změny zákonů o návykových látkách, o správních popl. a o léčivech


Published: 2009

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
141/2009 Sb.ZÁKONze dne 28. dubna 2009,kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další

zákonyParlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍZměna zákona o návykových látkáchČl. IZákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších

zákonů, ve znění zákona č. 354/1999 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona

č. 132/2000 Sb., z ákona č. 57/2001 Sb., zákona č. 185/2001 Sb., zákona

č. 407/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 223/2003 Sb., zákona

č. 362/2004 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 74/2006 Sb., zákona

č. 124/2008 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., se mění takto:1. V § 1 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:„(1) Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy

Evropských společenství^1) zacházení s prekursory a pomocnými látkami a

stanoví pravomoc a působnost správních orgánů nad dodržováním

povinností stanovených tímto zákonem a přímo použitelnými předpisy

Evropských společenství^1), které podle těchto přímo použitelných

předpisů Evropských společenství vykonává členský stát.1) Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ze dne 11.

února 2004 o prekursorech drog.Nařízení Rady (ES) č. 111/2005 ze dne 22. prosince 2004, kterým se

stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi

Společenstvím a třetími zeměmi.Nařízení Komise (ES) č. 1277/2005 ze dne 27. července 2005, kterým se

stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)

č. 273/2004 o prekursorech drog a k nařízení Rady (ES) č. 111/2005,

kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi

Společenstvím a třetími zeměmi.“.2. V § 1 odst. 2 písm. c) se slova „větší množství než 30 mg

pseudoefedrinu v jednotce lékové formy“ nahrazují slovem

„pseudoefedrin“.3. V § 3a odst. 1 se slova „kategorie 2 a 3“ zrušují.4. V § 3a se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:„(2) K zacházení s prekursory je třeba povolení nebo zvláštního

povolení podle přímo použitelných předpisů Evropských

společenství^1).“.Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.5. V § 3a odstavec 3 zní:„(3) K zacházení s pomocnými látkami kategorie 2 a 3 je třeba

registrace nebo zvláštní registrace podle přímo použitelných předpisů

Evropských společenství^1).“.6. V § 4, 7, § 17 odst. 1, § 18 odst. 1, § 19 odst. 2, § 26 odst. 1 až

3 a v § 36 odst. 1 písm. b) se slova „ , přípravky a prekursory“

nahrazují slovy „a přípravky“.7. V § 5 odst. 2 písm. g) se slovo „laboranti“ nahrazuje slovem

„asistenti“.8. V § 5 odst. 3 se slova „ , přípravků a prekursorů“ nahrazují slovy

„a přípravků,“ a slova „ , přípravky a prekursory“ se nahrazují slovy

„a přípravky“.9. § 6 se včetně nadpisu zrušuje.10. V § 8 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Povolení k zacházení

není vydáno, pokud osoba nesplní požadavky kladené na žádost podle

odstavce 7.“.11. V § 8 odst. 3 písm. b) se slova „stanovenou přímo použitelnými

předpisy Evropských společenství^1)“ nahrazují slovy „3 let a zvláštní

povolení k zacházení s prekursory se vydává na dobu neomezenou“.12. V § 8 odst. 7 se za větu první vkládá nová věta „K žádosti se

doloží prohlášení žadatele, že v případě činností, při kterých se

přichází do přímého styku s návykovými látkami a přípravky, bude zvolen

odpovídající způsob jejich zabezpečení podle § 10 a 11.“.13. V § 9 odst. 3 se slova „k zacházení s návykovými látkami“ zrušují.14. V § 13 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Léčiva^6) obsahující

návykové látky a léčiva obsahující efedrin a pseudoefedrin mohou být

vydávána v lékárně osobě, které nebylo vydáno povolení k zacházení,

pouze na recept, žádanku nebo bez receptu s omezením^6a).“.Poznámky pod čarou č. 6 a 6a znějí:„6) Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých

souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.6a) § 39 odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb.“.Dosavadní poznámky pod čarou č. 6a a 6b se označují jako poznámky pod

