o zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízení


Published: 2005

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
309/2005 Sb.VYHLÁŠKAze dne 22. července 2005o zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízeníStátní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 47 odst. 7 k

provedení § 2 písm. nn), § 4a odst. 1, § 4b odst. 1 a § 17 odst. 1

písm. m) zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a

ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých

zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona

č. 132/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona

č. 320/2002 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona

č. 1/2005 Sb. a zákona č. 253/2005 Sb., (dále jen "zákon"):§ 1Předmět úpravy(1) Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského

parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování

informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby

informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.(2) Tato vyhláška upravujea) způsob určení vybraných zařízení, která jsou speciálně navrhována

pro jaderná zařízení,b) technické požadavky k zajištění technické bezpečnosti vybraných

zařízení při výrobě a za provozu,c) postupy pro posuzování shody vybraných zařízení, která jsou

speciálně navrhována pro jaderná zařízení, s technickými požadavky ad) způsob zajištění technické bezpečnosti vybraných zařízení v provozu.§ 2Základní pojmyPro účely této vyhlášky se rozumía) vybraným zařízením speciálně navrhovaným pro jaderná zařízení (dále

jen "speciálně navrhované vybrané zařízení") vybrané zařízení

bezpečnostní třídy^1) 1, 2 a 3, jehož případná porucha může způsobit

únik radioaktivních látek nebo ionizujícího záření a ohrozit lidské

zdraví,b) tlakovým zařízením speciálně navrhované vybrané zařízení namáhané

tlakem pracovního média, včetně prvků připojených k součástem

vystaveným tlaku,c) výpočtovým tlakem nejvyšší tlak použitý pro návrh základních rozměrů

tlakového zařízení, při kterém se připouští provoz při normálních

provozních podmínkách,d) nejvyšším dovoleným tlakem nejvyšší tlak udávaný výrobcem, pro který

je tlakové zařízení navrženo,e) výpočtovou teplotou nejvyšší teplota použitá pro návrh základních

rozměrů tlakového zařízení, při které se připouští provoz při

normálních provozních podmínkách,f) částí vybraného zařízení díl vybraného zařízení, jehož selhání nebo

chybná funkce může ohrozit technickou bezpečnost tohoto zařízení,g) autorizovanou osobou právnická osoba pověřená dle § 4b odst. 1

zákona k úkonům při posuzování shody s technickými požadavky,h) výrobou proces směřující ke zhotovení vybraného zařízení, až po

uvedení do provozu, nebo jeho jednotlivé fáze. Výroba zahrnuje zejména

fáze návrhu, zhotovování jeho částí a sestavení nebo montáž vybraného

zařízení z částí vybraného zařízení,i) uvedením vybraného zařízení do provozu okamžik, kdy je vybrané

zařízení převzato a použito držitelem povolení^2) k účelu, ke kterému

bylo zhotoveno,j) technickou dokumentací soubor dokumentů stanovených touto vyhláškou,

kterými výrobce dokladuje způsob výroby speciálně navrhovaného

vybraného zařízení nebo jeho části a způsob a rozsah ověřování jeho

technického stavu v provozu po celou dobu životnosti,k) průvodní technickou dokumentací soubor dokumentů stanovených touto

vyhláškou, kterými výrobce dokladuje stav speciálně navrhovaného

vybraného zařízení nebo jeho části po ukončení jejich výroby,l) prohlášením o shodě dokument, kterým výrobce podává prohlášení o

vyhodnocení shody speciálně navrhovaného vybraného zařízení s

technickými požadavky při výrobě tohoto zařízení.§ 3Způsob určení speciálně navrhovaných vybraných zařízení(K § 4a odst. 1 zákona)(1) Speciálně navrhovanými vybranými zařízeními jsoua) tlaková zařízení tvořící hranici tlakového okruhu chladiva jaderného

reaktoru zařazená v bezpečnostní třídě 1 zahrnující tlakové nádoby a

parogenerátory pracující s radioaktivními látkami, jejichž nejvyšší

dovolený tlak přesahuje 0,05 MPa a jejichž objem je větší než 10 litrů,

nebo čerpadla, potrubí a armatury pracující s radioaktivními látkami s

nejvyšším dovoleným tlakem přesahujícím 0,05 MPa o světlosti nad DN 70,b) tlaková zařízení zařazená v bezpečnostní třídě 1, 2 a 3

zabezpečující chlazení reaktoru, kompenzaci objemu a systémů chlazení

hermetických prostorů, systémů normálního a havarijního doplňování,

systémů dochlazování primárního okruhu a systémů chlazení zařízení pro

skladování vyhořelého jaderného paliva pracující s nejvyšším dovoleným

tlakem přesahujícím 0,05 MPa o světlosti nad DN 70,c) tlaková zařízení systémů čistění pracovních médií jaderného zařízení

zařazená v bezpečnostní třídě 2 a 3 (systém čistění pracovního média

tlakového okruhu pracující s nejvyšším dovoleným tlakem přesahujícím

0,05 MPa o světlosti nad DN 70),d) tlakové zařízení tvořící stavební část hermetické obálky dimenzované

na vnitřní přetlak zařazené v bezpečnostní třídě 2, včetně zařízení

zabezpečujících její hermetičnost při maximální projektové nehodě,e) tlaková zařízení sekundárního okruhu zařazená v bezpečnostní třídě 2

a 3, u nichž výpočtový tlak pracovního média při výpočtové teplotě

vyšší než 100 st.C přesahuje 4 MPa a světlost potrubí je větší než DN

200, nebof) obalové soubory pro přepravu, skladování a ukládání vyhořelého

jaderného paliva zařazené v bezpečnostní třídě 2.(2) V seznamu vybraných zařízení pro jaderné zařízení se speciálně

navrhované vybrané zařízení zvlášť označí.§ 4Technické požadavky k zajištění technické bezpečnosti, které se

uplatňují při výrobě speciálně navrhovaných vybraných zařízení[K § 2 písm. nn) a § 4a odst. 1 zákona](1) Výroba speciálně navrhovaného vybraného zařízení se k zajištění

technické bezpečnosti provádí tak, aby výstupy jednotlivých fází výroby

byly ve shodě s technickými požadavky. Technické požadavky na speciálně

navrhovaná vybraná zařízení stanoví příloha č. 1.(2) Technické požadavky na speciálně navrhované vybrané zařízení, které

se uplatňují při výrobě tohoto zařízení podle přílohy č. 1, se vztahují

i na části tohoto zařízení.(3) Způsob výroby speciálně navrhovaného vybraného zařízení nebo jeho

části a způsob ověřování jejich technického stavu za provozu se

dokladují v technické dokumentaci. Požadavky na technickou dokumentaci

upravuje část I přílohy č. 2.(4) V průběhu výroby speciálně navrhovaného vybraného zařízení nebo

jeho části se provádějí kontroly, kterými se ověřuje jejich soulad s

technickými požadavky. Požadavky na tyto kontroly stanoví příloha č. 3.(5) Po ukončení výroby speciálně navrhovaného vybraného zařízení nebo

jeho části se jejich stav z hlediska technické bezpečnosti dokladuje v

průvodní technické dokumentaci podle požadavků stanovených v části II

přílohy č. 2. Jakost provedení výroby se prokazuje vyhodnocením shody

speciálně navrhovaného vybraného zařízení nebo jeho části s technickými

požadavky a dokládá se prohlášením o shodě vydaným výrobcem.

Náležitosti prohlášení o shodě stanoví část III přílohy č. 2.

Prohlášení o shodě je součástí průvodní technické dokumentace.§ 5Posuzování shody speciálně navrhovaných vybraných zařízení s

technickými požadavky stanovenými na tato zařízení[K § 2 písm. nn) a § 4a a § 4b odst. 1 zákona](1) Posouzení shody s technickými požadavky k zajištění technické

bezpečnosti (dále jen "posuzování shody") se provádí v souladu s

odstavcem 2 a s postupy posuzování shody upravenými v příloze č. 4.

Posuzování shody části speciálně navrhovaného vybraného zařízení se

provádí před jejím použitím v jaderném zařízení.(2) Jednotlivými postupy posuzování shody speciálně navrhovaných

vybraných zařízení jsou proa) speciálně navrhovaná vybraná zařízení bezpečnostní třídy 11. přezkoušení typu a zabezpečování jakosti při výrobě speciálně

navrhovaného vybraného zařízení (postupy posuzování shody B a D) podle

částí 1 a 4 přílohy č. 4,2. přezkoušení typu a ověřování speciálně navrhovaného vybraného

zařízení (postupy posuzování shody B a F) podle částí 1 a 5 přílohy č.

4,3. ověřování speciálně navrhovaného vybraného zařízení jako celku

(postup posuzování shody G) podle části 6 přílohy č. 4,b) speciálně navrhovaná vybraná zařízení bezpečnostní třídy 2, s

výjimkou obalových souborů pro přepravu, skladování a ukládání

vyhořelého jaderného paliva a tlakového zařízení tvořícího stavební

část hermetické obálky dimenzované na vnitřní přetlak1. přezkoušení typu a zabezpečování jakosti při výrobě speciálně

navrhovaného vybraného zařízení (postupy posuzování shody B a D) podle

částí 1 a 4 přílohy č. 4,2. přezkoušení typu a ověřování speciálně navrhovaného vybraného

zařízení (postupy posuzování shody B a F) podle částí 1 a 5 přílohy č.

4,3. ověřování speciálně navrhovaného vybraného zařízení jako celku

(postup posuzování shody G) podle části 6 přílohy č. 4,4. komplexní zabezpečování jakosti (postup posuzování shody H) podle

části 7 přílohy č. 4,c) obalové soubory pro přepravu, skladování a ukládání vyhořelého

jaderného paliva zařazené v bezpečnostní třídě 2 ověřování speciálně

navrhovaného vybraného zařízení (postup posuzování shody F) podle části

5 přílohy č. 4,d) tlakové zařízení tvořící stavební část hermetické obálky dimenzované

na vnitřní přetlak zařazené v bezpečnostní třídě 2 ověřování jako celku

(postup posuzování shody G) podle části 7 nebo přezkoušení typu a

ověřování (postupy posuzování shody B a F) podle částí 1 a 5 přílohy č.

4,e) speciálně navrhovaná vybraná zařízení bezpečnostní třídy 31. přezkoušení návrhu a zabezpečování jakosti při výrobě speciálně

navrhovaného vybraného zařízení (postupy posuzování shody B1 a D) podle

částí 2 a 4 přílohy č. 4,2. přezkoušení návrhu a ověřování speciálně navrhovaného vybraného

zařízení (postupy posuzování shody B1 a F) podle částí 2 a 5 přílohy č.

