změna zákonů v souvis. s přijetím zákona o základních registrech


Published: 2009

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
227/2009 Sb.ZÁKONze dne 17. června 2009,kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o

základních registrechZměna: 101/2010 Sb.Změna: 291/2009 Sb., 306/2009 Sb., 159/2010 Sb.Změna: 424/2010 Sb.Změna: 466/2011 Sb.Změna: 424/2010 Sb. (část), 350/2011 Sb.Změna: 375/2011 Sb.Změna: 201/2012 Sb.Změna: 456/2011 Sb., 17/2012 Sb., 383/2012 Sb., 496/2012 Sb.Změna: 241/2013 Sb.Změna: 89/2012 Sb., 229/2013 Sb., 256/2013 Sb., 304/2013 Sb.Změna: 268/2014 Sb.Změna: 224/2015 Sb.Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍZměna zákona o úpravě některých nároků a závazků souvisících se

sjednocením Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinskou sovětskou socialistickou

republikouČl. IV zákoně č. 42/1958 Sb., o úpravě některých nároků a závazků

souvisících se sjednocením Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinskou sovětskou

socialistickou republikou, ve znění zákona č. 342/2006 Sb., § 4a zní:㤠4a(1) Ministerstvo vnitra poskytuje Ministerstvu financí pro účely řízení

o náhradách fyzickým osobám uvedeným v § 1 a § 2 odst. 2 o státních

občanech České republikya) referenční údaje ze základního registru obyvatel,b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel.(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsoua) příjmení,b) jméno, popřípadě jména,c) datum, místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině,

datum, místo a stát, kde se narodil,d) adresa místa pobytu,e) státní občanství, popřípadě více státních občanství,f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České

republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo;

je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v

rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za

mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) datum narození,c) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a

stát, na jehož území se narodil,d) rodné číslo,e) státní občanství, popřípadě více státních občanství,f) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa

trvalého pobytu,g) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu

trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České

republiky,h) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,i) datum, místo a okres úmrtí,j) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden

jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.(4) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru

obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence

obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.(5) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen

takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.ČÁST DRUHÁZměna občanského soudního řáduČl. IIV § 75 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění

zákona č. 59/2005 Sb., se za slova „obsahovat identifikační číslo“

vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.ČÁST TŘETÍzrušenaČl. IIIzrušenČÁST ČTVRTÁzrušenaČl. IVzrušenČÁST PÁTÁZměna zákona o znalcích a tlumočnícíchČl. VV § 7 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, se na konci

textu odstavce 2 doplňují slova „ ; krajský soud při zapsání do seznamu

znalců a tlumočníků přidělí znalci (tlumočníkovi), který dosud nemá

přiděleno identifikační číslo osoby, identifikační číslo osoby

poskytnuté správcem základního registru osob^1)“.Poznámka pod čarou č. 1 zní:„1) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.Dosavadní poznámka pod čarou č. 1 se označuje jako poznámka pod čarou

č. 2, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.ČÁST ŠESTÁzrušenaČl. VIzrušenČÁST SEDMÁzrušenaČl. VIIzrušenČÁST OSMÁZměna zákona o státní památkové péčiČl. VIIIZákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č.

242/1992 Sb., zákona č. 361/1999 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č.

132/2000 Sb., zákona č. 146/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č.

18/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č.

3/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 240/2005 Sb.,

zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 158/2007 Sb.,

zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 307/2008

Sb., se mění takto:1. Poznámka pod čarou č. 11 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku

pod čarou.2. V § 14a odst. 2 větě druhé se slovo „předpisu^11i)“ nahrazuje slovem

„předpisu^11)“.Poznámka pod čarou č. 11 zní:„11) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších

předpisů.“.3. Poznámka pod čarou č. 11b zní:„11b) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

předpisů.“.4. V § 14a odst. 8 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , a

identifikační číslo osoby; identifikační číslo osoby poskytne správce

základního registru osob^11d)“.Poznámka pod čarou č. 11d zní:„11d) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.Dosavadní poznámky pod čarou č. 11d až 11i se označují jako poznámky

pod čarou č. 11e až 11j, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.5. V § 14a se odstavec 10 včetně poznámky pod čarou č. 11f zrušuje.Dosavadní odstavce 11 až 15 se označují jako odstavce 10 až 14 a

dosavadní poznámky pod čarou č. 11g až 11j se označují jako poznámky

pod čarou č. 11f až 11i, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.6. V § 35 odst. 1 písm. g), odst. 2 písm. c), § 39 odst. 1 písm. h) a

odst. 2 písm. e) se slova „§ 14a odst. 13“ nahrazují slovy „§ 14a odst.

12“ a slova „§ 14a odst. 12“ se nahrazují slovy „§ 14a odst. 11“.7. Za § 43 se vkládá nový § 43a, který zní:㤠43a(1) Ministerstvu kultury poskytuje Ministerstvo vnitra pro výkon státní

správy na úseku památkové péče v rozsahu potřebném pro řízení o

prohlášení věci za kulturní památku, zrušení prohlášení věci za

kulturní památku, udělení povolení k restaurování, zrušení povolení k

restaurování, pozastavení restaurátorské činnosti prováděné na základě

povolení k restaurování a vedení seznamu osob ze základního registru

obyvatel referenční údaje, kterými jsoua) příjmení,b) jméno, popřípadě jména,c) adresa místa pobytu,d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území

České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí

došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den,

který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt

údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto

rozhodnutí,f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.(2) Ministerstvu kultury poskytuje Ministerstvo vnitra pro výkon státní

správy na úseku památkové péče v rozsahu potřebném pro řízení o udělení

povolení k restaurování, zrušení povolení k restaurování, pozastavení

restaurátorské činnosti prováděné na základě povolení k restaurování a

vedení seznamu osob z agendového informačního systému evidence obyvatel

údaje, kterými jsoua) rodné přímení,b) rodné číslo, bylo-li přiděleno,c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,d) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům.(3) Ministerstvu kultury poskytuje Policie České republiky pro výkon

státní správy na úseku památkové péče v rozsahu potřebném pro řízení o

udělení povolení k restaurování, zrušení povolení k restaurování,

pozastavení restaurátorské činnosti prováděné na základě povolení k

restaurování a vedení seznamu osob z informačního systému cizinců

údaje, kterými jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) rodné číslo,c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,d) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům.(4) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru

obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo

agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru

předcházejícím současný stav.(5) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen

takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.ČÁST DEVÁTÁZměna horního zákonaČl. IXV zákoně č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství

(horní zákon), ve znění zákona č. 541/1991 Sb., zákona č. 10/1993 Sb.,

zákona č. 168/1993 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb.,

zákona č. 366/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 61/2002 Sb.,

zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 150/2003 Sb., zákona č. 3/2005 Sb.,

zákona č. 386/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 313/2006 Sb.,

zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 157/2009 Sb., § 42 zní:㤠42(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje

Ministerstvu životního prostředí pro účely výkonu působnosti podle

tohoto zákonaa) referenční údaje ze základního registru obyvatel,b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,c) údaje z agendového informačního systému cizinců.(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení,b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,c) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České

republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo;

je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v

rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů

prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto

rozhodnutí,d) adresa místa pobytu,e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,c) rodné číslo,d) adresa místa trvalého pobytu,e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,d) druh a adresa místa pobytu,e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru

obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence

obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou

ve tvaru předcházejícím současný stav.(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen

takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.ČÁST DESÁTÁZměna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správěČl. XZákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní

báňské správě, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb.,

zákona č. 169/1993 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb.,

zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 206/2002 Sb.,

zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 227/2003 Sb.,

zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 386/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb.,

zákona č. 313/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.,

zákona č. 376/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb.

a zákona č. 274/2008 Sb., se mění takto:1. V § 22 odst. 5 se za slova „sídlo a identifikační číslo“ a za slova

„podnikání a identifikační číslo“ vkládá slovo „osoby“.2. § 46a zní:㤠46a(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Českému

báňskému úřadu a obvodním báňským úřadům pro výkon jejich působnostia) referenční údaje ze základního registru obyvatel,b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,c) údaje z agendového informačního systému cizinců.(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsoua) příjmení,b) jméno, popřípadě jména,c) datum narození,d) adresa místa pobytu.(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) datum narození,c) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa

trvalého pobytu,d) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům.(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) datum narození,c) druh a adresa místa pobytu,d) číslo a platnost oprávnění k pobytu,e) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům.(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru

obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence

obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou

ve tvaru předcházejícím současný stav.(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen

takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.ČÁST JEDENÁCTÁZměna zákona o geologických pracíchČl. XIV zákoně č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění zákona č.

543/1991 Sb., zákona č. 366/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č.

18/2004 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č.

186/2006 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb., § 18 zní:㤠18(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje

Ministerstvu životního prostředí pro účely výkonu působnosti podle

tohoto zákonaa) referenční údaje ze základního registru obyvatel,b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,c) údaje z agendového informačního systému cizinců.(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení,b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,c) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České

republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo;

je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v

rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů

prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto

rozhodnutí,d) adresa místa pobytu,e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,c) rodné číslo,d) adresa místa trvalého pobytu,e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,d) druh a adresa místa pobytu,e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru

obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence

obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou

ve tvaru předcházejícím současný stav.(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen

takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.ČÁST DVANÁCTÁzrušenaČl. XIIzrušenČÁST TŘINÁCTÁZměna zákona o zmírnění následků některých majetkových křivdČl. XIIIV zákoně č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových

křivd, ve znění zákona č. 458/1990 Sb., zákona č. 528/1990 Sb., zákona

č. 137/1991 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 115/1994 Sb., zákona

č. 320/2002 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., § 23c zní:㤠23c(1) Ministerstvo vnitra poskytuje Ministerstvu financí pro účely

ověřování údajů o fyzických osobách, které jsou účastníky restitučního

řízení a současně státními občany České republiky,a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel.(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsoua) příjmení,b) jméno, popřípadě jména,c) datum narození,d) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České

republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo;

je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v

rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za

mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) datum narození,c) rodné číslo,d) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,e) datum, místo a okres úmrtí,f) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden

jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.(4) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru

obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence

obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.(5) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen

takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.ČÁST ČTRNÁCTÁzrušenaČl. XIVzrušenČÁST PATNÁCTÁZměna zákona o podmínkách převodu majetku státu na jiné osobyČl. XVZákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby,

ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č.

541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb., zákona č.

306/1993 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č.

220/2000 Sb. a zákona č. 179/2005 Sb., se mění takto:1. V § 10a odst. 2 písm. a) se za slovo „identifikačního“ vkládají

slova „čísla osoby“.2. V § 24a odst. 2 se slova „ , které mu na žádost přidělí statistický

orgán.^10b)“ nahrazují slovy „osoby poskytnutém správcem základního

registru osob^10b).“.Poznámka pod čarou č. 10b zní:„10b) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.ČÁST ŠESTNÁCTÁZměna zákona o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních

rehabilitacíchČl. XVIV zákoně č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v

mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 544/1991 Sb., zákonného

opatření předsednictva ČNR č. 345/1992 Sb., zákona č. 133/1993 Sb.,

zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 250/2008 Sb., § 15a zní:㤠15a(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje

Ministerstvu financí pro účely zjišťování a ověřování údajů o fyzických

osobách potřebných pro posouzení oprávněnosti uplatněného nároku na

finanční náhradu podle § 1a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,c) údaje z agendového informačního systému cizinců.(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsoua) příjmení,b) jméno, popřípadě jména,c) adresa místa pobytu,d) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území

České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí

došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den,

který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt

údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto

rozhodnutí,f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,b) datum narození,c) rodné číslo,d) státní občanství, popřípadě více státních občanství,e) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa

trvalého pobytu,f) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu

trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České

republiky,g) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní

moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí

právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku

manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci

rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který

byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako

den smrti, popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého

nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu

manželství,h) datum a místo vzniku registrovaného partnerství (dále jen

„partnerství“), datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti

nebo o neexistenci partnerství, datum zániku partnerství smrtí jednoho

z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení

jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí

soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako

den, který partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí

právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,i) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České

republiky, datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,j) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden

jako den smrti, popřípadě jako den, který subjekt údajů prohlášený za

mrtvého nepřežil.(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,b) datum narození,c) rodné číslo,d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec

narodil na území České republiky, místo a okres narození,e) státní občanství, popřípadě více státních občanství,f) druh a adresa místa pobytu,g) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní

moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí

právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku

manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci

rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který

byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako

den smrti, popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého

nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu

manželství,h) datum a místo vzniku partnerství, datum nabytí právní moci

rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci partnerství, datum

zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní

moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den,

který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden

jako den smrti, popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého

nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení

partnerství,i) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České

republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,j) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden

jako den smrti, popřípadě jako den, který subjekt údajů prohlášený za

mrtvého nepřežil.(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru

obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence

obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou

ve tvaru předcházejícím současný stav.(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen

takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.ČÁST SEDMNÁCTÁZměna zákona o České inspekci životního prostředí a její působnosti v

ochraně lesaČl. XVIIV zákoně č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její

působnosti v ochraně lesa, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č.

149/2003 Sb., zákona č. 222/2006 Sb. a zákona č. 167/2008 Sb., se za §

1 vkládá nový § 1a, který zní:㤠1a(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Inspekcia) referenční údaje ze základního registru obyvatel,b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,c) údaje z agendového informačního systému cizinců.(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení,b) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,c) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České

republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo;

je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v

rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který prohlášený za mrtvého

nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,d) adresa místa pobytu,e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,c) rodné číslo,d) adresa místa trvalého pobytu,e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,d) druh a adresa místa pobytu,e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru

obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence

obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou

ve tvaru předcházejícím současný stav.(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen

takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.ČÁST OSMNÁCTÁZměna zákona o Komoře veterinárních lékařů České republikyČl. XVIIIV § 4 zákona č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České

republiky, ve znění zákona č. 318/2004 Sb. a zákona č. 189/2008 Sb., se

za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámek pod čarou

č. 1c a 1d zní:„(3) Představenstvo Komory současně se zaznamenáním zápisu do seznamu

členů Komory přidělí veterinárnímu lékaři, který je podnikatelem podle

obchodního zákoníku^1c) a který dosud nemá přidělené identifikační

číslo osoby, identifikační číslo osoby poskytnuté správcem základního

registru osob^1d).1c) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.1d) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.ČÁST DEVATENÁCTÁZměna zákona o Státním fondu životního prostředí České republikyČl. XIXV zákoně č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České

republiky, ve znění zákona č. 334/1992 Sb., zákona č. 254/2001 Sb. a

zákona č. 482/2004 Sb., se za § 1 vkládá nový § 1a, který zní:㤠1a(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Státnímu

fondu životního prostředía) referenční údaje ze základního registru obyvatel,b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,c) údaje z agendového informačního systému cizinců.(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení,b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,c) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České

republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo;

je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v

rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů

prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto

rozhodnutí,d) adresa místa pobytu,e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,c) rodné číslo,d) adresa místa trvalého pobytu,e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,d) druh a adresa místa pobytu,e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru

obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence

obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou

ve tvaru předcházejícím současný stav.(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen

takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.ČÁST DVACÁTÁZměna zákona o sdružování v politických stranách a v politických

hnutíchČl. XXZákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v

politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 68/1993

Sb., zákona č. 189/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., nálezu Ústavního

soudu vyhlášeného pod č. 296/1995 Sb., zákona č. 322/1996 Sb., zákona

č. 340/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 98/2001 Sb.,

zákona č. 104/2001 Sb., zákona č. 170/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb.,

zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 556/2004 Sb., zákona č. 342/2006 Sb.

a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:1. V § 8 odstavec 8 zní:„(8) Pro výkon státní správy na úseku sdružování v politických stranách

a v politických hnutích může ministerstvo využívat referenční údaje ze

základního registru obyvatel v rozsahu jména, popřípadě jmen, příjmení,

adresy místa pobytu a dat narození.“.2. V § 9 odst. 3 písm. a) se slova „strany a hnutí“ nahrazují slovy

„osoby přidělené straně nebo hnutí; identifikační číslo osoby poskytne

správce základního registru osob^1)“.Poznámka pod čarou č. 1 zní:„1) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.Dosavadní poznámka pod čarou č. 1 se označuje jako poznámka pod čarou

č. 1b, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.3. V § 9 se odstavec 5 zrušuje.4. V § 18 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňuje slovo „osoby“.ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍZměna živnostenského zákonaČl. XXIZákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),

ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č.

600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č.

38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č.

200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č.

94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č.

19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č.

79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č.

15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č.

167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č.

358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č.

27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č.

122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č.

149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č.

247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č.

309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č.

458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č.

120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č.

274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č.

501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č.

174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č.

320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb.,

zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb.,

zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb.,

zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb.,

zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb.,

zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb.,

zákona č. 58/2005 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb.,

zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 358/2005 Sb.,

zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb.,

zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb.,

zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb.,

zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb.,

zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb.,

zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb.,

zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.,

zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb.,

zákona č. 254/2008 Sb. a zákona č. 274/2008 Sb., se mění takto:1. V § 10 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který včetně

poznámky pod čarou č. 28d zní:„(6) Vzniká-li živnostenské oprávnění fyzické osobě, která je

podnikatelem podle § 2 odst. 2 obchodního zákoníku a dosud jí nebylo

přiděleno identifikační číslo osoby, přidělí jí živnostenský úřad

identifikační číslo osoby poskytnuté správcem základního registru

osob^28d).28d) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.2. V § 17 odst. 5 písm. b) se slova „ , bylo-li přiděleno“ nahrazují

slovem „osoby“.3. V § 17 odst. 5 písm. d) se za slova „adresu provozovny“ vkládají

slova „ , identifikační číslo provozovny, bylo-li přiděleno,“.4. V § 17 odst. 6 se za slova „odstavce 3,“ vkládají slova „přidělí

provozovně identifikační číslo provozovny poskytnuté správcem

základního registru osob^28d), nebylo-li již přiděleno,“ a za slovo

„zápisu“ se vkládají slova „a přiděleném identifikačním čísle

provozovny“.5. V § 17 odst. 7 se slova „ , bylo-li přiděleno“ nahrazují slovy

„osoby a identifikačním číslem provozovny“.6. V § 60 odst. 2 písmeno d) zní:„d) provozovna nebo provozovny, v nichž je živnost provozována, s údaji

podle § 17 odst. 5 písm. d) a písm. e); to neplatí pro mobilní

provozovny a automaty,“.7. V § 60 odstavec 7 zní:„(7) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje

Živnostenskému úřadu České republiky pro potřeby vedení rejstříkua) referenční údaje ze základního registru obyvatel,b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,c) údaje z agendového informačního systému cizinců.“.8. V § 60 se doplňují odstavce 8 až 12, které znějí:„(8) Poskytovanými údaji podle odstavce 7 písm. a) jsoua) příjmení,b) jméno, popřípadě jména,c) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,d) adresa místa pobytu,e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území

České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí

došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den,

který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt

údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto

rozhodnutí,f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.(9) Poskytovanými údaji podle odstavce 7 písm. b) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) datum a místo narození,c) rodné číslo,d) státní občanství,e) adresa místa trvalého pobytu,f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České

republiky, datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden

jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého

nepřežil.(10) Poskytovanými údaji podle odstavce 7 písm. c) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) datum a místo narození,c) rodné číslo,d) státní občanství,e) druh a adresa místa pobytu,f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České

republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého prohlášen

jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého

nepřežil.(11) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním

registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému

evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze

pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.(12) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen

takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.Čl. XXIIzrušenČÁST DVACÁTÁ DRUHÁzrušenaČl. XXIIIzrušenČÁST DVACÁTÁ TŘETÍZměna zákona o obecní policiiČl. XXIVV § 11a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č.