čarou č. 6b a 6c, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.15. V § 13 odst. 1 větě druhé se slova „recept nebo žádanka označeny“

nahrazují slovy „vydána pouze na recept nebo žádanku označené“.16. V § 13 odstavec 5 zní:„(5) O příjmu, stavu zásob, výdeji, vrácení a znehodnocení vrácených

tiskopisů receptů a žádanek s modrým pruhem vedou obecní úřady obcí s

rozšířenou působností evidenci. V rámci této evidence se provádí roční

inventura k poslednímu dni kalendářního roku.“.17. V § 16 nadpis zní: „Registrace subjektů zabývajících se činnostmi s

pomocnými látkami“.18. V § 16 odstavec 1 zní:„(1) Osoby, které se hodlají zabývat činnostmi uvedenými v přímo

použitelných předpisech Evropských společenství o prekursorech drog, a

to s pomocnými látkami kategorie 2 a 3 uvedenými v těchto předpisech,

jsou povinny se před zahájením této činnosti zaregistrovat u

Ministerstva zdravotnictví. Žádost o registraci se podává ve 2

vyhotoveních na formulářích vydaných Ministerstvem zdravotnictví.“.19. V § 17 odst. 1 a v § 18 odst. 1 se slova „a v § 6 odst. 1 písm. a)

a odst. 2“ zrušují.20. V § 19 odst. 2 se slova „a v § 6 odst. 1 písm. a)“ zrušují.21. § 20a včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 8b zní:㤠20aVývoz a dovoz prekursorůPři vývozu a dovozu prekursorů se postupuje podle přímo použitelných

předpisů Evropských společenství o obchodu s prekursory drog^8b).8b) Nařízení Rady (ES) č. 111/2005 ze dne 22. prosince 2004, kterým se

stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi

Společenstvím a třetími zeměmi.Nařízení komise (ES) č. 1277/2005 ze dne 27. července 2005, kterým se

stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)

č. 273/2004 o prekursorech drog a k nařízení Rady (ES) č. 111/2005,

kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi

Společenstvím a třetími zeměmi.“.Poznámky pod čarou č. 8c až 8i se zrušují, a to včetně odkazů na

poznámky pod čarou.22. § 20b včetně nadpisu zní:㤠20bVývoz pomocných látekPři vývozu pomocných látek uvedených v kategorii 2 a 3 přímo

použitelných předpisů Evropských společenství o prekursorech drog^1) se

postupuje podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství o

obchodu s prekursory drog^8b)“.Poznámka pod čarou č. 8k se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod

čarou.23. V § 22 odst. 3 se na konci textu věty třetí doplňují slova „ ,

včetně uvedení důvodu, proč se dovoz nebo vývoz neuskutečnil“.24. V § 26 odst. 1 písm. a) až c) a v § 26 odst. 3 písm. a) se slova „

, přípravků a prekursorů“ nahrazují slovy „a přípravků“.25. V § 26 odst. 2 až 4 se slova „a v § 6 odst. 3“ zrušují.26. V § 27 odst. 1 větě první se slova „krajskému úřadu“ nahrazují

slovy „Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv“ a ve větě druhé se slova

„Ministerstvem zdravotnictví“ nahrazují slovy „Státním ústavem pro

kontrolu léčiv“.27. V § 27 odst. 2 se slova „krajskému úřadu“ nahrazují slovy „Státnímu

ústavu pro kontrolu léčiv“.28. § 28 včetně nadpisu zní:㤠28Ohlašovací povinnost při činnostech s pomocnými látkami(1) Osoby, které se zabývají nebo se v uplynulém kalendářním roce

zabývaly činnostmi uvedenými v přímo použitelných předpisech Evropských

společenství^1) s pomocnými látkami kategorie 2 a 3 uvedenými v těchto

předpisech, jsou povinny předávat Ministerstvu zdravotnictvía) do 15. února za uplynulý kalendářní rok souhrnně hlášení o

činnostech s pomocnými látkami kategorie 2 a 3 podle přímo použitelných

předpisů Evropských společenství^1),b) všechny informace o nezvyklých okolnostech podle přímo použitelných

předpisů Evropských společenství^1).(2) Osoby zaregistrované u Ministerstva zdravotnictví podle § 16 jsou

povinny do 15. února následujícího kalendářního roku informovat

Ministerstvo zdravotnictví o činnostech s pomocnými látkami kategorie 2

a 3 uvedených v přímo použitelných předpisech Evropských

společenství^1), a to i v případě, že se za uplynulý kalendářní rok

těmito činnostmi nezabývaly.(3) Hlášení podle odstavce 1 písm. a) se podávají na formulářích

vydaných Ministerstvem zdravotnictví písemně nebo v elektronické podobě

opatřené zaručeným elektronickým podpisem^10a).“.Poznámky pod čarou č. 8j a 10f se zrušují.29. V § 29 písm. a) a c) se na konci bodu 1 doplňují slova „nebo