4,3. přezkoušení návrhu a shoda s typem (postupy posuzování shody B a C1)

podle částí 1 a 3 přílohy č. 4,4. ověřování speciálně navrhovaného vybraného zařízení jako celku

(postup posuzování shody G) podle části 6 přílohy č. 4,5. komplexní zabezpečování jakosti (postup posuzování shody H) podle

části 7 přílohy č. 4.(3) Při posuzování shody speciálně navrhovaných vybraných zařízení

podle odstavce 2 písm. e) se použije i jiný postup podle odstavce 2

písm. a) nebo b), pokud existuje.(4) Pro posuzování shody části speciálně navrhovaného vybraného

zařízení se přiměřeně použijí postupy posuzování shody stanovené v

odstavci 2.(5) Použitý postup posuzování shody se dokladuje. Doklady o použitém

postupu posouzení shody zahrnujía) technickou dokumentaci speciálně navrhovaného vybraného zařízení

nebo jeho části uvedenou v příloze č. 2 ab) dokumenty vydané při posuzování shody autorizovanou osobou v rozsahu

uvedeném v jednotlivých postupech posuzování shody podle přílohy č. 4.§ 6Způsob zajištění technické bezpečnosti vybraných zařízení při provozu a

technické požadavky na ně[K § 17 odst. 1 písm. m) zákona](1) Vybrané zařízení se uvede do provozu pouze tehdy, pokud bude

konečnou zkouškou ověřeno, že po ukončení výroby je zajištěna technická

bezpečnost vybraného zařízení v souladu s technickými požadavky.(2) Technické požadavky na vybrané zařízení, které se uplatňují při

provozu, stanoví zvláštní právní předpisy^3) Technické požadavky na

speciálně navrhované vybrané zařízení, které se uplatňují při provozu,

stanoví příloha č. 1.(3) Základním požadavkem k zajištění technické bezpečnosti při provozu

vybraného zařízení je provádění a vyhodnocení kontrol, kterými se

ověřuje soulad vybraného zařízení s technickými požadavky. Pro kontroly

se vypracovávají v souladu s provozními předpisy programy kontrol,

plány kontrol a postupy pro jejich provedení a vyhodnocení. Požadavky

na tyto kontroly stanoví část III přílohy č. 3.(4) Dokumentace dokladující technickou bezpečnost vybraných zařízení,

zahrnující dokumentaci přípravy a provádění rekonstrukcí, oprav a

údržby, aktualizovanou průvodní technickou dokumentaci, včetně záznamů,

se archivuje po celou dobu provozu vybraného zařízení v souladu se

zvláštním právním předpisem^1).(5) Po celou dobu provozu vybraných zařízení se na základě výsledků

kontrol pravidelně hodnotí technická bezpečnost.§ 7Přechodné ustanoveníDržitel povolení, který provozuje vybraná zařízení v době nabytí

účinnosti této vyhlášky, nejpozději do 2 let od nabytí účinnosti této

vyhlášky zajistí, aby v seznamu vybraných zařízení byla označena

speciálně navrhovaná vybraná zařízení v souladu s § 3 odst. 2, a

předloží seznam vybraných zařízení ke schválení Státnímu úřadu pro

jadernou bezpečnost.§ 8ÚčinnostTato vyhláška nabývá účinnosti dnem 10. srpna 2005.Předsedkyně:Ing. Drábová v. r.Příl.1Technické požadavky na speciálně navrhovaná vybraná zařízení

1. Všeobecné požadavky

1.1. Technické požadavky uvedené v této příloze se vztahují na

speciálně navrhovaná vybraná zařízení stanovená v § 3

odst. 1.

1.2. Technickými požadavky na speciálně navrhované vybrané

zařízení jsou

1.2.1. technická specifikace obsažená v souboru

technických předpisů, technických norem nebo

technických podmínek, která stanoví požadované

charakteristiky speciálně navrhovaného vybraného

zařízení, jakými jsou úroveň jakosti, užitné

vlastnosti, bezpečnost, rozměry, podmínky a

požadavky na kontroly zařízení a metody kontrol

zařízení, požadavky na označování zařízení, postupy

posuzování shody, výrobní metody a procesy mající

vliv na charakteristiku speciálně navrhovaných

vybraných zařízení, nebo

1.2.2. požadavky uplatňující se poté, co bylo speciálně

navrhované vybrané zařízení uvedeno do provozu, a

to vlastní podmínky pro provoz, podmínky pro

provozní kontroly a jejich metody a podmínky pro

opakované používání po provedené opravě či

rekonstrukci speciálně navrhovaného vybraného

zařízení, pokud mohou ovlivnit technickou

bezpečnost zařízení po celou dobu jeho životnosti.

1.3. Speciálně navrhované vybrané zařízení se navrhuje v

souladu

1.3.1. s požadavky zvláštního právního předpisu,^4)

1.3.2. s technickými požadavky stanovenými touto

vyhláškou,

1.3.3. s požadavky stanovenými v jeho technické

specifikaci.

1.4. Speciálně navrhované vybrané zařízení se navrhuje tak, aby

1.4.1. nemohlo dojít k jeho náhlému porušení za všech

zkušebních a provozních stavů, včetně

nepřípustných úniků média,

1.4.2. bylo možné bezpečně provádět v průběhu jeho provozu

všechny nezbytné plánované i neplánované kontroly,

zkoušky nebo revize nebo diagnostiku zařízení,

1.4.3. bylo umožněno bezpečně provádět čištění a omývání

dezaktivačními roztoky, opravy a údržbu zařízení.

1.5. Speciálně navrhované vybrané zařízení se vyrábí,

přezkušuje a montuje takovým způsobem, aby po jeho uvedení

do provozu byla zajištěna jeho technická bezpečnost.

1.6. Speciálně navrhované vybrané zařízení musí být schopné

plnit požadovanou funkci za normálního provozu,

abnormálního provozu, havarijních podmínek, projektové i

maximální projektové nehody a schopné omezovat důsledky

poruch a nehod.

1.7. Při zpracování návrhu speciálně navrhovaného vybraného

zařízení nebo modifikaci jeho technických vlastností,

případně i v důsledku změn stavu zařízení způsobených

provozní degradací materiálu, se zpracovává analýza

nebezpečí z hlediska technické bezpečnosti a konečný návrh

se provede se zřetelem k výsledku této analýzy.

1.8. Při výběru nejvhodnějšího řešení výrobce uplatňuje níže

uvedené zásady v tomto pořadí

1.8.1. v přiměřeně dosažitelné míře vyloučit nebo omezit

každé předvídatelné nebezpečí,

1.8.2. uplatnit vhodná ochranná opatření proti nebezpečím,

která nelze vyloučit.

1.9. Na materiály použité k výrobě speciálně navrhovaných

vybraných zařízení a jejich částí zabezpečujících

hermetičnost hermetické obálky se vztahují obdobné

požadavky jako na materiály pro tlaková zařízení dle bodu

4.

2. Návrh tlakového zařízení

2.1. Všeobecně

2.1.1. Tlakové zařízení se navrhuje v souladu s jeho

technickou specifikací a s ohledem na stanovená

zatížení, zejména pro normální provozní podmínky,

abnormální provozní podmínky, havarijní podmínky a

zkušební tlakové zkoušky tak, aby byla zajištěna

technická bezpečnost tlakového zařízení po celou

dobu jeho předpokládané životnosti.

2.1.2. Do návrhu tlakového zařízení je nutné uplatnit

vhodné činitele bezpečnosti za použití komplexních

metod, o kterých je známo, že vhodným způsobem

počítají s přiměřenou mírou bezpečnosti vůči všem

druhům poruch, které přicházejí v úvahu.

2.1.3. Při tvorbě návrhu tlakového zařízení je nutno

vycházet ze stanovených

2.1.3.1. výpočtových, provozních a zkušebních

zatížení a jejich limitů,

2.1.3.2. provozních podmínek příslušných pro dané

tlakové zařízení,

2.1.3.3. limitních parametrů provozuschopnosti

tlakového zařízení, ve kterém je

vyžadován mechanický pohyb,

2.1.3.4. provozních režimů s ohledem na jeho

zařazení do příslušné bezpečnostní třídy

podle zvláštního právního předpisu,^1)

2.1.3.5. chemických a fyzikálních parametrů

používaných médií v tlakovém zařízení,

2.1.3.6. korozních vlivů médií na materiál

tlakového zařízení za dobu požadované

životnosti konstrukce tohoto zařízení,

2.1.3.7. požadavků na prokazování odolnosti vůči

seismickým účinkům nebo vůči cyklickým

zatížením.

2.1.4. Tlakové zařízení se navrhuje a vyrábí tak, aby se

vyloučilo nebo na nejmenší míru snížilo nebezpečí

podstatné ztráty odolnosti vůči tlaku v důsledku

poruchy vedoucí až k porušení integrity tlakového

zařízení a šíření radioaktivních látek. V těchto

případech se zajišťují vhodné prostředky ochrany k

udržení provozních parametrů, a to navazujícími

napájecími systémy a systémy odvodu tepla

zajišťujícími udržení výše hladiny média v

tlakovém zařízení a umožňujícími bezpečný odvod

zbytkového tepla již v průběhu provozu nebo po

odstavení.

2.1.5. Tlakové zařízení tvořící stavební část hermetické

obálky, včetně zařízení ovlivňujících těsnost

hermetické obálky, se navrhuje, staví a montuje

tak, aby bylo možné stanovit těsnost při

projektovaném výpočtovém tlaku po instalaci všech

průchodek.

2.1.6. Potrubí, jež je tlakovým zařízením, se navrhuje a

vyrábí tak, aby nebezpečí přetížení v důsledku

nepřípustných vůlí nebo nadměrných sil

vznikajících na přírubách, spojích, vlnovcích

apod. bylo regulováno např. pomocí podpor, výztuh,

ukotvení, vyrovnání polohy a předpětí závěsů.

2.2. Návrh zabezpečující náležitou pevnost

2.2.1. Tlakové zařízení se navrhuje pro zatížení, které

odpovídá jeho určenému použití a rozumně

předvídatelným provozním podmínkám. Je nutné brát

v úvahu různá zatížení, která mohou působit

společně, se zřetelem k pravděpodobnosti jejich

současného výskytu.

2.2.2. Návrh zabezpečující náležitou pevnost je založen

na výpočtové metodě podle bodu 2.2.3, v případě

potřeby doplněné experimentální metodou. Při

zpracování výpočtu se použijí pouze ověřené

výpočtové programy.

2.2.3. Výpočtová metoda

2.2.3.1. Výpočtové metody poskytují dostačující

míru bezpečnosti v souladu s požadavky

stanovenými technickými předpisy nebo

technickými normami

2.2.3.1.1. na provádění výpočtů pevnosti,

2.2.3.1.2. na mechanické vlastnosti

použitých základních a přídavných

materiálů,

2.2.3.1.3. na nerozebíratelné (svarové)

spoje a

2.2.3.1.4. na provádění kontrol a zkoušek

tlakového zařízení.

2.2.3.2. Odolnost vůči vnitřnímu tlaku a další

hlediska zatížení

Dovolené namáhání u tlakových zařízení je

omezeno s ohledem na druhy poruch,

jejichž výskyt za provozních podmínek a

provozních režimů je možné předvídat.

Proto je nutné použít takové součinitele

bezpečnosti, které umožňují zcela

vyloučit jakékoli nejistoty vyplývající z

výroby, skutečných provozních podmínek,

namáhání, výpočtových modelů, jakož i

vlastností a chování materiálu.

2.2.3.3. Pevnost

2.2.3.3.1. K zajištění pevnosti tlakového

zařízení se používají vhodné

pevnostní výpočty zahrnující

příslušná výpočtová, provozní a

zkušební zatížení.

2.2.3.3.2. Při výpočtu pevnosti tlakového

zařízení se berou v úvahu zejména

tato zatížení

2.2.3.3.2.1. vnitřní a vnější tlak,

2.2.3.3.2.2. účinek vlastní tíhy

zařízení a jeho náplně,

2.2.3.3.2.3. doplňková zatížení

(účinek tíhy připojených

zařízení, izolace, potrubí

apod.),

2.2.3.3.2.4. síly od podpěr a

potrubí,

2.2.3.3.2.5. teplotní účinky včetně

teplotních rázů,

2.2.3.3.2.6. vibrační zatížení,

2.2.3.3.2.7. seismické účinky,

zatížení větrem, povodní,

2.2.3.3.2.8. procesy způsobující

degradaci materiálu vlivem

radioaktivity,

2.2.3.3.2.9. hydraulické odpory a

tlakové rázy,

2.2.3.3.2.10. pád letadla

a jiná relevantní zatížení

vyplývající z analýzy nebezpečí dle

bodu 1.7.

2.2.3.3.3. Výpočtová zatížení

2.2.3.3.3.1. Výpočtový tlak se rovná

nebo je větší než nejvyšší

dovolený tlak a bere v úvahu

tlakové rázy, chyby řídícího

systému a vlivy konfigurace

systému. Zkušební tlak rovný

nebo větší než 1,25násobek

výpočtového tlaku se použije

pro návrh základních rozměrů

zařízení. U částí konstrukce,

zatížených současně vnitřním a

vnějším tlakem, se za výpočtový

tlak bere rozdíl obou tlaků,

při kterém je dosažena největší

tloušťka stěny.

