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně

některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č.

130/2006 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 3 odst. 1, § 5 odst. 1,

§ 6 odst. 9, § 7 odst. 9, § 9 odst. 4, § 10 odst. 3, § 11 odst. 5, § 12

odst. 8, § 15 odst. 5, § 16 odst. 2, § 17 odst. 5, § 18 odst. 3, § 19

odst. 3 a § 21 odst. 10 zákona:§ 1Tato vyhláška^1) zapracovává příslušné předpisy Evropských

společenství^2) a upravuje podrobnosti šlechtění a plemenitby skotu,

buvolů, koní, oslů, prasat, ovcí, koz, drůbeže, plemenných ryb a včel.§ 2Vzory žádostí o udělení souhlasu k výkonu odborných činností uvedených

v § 7, § 11 odst. 4, § 12 a 17 zákona(K § 3 odst. 1 zákona)Vzory žádostí o udělení souhlasu k výkonu odborných činností podle § 7,

§ 11 odst. 4, § 12 a 17 zákona jsou uvedeny v příloze č. 1 k této

vyhlášce.§ 3Vzor žádosti o uznání chovatelského sdružení(K § 5 odst. 1 zákona)Vzor žádosti o uznání chovatelského sdružení je uveden v příloze č. 2 k

této vyhlášce.§ 4Vzor žádosti o uznání osoby jako chovatelského podniku prasat(K § 6 odst. 9 zákona)Vzor žádosti o uznání osoby jako chovatelského podniku prasat je uveden

v příloze č. 3 k této vyhlášce.§ 5Technické podrobnosti obsahu řádu chovného registru(K § 6 odst. 9 zákona)Řád chovného registru obsahujea) způsob vedení záznamů o původu a výsledcích testování a posuzování

chovaných prasat,b) způsob vedení záznamů o původu inseminačních dávek, embryí,

vaječných buněk,c) vzor dokladu o původu zvířat, inseminačních dávek, embryí, vaječných

buněk a způsob jeho vydávání,d) způsob označení zvířat, inseminačních dávek, embryí, obalů vaječných

buněk,e) způsob vedení evidence a předávání údajů pověřené osobě,f) formu vedení chovného registru,g) způsob členění chovného registru.§ 6Obecné ustanovení o testování(K § 7 odst. 9 zákona)K provádění testování a posuzování a zjišťování údajů s tím

souvisejících se používá takové technické vybavení, jímž lze tuto

činnost zajistit v souladu s postupy stanovenými ve šlechtitelských

programech jednotlivých plemen.Testování a posuzování skotu a buvolů(K § 7 odst. 9 zákona)(1) Požadavky na obsah záznamů vedených oprávněnými osobami a chovateli

jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce, část A.(2) Oprávněné osoby předávají záznamy pověřené osobě způsobem

stanoveným v příloze č. 4 k této vyhlášce, část A.§ 7Testování a posuzování koní a oslů(K § 7 odst. 9 zákona)(1) Požadavky na obsah záznamů o výsledcích testování a posuzování koní

a oslů jsou uvedeny v jednotlivých šlechtitelských programech uznaných

chovatelských sdružení.(2) Jsou-li součástí testování a posuzování antidopingové testy na

průkaz dopingových látek a výsledek těchto testů je pozitivní, výsledek

výkonnostní zkoušky se nezahrne do hodnocení zvířete.(3) Uznaná chovatelská sdružení a oprávněné osoby předávají záznamy

pověřené osobě průběžně, nejpozději však do 31. ledna následujícího

kalendářního roku.(4) Uznaná chovatelská sdružení a oprávněné osoby předávají pověřené

osobě seznam soutěží uvedený v § 7 odst. 6 zákona vždy do 31. ledna

kalendářního roku, za který je seznam soutěží předáván.§ 8Testování a posuzování prasat(K § 7 odst. 9 zákona)(1) Požadavky na obsah záznamů vedených oprávněnými osobami a chovateli

jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce, část B.(2) Oprávněné osoby předávají záznamy pověřené osobě způsobem

stanoveným v příloze č. 4 k této vyhlášce, část B.§ 9Testování a posuzování ovcí a koz(K § 7 odst. 9 zákona)(1) Požadavky na obsah záznamů vedených oprávněnými osobami a chovateli

jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce, část C.(2) Oprávněné osoby předávají záznamy pověřené osobě způsobem

stanoveným v příloze č. 4 k této vyhlášce, část C.§ 10Testování a posuzování drůbeže(K § 7 odst. 9 zákona)(1) Požadavky na obsah záznamů vedených oprávněnými osobami a chovateli

jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce, část D.(2) Oprávněné osoby předávají záznamy pověřené osobě způsobem

stanoveným v příloze č. 4 k této vyhlášce, část D.§ 11Testování a posuzování plemenných ryb(K § 7 odst. 9 zákona)(1) Požadavky na obsah záznamů o výsledcích testování a posuzování

plemenných ryb jsou uvedeny v jednotlivých šlechtitelských programech

uznaných chovatelských sdružení.(2) Uznaná chovatelská sdružení a oprávněné osoby předávají záznamy

pověřené osobě průběžně, nejpozději však do 28. února následujícího

kalendářního roku.(3) Pověřená osoba v součinnosti s uznaným chovatelským sdružením

zveřejňuje výsledky testování a posuzování ryb vždy při zařazení nové

generace plemeníků.§ 12Testování a posuzování včel(K § 7 odst. 9 zákona)Požadavky na obsah záznamů vedených oprávněnými osobami a chovateli

jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce, část E.§ 13Forma a členění plemenné knihy(K § 9 odst. 4 zákona)(1) Plemenná kniha se vede formou počítačové databáze nebo písemnou

formou.(2) Do hlavního oddílu plemenné knihy se zapisují samčí a samičí

zvířata a jejich potomstvo, pokuda) jejich rodiče a nejméně prarodiče jsou zapsáni do plemenné knihy

stejného plemene nebo do plemenné knihy stejného plemene vedené v

zahraničí, popřípadě byli zapsáni do plemenné knihy jiných plemen podle

šlechtitelského programu příslušného uznaného chovatelského sdružení,b) mají doložen původ.(3) Plemenná kniha se pro skot a buvoly vede v členění stanoveném

předpisem Evropských společenství^3).(4) Plemenná kniha se pro koně a osly vede v členění stanoveném

předpisem Evropských společenství^4).(5) Plemenná kniha se pro prasata vede v členění stanoveném předpisem

Evropských společenství^5).(6) Plemenná kniha se pro ovce a kozy vede v členění stanoveném

předpisem Evropských společenství^6).§ 14Požadavky na obsah řádu plemenné knihy(K § 9 odst. 4 zákona)(1) Řád plemenné knihy obsahujea) formu vedení plemenné knihy,b) způsob členění plemenné knihy,c) podmínky pro registraci chovů v plemenné knize, s výjimkou řádů

plemenných knih koní,d) požadavky na zápis zvířat a jejich potomstva do jednotlivých oddílů

a oddělení plemenné knihy,e) způsob identifikace plemenných zvířat,f) podmínky pro vystavování potvrzení o původu plemenných zvířat a

způsob jejich vystavování,g) orgány plemenné knihy,h) způsob financování plemenné knihy.(2) Řád plemenné knihy pro jednotlivá plemena koní obsahuje také

podmínky stanovené v původní plemenné knize vedené pro příslušné

plemeno v zahraničí.§ 15Požadavky na obsah řádu plemenářské evidence drůbeže(K § 10 odst. 3 zákona)Řád plemenářské evidence drůbeže obsahujea) záznamy o původu jednotlivých plemenných zvířat,b) záznamy o reprodukci a užitkovosti,c) jde-li o užitkové typy šlechtěné drůbeže,1. záznamy o původu prarodičovských a rodičovských hejn,2. záznamy o počtu drůbeže v kmenech a počtu drůbeže zařazené do

individuální kontroly snášky,3. záznamy o počtu rodokmenově vylíhnutých a označených mláďat

zastavených do plemenného odchovu.§ 16Požadavky na obsah řádu plemenářské evidence plemenných ryb(K § 10 odst. 3 zákona)Řád plemenářské evidence plemenných ryb obsahuje údaje uvedené v

příloze č. 5 k této vyhlášce, část A.§ 17Požadavky na obsah řádu plemenářské evidence včel(K § 10 odst. 3 zákona)Řád plemenářské evidence včel obsahuje údaje uvedené v příloze č. 5 k

této vyhlášce, část B.§ 18Požadavky na obsah potvrzení o původu plemenných zvířat(K § 11 odst. 5 zákona)(1) Potvrzení o původu skotu a buvolů obsahuje údaje stanovené

předpisem Evropských společenství^7).(2) Potvrzení o původu ovcí a koz obsahuje údaje stanovené předpisem