274/2008 Sb., se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují

se písmena d) a e), která znějí:„d) ministerstva o číslech, popřípadě sériích ztracených, odcizených,

zničených nebo neplatných občanských průkazů a datu ohlášení jejich

ztráty, odcizení nebo zničení,e) ministerstva nebo policie:1. základního registru obyvatel,2. agendového informačního systému evidence obyvatel,3. agendového informačního systému cizinců,4. registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno

rodné číslo, avšak nejsou vedeny v informačních systémech uvedených v

bodech 2 a 3.“.ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁZměna zákona o účetnictvíČl. XXVV § 18 odst. 2 písm. b) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění

zákona č. 353/2001 Sb., se za slovo „číslo“ vkládá slovo „osoby“.ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁZměna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečeníČl. XXVIZákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č.

160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č.

118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č.

306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č.

356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č.

29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č.

155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č.

238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č.

116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č.

263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č.

320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č.

424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č.

53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č.

359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č.

168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č.

413/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č.

81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č.

161/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č.

267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu

vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č.

152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č.

270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č.

306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č.

41/2009 Sb. a zákona č. 158/2009 Sb., se mění takto:1. § 11a zní:㤠11a(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje České

správě sociálního zabezpečení pro výkon její působnostia) referenční údaje ze základního registru obyvatel,b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,c) údaje z agendového informačního systému cizinců,d) údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo

přiděleno rodné číslo, avšak nejsou vedeny v informačních systémech

uvedených v písmenech b) a c).(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsoua) příjmení,b) jméno, popřípadě jména,c) adresa místa pobytu,d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území

České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí

došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den,

který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt

údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto

rozhodnutí,f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné

příjmení,b) datum narození,c) pohlaví a jeho změna,d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a

stát, na jehož území k narození došlo,e) rodné číslo a jeho změny,f) státní občanství,g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa

trvalého pobytu,h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu

trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České

republiky,i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,j) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v

případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo,

jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum a místo narození,k) rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství,l) rodné číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno

rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum a

místo jeho narození,m) rodné číslo dítěte,n) u osvojení dítěte původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení

dítěte, původní a nové rodné číslo dítěte, datum a místo narození

dítěte, rodná čísla osvojitelů a datum nabytí právní moci rozhodnutí o

osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte,o) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České

republiky, datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden

jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,b) datum narození,c) pohlaví a jeho změna,d) místo a stát narození,e) rodné číslo a jeho změny,f) státní občanství,g) druh a adresa místa pobytu,h) číslo a platnost oprávnění k pobytu,i) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,j) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,k) správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup

na území České republiky,l) rodinný stav, datum a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména,

příjmení manžela, rodné číslo nebo datum narození,m) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a jeho rodné číslo; v

případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,n) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného

zákonného zástupce a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů

nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě

jména, příjmení a datum a místo narození,o) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České

republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden

jako den smrti nebo den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil,q) u osvojení dítěte, které je cizincem, původní a nové jméno,

popřípadě jména, příjmení dítěte, původní a nové rodné číslo dítěte,

datum a místo narození dítěte, rodná čísla osvojitelů a datum nabytí

právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení

dítěte,r) jméno, popřípadě jména, a příjmení1. zletilého nezaopatřeného dítěte cizince,2. nezletilého cizince, který byl cizinci, nebo jeho manželu

rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné péče, nebo

který byl cizincem, nebo jeho manželem osvojen anebo jehož poručníkem

nebo manželem jeho poručníka je cizinec,3. osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince,

který se o sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o

sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem, kteří jsou cizinci,4. cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo

sestupné linii nebo takovým příbuzným manžela občana Evropské unie,5. rodiče nezletilého cizince a jeho rodné číslo; jde-li o cizince,

kteří nemají přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a

datum narození.(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) den, měsíc a rok narození,c) místo narození, u fyzické osoby narozené v cizině místo a stát

narození,d) rodné číslo a jeho změny.(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru

obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence

obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou

ve tvaru předcházejícím současný stav.(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen

takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.2. Za § 11a se vkládá nový § 11b, který včetně poznámek pod čarou č. 74

a 74a zní:㤠11b(1) Česká správa sociálního zabezpečení a okresní správy sociálního

zabezpečení mohou požádat Ministerstvo vnitra o přidělení rodného čísla

fyzické osobě, které do doby zpracování jejích údajů v informačních

systémech České správy sociálního zabezpečení nebo okresních správ

sociálního zabezpečení rodné číslo nebylo přiděleno a která o jeho

přidělení Ministerstvo vnitra sama nepožádala, zjistí-li důvody pro

jeho přidělení pro splnění podmínek podle tohoto zákona, zvláštních

právních předpisů^74), práva Evropských společenství^73d) nebo

mezinárodních smluv a je-li Ministerstvo vnitra pro takovou fyzickou

osobu výdejovým místem rodného čísla podle zvláštního právního

předpisu^74a). V těchto případech je Česká správa sociálního

zabezpečení nebo okresní správa sociálního zabezpečení povinna

předložit odůvodněnou žádost o přidělení rodného čísla obsahující

náležitosti stanovené zvláštním právním předpisem^74a) a doplněnou

adresou fyzické osoby pro doručování.(2) Ministerstvo vnitra sděluje České správě sociálního zabezpečení

údaje, které se týkají fyzických osob starších 15 let,a) o přidělení nebo změně rodného čísla,b) o změně jména nebo příjmení,

a to bez žádosti do 15 dnů ode dne, kdy se tyto údaje staly součástí

agendového informačního systému evidence obyvatel a agendového

informačního systému cizinců.(3) Česká správa sociálního zabezpečení je povinna poté, kdy podle

veškeré jí dostupné spisové dokumentace a podle jí vedených

informačních systémů prověřila správnost údaje, poskytnutého z

informačního systému evidence obyvatel, o jehož správnosti měla

pochybnosti, a tyto nadále trvají, oznámit Ministerstvu vnitra tuto

skutečnost a požádat o provedení kontroly tohoto údaje^73i); k žádosti

je povinna připojit fotokopie spisové dokumentace, z níž vyplývají

důvody pochybnosti o správnosti údaje. Ministerstvo vnitra sdělí České

správě sociálního zabezpečení výsledek kontroly.(4) Orgány sociálního zabezpečení mohou vést evidenci o občanech pro

účely tohoto zákona podle jejich rodných čísel.74) Například zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění

pozdějších předpisů.74a) Zákon č. 133/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.3. V § 14 odst. 3 písm. n) se slovo „této“ zrušuje.4. V § 16c odst. 2 písm. k) se za slovo „identifikační“ vkládají slova

„číslo osoby zaměstnavatele“.ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁZměna zákona o bankáchČl. XXVIIV § 12b odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č.

120/2007 Sb., se za slova „identifikační číslo“ vkládají slova „osoby

(dále jen „identifikační číslo“)“.ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁZměna zákona o ochraně přírody a krajinyČl. XXVIIIV zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona

č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 3/1997 Sb.,

zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb.,

zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb.,

zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 100/2004 Sb., zákona č. 168/2004 Sb.,

zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 387/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb.,

zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb.,

zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb. a zákona č. 312/2008

Sb., se za § 75 vkládá nový § 75a, který zní:㤠75a(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům

ochrany přírodya) referenční údaje ze základního registru obyvatel,b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,c) údaje z agendového informačního systému cizinců.(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení,b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,c) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České

republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo;

je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v

rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů

prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto

rozhodnutí,d) adresa místa pobytu,e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,c) rodné číslo,d) adresa místa trvalého pobytu,e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,d) druh a adresa místa pobytu,e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru

obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence

obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou

ve tvaru předcházejícím současný stav.(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen

takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.ČÁST DVACÁTÁ OSMÁzrušenaČl. XXIXzrušenČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁZměna zákona o komoditních burzáchČl. XXXV § 8 odst. 2 zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, se na

konci textu písmene b) doplňují slova „osoby poskytnuté správcem

základního registru osob^3b)“.Poznámka pod čarou č. 3b zní:„3b) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.ČÁST TŘICÁTÁzrušenaČl. XXXIzrušenČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍZměna zákona o ochraně zemědělského půdního fonduČl. XXXIIV zákoně č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve

znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 98/1999 Sb., zákona č. 132/2000

Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 444/2005

Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 167/2008

Sb. a zákona č. 9/2009 Sb., se za § 18a vkládá nový § 18b, který zní:㤠18b(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům

ochrany zemědělského půdního fondua) referenční údaje ze základního registru obyvatel,b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,c) údaje z agendového informačního systému cizinců.(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení,b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,c) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České

republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo;

je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v

rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů

prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto

rozhodnutí,d) adresa místa pobytu,e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,c) rodné číslo,d) adresa místa trvalého pobytu,e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) datum, místo a okres narození; u subjektu, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,d) druh a adresa místa pobytu,e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru

obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence

obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou

ve tvaru předcházejícím současný stav.(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen

takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁzrušenaČl. XXXIIIzrušenČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍZměna notářského řáduČl. XXXIVZákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve

znění zákona č. 82/1998 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 370/2000

Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 352/2001

Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., nálezu Ústavního

soudu vyhlášeného pod č. 349/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu

vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č.

18/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č.

554/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č.

344/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č.

81/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č.

126/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb. a zákona

č. 7/2009 Sb., se mění takto:1. V § 35b odst. 2 písm. c) se slova „rodného čísla nebo data narození,

popřípadě identifikačního čísla, a místa trvalého pobytu“ nahrazují

slovy „data narození, popřípadě identifikačního čísla osoby (dále jen

„identifikační číslo“), a bydliště“.2. V § 63 písm. c) se slova „rodné číslo, není-li,“ zrušují.3. V § 74 odst. 2 písm. b) se slova „ , rodné číslo, není-li, nebo

nelze-li je zjistit,“ nahrazují slovem „a“.4. V § 80b odst. 1 písm. f) se slova „rodné číslo, a není-li,“ zrušují.5. V § 85 odst. 1 písm. a) se slova „rodné číslo nebo“ zrušují.6. Za část osmou se vkládá nová část devátá, která včetně nadpisu a

poznámek pod čarou č. 6 až 9 zní:„ČÁST DEVÁTÁPOSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ ZE ZÁKLADNÍHO REGISTRU OBYVATEL A AGENDOVÉHO

INFORMAČNÍHO SYSTÉMU EVIDENCE OBYVATEL§ 109a(1) Ministerstvo vnitra poskytuje notářům pro potřeby úkonů, které

vykonávají z pověření soudu podle jiného právního předpisu^2),a) ze základního registru obyvatel^6) referenční údaje o subjektech

údajů^7), a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový

přístup,b) z agendového informačního systému evidence obyvatel^8) údaje o

obyvatelích, a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový

přístup,c) z registru rodných čísel^9) údaje o fyzických osobách, kterým bylo

přiděleno rodné číslo, avšak nejsou uvedeny v písmenu b); pokud to

umožňuje technický stav registru rodných čísel, poskytují se tyto údaje

pouze v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.(2) Poskytovanými referenčními údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

údaje oa) příjmení,b) jménu, popřípadě jménech,c) adrese místa pobytu,d) datu, místu a okrese narození; u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datu, místu a státu, kde se narodil,e) datu, místu a okrese úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území

České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí

došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, o dni,

který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt

údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datu nabytí právní moci tohoto

rozhodnutí,f) státním občanství, popřípadě více státních občanstvích.(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou údaje o státních

občanech České republiky a o bývalých státních občanech, kteří pozbyli

státní občanství České republiky, a toa) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) datum narození,c) pohlaví,d) místo a okres narození; u státního občana České republiky, který se

narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil,e) rodné číslo,f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa

trvalého pobytu, popřípadě také adresa, na kterou mají být doručovány

písemnosti podle jiného prvního předpisu,h) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, jméno, popřípadě

jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka; nebylo-li opatrovníkovi

rodné číslo přiděleno, datum, místo a okres narození; je-li

opatrovníkem ustanoven orgán místní správy, jeho název a sídlo,i) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo otce, matky, popřípadě

jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný

zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména,

příjmení a datum narození; je-li jiným zákonným zástupcem dítěte

právnická osoba, název a adresa sídla,j) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k

uzavření manželství mimo území České republiky, místo a stát, datum

nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za

neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci

manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum

nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za

mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí o prohlášení za

mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který manžel

prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci

rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,k) datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní

moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného

partnerství, datum zániku registrovaného partnerství smrtí jednoho z

registrovaných partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu

o prohlášení jednoho z registrovaných partnerů za mrtvého a den, který

byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako

den smrti, popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého

nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení

registrovaného partnerství,l) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela nebo

registrovaného partnera; je-li manželem nebo registrovaným partnerem

fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě

jména, příjmení manžela nebo registrovaného partnera a datum jeho

narození,m) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo dítěte; je-li dítě

cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména,

příjmení dítěte a datum jeho narození,n) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České

republiky, poskytne se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k

úmrtí došlo,o) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden

jako den smrti, popřípadě jako den, který občan prohlášený za mrtvého

nepřežil.(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou údaje o

cizincích, kteří jsou obyvateli, a toa) jméno, popřípadě jména,b) příjmení,c) rodné číslo; není-li přiděleno rodné číslo, datum narození.(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení,b) rodné číslo,c) v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,d) den, měsíc a rok narození,e) místo a okres narození; u fyzické osoby narozené v cizině stát, na

jehož území se narodila.(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru

obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence

obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen

takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.6) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.7) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o

změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších

předpisů.8) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.9) Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované

konverzi dokumentů.“.Dosavadní část devátá se označuje jako část desátá.ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁZměna zákona o zeměměřických a katastrálních orgánechČl. XXXVV § 3 odst. 1 zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních

orgánech, ve znění zákona č. 107/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb.,

zákona č. 186/2001 Sb. a zákona č. 175/2003 Sb., se za písmeno m)

vkládá nové písmeno n), které zní:„n) vykonává správu základního registru územní identifikace, adres a

nemovitostí a informačního systému územní identifikace,“.Dosavadní písmeno n) se označuje jako písmeno o).ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁZměna zákona o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České

republikyČl. XXXVIV § 7 odst. 1 zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře

daňových poradců České republiky, ve znění zákona č. 170/2004 Sb. a

zákona č. 189/2008 Sb., se za slova „hodnost daňového poradce,“

vkládají slova „identifikační číslo osoby poskytnuté správcem

základního registru osob^3e),“.Poznámka pod čarou č. 3e zní:„3e) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁZměna puncovního zákonaČl. XXXVIIV § 35 odst. 1 písm. a) zákona č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a

zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění zákona č. 127/2003

Sb., se za slova „identifikačního čísla“ vkládají slova „osoby (dále

jen „identifikační číslo“)“.ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁZměna zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republikyČl. XXXVIIIZákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České

republiky, ve znění zákona č. 293/1993 Sb., zákona č. 169/1999 Sb.,

zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 460/2000 Sb., zákona č. 362/2003 Sb.,

zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 267/2006 Sb.,

zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 129/2008 Sb. a zákona č. 274/2008

Sb., se mění takto:1. V § 23a odstavec 4 zní:„(4) Vězeňské službě poskytuje Ministerstvo vnitra pro účely evidence

podle odstavce 1 ze základního registru obyvatel o subjektech údajů

referenční údaje, kterými jsoua) příjmení,b) jméno, popřípadě jména,c) adresa místa pobytu,d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území

České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí

došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den,

který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt

údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto

rozhodnutí,f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.“.2. V § 23a se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 až 7, které znějí:„(5) Vězeňské službě poskytuje Ministerstvo vnitra pro účely evidence

podle odstavce 1 z agendového informačního systému evidence obyvatel o

státních občanech České republiky a bývalých státních občanech, kteří

pozbyli státní občanství České republiky, údaje, kterými jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, rodné

příjmení,b) datum narození,c) pohlaví,d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a

stát, kde se narodil,e) rodné číslo,f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa

trvalého pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány

písemnosti podle jiného právního předpisu,h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu

trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České

republiky,i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, jméno, popřípadě

jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka; nebylo-li opatrovníkovi

rodné číslo přiděleno, datum, místo a okres narození; je-li

opatrovníkem ustanoven orgán místní správy, název a adresa sídla,j) jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, rodné

číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že

jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo,

jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození; je-li jiným zákonným

zástupcem dítěte právnická osoba, název a adresa sídla,k) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k

uzavření manželství mimo území České republiky, místo a stát, datum

nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za

neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci

manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum

nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za

mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí o prohlášení za

mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který manžel

prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci

rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,l) datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní

moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného

partnerství, datum zániku registrovaného partnerství smrtí jednoho z

registrovaných partnerů (dále jen „registrovaný partner“), nebo datum

nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za

mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za

mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který partner

prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci

rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství,m) jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, a

rodné číslo manžela nebo partnera; je-li manželem nebo partnerem

fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě

jména, příjmení manžela nebo partnera a datum jeho narození,n) jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, a

rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá přiděleno rodné

číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a datum jeho narození,o) o osvojeném dítěti údaje v rozsahu1. stupeň osvojení,2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte,3. původní a nové rodné číslo dítěte,4. datum, místo a okres narození,5. rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno

rodné číslo, údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození

osvojitele,6. rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, jejich jméno,

popřípadě jména, příjmení a datum narození,7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o

zrušení osvojení dítěte,p) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České

republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,q) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden

jako den smrti, popřípadě jako den, který občan prohlášený za mrtvého

nepřežil,r) záznam o poskytnutí údajů.(6) Vězeňské službě poskytuje Policie České republiky pro účely

evidence podle odstavce 1 z informačního systému cizinců údaje, kterými

jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) datum narození,c) pohlaví,d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec

narodil na území České republiky, místo a okres narození,e) rodné číslo,f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,g) druh a adresa místa pobytu,h) číslo a platnost oprávnění k pobytu,i) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,j) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,k) správní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území

České republiky,l) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní

moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí

právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku

manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci

rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který

byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako

den smrti, popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého

nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu

manželství,m) datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní

moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného

partnerství, datum zániku registrovaného partnerství smrtí jednoho z

partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení

jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí

soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako

den, který partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí

právní moci rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství,n) jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo partnera a jeho rodné

číslo; je-li manžel nebo partner cizinec, který nemá přiděleno rodné

číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,o) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je cizincem, a jeho

rodné číslo; v případě, že dítěti nebylo rodné číslo přiděleno, jméno,

popřípadě jména, příjmení a datum narození,p) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného

zákonného zástupce, pokud jsou cizinci, a jejich rodné číslo; v

případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno

rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,q) o osvojeném dítěti, pokud je cizincem,1. stupeň osvojení,2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte,3. původní a nové rodné číslo dítěte,4. datum a místo narození,5. rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno

rodné číslo, údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození

osvojitele,6. rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, údaje o jejich

jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození; tyto údaje se

neoznamují, pokud se jedná o dítě narozené ženě s trvalým pobytem v

České republice, která porodila dítě a písemně požádala o utajení své

osoby v souvislosti s porodem,7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o

zrušení osvojení dítěte,r) vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České

republiky,s) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České

republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,t) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden

jako den smrti, popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého

nepřežil,u) jméno, popřípadě jména, příjmení1. zletilého nezaopatřeného dítěte cizince s povolením k pobytu na