2.2.3.3.3.2. Výpočtová teplota se

stanovuje s příslušnou mírou

bezpečnosti. Výpočtová teplota

nesmí být menší než očekávaná

maximální střední teplota po

tloušťce uvažované části, na

kterou se vztahují limity pro

normální a abnormální provozní

podmínky. Jsou-li zařízení nebo

potrubí vyhřívána přenosem

tepla ze zdrojů, jako jsou

indukční spirály, opláštění

nebo vnitřní zdroj tepla, bere

se jejich vliv v úvahu při

stanovení výpočtové teploty.

2.2.3.3.3.3. Výpočtová zatížení se

vybírají tak, aby v kombinaci s

vlivy výpočtového tlaku byla

určena největší tloušťka stěny

zařízení, na které se vztahují

limity pro normální provozní

podmínky.

2.2.3.3.3.4. Nejvyšší hodnoty

namáhání a koncentrace napětí

musí být udrženy v bezpečných

mezích.

2.2.3.3.4. Provozní zatížení

Při výpočtu pevnosti tlakového

zařízení se vhodným způsobem berou v

úvahu veškerá zatížení vyskytující se

při normálních provozních podmínkách,

dále i ta zatížení, která jsou dána

technologickým provozem, ke kterému

je tlakové zařízení určeno, a vnější

zatížení, která se běžně vyskytují.

Náleží k nim také zatížení

způsobující napětí a deformace v

materiálu zařízení při výrobě,

přepravě, montáži a tlakových

zkouškách, a to včetně zbytkových

napětí, jejichž vliv na mezní stavy

pevnosti se posoudí jednotlivě dle

jejich významnosti.

2.2.3.3.5. Zkušební zatížení

2.2.3.3.5.1. Při pevnostním výpočtu

tlakového zařízení se

zohledňují předpokládaná

zkušební zatížení, kterými se

prověřuje celistvost zařízení

po ukončení jeho výroby,

montáže, dané periodě provozu,

opravě nebo rekonstrukci.

2.2.3.3.5.2. Zkušebním zatížením jsou

zejména tlakové zkoušky,

jejichž cílem je zkontrolovat,

při tlaku stanoveném mírou

bezpečnosti v poměru k

výpočtovému, případně k

nejvyššímu dovolenému tlaku,

zda zařízení nevykazuje

významné deformace nebo

netěsnosti, které překračují

stanovenou mez.

2.2.3.3.5.3. Zkušební tlak se

stanovuje s přihlédnutím k

hodnocení geometrických a

materiálových vlastností a

zkušebních podmínek ve výrobním

závodě či za provozu v souladu

s požadavky uvedenými v

technických předpisech,

technických normách nebo

technických podmínkách

pro výrobu tlakového zařízení.

2.2.3.3.6. Výpočet pevnosti pro tlaková

zařízení se vypracovává pro

následující mezní stavy

2.2.3.3.6.1. náhlé porušení

(houževnaté nebo křehké),

2.2.3.3.6.2. plastické deformace v

celém průřezu součásti,

2.2.3.3.6.3. jednosměrný růst

plastické složky poměrné

deformace při cyklickém

zatížení vedoucí k nepřípustné

změně rozměrů nebo k porušení,

2.2.3.3.6.4. vznik trhlin při

cyklickém zatížení,

2.2.3.3.6.5. ztráta stability.

2.2.3.3.7. Ve výpočtu pevnosti pro mezní

stavy, uvedené v bodě 2.2.3.3.6, se

používají hodnoty, které odpovídají

materiálovým, pevnostním, plastickým,

křehkolomovým charakteristikám a

odolnosti vůči deformaci, stanoveným

v technických předpisech či

technických normách pro dané

materiály, nebo experimentálně

stanovené akreditovanou zkušebnou.

2.2.3.3.8. V případě svarových spojů je

nutné zvolit pro materiálové

vlastnosti vhodné hodnoty součinitelů

spojů závislé na druhu spojovaných

materiálů, na druhu použitých

nedestruktivních kontrol a

předpokládaných provozních

podmínkách.

2.2.3.3.9. U návrhu tlakového zařízení se

berou vhodným způsobem v úvahu

předvídatelné degradační mechanizmy

(např. vliv radioaktivity, koroze,

únavy materiálu) odpovídající

určenému použití zařízení a

související s životností zařízení.

2.2.3.3.10. Výpočet pevnosti tlakového

zařízení se vypracuje ve dvou etapách

2.2.3.3.10.1. výpočet pro návrh

základních rozměrů zařízení

(dále jen "návrh základních

rozměrů"),

2.2.3.3.10.2. kontrolní výpočet

zařízení (dále jen "kontrolní

výpočet").

2.2.3.3.11. Při návrhu základních rozměrů

se dovolená napětí vypočtou z

pevnosti v tahu a ze smluvní meze

kluzu, které jsou základními

charakteristikami materiálů,

přípustných pro výrobu zařízení. Při

výpočtu dovolených napětí se uvažují

příslušné součinitele bezpečnosti.

2.2.3.3.12. Při návrhu základních rozměrů

je nutno uvažovat mezní stavy

2.2.3.3.12.1. houževnatého porušení,

2.2.3.3.12.2. plastické deformace v

celém průřezu součásti,

2.2.3.3.12.3. ztráty stability.

2.2.3.3.13. Po návrhu základních rozměrů

zařízení se vypracuje kontrolní

výpočet, jehož cílem je

2.2.3.3.13.1. prokázání pevnosti při

statickém (monotónním)

zatížení,

2.2.3.3.13.2. prokázání pevnosti při

cyklickém (proměnném) zatížení,

2.2.3.3.13.3. prokázání odolnosti

proti náhlému (nestabilnímu)

porušení,

2.2.3.3.13.4. prokázání pevnosti při

vibracích,

2.2.3.3.13.5. prokázání odolnosti

proti ztrátě stability a

2.2.3.3.13.6. prokázání odolnosti

proti seismickým účinkům.

V kontrolním výpočtu tlakového

zařízení se berou v úvahu všechna

zatížení, včetně teplotních účinků a

všechny provozní režimy uvedené v

technických specifikacích a

provozních podmínkách. Zejména se

berou v úvahu degradace vlastností

materiálu během provozu, jakost

povrchu, vliv gradientu napětí, vliv

korozního prostředí apod.

2.2.4. Experimentální metoda provedení návrhu

2.2.4.1. Správnost návrhu tlakového zařízení jako

celku nebo jeho částí se ověřuje vhodným

programem kontrol a zkoušek uskutečněným

na reprezentativním vzorku zařízení.

2.2.4.2. Před zahájením zkoušek se stanovuje

program kontrol a zkoušek. Program

kontrol a zkoušek je uznáván

autorizovanou osobou odpovědnou za postup

posuzování shody návrhu, pokud takový

existuje.

2.2.4.3. V programu kontrol a zkoušek se definují

zkušební podmínky a kritéria přijetí nebo

zamítnutí. Před zkoušením se změří

skutečné hodnoty základních rozměrů a

vlastností materiálů, z nichž se zkoušené

zařízení skládá.

2.3. Ustanovení k zajištění bezpečné manipulace a provozu

2.3.1. Předepsaný způsob provozu tlakového zařízení

vylučuje v návrhu analyzované předvídatelné

nebezpečí v provozu zařízení. Tam, kde to připadá

v úvahu, se zvláštní pozornost věnuje

2.3.1.1. uzávěrům a otvorům,

2.3.1.2. nebezpečným odfukům z pojistných armatur,

2.3.1.3. zařízením, která brání fyzickému vstupu,

pokud je v zařízení tlak nebo vakuum.

2.3.2. Zejména tlaková zařízení vybavená vstupním otvorem

se opatřují automatickým nebo ručně ovládaným

zařízením, pomocí něhož uživatel snadno zjistí,

zda je možné otvor bez nebezpečí otevřít. V

případě rychlouzávěru se tlakové zařízení opatřuje

zařízením, jež zabrání jeho otevření, pokud tlak

nebo teplota média představují nebezpečí.

2.4. Prostředky přezkoušení

2.4.1. Tlakové zařízení se navrhuje a vyrábí tak, aby

bylo možné uskutečnit všechna nezbytná přezkoušení

k zajištění technické bezpečnosti.

2.4.2. Tam, kde to je nezbytné pro zabezpečení trvalé

technické bezpečnosti zařízení, jsou k dispozici

prostředky umožňující přezkoušet vnitřní stav

tlakového zařízení tak, aby příslušné prohlídky a

kontroly bylo možné provádět bezpečně a

ergonomicky.

2.4.3. Pokud tlakové zařízení nemůže být navrženo tak,

aby ho bylo možné v průběhu provozu kontrolovat v

požadovaném rozsahu, stanoví se jiné náhradní

anebo nepřímé metody nebo použití schválených

výpočtových metod a použijí se konzervativní

bezpečnostní rezervy nebo jiná přiměřená

bezpečnostní opatření k vyloučení možného

neočekávaného selhání.

2.5. Prostředky odvodnění a odvzdušnění

2.5.1. Tam, kde to je nutné, se používají vhodné

prostředky umožňující odvodnění a odvzdušnění

tlakového zařízení,

2.5.1.1. aby se zabránilo nepříznivým účinkům,

jako je vodní ráz, zborcení vlivem vakua,

koroze a nekontrolované chemické reakce

ve všech stádiích provozu a zkoušení,

zejména u tlakových zkoušek, a

2.5.1.2. aby bylo možné bezpečným způsobem

provádět dekontaminaci, čištění, kontrolu

a údržbu.

2.6. Koroze

Tam, kde to je nutné, se navrhují přídavky k zesílení

tloušťky stěny nebo ochrana proti korozi, s patřičným

zřetelem k zamýšlenému použití.

2.7. Opotřebení

Pokud může dojít ke značné erozi nebo otěru, navrhují se

opatření, která sníží tyto účinky na co nejmenší míru

vhodným řešením návrhu, např. zvětšením tloušťky

materiálu nebo použitím výstelky či přeplátování, který

umožní výměnu součástí, jež jsou nejvíce postiženy.

2.8. Sestavy tlakového zařízení

2.8.1. Sestavy tlakového zařízení se navrhují tak, aby

2.8.1.1. společně sestavované konstrukční díly

byly pro daný účel vhodné a spolehlivé,

2.8.1.2. všechny konstrukční díly byly správně

začleněny a vhodným způsobem smontovány.

2.9. Plnění a vypouštění

2.9.1. Tam, kde to připadá v úvahu, se tlakové zařízení

navrhuje a vybavuje příslušenstvím nebo se učiní

opatření pro jeho instalaci tak, aby bylo

zajištěno bezpečné plnění a vypouštění tlakového

zařízení, zejména se zřetelem k nebezpečím, jakým

je

2.9.1.1. při plnění

2.9.1.1.1. přeplnění nebo překročení

tlaku, zejména s ohledem na plnící

poměr a na tlak par při odpovídající

teplotě,

2.9.1.1.2. nestabilita tlakového

zařízení,

2.9.1.2. při vypouštění nekontrolovaný únik média

pod tlakem,

2.9.1.3. při plnění nebo vypouštění nebezpečná

spojení a porušení spojení.

2.10. Ochrana proti překročení dovolených mezí tlakových

zařízení

2.10.1. Jestliže by za provozních podmínek mohlo dojít k

překročení dovolených mezí, vybavuje se tlakové

zařízení vhodným ochranným zařízením nebo se

učiní vhodná opatření pro jeho instalaci, pokud

se nepředpokládá ochrana jiným ochranným

zařízením v rámci sestavy.

2.10.2. Vhodné ochranné zařízení nebo kombinace takových

zařízení se navrhuje se zřetelem ke specifickým

vlastnostem příslušného tlakového zařízení nebo

sestavy.

2.10.3. Za vhodná ochranná zařízení a jejich kombinace se

považují

2.10.3.1. bezpečnostní výstroj, nebo

2.10.3.2. vhodná kontrolní zařízení, jako jsou

indikátory nebo výstražná zařízení, která

umožňují, aby byl automaticky nebo manuálně

proveden vhodný zásah, pomocí něhož se

provoz tlakového zařízení udrží v

dovolených mezích.