Evropských společenství^8).(3) Potvrzení o původu prasat a doklad o původu prasat obsahuje údaje

stanovené předpisem Evropských společenství^9).(4) Potvrzení o původu koní, oslů a ryb obsahujea) název a sídlo osoby, která vede plemennou knihu nebo plemenářskou

evidenci příslušného plemene,b) registrační číslo plemenného zvířete v plemenné knize nebo v

plemenářské evidenci,c) způsob identifikace,d) identifikační číslo plemenného zvířete,e) datum narození plemenného zvířete, u ryb datum vykulení, datum

výtěru a diagnostické znaky,f) plemeno, popřípadě linii nebo populaci,g) pohlaví plemenného zvířete,h) jméno, popřípadě jména, příjmení a trvalý pobyt nebo název a sídlo

chovatele, v jehož chovu se plemenné zvíře narodilo,i) jméno, popřípadě jména, příjmení a trvalý pobyt nebo název a sídlo

majitele; to neplatí pro koně s výjimkou anglického plnokrevníka a

klusáka,j) oboustranný původ nejméně do 2 generací předků, není-li řádem

plemenné knihy stanoveno jinak,k) datum vystavení potvrzení o původu,l) podpis osoby oprávněné jednat jménem uznaného chovatelského

sdružení, které potvrzení o původu vydalo, popřípadě jeho razítko.(5) U anglického plnokrevníka se za potvrzení o původu považuje průkaz

koně, pokud splňuje požadavky na obsah potvrzení o původu uvedené v

odstavci 4.(6) Potvrzení o původu plemenné drůbeže obsahuje a) druh plemenné

drůbeže,b) evidenční číslo plemenného zvířete v plemenářské evidenci,c) datum vylíhnutí,d) pohlaví zvířete,e) jméno, popřípadě jména, příjmení a trvalý pobyt nebo název a sídlo

chovatele,f) jméno, popřípadě jména, příjmení a trvalý pobyt nebo název a sídlo

majitele,g) původ ze strany otce do 3 generací předků, ze strany matky do 2

generací po linii otců,h) datum vystavení potvrzení o původu,i) podpis osoby oprávněné jednat jménem uznaného chovatelského

sdružení, které potvrzení o původu vydalo, popřípadě jeho razítko.(7) Potvrzení o původu matky včel obsahujea) úplné evidenční číslo matky,b) název chovu,c) stupeň chovu,d) datum vylíhnutí matky,e) datum expedice,f) identifikační označení matky, kterými je barva a číslo značky.§ 19Osvědčení o původu hejna(K § 11 odst. 5 zákona)(1) Osvědčení o původu hejna obsahujea) jméno, popřípadě jména, příjmení a trvalý pobyt nebo název a sídlo

chovatele, který realizuje plemenitbu šlechtitelského programu, z jehož

chovu násadová vejce nebo plemenná drůbež pochází,b) způsob identifikace násadových vajec nebo plemenné drůbeže,c) počet násadových vajec nebo počet plemenné drůbeže podle pohlaví,d) stáří násadových vajec, věk plemenné drůbeže v den vystavení

osvědčení o původu hejna,e) název a označení násadových vajec nebo plemenné drůbeže,f) stupeň množení násadových vajec nebo plemenné drůbeže,g) příjmení, jméno a trvalý pobyt nebo název a sídlo chovatele,h) registrační číslo hospodářství a kód katastrálního území, kde je

drůbež chována,i) datum vystavení osvědčení o původu,j) podpis osoby oprávněné jednat jménem uznaného chovatelského

sdružení, které potvrzení o původu vydalo, popřípadě jeho razítko.(2) Osvědčení o původu hejna užitkových typů šlechtěné drůbeže se

vydává na jednu kombinaci křížení pro celé hejno.§ 20Podrobnosti o údajích na osvědčení o původu hejna pro chovy drůbeže

přemístěné z členských zemí Evropské unie nebo dovezené ze třetích zemí(K § 11 odst. 5 zákona)Osvědčení o původu hejna pro chovy drůbeže přemístěné z členských zemí

Evropské unie nebo dovezené ze třetích zemí obsahujea) jméno, popřípadě jména, příjmení a trvalý pobyt nebo název a sídlo

chovatele, který realizuje plemenitbu šlechtitelského programu, z jehož

chovu násadová vejce nebo plemenná drůbež pochází,b) zemi původu,c) doklad identifikace násadových vajec nebo plemenné drůbeže vystavený

v zemi původu,d) počet násadových vajec nebo počet plemenné drůbeže podle pohlaví,e) věk plemenné drůbeže v den vystavení osvědčení o původu,f) název a označení násadových vajec nebo plemenné drůbeže,g) stupeň množení násadových vajec nebo plemenné drůbeže,h) název výstupního produktu z daného stupně množení,i) příjmení, jméno a trvalý pobyt nebo název, sídlo a identifikační

číslo chovatele, bylo-li přiděleno,j) registrační číslo hospodářství, kde je drůbež chována,k) datum vystavení osvědčení o původu,l) podpis oprávněné osoby, která osvědčení o původu vydala, popřípadě

její razítko.§ 21Podrobnosti o údajích na osvědčení o ověření původu a stanovení

genetického typu(K § 12 odst. 8 zákona)(1) Osvědčení o ověření původu a osvědčení o stanovení genetického typu

obsahujea) laboratorní číslo, pod kterým je plemenné zvíře vedeno v databázi

oprávněné osoby,b) identifikační číslo testovaného zvířete, jméno, je-li známo,

plemeno, rok narození, pohlaví,c) identifikaci rodičů u koní vždy, u ostatních druhů zvířat v případě,

že se jedná o ověření původu, jejich jméno, je-li známo, plemeno,d) zdroj DNA, kterým se rozumí biologický materiál, ze kterého byla DNA

získána,e) datum ověření původu nebo stanovení genetického typu,f) výsledek ověření původu nebo stanovení genetického typu.(2) Výsledek ověření původu nebo stanovení genetického typu se

vyjadřuje slovya) "původ souhlasí s uvedenými rodiči", pokud kombinace genetických

typů rodičů je kompatibilní s genetickým typem potomka,b) "původ nesouhlasí s uvedenými rodiči", pokud kombinace genetických

typů rodičů je nekompatibilní s genetickým typem potomka, a to1. "původ nesouhlasí s uvedenými rodiči - nesouhlasí otec",2. "původ nesouhlasí s uvedenými rodiči - nesouhlasí matka",3. "původ nesouhlasí s uvedenými rodiči - nesouhlasí oba rodiče", nebo4. "původ nesouhlasí s uvedenými rodiči - nelze určit, který z rodičů

nesouhlasí",c) "původ souhlasí s otcem uvedeným na prvním místě za předpokladu

správné matky", pokud bylo udáno více možných otců a všichni byli

vyloučeni až na jednoho, který se uvede na prvním místě,d) "původ nelze ověřit", pokud není k dispozici genetický typ jednoho

nebo obou rodičů (u plemenných ryb rodičovských hejn) a nebo z více

udaných možných otců, nelze vyloučit dva a více otců, neboe) "základní testace" potvrzení, že genetický typ zvířete, u plemenných

ryb testovaného hejna, byl zahrnut do databáze genetických typů

vedených oprávněnou osobou s cílem umožnit ověření původu jeho potomků.§ 22Podrobnosti vedení ústředního registru plemeníků(K § 15 odst. 5 zákona)Údaje evidované v ústředním registru plemeníků jsou uvedeny v příloze

č. 6 k této vyhlášce.§ 23Podrobnosti vedení provozních záznamů a předávání těchto záznamů

pověřené osobě(K § 16 odst. 2 zákona)Požadavky na obsah provozních záznamů vedených na inseminační stanici a

jejich předávání pověřené osobě jsou uvedeny v příloze č. 7 k této

vyhlášce.§ 24Podrobnosti vedení záznamů o inseminaci a podrobnosti předávání těchto

záznamů chovateli a pověřené osobě(K § 17 odst. 5 zákona)Požadavky na obsah záznamů o provádění inseminace a podrobnosti

předávání těchto záznamů pověřené osobě jsou uvedeny v příloze č. 8 k

této vyhlášce.§ 25Technická pomoc pro zabezpečení řádného a bezpečného provádění

inseminace(K § 17 odst. 5 zákona)Pro řádné a bezpečné vyšetření plemenice a provádění inseminace

chovatel zabezpečía) pro osobu oprávněnou k provádění inseminace1. oddělený prostor zejména pro uložení pomůcek nebo oděvů,2. zdroj teplé vody,3. doklad pro záznamy o inseminaci,b) oddělení plemenic od stáda při volném nebo skupinovém ustájení,c) fixaci plemenic při inseminaci,d) na požádání pomoc při inseminaci a vyšetření plemenice.§ 26Podrobnosti provozních záznamů o získávání a vpravování embryí a

vaječných buněk, podrobnosti předávání těchto záznamů chovateli a

pověřené osobě(K § 18 odst. 3 zákona)(1) Požadavky na obsah provozních záznamů o získávání a vpravování

embryí a vaječných buněk jsou uvedeny v příloze č. 9 k této vyhlášce.(2) Rozsah a způsob předávání provozních záznamů o získávání a

vpravování embryí a vaječných buněk chovateli a pověřené osobě je

uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce.§ 27Technická pomoc pro zabezpečení řádného a bezpečného provádění přenosu

embryí(K § 18 odst. 3 zákona)K zajištění řádného a bezpečného provádění přenosu embryí chovatel

zabezpečía) pro získávání embryí1. oddělený prostor zejména pro uložení pomůcek nebo oděvů,2. zdroj teplé vody,3. místo k výplachu dárkyně,4. místnost k hodnocení, zpracování a ošetření embryí,5. fixaci dárkyň při výplachu,6. na požádání pomoc při získávání embryí,b) pro přenos embryí1. oddělený prostor zejména pro uložení pomůcek nebo oděvů,2. oddělení příjemkyň od stáda při volném nebo skupinovém ustájení,3. zdroj teplé vody,4. doklad pro záznamy o přenosu embryí,5. fixaci příjemkyň při přenosu embryí,6. na požádání pomoc při přenosu embryí.§ 28Podrobnosti vedení záznamů o provádění přirozené plemenitby(K § 19 odst. 3 zákona)(1) V chovu skotu hlásí chovatel zapuštění býkem na formuláři