území České republiky,2. nezletilého cizince, který byl cizinci s povolením k pobytu na území

České republiky nebo jeho manželu rozhodnutím příslušného orgánu svěřen

do náhradní rodinné péče, nebo který byl cizincem s povolením k pobytu

na území České republiky nebo jeho manželem osvojen anebo jehož

poručníkem nebo manželem jeho poručníka je cizinec s povolením k pobytu

na území České republiky,3. osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince,

který se o sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o

sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem s povolením k pobytu na území

České republiky,4. cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo

sestupné linii nebo takovým příbuzným manžela občana Evropské unie,5. rodiče nezletilého cizince, kterému byl udělen azyl podle zvláštního

právního předpisu, a jeho rodné číslo; jde-li o cizince, kteří nemají

přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum

narození,v) záznam o poskytnutí údajů.(7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru

obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence

obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru

předcházejícím současný stav.“.Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 8 až 10.3. V § 23a odst. 8 se slova „a 4“ nahrazují slovy „až 6“.4. V § 23a se odstavec 9 zrušuje.Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 9.ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁZměna zákona o daních z příjmůČl. XXXIXV § 38l odst. 1 písm. e) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve

znění zákona č. 545/2005 Sb., se slova „(občanským průkazem)“ zrušují.ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁZměna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní

politiku zaměstnanostiČl. XLV § 27a odst. 3 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění

zákona č. 241/1994 Sb., se v první a druhé větě slova „číslo

organizace“ nahrazují slovy „číslo osoby“.ČÁST ČTYŘICÁTÁzrušenaČl. XLIzrušenaČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍZměna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištěníČl. XLIIZákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve

znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993

Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994

Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997

Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000

Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 138/2001

Sb., zákona č. 49/2002 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 309/2002

Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 455/2003

Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005

Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 545/2005

Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 189/2006

Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 261/2007

Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 306/2008 Sb., se mění takto:1. V § 24 odst. 1 se slova „číslo organizace“ nahrazují slovy „číslo

osoby“.2. V § 25 odst. 1 se slova „číslo organizace“ nahrazují slovy „číslo

osoby“.3. § 27a zní:㤠27a(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Ústřední

pojišťovně Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky pro účely

vedení registru pojištěnců všeobecného zdravotního pojištění podle § 27

odst. 1a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,c) údaje z agendového informačního systému cizinců,d) údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo

přiděleno rodné číslo, avšak nejsou vedeny v informačních systémech

uvedených v písmenech b) a c).(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsoua) příjmení,b) jméno, popřípadě jména,c) adresa místa pobytu,d) datum narození,e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území

České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí

došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den,

který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt

údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto

rozhodnutí,f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna,b) rodné příjmení,c) datum narození,d) rodné číslo,e) adresa místa trvalého pobytu,f) státní občanství,g) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu

trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České

republiky, h) rodné číslo matky; pokud nebylo rodné číslo přiděleno,

poskytuje se jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození matky,i) datum úmrtí nebo den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za

mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený

za mrtvého nepřežil.(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna,b) rodné příjmení,c) datum narození,d) rodné číslo,e) státní občanství,f) druh a adresa místa pobytu,g) platnost oprávnění k pobytu,h) počátek pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o pobytu,i) správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup

na území České republiky,j) jméno, popřípadě jména, příjmení matky nebo otce a jejich rodné

číslo; nebylo-li rodné číslo přiděleno, poskytuje se jméno, popřípadě

jména, příjmení a datum narození,k) datum úmrtí nebo den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za

mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený

za mrtvého nepřežil.(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) datum narození,c) rodné číslo.(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru

obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence

obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou

ve tvaru předcházejícím současný stav.(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen

takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.(8) Ústřední pojišťovna Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

poskytuje podle § 27 odst. 1 Ministerstvu vnitra na jeho žádost

podklady potřebné k ověřování pravdivosti a přesnosti údajů vedených v

informačním systému evidence obyvatel a registru rodných čísel v

rozsahu údajů uvedených v odstavci 3; tyto podklady jsou poskytovány v

listinné podobě nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení žádosti.“.ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁZměna zákona o ochraně spotřebiteleČl. XLIIIV § 16 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění

zákona č. 229/2006 Sb. a zákona č. 36/2008 Sb., se za slova

„identifikační číslo“ vkládá slovo „osoby“.ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍZměna celního zákonaČl. XLIVV zákoně č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb.,

zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb.,

zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 1/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb.,

zákona č. 322/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb.,

zákona č. 187/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb.,

zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb.,

zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 136/2008 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb.,

se § 51b včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 7g až 7i zrušuje.ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁZměna zákona o orgánech státní správy České republiky v oblasti

puncovnictví a zkoušení drahých kovůČl. XLVV zákoně č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky v

oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů, ve znění zákona č.

157/2006 Sb., § 7a zní:㤠7a(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje

Puncovnímu úřadu pro potřeby výkonu státní správy v oblasti puncovní

inspekce^4) a vedení registru výrobců a obchodníků^16a)a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,c) údaje z agendového informačního systému cizinců.(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsoua) příjmení,b) jméno, popřípadě jména,c) adresa místa pobytu,d) datum narození,e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území

České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí

došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den,

který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt

údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto

rozhodnutí.(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné

příjmení,b) datum narození,c) rodné číslo,d) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa

trvalého pobytu,e) datum a místo úmrtí, popřípadě jde-li o úmrtí občana mimo území

České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí

došlo,f) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden

jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné

příjmení,b) datum narození,c) rodné číslo,d) druh a adresa místa pobytu,e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,f) datum a místo úmrtí, popřípadě den, který byl v rozhodnutí soudu o

prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který cizinec

prohlášený za mrtvého nepřežil.(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru

obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence

obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou

ve tvaru předcházejícím současný stav.(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen

takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁZměna zákona o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spořeníČl. XLVIZákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního

spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o

daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., ve znění zákona č.

83/1995 Sb., zákona č. 423/2003 Sb., zákona č. 292/2005 Sb., zákona č.

161/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., se mění takto:1. V § 9a odst. 2 písm. a) bodě 4 se za slova „identifikační číslo“

vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.2. Za § 15 se vkládá nový § 15a, který včetně nadpisu zní:㤠15aPoskytování a porovnávání údajů(1) Ministerstvu poskytuje Ministerstvo vnitra pro výkon státní správy

na úseku státní kontroly dodržování podmínek pro poskytování státní

podpory ze základního registru obyvatel referenční údaje, kterými jsoua) příjmení,b) jméno, popřípadě jména,c) datum narození,d) adresa místa pobytu,e) datum, místo a okres úmrtí,f) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden

jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého

nepřežil,g) státní občanství, popřípadě více státních občanství.(2) Ministerstvu poskytuje Ministerstvo vnitra pro výkon státní správy

na úseku státní kontroly dodržování podmínek pro poskytování státní

podpory z agendového informačního systému evidence obyvatel o státních

občanech České republiky údaje, kterými jsoua) příjmení, popřípadě rodné příjmení,b) jméno, popřípadě jména,c) datum narození,d) rodné číslo,e) adresa místa trvalého pobytu,f) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu

trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České

republiky,g) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství,h) rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá přiděleno rodné

číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a datum jeho narození,i) datum, místo a okres úmrtí,j) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden

jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého

nepřežil.(3) Ministerstvu poskytuje Policie České republiky pro výkon státní

správy na úseku státní kontroly dodržování podmínek pro poskytování

státní podpory z agendového informačního systému cizinců údaje, kterými

jsoua) příjmení a rodné příjmení,b) jméno, popřípadě jména,c) datum narození,d) rodné číslo,e) státní občanství, popřípadě více státních občanství,f) druh a adresa pobytu,g) číslo a platnost oprávnění k pobytu,h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,i) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je cizincem, a jeho

rodné číslo; v případě, že dítěti nebylo rodné číslo přiděleno, jméno,

popřípadě jména, příjmení a datum narození,j) datum, místo a okres úmrtí,k) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden

jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého

nepřežil.(4) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru

obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence

obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou

ve tvaru předcházejícím současný stav.(5) Při posuzování žádosti o roční zálohu státní podpory podle § 11

nebo v případě nezbytnosti jejího doplnění nebo opravy, je ministerstvo

oprávněno požádat Ministerstvo vnitra, a to i způsobem elektronického

přenosu dat, o porovnání údajů informačního systému s údaji vedenýmia) v základním registru obyvatel, a to v rozsahu:1. příjmení,2. jméno, popřípadě jména,b) v agendovém informačním systému evidence obyvatel, a to v rozsahu:1. příjmení, rodné příjmení,2. jméno, popřípadě jména,3. rodné číslo,4. datum počátku trvalého pobytu a datum zrušení údaje o místu trvalého

pobytu na území České republiky,5. datum úmrtí,c) v informačním systému cizinců, a to v rozsahu:1. příjmení,2. jméno, popřípadě jména,3. rodné číslo,4. druh pobytu,5. datum počátku pobytu a datum ukončení pobytu na území České

republiky,6. datum úmrtí.(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen

takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁZměna zákona o Nejvyšším kontrolním úřaduČl. XLVIIV zákoně č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona

č. 331/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., zákona

č. 58/1995 Sb., zákona č. 236/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu

vyhlášeného pod č. 296/1995 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č.

132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 442/2000 Sb., zákona č.

239/2001 Sb., zákona č. 127/2002 Sb., zákona č. 282/2002 Sb., zákona č.

179/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 23/2006 Sb. a zákona č.

342/2006 Sb., § 4a zní:㤠4a(1) Úřadu jsou poskytovány pro výkon působnosti podle tohoto zákona

referenční údaje ze základního registru obyvatel, kterými jsoua) příjmení,b) jméno, popřípadě jména,c) adresa místa pobytu,d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,e) datum, místo a okres úmrtí,f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.(2) Úřadu jsou poskytovány pro výkon jeho působnosti podle tohoto

zákona z agendového informačního systému evidence obyvatel o státních

občanech České republiky údaje, kterými jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) datum narození,c) místo a okres narození a u státního občana České republiky, který se

narodil v cizině, místo a stát, kde se občan narodil,d) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa

trvalého pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány

písemnosti podle jiného právního předpisu,e) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu

trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České

republiky,f) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, jméno, popřípadě

jména a příjmení opatrovníka.(3) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru

obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence

obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.(4) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen

takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁZměna zákona o Ústavním souduČl. XLVIIIV zákoně č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 331/1993

Sb., zákona č. 236/1995 Sb., zákona č. 77/1998 Sb., zákona č. 18/2000

Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 48/2002 Sb., zákona č. 202/2002

Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 114/2003 Sb., zákona č. 83/2004

Sb., zákona č. 120/2004 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., § 25a zní:㤠25a(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje

Ústavnímu soudu pro výkon jeho působnosti podle tohoto zákonaa) referenční údaje ze základního registru obyvatel,b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,c) údaje z agendového informačního systému cizinců.(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsoua) příjmení,b) jméno, popřípadě jména,c) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,d) adresa místa pobytu,e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území

České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí

došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den,

který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt

údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto

rozhodnutí,f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné

příjmení,b) datum narození,c) pohlaví,d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a

stát, kde se občan narodil,e) rodné číslo,f) státní občanství,g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa

trvalého pobytu,h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu

trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České

republiky,i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,j) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v

případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo,

jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,k) rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství,l) rodné číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno

rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho

narození,m) rodné číslo dítěte,n) osvojení dítěte,o) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České

republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden

jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,b) datum narození,c) pohlaví,d) místo a stát, kde se cizinec narodil,e) rodné číslo,f) státní občanství,g) druh a adresa místa pobytu,h) číslo a platnost oprávnění k pobytu,i) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,j) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,k) správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup

na území České republiky,l) rodinný stav, datum a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména,

příjmení manžela, rodné číslo nebo datum narození,m) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, rodné číslo, pokud je dítě

cizincem; v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,n) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného

zákonného zástupce, jejich rodné číslo, pokud jsou cizinci; v případě,

že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho

jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,o) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České

republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden

jako den smrti nebo den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil.(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru

obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence

obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou

ve tvaru předcházejícím současný stav.(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen

takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁZměna zákona o státním zastupitelstvíČl. XLIXV zákoně č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č.

261/1994 Sb., zákona č. 201/1997 Sb., zákona č. 169/1999 Sb., zákona č.

11/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 14/2002 Sb., zákona č.

151/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č.

630/2004 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č.

79/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č.

129/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb. a zákona č. 7/2009 Sb., § 12j

včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 3a zní:㤠12jPoskytování údajů ze základního registru obyvatel, agendového

informačního systému evidence obyvatel a informačního systému cizinců(1) Ministerstvo vnitra poskytuje státnímu zastupitelství pro výkon

působnosti podle tohoto zákona a dalších právních předpisůa) ze základního registru obyvatel referenční údaje o subjektech údajů,b) z agendového informačního systému evidence obyvatel údaje o

obyvatelích, a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový

přístup; obyvatelem se rozumí obyvatel podle zákona o evidenci

obyvatel^3a),c) z registru rodných čísel údaje o fyzických osobách, kterým bylo

přiděleno rodné číslo, avšak nejsou uvedeny v písmenu b); pokud to

umožňuje technický stav registru rodných čísel, poskytují se tyto údaje

pouze v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou referenční údaje

oa) příjmení,b) jménu, popřípadě jménech,c) adrese místa pobytu,d) datu, místu a okrese narození; u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datu, místu a státu, kde se narodil,e) datu, místu a okrese úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území

České republiky, poskytne se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území

k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého,

poskytne se den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den,

který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí

právní moci tohoto rozhodnutí,f) státním občanství, popřípadě více státních občanstvích.(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou údaje o státních

občanech České republiky a bývalých státních občanech, kteří pozbyli

státní občanství České republiky, a toa) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) datum narození,c) pohlaví,d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a

stát, kde se občan narodil,e) rodné číslo,f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa

trvalého pobytu, popřípadě adresa, na kterou mají být doručovány

písemnosti podle jiného právního předpisu,h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu

trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České

republiky,i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, jméno, popřípadě

jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka; nebylo-li opatrovníkovi

rodné číslo přiděleno, datum, místo a okres narození; je-li

opatrovníkem ustanoven orgán místní správy, název a adresa sídla,j) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky,

popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo

jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě

jména, příjmení, datum narození; je-li jiným zákonným zástupcem dítěte

právnická osoba, název a adresa sídla,k) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k

uzavření manželství mimo území České republiky, místo a stát, datum

nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za

neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci

manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum

nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za

mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí o prohlášení za

mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který manžel

prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci

rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,l) datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní

moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného

partnerství, datum zániku registrovaného partnerství smrtí jednoho z

registrovaných partnerů (dále jen „partner“), nebo datum nabytí právní

moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den,

který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden

jako den smrti, popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého

nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení

registrovaného partnerství,m) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela nebo

partnera; je-li manželem nebo partnerem fyzická osoba, která nemá

přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo

partnera a datum jeho narození,n) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo dítěte; je-li dítě

cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména,

příjmení dítěte a datum jeho narození,o) o osvojeném dítěti údaje v rozsahu1. stupeň osvojení,2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte,3. původní a nové rodné číslo dítěte,4. datum, místo a okres narození,5. rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno

rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození

osvojitele,6. rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, jejich jméno,

popřípadě jména, příjmení a datum narození,7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o

zrušení osvojení dítěte,p) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České

republiky, poskytne se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k

úmrtí došlo,q) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden

jako den smrti, popřípadě jako den, který občan nepřežil,r) záznam o poskytnutí údajů.(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou údaje o

cizincích, kteří jsou obyvateli, a toa) jméno, popřípadě jména,b) příjmení,c) rodné číslo; pokud nebylo přiděleno, datum narození.(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) rodné číslo,c) v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,d) den, měsíc a rok narození,e) místo a okres narození; u fyzické osoby narozené v cizině stát, na

jehož území se narodila.(6) Policie České republiky poskytuje státnímu zastupitelství pro výkon

působnosti podle tohoto zákona z agendového informačního systému

cizinců o cizincích údaje, a toa) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) datum narození,c) pohlaví,d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec

narodil na území České republiky, místo a okres narození,e) rodné číslo,f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,g) druh a adresa místa pobytu,h) číslo a platnost oprávnění k pobytu,i) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,j) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,k) správní vyhoštění a dobu, po kterou není umožněn vstup na území

České republiky,l) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní

moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí

právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku

manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci

rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který

byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako

den smrti, popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého

nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu

manželství,m) datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní

moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného

partnerství, datum zániku registrovaného partnerství smrtí jednoho z

partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení

jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí

soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako

den, který partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí

právní moci rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství,n) jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo partnera a jeho rodné

číslo; je-li manžel nebo partner cizinec, který nemá přiděleno rodné

číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,o) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je cizincem, a jeho

rodné číslo; v případě, že dítěti nebylo rodné číslo přiděleno, jméno,

popřípadě jména, příjmení a datum narození,p) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného

zákonného zástupce, pokud jsou cizinci, a jejich rodné číslo; v

případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno

rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,q) o osvojeném dítěti, pokud je cizincem,1. stupeň osvojení,2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte,3. původní a nové rodné číslo dítěte,4. datum a místo narození,5. rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno

rodné číslo, údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození

osvojitele,6. rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, údaje o jejich

jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození; tyto údaje se

neposkytují, pokud se jedná o dítě narozené ženě s trvalým pobytem v

České republice, která porodila dítě a písemně požádala o utajení své

osoby v souvislosti s porodem,7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o

zrušení osvojení dítěte,r) vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České

republiky,s) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České

republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,t) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden

jako den smrti, popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého

nepřežil,u) jméno, popřípadě jména, příjmení1. zletilého nezaopatřeného dítěte cizince s povolením k pobytu na

území České republiky,2. nezletilého cizince, který byl cizinci s povolením k pobytu na území

České republiky nebo jeho manželu rozhodnutím příslušného orgánu svěřen

do náhradní rodinné péče, nebo který byl cizincem s povolením k pobytu

na území České republiky nebo jeho manželem osvojen anebo jehož

poručníkem nebo manželem jeho poručníka je cizinec s povolením k pobytu

na území České republiky,3. osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince,

který se o sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o

sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem s povolením k pobytu na území

České republiky,4. cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo

sestupné linii nebo takovým příbuzným manžela občana Evropské unie,5. rodiče nezletilého cizince, kterému byl udělen azyl podle zvláštního

právního předpisu, a jeho rodné číslo; jde-li o cizince, kteří nemají

přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum

narození.(7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru

obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence

obyvatel nebo z agendového informačního systému cizinců, pouze pokud

jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.(8) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen

takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje se

poskytují v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový a

nepřetržitý přístup.3a) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o

změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších

předpisů.“.ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁZměna zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálemČl. LV § 9 odst. 1 písm. c) zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s

vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o

živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších

předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších

předpisů, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., se za slova „identifikační