2.11. Bezpečnostní výstroj

2.11.1. Bezpečnostní výstroj

2.11.1.1. se navrhuje a vyrábí tak, aby byla

spolehlivá a vhodná pro svou předpokládanou

funkci, popřípadě s ohledem na požadavky

údržby a zkoušení těchto zařízení,

2.11.1.2. je oproštěna od jiných funkcí, kromě

případů, kdy těmito dalšími funkcemi nemůže

být ovlivněna její bezpečnostní funkce,

2.11.1.3. vyhovuje příslušným zásadám návrhu,

aby byla zajištěna vhodná spolehlivá

ochrana. K těmto zásadám zejména patří

zabezpečení funkce proti poruchám,

zálohování bezpečnostní výstroje, různá

provedení a automatická diagnóza vlastní

funkčnosti.

2.11.2. Zařízení omezující tlak

Tato zařízení se navrhují tak, aby nedocházelo k

trvalému překračování nejvyššího dovoleného

tlaku; případné krátkodobé zvýšení tlaku při

zapůsobení bezpečnostní výstroje je však

přípustné, nesmí ale přesáhnout 10 % hodnoty

nejvyššího dovoleného tlaku.

2.11.3. Zařízení na kontrolu teploty

Tato zařízení mají z bezpečnostních důvodů

vhodnou dobu prodlevy v souladu s měřicí funkcí.

2.12. Vnější požár

Tam, kde to je nutné, se tlakové zařízení navrhuje a

popřípadě vybavuje vhodným příslušenstvím nebo se učiní

opatření pro jeho instalaci tak, aby splňovalo požadavky

na omezení škod v případě vnějšího požáru, s patřičným

zřetelem k určenému použití tlakového zařízení.3. Výroba tlakového zařízení

3.1. Výrobní postupy

Tlakové zařízení se vyrábí v souladu s technickou

dokumentací zahrnující vhodné metody a odpovídající

výrobní postupy tak, aby bylo možné uskutečnit všechny

předepsané kontroly k zajištění technické bezpečnosti. Při

výrobě se realizují technické požadavky, které byly

přijaty v etapě návrhu.

3.1.1. Výroba dílů

Při výrobě dílů nesmí docházet ke vzniku vad a

trhlin nebo ke změnám mechanických vlastností,

které by mohly ohrozit technickou bezpečnost

tlakového zařízení.

3.1.2. Svarové spoje

3.1.2.1. Svarové spoje a přilehlé oblasti se

provádějí prosté jakýchkoli povrchových

nebo vnitřních vad, které by mohly ohrozit

technickou bezpečnost tlakového zařízení.

3.1.2.2. Vlastnosti svarových spojů odpovídají

minimálně vlastnostem základních

materiálů, které jsou spojovány, pokud

nebyly při pevnostním výpočtu úmyslně

vzaty v úvahu hodnoty jiných příslušných

vlastností.

3.1.2.3. Technické a technologické činnosti

vztahující se ke svarovým spojům na

tlakových zařízeních provádějí jen

kvalifikovaní pracovníci (svářečský dozor)

v souladu s technickou normou.^5)

3.1.2.4. Pracovníky, kteří proces svařování

navrhují, kontrolují a ověřují, schvaluje

autorizovaná osoba.

3.1.2.5. Svarové spoje konstrukčních dílů tlakového

zařízení, které přispívají k odolnosti

zařízení vůči vnitřnímu tlaku i

konstrukčních dílů, jež jsou k němu přímo

připojeny, provádějí příslušně

kvalifikovaní pracovníci s použitím

vhodných pracovních postupů. Tyto pracovní

postupy a příslušné pracovníky schvaluje

autorizovaná osoba. Pro účely schválení

postupů svařování a schválení pracovníků

autorizovaná osoba provádí dohled nad

prováděním příslušných kontrol a zkoušek

svarových spojů k vyhodnocení těchto spojů

v souladu s technickými normami.^6)

Autorizovaná osoba v rámci posuzování

shody speciálně navrhovaných vybraných

zařízení bezpečnostní třídy 1 a 2 provádí

dohled nad prováděním kontrolních

svarových spojů, včetně dohledu nad

prováděním příslušných kontrol a zkoušek k

vyhodnocení těchto spojů, a dohled nad

přenášením značení.

3.1.2.6. V technické dokumentaci tlakového

zařízení, zahrnující svařovací proces, se

dokládá splnění požadavků

3.1.2.6.1. na zpracování, posouzení a

schválení technologických postupů

svařování,

3.1.2.6.2. na potřebnou kvalifikaci

pracovníků, kteří proces svařování

provádějí,

3.1.2.6.3. na potřebnou kvalifikaci

pracovníků, kteří proces svařování

navrhují, ověřují a hodnotí,

3.1.2.6.4. na způsobilost zařízení k

provádění procesu svařování, kontroly

a zkoušek.

3.1.3. Nedestruktivní kontroly

Nedestruktivní zkoušky svarových spojů tlakových

zařízení bezpečnostní třídy 1 až 3 provádějí

kvalifikovaní pracovníci, dle příslušných

technických norem,^7) schválení autorizovanou

osobou.

3.1.4. Tepelné zpracování

3.1.4.1. V případě nebezpečí, že výrobní postup

změní vlastnosti materiálu v rozsahu,

který by mohl ohrozit technickou

bezpečnost tlakového zařízení, se ve

vhodném stadiu výroby provádí přiměřené

tepelné zpracování.

3.1.4.2. Tepelné zpracování částí tlakového

zařízení provádějí kvalifikovaní

pracovníci. Vlastní tepelné zpracování

částí speciálně navrhovaných vybraných

zařízení bezpečnostní třídy 1 se provádí

pod dohledem autorizované osoby.

3.1.5. Identifikovatelnost

Je nutné zavést a dodržovat vhodné postupy

zabezpečující identifikaci materiálů, částí

tlakového zařízení, jejich kontrol a zkoušek, které

přispívají k jeho odolnosti proti tlaku,

uplatňované vhodnými prostředky od přejímání

materiálů a částí, přes výrobu až po konečnou

zkoušku vyrobeného tlakového zařízení.

3.2. Konečné posouzení

3.2.1. U tlakového zařízení se provede konečné posouzení

zahrnující

3.2.1.1. konečnou zkoušku podle požadavků uvedených

v části II přílohy č. 3 a

3.2.1.2. tlakovou zkoušku, která má za normálních

okolností podobu zkoušky hydraulickým

tlakem při tlaku stanoveném v souladu s

bodem 2.2.3.3.5.3, a provádí se v souladu

s požadavky uvedenými v bodě 2.2 části II

přílohy č. 3.

3.2.2. Kontrola bezpečnostní výstroje

U sestav konečné posouzení zahrnuje kontroly

bezpečnostní výstroje v souladu s požadavky bodu

2.3 části II přílohy č. 3.

3.3. Označování a opatřování štítkem

3.3.1. Podle charakteru tlakového zařízení se tlaková

zařízení označují štítkem obsahujícím tyto

informace

3.3.1.1. u všech tlakových zařízení

3.3.1.1.1. název a adresa či jiný způsob

identifikace výrobce,

3.3.1.1.2. rok výroby,

3.3.1.1.3. identifikace tlakového zařízení

podle jeho povahy, například typ,

série nebo identifikace výrobní dávky

a výrobní číslo,

3.3.1.1.4. základní nejvyšší nebo nejnižší

pracovní meze,

3.3.1.1.5. označení autorizované osoby

provádějící posuzování shody.

3.3.1.2. v závislosti na typu tlakového zařízení

další informace nezbytné pro bezpečnou

instalaci, provoz či použití, pro údržbu a

pravidelné prohlídky.

3.3.2. Označení a požadované informace se uvádí na

tlakovém zařízení nebo na štítku pevně k němu

připojeném, až na následující výjimky

3.3.2.1. přichází-li to v úvahu, lze použít vhodnou

dokumentaci, aby se předešlo opakovanému

označování jednotlivých konstrukčních dílů

určených pro tutéž sestavu, například

potrubních částí,

3.3.2.2. je-li tlakové zařízení příliš malé, mohou

být informace podle bodu 3.3.1.2 uvedeny

na štítku připevněném k tlakovému

zařízení.

3.4. Návody k použití

3.4.1. Je-li tlakové zařízení uváděno do provozu,

připojuje se k němu, pokud to připadá v úvahu,

návod nebo jiná odpovídající provozní dokumentace

obsahující všechny nezbytné informace vztahující se

k technické bezpečnosti a týkající se

3.4.1.1. montáže tlakového zařízení, případně jeho

částí,

3.4.1.2. uvádění do provozu,

3.4.1.3. použití, včetně označení částí tlakových

zařízení,

3.4.1.4. údržby, včetně kontrol a zkoušek

prováděných v průběhu provozu.

3.4.2. Návod obsahuje informace připojené k tlakovému

zařízení podle bodu 3.3, popřípadě je provázen

doplňující technickou dokumentací, výkresy a

schématy nezbytnými k plnému pochopení tohoto

návodu.4. Materiály tlakového zařízení

Pro výrobu, opravy nebo rekonstrukce tlakových zařízení se

použijí pouze schválené základní materiály zařazené do seznamu

materiálů přípustných pro použití zpracovávaného v návaznosti

na zařazení tlakového zařízení do bezpečnostní třídy.^1)

Použité základní materiály musí být vhodné pro toto použití po

celou dobu předpokládané životnosti.

Přídavné materiály pro svařování a navařování musí vyhovovat

pouze příslušným požadavkům uvedeným v bodech 4.1.1 až 4.1.7,

a to jak samostatně, tak ve spojené konstrukci.

4.1. Materiály částí vystavených tlaku

4.1.1. Materiály ovlivňující technickou bezpečnost

tlakového zařízení musí splňovat požadavky

odpovídajících technických předpisů pro návrh

tlakového zařízení, zejména pak požadavky na vhodné

vlastnosti za všech předpokládaných provozních

podmínek jak samostatně, tak v konstrukci ve

spojení s vhodným přídavným materiálem.

4.1.2. Při volbě materiálu pro výrobu, opravu nebo

rekonstrukci tlakového zařízení se přihlíží k jeho

chemickému složení, fyzikálním a mechanickým

vlastnostem, svařitelnosti a způsobilosti k provozu

v podmínkách využití zařízení během jeho

předpokládané životnosti.

4.1.3. K výrobě, opravám nebo rekonstrukci části tlakového

zařízení je nutné přednostně použít materiály

shodné s materiály původní části uvedené v

technické specifikaci pro dané zařízení a současně

zařazené do seznamu materiálů přípustných pro

použití. Pokud je použit materiál uvedený v

seznamu, ale jiné značky než materiál původní

části, je třeba prokázat, že jeho vlastnosti jsou

vhodné pro použití s ohledem na provozní podmínky a

bezpečnostní třídu, do které je dané zařízení

zařazeno.

4.1.4. V případě, že navrhovaný materiál není uveden v

seznamu materiálů přípustných pro použití a nelze

využít náhradního materiálu, schváleného pro

odpovídající provozní podmínky, provede se

specifické ohodnocení navrhovaného materiálu.

4.1.5. U tlakových zařízení bezpečnostní třídy 1 a 2

zajišťuje specifické ohodnocení navrhovaného

materiálu dle bodu 4.1.4 autorizovaná osoba

příslušná pro posuzování shody tlakového zařízení.

4.1.6. Výrobce tlakového zařízení učiní vhodná opatření,

aby zajistil, že použitý materiál je v souladu se

specifikovanými požadavky. Zejména musí být pro

všechny použité základní a přídavné materiály k

dispozici dokumentace připravená jejich výrobcem a

potvrzující shodu s technickou specifikací

materiálu.

4.1.7. K výrobě tlakového zařízení se použije pouze

materiál, u kterého bylo provedeno posouzení shody

s technickou specifikací materiálu dokladované u

zařízení zařazeného

4.1.7.1. v bezpečnostní třídě 1 a 2 materiálovým

osvědčením výrobce vydaným společně k tomu

účelu autorizovanou osobou,

4.1.7.2. v bezpečnostní třídě 3 materiálovým

osvědčením vydaným výrobcem.