"Inseminační výkaz" uvedeném v příloze č. 8 k této vyhlášce, část A.(2) Pokud není známo přesné datum zapuštění býkem, ohlásí chovatel toto

zapuštění na formuláři "Hlášení o působnosti býka v přirozené

plemenitbě", které zasílá pověřené osobě do jednoho měsíce po skončení

působení býka v přirozené plemenitbě, s vyznačením začátku a konce

tohoto období.(3) V chovu koní nebo oslů je rozsah záznamů a způsob jejich předávání

uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce.(4) V chovu prasat s kontrolou užitkovosti hlásí chovatel pověřené

osobě zapuštění kancem na formuláři "Inseminační výkaz" uvedeném v

příloze č. 8 k této vyhlášce, část C.(5) V chovu ovcí nebo koz přejímá, zpracovává a vyhodnocuje údaje o

přirozené plemenitbě pověřená osoba pouze na základě žádosti chovatele.§ 29Technické podrobnosti průvodního listu dováženého spermatu, embryí,

vaječných buněk a plemenného materiálu ryb a včel(K § 21 odst. 10 zákona)(1) Průvodní list dováženého spermatu, embryí a vaječných buněk se

vystavuje pro každého odběratele samostatně.(2) Průvodní list dováženého spermatu, embryí a vaječných buněk

obsahuje údaje stanovené předpisem Evropských společenství^7),^8),^9).(3) Průvodní list dováženého plemenného materiálu ryb obsahujea) příjmení, jméno, popřípadě jména, a trvalý pobyt nebo název a sídlo

prodávajícího,b) příjmení, jméno, popřípadě jména, a trvalý pobyt nebo název a sídlo

kupujícího,c) druh ryby,d) plemeno, linie, populace,e) počet kusů,f) skupinové nebo individuální označení ryb,g) datum odběru,h) datum a místo vystavení průvodního listu,i) jméno a příjmení a podpis osoby, která průvodní list vystavila.(4) Průvodní list dováženého plemenného materiálu včel obsahuje

potvrzení o plemenné příslušnosti dováženého plemenného materiálu včel

a osvědčení o zdravotním stavu chovu.§ 30Technické podrobnosti identifikace spermatu, embryí a vaječných buněk(K § 21 odst. 10 zákona)Obaly embryí a vaječných buněk se označují tak, aby bylo možno

identifikovat dárkyni a otce embrya, plemeno, kód střediska pro přenos

embryí, datum získání a počet embryí v obalu.§ 31Technické podrobnosti vedení záznamů o uvádění do oběhu plemenných

zvířat, spermatu, embryí, vaječných buněk, násadových vajec drůbeže a

plemenného materiálu ryb a technické podrobnosti jejich předávání

pověřené osobě(K § 21 odst. 10 zákona)(1) Záznamy o uvádění do oběhu plemenných zvířat, spermatu, embryí,

vaječných buněk a včel obsahují údaje uvedené v průvodních listech.(2) Záznamy o uvádění do oběhu plemenné drůbeže a násadových vajec

obsahujía) stupeň množení,b) počet prodaných nebo nakoupených zvířat nebo násadových vajec,c) název genotypu,d) údaj o zemi původu.(3) Záznamy o uvádění do oběhu spermatu mimo inseminační stanici

obsahujía) datum odběru,b) počet inseminačních dávek,c) značku a číslo ústředního registru plemeníka v případě uvádění do

oběhu v České republice.(4) Záznamy o uvádění do oběhu plemenných ryb, jejich plůdku a násad a

plemenného materiálu obsahujía) příjmení, jméno, popřípadě jména, a trvalý pobyt nebo název a sídlo

prodávajícího,b) příjmení, jméno, popřípadě jména, a trvalý pobyt nebo název a sídlo

kupujícího,c) druh ryby,d) plemeno, linii, populaci,e) věkovou kategorii,f) počet kusů,g) pohlaví, je-li stanovitelné,h) skupinové nebo individuální označení ryb,i) datum odběru.§ 32Technické podrobnosti označení obalů spermatu, embryí, vaječných buněk,

násadových vajec a plemenného materiálu ryb a včel(K § 21 odst. 10 zákona)(1) Obaly spermatu skotu, koní, prasat, ovcí a koz a obaly embryí jsou

označeny způsobem uvedeným v příloze č. 11 k této vyhlášce. Na obalech

dovážených inseminačních dávek se nevyžaduje číslo ústředního registru

plemeníků.(2) Obaly nebo kontejnery násadových vajec drůbeže obsahující pouze

vejce stejného druhu, kategorie a typu drůbeže a pocházející z jednoho

chovu se označují jménem, názvem nebo kódem chovu, ze kterého násadová

vejce pocházejí, a nápisem "násadová vejce". Pro účely vývozu jsou

kromě těchto údajů obaly označeny informací o druhu drůbeže, ze kterého

vejce pocházejí, příjmením, jménem a místem trvalého pobytu nebo názvem

a sídlem chovatele. Označení na obalu je provedeno nesmazatelnou barvou

s výškou písmen a číslic nejméně 20 mm, šířkou 10 mm a tloušťkou písma

alespoň 1 mm.(3) Násadová vejce drůbeže jsou individuálně označena registračním

číslem hospodářství nesmazatelnou barvou s výškou písmen a číslic

nejméně 2 mm a šířkou 1 mm.(4) Obaly inseminačních dávek rybího spermatu nebo dávek gamet obsahujía) datum odběru gamet,b) druh, plemeno a linii,c) populaci,d) identifikaci mlíčáka nebo jikernačky,e) objem dávky gamet,f) příjmení, jméno, popřípadě jména, a trvalý pobyt nebo název a sídlo

chovatele.(5) Obaly dávek jiker ve stadiu očních bodů a rozplavaného plůdku

obsahujía) datum výtěru,b) druh, plemeno a linii,c) populaci,d) identifikační čísla rodičů,e) počet jiker ve stadiu očních bodů nebo rozplavaného plůdku,f) příjmení, jméno a trvalý pobyt nebo název a sídlo chovatele.§ 33Zrušovací ustanoveníZrušuje se:1. Vyhláška č. 471/2000 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci

hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů

(plemenářský zákon).2. Vyhláška č. 326/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 471/2000 Sb.,

kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 154/2000 Sb., o

šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně

některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon).3. Vyhláška č. 475/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 471/2000 Sb.,

kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 154/2000 Sb., o

šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně

některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění vyhlášky

č. 326/2003 Sb.§ 34ÚčinnostTato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2006.Ministr:Ing. Mládek, CSc. v. r.Příl.1A. Žádost o udělení souhlasu k výkonu odborných činností podle § 7

zákonaB. Žádost o udělení souhlasu k výkonu odborných činností podle § 11

odst. 4 zákonaC. Žádost o udělení souhlasu k výkonu odborných činností podle § 12

zákonaV příloze č. 1 v části C se slovo „stanoví“ nahrazuje slovem

„stanovení“.D. Žádost o udělení souhlasu k výkonu odborných činností podle § 17

zákonaV příloze č. 1 na konci textu části D poznámka zní:„Poznámka: Žádost o udělení souhlasu se podává na každou odbornou

činnost a na každý druh vyjmenovaných hospodářských zvířat samostatně.

Na ovce a kozy je možné podat jednu žádost o udělení souhlasu.“Příl.2"Vzor" Žádost o uznání chovatelského sdruženíPříl.3"Vzor" Žádost o uznání osoby jako chovatelského podniku prasatPříl.4Testování a posuzováníA. SKOT A BUVOLIZáznamy vedené oprávněnými osobami a chovateli při testování a

posuzováníTabulka č. 1

------------------------------------------------------------------

A. Chovatel zjišťuje, eviduje a předává oprávněné osobě tyto

údaje:1. identifikační číslo zvířete

2. datum zaprahnutí plemenice (u plemen kombinovaných a

mléčných typů)

3. datum a důvod vyřazení zvířete

------------------------------------------------------------------

B. Oprávněná osoba zjišťuje a eviduje tyto údaje:1. Pro účely 1.1 identifikační číslo plemenice

provádění kontroly 1.2 datum provedené kontroly a dobu

mléčné užitkovosti od předchozího dojení

1.3 pořadí laktace

1.4 množství nadojeného mléka při

kontrole v kg

1.5 číslo odebraného vzorku

2. Pro účely provádění 2.1 identifikační číslo plemenice

rozborů mléka 2.2 obsah bílkovin, tuku a laktózy

2.3 další ukazatele kvality mléka

3. Pro účely 3.1 identifikační číslo plemenice

provádění zkoušky 3.2 datum zkoušky

dojitelnosti 3.3 množství nadojeného mléka při

kontrole

3.4 dobu od počátku do ukončení

dojení4. Pro účely popisu a 4.1 identifikační číslo plemenice

hodnocení 4.2 datum provedení popisu a

zevnějšku hodnocení

4.3 pořadí laktace

4.4 tělesné rozměry

4.5 bodové ohodnocení jednotlivých

znaků a souhrnné charakteristiky

------------------------------------------------------------------

Předávání záznamů pověřené osoběOprávněné osoby předávají správné a úplné záznamy zjištěné při

testování a posuzování skotu a evidované chovatelem a oprávněnou osobou

písemně nebo pomocí elektronických médií pověřené osobě.Doklad o výběru býka obsahujeTabulka č. 2