číslo“ vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.ČÁST PADESÁTÁZměna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkemČl. LIV zákoně č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem

a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění

zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 170/1999 Sb.,

zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 36/2004 Sb.,

zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb.,

zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb.,

zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.,

zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb.

a zákona č. 306/2008 Sb., se za § 45a vkládá nový § 45b, který zní:㤠45b(1) Ministerstvu jsou poskytovány pro výkon státní správy na úseku

státního dozoru nad penzijními fondy při poskytování státního příspěvku

penzijního připojištění ze základního registru obyvatel o subjektech

údajů referenční údaje, kterými jsoua) příjmení,b) jméno, popřípadě jména,c) datum úmrtí.(2) Ministerstvu jsou poskytovány pro výkon státní správy na úseku

státního dozoru při poskytování státního příspěvku penzijního

připojištění z agendového informačního systému evidence obyvatel o

státních občanech České republiky údaje, kterými jsoua) příjmení,b) jméno, popřípadě jména,c) rodné číslo,d) datum počátku trvalého pobytu a datum ukončení trvalého pobytu na

území České republiky,e) datum úmrtí.(3) Ministerstvu jsou poskytovány pro výkon státní správy na úseku

státního dozoru nad penzijními fondy při poskytování státního příspěvku

penzijního připojištění z informačního systému cizinců údaje, kterými

jsoua) příjmení,b) jméno, popřípadě jména,c) rodné číslo,d) druh pobytu,e) datum počátku pobytu a datum ukončení pobytu na území České

republiky,f) datum úmrtí.(4) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru

obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence

obyvatel nebo z informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru

předcházejícím současný stav.(5) Ustanovení § 45a odst. 4 a 5 platí obdobně s tím, že ministerstvo

je oprávněno požadovat, aby Ministerstvo vnitra prověřilo údaje uvedené

v odstavcích 1 až 3. Prověření údajů uvedených v odstavcích 1 až 3 je

ministerstvo oprávněno požadovat též způsobem elektronického přenosu

dat. Pro prověření aktuálního stavu údajů v rozsahu uvedeném v

odstavcích 1 až 3 je ministerstvo oprávněno získávat údaje též způsobem

umožňujícím dálkový přístup.(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen

takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍzrušenaČl. LIIzrušenČÁST PADESÁTÁ DRUHÁZměna zákona o silniční dopravěČl. LIIIZákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995

Sb., zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 150/2000

Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002

Sb., zákona č. 577/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004

Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 253/2005

Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 374/2007

Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 250/2008

Sb. a zákona č. 274/2008 Sb., se mění takto:1. V § 18a odst. 1 písm. c) se slova „osobními údaji“ nahrazují slovy

„osobním dokladem a sdělil osobní údaje“.2. V § 18a odst. 2 písm. c) se slova „osobními údaji potřebnými na

vymáhání zaplacení přirážky; osobními údaji jsou jméno, příjmení, datum

narození a adresa místa trvalého pobytu,^12) uvedené v osobním dokladu

cestujícího vydaném příslušným správním úřadem“ nahrazují slovy

„osobním dokladem a sdělit osobní údaje potřebné na vymáhání zaplacení

jízdného a přirážky; osobními údaji potřebnými na vymáhání zaplacení

jízdného a přirážky se rozumí jméno, příjmení, datum a místo narození a

adresa pro doručování^12)“.Poznámka pod čarou č. 12 zní:„12) § 46a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona

č. 7/2009 Sb.“.ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍZměna zákona o zpravodajských službách České republikyČl. LIVZákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve

znění zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 290/2005

Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 342/2006

Sb., zákona č. 250/2008 Sb. a zákona č. 274/2008 Sb., se mění takto:1. V § 11 odstavec 2 včetně poznámek pod čarou č. 3a až 3h zní:„(2) Zpravodajské službě poskytuje příslušný správní úřad údaje vedené

v základním registru obyvatel^3a), základním registru právnických osob,

podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci^3a), základním

registru územní identifikace, adres a nemovitostí^3a), v základním

registru agend orgánů veřejné moci a některých práv a povinností^3a),

agendovém informačním systému obyvatel^3b), registru rodných čísel^3b),

informačním systému cizinců^3c), agendovém informačním systému evidence

občanských průkazů^3d), agendovém informačním systému evidence

cestovních dokladů^3e), agendovém informačním systému evidence

diplomatických a služebních pasů^3e), registru silničních vozidel^3f),

centrálním registru silničních vozidel^3f), registru historických a

sportovních vozidel^3f), evidenci údajů o mýtném^3g), registru

řidičů^3h) a v centrálním registru řidičů^3h), a to způsobem

umožňujícím nepřetržitý, a je-li to technicky možné, i dálkový přístup.3a) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.3b) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o

změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších

předpisů.3c) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a

o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.3d) Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších

předpisů.3e) Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č.

283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,

(zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů.3f) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních

komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti

za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících

zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění

zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.3g) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších

předpisů.3h) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o

změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění

pozdějších předpisů.“.2. V § 11 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:„(3) Poskytnutí údajů je zpravodajská služba oprávněna požadovat v

rozsahu potřebném pro plnění konkrétního úkolu ve své působnosti nebo

pro provádění opatření k evidenční ochraně údajů vedených v registrech,

informačních systémech a evidencích uvedených v odstavci 2.(4) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru

obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence

obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru

předcházejícím současný stav.“.3. § 11a se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 3j zrušuje.ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁZměna zákona o dráháchČl. LVZákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb.,

zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb.,

zákona č. 77/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č.

144/2002 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č.

320/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č.

181/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č.

296/2007 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb., se mění takto:1. V § 15 odst. 1 písm. a) se za slova „identifikační číslo“ vkládají

slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.2. V § 37 odst. 4 písm. d) část věty za středníkem zní: „osobními údaji

potřebnými k vymáhání jízdného a přirážky k jízdnému se rozumí jméno,

příjmení a datum a místo narození a adresa pro doručování^6h)“.Poznámka pod čarou č. 6h zní:„6h) § 46a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona

č. 7/2009 Sb.“.3. V § 37 odst. 5 písm. b) se slova „nebo se prokázat osobními údaji

potřebnými na vymáhání zaplacení jízdného a přirážky k jízdnému, pokud

cestující nezaplatí na místě“ nahrazují slovy „ , nebo pokud nezaplatí

cestující na místě, prokázat se osobním dokladem a sdělit osobní údaje

potřebné k vymáhání jízdného a přirážky k jízdnému [odstavec 4 písm.

d)]“.ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁZměna zákona o Rejstříku trestůČl. LVIZákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění zákona č. 126/2003

Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 179/2007

Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 345/2007 Sb., zákona č. 124/2008

Sb. a zákona č. 130/2008 Sb., se mění takto:1. § 6a včetně poznámky pod čarou č. 2c zní:㤠6a(1) Ministerstvo vnitra poskytuje Rejstříku trestů pro výkon působnosti

podle tohoto zákona údajea) ze základního registru obyvatel referenční údaje o subjektech údajů,b) z agendového informačního systému evidence obyvatel údaje o

obyvatelích; obyvatelem se rozumí obyvatel podle zákona o evidenci

obyvatel^2c),c) z registru rodných čísel údaje o fyzických osobách, kterým bylo

přiděleno rodné číslo, avšak nejsou uvedeny v písmenu b); pokud to

umožňuje technický stav registru rodných čísel, poskytují se tyto údaje

pouze v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou referenční údaje

oa) příjmení,b) jménu, popřípadě jménech,c) adrese místa pobytu,d) datu, místu a okrese narození; u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datu, místu a státu, kde se narodil,e) datu, místu a okrese úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území

České republiky, poskytne se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území

k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého,

poskytne se den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den,

který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí

právní moci tohoto rozhodnutí,f) státním občanství, popřípadě více státních občanstvích.(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou údaje o státních

občanech České republiky a bývalých státních občanech, kteří pozbyli

státní občanství České republiky, a toa) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) datum narození,c) pohlaví,d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a

stát, kde se občan narodil,e) rodné číslo,f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa

trvalého pobytu, popřípadě adresa, na kterou mají být doručovány

písemnosti podle jiného právního předpisu,h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu

trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České

republiky,i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, jméno, popřípadě

jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka; nebylo-li opatrovníkovi

rodné číslo přiděleno, datum, místo a okres narození; je-li

opatrovníkem ustanoven orgán místní správy, název a adresa sídla,j) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky,

popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo

jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě

jména, příjmení, datum narození; je-li jiným zákonným zástupcem dítěte

právnická osoba, název a adresa sídla,k) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k

uzavření manželství mimo území České republiky, místo a stát, datum

nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za

neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci

manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum

nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za

mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí o prohlášení za

mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který manžel

prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci

rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,l) datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní

moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného

partnerství, datum zániku registrovaného partnerství smrtí jednoho z

partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení

jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí

soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako

den, který partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí

právní moci rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství,m) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela nebo

partnera; je-li manželem nebo partnerem fyzická osoba, která nemá

přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo

partnera a datum jeho narození,n) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo dítěte; je-li dítě

cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména,

příjmení dítěte a datum jeho narození,o) o osvojeném dítěti údaje v rozsahu1. stupeň osvojení,2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte,3. původní a nové rodné číslo dítěte,4. datum, místo a okres narození,5. rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno

rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození

osvojitele,6. rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, jejich jméno,

popřípadě jména, příjmení a datum narození,7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o

zrušení osvojení dítěte,p) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České

republiky, poskytne se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k

úmrtí došlo,q) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden

jako den smrti, popřípadě jako den, který občan prohlášený za mrtvého

nepřežil,r) záznam o poskytnutí údajů.(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou údaje o

cizincích, kteří jsou obyvateli, a to:a) jméno, popřípadě jména,b) příjmení,c) rodné číslo; pokud nebylo přiděleno, datum narození.(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) rodné číslo,c) v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,d) den, měsíc a rok narození,e) místo a okres narození; u fyzické osoby narozené v cizině stát, na

jehož území se narodila.(6) Policie České republiky poskytuje Rejstříku trestů pro výkon

působnosti podle tohoto zákona z informačního systému cizinců údaje o

cizincích, a toa) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) datum narození,c) pohlaví,d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec

narodil na území České republiky, místo a okres narození,e) rodné číslo,f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,g) druh a adresa místa pobytu,h) číslo a platnost oprávnění k pobytu,i) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,j) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,k) správní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území

České republiky,l) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní

moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí

právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku

manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci

rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který

byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako

den smrti, popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého

nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu

manželství,m) datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní

moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného

partnerství, datum zániku registrovaného partnerství smrtí jednoho z

partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení

jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí

soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako

den, který partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí

právní moci rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství,n) jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo partnera a jeho rodné

číslo; je-li manžel nebo partner cizinec, který nemá přiděleno rodné

číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,o) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je cizincem, a jeho

rodné číslo; v případě, že dítěti nebylo rodné číslo přiděleno, jméno,

popřípadě jména, příjmení a datum narození,p) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného

zákonného zástupce, pokud jsou cizinci, a jejich rodné číslo; v

případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno

rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,q) o osvojeném dítěti, pokud je cizincem,1. stupeň osvojení,2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte,3. původní a nové rodné číslo dítěte,4. datum a místo narození,5. rodná čísla osvojitelů, v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno

rodné číslo, údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození

osvojitele,6. rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, údaje o jejich

jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození; tyto údaje se

neposkytují, pokud se jedná o dítě narozené ženě s trvalým pobytem v

České republice, která porodila dítě a písemně požádala o utajení své

osoby v souvislosti s porodem,7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o

zrušení osvojení dítěte,r) vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České

republiky,s) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České

republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,t) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden

jako den smrti, popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého

nepřežil,u) jméno, popřípadě jména, příjmení1. zletilého nezaopatřeného dítěte cizince s povolením k pobytu na

území České republiky,2. nezletilého cizince, který byl cizinci s povolením k pobytu na území

České republiky nebo jeho manželu rozhodnutím příslušného orgánu svěřen

do náhradní rodinné péče, nebo který byl cizincem s povolením k pobytu

na území České republiky nebo jeho manželem osvojen anebo jehož

poručníkem nebo manželem jeho poručníka je cizinec s povolením k pobytu

na území České republiky,3. osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince,

který se o sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o

sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem s povolením k pobytu na území

České republiky,4. cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo

sestupné linii nebo takovým příbuzným manžela občana Evropské unie,5. rodiče nezletilého cizince, kterému byl udělen azyl podle zvláštního

právního předpisu, a jeho rodné číslo; jde-li o cizince, kteří nemají

přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum

narození.(7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru

obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence

obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru

předcházejícím současný stav.(8) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen

takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje podle

odstavců 2 až 6 se poskytují v elektronické podobě způsobem umožňujícím

dálkový a nepřetržitý přístup. Došlo-li ke změně údajů uvedených v

odstavcích 2 až 6, poskytují se Rejstříku trestů i původní údaje.(9) Rejstřík trestů může údaje poskytnuté mu podle odstavců 2 až 6 pro

účely plnění úkolů podle tohoto zákona dále předávat, třídit nebo

kombinovat, popřípadě je blokuje, zjistí-li, že poskytnuté údaje nejsou

správné; o zjištění nepřesného údaje Rejstřík trestů neprodleně

informuje Ministerstvo vnitra nebo Policii České republiky, které po

prověření údaj opraví, doplní nebo zlikviduje.2c) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o

změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších

předpisů.“.2. V § 11a odst. 3 větě druhé se slova „v evidenci obyvatel“ nahrazují

slovy „v základním registru obyvatel“.ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁZměna zákona o státní statistické služběČl. LVIIZákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č.

356/1999 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č.

411/2000 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č.

81/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č.

230/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č.

239/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb. a zákona č. 154/2009 Sb., se mění

takto:1. V § 2 písm. k) se za slova „účetní jednotkou^2c),“ vkládají slova

„podílový fond,“.2. V § 2 písmeno l) zní:„l) identifikačním číslem osoby (dále jen „identifikační číslo“)

číselný kód, který slouží k identifikaci ekonomického subjektu,“.3. V § 2 se za písmeno l) vkládá nové písmeno m), které zní:„m) identifikačním číslem provozovny číselný kód, který slouží k

identifikaci provozovny osoby, která vykonává činnost stanovenou

živnostenským zákonem,“.Dosavadní písmena m) až v) se označují jako písmena n) až w).4. V § 4 odst. 1 písmeno o) včetně poznámky pod čarou č. 2i zní:„o) využívá identifikační čísla a identifikační čísla provozoven a v

případech stanovených zvláštním zákonem^2i) je přiděluje,2i) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.5. V § 4 se doplňuje odstavce 4, který zní:„(4) Český statistický úřad je správcem základního registru osob^2i).“.6. § 9a včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 5e až 5j zní:㤠9aPoskytování údajů z jiných informačních systémů(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Českému

statistickému úřadu pro výkon působnosti podle tohoto zákonaa) ze základního registru obyvatel o fyzických osobách tyto údaje:1. příjmení,2. jméno, popřípadě jména,3. druh a adresa místa pobytu,4. datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,5. datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území

České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí

došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den,

který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který nepřežil, a

datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,6. státní občanství, popřípadě více státních občanství,b) z agendového informačního systému evidence obyvatel^5e) o státních

občanech České republiky^5f) tyto údaje:1. rodné číslo, popřípadě jeho změna,2. rodné příjmení a údaje o změně jména a příjmení,3. pohlaví a jeho změna,4. předchozí adresy místa trvalého pobytu,5. počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu

trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České

republiky,6. rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, v

případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo,

jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,7. rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství,8. registrované partnerství^5g), datum jeho vzniku a místo uzavření,

datum zániku nebo zrušení partnerství^5h),9. rodné číslo manžela nebo partnera; je-li manželem nebo partnerem

cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména,

příjmení manžela nebo partnera a datum jeho narození,10. rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá přiděleno rodné

číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum jeho narození,c) z agendového informačního systému cizinců o cizincích pobývajících

na území České republiky^5i) a cizincích, kterým byla na území České

republiky udělena mezinárodní ochrana podle zákona o azylu^5j), tyto

údaje:1. rodné číslo, popřípadě jeho změna,2. rodné příjmení a údaje o změně jména a příjmení,3. pohlaví a jeho změna,4. předchozí adresy místa pobytu na území České republiky a jejich

druh,5. počátek pobytu v České republice, počátek platnosti platného víza

nebo oprávnění k pobytu, datum ukončení platnosti víza nebo oprávnění k

pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu na území České republiky,6. rodinný stav, datum a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména,

příjmení manžela, rodné číslo a datum narození,7. registrované partnerství, datum jeho vzniku a místo uzavření, datum

zániku nebo zrušení partnerství,8. rodné číslo manžela nebo partnera; v případě, že rodné číslo nebylo

přiděleno, datum narození, jméno, popřípadě jména, příjmení partnera a

jeho státní občanství,9. jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a jeho rodné číslo; v

případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,10. jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného

zákonného zástupce a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů

nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě

jména, příjmení a datum narození,11. kategorie pobytu,12. účel pobytu,13. stát, z nějž se cizinec do České republiky přistěhoval.(2) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru

obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence

obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou

ve tvaru předcházejícím současný stav.(3) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen

takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.5e) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o

změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších

předpisů.5f) Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství

České republiky, ve znění pozdějších předpisů.5g) § 1 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.§ 2 odst. 2 zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o

změně některých souvisejících zákonů.5h) § 14 zákona č. 115/2006 Sb.5i) Zákon č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.5j) Zákon č. 325/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.7. V § 20 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se

písmeno u), které včetně poznámky pod čarou č. 9e zní:„u) agendový identifikátor fyzické osoby^9e).9e) § 9 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.Dosavadní poznámky pod čarou č. 9e až 9k se označují jako poznámky pod

čarou č. 9f až 9l, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.8. V § 20 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se

písmeno k), které zní:„k) identifikační číslo provozovny.“.9. Poznámka pod čarou č. 9g zní:„9g) § 2 písm. a) zákona č. 158/1999 Sb.Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.10. V § 20a odst. 5 písm. a) se slovo „oblast“ nahrazuje slovy „území

České republiky, území regionu soudržnosti, území vyššího územního

samosprávného celku“.11. V § 20a se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se

písmena t) až v), která včetně poznámky pod čarou č. 9k znějí:„t) kód stavebního objektu^9k),u) kód adresního místa^9k),v) počet obyvatel evidovaných v budově.9k) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.Dosavadní poznámky pod čarou č. 9k a 9l se označují jako poznámky pod

čarou č. 9l a 9m, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.12. V § 20b se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se

písmeno g), které zní:„g) agendový identifikátor fyzické osoby^9e).“.13. § 21 se včetně nadpisu zrušuje.14. § 21a včetně nadpisu zní:㤠21aAktualizace údajů v registru ekonomických subjektůSpráva základních registrů zpřístupní Českému statistickému úřadu pro

aktualizaci registru ekonomických subjektů údaje z referenčních údajů

základních registrů veřejné správy, a to o ekonomickém subjektu v

rozsahu údajů uvedených v § 20 odst. 2 písm. a) až h) a u), a jde-li o

údaje o provozovně, v rozsahu údajů uvedených v § 20 odst. 4 písm. a),

c) až g) a k) tohoto zákona.“.15. § 22 se včetně poznámek pod čarou č. 10 až 12d zrušuje.16. V § 24 se slova „identifikačního čísla a“ zrušují a slova „a na

změny evidovaných údajů podle tohoto zákona“ se nahrazují slovy

„vnitřní jednotky“.17. V § 26 se odstavec 2 zrušuje.Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.18. V § 26 odst. 2 se slova „a za správní delikt podle odstavce 2

pokuta do 50 000 Kč“ zrušují.19. V § 26a odst. 4 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a

písmeno c) se zrušuje.ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁZměna zákona o vnitrozemské plavběČl. LVIIIV zákoně č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č.