4.2. Kontrola jakosti materiálů

4.2.1. Kontrola jakosti materiálů přípustných pro použití

v souladu s bodem 4.1.2 se provádí v rozsahu

a metodami uvedenými v příslušných technických

předpisech, technických normách nebo technických

podmínkách na materiály, pokud tyto existují.

4.2.2. Polotovary pro výrobu tlakových zařízení (plechy,

výkovky, výlisky, odlitky, válcovaná ocel pro

spojovací díly) odpovídají požadavkům příslušných

technických norem nebo technických podmínek, které

určují rozsah a metody kontrol za účelem prověření

jejich jakosti a další požadavky (např. značení).

4.2.3. U polotovarů z austenitických ocelí pro výrobu

tlakových zařízení, která jsou ve styku s médiem

primárního okruhu, se stanovují limitní hodnoty pro

obsah kobaltu v oceli.5. Obalové soubory pro přepravu, skladování a ukládání vyhořelého

jaderného paliva

5.1. Pro obalové soubory pro přepravu a skladování vyhořelého

paliva se uplatňují kromě všeobecných požadavků podle bodu

1 obdobné technické požadavky jako pro tlaková zařízení

stanovené v bodech 2.2 až 2.4, 2.10, 2.11 3.1 až

3.4, 4 a 5.

5.2. Obalové soubory pro přepravu, skladování a ukládání

vyhořelého jaderného paliva se vyrábějí v souladu s

technickou dokumentací typu obalového souboru schváleného

podle příslušných požadavků zvláštního předpisu.^8)Příl.2Požadavky na dokumentaci speciálně navrhovaných vybraných zařízení

I. Technická dokumentaceTechnická dokumentace speciálně navrhovaného vybraného zařízení se

přehledně zpracovává tak, aby umožnila posuzování shody speciálně

navrhovaného vybraného zařízení v míře nezbytné pro takové

posuzování. Technická dokumentace obsahuje

1. všeobecný popis speciálně navrhovaného vybraného zařízení,

2. koncepční návrh, výrobní výkresy, výkresy sestav a podsestav,

schémata zapojení; výkresy obsahující

2.1. označení předepsané jakosti a stavu hutních polotovarů,

případně jiných částí, dílů a přídavných materiálů,

jakosti betonů se stanovením technických dodacích

podmínek použitých materiálů,

2.2. rozměry, tloušťky stěn a potřebné údaje pro jejich

dimenzování,

2.3. umístění, druh, rozměry, hodnoty součinitelů svarových

spojů a jejich klasifikační stupeň,

2.4. druh zkoušek, zkušební média a jejich parametry,

kritéria úspěšnosti zkoušek,

2.5. popisy a vysvětlivky potřebné pro pochopení uvedených

výkresů, schémat a funkce speciálně navrhovaného

vybraného zařízení s ohledem na rozumně předvídatelné

provozní podmínky (analýza nebezpečí);

výkresy tlakových zařízení navíc obsahují:

2.6. nejvyšší dovolený tlak, nejvyšší dovolenou teplotu a

zkušební tlak kompletně smontovaného zařízení,

2.7. důležité technické údaje pro navrženou bezpečnostní

výstroj;

3. seznam technických norem a technických podmínek či jiných

technických předpisů, které mají být použity,

4. výsledky pevnostních výpočtů a provedených přezkoušení,

výsledky výpočtů životnosti, seismické odolnosti a další

důležité technické údaje vypracované podle příslušných

technických norem, technických podmínek, případně nových

poznatků vědy a techniky,

5. doklady potvrzující shodu s technickou specifikací materiálu

pro základní a přídavné materiály použité k výrobě speciálně

navrhovaného vybraného zařízení nebo jeho části,

6. technické podmínky pro výrobu speciálně navrhovaného vybraného

zařízení, nebo jim na úroveň postavené jiné doklady, které

zejména obsahují vhodné technické specifikace, zejména pro

6.1. základní materiál a přídavný materiál či polotovary pro

části speciálně navrhovaného vybraného zařízení,

6.2. specifické požadavky na technologii zpracování materiálu

(postup tepelného zpracování, vnitřní krystalickou

strukturu, homogenitu atd.),

6.3. předpokládané pracovní podmínky,

6.4. údaje důležité pro spolehlivost, předpokládanou životnost

a bezpečnost při montáži a provozu,

6.5. přesnou identifikaci výrobce a jím vyráběného zařízení,

6.6. vstupní, mezioperační a výstupní kontroly a zkoušky,

včetně určení přípustných mezních hodnot, průběhy

zkoušek, zkušební média a jejich parametry, jakož i

způsob a rozsah ověřování technického stavu speciálně

navrhovaného vybraného zařízení v provozu po celou dobu

jeho životnosti, včetně kritérií úspěšnosti zkoušek,

6.7. kvalifikaci výrobních, stavebních a montážních

pracovníků, jakož i pracovníků provádějících svářečský

dozor, kontrolu a vyhodnocování svarových spojů,

6.8. rozsah, druh a provedení průvodní technické dokumentace

speciálně navrhovaného vybraného zařízení;

7. programy a plány kontrol a zkoušek a technologické postupy

výroby nezbytné pro posouzení aspektů technické bezpečnosti,

včetně technických, organizačních a bezpečnostních opatření k

jejich provedení,

8. předpisy pro montáž, uvedení do provozu a provoz,

9. seznam kvalifikovaných osob s vyznačením druhu a platnosti

oprávnění a uvedením jejich jména, příjmení a data narození

podílejících se na zvláštních procesech (svařování, kontroly

nedestruktivními metodami a tepelné zpracování),

10. vzory záznamů (tj. zejména osvědčení a protokolů o zkouškách)

použitých v rámci výroby.II. Průvodní technická dokumentace1. Průvodní technická dokumentace speciálně navrhovaného vybraného

zařízení obsahuje

1.1. pasport vyhotovený výrobcem s těmito doklady

1.1.1. prohlášení o shodě s odpovídajícími náležitostmi

dle části III a

1.1.2. vyhodnocené plány kontrol a zkoušek, včetně

materiálových osvědčení, atestů polotovarů a

kontrolních zpráv,

1.2. výkresovou dokumentaci speciálně navrhovaného vybraného

zařízení (výkres sestavy s hlavními připojovacími rozměry,

případně výkres pro předpokládaný rozsah oprav uvedený v

návodu, alternativně axonometrické výkresy s vyznačením

odchylek odpovídajících skutečnému provedení tras s

identifikovatelným označením svarů, závěsů, podpěr, včetně

jejich vyhodnocení z hlediska bezpečnosti),

1.3. v případě použití technologie svařování osvědčení této

technologie,

1.4. seznam svářečů provádějících svářečské práce, s vyznačením

druhu a platnosti jejich oprávnění, seznam pracovníků

svářečského dozoru s uvedením jejich kvalifikace, seznam

pracovníků provádějících nedestruktivní zkoušky na

svarových spojích a tepelné zpracování; k identifikaci

svářečů a pracovníků v seznamech lze použít jméno,

příjmení a datum narození,

1.5. údaje o bezpečnostní a tlakové výstroji zařízení

(pojistných ventilech, uzavírací armatuře a přístrojích

pro měření, signalizaci, ovládání a automatickou ochranu,

pokud jsou součástí dodávky zařízení),

1.6. seznam dokumentace vydané autorizovanou osobou při

posuzování shody,

1.7. návod k obsluze a pokyny pro údržbu nebo jinou

ekvivalentní provozní dokumentaci pro provozovatele

obsahující všechny nezbytné informace vztahující se k

technické bezpečnosti během provozu po celou dobu

životnosti zařízení.

2. Pro speciálně navrhované vybrané zařízení uvedené v § 3 odst. 1

písm. d) průvodní technická dokumentace obsahuje

2.1. pasport vyhotovený výrobcem pro jednotlivé místnosti s

těmito doklady

2.1.1. prohlášení o shodě s odpovídajícími náležitostmi

dle části III,

2.1.2. vyhodnocené plány kontrol a zkoušek, včetně

materiálových osvědčení, atestů polotovarů a

kontrolních zpráv,

2.2. výkresy s vyznačením odchylek odpovídající skutečnému

provedení s identifikovatelným vyznačením svarů,

průchodek, poklopů a hermetických dveří,

2.3. seznam svářečů provádějících svářečské práce, s vyznačením

druhu a platnosti jejich oprávnění, seznam pracovníků

svářečského dozoru s uvedením jejich kvalifikace, seznam

pracovníků provádějících nedestruktivní zkoušky; k

identifikaci svářečů a pracovníků v seznamech lze použít

jméno, příjmení a datum narození,

2.4. seznam dokumentace vydané autorizovanou osobou při

posuzování shody,

2.5. návod k obsluze a pokyny pro údržbu nebo jinou

ekvivalentní provozní dokumentaci pro držitele povolení

obsahující všechny nezbytné informace vztahující se k

technické bezpečnosti během provozu po celou dobu

životnosti zařízení,

2.6. v případě použití technologie svařování osvědčení této

technologie.III. Náležitosti Prohlášení o shoděProhlášení o shodě obsahuje zejména tyto náležitosti:

1. identifikační údaje o výrobci (u fyzické osoby jméno, příjmení

a trvalý pobyt nebo místo podnikání, u právnické osoby název

nebo obchodní firmu a její sídlo),

2. popis speciálně navrhovaného vybraného zařízení, včetně údajů

uvedených v technických specifikacích, s nimiž je deklarována

shoda.

U tlakového zařízení tvořícího stavební část hermetické obálky

dimenzované na vnitřní přetlak případně i popis dotčených

speciálně navrhovaných vybraných zařízení a jejich částí

zabezpečujících její hermetičnost při maximální projektové

nehodě,

3. použitý postup posuzování shody,

4. identifikační údaje o autorizované osobě, která provádí

posuzování shody speciálně navrhovaného vybraného zařízení,

5. odkazy na vydané doklady při posuzování shody,

6. odkazy na použité právní předpisy, technické předpisy,

technické normy nebo technické podmínky,

7. údaje o osobě oprávněné podepsat prohlášení za výrobce (jméno,

příjmení a funkce osoby).Příl.3Požadavky na kontroly vybraných zařízení

I. Všeobecné požadavky na kontroly1. Základní požadavky na rozsah, druh, způsob provedení kontrol a

jejich kritéria přijatelnosti v průběhu a po ukončení výroby se

stanovují v technické dokumentaci výroby vybraného zařízení.

2. Rozsah, druh a způsob provedení kontrol vybraného zařízení se

volí tak, aby bylo prokázáno, že vybrané zařízení splňuje

požadavky na technickou bezpečnost a je provozovatelné s

minimálním rizikem poškození lidského zdraví a majetku nebo s

úplným vyloučením tohoto rizika.

3. Výsledky kontrol dokladuje pracovník provádějící kontrolu

písemnou formou. Písemný doklad o výsledku kontroly (záznam,

zpráva) obsahuje identifikaci předmětu kontroly, rozsah, postup

nebo metodiku kontrolní činnosti, zjištěný stav v době konání

kontroly a hodnocení splnění požadavků kladených na technickou

bezpečnost.

4. Základní požadavky na rozsah, druh, způsob provedení a

periodicitu kontrol vybraných zařízení v průběhu provozu

stanoví provozní předpisy a další dokumentace pro bezpečný

provoz jaderného zařízení držitele povolení určené zvláštními

právními předpisy.^1),^2) Při stanovení těchto požadavků se

přihlíží zejména k vlastnostem vybraného zařízení, stanoveným

podmínkám bezpečného provozu, požadavkům technických předpisů

pro provoz jaderného zařízení stanoveným v projektové

dokumentaci a ke znalostem a zkušenostem držitele povolení s

dosavadním provozem jaderného zařízení.

5. Kontroly vybraných zařízení se provádějí ve shodě s postupy

stanovenými v programech nebo plánech kontrol zpracovaných pro

oblast výroby a pro oblast provozu. K jejich provedení se

zajistí odpovídající technická, organizační a bezpečnostní

opatření.

6. Kontroly vybraných zařízení za provozu jsou plánovány a časové

plány těchto kontrol schvaluje držitel povolení před jejich

vlastním prováděním.