------------------------------------------------------------------

1. identifikační údaje býka

2. datum narození býka

3. datum a místo výběru býka

4. údaje o původu býka

5. jméno, popřípadě jména, příjmení a trvalý pobyt nebo název

a sídlo chovatele

6. jméno, popřípadě jména, příjmení a trvalý pobyt nebo název

a sídlo majitele

7. údaje o hmotnosti a zevnějšku býka, popřípadě hodnocení

růstové schopnosti

8. výsledek výběru, v případě kladného výsledku určení pro

inseminaci a přirozenou plemenitbu nebo pro přirozenou

plemenitbu

9. jméno a podpis hodnotitele

------------------------------------------------------------------B. PRASATAPři zařazení zvířete ze šlechtitelského chovu do ústřední evidence je

mu současně přidělenoregistrační číslo zvířete

, kterým je identifikováno při odhadu plemenné hodnoty.Záznamy vedené oprávněnými osobami a chovateli při testování a

posuzováníTabulka č. 3

------------------------------------------------------------------

A. Chovatel zjišťuje a eviduje tyto údaje:1. identifikační číslo a datum narození zvířete

2. ústřední registr kance

3. datum zapuštění a oprasení prasnice

4. počet všech a z toho živě narozených selat

5. identifikační čísla plemenných prasat v odchovu

6. datum vyřazení zvířete z chovu

------------------------------------------------------------------

B. Oprávněná osoba zjišťuje a eviduje tyto údaje:1. pro účely zařazení 1.1. identifikační číslo prasnice,

kance a plemenice do datum nákupu (zařazení do chovu),

kontroly užitkovosti plemeno, původ

1.2. identifikační číslo kance, číslo

linie a označení kance v ústředním

registru plemeníků, datum nákupu

(zařazení do chovu), plemeno, původ

1.3. výsledky dosažené při testování a

posuzování rodičů a vlastní

užitkovosti

1.4. výsledky hodnocení zevnějšku před

zařazením kance do plemenitby2. pro účely kontroly 2.1. pořadí vrhu

reprodukčních 2.2. počet všech a z toho živě

vlastností narozených selat podle pohlaví

2.3. identifikační čísla selat ve vrhu

2.4. počet struků narozených selat

2.5. počet a identifikační čísla

dochovaných selat od 18 do 24 dní

věku3. pro účely evidence 3.1. čísla selat určených k odchovu

potomstva podle pohlaví

3.2. výsledky testování a posuzování

výkrmových vlastností a masné

užitkovosti v polních testech

3.3. hodnocení zevnějšku odchovávaných

prasat

3.4. údaje o prodeji kanečků a

prasniček z chovu

3.5. vyřazení zvířat z odchovu4. pro účely testování 4.1. identifikační číslo zvířat

a posuzování 4.2. věk a hmotnost na začátku testu a

výkrmových při ukončení testu

vlastností 4.3. průměrný denní přírůstek od

unifikovaným narození do začátku testu

polním testem a do konce testu, přírůstek v testu

4.4. evidence spotřeby krmiva (podle

šlechtitelského programu)

4.5. výsledky ultrazvukového měření

masné užitkovosti

------------------------------------------------------------------Záznamy vedené chovateli a oprávněnými osobami při kontrole užitkovostiVstupní doklady v chovech s kontrolou užitkovosti obsahují

identifikační údaje ve formě přidělených čísel chovatele a chovu a

obsahují zejména hlášení uvedená v tabulce č. 4.

Tabulka č. 4

------------------------------------------------------------------

Název dokladu Obsah hlášeníHlášení vrhu Identifikační číslo plemenice,

datum oprasení a počet všech a

živě narozených selat, popřípadě

datum zmetáníHlášení o kontrole Identifikační číslo plemenice, datum

reprodukčních vlastností kontroly, počet dochovaných selat

při kontrole v 18 až 24 dnech stáříZařazení plemeníka nebo Identifikační číslo zvířete,

plemenice při nákupu v linie a ústřední registr kance,

zahraničí plemeno, datum narození, struky,

kód země původu zvířeteVyřazení plemeníka nebo Linie a ústřední registr kance nebo

plemenice z evidence identifikační číslo plemenice,

datum a důvod vyřazeníLineární hodnocení typu, Linie a ústřední registr kance nebo

konstituce a zevnějšku identifikační číslo plemenice, body

za hodnoceníHlášení potomstva Identifikační číslo matky,

identifikační čísla selat, pohlaví,

počet strukůVýkaz o výsledcích Identifikační číslo selete a

vlastníužitkovosti výsledky zjištěné při testování

vlastní užitkovostiHlášení o prodeji Identifikační číslo zvířete,

výsledek hodnocení,

identifikační údaje

kupujícíhoHlášení o výsledku Identifikační číslo zvířete, markery

zjišťování genetických

markerů

------------------------------------------------------------------Předávání záznamů pověřené osoběOprávněné osoby předávají správné a úplné záznamy zjištěné při

testování a posuzování prasat a evidované chovatelem a oprávněnou

osobou pověřené osobě.Tyto údaje jsou předávány jako hlášení formou vstupních dokladů písemně

nebo pomocí elektronických médií a to jedenkrát týdně, pokud dojde ke

změně těchto údajů.C. OVCE A KOZYZáznamy vedené oprávněnými osobami a chovateli při testování a

posuzování

Tabulka č. 5

------------------------------------------------------------------

A. Chovatel zjišťuje a eviduje tyto údaje:1. identifikační číslo a datum narození plemenice

2. datum porodu

3. četnost vrhu a pohlaví narozených mláďat

4. datum vyřazení plemenice

5. identifikační číslo a označení plemeníka v ústředním

registru

------------------------------------------------------------------

B. Oprávněná osoba zjišťuje a eviduje tyto údaje:

------------------------------------------------------------------

1. pro účely 1.1 identifikační číslo plemenice

testování 1.2. označení plemeníka v ústředním registru

a posuzování 1.3. datum porodu plemenice

reprodukce 1.4. počet všech a z toho živě narozených

a růstových mláďat podle pohlaví

schopností 1.5. počet odchovaných mláďat na vrh a rok

1.6. identifikační čísla jehňat a kůzlat

1.7. živou hmotnost jehňat a kůzlat u všech

typů ovcí a masných plemen koz

1.8. živou hmotnost beranů a kozlů při

hodnocení

------------------------------------------------------------------

2. pro účely dojivosti 2.1. typ prováděné kontroly

testování 2.2. datum provedené kontroly

a posuzování 2.3. pořadí laktace

mléčné 2.4. množství nadojeného mléka

užitkovosti u při kontrole v kg

dojných plemen -------------------------------------------------

ovcí a koz mléčných 2.5. obsah bílkovin, tuku a laktózy

složek

------------------------------------------------------------------

3. pro účely vlna ovcí 3.1. datum kontroly stříže

testování vlny

a posuzování 3.2. hmotnost nastříhané potní

produkce potní vlny

vlny a srsti u -------------------------------------------------

vlnařských srst koz 3.3. datum kontroly stříže

plemen ovcí a nebo vyčesávání

srstnatých 3.4. množství nastříhané nebo

plemen koz vyčesané potní srsti

------------------------------------------------------------------

4. pro účely plemenných a 4.1. identifikační číslo

popisu chovných ovcí a zvířete

a hodnocení koz 4.2. datum narození, plemeno

zevnějšku a užitkový typ

4.3. datum hodnocení

4.4. výsledky hodnocení

------------------------------------------------------------------Předávání záznamů pověřené osoběOprávněné osoby předávají správné a úplné záznamy zjištěné při

testování a posuzování ovcí a koz a evidované chovatelem a oprávněnou

osobou písemně nebo pomocí elektronických medií pověřené osobě

průběžně, nejpozději však 15. 1. a 15. 8. kalendářního roku.Doklad o výsledku výběru plemeníka obsahuje:

Tabulka č. 6

------------------------------------------------------------------

1. datum a místo konání výběru

2. identifikační číslo, datum narození, plemennou příslušnost

3. údaje o původu

4. jméno, popřípadě jména, příjmení a trvalý pobyt nebo název a

sídlo chovatele

5. jméno, popřípadě jména, příjmení a trvalý pobyt nebo název a

sídlo majitele

6. údaje o plemenné hodnotě plemeníka, případně živé hmotnosti

stanovené šlechtitelským programem, s výjimkou plemeníků z

dovozu, hmotnosti a zevnějšku plemeníka

7. výsledek výběru

8. jméno a podpis hodnotitele

------------------------------------------------------------------D. DRŮBEŽZáznamy vedené oprávněnými osobami a chovateli při testování a

posuzování

Tabulka č. 7

------------------------------------------------------------------------

1. reprodukční vlastnosti - líhnivost z vložených násadových

vajec2. užitkové vlastnosti - snáška a hmotnost vajec3. exteriérové znaky - jsou hodnoceny podle bodové stupnice na

základě stanovených standardů jednotlivých plemen a hybridů,

přičemž se hodnotí a) plemenný typ, rámec a pohlavní výraz

b) hlava

c) trup

d) krk, křídla, ocas a nohy

e) charakter a zbarvení peří

f) konstituce, stavba kostry a kondice

------------------------------------------------------------------------Tyto vlastnosti a znaky se hodnotí podle vlastních šlechtitelských a

hybridizačních programů. Výsledky hybridizace a testace kombinační

návaznosti linií a populací drůbeže jsou podkladem pro výběr

nejvhodnějších finálních hybridů. K plemenitbě drůbeže mohou chovatelé

používat plemeníky a plemenice, ze kterých je potomstvo prověřováno v

tuzemských testačních zařízeních.Předávání záznamů pověřené osoběOprávněné osoby předávají správné a úplné záznamy zjištěné při

testování a posuzování drůbeže a evidované chovatelem a oprávněnou

osobou písemně nebo pomocí elektronických médií pověřené osobě.E. VČELYZáznamy vedené oprávněnými osobami a chovateli při testování a

posuzováníRodokmenová karta

(rodokmen matky) obsahuje záznamy o 3 generacích předků, ve kterých

jsou uvedeny v každé generaci evidenční číslo matky a evidenční číslo

matky trubců, kterými byla matka osemeněna.Záznam o kontrole užitkovosti a dědičnosti

, který je přílohou rodokmenové karty obsahuje údaje obsažené v tabulce

č. 8.

Tabulka č. 8

------------------------------------------------------------------------

1. datum vylíhnutí matky

2. datum inseminace

3. začátek kladení

4. datum případné expedice

5. místo umístění matky a číslo včelstva, kam byla přidána

6. údaje o a. celková užitkovost včelstva v kg a v %

zhodnocení včelstva

za 1. - 3. užitkový rok

b. mírnost, sezení, rojivost,celkový

rozvoj, stavba

c. tolerance k nemocem

7. údaje o výměně matky nebo o její ztrátě

8. údaje o průměrné užitkovosti potomstva (matek - dcer) za 1.

užitkový rok

------------------------------------------------------------------------Příl.5A. Řád plemenářské evidence plemenných rybŘád plemenářské evidence plemenných ryb obsahuje:a) výsledky užitkovosti mlíčáků a jikernaček, včetně původu a

identifikace1. značku mlíčáka/jikernačky (registrační číslo)2. individuální identifikační číslo (mikročipové značky)3. pohlaví4. původ mlíčáka/jikernačky (rodiče a prarodiče, resp. rodičovská a

prarodičovská hejna)5. věkovou kategorii6. jméno nebo název chovatele7. identifikaci chovu8. genetická vzdálenost mezi plemeny a diagnostické markery

plemene/jedince9. při testování výkonnosti: plastické znaky, reprodukční užitkovost,

procento přežití a hmotnost10. při odhadu plemenné hodnoty: meristické znaky, plastické znaky,

reprodukční vlastnosti, procento přežití a úroveň dosažené hmotnosti,b) výsledky testů meziplemenných kříženců1. původ testovaného hejna2. věkovou kategorii3. jméno nebo název chovatele4. identifikaci chovu5. genetická vzdálenost rodičovských plemen/linií6. plastické znaky, reprodukční užitkovost a výsledky testování.B. Řád plemenářské evidence včelŘád plemenářské evidence včel popisuje strukturu dokumentace v

plemenném chovu včel, základní dokumenty, postupy a formuláře,

doporučené postupy a formuláře.Základními dokumenty jsou:1. Chovatelský řád2. Příručka plemenářské práce3. Seznam šlechtitelských chovů a chovů v uznávacím řízení.Závaznými pracovními postupy jsou:1. Značení matek ve šlechtitelských chovech2. Vedení matriky matek a evidenčních lístků matek3. Vedení ročního přehledu hodnocení včelstev4. Kontrolu plemenné příslušnosti5. Kontrolu zdravotního stavu včelstevZnačení matek ve šlechtitelských chovechMatky šlechtitelských chovů (uznaných, oblastních a rozmnožovacích) se

označují značkami, přilepenými na hruď, s čísly od 1 do 99. Značky jsou

barevně rozlišeny podle tabulky č. 9.Tabulka č. 9

------------------------------

matky vylíhlé v barva

letech, jejichž

letopočet končí

------------------------------

1 nebo 6 bílá

2 nebo 7 žlutá

3 nebo 8 červená

4 nebo 9 zelená

5 nebo 0 modrá

------------------------------

Evidenční číslo matky

je složeno z 5 - 6 písmen a 6 číslic tak, žea) 1. až 3. písmeno označuje plemennou příslušnost a zemi původu,b) 4. až 6. písmeno označuje zkratku místa chovu matky,c) 1. a 2. číslice označuje rok narození matky,d) 3. až 6. číslice pořadové číslo matky, pod kterým je zapsána v

matrice.Úplné evidenční číslo matky

se uvádí ve tvaru:+--------------------------------------------------+

číslo matky - číslo její matky/ číslo matky trubců

+--------------------------------------------------+

V případě, že je uvedeno v pozici matky trubců F1, následuje číslo

matky matky trubců. V případě přirozeně pářené matky se uvádí za /

zkratka H (hromadný výběr), R (rojová), TV (tichá výměna nebo N

(nouzová).)Příl.6Ústřední registr plemeníkůÚdaje v ústředním registru plemeníků (tabulka č. 10) jsou evidované na

základě žádosti majitele plemeníka (tabulka č. 11).

Tabulka č. 10-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Plemeníci

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

býci a) označení býka v ústředním registru plemeníků - třímístné číslo linie a třímístné

pořadové číslo ústředního registru uvnitř linie (jednotlivé linie jsou označovány svými

názvy na 10 alfanumerických znaků a současně třímístnými alfabetickými zkratkami)

b) jméno a identifikační číslo býka

c) původ býka minimálně do 2. generace předků1)

d) plemeno býka

e) plemena všech zvířat v původu

f) datum narození

g) číslo testu pro ověření původu nebo stanovení genetického typu

h) příjmení, jméno a trvalý pobyt nebo název a sídlo chovatele, u kterého se býk narodil

i) příjmení, jméno a trvalý pobyt nebo název a sídlo majitele

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

hřebci2) a) označení hřebce v ústředním registru plemeníků - čtyřmístné pořadové číslo

ústředního registru

b) identifikační číslo hřebce

c) jméno hřebce

d) barva hřebce

e) původ hřebce podle podmínek stanovených řádem plemenné knihy, ve které je zapsán

f) plemeno

g) plemena předků v původu, pokud jsou známa

h) datum narození

i) číslo testu stanoveného genetického typu

j) příjmení, jméno a trvalý pobyt3) nebo název a sídlo3) chovatele, ukterého se hřebec

narodil

k) příjmení, jméno a trvalý pobyt nebo název a sídlo majitele

l) datum zápisu a označení plemenné knihy, do které byl hřebec zapsán

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

kanci 4) a) označení kance v ústředním registru plemeníků - čtyřmístné číslo linie a pětimístné

pořadové číslo ústředního registru uvnitř linie (jednotlivé linie jsou označovány

názvy na nejvýše 15 alfanumerických znaků a současně nejvýše čtyřmístnými alfabetickými

zkratkami)

b) identifikační číslo kance

c) původ kance

d) plemeno kance

e) datum narození

f) příjmení, jméno a trvalý pobyt nebo název a sídlo chovatele, u kterého se kanec narodil

g) příjmení, jméno a trvalý pobyt nebo název a sídlo majitele

h) číslo testu stanovení genetického typu podle § 12 odst. 5 zákona

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

berani a) označení berana v ústředním registru plemeníků - čtyřmístné číslo linie a čtyřmístné

pořadové číslo ústředního registru uvnitř linie (jednotlivé linie jsou označovány svými

názvy na 10 alfanumerických znaků a současně třímístnými alfabetickými zkratkami)

b) identifikační číslo berana

c) datum narození

d) označení plemene

e) příjmení, jméno a trvalý pobyt nebo název a sídlo chovatele, u kterého se beran narodil

f) příjmení, jméno a trvalý pobyt nebo název a sídlo majitele

g) číslo testu stanovení genetického typu podle § 12 odst. 5 zákona

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

kozli a) označení kozla v ústředním registru plemeníků - třímístné číslo linie a pořadové číslo

kozla v ústředním registru plemeníků (jednotlivé linie jsou označovány svými názvy na