358/1999 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č.

320/2002 Sb., zákona č. 118/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu

vyhlášeného pod č. 327/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č.

342/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 309/2008 Sb., § 48a

zní:㤠48a(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje

Ministerstvu dopravy a Státní plavební správě pro výkon působnosti

podle tohoto zákonaa) referenční údaje ze základního registru obyvatel,b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,c) údaje z agendového informačního systému cizinců.(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsoua) příjmení,b) jméno, popřípadě jména,c) datum narození,d) adresa místa pobytu,e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) datum narození,c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,d) adresa místa trvalého pobytu,e) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům.(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) datum narození,c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,d) druh a adresa místa pobytu,e) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům.(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru

obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence

obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou

ve tvaru předcházejícím současný stav.(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen

takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.ČÁST PADESÁTÁ OSMÁZměna zákona o státní sociální podpořeČl. LIXZákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č.

137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č.

91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č.

118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č.

492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č.

309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona č.

362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č.

453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č.

315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č.

124/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 204/2005 Sb., zákona č.

218/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č.

552/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č.

113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č.

189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č.

585/2006 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č.

269/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č.

239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č.

382/2008 Sb. a zákona č. 414/2008 Sb., se mění takto:1. V § 63 odstavce 5 až 7 znějí:„(5) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky pro účely státní

sociální podpory poskytuje Ministerstvu práce a sociálních věcí a

orgánům státní sociální podporya) referenční údaje ze základního registru obyvatel,b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,c) údaje z agendového informačního systému cizinců,d) údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo

přiděleno rodné číslo, avšak nejsou vedeny v informačních systémech

uvedených v písmenech b) a c).(6) Poskytovanými údaji podle odstavce 5 písm. a) jsoua) příjmení,b) jméno, popřípadě jména,c) adresa místa pobytu,d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území

České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí

došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den,

který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt

údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto

rozhodnutí,f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.(7) Poskytovanými údaji podle odstavce 5 písm. b) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné

příjmení,b) datum narození,c) pohlaví a jeho změna,d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a

stát, na jehož území se narodil,e) rodné číslo,f) státní občanství,g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa

trvalého pobytu,h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu

trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České

republiky,i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,j) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v

případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo,

jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,k) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní

moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí

právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku

manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci

rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který

byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako

den smrti, popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého

nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu

manželství,l) datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní

moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného

partnerství, datum zániku registrovaného partnerství smrtí jednoho z

partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení

jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí

soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako

den, který partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí

právní moci rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství,m) rodné číslo manžela, popřípadě partnera; je-li manželem, popřípadě

partnerem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno,

popřípadě jména, příjmení a datum jeho narození,n) rodné číslo dítěte,o) u osvojení dítěte původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení

dítěte, původní a nové rodné číslo dítěte, datum a místo narození

dítěte, rodná čísla osvojitelů a datum nabytí právní moci rozhodnutí o

osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte,p) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České

republiky, datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,q) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden

jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.“.2. V § 63 se za odstavec 7 vkládají nové odstavce 8 až 11, které znějí:„(8) Poskytovanými údaji podle odstavce 5 písm. c) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,b) datum narození,c) pohlaví a jeho změna,d) místo a stát narození,e) rodné číslo,f) státní občanství,g) druh a adresa místa pobytu,h) číslo a platnost oprávnění k pobytu,i) počátek pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o pobytu,j) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,k) správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup

na území České republiky,l) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní

moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí

právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku

manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci

rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který

byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako

den smrti, popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého

nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu

manželství,m) jméno, popřípadě jména, příjmení partnera, rodné číslo nebo datum

narození partnera, datum a místo vzniku registrovaného partnerství,

datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o

neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku registrovaného

partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci

rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den,

který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden

jako den smrti, popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého

nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení

registrovaného partnerství,n) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je dítě cizincem, a

jeho rodné číslo; v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum

narození,o) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného

zákonného zástupce, pokud jsou cizinci, a jejich rodné číslo; v

případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo,

jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,p) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České

republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,q) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden

jako den smrti nebo den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil.(9) Poskytovanými údaji podle odstavce 5 písm. d) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) den, měsíc a rok narození,c) místo narození; u fyzické osoby narozené v cizině místo a stát

narození,d) rodné číslo.(10) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním

registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému

evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze

pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.(11) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen

takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 12.ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁZměna devizového zákonaČl. LXZákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění zákona č. 159/2000 Sb.,

zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 482/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb.,

zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 354/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb.

a zákona č. 254/2008 Sb., se mění takto:1. V § 3d odst. 4 se na konci textu písmene a) doplňují slova „osoby

poskytnuté správcem základního registru osob^11a)“.Poznámka pod čarou č. 11a zní:„11a) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.Dosavadní poznámka pod čarou č. 11a se označuje jako poznámka pod čarou

č. 11b, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.2. V § 3d odst. 4 se na konci textu písmene b) doplňuje slovo „osoby“.ČÁST ŠEDESÁTÁzrušenaČl. LXIzrušenČÁST ŠEDESÁTÁ PRVNÍZměna lesního zákonaČl. LXIIZákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů

(lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 67/2000 Sb.,

zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,

zákona č. 149/2003 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb.,

zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb.,

zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 167/2008 Sb., se mění takto:1. V § 44 odst. 2 písm. c) se za slova „identifikační číslo“ vkládá

slovo „osoby“.2. V § 44 odst. 3 se na konci textu písmene b) doplňuje slovo „osoby“.3. V § 47 se doplňuje odstavec 5, který zní:„(5) Orgánům státní správy lesů jsou poskytovány pro výkon státní

správy podle tohoto zákona ze základního registru obyvatel referenční

údaje, kterými jsoua) příjmení,b) jméno, popřípadě jména,c) adresa místa pobytu,d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území

České republiky, poskytuje se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území

k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého,

poskytuje se den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den,

který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí

právní moci tohoto rozhodnutí,f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.“.ČÁST ŠEDESÁTÁ DRUHÁZměna zákona o advokaciiČl. LXIIIZákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 210/1999 Sb.,

zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 228/2002 Sb.,

nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 349/2002 Sb., zákona č.

192/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č.

555/2004 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č.

312/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 254/2008 Sb. a zákona

č. 314/2008 Sb., se mění takto:1. V § 5e se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se

odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 1c zní:„(2) Komora současně se zaznamenáním zápisu do seznamu advokátů sdělí

advokátovi identifikační číslo osoby, které mu bylo přiděleno správcem

registru podle jiného zákona^1c); to neplatí, pokud je advokát

zaměstnaným advokátem nebo pokud bylo advokátovi identifikační číslo

osoby již přiděleno.1c) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.Dosavadní poznámka pod čarou č. 1c se označuje jako poznámka pod čarou

č. 1d, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.2. V § 25a odst. 2 písmeno b) zní:„b) jméno, příjmení, bydliště, popřípadě místo pobytu, a datum narození

jednající osoby,“.3. V § 25a odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ ,

včetně označení druhu a čísla dokladu“.ČÁST ŠEDESÁTÁ TŘETÍZměna zákona o krmivechČl. LXIVV § 4 odst. 3 písm. a) zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění

zákona č. 214/2007 Sb., se v části věty před středníkem za slova

„identifikační číslo“ vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační

číslo“)“.ČÁST ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁZměna zákona o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní

bezpečnostiČl. LXVV zákoně č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností

bývalé Státní bezpečnosti, ve znění zákona č. 107/2002 Sb., zákona č.

342/2006 Sb. a zákona č. 181/2007 Sb., § 10f zní:㤠10f(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje

Ministerstvu obrany a Ministerstvu spravedlnosti pro výkon působnosti

podle § 4 až 6 tohoto zákonaa) referenční údaje ze základního registru obyvatel,b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,c) údaje z agendového informačního systému cizinců.(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsoua) příjmení,b) jméno, popřípadě jména,c) datum narození,d) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území

České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí

došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den,

který je v rozhodnutí uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který

subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní

moci tohoto rozhodnutí,e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, včetně předchozích

jmen a příjmení,b) datum narození,c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,d) rodné číslo,e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České

republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,f) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden

jako den smrti, popřípadě jako den, který občan prohlášený za mrtvého

nepřežil.(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, včetně předchozích

jmen a příjmení,b) datum narození,c) rodné číslo,d) státní občanství, popřípadě více státních občanství,e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České

republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,f) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden

jako den smrti, popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého

nepřežil.(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru

obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence

obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou

ve tvaru předcházejícím současný stav.(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen

takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.ČÁST ŠEDESÁTÁ PÁTÁZměna zákona o pozemních komunikacíchČl. LXVIV zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č.

102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č.

256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č.

358/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č.

186/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb. a zákona

č. 97/2009 Sb., § 41a zní:㤠41a(1) Ministerstvo vnitra poskytuje Ministerstvu dopravy pro výkon

působnosti podle tohoto zákona o státních občanech České republikya) referenční údaje ze základního registru obyvatel,b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel.(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsoua) příjmení,b) jméno, popřípadě jména,c) datum, místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině,

datum, místo a stát, kde se narodil,d) adresa místa pobytu,e) státní občanství, popřípadě více státních občanství,f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České

republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo;

je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v

rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za

mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) datum narození,c) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a

stát, kde se občan narodil,d) státní občanství, popřípadě více státních občanství,e) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa

trvalého pobytu,f) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu

trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České

republiky,g) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,h) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České

republiky, datum úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo,i) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden

jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.(4) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru

obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence

obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.(5) Ministerstvo dopravy může poskytnuté údaje pro účely plnění úkolů

podle tohoto zákona a ověřování údajů o státních občanech České

republiky v rozsahu uvedeném v odstavcích 2 a 3 dále předávat, třídit

nebo kombinovat, popřípadě je blokuje, zjistí-li, že poskytnuté údaje

nejsou přesné; o zjištění nepřesného údaje neprodleně informuje

Ministerstvo vnitra.(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen

takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.ČÁST ŠEDESÁTÁ ŠESTÁZměna atomového zákonaČl. LXVIIZákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a

ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých

zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona

č. 132/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona

č. 320/2002 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona

č. 1/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona

č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona

č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb. a

zákona č. 158/2009 Sb., se mění takto:1. V § 13 odst. 1 písm. a) se za slova „identifikační číslo“ vkládá

slovo „osoby“.2. § 46c zní:㤠46c(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky Úřadu pro výkon

působnosti podle § 3 odst. 2 písm. i) a o) zákona poskytujea) referenční údaje ze základního registru obyvatel,b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,c) údaje z agendového informačního systému cizinců.(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsoua) příjmení,b) jméno, popřípadě jména,c) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,d) adresa místa pobytu,e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území

České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí

došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den,

který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt

údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto

rozhodnutí,f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) datum narození,c) pohlaví,d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, stát,

kde se narodil,e) rodné číslo,f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,g) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České

republiky, datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo.(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) datum narození,c) pohlaví,d) místo a stát, kde se cizinec narodil,e) rodné číslo,f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,g) druh a adresa místa pobytu,h) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České

republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, a datum úmrtí.(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru

obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence

obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou

ve tvaru předcházejícím současný stav.(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen

takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.ČÁST ŠEDESÁTÁ SEDMÁZměna zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických

zbraníČl. LXVIIIZákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem

chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších

předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č.

140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění

zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb.,

zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 138/2008 Sb.

a zákona č. 41/2009 Sb., se mění takto:1. V § 12 odst. 1 písm. a) se za slova „identifikační číslo“ vkládá

slovo „osoby“.2. V § 13 odst. 3 písm. a) se slova „ , bylo-li přiděleno“ nahrazují

slovy „osoby poskytnuté správcem základního registru osob^2d)“.Poznámka pod čarou č. 2d zní:„2d) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.Dosavadní poznámka pod čarou č. 2d se označuje jako poznámka pod čarou

č. 2e, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.ČÁST ŠEDESÁTÁ OSMÁZměna zákona o veřejném zdravotním pojištěníČl. LXIXZákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a

doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997

Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999

Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000

Sb., zákona č. 155/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č.

167/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č.

459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č.

285/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č.

222/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č.

424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č.

85/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č.

436/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č.

168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č.

361/2005 Sb., zákona č. 47/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č.

112/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č.

189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č.

264/2006 Sb., zákona č. 340/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu

vyhlášeného pod č. 57/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č.

261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č.

137/2008 Sb., zákona č. 270/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č.

306/2008 Sb., zákona č. 59/2009 Sb. a zákona č. 158/2009 Sb., se mění

takto:1. V § 39e odst. 3 a § 39f odst. 5 písm. a) se za slova „identifikační

číslo“ vkládá slovo „osoby“.2. V § 40 se doplňují odstavce 7 až 9, které znějí:„(7) Zdravotní pojišťovna je uživatelem referenčních údajů vedených v

základním registru obyvatel o subjektech údajů, kteří jsou jejími

pojištěnci, v rozsahua) příjmení,b) jméno, popřípadě jména,c) adresa místa pobytu,d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území

České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí

došlo.(8) Zdravotní pojišťovna je uživatelem údajů vedených v registru

rodných čísel o fyzických osobách, které jsou jejími pojištěnci, v

rozsahua) jméno, popřípadě jména, a příjmení,b) rodné číslo,c) v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,d) den, měsíc a rok narození.(9) Údaje, jichž je zdravotní pojišťovna uživatelem podle odstavců 7 a

8, může využívat, jen jsou-li nezbytné pro výkon její působnosti.

Využívání údajů ze základního registru obyvatel a z registru rodných

čísel je pro zdravotní pojišťovny bezplatné.“.ČÁST ŠEDESÁTÁ DEVÁTÁZměna zákona o civilním letectvíČl. LXXZákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona

č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve

znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č.

146/2000 Sb., zákona č. 258/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č.

167/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č.

225/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 274/2008 Sb., se mění

takto:1. V § 6 odst. 1 se za slovo „číslo“ vkládá slovo „osoby“.2. V § 62 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , včetně

identifikačního čísla osoby poskytnutého správcem základního registru

osob^9a)“.Poznámka pod čarou č. 9a zní:„9a) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.ČÁST SEDMDESÁTÁZměna zákona o potravinách a tabákových výrobcíchČl. LXXIV § 3 odst. 1 písm. i) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a

tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících

zákonů, ve znění zákona č. 120/2008 Sb., se za slova „identifikačního

čísla“ vkládá slovo „osoby“.ČÁST SEDMDESÁTÁ PRVNÍzrušenaČl. LXXIIzrušenČÁST SEDMDESÁTÁ DRUHÁzrušenaČl. LXXIIIzrušenČÁST SEDMDESÁTÁ TŘETÍZměna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhuČl. LXXIVV zákoně č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o

změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 635/2004 Sb.,

zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb.,

zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb.,

zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.,

zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb.,

zákona č. 250/2008 Sb. a zákona č. 254/2008 Sb., § 13a zní:㤠13a(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje České

národní bance pro výkon působnosti podle tohoto zákonaa) referenční údaje ze základního registru obyvatel,b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,c) údaje z agendového informačního systému cizinců.(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsoua) příjmení,b) jméno, popřípadě jména,c) datum narození,d) adresa místa pobytu,e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) datum narození,c) rodné číslo,d) adresa místa trvalého pobytu,e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) datum narození,c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,d) druh a adresa místa pobytu,e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu.(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru

obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence

obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou

ve tvaru předcházejícím současný stav.(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen

takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.ČÁST SEDMDESÁTÁ ČTVRTÁZměna zákona o hnojivechČl. LXXVV § 3a odst. 2 písm. a) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných

půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o

agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění

zákona č. 317/2004 Sb. a zákona č. 9/2009 Sb., se za slova „případně

identifikační číslo“ vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační

číslo“)“.ČÁST SEDMDESÁTÁ PÁTÁZměna zákona o svobodném přístupu k informacímČl. LXXVIV § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k

informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb., se za slova „identifikační

číslo“ vkládá slovo „osoby“.ČÁST SEDMDESÁTÁ ŠESTÁZměna veterinárního zákonaČl. LXXVIIZákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých

souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000

Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 76/2002

Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002

Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 444/2005

Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 124/2008

Sb. a zákona č. 182/2008 Sb., se mění takto:1. V § 50 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Jde-li o osobu, které

dosud nebylo přiděleno identifikační číslo osoby, přidělí jí krajská

veterinární správa identifikační číslo osoby současně s vydáním

povolení podle odstavců 1 až 3; identifikační číslo osoby poskytne

správce základního registru osob^25j).“.Poznámka pod čarou č. 25j zní:„25j) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.Dosavadní poznámka pod čarou č. 25j se označuje jako poznámka pod čarou

č. 25k, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.2. V § 51 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Jde-li o vydání

povolení osobě, které dosud nebylo přiděleno identifikační číslo osoby,

přidělí jí krajská veterinární správa identifikační číslo osoby

současně s vydáním povolení podle odstavce 1; identifikační číslo osoby

poskytne správce základního registru osob^25j).“.3. V § 64 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:„(2) Nemá-li dosud žadatel podle odstavce 1 přiděleno identifikační

číslo osoby, přidělí mu krajská veterinární správa identifikační číslo

osoby současně s vydáním rozhodnutí o registraci podle odstavce 1;

identifikační číslo osoby poskytne správce základního registru

osob^25j).“.Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.4. V § 66c odst. 1 písm. a) se slova „ , bylo-li přiděleno“ nahrazují

slovem „osoby“ a za slova „sídlo a identifikační číslo“ se vkládá slovo

„osoby“.5. V § 72 odst. 2 písm. b) se slova „2 a 3“ nahrazují slovy „3 a 4“.6. V § 78 se slova „§ 64 odst. 5“ nahrazují slovy „§ 64 odst. 6“.7. V § 78a se slova „§ 64 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 64 odst. 5“.ČÁST SEDMDESÁTÁ SEDMÁZměna zákona o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a

školským zařízenímČl. LXXVIIIV § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací

soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění zákona č.

562/2004 Sb., se za slova „identifikační číslo“ vkládá slovo „osoby“.ČÁST SEDMDESÁTÁ OSMÁZměna zákona o azyluČl. LXXIXV § 77 odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č.

283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,

(zákon o azylu), ve znění zákona č. 350/2005 Sb., se za slova

„identifikační číslo“ vkládá slovo „osoby“.ČÁST SEDMDESÁTÁ DEVÁTÁZměna zákona o pobytu cizinců na území České republikyČl. LXXXZákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o

změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č.

151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č.

436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č.

559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č.

112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č.

165/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č.

379/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č.

140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č.

382/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného

pod č. 47/2009 Sb. a zákona č. 197/2009 Sb., se mění takto:1. § 158 zní:㤠158(1) Policie při výkonu působnosti podle tohoto zákona provozuje

informační systém cizinců, jehož je správcem a který obsahuje jméno,

popřípadě jména, příjmení, včetně dřívějších jmen a příjmení, den,

měsíc a rok narození, pohlaví a státní příslušnost cizince, jeho rodné

číslo, nebo jiný identifikační údaj sdělený tímto cizincem, obrazový

záznam, například fotografii, cizince a jeho daktyloskopické otisky.

