změny zákonů v souvislosti s přijetím nového branného zákona


Published: 1999

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
223/1999 Sb.ZÁKONze dne 14. září 1999,kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o rozsahu

branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon) a

zákona o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o

některých právních poměrech vojáků v zálozeZměna: 41/2009 Sb.Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍZměna zákona o správních poplatcíchČl.IV zákoně č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č.

10/1993 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č.

273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č.

160/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č.

305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č.

167/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 166/1999 Sb. a zákona č.

167/1999 Sb., se v § 9 odst. 2 písm. a) na konci před čárku doplňují

tato slova: "a ve věcech branné povinnosti občanů".ČÁST DRUHÁzrušenaČl.IIzrušenČÁST TŘETÍZměna zákona o civilní služběČl.IIIZákon č. 18/1992 Sb., o civilní službě, ve znění zákona č. 135/1993

Sb., zákona č. 118/1995 Sb. a nálezu Ústavního soudu č. 151/1999 Sb.,

se mění takto:1. V § 2 odst. 1 písmeno c) zní:c) voják, kterému byla základní (náhradní) služba přerušena, nejpozději

do 5 dnů po skončení důvodu přerušení,2. V § 2 odst. 4 se slova "okresní nebo jí na roveň postavené vojenské

správě" nahrazují slovy "územní vojenské správě".3. V § 2 odstavec 9 včetně poznámky pod čarou č. 9) zní:(9) Příslušná vojenská správa vydá občanovi osvědčení o zániku branné

povinnosti^9) ke dni jeho nástupu k výkonu civilní služby nebo ke dni

zproštění výkonu civilní služby anebo ke dni prominutí výkonu civilní

služby a současně o tom vyrozumí příslušný úřad.9) § 4 odst. 2 zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o

vojenských správních úřadech (branný zákon).".4. V § 14 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 16) zní:(2) Pro odpovědnost občana v civilní službě za škodu způsobenou

organizaci a odpovědnost organizace za škodu způsobenou občanovi v

civilní službě platí přiměřeně zvláštní právní předpis,^16) který

upravuje odpovědnost za škodu mezi vojákem v základní službě a státem.16) Zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a

vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze.ČÁST ČTVRTÁZměna zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s

přijetím zákona o státní sociální podpořeČl.IVZákon č. 118/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v

souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře, se mění takto:1. Čl. I se zrušuje.2. Čl. XXVI se zrušuje.ČÁST PÁTÁÚČINNOSTČl.VTento zákon nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1999.Klaus v. r.Havel v. r.Zeman v. r.