10 alfanumerických znaků)

b) identifikační číslo kozla

c) datum narození

d) označení plemene

e) příjmení, jméno a trvalý pobyt nebo název a sídlo chovatele, u kterého se kozel narodil

f) příjmení, jméno a trvalý pobyt nebo název a sídlo majitele

g) číslo testu stanovení genetického typu podle § 12 odst. 5 zákona

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Poznámky:1) U býků náležejících k málopočetným plemenům, pro která není v ČR

vedena plemenná kniha, lze uvádět známý počet generací předků.2) a) Dojde-li k vyřazení hřebce ze všech plemenných knih hřebců, není

dále zapsán ani v ústředním registru plemeníků, je již v tomto registru

pouze evidován.b) Hodnocení plemeníků málopočetných nebo dovezených plemen podle § 8

odst. 2 písm. d) zákona se provádí posouzením dokladů o zápisu hřebce

do plemenné knihy v zahraničí.3) U hřebců dovezených ze zahraničí lze uvádět pouze jméno a příjmení

nebo název chovatele, u kterého se hřebec narodil.4) Ústřední registr kanců se dělí na dvě části:a) kanci z domácího genofondu, kteří se zařazují do těchto oddílů:1. oddíl, ve kterém jsou registrováni čistokrevní kanci působící v

šlechtění,2. oddíl, ve kterém jsou registrováni čistokrevní kanci působící v

rozmnožovacích a užitkových chovech,3. oddíl, ve kterém jsou registrováni hybridní kanci působící v

užitkových chovech,b) kanci chovatelských podniků.Zařazení kance do prvního oddílu navrhuje kupující při hlášení prodeje

pověřené osobě, jde-li o kance nakoupené jak do inseminačních stanic s

cílem jejich využívání ve šlechtění, tak o kance nakoupené do přirozené

plemenitby ve šlechtitelských chovech. Do prvního oddílu ústředního

registru kanců se zapíše nejvýše tolik kanců plemena bílé ušlechtilé,

landrase a české výrazně masné po stejném otci, kolik stanoví

šlechtitelský program; při větším počtu kanců se shodným otcem se další

kanci automaticky zařazují do druhého oddílu.Každá část i oddíl mají samostatné číselné řady a samostatný způsob

označování.

Tabulka č. 11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

A. Plemeník, s výjimkou hřebců 1. u plemeníků z tuzemského a) doklad o výběru plemeníka

náležejících k plemenům, pro chovu do plemenitby s kladným

která není v České republice výsledkem výběru

vedena plemenná kniha, je b) doklad o zápisu plemeníka

zapsán v ústředním registru do chovného registru v případě

plemeníků na základě žádosti chovatelského podniku prasat

jeho majitele. c) u býků osvědčení o ověření

původu s výsledkem "původ

Součástí žádosti je: souhlasí suvedenými rodiči"

d) osvědčení o stanovení

genetického typu podle

§ 12 odst.5 zákona

e) potvrzení o původu plemenných

zvířat nebo doklad o původu

prasat

2. u plemeníků a inseminačních a) potvrzení opůvodu vydané

dávek přemístěných z zahraničníchovatelskou

členských zemí Evropské organizací5)

unie nebo dovezených ze b) u býků a hřebců osvědčení

třetích zemí o stanovení genetického typu

podle § 12odst. 5 zákona

c) u býků a jejich inseminačních

dávek doklad o plemenné

hodnotě pokud se stanovuje

d) doklad o zápisu plemeníka

do plemenné knihy nebo

chovného registru v České

republice,s výjimkou plemen,

pro která není v České

republice vedena plemenná

kniha nebochovný registr-----------------------------------------------------------------------------------------------------

B. Hřebec náležející k plemeni, a) doklad o výběru plemeníka do plemenitby vydaný zahraniční

pro které není v České chovatelskou organizací nebo doporučení chovatelské organizace,

republice vedena plemenná která tuto plemennou knihu v České republice zastupuje, pokud

kniha, je zapsán v ústředním nejsou plemennou knihou stanovené podmínky výběru

registru plemeníků na základě b) osvědčení o stanovení genetického typu

žádosti jeho majitele. c) potvrzení o původu vydané zahraniční chovatelskou organizacíSoučástí žádosti je:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Poznámka:5) V případě oslů může být potvrzení o původu vydané tuzemským uznaným chovatelským sdružením.".Příl.7Provozní záznamy vedené na inseminační staniciA. SKOTObsah provozních záznamů vedených na inseminační stanici

Tabulka č. 12

---------------------------------------------------------------------

Druh evidence Obsah provozních záznamů

---------------------------------------------------------------------

1. stájová evidence plemenného býka a) identifikační číslo býka

b) značka a číslo ústředního

registru plemenného býka

c) datum narození2. evidence o ustájených býcích o příjmu býka na stanici,

jeho přesunu popřípadě úhynu3. záznam o odběru býků a) množství odebraného ejakulátu

b) kvalita odebraného ejakulátu

c) stupeň ředění

d) předpokládaná výroba

inseminačních dávek

4. denní záznam o výrobě

inseminačních dávek5. záznam o morfologickém vyšetření zejména výskyt abnormálních spermií

spermatu6. záznamy o zásobách a uložení

inseminačních dávek7. expediční list záznamy o prodeji nebo přesunu

inseminačních dávek

---------------------------------------------------------------------Předávání záznamů pověřené osoběProvozovatel inseminační stanice předává správné a úplné záznamy

uvedené v tabulce č. 13 písemně nebo pomocí elektronických médií.

Záznamy za kalendářní rok předává jednou ročně do 1. března

následujícího kalendářního roku.Tabulka č. 13

---------------------------------------------------------------------

Druh evidence Obsah provozních záznamů

---------------------------------------------------------------------

1. stájová evidence plemenného býka a) identifikační číslo býka

b) značka a číslo ústředního

registru plemenného býka

c) doba působení býka na stanici

---------------------------------------------------------------------B. KONĚObsah provozních záznamů vedených na inseminační stanici

---------------------------------------------------------------------

Tabulka č. 14

---------------------------------------------------------------------

Druh evidence Obsah provozních záznamů

---------------------------------------------------------------------

1. záznam o odběru a) číslo ústředního registru a jméno hřebce

spermatu b) datum odběru spermatu a jeho hodnocení

c) počet inseminačních dávek

d) způsob konzervace2. záznam o výdeji a) jméno, název odběratele

inseminačních dávek b) datum výdeje

c) číslo ústředního registru a jméno hřebce

d) datum odběru spermatu

e) počet vydaných inseminačních dávek3. záznam o plemeníkovi a) identifikační údaje plemeníka

b) potvrzení o původu

c) všechny záznamy veterinárního dozoru

d) připouštěcí rejstřík hřebce používaného

k inseminaci, který vydává osoba pověřená

vedením ústřední evidence prostřednictvím

uznaného chovatelského sdružení

---------------------------------------------------------------------Předávání záznamů pověřené osoběProvozovatel inseminační stanice předává správné a úplné záznamy

písemně nebo pomocí elektronických médií pověřené osobě.C. PRASATAObsah provozních záznamů vedených na inseminační staniciTabulka č. 15

---------------------------------------------------------------------

Druh evidence Obsah provozních záznamů

---------------------------------------------------------------------

1. stájová evidence kance a) identifikační číslo kance

b) číslo ústředního registru kance

c) datum narození kance2. evidenční karta kance a) identifikační údaje kance

b) potvrzení o původu

c) všechny záznamy veterinárního dozoru

d) ostatní doklady týkající se kance3. záznam o odběru spermatu všechny údaje o hodnoceném spermatu

včetně jeho zpracování a kontroly

přežitelnosti spermií v chronologickém sledu4. záznam o výdeji

inseminačních dávek a) jméno, název odběratele

b) datum výdeje

c) datum odběru spermatu

d) číslo ústředního registru

a linie kanců

e) počet inseminačních dávek

---------------------------------------------------------------------Předávání záznamů pověřené osoběProvozovatel inseminační stanice předává správné a úplné záznamy

písemně nebo pomocí elektronických médií pověřené osobě.D. OVCE A KOZYObsah provozních záznamů vedených na inseminační stanici

Tabulka č. 16

---------------------------------------------------------------------

Druh evidence Obsah provozních záznamů

---------------------------------------------------------------------

1. stájová evidence plemeníka a) identifikační číslo plemeníka

b) číslo ústředního registru plemeníka

c) plemeno a datum narození plemeníka2. evidenční karta plemeníka a) identifikační údaje plemeníka

b) záznamy veterinárního dozoru

c) ostatní doklady týkající se plemeníka3. záznam o odběru spermatu všechny údaje o hodnoceném spermatu

včetně jeho zpracování a kontroly

přežitelnosti spermií v chronologickém sledu4. záznam o výdeji inseminačních a) jméno, název odběratele

dávek b) datum výdeje

c) datum odběru spermatu

d) číslo ústředního registru a

linie plemeníků

e) počet inseminačních dávek

---------------------------------------------------------------------Předávání záznamů pověřené osoběProvozovatel inseminační stanice předává správné a úplné záznamy

písemně nebo pomocí elektronických médií pověřené osobě.Příl.8Záznamy o provádění inseminaceA. SKOTObsah záznamů o provádění inseminace a podrobnosti jejich předávání

pověřené osobě

Tabulka č. 17

-------------------------------------------------------------------

Název Minimální obsah Způsob vedení záznamů

dokladu záznamů

-------------------------------------------------------------------

Průvodní a) datum Osoba oprávněná k provádění

list skotu inseminace inseminace zaznamenává údaje o

b) označení býka inseminaci do průvodního listu

v ústředním skotu.

registru

plemeníkůInseminační a) datum Osoba oprávněná k provádění

výkaz inseminace inseminace vede "inseminační

b) označení býka výkaz" písemnou formou, nebo

v ústředním pomocí elektronických médií a

registru předává jej do konce

plemeníků kalendářního měsíce

c) identifikační následujícího po kalendářním

číslo plemenice měsíci, v němž byla inseminace

d) inseminační provedena, jako vstupní doklad

technik pověřené osobě.Způsob předávání dokladů,

včetně jejich oprav stanoví

pověřená osoba, která

zpracovává, vyhodnocuje a

zveřejňuje výsledky inseminace.