Dále se v informačním systému cizinců o cizinci vedoua) údaje v rozsahu1. žádosti o udělení víza (§ 54), povolení k dlouhodobému pobytu (§ 42

odst. 5), povolení k trvalému pobytu (§ 70 odst. 1),2. žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území, průkazu o

pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkazu o povolení k

trvalému pobytu občana Evropské unie nebo průkazu o povolení k trvalému

pobytu (§ 87x),3. žádosti o vydání cizineckého pasu, cestovního průkazu totožnosti a

cestovního dokladu podle § 108 odst. 1 písm. f) (§ 111 odst. 1),4. výjezdního příkazu (§ 50 odst. 6), hraniční průvodky (§ 14),

tiskopisu pozvání (§ 180 odst. 2) a přihlašovacího tiskopisu (§ 97),b) údaje o1. dni, měsíci a roku vydání víza nebo dokladu podle tohoto zákona,

jeho číslu, druhu a době platnosti,2. dni, měsíci a roku ověření pozvání nebo jeho odepření,3. dni, měsíci a roku, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zamítnutí

žádosti o vydání dokladu podle tohoto zákona a o důvodu zamítnutí,4. dni, měsíci a roku vydání výjezdního příkazu, jeho číslu a o době

jeho platnosti,5. zrušení, zániku nebo skončení platnosti víza nebo dokladu vydaného

podle tohoto zákona, včetně uvedení jeho druhu a čísla, a důvodu

zrušení, zániku nebo skončení platnosti,6. hodině, dni, měsíci, roku a místu překročení státních hranic a o

odepření vstupu nebo odepření vycestování,7. důvodu zařazení do evidence nežádoucích osob s uvedením doby

platnosti omezení vstupu na území,8. důvodu povolení vstupu na území podle § 122 odst. 1 nebo 2,9. zařazení do informačního systému smluvních států jiným smluvním

státem s uvedením doby platnosti omezení vstupu na území smluvních

států a o orgánu jiného státu, který cizince do systému zařadil,10. dni, měsíci a roku, kdy bylo vydáno rozhodnutí o správním nebo

soudním vyhoštění, a kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci, a o důvodu

pro jeho vydání,11. dni, měsíci a roku překročení státních hranic při průvozu přes

území a o orgánu, který o průvoz požádal, a orgánu, který provedení

průvozu umožnil,12. dni, měsíci a roku nabytí právní moci rozhodnutí o správním deliktu

podle tohoto zákona, označení správního deliktu podle zákonného

ustanovení, skutkových okolnostech případu podle výroku rozhodnutí,

způsobu vyřízení a údaje vztahující se k vybírání a vymáhání uložené

pokuty,13. druhu, číslu a době platnosti ztraceného nebo odcizeného dokladu a

o datu ohlášení ztráty nebo odcizení dokladu,c) údaje1. umožňující určit orgán, který rozhodoval ve věci, o které se vedou

údaje podle písmene b),2. umožňující určit spis vedený k cizinci a založený ve věci, o které

se vedou údaje podle písmene b),3. vztahující se k průběhu řízení ve věci, o které se vedou údaje podle

písmene b), a výkonu rozhodnutí podle tohoto zákona,d) údaje o1. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,2. rodinném stavu, datu a místu uzavření manželství, datu nabytí právní

moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datu nabytí

právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datu zániku

manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datu nabytí právní moci

rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a dni, který

byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako

den smrti, popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého

nepřežil, anebo datu nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu

manželství,3. datu a místu vzniku registrovaného partnerství (dále jen

„partnerství“), datu nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti

nebo o neexistenci partnerství, datu zániku partnerství smrtí jednoho z

partnerů, nebo datu nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení

jednoho z partnerů za mrtvého a dni, který byl v pravomocném rozhodnutí

soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako

den, který partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datu nabytí

právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,4. datu, místu a okrese úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území, o státu, ve

kterém k úmrtí došlo, popřípadě datu úmrtí,5. dni, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden

jako den smrti, popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého

nepřežil,

jde-li o cizince s povoleným trvalým pobytem na území, s povoleným

přechodným pobytem na území na dobu delší než 90 dnů, o občana Evropské

unie, který na území hodlá přechodně pobývat po dobu delší než 3

měsíce, a o cizince, kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo

dočasná ochrana podle zvláštního právního předpisu^2),e) údaje o1. stupni osvojení,2. původním a novém jménu, popřípadě jménech, a příjmení dítěte,3. původním a novém rodném čísle dítěte,4. datu a místu narození,5. rodných číslech osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo

přiděleno rodné číslo, údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a

datu narození osvojitele,6. rodných číslech otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, údaje o

jejich jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození; tyto údaje

se nevedou, pokud se jedná o dítě narozené ženě s trvalým pobytem na

území, která porodila dítě a písemně požádala o utajení své osoby v

souvislosti s porodem,7. datu nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o

zrušení osvojení dítěte,

jde-li o cizince s povoleným trvalým pobytem na území, s povoleným

přechodným pobytem na území na dobu delší než 90 dnů, o občana Evropské

unie, který na území hodlá přechodně pobývat po dobu delší než 3

měsíce, a o cizince, kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo

dočasná ochrana podle zvláštního právního předpisu^2),f) údaje o jménu, popřípadě jménech, a příjmení1. zletilého cizince, který je nezaopatřeným dítětem cizince,2. nezletilého cizince, který byl cizinci s oprávněním k pobytu na

území nebo jeho manželu rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do

náhradní rodinné péče, nebo který byl cizincem s oprávněním k pobytu na

území nebo jeho manželem osvojen anebo jehož poručníkem nebo manželem

jeho poručníka je cizinec,3. osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince,

který se o sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o

sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem s oprávněním k pobytu na území,4. cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo

sestupné linii nebo takovým příbuzným manžela občana Evropské unie,5. rodiče nezletilého cizince, kterému byla udělena mezinárodní ochrana

nebo dočasná ochrana podle zvláštního právního předpisu^2), a jeho

rodné číslo; jde-li o cizince, kterému nebylo přiděleno rodné číslo,

jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,g) záznam o poskytnutí údajů.(2) Informační systém cizinců podle odstavce 1 obsahuje rovněž údaje o

cizincích, kterým byla udělena mezinárodní ochrana nebo dočasná ochrana

podle zvláštního právního předpisu^2), a to v rozsahu údajů uvedených v

odstavci 9; tyto údaje poskytuje do informačního systému cizinců

ministerstvo.(3) Na žádost cizince lze v informačním systému cizinců podle odstavce

1 vést údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle

tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisu. Adresu podle věty

první, její změnu, nebo zrušení, může cizinec ohlásit policii nebo

ministerstvu.(4) Policie při výkonu působnosti podle tohoto zákona dále provozuje

informační systémy obsahující údaje oa) dni, měsíci a roku nabytí právní moci rozhodnutí o správním deliktu

podle tohoto zákona, jehož pachatelem je právnická nebo podnikající

fyzická osoba, označení správního deliktu podle zákonného ustanovení,

skutkových okolnostech případu uvedených ve výroku rozhodnutí a údaje

vztahující se k vybírání a vymáhání uložené pokuty,b) zvoucí osobě v rozsahu tiskopisu pozvání (§ 180 odst. 2), jménu,

příjmení, dni, měsíci a roku narození a státní příslušnosti zvaného

cizince, o skutečnostech, které byly důvodem pro odepření ověření

pozvání a o porušení závazku přijatého v pozvání, a údaje o orgánu,

který ve věci jednal,c) číslu a druhu dokladu, který byl orgánem vydávajícího státu

prohlášen za neplatný, včetně důvodu neplatnosti.(5) Policie je oprávněna provozovat další informační systém, pokud je

jeho provozování nezbytnou podmínkou plnění úkolu podle tohoto zákona.

V tomto informačním systému mohou být obsaženy toliko údaje získané při

plnění tohoto úkolu.(6) Údaje vedené v informačních systémech podle odstavců 4 a 5 mohou

být obsaženy i v informačním systému cizinců podle odstavce 1, pokud

mají vztah k cizinci, který je v tomto informačním systému evidován.(7) Údaj z informačního systému vedeného podle tohoto zákona lze

sdružovat s údajem obsaženým v jiném informačním systému vedeném podle

zvláštního právního předpisu, pokud je to nezbytné pro plnění úkolu

uloženého tímto zákonem.(8) Ministerstvo je oprávněno v rámci své působnosti stanovené tímto

zákonem vkládat do informačního systému cizinců podle odstavce 1 a

odstavce 4 písm. c) údaje získané v rámci plnění úkolů ministerstva a

údaje z informačních systémů podle odstavců 1, 4 a 5 využívat pro svou

činnost.(9) Z informačního systému cizinců podle odstavce 1 se poskytují tyto

údaje:a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) datum narození,c) pohlaví,d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se narodil na

území, místo a okres narození,e) rodné číslo,f) státní občanství, popřípadě státní příslušnost,g) druh a adresa místa pobytu na území, popřípadě adresa, na kterou

mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,h) číslo a platnost oprávnění k pobytu,i) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu na území,j) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,k) správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není cizinci umožněn

vstup na území,l) zařazení do státního integračního programu, jde-li o cizince s

udělenou mezinárodní ochranou,m) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní

moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí

právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku

manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci

rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který

byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako

den smrti, popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého

nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu

manželství,n) datum a místo vzniku partnerství, datum nabytí právní moci

rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci partnerství, datum

zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní

moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den,

který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden

jako den smrti, popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého

nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení

partnerství,o) jméno, popřípadě jména, příjmení, státní občanství, popřípadě státní

příslušnost manžela nebo partnera a jeho rodné číslo; je-li manžel nebo

partner cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě

jména, příjmení a datum narození,p) jméno, popřípadě jména, příjmení, státní občanství, popřípadě státní

příslušnost dítěte, pokud je cizincem, a jeho rodné číslo; v případě,

že dítěti nebylo rodné číslo přiděleno, jméno, popřípadě jména,

příjmení a datum narození,q) jméno, popřípadě jména, příjmení, státní občanství, popřípadě státní

příslušnost otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, pokud

jsou cizinci, a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo

jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě

jména, příjmení a datum narození,r) o osvojeném dítěti, pokud je cizincem:1. stupeň osvojení,2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte,3. původní a nové rodné číslo dítěte,4. datum a místo narození, státní občanství, popřípadě státní

příslušnost,5. rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno

rodné číslo, údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození

osvojitele,6. rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, údaje o jejich

jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození; tyto údaje se

nevedou, pokud se jedná o dítě narozené ženě s trvalým pobytem na

území, která porodila dítě a písemně požádala o utajení své osoby v

souvislosti s porodem,7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o

zrušení osvojení dítěte,s) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území, stát, ve

kterém k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,t) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden

jako den smrti, popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého

nepřežil,u) jméno, popřípadě jména, příjmení1. zletilého cizince, který je nezaopatřeným dítětem cizince,2. nezletilého cizince, který byl cizinci s oprávněním k pobytu na

území nebo jeho manželu rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do

náhradní rodinné péče, nebo který byl cizincem s oprávněním k pobytu na

území nebo jeho manželem osvojen anebo jehož poručníkem nebo manželem

jeho poručníka je cizinec,3. osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince,

který se o sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o

sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem s oprávněním k pobytu na území,4. cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo

sestupné linii nebo takovým příbuzným manžela občana Evropské unie,5. rodiče nezletilého cizince, kterému byla udělena mezinárodní ochrana

nebo dočasná ochrana podle zvláštního právního předpisu^2), a jeho

rodné číslo; jde-li o cizince, kterému nebylo přiděleno rodné číslo,

jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

pokud jsou tyto údaje vedeny o cizincích s povoleným trvalým pobytem na

území, s povoleným přechodným pobytem na území na dobu delší než 90

dnů, o občanech Evropské unie, kteří na území hodlají přechodně pobývat

po dobu delší než 3 měsíce, a o cizincích, kterým byla udělena

mezinárodní ochrana nebo dočasná ochrana podle zvláštního právního

předpisu^2), a to v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem a

způsobem umožňujícím dálkový přístup. Za podmínek stanovených tímto

zákonem se poskytuje rovněž záznam o poskytnutí údajů.(10) V informačním systému cizinců se o údajích uvedených v odstavci 9

zpracovávají a vedou rovněž jejich změny, a to včetně dat, ke kterým

tyto změny nastaly, jsou-li policii známa.(11) O poskytnutí údajů z informačního systému cizinců, pokud jsou

poskytovány na základě odstavce 9, se provede záznam o datu a hodině

výdeje údajů a jejich poskytnutém rozsahu s uvedením označení orgánu

veřejné moci, kterému byly poskytnuty.(12) Z informačního systému cizinců se zahraničním třetím osobám ani

orgánům cizích států neposkytují podle odstavce 9 údaje o cizincích s

udělenou mezinárodní ochranou.(13) V případech, kdy byly podle odstavce 9 na základě zvláštního

právního předpisu poskytnuty údaje za účelem zajišťovánía) bezpečnosti státu,b) obrany,c) veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti,d) předcházení, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů,e) významného hospodářského nebo finančního zájmu České republiky nebo

Evropské unie včetně měnové, rozpočtové a daňové oblasti, nebof) ochrany subjektu údajů

a subjekt, kterému byly tyto údaje poskytnuty, písemně prohlásí, že

záznam o poskytnutí údajů nelze po dobu trvání skutečností podle písmen

a) až f) zpřístupnit, lze tak učinit výlučně pro plnění úkolů orgánu

činnému v trestním řízení, jde-li o trestný čin související s účelem

poskytnutí údajů, nebo orgánu vykonávajícímu dozor nad zpracováním

osobních údajů podle jiného právního předpisu. Policie má k tomuto

záznamu o poskytnutí údaje přístup pouze v rozsahu nezbytně nutném pro

účely výkonu činnosti správce podle zvláštního právního předpisu.(14) Subjekt, kterému mají být poskytnuty údaje podle odstavce 13, je

povinen policii oznámit údaje umožňující identifikaci subjektu a

identifikaci fyzické osoby požadující poskytnutí údajů jeho jménem a

dále oznámit, kdy byla ukončena doba trvání zajištění účelu uvedeného v

odstavci 13, pro který by mu byly údaje poskytnuty. Prohlášení podle

odstavce 13 a oznámení podle věty první mohou být zaslána i

elektronickými prostředky.(15) Subjekty, kterým jsou podle zvláštního právního předpisu

poskytovány osobní údaje podle odstavce 9,a) nejsou oprávněny k jejich shromažďování, předávání a využívání mimo

působnost stanovenou zvláštním právním předpisem ab) jsou povinny zajistit ochranu dat před náhodným nebo neoprávněným

přístupem nebo zpracováváním.(16) Policie využívá údaje vedené v jiných informačních systémech

veřejné správy pro účely zjištění správnosti údajů vedených v

informačním systému cizinců.“.2. V § 159 odst. 3 větě první se za slova „svých úkolů“ vkládají slova

„ , pokud tento zákon nestanoví jinak“ a ve větě druhé se slova

„uchovávané v“ nahrazují slovy „vedené v“ a za slova „informačních

systémech“ se vkládají slova „podle věty první“.3. V § 160 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Údaje vedené v

informačním systému cizinců podle § 158 odst. 1 vedené o cizincích s

povoleným trvalým pobytem na území, s povoleným přechodným pobytem na

území na dobu delší než 90 dnů, o občanech Evropské unie, kteří na

území hodlají přechodně pobývat po dobu delší než 3 měsíce, a o

cizincích, kterým byla udělena mezinárodní ochrana nebo dočasná ochrana

podle zvláštního právního předpisu^2), v rozsahu stanoveném v § 158

odst. 9 se uchovávají na technických nosičích dat.“.4. V § 160 odst. 4 se slova „odst. 5“ nahrazují slovy „odst. 7“.5. V § 160 odst. 5 se slova „odst. 2 a 3“ nahrazují slovy „odst. 4 a

5“.6. V § 165a se doplňují odstavce 4 až 7, které včetně poznámky pod

čarou č. 24b znějí:„(4) Ministerstvo při výkonu státní správy podle tohoto zákona využívá

referenční údaje ze základního registru obyvatel^24b), kterými jsoua) příjmení,b) jméno, popřípadě jména,c) adresa místa pobytu,d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území

České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí

došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den,

který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt

údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto

rozhodnutí,f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.(5) Ministerstvo při výkonu státní správy podle tohoto zákona využívá z

agendového informačního systému evidence obyvatel tyto údaje o státních

občanech České republiky:a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) datum narození,c) pohlaví,d) místo a okres narození, pokud se narodil v cizině, místo a stát

narození,e) rodné číslo,f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa

trvalého pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány

písemnosti podle jiného právního předpisu,h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu

trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území,i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům a jméno,

popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka; nebylo-li

opatrovníkovi rodné číslo přiděleno, datum, místo a okres narození;

je-li opatrovníkem orgán místní správy, název a adresa sídla,j) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky,

popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo

jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě

jména, příjmení a datum narození; je-li jiným zákonným zástupcem dítěte

právnická osoba, název a adresa sídla,k) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k

uzavření manželství mimo území, místo a stát; datum nabytí právní moci

rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí

právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku

manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci

rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který

byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako

den smrti, popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého

nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu

manželství,l) datum a místo vzniku partnerství, datum nabytí právní moci

rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného

partnerství, datum zániku registrovaného partnerství smrtí jednoho z

registrovaných partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu

o prohlášení jednoho z registrovaných partnerů za mrtvého a den, který

byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako

den smrti, popřípadě jako den, který registrovaný partner prohlášený za

mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o

zrušení registrovaného partnerství,m) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela nebo

registrovaného partnera; je-li manželem nebo registrovaným partnerem

fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě

jména, příjmení manžela nebo registrovaného partnera a datum jeho

narození,n) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo dítěte; je-li dítě

cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména,

příjmení dítěte a datum jeho narození,o) o osvojeném dítěti údaje v rozsahu1. stupeň osvojení,2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte,3. původní a nové rodné číslo dítěte,4. datum, místo a okres narození,5. rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno

rodné číslo, údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození

osvojitele,6. rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, jejich jméno,

popřípadě jména, příjmení a datum narození,7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o

zrušení osvojení dítěte,p) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České

republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,q) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden

jako den smrti, popřípadě jako den, který občan prohlášený za mrtvého

nepřežil. Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním

registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému

evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný

stav.(6) Ministerstvo při výkonu státní správy podle tohoto zákona využívá z

evidence občanských průkazů tyto údaje:a) jméno, popřípadě jména, příjmení,b) rodné číslo,c) číslo, popřípadě série občanského průkazu,d) doba platnosti občanského průkazu,e) digitální zpracování podoby občana a jeho podpisuf) čísla, popřípadě série ztracených, odcizených, zničených nebo

neplatných občanských průkazů,g) čísla vydaných potvrzení o občanském průkazu a pro každé potvrzení

dobu jeho platnosti.(7) Ministerstvo při výkonu státní správy podle tohoto zákona využívá z

evidence cestovních dokladů tyto údaje:a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) rodné číslo,c) číslo a druh vydaného cestovního dokladu,d) doba platnosti cestovního dokladu,e) digitální zpracování fotografie a podpisu držitele,f) o ztracených, odcizených nebo neplatných cestovních dokladech: číslo

a druh cestovního dokladu,g) o cestovním dokladu, který má být zadržen.24b) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.Dosavadní poznámka pod čarou č. 24b se označuje jako poznámka pod čarou

č. 24c, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.7. V § 180 odst. 2 se za slova „identifikační číslo“ vkládá slovo

„osoby“.ČÁST OSMDESÁTÁZměna zákona o občanských průkazechČl. LXXXIZákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č.