identifikačního čísla půdního bloku, případně dílu půdního bloku

evidence půdy,“.30. V § 29 písm. c) se na konci bodu 2 tečka nahrazuje čárkou a

doplňuje se bod 3, který zní:„3. hmotnost, sklizňový rok makoviny nebo konopí prodaného nebo jinak

převedeného a identifikační údaje nového nabyvatele.“.31. V § 31 odst. 1 se za slova „Ministerstvem zdravotnictví,“ vkládají

slova „s výjimkou hlášení podle § 27, která se podávají na formulářích

vydávaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv,“.32. V § 34 odst. 1 se za slova „tohoto zákona“ vkládají slova „a z

přímo použitelných předpisů Evropských společenství^1)“ a slovo „jeho“

se nahrazuje slovem „jejich“.33. V § 34 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ ,

pokud nejde o kontroly lékáren nebo kontroly dodržování povinností

vyplývajících z přímo použitelných předpisů Evropských společenství^1)

a z rozhodnutí vydaných na jejich základě“.34. V § 34 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:„d) Státního ústavu pro kontrolu léčiv ve věcech týkajících se

lékáren,“.Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena e) a f).35. V § 34 odst. 1 se na konci textu písmene e) doplňují slova „a

kontrolních povinností vyplývajících pro celní orgány z přímo

použitelných předpisů Evropských společenství^1) a z rozhodnutí

vydaných na jejich základě“.36. V § 34 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:„(2) Inspektoři jsou oprávněni provádět i předem neoznámené kontroly.“.Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 3 až 8.37. V § 36 odst. 1 písm. a) se slova „(§ 3a odst. 2)“ nahrazují slovy

„(§ 3a odst. 3)“.38. V § 36 odst. 1 písmeno p) zní:„p) vyveze návykové látky nebo přípravky s jejich obsahem bez vývozního

povolení podle § 20,“.39. V § 36 odst. 1 se písmeno q) zrušuje.40. V § 36 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:„(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dále dopustí správního

deliktu tím, žea) vykonává činnost, k níž se vyžaduje podle přímo použitelného

předpisu Evropských společenství o prekursorech drog^1) povolení k

zacházení nebo zvláštní povolení k zacházení, bez tohoto povolení,b) postupuje při vývozu nebo dovozu prekursorů v rozporu s § 20a,c) postupuje při vývozu nebo dovozu pomocných látek v rozporu s §

20b.“.Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.41. V § 36 odst. 3 písm. a) a c) se slova „krajskému úřadu“ nahrazují

slovy „Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv“.42. V § 36 odstavec 5 zní:„(5) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která se zabývá

nebo se v uplynulém kalendářním roce zabývala činnostmi s pomocnými

látkami kategorie 2 a 3 uvedenými v přímo použitelných předpisech

Evropských společenství^1), se dopustí správního deliktu tím, žea) nepředá souhrnné hlášení o činnostech s pomocnými látkami kategorie

2 a 3 v rozporu s § 28 odst. 1 písm. a) a odst. 3 nebo v hlášení uvede

nesprávné nebo neúplné údaje, nebob) nepředá všechny informace o nezvyklých okolnostech podle § 28 odst.

1 písm. b).“.43. V § 36 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:„(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba

zaregistrovaná u Ministerstva zdravotnictví podle § 16 dopustí

správního deliktu tím, že neinformuje o činnostech s pomocnými látkami

kategorie 2 a 3 v rozporu s § 28 odst. 2.“.Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.44. V § 37 odst. 1 písm. b) se písmeno „ , q)“ zrušuje.45. V § 37 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:„(2) Za správní delikt podle § 36 odst. 2 se uloží pokuta doa) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene a), b) nebo

písmene c), pokud se jedná o vývoz nebo dovoz pomocných látek kategorie

2^1),b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene c), pokud se

jedná o vývoz nebo dovoz pomocných látek kategorie 3^1).“.Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.46. V § 37 odst. 3 se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“.47. V § 37 odst. 4 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.48. V § 37 odstavec 5 zní:„(5) Za správní delikt podle § 36 odst. 5 se uloží pokuta do 1 000 000

Kč.“.49. V § 37 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:„(6) Za správní delikt podle § 36 odst. 6 se uloží pokuta do 500 000

Kč.“.Dosavadní odstavec 6 se označí jako odstavec 7.50. V § 37 odst. 7 se číslo „5“ nahrazuje číslem „7“.51. V § 40 odst. 4 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.52. V § 40 odstavec 5 zní:„(5) Správní delikty podle § 36 odst. 1 písm. g), k), y) a z), spáchané

ve zdravotnickém zařízení mimo lékárnu, v prvním stupni projednává

krajský úřad.“.53. V § 40 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:„(6) Správní delikty podle § 36 odst. 1 písm. g), k), y) a z) a podle §