-------------------------------------------------------------------B. KONĚObsah záznamů o provádění inseminace a podrobnosti jejich předávání

pověřené osobě1. Oprávněná osoba nebo chovatel provádějící inseminaci obdrží

prostřednictvím uznaného chovatelského sdružení od pověřené osoby

připouštěcí rejstřík. Připouštěcí rejstřík obsahuje 4 průpisové

připouštěcí lístky se stejným registračním číslem, do kterých se

zaznamenávají údaje uvedené v tabulce č. 18.

Tabulka č. 18

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Připouštěcí lístky Obsah záznamů

---------------------------------------------------------------------------------------------------

první a druhý a) jméno, identifikační číslo, plemeno, otec a matka, barva a slovní popis

připouštěcí lístek zapuštěné klisny, oddíl plemenné knihy, do které je klisna zapsána

b) jméno, příjmení, název, adresa majitele klisny

c) typ zapuštění (inseminace krátkodobě konzervovaným spermatem, inseminace

dlouhodobě konzervovaným spermatem, přirozená plemenitba, embryotransfer)

d) jméno a číslo ústředního registru hřebce, kterým byla klisna zapuštěna

e) označení, ve které plemenné knize je hřebec zapsán

f) datum zapuštění

g) stanice hřebců, na které hřebec působí

---------------------------------------------------------------------------------------------------

třetí a čtvrtý obsahují údaje uvedené na prvních dvou připouštěcích lístcích a dále :

připouštěcí lístek a) datum narození hříběte, základní barvu, číslo hříběte v registrační knize koní,

- hlášení o číslo čipu nebo výžehu

narození hříběte b) pohlaví hříběte

c) údaje o narozeném hříběti (živé, mrtvé, dvojčata)

d) grafický popis hříběte (pouze na posledním lístku)

e) údaje o reprodukčním cyklu klisny (zmetání, vstřebání plodu, jalová po zapuštění)

f) místo narození hříběte

---------------------------------------------------------------------------------------------------

První a druhý připouštěcí lístek (dále jen "PL") zůstávají v připouštěcím rejstříku. Po skončení

připouštěcího období je prvopis zaslán prostřednictvím uznaného chovatelského sdružení pověřené

osobě (nejpozději do konce příslušného roku). Druhý PL je určen pro potřebu uznaného chovatelského

sdružení. Pokud se nevede v ČR plemenná kniha pro příslušné plemeno, zasílá držitel hřebce první

PL přímo pověřené osobě, druhý PL si ponechá.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Třetí a čtvrtý PL jsou po připuštění klisny předávány držitelem hřebce majiteliklisny. Třetí PL

slouží jako hlášenka o narození hříběte a zasílá se do 21 dnů po porodu příslušnému pracovníkovi

označujícímu koně. Čtvrtý PL majitel hříběte předkládá při označení a registraci hříběte.

Pracovník označující koně do něj zaznamenává přidělené číslo hříběte v registrační knize koní,

číslo čipu nebo výžehu a grafický popis hříběte, včetně dalších předepsaných údajů a zajistí

jeho zaslání pověřené osobě k vystavení průkazu koně.

---------------------------------------------------------------------------------------------------První a druhý připouštěcí lístek (dále jen PL) zůstávají v připouštěcím

rejstříku. Po skončení připouštěcího období je prvopis zaslán

prostřednictvím uznaného chovatelského sdružení pověřené osobě

(nejpozději do konce příslušného roku). Druhý PL je určen pro potřebu

uznaného chovatelského sdružení. Pokud se nevede v ČR plemenná kniha

pro příslušné plemeno, zasílá držitel hřebce první PL přímo pověřené

osobě, druhý PL si ponechá.Třetí a čtvrtý PL jsou po připuštění klisny předávány držitelem hřebce

majiteli klisny. Třetí PL slouží jako hlášenka o narození hříběte a

zasílá se do 14 dnů po porodu příslušnému pracovníkovi označujícímu

koně. Čtvrtý PL majitel hříběte předkládá při označení a registraci

hříběte. Pracovník označující koně do něj zaznamenává přidělené

registrační číslo a grafický popis hříběte, včetně dalších předepsaných

údajů a zajistí jeho zaslání pověřené osobě k vystavení průkazu koně.2. Oprávněná osoba nebo chovatel provádějící inseminaci zaznamenává

údaje o inseminaci a inseminované plemenici podle tabulky č. 19.

---------------------------------------------------------------------

Tabulka č. 19

---------------------------------------------------------------------

Způsob Způsob vedení

inseminace záznamů

---------------------------------------------------------------------

Při inseminaci do připouštěcího rejstříku a chovateli klisny

dlouhodobě vystaví příslušné 2 připouštěcí lístky

konzervovaným

spermatemPři inseminaci do průvodní karty inseminační dávky a chovatel

krátkodobě klisny jí vyplněnou zasílá obratem osobě

konzervovaným oprávněné k provozování inseminační stanice

spermatem nebo reprodukčního centra koní, která

zaznamená údaje do připouštěcích lístků a

vystaví chovateli klisny příslušné 2

připouštěcí lístky

---------------------------------------------------------------------3. Údaje do připouštěcího rejstříku, popřípadě do průvodní karty

inseminační dávky, jsou zaznamenány na základě potvrzení o původu nebo

průkazu koně.4. Oprávněná osoba nebo chovatel provádějící inseminaci předává zpět

vyplněný připouštěcí rejstřík prostřednictvím uznaného chovatelského

sdružení osobě pověřené vedením ústřední evidence do konce kalendářního

roku.5. Pro vedení záznamů o inseminaci plemene klusák platí ustanovení

uvedené v příloze č. 10.C. PRASATAObsah záznamů o provádění inseminace a podrobnosti jejich předávání

pověřené osobě

Tabulka č. 20

-----------------------------------------------------------------

Evidence vedená chovatelem

-----------------------------------------------------------------

Druh evidence Obsah záznamů

-----------------------------------------------------------------

1. stájová evidence a) identifikační číslo plemenice

plemenice b) datum narození

c) datum posledního porodu plemenice2. evidenční karta a) identifikační číslo plemenice

plemenice b) datum narozeníc) datum všech zapuštění, po kterých

plemenice zabřezlad) číslo ústředních registrů připouštěných

plemeníků

e) datum každého porodu

f) počty všech a živě narozených selat

-----------------------------------------------------------------

Tabulka č. 21

-----------------------------------------------------------------

Evidence vedená osobou oprávněnou k provádění inseminace nebo

chovatelem o chovech s kontrolou užitkovosti, která je předávána

pověřené osobě

-----------------------------------------------------------------

Druh Forma vedení Obsah evidence

evidence

-----------------------------------------------------------------

Inseminační písemně nebo elektronicky a) identifikační údaje

výkaz chovatele

b) identifikační číslo

plemenice

c) datum a pořadí

inseminace

d) linie a ústřední

registr kance

-----------------------------------------------------------------D. OVCE A KOZYObsah záznamů o provádění inseminace a podrobnosti jejich předávání

pověřené osoběa) Chovatelé vedou stájový zápisník plemenic zařazených do inseminace,

do kterého zaznamenávají identifikační čísla a data narození plemenic a

osoby oprávněné a chovatelé provádějící inseminaci do něj zaznamenávají

údaje o každé inseminaci.b) Pověřená osoba přejímá, zpracovává a vyhodnocuje údaje o inseminaci

bahnic jen na základě žádosti chovatele, jemuž předává vyhodnocené

údaje v dohodnutých termínech a za smluvních podmínek.Příl.9Provozní záznamy o získávání a vpravování embryí a vaječných buněk a

podrobnosti předávání těchto záznamů chovateli a pověřené osoběObsah provozních záznamů o získávání a vpravování embryí a vaječných

buněkOsoba provozující středisko pro přenos embryí vede záznamy uvedené v

tabulce č. 22.