491/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č.

559/2004 Sb., zákona č. 395/2005 Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona č.

115/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č.

129/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., se mění

takto:1. V § 1 se za slova „(dále jen „občan“)“ vkládají slova „ , způsob

prokazování totožnosti“ a slova „evidence občanských průkazů“ se

nahrazují slovy „agendového informačního systému evidence občanských

průkazů (dále jen „evidence občanských průkazů“)“.2. V § 2 odst. 1 se slova „rodné číslo,“ zrušují.3. V § 2 odstavec 2 zní:„(2) Občanovi se vydáváa) občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním

elektronickým čipem,b) občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, neboc) občanský průkaz bez strojově čitelných údajů.“.4. V § 2 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:„(4) Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let

nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.(5) Občanský průkaz podle § 2 odst. 2 písm. c) lze na žádost vydat také

občanovi bezprostředně po nabytí státního občanství udělením^2).“.Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 6 až 8.5. V § 2 se na konci textu odstavce 6 doplňují slova „nebo jiný zákonný

zástupce“.6. V § 2 odstavec 7 zní:„(7) Občanské průkazy uvedené v odstavci 2 písm. a) a b) slouží rovněž

k elektronické identifikaci držitele občanského průkazu při komunikaci

s informačními systémy veřejné správy (§ 3a).“.7. V § 2 se odstavec 8 zrušuje.8.zrušen9. Poznámky pod čarou č. 3c, 6b a 6c se zrušují.10.zrušen11.zrušen12.zrušen13. § 6 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 5 zní:§ 6Vydání nového občanského průkazu(1) K žádosti o vydání nového občanského průkazu je třeba předložit

dosavadní občanský průkaz. V případě, že občan předkládá před vydáním

nového občanského průkazu občanský průkaz, vydaný bezprostředně po

nabytí státního občanství udělením podle § 4 odst. 1 písm. d), je

povinen předložit rodný list^5).(2) Nemůže-li občan předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen

prokázat totožnost a předložit a) potvrzení o občanském průkazu (§ 9),

b) další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění

případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti

s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel, v evidenci

občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů.5) § 91 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně

některých souvisejících zákonů.14.zrušen15.zrušen16. V § 8 odstavce 1 a 2 znějí:„(1) Občan je povinen převzít občanský průkaz osobně. Po prokázání

totožnosti zkontroluje správnost osobních údajů uvedených v občanském

průkazu, ověří funkčnost a kapacitu kontaktního elektronického čipu,

pokud jej občanský průkaz obsahuje, zvolí bezpečnostní osobní kód a

potvrdí svým podpisem na žádosti převzetí občanského průkazu. Podpis se

nevyžaduje, pokud občanovi v jeho provedení brání těžko překonatelná

překážka; tato skutečnost se uvede v žádosti o vydání občanského

průkazu.(2) Za občana mladšího 15 let přebírá občanský průkaz zákonný zástupce;

místo zákonného zástupce občanský průkaz přebírá pěstoun, osoba, které

byl občan svěřen do výchovy, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní

výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která

pečují o občana na základě soudního rozhodnutí. Za občana, kterému byla

rozhodnutím soudu omezena způsobilost k právním úkonům tak, že není

způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, přebírá a převzetí

občanského průkazu svým podpisem potvrzuje opatrovník nebo jiný zákonný

zástupce jen v případě, že o jeho vydání požádal. Za občana, který byl

rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, přebírá a

převzetí občanského průkazu podepisuje opatrovník nebo jiný zákonný

zástupce.“.17.zrušen18. V § 8 odst. 3 se slova „nebo matriční úřad, předává-li občanský

průkaz podle § 4 odst. 6“ nahrazují slovy „ , není-li příslušný k

vydání občanského průkazu a předává občanský průkaz občanovi podle

odstavce 4“.19. V § 8 se doplňuje odstavec 4, který zní:„(4) Občanský průkaz uvedený v § 2 odst. 2 písm. a) a b) lze převzít u

obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v

žádosti, jinak je povinen občanský průkaz převzít u příslušného

obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Občanský průkaz uvedený v

§ 2 odst. 2 písm. c) lze převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou

působností podle místa trvalého pobytu.“.20.zrušen21. V § 9 odst. 1 písmeno e) zní:„e) odevzdání občanského průkazu opatrovníkem nebo jiným zákonným

zástupcem za občana, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k

právním úkonům,“.22.zrušen23. V § 9 odst. 4 se slova „občanského průkazu (dále jen „držitel“)“

zrušují.24. § 10 včetně nadpisu zní:㤠10Doba platnosti občanského průkazu(1) Doba platnosti občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. a)

a b) je 10 let nebo 5 let, je-li občanský průkaz vydáván občanu

mladšímu 15 let.(2) Doba platnosti občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. c)

jea) 6 měsíců při jeho vydání1. z důvodu technické závady na zařízení zabezpečujícím zpracování a

přenos dat nebo na výrobní technologii trvající déle než 7 kalendářních

dnů, nebo2. v důsledku katastrofy nebo jiné mimořádné události,

kdy nelze vydávat občanské průkazy uvedené v § 2 odst. 2 písm. a) a b)

(§ 24a),b) 3 měsíce v případě, kdy je občanu vydáván občanský průkaz

bezprostředně po nabytí státního občanství udělením (§ 24b),c) 1 měsíc v případě, kdy občan žádá o vydání občanského průkazu v

souvislosti s výkonem volebního práva, nebo z důvodu ztráty, odcizení,

poškození nebo zničení občanského průkazu (§ 24c).“.25. V § 11 odst. 1 písmeno b) zní:„b) ohlášením jeho ztráty, odcizení nebo zničení,“.26. V § 11 odst. 1 se písmena c) a d) zrušují.Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena c) a d).27.zrušen28. V § 11 odst. 2 se vkládá nové písmeno a), které zní:„a) je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je

porušena jeho celistvost,“.Dosavadní písmena a) a b) se označují jako písmena b) a c).29.zrušen30. V § 11 se doplňuje odstavec 3, který zní:„(3) Nefunkčnost kontaktního elektronického čipu v občanském průkazu

uvedeném v § 2 odst. 2 písm. a) není důvodem pro skončení platnosti

občanského průkazu.“.31.zrušen32. Nadpis části čtvrté zní: „POVINNOSTI A NAKLÁDÁNÍ S OBČANSKÝM

PRŮKAZEM“.33.zrušen35. V § 14 odst. 1 písm. d) se slova „ukončil trvalý pobyt na území

České republiky,“ zrušují a na konci textu se doplňují slova „ , anebo

občanský průkaz pozbyl platnost“.35.zrušen36.zrušen37.zrušen38.zrušen39.zrušen40. V § 15 se odstavec 3 zrušuje.41.zrušen42.zrušen43. Nadpis části páté zní: „SPRÁVNÍ DELIKTY“.44. Nadpis § 16a zní: „Přestupky“.45.zrušen46. V § 16a odst. 1 písm. j) se slovo „poskytne“ nahrazuje slovem

„požaduje“.47. V § 16a odst. 1 písm. k) se slova „§ 2 odst. 5“ nahrazují slovy „§

15a odst. 2“.48. V § 16a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se

písmena m) až p), která znějí:„m) neoprávněně požádá o vydání občanského průkazu pro jinou osobu,n) prokazuje údaje občanským průkazem, jehož ztrátu, odcizení nebo

zničení ohlásil,o) neoprávněně pozmění, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo

jinak neoprávněně zpracovává strojově čitelné údaje vedené v občanském

průkazu, nebop) neoprávněně zapíše, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo

jinak neoprávněně zpracovává údaje vedené v kontaktním elektronickém

čipu.“.49. V § 16a odst. 2 se za slova „odstavce 1“ vkládají slova „písm. a)

až n)“ a na konci odstavce se doplňuje věta „K řízení o přestupcích

podle odstavce 1 písm. o) a p) je příslušný Úřad pro ochranu osobních

údajů.“.50. V § 16a odstavec 3 zní:„(3) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) a n) lze uložit pokutu do

15 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. b) až m) lze uložit

pokutu do 10 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. o) a p) lze

uložit pokutu do 100 000 Kč.“.51. Za § 16a se vkládají nové § 16b a 16c, které včetně nadpisu a

poznámky pod čarou č. 13b znějí:㤠16bSprávní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního

deliktu tím, že neoprávněně zapisuje údaje do kontaktního

elektronického čipu.(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 1 000 000 Kč.(3) Odpovědnost právnické nebo podnikající fyzické osoby podle

zvláštního právního předpisu^13b) není dotčena.§ 16c(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že

vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení

právní povinnosti zabránila.(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti

správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a

k okolnostem, za nichž byl spáchán.(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže

správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm

dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.(4) Správní delikty podle § 16b odst. 1 projednává Úřad pro ochranu

osobních údajů.(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické

osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto

zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.(6) Pokuty uložené podle § 16b vybírá orgán, který je uložil, a vymáhá

obecný správce daně.13b) Zákon č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.52.zrušen53.zrušen54. V § 18 odst. 2 se za slova „souhlasu ministerstva“ vkládají slova

„v souvislosti s výrobou dokladů“.55. V § 18 odst. 3 se slova „písm. n)“ nahrazují slovy „písm. k)“.56. V § 18 se doplňuje odstavec 4, který zní:„(4) Údaje o bezpečnostním osobním kódu a agendovém identifikátoru

fyzické osoby pro agendu občanských průkazů se neposkytují.“.57.zrušen58. Poznámka pod čarou č. 16c se zrušuje.59. V § 18a odstavec 4 zní:„(4) Za občana mladšího 15 let, za občana zbaveného způsobilosti k

právním úkonům nebo občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla

omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu,

mohou žádost o poskytnutí údajů podle odstavce 2 podat osoby uvedené v

§ 8 odst. 2.“.60.zrušen61. V § 18a odst. 7 se slova „a hodině výdeje“ nahrazují slovy „výdeje

a subjektu, který údaje poskytl“.62. V § 20 odst. 1 se za slovo „průkazů“ vkládají slova „nebo

poskytování údajů“.63. V § 20 odst. 2 se slova „anebo ve veřejném zájmu vedoucím

zaměstnancem,“ zrušují.64. § 21 se včetně nadpisu zrušuje.65. § 22 zní:㤠22(1) Ministerstvo kontroluje výkon přenesené působnosti na úseku

občanských průkazů u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.(2) Pro výkon kontroly podle odstavce 1 se u obecních úřadů obcí s

rozšířenou působností použijí obdobně ustanovení obecního zřízení o

kontrole výkonu přenesené působnosti.“.66. V § 23a se slova „obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik“

nahrazují slovy „matričnímu úřadu“.67. § 24a a 24b včetně nadpisů znějí:㤠24aVydávání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů s dobou

platnosti 6 měsícůObecní úřady obcí s rozšířenou působností mohou vydávat občanské

průkazy bez strojově čitelných údajů, jestližea) došlo k technické závadě na zařízení zabezpečujícím zpracování a

přenos dat nebo na výrobní technologii trvající déle než 7 kalendářních

dnů, nebob) v důsledku katastrofy nebo jiné mimořádné události nelze vydávat

občanské průkazy se strojově čitelnými údaji.§ 24bVydávání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů s dobou

platnosti 3 měsíce(1) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností vydávají v případě, kdy

občan požádá o vydání občanského průkazu bezprostředně po nabytí

státního občanství občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s dobou

platnosti 3 měsíce od data vydání.(2) Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů se

podává obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle § 4 odst. 1

písm. d). Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů se do doby

vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji nevydává

opakovaně.“.68. Za § 24b se vkládá nový § 24c, který včetně nadpisu zní:㤠24cVydávání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů s dobou

platnosti 1 měsíc(1) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností vydávají v případě, kdy

občan žádá o vydání občanského průkazu v souvislosti s výkonem

volebního práva nebo z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo zničení

občanského průkazu na žádost občana občanský průkaz bez strojově

čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc od data vydání.(2) Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů se

podává současně se žádostí o vydání občanského průkazu se strojově

čitelnými údaji místně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou

působností. Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů se do doby

vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji nevydává

opakovaně.“.69. § 25 se zrušuje.70.zrušenČl. LXXXIIPřechodná ustanovení1. Občanské průkazy vydané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona

zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou, s výjimkou případů, kdy

došlo ke změně zapsaných údajů. To neplatí v případě změny údaje o

místu narození.2. Postup stanovený v § 4 odst. 2 větě deváté zákona č. 328/1999 Sb.,

ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pro použití

digitalizované podoby občana, popřípadě jeho podpisu, vedených v

evidenci občanských průkazů, lze použít nejdříve od 1. ledna 2013.3. Žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji,

vydávaného podle zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí

účinnosti tohoto zákona, lze podat u orgánu příslušného k jeho vydání

podle místa trvalého pobytu žadatele nejpozději do 14. prosince 2011.

Podává-li občan žádost o vydání občanského průkazu se strojově

čitelnými údaji podle věty první u matričního úřadu nebo u obecního

úřadu obce s rozšířenou působností mimo místo trvalého pobytu, lze tak

učinit nejpozději do 30. listopadu 2011.4. V době od 15. prosince 2011 do 31. prosince 2011 může občan požádat

o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou

platnosti 1 měsíc, za který nebude vybírán správní poplatek. V tomto

případě nemá povinnost požádat současně o vydání občanského průkazu se

strojově čitelnými údaji.5. V případě, že je v občanském průkazu se strojově čitelnými údaji,

vydaném přede dnem 1. ledna 2012, zjištěna vada, která vyžaduje vydání

nového občanského průkazu po tomto datu, vydá se občanský průkaz se

strojově čitelnými údaji podle § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 328/1999

Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to na

základě nové žádosti o vydání občanského průkazu.Čl. LXXXIIIZmocnění k vyhlášení úplného znění zákonaPředseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění

zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, jak vyplývá z

pozdějších zákonů.ČÁST OSMDESÁTÁ PRVNÍZměna zákona o cestovních dokladechČl. LXXXIVZákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č.

283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,

(zákon o cestovních dokladech), ve znění zákona č. 217/2002 Sb., zákona

č. 320/2002 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004, zákona č.

136/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č.

140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb. a zákona č.

197/2009 Sb., se mění takto:1. V § 1 se slova „evidencí cestovních dokladů“ nahrazují slovy

„agendového informačního systému evidence cestovních dokladů (dále jen

„evidence cestovních dokladů“) a agendového informačního systému

evidence diplomatických a služebních pasů (dále jen „evidence

diplomatických a služebních pasů“)“.2. V § 12 odst. 3 se slova „informačním systému evidence cestovních

dokladů (dále jen „evidence cestovních dokladů“)“ nahrazují slovy

„evidenci cestovních dokladů“.3. V § 17 odst. 4 větě první a v § 22 odst. 1 písm. b) se za slova

„ústavní výchovy“ vkládají slova „anebo zařízení pro děti vyžadující

okamžitou pomoc“ a slovo „pečuje“ se nahrazuje slovem „pečují“.4. V § 20 odst. 2 se slova „v informačním systému evidence

obyvatel^11a)“ nahrazují slovy „v agendovém informačním systému

evidence obyvatel (dále jen „evidence obyvatel“)^11a)“.5. V § 20 odst. 4 se slova „§ 30 odst. 2 a 3“ nahrazují slovy „§ 30

odst. 2 až 4“ a slova „informačního systému“ se zrušují.6. Nadpis nad § 29 se zrušuje.7. V § 29 odst. 2 písm. b) bodě 1 se slova „rodné číslo“ nahrazují

slovy „agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu cestovních

dokladů“.8. V § 29 odst. 2 písm. b) se za bod 1 vkládá nový bod 2, který zní:„2. rodné číslo držitele,“.Dosavadní body 2 až 11 se označují jako body 3 až 12.9. V § 29 odst. 2 písm. e) bodě 6 se slova „a rodné číslo“ nahrazují

slovy „ , rodné číslo a agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu

cestovních dokladů“.10. V § 29 odst. 2 písm. f) bodě 7 se slova „a rodné číslo“ nahrazují

slovy „ , rodné číslo a agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu

cestovních dokladů“.11. V § 29 odst. 2 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:„g) den, měsíc a rok poskytnutí údaje a označení oprávněného subjektu,

kterému byl údaj poskytnut z evidence cestovních dokladů

prostřednictvím základních registrů,“.Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno h).12. V § 29 odst. 2 písmeno h) zní:„h) hodinu, den, měsíc a rok poskytnutí údaje podle tohoto zákona.“.13. V § 29 odst. 3 se slova „§ 30 odst. 5“ nahrazují slovy „§ 30 odst.

6“.14. V § 29 odst. 3 písm. c) se slova „rodném čísle“ nahrazují slovy

„agendovém identifikátoru fyzické osoby pro agendu cestovních dokladů“.15. V § 29a odst. 2 písm. b) bodě 1 se slova „rodné číslo“ nahrazují

slovy „agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu diplomatických a

služebních pasů“.16. V § 29a odst. 2 písm. b) se za bod 1 vkládá nový bod 2, který zní:„2. rodné číslo držitele,“.Dosavadní body 2 až 10 se označují jako body 3 až 11.17. V § 29a odst. 2 písm. e) bodě 6 se slova „a rodné číslo“ nahrazují

slovy „ , rodné číslo a agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu

diplomatických a služebních pasů“.18. V § 29a odst. 2 písm. f) bodě 7 se slova „a rodné číslo“ nahrazují

slovy „ , rodné číslo a agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu

diplomatických a služebních pasů“.19. V § 29a odst. 2 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:„g) den, měsíc a rok poskytnutí údaje a označení oprávněného subjektu,

kterému byl údaj poskytnut z evidence cestovních dokladů

prostřednictvím základních registrů,“.Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno h).20. V § 29a odst. 2 písmeno h) zní:„h) hodinu, den, měsíc a rok poskytnutí údaje podle tohoto zákona.“.21. V § 29a odst. 3 se slova „§ 30 odst. 5“ nahrazují slovy „§ 30 odst.