7. Kontroly vybraných zařízení mohou provádět jen pracovníci s

platnými doklady, dokládajícími jejich kvalifikaci, pověření

výrobcem nebo držitelem povolení. Kontrolní zprávy o

provedených kontrolách musí být potvrzeny podpisem a přidělenou

značkou jejich zpracovatele.II. Požadavky na kontroly po ukončení výroby speciálně

navrhovaných vybraných zařízení1. Kontroly po ukončení výroby speciálně navrhovaného vybraného

zařízení nebo jeho části podléhají při použití postupů

posuzování shody C1, D, F, G a H dle přílohy č. 4 dohledu

autorizované osoby.

2. Po ukončení výroby speciálně navrhovaných vybraných zařízení se

provede jejich konečné posouzení zahrnující

2.1. konečnou zkoušku, při které se na základě vizuální

prohlídky a kontroly průvodní technické dokumentace

zhodnotí dodržení požadavků této vyhlášky. Přitom lze

přihlédnout i ke zkouškám provedeným během výroby. Pokud

je to nezbytné z bezpečnostních důvodů, musí být

konečná zkouška provedena zevnitř i zvnějšku každé části

zařízení, v případě potřeby, zejména pokud již není možná

prohlídka během konečné zkoušky, ještě v průběhu výroby;

při konečné zkoušce se kontroluje, zda souhlasí s

předloženou průvodní technickou dokumentací

2.1.1. identifikační znaky zařízení (údaje na štítcích

a údaje vyražené na tlakových částech, značky

materiálů, taveb, polotovarů),

2.1.2. hlavní rozměry zařízení, umístění hrdel, průlezů,

výstroje, patek, podstavců a smontování

jednotlivých částí podle výkresů,

2.1.3. výsledky kontrol kvality svarových spojů (vnější a

vnitřní prohlídka) včetně výsledků předepsaných

kontrol v průběhu provádění zvláštních procesů,

značky svářečů, záznamy o výsledcích svářečského

dozoru, záznamy o tepelném zpracování, atesty

materiálů a použitých polotovarů,

2.1.4. identifikační znaky svářečů uvedených na vybraném

zařízení se seznamy svářečů s vymezením jejich

odborné způsobilosti;

2.2. tlakovou zkoušku, případně zkoušku těsnostní prováděnou u

tlakových zařízení hydraulickým tlakem předepsaným v

technické specifikaci pro tato zařízení. Tam, kde je

zkouška hydraulickým tlakem nevhodná nebo neproveditelná,

se provedou jiné rovnocenné zkoušky a zhodnotí se jejich

adekvátnost vůči tlakové zkoušce,

2.3. konečné posouzení sestav tlakových zařízení, které

zahrnuje také kontroly bezpečnostní výstroje k ověření

jejich plné shody s požadavky bodu 2.11 přílohy č. 1.

3. U zařízení dle § 3 odst. 1 písm. d) se provede po ukončení

stavebních a montážních prací konečná zkouška zahrnující

3.1. kontrolu kompletnosti dokladů o jakosti vybraných zařízení

a jeho částí,

3.2. vypracování protokolu o dokončení a kompletnosti

stavebních a montážních prací,

3.3. individuální těsnostní kontroly jednotlivých prvků

tlakového zařízení tvořícího stavební část hermetické

obálky dimenzované na vnitřní přetlak,

3.4. integrální těsnostní kontrolu stavební části hermetické

obálky tlakem předepsaným v technické specifikaci.

4. Před zahájením konečné zkoušky dle bodu 2 a 3 má autorizovaná

osoba k dispozici všechny potřebné podklady a informace

zahrnující zejména

4.1. postupy provádění konečného posouzení (tj. konečné

zkoušky, případně tlakové a těsnostní hydraulickým

tlakem),

4.2. průvodní technickou dokumentaci speciálně navrhovaného

vybraného zařízení, jejíž správnost a úplnost je potvrzena

kontrolním pracovníkem výrobce.III. Požadavky na kontroly vybraných zařízení při provozu1. K naplnění povinnosti podle § 17 odst. 1 písm. m) zákona

zajistí držitel povolení podle zpracovaných programů a plánů

kontrol u provozovaných vybraných zařízení provedení

1.1. periodických provozních kontrol,

1.2. opakovaných tlakových nebo těsnostních zkoušek po

provedených opravách nebo rekonstrukcích,

1.3. periodických kontrol pevnosti a těsnosti primárního a

sekundárního okruhu jaderného zařízení,

1.4. periodických kontrol pevnosti a těsnosti hermetických

prostor tlakové obálky.

2. Provedení kontrol nebo revizí vybraných zařízení a jejich

vyhodnocení se dokladuje kontrolními zprávami, které prokazují

shodu s použitými plány, programy kontrol a postupy.Příl.4Postupy posuzování shody

1. PŘEZKOUŠENÍ TYPU (POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY B)1. Přezkoušení typu je postup, kdy autorizovaná osoba zkouší a

osvědčuje, že vzorek speciálně navrhovaného vybraného zařízení,

které má být vyráběno, splňuje ustanovení této vyhlášky, která

se na něj vztahují.

2. Výrobce poskytuje autorizované osobě pro přezkoušení typu

2.1. identifikační údaje o výrobci (u fyzické osoby jméno a

příjmení a trvalý pobyt nebo místo podnikání, u právnické

osoby název nebo obchodní firmu a její sídlo),

2.2. technickou dokumentaci podle bodu 3 a

2.3. vzorek speciálně navrhovaného vybraného zařízení

reprezentující zamýšlenou výrobu (dále jen "typ").

Autorizovaná osoba si vyžádá další vzorky tohoto typu,

jestliže je to nutné k provedení zkušebního programu. Typ

může zahrnovat více modifikací speciálně navrhovaného

vybraného zařízení za předpokladu, že rozdíly mezi

jednotlivými modifikacemi neovlivňují úroveň technické

bezpečnosti.

3. Technická dokumentace umožňuje posuzování shody speciálně

navrhovaného vybraného zařízení s technickými požadavky

stanovenými v příloze č. 1, které se na něj vztahují. Technická

dokumentace zahrnuje v míře nezbytné pro takové posouzení

návrh, výrobu a funkci speciálně navrhovaného vybraného

zařízení v souladu s požadavky části I přílohy č. 2.

4. Autorizovaná osoba

4.1. prověří úplnost technické dokumentace z hlediska požadavků

stanovených v části I přílohy č. 2 a ověří, zda typ byl

vyroben ve shodě s technickou dokumentací,

4.2. posoudí použité materiály, a pokud nejsou uvedeny v

seznamu materiálů přípustných pro příslušné použití,

provede specifické ohodnocení navrhovaného materiálu,

4.3. schválí technologické postupy pro svarové spoje speciálně

navrhovaného vybraného zařízení nebo zkontroluje, zda byly

již dříve schváleny v souladu s technickými předpisy,

technickými normami nebo technickými podmínkami

příslušnou autorizovanou osobou,

4.4. ověří, zda pracovníci, kteří provádějí svarové spoje a

nedestruktivní zkoušky, nebo pracovníci, kteří proces

svařování navrhují, kontrolují a ověřují, mají kvalifikaci

doloženou platnými doklady vydanými k tomu účelu

autorizovanou osobou, nebo uznávanou nezávislou

organizací. K identifikaci pracovníků pro účely ověření

nebo schválení jejich kvalifikace lze použít jméno,

příjmení a datum narození,

4.5. provede nebo dá provést ověření a potřebné kontroly, aby

zjistila, zda tam, kde byly použity technické normy, byly

tyto normy správně použity a v případě, že technické normy

nebyly použity, splňují řešení přijatá výrobcem v rámci

technických podmínek technické požadavky stanovené v

příloze č. 1.

5. Odpovídá-li typ požadavkům této vyhlášky, vydá autorizovaná

osoba výrobci doklad o přezkoušení typu. Doklad, který je

obnovitelný, obsahuje identifikační údaje o výrobci (jméno a

příjmení fyzické osoby, její bydliště a místo podnikání, u

právnické osoby obchodní firmu a její sídlo), závěry

přezkoušení, podmínky platnosti a potřebné údaje pro

identifikaci prověřovaného typu. Autorizovaná osoba označí

konečnou dokumentaci typu svou identifikací. K dokladu o

přezkoušení typu se přikládá seznam důležitých částí technické

dokumentace, jednu kopii seznamu uchovává autorizovaná osoba.

6. Výrobce informuje autorizovanou osobu, která vydala doklad o

přezkoušení typu, o všech změnách schváleného speciálně

navrhovaného vybraného zařízení. Pokud tyto změny mohou

ovlivnit shodu speciálně navrhovaného vybraného zařízení s

technickými požadavky dle přílohy č. 1 nebo podmínky pro

použití či provoz speciálně navrhovaného vybraného zařízení,

vydá autorizovaná osoba, po prověření těchto změn, dodatek k

původnímu dokladu o přezkoušení typu.

7. Výrobce uchovává spolu s technickou dokumentací podle bodu 3

kopie dokladů o přezkoušení typu a jejich dodatků po celou dobu

životnosti speciálně navrhovaného vybraného zařízení daného

typu.2. PŘEZKOUŠENÍ NÁVRHU (POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY B1)1. Tento postup zahrnuje část posuzování shody, kdy autorizovaná

osoba kontroluje, zda byly uplatněny metody a postupy návrhu

speciálně navrhovaného vybraného zařízení dle ustanovení této

vyhlášky, která se na něj vztahují. V souvislosti s tímto

postupem nelze použít experimentální metodu návrhu.

2. Výrobce poskytuje autorizované osobě k přezkoušení návrhu

2.1. identifikační údaje o výrobci (u fyzické osoby jméno a

příjmení a trvalý pobyt nebo místo podnikání, u právnické

osoby název nebo obchodní firmu a její sídlo),

2.2. technickou dokumentaci podle bodu 3.

Návrh může zahrnovat několik modifikací speciálně navrhovaného

vybraného zařízení za předpokladu, že rozdíly jednotlivých

modifikací neovlivňují úroveň jeho technické bezpečnosti.

3. Technická dokumentace umožňuje posuzování shody speciálně

navrhovaného vybraného zařízení s technickými požadavky

stanovenými v příloze č. 1, které se na něj vztahují. Technická

dokumentace zahrnuje v míře nezbytné pro takové posouzení

návrh, výrobu a funkci speciálně navrhovaného vybraného

zařízení v souladu s požadavky přílohy č. 2.

4. Autorizovaná osoba

4.1. prověří úplnost technické dokumentace z hlediska požadavků

stanovených v části I přílohy č. 2,

4.2. posoudí použité materiály, a pokud nejsou uvedeny v

seznamu materiálů přípustných pro příslušné použití,

provede specifické ohodnocení navrhovaného materiálu,

4.3. schválí technologické postupy pro svarové spoje speciálně

navrhovaného vybraného zařízení nebo zkontroluje, zda byly

již dříve schváleny v souladu s technickými předpisy,

technickými normami či technickými podmínkami,

4.4. ověří, zda pracovníci, kteří provádějí svarové spoje a

nedestruktivní zkoušky, nebo pracovníci, kteří proces

svařování navrhují, kontrolují a ověřují, mají kvalifikaci

doloženou platnými doklady vydanými k tomu účelu

autorizovanou osobou, nebo uznávanou nezávislou

organizací. K identifikaci pracovníků pro účely ověření

nebo schválení jejich kvalifikace lze použít jméno,

příjmení a datum narození,

4.5. provede nebo dá provést ověření a potřebné kontroly, aby

zjistila, zda tam, kde byly použity technické normy, byly

tyto normy správně použity a v případě, že technické normy

nebyly použity, splňují řešení přijatá výrobcem v rámci

technických podmínek technické požadavky stanovené v

příloze č. 1.

5. Odpovídá-li návrh požadavkům této vyhlášky, autorizovaná osoba

vydá výrobci doklad o přezkoušení návrhu. Doklad obsahuje

identifikační údaje o výrobci (jméno a příjmení fyzické osoby,

její bydliště a místo podnikání, u právnické osoby obchodní

firmu a její sídlo), závěry přezkoušení, podmínky jeho

platnosti a potřebné údaje pro identifikaci schváleného návrhu.