-----------------------------------------------------------------

Tabulka č. 22

-----------------------------------------------------------------

1. Záznamy o přenosových týmech registrační číslo týmu2. Záznamy o dárkyních a) kód plemene

b) identifikační číslo dárkyně3. Záznamy o příjemkyních a) kód plemene

b) identifikační číslo příjemkyně4. Záznamy o zmrazených a) kód plemene

embryích b) identifikační číslo plemenice

c) datum odběru

d) počet zmrazených embryí5. Prodeji a vývozu embryí a) počet embryí

b) země, kam byla embrya prodána

-----------------------------------------------------------------Předávání provozních záznamů o získávání a vpravování embryí a

vaječných buněk chovateli a pověřené osoběOsoba provozující středisko pro přenos embryí předává správné a úplné

záznamy písemně nebo pomocí elektronických médií pověřené osobě.Příl.10Rozsah záznamů o přirozené plemenitbě u koní a oslů a způsob jejich

předávání pověřené osoběA. KONĚ A OSLI (mimo anglického plnokrevníka a klusáka)1. Chovatel zajišťující přirozenou plemenitbu zaznamenává po každém

připuštění předepsané údaje podle pokynů uvedených v tab. č. 18 přílohy

č. 8 do připouštěcího rejstříku, který obdrží prostřednictvím uznaného

chovatelského sdružení od osoby pověřené vedením ústřední evidence a

vystaví majiteli klisny připouštěcí lístky. V případě, že se pro

příslušné plemeno nevede plemenná kniha v ČR, obdrží držitel hřebce

připouštěcí rejstřík na základě žádosti přímo od pověřené osoby.2. Údaje jsou do připouštěcího rejstříku zaznamenávány na základě

potvrzení o původu nebo průkazu koně.3. Chovatel zajišťující přirozenou plemenitbu předává zpět vyplněný

připouštěcí rejstřík prostřednictvím uznaného chovatelského sdružení

osobě pověřené vedením ústřední evidence do konce kalendářního roku.B. ANGLICKÝ PLNOKREVNÍK A KLUSÁK1. Připouštěcí rejstřík u anglického plnokrevníka a klusáka sestává z 4

průpisových připouštěcích lístků se stejným registračním číslem, které

obsahují:a) název a adresu osoby pověřené vedením ústřední evidenceb) název stanice hřebcůc) číslo lístku s označením "pro plnokrevný chov"d) jméno klisnye) rok narození klisnyf) otce a matku klisnyg) základní barvu klisnyh) číslo průkazu totožnosti klisnyi) jméno a adresu majitele klisnyj) jméno hřebce, kterým byla klisna připuštěnak) data připuštění (první a poslední skok v každé říji)l) potvrzení držitele hřebce o tom, že byla provedena kontrola

totožnosti klisny podle průkazu totožnosti a že klisna byla připuštěna

přirozenou plemenitboum) datum vystavení lístkun) podpis držitele hřebce2. První dva připouštěcí lístky zůstávají v připouštěcím rejstříku a

jsou zaslány pověřené osobě prostřednictvím uznaného chovatelského

sdružení do 21 dnů po skončení připouštěcí sezóny.3. Třetí lístek je určen pro držitele hřebce.4. Čtvrtý lístek je určen pro majitele klisny a slouží jako hlášení

chovatele o výsledku připouštění a obsahuje vedle údajů uvedených v

bodě a) až n):a) údaje o výsledku připuštění, datum narození, pohlaví a barvu

hříběte,b) datum a podpis majitele klisnyTento lístek zasílá chovatel prostřednictvím uznaného chovatelského

sdružení osobě pověřené vedením ústřední evidence do 3 týdnů po

ohřebení klisny (u klisen, které nemají živé hříbě nejpozději do 31. 8.

v roce následujícím po připuštění.Příl.11Označení obalů spermatu, embryí, vaječných buněk, násadových vajec a

plemenného materiálu ryb a včelA. SKOTPožadavky na identifikaci spermatu:a) Na obalu spermatu pocházejícího ze stanice v České republice a

uváděného do oběhu v České republice musí být při odběru, zpracování,

uchovávání a transportu uvedeno "označení býka v ústředním registru

plemeníků" podle přílohy č. 6, tabulka č. 10, býci, písm. a).b) Na obalu ostatního spermatu musí být při odběru, zpracování,

uchovávání a transportu uvedeno jméno a identifikační číslo býka podle

přílohy č. 6, tabulka č. 10, býci, písm. b).c) Pejeta se zmrazeným spermatem je označena (směrem od zavařeného

konce)

-----------------------------------------------------------------

kód označení datum kód inseminační

plemene býka odběru stanice

v ústředním spermatu (kód Evropské

registru unie, popřípadě

plemeníků kód národní)

-----------------------------------------------------------------Poznámka:Pokud je uváděn národní kód inseminační stanice, uvádí se za ním ISO

kód země.B. KONĚ A OSLIPožadavky na identifikaci spermatu:a) Na obalu spermatu musí být při odběru, zpracování, uchovávání a

transportu uvedeno datum odběru spermatu a kód inseminační stanice.b) Na obalu spermatu pocházejícího ze stanice v České republice a

uváděného do oběhu v České republice musí být při odběru, zpracování,

uchovávání a transportu uvedeno "označení hřebce v ústředním registru

plemeníků" podle přílohy č. 6, tabulka č. 10, hřebci, písm. a).c) Na obalu ostatního spermatu musí být uvedeno identifikační číslo

hřebce podle přílohy č. 6, tabulka č. 10, hřebci, písm. b).C. PRASATAPožadavky na identifikaci spermatu:a) Na obalu spermatu musí být při odběru, zpracování, uchovávání a

transportu uvedeno "označení kance v ústředním registru plemeníků"

podle přílohy č. 6, tabulka č. 10, kanci, písm. a) a datum odběru

spermatu; u velkoobjemových obalů také počet inseminačních dávek

spermatu.b) Na vzorku pro laboratorní kontrolu přežitelnosti spermií na

inseminační stanici (kontrolní vzorek) musí být uvedeno "označení kance

v ústředním registru plemeníků" podle přílohy č. 6, tabulka č. 10,

kanci, písm. a) a datum odběru spermatu.D. OVCE A KOZYPožadavky na identifikaci spermatu:a) Na obalu spermatu musí být při odběru, zpracování, uchovávání a

transportu uvedeno "označení berana v ústředním registru plemeníků"

podle přílohy č. 6, tabulka č. 10, berani, písm. a).b) Na obalu spermatu musí být při odběru, zpracování, uchovávání a

transportu uvedeno "označení kozla v ústředním registru plemeníků"

podle přílohy č. 6, tabulka č. 10, kozli, písm. a).1) Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byly příslušné

směrnice Evropských společenství promítnuty.2) Směrnice Rady 77/504/EHS ze dne 25. července 1977 o čistokrevném

plemenném skotu.Směrnice Rady 79/268/EHS ze dne 5. března 1979, kterou se mění směrnice

77/504/EHS o čistokrevném plemenném skotu.Směrnice Rady 87/328/EHS ze dne 18. června 1987 o přijetí čistokrevného

plemenného skotu do plemenitby.Směrnice Rady 88/661/EHS ze dne 19. prosince 1988 o zootechnických

normách pro plemenná prasata.Směrnice Rady 89/361/EHS ze dne 30. května 1989 o čistokrevných

plemenných ovcích a kozách.Směrnice Rady 90/118/EHS ze dne 5. března 1990 o přijetí čistokrevných

plemenných prasat do plemenitby.Směrnice Rady 90/119/EHS ze dne 5. března 1990 o hybridech chovných

prasat.Směrnice Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a

zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a

produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu.Směrnice Rady 90/427/EHS ze dne 26. června 1990 o zootechnických a

genealogických podmínkách pro obchod s koňovitými uvnitř Společenství.Směrnice Rady 90/428/EHS ze dne 26. června 1990 o obchodu s koňovitými

určenými pro soutěže a o podmínkách jejich účasti v soutěžích.Směrnice Rady 91/174/EHS ze dne 25. března 1991 o zootechnických a

genetických podmínkách uvádění čistokrevných zvířat na trh a o změně

směrnic 77/504/EHS a 90/425/EHS.Směrnice Rady 94/28/ES ze dne 23. června 1994, kterou se stanoví zásady

zootechnických a genealogických podmínek pro dovoz zvířat, spermatu,

vajíček a embryí ze třetích zemí a kterou se mění směrnice 77/504/EHS o

čistokrevném plemenném skotu.Směrnice Rady 2005/24/ES ze dne 14. března 2005, kterou se mění

směrnice 87/328/EHS, pokud jde o střediska pro skladování spermatu a o

používání vaječných buněk a embryí čistokrevného plemenného skotu.3) Rozhodnutí Komise ze dne 19. července 1984 o kritériích pro zápis

skotu do plemenných knih (84/419/EHS).4) Rozhodnutí Komise ze dne 10. ledna 1996 o kritériích pro zápis a

evidování koňovitých do plemenných knih pro chovné účely (Text s

významem pro EHP) (96/78/ES).5) Rozhodnutí Komise ze dne 18. července 1989 stanovující podmínky pro

zařazení (zápis) do plemenných knih pro čistokrevná chovná prasata

(89/502/EHS).6) Rozhodnutí Komise ze dne 10. května 1990 o kritériích pro zápis

čistokrevných plemenných ovcí a koz do plemenných knih (90/255/EHS).7) Rozhodnutí Komise (ES) č. 2005/379 ze dne 17. května 2005 o

potvrzení o původu zvířete a údajích o původu čistokrevného plemenného

skotu, jeho spermatu, vajíček a embryí.8) Rozhodnutí Komise (EHS) č. 90/258 ze dne 10. května 1990 o

zootechnických osvědčeních pro čistokrevné plemenné ovce a kozy, jejich

sperma, vajíčka a embrya.9) Rozhodnutí Komise (EHS) č. 89/503 ze dne 18. července 1989, kterým

se stanoví osvědčení pro čistokrevná plemenná prasata, jejich sperma,

vajíčka a embrya.Rozhodnutí Komise (EHS) č. 89/506 ze dne 18. července 1989, kterým se

stanoví osvědčení pro hybridy chovných prasat, jejich sperma, vajíčka a

embrya.

Related Laws