36 odst. 3 písm. a), b) a c), spáchané v lékárnách, v prvním stupni

projednává Státní ústav pro kontrolu léčiv.“.Dosavadní odstavce 6 až 11 se označují jako odstavce 7 až 12.54. V § 40 odst. 7 se číslo „5“ nahrazuje číslem „7“.55. V § 40 odst. 8 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.56. V § 44b se za slova „§ 43 odst. 6“ vkládají slova „včetně příloh,

které jsou jejich nedílnou součástí,“.57. V příloze č. 1 ve sloupci „Mezinárodní nechráněný název (INN) v

českém jazyce“ se za položku „Opium“ vkládá nová položka „Oripavin“ a

do sloupce „Chemický název“ slova

„4,5?-epoxy-6-methoxy-17-methyl-6,7,8,14-tetradehydromorfinan-3-ol“.58. V příloze č. 7 ve sloupci „Další mezinárodní nechráněný název nebo

obecný název“ se za položku „Benzfetamin“ vkládá nová položka

„Benzylpiperazin“ a do sloupce „Chemický název“ slovo

„1-benzylpiperazin“.ČÁST DRUHÁZměna zákona o správních poplatcíchČl. IIV příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění

zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb.,

zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb.,

zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb.,

zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb.,

zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb.,

zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb.,

zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb.,

zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb.,

zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb.,

zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb.,

zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb.,

zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb.,

zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb.,

zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb.,

zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb.,

položka 100 včetně poznámky pod čarou č. 59 zní:

„Položka 100

a) Vydání povolení k zacházení s omamnými

látkami, psychotropními látkami nebo

přípravky je obsahujícími Kč 5 000b) Vydání povolení k zacházení s prekursory -

povolení podle přímo použitelných předpisů

Evropských společenství o prekursorech

drog^59) Kč 3 000

c) Vydání povolení k zacházení s prekursory -

povolení podle přímo použitelných předpisů

Evropských společenství o prekursorech

drog^59) pro soudně toxikologické

laboratoře, laboratoře zdravotních

ústavů, specializovaná diagnostická,

vědecko-výzkumná a výuková pracoviště

vysokých škol a specializovaná

diagnostická a vědecko-výzkumná pracoviště

Akademie věd České republiky Kč 1 000

d) Vydání povolení k zacházení s prekursory -

zvláštní povolení podle přímo použitelných

předpisů Evropských společenství o

prekursorech drog^59) pro Policii

České republiky, Armádu České republiky,

Vězeňskou službu České republiky a Celní

správu České republiky Kč 500

e) Vydání povolení k zacházení s prekursory -

zvláštní povolení podle přímo použitelných

předpisů Evropských společenství o

prekursorech drog^59) Kč 5 000

f) Vydání povolení k vývozu nebo dovozu

omamných látek, psychotropních látek

nebo přípravků je obsahujících Kč 1 000

g) Vydání povolení k vývozu nebo dovozu

prekursorů a k vývozu pomocných látek

podle přímo použitelných předpisů

Evropských společenství o prekursorech

drog^59) Kč 1 000

h) Vydání povolení k vývozu nebo dovozu

makoviny Kč 500

i) Registrace jednotlivých činností

s pomocnými látkami podle přímo

použitelných předpisů Evropských

společenství o prekursorech drog^59) Kč 3 000

j) Zvláštní registrace jednotlivých

činností s pomocnými látkami podle

přímo použitelných předpisů Evropských

společenství o prekursorech drog^59) Kč 3 000OsvobozeníOd poplatků podle písmen b), e), i) a j) této položky jsou osvobozeny

osoby provozující lékárnu, a to jen při zacházení s prekursory a

pomocnými látkami při provozu lékárny.59) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ze dne 11.

února 2004 o prekursorech drog. Nařízení Rady (ES) č. 111/2005 ze dne

22. prosince 2004, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s

prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi.“.ČÁST TŘETÍZměna zákona o léčivechČl. IIIV § 89 odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých

souvisejících zákonů (zákon o léčivech), se slova „příslušný kraj v

přenesené působnosti“ nahrazují slovy „stát prostřednictvím krajského

úřadu“.ČÁST ČTVRTÁÚČINNOSTČl. IVTento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce

následujícího po dni jeho vyhlášení.Vlček v. r.Klaus v. r.Fischer v. r.

Related Laws