Autorizovaná osoba označí konečnou dokumentaci návrhu svou

identifikací. K dokladu o přezkoušeném návrhu se přikládá

seznam důležitých částí technické dokumentace, jehož kopii

uchovává autorizovaná osoba.

6. Výrobce informuje autorizovanou osobu, která vydala doklad o

přezkoušení návrhu, o všech změnách schváleného speciálně

navrhovaného vybraného zařízení. Pokud tyto změny mohou

ovlivnit shodu speciálně navrhovaného vybraného zařízení s

technickými požadavky nebo podmínkami pro používání tohoto

zařízení, vydá autorizovaná osoba, po prověření těchto změn,

dodatek k původnímu dokladu o přezkoušení návrhu.

7. Výrobce spolu s technickou dokumentací podle bodu 3 uchovává

kopie dokladů o přezkoušení návrhu a jejich dodatků po celou

dobu životnosti navrhovaného vybraného zařízení daného typu.3. SHODA S TYPEM (POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY C1)1. Shoda s typem je postup, kdy výrobce zajišťuje a vydává

prohlášení, že speciálně navrhované vybrané zařízení je ve

shodě s typem popsaným v dokladu o přezkoušení typu a splňuje

ustanovení této vyhlášky, která se na něj vztahují. Výrobce

každé speciálně navrhované vybrané zařízení označí a vydá

prohlášení o shodě.

2. Výrobce přijme všechna nezbytná opatření k tomu, aby výrobní

postup zajišťoval soulad vyráběných speciálně navrhovaných

vybraných zařízení s typem popsaným v dokladu o přezkoušení

typu a s požadavky této vyhlášky, které se na ně vztahují.

3. Výrobce uchovává kopii prohlášení o shodě po celou dobu

životnosti speciálně navrhovaného vybraného zařízení daného

typu.

4. Výrobce provádí konečné posouzení a jeho provádění je pod

dohledem autorizované osoby.

5. Autorizovaná osoba v rámci prováděného dohledu

5.1. přesvědčí se, zda výrobce skutečně provádí konečné

posouzení v souladu s částí II přílohy č. 3,

5.2. odebere vzorky speciálně navrhovaných vybraných zařízení z

výrobních nebo skladových prostor ke kontrole.

6. Autorizovaná osoba posoudí počet speciálně navrhovaných

vybraných zařízení ve vzorku a stanoví, zda je nezbytné provést

nebo dát provést konečné posouzení všech nebo jen některých

speciálně navrhovaných vybraných zařízení ve vzorku

6.1. v případech, kdy jedno nebo více speciálně navrhovaných

vybraných zařízení nevyhovuje, autorizovaná osoba učiní

vhodná opatření; a

6.2. zajistí, aby jeho identifikací výrobce označil každé

speciálně navrhované vybrané zařízení.

7. Autorizovaná osoba na základě výsledků hodnocení shody s typem

vydává doklad o způsobilosti výrobce k provádění konečného

posouzení.4. ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI VÝROBY (POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY D)1. Při posuzování shody tímto postupem výrobce splňující

ustanovení bodu 2 zabezpečuje a prohlašuje, že speciálně

navrhované vybrané zařízení je ve shodě s typem popsaným v

dokladu o přezkoušení typu nebo v dokladu o přezkoušení návrhu

a splňuje ustanovení této vyhlášky, která se na něj

vztahují.Výrobce každé speciálně navrhované vybrané zařízení

označí a vydá písemné prohlášení o shodě. Označení se doplňuje

identifikací autorizované osoby odpovědné za dohled podle bodu

4.

2. Výrobce uplatňuje schválený systém jakosti zohledňující

požadavky stanovené zvláštním právním předpisem^1) pro výrobu,

pro konečné posouzení podle bodu 3. Výrobce podléhá dohledu

podle bodu 4.

3. Systém jakosti

3.1. Výrobce poskytuje k posouzení svého systému jakosti

autorizované osobě

3.1.1. všechny potřebné informace o příslušném speciálně

navrhovaném vybraném zařízení,

3.1.2. dokumentaci systému jakosti,

3.1.3. technickou dokumentaci ke schválenému typu a kopii

dokladu o přezkoušení typu nebo dokladu o

přezkoušení návrhu.

3.2. Systémem jakosti se zaručuje soulad speciálně navrhovaných

vybraných zařízení s typem, který je popsán v dokladu o

přezkoušení typu nebo v dokladu o přezkoušení návrhu, a s

požadavky této vyhlášky, které se ně vztahují.

Všechny podklady, požadavky a opatření přijaté výrobcem se

systematicky a řádně dokumentují ve formě písemných

postupů a návodů. Tato dokumentace systému jakosti musí

umožnit jednotný výklad programů jakosti, plánů jakosti,

příruček jakosti a záznamů o jakosti. Struktura

dokumentace systému jakosti je popsána v příručce jakosti

a plánech jakosti.

Dokumentace systému jakosti obsahuje zejména popis

3.2.1. cílů jakosti a organizační struktury, odpovědností

a pravomocí vedení, týkajících se jakosti speciálně

navrhovaného vybraného zařízení,

3.2.2. výroby a postupů při řízení jakosti a zabezpečování

jakosti procesů a dalších systematických opatření,

která budou používána, zejména postupů

zabezpečujících naplnění základních požadavků k

zajištění technické bezpečnosti,

3.2.3. kontrol, které budou prováděny před zahájením

výroby, během výroby a po jejím ukončení, s

uvedením četnosti jejich uskutečňování a kritérií

přijatelnosti,

3.2.4. záznamů o jakosti, jako jsou např. kontrolní

zprávy, které obsahují výsledky zkoušek, údaje o

kalibraci, doklady o kvalifikaci pracovníků

pro oblasti činností souvisejících s výrobou,

zejména pracovníků, kteří provádějí zvláštní

procesy (svařování, nedestruktivní kontroly a

tepelné zpracování) s uvedením jejich jména,

příjmení a data narození,

3.2.5. prostředků umožňujících dohled nad dosahováním

požadované jakosti speciálně navrhovaných vybraných

zařízení a účinnému fungování systému jakosti.

3.3. Autorizovaná osoba posoudí systém jakosti, aby určila, zda

splňuje požadavky podle bodu 3.2. Posouzení systému

jakosti provádí autorizovaná osoba v provozu výrobce.

Posouzení se zúčastní alespoň jeden pracovník autorizované

osoby, který má zkušenosti s posuzováním technologie

daného speciálně navrhovaného vybraného zařízení.

Autorizovaná osoba je povinna oznámit výrobci závěry

posouzení systému jakosti včetně požadavků na odstranění

případných neshod. Na základě kladného výsledku posouzení

vydá autorizovaná osoba výrobci doklad o schválení systému

jakosti vztahující se ke konkrétnímu speciálně

navrhovanému vybranému zařízení, případně k jeho části.

3.4. Výrobce plní požadavky stanovené v systému jakosti tak,

jak byl schválen autorizovanou osobou, a pečuje, aby i

nadále byl věcně správný a účinný. Výrobce podává

autorizované osobě, která schválila systém jakosti,

informace o zamýšlené aktualizaci systému jakosti.

Autorizovaná osoba posoudí navržené změny a rozhodne, zda

změněný systém jakosti bude splňovat požadavky podle bodu

3.2, nebo zda je třeba provést nové posouzení systému

jakosti. Autorizovaná osoba sdělí své rozhodnutí výrobci.

Oznámení obsahuje závěry posouzení včetně odůvodnění.

4. Dohled autorizované osoby

4.1. Dohled má zajistit, aby výrobce náležitě plnil požadavky

vyplývající ze schváleného systému jakosti.

4.2. Výrobce umožní autorizované osobě pro výkon dohledu vstup

do výrobních, kontrolních, zkušebních prostor a do skladů

a poskytne jí všechny potřebné informace, zejména

4.2.1. dokumentaci systému jakosti a

4.2.2. záznamy o jakosti obsahující výsledky zkoušek,

údaje o kalibraci, protokoly o kvalifikaci

pracovníků s uvedením jejich jména, příjmení a data

narození apod.

4.3. Autorizovaná osoba provádí pravidelný dohled, aby se

ujistila o tom, že výrobce udržuje a uplatňuje systém

jakosti, a předává výrobci zprávy o výsledcích dohledu.

Četnost pravidelných prověrek volí tak, aby nové úplné

prověření bylo vykonáno každý třetí rok.

4.4. Autorizovaná osoba je oprávněna provádět neohlášené

kontroly u výrobce. Potřebnost takovýchto dalších kontrol

a jejich četnost se stanoví na základě systému kontrol

používaného autorizovanou osobou. K vykonání neohlášených

kontrol se berou v úvahu zejména následující faktory

4.4.1. bezpečnostní třída speciálně navrhovaného vybraného

zařízení,

4.4.2. výsledky dřívějších kontrol při vykonávání dohledu,

4.4.3. potřeba sledovat dodržování nápravných opatření,

4.4.4. případné zvláštní podmínky spojené se schválením

systému jakosti,

4.4.5. významné změny organizace výroby, koncepce nebo

technologie výroby.

Při těchto kontrolách může autorizovaná osoba provést nebo

dát provést zkoušky pro ověření, zda systém jakosti

správně funguje. Autorizovaná osoba předává výrobci zprávu

o výsledcích dohledu.

5. Výrobce je povinen uchovávat pro potřebu autorizované osoby a

držitele povolení po dobu deseti let po vyrobení posledního

speciálně navrhovaného vybraného zařízení daného typu

dokumentaci systému jakosti, včetně jeho revizí. Doklad o

posouzení systému jakosti výrobce a kontrolní zprávy o

výsledcích konečných zkoušek speciálně navrhovaných vybraných

zařízení nebo jeho částí a výsledky prováděného dohledu výrobce

uschovává a archivuje po celou dobu životnosti speciálně

navrhovaného vybraného zařízení daného typu.5. OVĚŘOVÁNÍ SPECIÁLNĚ NAVRHOVANÉHO VYBRANÉHO ZAŘÍZENÍ (POSTUP

POSUZOVÁNÍ SHODY F)1. Při posuzování shody tímto postupem výrobce, splňující

ustanovení bodu 2, zabezpečuje a prohlašuje, že speciálně

navrhované vybrané zařízení splňuje ustanovení této vyhlášky,

která se na něj vztahují, a odpovídá typu popsanému

1.1. v dokladu o přezkoušení typu, nebo

1.2. v dokladu o přezkoušení návrhu.

2. Výrobce přijímá všechna potřebná opatření, jimiž při výrobě

zabezpečuje soulad speciálně navrhovaného vybraného zařízení s

požadavky této vyhlášky, které se na něj vztahují, a s typem

popsaným

2.1. v dokladu o přezkoušení typu nebo

2.2. v dokladu o přezkoušení návrhu.

3. Výrobce každé speciálně navrhované vybrané zařízení označí a

vydá písemné prohlášení o shodě.

4. Autorizovaná osoba ověří podle bodu 5 přezkoušením každého

speciálně navrhovaného vybraného zařízení shodu speciálně

navrhovaného vybraného zařízení s požadavky této vyhlášky.

Výrobce uchová kopii prohlášení o shodě po celou dobu

životnosti speciálně navrhovaného vybraného zařízení daného

typu.

5. Ověřování kontrolou a zkoušením každého speciálně navrhovaného

vybraného zařízení

5.1. Každé speciálně navrhované vybrané zařízení se jednotlivě

kontroluje a provádějí se vhodné kontroly a zkoušky

uvedené v technické dokumentaci nebo jim rovnocenné

ověření a kontroly, aby se ověřila shoda speciálně

navrhovaného vybraného zařízení s typem a s požadavky této

vyhlášky, které se na něj vztahují.

5.2. Autorizovaná osoba

5.2.1. ověří, zda jsou pracovníci, kteří provádějí svarové

spoje a nedestruktivní zkoušky, nebo pracovníci,

kteří proces svařování navrhují, kontrolují a

ověřují, kvalifikováni a schváleni k tomu účelu

autorizovanou osobou, nebo uznávanou nezávislou

organizací. K identifikaci pracovníků pro účely

ověření jejich kvalifikace nebo jejich schválení

lze použít jméno, příjmení a datum narození,

5.2.2. ověří materiálové osvědčení vydaná v souladu s

bodem 4.1.7 přílohy č. 1,

5.2.3. zajistí provedení konečné zkoušky případně tlakové

zkoušky dle bodu 2 části II přílohy č. 3. V případě

tlakového zařízení zajistí přezkoušení jeho

bezpečnostní výstroje.

5.3. Autorizovaná osoba připojí nebo dá připojit svoji

identifikaci ke každému speciálně navrhovanému vybranému

zařízení a vystaví doklad o shodě týkající se provedených

kontrol. Tento doklad se uschovává po celou dobu

životnosti speciálně navrhovaného vybraného zařízení.6. OVĚŘOVÁNÍ CELKU (POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY G)1. Při posuzování shody tímto postupem výrobce zabezpečuje a

prohlašuje, že speciálně navrhované vybrané zařízení, pro něž

byl vydán doklad podle bodu 4.2, splňuje ustanovení této

vyhlášky, která se na něj vztahují. Výrobce všechna speciálně

navrhovaná vybraná zařízení označí a vydá k nim písemné

prohlášení o shodě.

2. Výrobce poskytuje autorizované osobě

2.1. identifikační údaje o výrobci (u fyzické osoby jméno a

příjmení a trvalý pobyt nebo místo podnikání, u právnické

osoby název nebo obchodní firmu a její sídlo),

2.2. technickou dokumentaci podle bodu 3.

3. Technická dokumentace umožňuje posuzování shody speciálně

navrhovaného vybraného zařízení s technickými požadavky

stanovenými v příloze č. 1, které se na ně vztahují. Technická

dokumentace zahrnuje v míře nezbytné pro takové posouzení

návrh, výrobu a funkci speciálně navrhovaného vybraného

zařízení v souladu s požadavky přílohy č. 2.

4. Autorizovaná osoba prověří návrh a provedení každého speciálně

navrhovaného vybraného zařízení a provede během výroby

odpovídající kontroly a zkoušky uvedené v technických normách a

technických podmínkách, nebo jim rovnocenná přezkoušení a

zkoušky, aby byla zajištěna shoda speciálně navrhovaného

vybraného zařízení s technickými požadavky stanovenými v

příloze č. 1, které se na něj vztahují.

4.1. Autorizovaná osoba zejména

4.1.1. prověří úplnost technické dokumentace z hlediska

požadavků stanovených v části I přílohy č. 2,

4.1.2. posoudí použité materiály, pokud nejsou uvedeny v

seznamu materiálů přípustných pro příslušné

použití, provede specifické ohodnocení navrhovaného

materiálu,

4.1.3. schválí technologické postupy pro svarové spoje

speciálně navrhovaného vybraného zařízení nebo

zkontroluje, zda byly již dříve schváleny v souladu

s technickými předpisy, technickými normami nebo

technickými podmínkami příslušnou autorizovanou

osobou,

4.1.4. ověří, zda pracovníci, kteří provádějí svarové

spoje a nedestruktivní zkoušky, nebo pracovníci,

kteří proces svařování navrhují, kontrolují a

ověřují, mají kvalifikaci doloženou platnými

doklady vydanými k tomu účelu autorizovanou osobou,

nebo uznávanou nezávislou organizací. K

identifikaci pracovníků pro účely ověření nebo

schválení jejich kvalifikace lze použít jméno,

příjmení a datum narození,

4.1.5. zajistí provedení konečné zkoušky případně tlakové

zkoušky dle přílohy č. 3. V případě tlakového

zařízení zajistí přezkoušení jeho bezpečnostní

výstroje.

4.2. Odpovídá-li návrh a provedení speciálně navrhovaného

vybraného zařízení požadavkům této vyhlášky, autorizovaná

osoba připojí nebo dá připojit ke speciálně navrhovanému

vybranému zařízení svoji identifikaci a vystaví doklad o

shodě týkající se provedených zkoušek. Tento doklad se

spolu s technickou dokumentací podle bodu 3 uchovává po

celou dobu životnosti speciálně navrhovaného vybraného

zařízení.7. KOMPLEXNÍ ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI (POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY H)1. Při posuzování shody tímto postupem výrobce, splňující

ustanovení bodu 2, zabezpečuje a prohlašuje, že speciálně

navrhované vybrané zařízení splňuje ustanovení této vyhlášky,

která se na něj vztahují. Výrobce označí každé speciálně

navrhované vybrané zařízení a vydá k němu písemné prohlášení o

shodě. Označení se doplní identifikací autorizované osoby

odpovědné za dohled podle bodu 4.

2. Výrobce uplatňuje schválený systém jakosti zohledňující

požadavky stanovené zvláštním právním předpisem^1) pro návrh,

pro výrobu, pro konečné posouzení podle bodu 3. Výrobce podléhá

dohledu podle bodu 4.

3. Systém jakosti

3.1. Výrobce poskytuje autorizované osobě k posouzení systému

jakosti

3.1.1. všechny informace o příslušném speciálně

navrhovaném vybraném zařízení,

3.1.2. dokumentaci týkající se systému jakosti.

3.2. Systém jakosti zaručuje soulad speciálně navrhovaného

vybraného zařízení s požadavky této vyhlášky, které se na

něj vztahují. Všechny základní principy, požadavky a

opatření přijatá výrobcem jsou systematicky a řádně

dokumentovány ve formě písemných postupů a návodů. Tato

dokumentace systému jakosti umožňuje jednotný výklad

programů jakosti, plánů jakosti, příruček jakosti a

záznamů o jakosti. Dokumentace systému jakosti obsahuje

zejména popis

3.2.1. cílů jakosti a organizační struktury, odpovědností

a pravomocí vedení, týkajících se jakosti speciálně

navrhovaného vybraného zařízení,

3.2.2. technických specifikací návrhu, včetně seznamu

použitých technických norem, které se používají

celé nebo zčásti, a popis řešení přijatých v rámci

technických podmínek ke splnění základních

požadavků, pokud technické normy použity nejsou,

3.2.3. metod řízení prací na návrhu a ověřování návrhu,

procesů a systematických opatření, které budou

použity při návrhu speciálně navrhovaného vybraného

zařízení, zejména ve vztahu k použitým materiálům,

3.2.4. technologie výroby, kontroly jakosti a

zabezpečování jakosti, systematických opatření,

zejména postupů používaných pro svarové spoje,

3.2.5. kontrol a zkoušek, které budou prováděny před

výrobou, během výroby a po jejím ukončení, s

uvedením četnosti, s níž se budou provádět,

3.2.6. záznamů o jakosti, které obsahují výsledky zkoušek,

údaje o kalibraci, doklady o kvalifikaci nebo

schválení pracovníků, zejména těch, kteří provádějí

zvláštní procesy (svařování, nedestruktivní

kontroly a tepelné zpracování) s uvedením jejich

jména, příjmení a data narození,

3.2.7. prostředků umožňujících sledovat dosahování

požadované jakosti návrhu speciálně navrhovaného

vybraného zařízení, jakož i účinného fungování

systému jakosti.

3.3. Autorizovaná osoba posoudí a na místě prověří zavedení

systému jakosti, aby určila, zda splňuje požadavky podle

bodu 3.2. Posouzení se zúčastní alespoň jeden pracovník

autorizované osoby, který má zkušenosti s posuzováním

technologie daného speciálně navrhovaného vybraného

zařízení. Autorizovaná osoba oznámí výrobci závěry

posouzení systému jakosti včetně požadavků na odstranění

případných neshod. Na základě kladného výsledku posouzení

vydává autorizovaná osoba výrobci doklad o schválení

systému jakosti vztahující se ke konkrétnímu speciálně

navrhovanému vybranému zařízení, případně k jeho části.

3.4. Výrobce splní požadavky stanovené na systém jakosti tak,

jak byl autorizovanou osobou schválen, a pečuje, aby

i nadále byl věcně správný a účinný. Výrobce podává

autorizované osobě, která schválila systém jakosti,

informace o zamýšlené aktualizaci systému jakosti.

3.5. Autorizovaná osoba posoudí navržené změny a rozhodne, zda

změněný systém jakosti bude splňovat požadavky podle bodu

3.2, nebo zda je třeba provést nové posouzení systému

jakosti. Autorizovaná osoba sdělí své rozhodnutí výrobci.

Oznámení obsahuje závěry posouzení včetně odůvodnění.

4. Dohled autorizované osoby

4.1. Dohled má zajistit, aby výrobce náležitě plnil závazky,

vyplývající ze schváleného systému jakosti.

4.2. Výrobce umožní autorizované osobě pro výkon dohledu vstup

do výrobních, kontrolních, zkušebních prostor a do skladů

a poskytne jí všechny potřebné informace, zejména

4.2.1. dokumentaci systému jakosti,

4.2.2. záznamy o jakosti, určené v systému jakosti pro

oblast vývoje, jako jsou výsledky analýz, výpočtů,

zkoušek a podobně,

4.2.3. záznamy o jakosti obsahující výsledky zkoušek,

údaje o kalibraci, kontrolní zprávy o kvalifikaci

pracovníků s uvedením jejich jména, příjmení a

data narození apod.

4.3. Autorizovaná osoba provádí pravidelný dohled, aby se

ujistila, že výrobce udržuje a uplatňuje systém jakosti, a

předává výrobci zprávy o výsledcích dohledu. Četnost

dohledů se volí tak, aby se úplné nové prověření

uskutečnilo každý třetí rok.

4.4. Autorizovaná osoba je oprávněna provádět u výrobce

neohlášené kontroly. Potřeba těchto dalších kontrol a

jejich četnost se stanoví na základě systému kontrol

používaného autorizovanou osobou. V rámci tohoto systému

se berou v úvahu zejména

4.4.1. bezpečnostní třída speciálně navrhovaného vybraného

zařízení,

4.4.2. výsledky dřívějších kontrol při vykonávání dohledu,

4.4.3. potřeba sledovat dodržování nápravných opatření,

4.4.4. případné zvláštní podmínky spojené se schválením

systému jakosti,

4.4.5. významné změny organizace výroby, koncepce nebo

technologie výroby.

4.5. Při těchto kontrolách může autorizovaná osoba provést nebo

dát provést zkoušky pro ověření, zda systém jakosti

správně funguje. Autorizovaná osoba předává výrobci zprávu

o výsledcích dohledu.

5. Výrobce je povinen uchovávat po dobu deseti let po vyrobení

posledního speciálně navrhovaného vybraného zařízení daného

typu dokumentaci podle bodu 3.1.2 a aktualizaci podle bodu

4.5. Doklad o posuzování systému jakosti výrobce a kontrolní

zprávy o výsledcích prováděného dohledu výrobce uschovává a

archivuje po celou dobu životnosti speciálně navrhovaného

vybraného zařízení daného typu.1) Vyhláška č. 214/1997 Sb., o zabezpečování jakosti při činnostech

souvisejících s využíváním jaderné energie a činnostech vedoucích k

ozáření a o stanovení kritérií pro zařazení a rozdělení vybraných

zařízení do bezpečnostních tříd.2) Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívaní jaderné energie a

ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých

zákonů, ve znění pozdějších předpisů.3) Vyhláška č. 195/1999 Sb., o požadavcích na jaderná zařízení k

zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a havarijní

připravenosti.Vyhláška č. 106/1998 Sb., o zajištění jaderné bezpečnosti a radiační

ochrany jaderných zařízení při jejich uvádění do provozu a při jejich

provozu.4) Vyhláška č. 195/1999 Sb.5) ČSN EN 719.6) Například ČSN EN 287, ČSN EN 288.7) Například ČSN EN 473, ČSN EN 45013.8) Vyhláška č. 317/2002 Sb., o typovém schvalování obalových souborů

pro přepravu, skladování a ukládání jaderných materiálů a

radioaktivních látek, o typovém schvalování zdrojů ionizujícího záření

a o přepravě jaderných materiálů a určených radioaktivních látek (o

typovém schvalování a přepravě).

Related Laws