6“.22. V § 29a odst. 3 písm. c) se slova „rodném čísle“ nahrazují slovy

„agendovém identifikátoru fyzické osoby pro agendu diplomatických a

služebních pasů“.23. V § 29a odst. 3 písm. d) se slova „cestovních dokladů“ nahrazují

slovy „diplomatických a služebních pasů“.24. V § 30 odst. 1 se slova „bodů 3 a 4“ nahrazují slovy „bodů 4 a 5“.25. V § 30 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně

poznámky pod čarou č. 16a zní:„(3) Pro výkon státní správy na úseku cestovních dokladů využívají

ministerstvo, Ministerstvo zahraničních věcí a obecní úřady obcí s

rozšířenou působností referenční údaje ze základního registru

obyvatel^16a), kterými jsoua) příjmení,b) jméno, popřípadě jména,c) adresa místa pobytu,d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území

České republiky, vede se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k

úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého,

vede se den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den,

který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí

právní moci tohoto rozhodnutí,f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.16a) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 4 až 9.26. V § 30 odst. 4 úvodní části ustanovení se slova „informačního

systému“ zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta „Údaje, které

jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se

využijí z evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím

současný stav.“.27. V § 30a odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Údaj vedený v § 29

odst. 2 písm. g) se poskytuje za období posledních 2 let.“.28. V § 30a se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které včetně

poznámky pod čarou č. 16b znějí:„(5) Za občana může požádat o poskytnutí údajů jiná osoba na základě

zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.(6) Žádost lze podat v elektronické podobě na formuláři stanoveném

ministerstvem; formulář zveřejňuje ministerstvo způsobem umožňujícím

dálkový přístup. Není-li žádost doručena prostřednictvím datové

schránky, je třeba ji podepsat zaručeným elektronickým podpisem

založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným

poskytovatelem elektronických služeb^16b).16b) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých

dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších

předpisů.“.Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 7 a 8.29. V § 30a odst. 7 se slova „a hodině výdeje“ nahrazují slovy „výdeje

a orgánu, který údaje poskytl“.30. V § 30a odst. 8 se slova „1 až 5“ nahrazují slovy „1 až 7“.31. V § 30b odst. 1 se v obou případech slova „§ 30 odst. 5“ nahrazují

slovy „§ 30 odst. 6“.32. § 39 zní:㤠39(1) Ministerstvo kontroluje výkon přenesené působnosti na úseku

cestovních dokladů u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.(2) Pro výkon kontroly podle odstavce 1 se u obecních úřadů obcí s

rozšířenou působností použijí obdobně ustanovení obecního zřízení o

kontrole výkonu přenesené působnosti.“.Čl. LXXXVZmocnění k vyhlášení úplného znění zákonaPředseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění

zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č.

283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,

(zákon o cestovních dokladech), jak vyplývá z pozdějších zákonů.ČÁST OSMDESÁTÁ DRUHÁZměna zákona o Veřejném ochránci právČl. LXXXVIV zákoně č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění zákona č.

265/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č.

626/2004 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č.

129/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb. a zákona č. 198/2009 Sb., § 16a

zní:㤠16a(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje ochránci

pro výkon působnosti podle tohoto zákonaa) referenční údaje ze základního registru obyvatel,b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,c) údaje z agendového informačního systému cizinců,d) údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo

přiděleno rodné číslo, avšak nejsou vedeny v informačních systémech

uvedených v písmenech b) a c).(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsoua) příjmení,b) jméno, popřípadě jména,c) adresa místa pobytu,d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území

České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí

došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den,

který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt

údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto

rozhodnutí,f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné

příjmení,b) datum narození,c) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a

stát, kde se občan narodil,d) rodné číslo,e) státní občanství,f) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa

trvalého pobytu,g) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu

trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České

republiky,h) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,i) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství,j) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České

republiky, datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,k) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden

jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,b) datum narození,c) místo a stát narození,d) rodné číslo,e) státní občanství,f) druh a adresa místa pobytu,g) číslo a platnost oprávnění k pobytu,h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,j) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství,k) správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup

na území České republiky,l) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České

republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,m) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden

jako den smrti nebo den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil.(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení,b) rodné číslo,c) v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,d) den, měsíc a rok narození,e) místo a okres narození; u fyzické osoby narozené v cizině stát, na

jehož území se narodila.(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru

obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence

obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou

ve tvaru předcházejícím současný stav.(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen

takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.ČÁST OSMDESÁTÁ TŘETÍZměna zákona o sociálně-právní ochraně dětíČl. LXXXVIIZákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona

č. 257/2000 Sb., zákona č. 272/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona

č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona

č. 52/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona

č. 501/2004 Sb., zákona č. 57/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona

č. 112/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona

č. 176/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona

č. 295/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 414/2008 Sb. a

zákona č. 41/2009 Sb., se mění takto:1. V § 42l odst. 3 písm. a) se za slova „identifikační číslo“ vkládají

slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.2. V § 49 odst. 4 písm. b) se za slovo „bydliště“ vkládají slova „ ,

identifikační číslo, bylo-li přiděleno,“.3. Za § 53 se vkládá nový § 53a, který zní:㤠53a(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje

ministerstvu a orgánům sociálně-právní ochrany pro výkon státní správy

na úseku sociálně právní ochranya) referenční údaje ze základního registru obyvatel,b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,c) údaje z agendového informačního systému cizinců,d) údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo

přiděleno rodné číslo, avšak nejsou vedeny v informačních systémech

uvedených v písmenech b) a c).(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsoua) příjmení,b) jméno, popřípadě jména,c) adresa místa pobytu,d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území

České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí

došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den,

který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt

údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto

rozhodnutí,f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné

příjmení,b) datum narození,c) pohlaví a jeho změna,d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a

stát, na jehož území k narození došlo,e) rodné číslo a jeho změny,f) státní občanství,g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa

trvalého pobytu,h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu

trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České

republiky,i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,j) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v

případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo,

jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,k) rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství,l) rodné číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno

rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho

narození,m) rodné číslo dítěte,n) u osvojení dítěte původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení

dítěte, původní a nové rodné číslo dítěte, datum a místo narození

dítěte, rodná čísla osvojitelů a datum nabytí právní moci rozhodnutí o

osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte,o) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České

republiky, datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden

jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,b) datum narození,c) pohlaví a jeho změna,d) místo a stát narození,e) rodné číslo a jeho změny,f) státní občanství,g) druh a adresa místa pobytu,h) číslo a platnost oprávnění k pobytu,i) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,j) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,k) správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup

na území České republiky,l) rodinný stav, datum a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména,

příjmení manžela, rodné číslo nebo datum narození,m) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je dítě cizincem, a

jeho rodné číslo; v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum

narození,n) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného

zákonného zástupce, pokud jsou cizinci, a jejich rodné číslo; v

případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo,

jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,o) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České

republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden

jako den smrti nebo den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil,q) u osvojení dítěte, které je cizincem, původní a nové jméno,

popřípadě jména, příjmení dítěte, původní a nové rodné číslo dítěte,

datum a místo narození dítěte, rodná čísla osvojitelů a datum nabytí

právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení

dítěte,r) jméno, popřípadě jména, a příjmení1. zletilého nezaopatřeného dítěte cizince,2. nezletilého cizince, který byl cizinci, nebo jeho manželu

rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné péče, nebo

který byl cizincem, nebo jeho manželem osvojen anebo jehož poručníkem

nebo manželem jeho poručníka je cizinec,3. osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince,

který se o sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o

sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem, kteří jsou cizinci,4. cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo

sestupné linii nebo takovým příbuzným manžela občana Evropské unie,5. rodiče nezletilého cizince a jeho rodné číslo; jde-li o cizince,

kteří nemají přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a

datum narození.(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) den, měsíc a rok narození,c) místo narození; u fyzické osoby narozené v cizině místo a stát

narození,d) rodné číslo a jeho změny.(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru

obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence

obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou

ve tvaru předcházejícím současný stav.(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen

takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.ČÁST OSMDESÁTÁ ČTVRTÁZměna zákona o pojišťovnictvíČl. LXXXVIIIV § 39 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých

souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění zákona č.

377/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č.

444/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č.

296/2007 Sb., zákona č. 137/2008 Sb. a zákona č. 254/2008 Sb., odstavec

16 zní:„(16) Ministerstvo vnitra poskytuje pojišťovnám pro účely související s

pojišťovací a zajišťovací činnostía) ze základního registru obyvatel tyto referenční údaje:1. jméno, popřípadě jména, příjmení,2. datum narození,3. adresu místa trvalého pobytu,b) z agendového informačního systému evidence obyvatel tyto údaje:1. jméno, popřípadě jména, příjmení,2. datum narození,3. adresu místa trvalého pobytu.

Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru

obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence

obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.“.ČÁST OSMDESÁTÁ PÁTÁZměna tiskového zákonaČl. LXXXIXV § 7 odst. 2 písm. e) zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech

při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů

(tiskový zákon), se za slova „a identifikační číslo“ vkládají slova

„osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.ČÁST OSMDESÁTÁ ŠESTÁZměna zákona o námořní plavběČl. XCZákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění zákona č. 136/2006

Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č.

310/2008 Sb., se mění takto:1. V § 14 odst. 2 se slovo „právnické“ zrušuje, za slovo „lodě,“ se

vkládají slova „jde-li o právnickou osobu,“, slovo „fyzické“ se

nahrazuje slovy „ , popřípadě identifikační číslo“ a na konci textu

odstavce se doplňují slova „ , jde-li o fyzickou osobu“.2. § 80a zní:㤠80a(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Úřadu

pro výkon působnosti podle tohoto zákonaa) referenční údaje ze základního registru obyvatel,b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,c) údaje z agendového informačního systému cizinců.(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsoua) příjmení,b) jméno, popřípadě jména,c) adresa místa pobytu,d) datum narození,e) státní občanství.(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné

příjmení,b) datum narození,c) státní občanství,d) adresa místa trvalého pobytu,e) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům.(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,b) datum narození,c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,d) druh a adresa místa pobytu,e) číslo a platnost oprávnění k pobytu,f) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům.(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru

obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence

obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou

ve tvaru předcházejícím současný stav.(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen

takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.ČÁST OSMDESÁTÁ SEDMÁZměna zákona o ochraně před dovozem subvencovaných výrobkůČl. XCIV § 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 63/2000 Sb., o ochraně před dovozem

subvencovaných výrobků a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení

ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,

ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve

znění pozdějších předpisů, se za slova „formu a identifikační číslo“ a

za slova „jméno a identifikační číslo“ vkládá slovo „osoby“.ČÁST OSMDESÁTÁ OSMÁZměna zákona o ochraně osobních údajůČl. XCIIZákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001 Sb., zákona

č. 450/2001 Sb., zákona č. 107/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona

č. 310/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 439/2004 Sb., zákona

č. 480/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona

č. 444/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona

č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona

č. 41/2009 Sb. a zákona č. 52/2009 Sb., se mění takto:1. V § 16 odst. 2 písm. a) se za slova „identifikační číslo“ vkládá

slovo „osoby“.2. § 29a zní:㤠29a(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Úřadu

pro výkon působnosti stanovené tímto zákonem a dalšími právními

předpisya) referenční údaje ze základního registru obyvatel,b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,c) údaje z agendového informačního systému cizinců.(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsoua) příjmení,b) jméno, popřípadě jména,c) adresa místa pobytu,d) datum narození.(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení,b) datum narození,c) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa

trvalého pobytu,d) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení trvalého pobytu

nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky.(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení,b) datum narození,c) druh a adresa místa pobytu,d) číslo a platnost oprávnění k pobytu,e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu.(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru

obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence

obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou

ve tvaru předcházejícím současný stav.(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen

takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.ČÁST OSMDESÁTÁ DEVÁTÁZměna zákona o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště

chráněnými živočichyČl. XCIIIZákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými

zvláště chráněnými živočichy, ve znění zákona č. 476/2001 Sb., zákona

č. 320/2002 Sb. a zákona č. 130/2006 Sb., se mění takto:1. Za § 10 se vkládá nový § 10a, který zní:㤠10a(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům

uvedeným v § 10a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,c) údaje z agendového informačního systému cizinců

.(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení,b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,c) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České

republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo;

je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v

rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů

prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto

rozhodnutí,d) adresa místa pobytu,e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,c) rodné číslo,d) adresa místa trvalého pobytu,e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,d) druh a adresa místa pobytu,e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru

obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence

obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou

ve tvaru předcházejícím současný stav.(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen

takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.2. V příloze k zákonu se v bodu 1 písm. b) za slova „identifikační

číslo“ vkládá slovo „osoby“.ČÁST DEVADESÁTÁZměna autorského zákonaČl. XCIVZákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s

právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění

zákona č. 81/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb.,

zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 168/2008 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb.,

se mění takto:1. Za § 26 se vkládá nový § 26a, který zní:㤠26a(1) Ministerstvu jsou pro výkon majetkových práv za účelem doložení

skutečnosti, že tato práva připadla státu, poskytovány o zemřelých

autorech, popřípadě nositelích těchto práv, ze základního registru

obyvatel referenční údaje, kterými jsoua) příjmení,b) jméno, popřípadě jména,c) adresa místa pobytu,d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území

České republiky, vede se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k

úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého,

poskytne se den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den,

který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí

právní moci tohoto rozhodnutí.(2) Ministerstvu jsou pro výkon majetkových práv za účelem doložení

skutečnosti, že tato práva připadla státu, poskytovány o zemřelých

autorech, popřípadě nositelích těchto práv, z agendového informačního

sytému evidence obyvatel údaje, kterými jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) datum narození,c) rodné číslo,d) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa

trvalého pobytu,e) datum a místo úmrtí.(3) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru

obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence

obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.(4) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen

takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.2. V § 74 se slova „a 26“ nahrazují slovy „až 26a“.3. V § 98 odst. 2 písm. a) se za slova „identifikační číslo“ vkládá

slovo „osoby“.ČÁST DEVADESÁTÁ PRVNÍZměna zákona o ochraně sbírek muzejní povahyČl. XCVV § 6 odst. 1 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a

o změně některých dalších zákonů, se na konci textu písmene e) doplňuje

slovo „osoby“.ČÁST DEVADESÁTÁ DRUHÁzrušenaČl. XCVIzrušenČÁST DEVADESÁTÁ TŘETÍZměna obecního zřízeníČl. XCVIIZákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č.

273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č.

311/2002 Sb., zákona č. 313/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zákona č.

22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č.

421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č.

413/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č.

189/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č.

261/2007 Sb., zákona č. 169/2008 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č.

305/2008 Sb. a zákona č. 477/2008 Sb., se mění takto:1. V § 3 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:„(5) Kancelář Poslanecké sněmovny zašle údaje o tom, že se obec stala

městem nebo městysem, neprodleně Českému úřadu zeměměřickému a

katastrálnímu.“.Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.2. V § 19 odst. 6 a v § 22 odst. 6 se za slova „Ministerstvu financí,“

vkládají slova „Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu,“.3. V § 20 odst. 5 a v § 28 odst. 2 se za slova „Ministerstvu vnitra“

vkládají slova „ , Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu“.4. V § 26 se za slova „Ministerstvu financí“ vkládají slova „ ,

příslušnému katastrálnímu úřadu“.5. V § 28 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č.

12a zní:„(3) Ke vzniku, změně názvu nebo zániku části obce a k pojmenování,

přejmenování nebo zániku ulice nebo jiného veřejného prostranství

dochází zápisem do registru uzemní identifikace, adres a nemovitostí

podle zvláštního právního předpisu^12a).12a) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.6. V § 29 odst. 1 větě druhé se za slovo „nepojmenovávají“ vkládají

slova „shodnými názvy a ani“.7. V § 31 odstavce 2 a 3 včetně poznámky pod čarou č. 13a znějí:„(2) Evidenčními čísly se označujía) stavby pro rodinnou rekreaci,b) stavby dočasné,c) budovy, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu

úřadu, s výjimkou1. staveb pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše

do 16 m2 a do 5 m výšky,2. zimních zahrad o jednom nadzemním podlaží a skleníků do 40 m2

zastavěné plochy a do 5 m výšky,3. přístřešků o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné dopravě,

a jiných veřejně přístupných přístřešků do 40 m2 zastavěné plochy a do

4 m výšky.(3) Samostatnými popisnými a evidenčními čísly se neoznačují

příslušenství budovy^13a), která jsou součástí jednoho celku.13a) § 121 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů.“.Dosavadní poznámka pod čarou č. 13a se označuje jako poznámka pod čarou

č. 13b, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.8. V § 31 odst. 5 se věta poslední nahrazuje větami „Čísla popisná a

evidenční, která byla přidělena, nelze užívat opakovaně, a to ani v

případě přečíslování podle § 32 odst. 2. Číslo orientační se opakovaně

přiděluje pouze v případě, že nová budova stojí na místě budovy

zaniklé.“.9. Za § 31 se vkládá nový § 31a, který včetně poznámky pod čarou č. 13b

zní:㤠31a(1) Čísla popisná a evidenční přiděluje obecní úřada) v případě nově vzniklé budovy, která je stavbou vyžadující stavební

povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, na základě písemné výzvy

příslušného stavebního úřadu^13b),b) v ostatních případech na základě písemné žádosti vlastníka budovy,

jejíž přílohou je geometrický plán a doklad, který osvědčuje, že budova

byla uvedena do užívání; přílohy se nevyžadují, dochází-li na základě

žádosti vlastníka budovy k přečíslování budovy již zapsané v katastru

nemovitostí, anebo jde-li o budovy uvedené v § 31 odst. 2 písm. c).(2) Obecní úřad sdělí v případě podle odstavce 1 písm. a) neprodleně

příslušnému stavebnímu úřadu údaje o čísle popisném nebo evidenčním a

jeho příslušnosti k části obce, popřípadě název ulice, do níž stavební

objekt náleží, a údaje o čísle orientačním.(3) O přidělení čísla popisného, evidenčního nebo orientačního vydá

obecní úřad vlastníku budovy písemný doklad.(4) Při zániku budovy obecní úřad přidělená čísla zruší.(5) Při zániku ulice nebo jiného veřejného prostranství se přidělená

čísla orientační zrušují.(6) Při zániku části obce rozhodne obec o přečíslování budov v

zanikající části obce.(7) K očíslování, přečíslování nebo zrušení číslování budovy dochází

zápisem do registru územní identifikace, adres a nemovitostí podle

zvláštního právního předpisu^12a).13b) § 121 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 227/2009 Sb.“.Dosavadní poznámka pod čarou č. 13b se označuje jako poznámka pod čarou

č. 13c, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.10. V § 34a se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Kancelář Poslanecké

sněmovny zašle údaje o udělení nebo změně znaku nebo vlajky obce

neprodleně Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu.“.11. V § 142 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Kancelář Poslanecké

sněmovny zašle údaje o udělení nebo změně znaku nebo vlajky městského

obvodu nebo městské části neprodleně Českému úřadu zeměměřickému a

katastrálnímu.“.Čl. XCVIIIPřechodná ustanovení1. Pokud názvy ulic, silnic, náměstí, parků a mostů, jakož i dalších

veřejných prostranství v téže obci, čísla popisná či evidenční v téže

části obce a čísla orientační v téže ulici jsou shodná, obec rozhodne o

změně jejich názvů, popřípadě čísel do 1 roku ode dne nabytí účinnosti

tohoto zákona.2. Vlastníci stavebních objektů, kterým podle dosavadní právní úpravy

nebylo přiděleno číslo popisné ani evidenční a kterým se toto číslo

přiděluje, požádají o přidělení čísla do 1 roku ode dne nabytí

účinnosti tohoto zákona.ČÁST DEVADESÁTÁ ČTVRTÁZměna zákona o hlavním městě PrazeČl. XCIXZákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č.

145/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č.

450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č.

320/2002 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č.

257/2004 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č.

499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č.

109/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č.

234/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 66/2008 Sb., zákona č.

169/2008 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb. a zákona

č. 477/2008 Sb., se mění takto:1. V § 13 odst. 2 se odkaz na poznámku pod čarou č. 5 zrušuje.2. V § 13 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně

poznámky pod čarou č. 5 zní:„(3) K pojmenování ulice nebo jiného veřejného prostranství, jejich

přejmenování nebo zániku dochází zápisem do registru územní

identifikace adres a nemovitostí^5).5) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.3. V § 14 odstavce 2 a 3 znějí:„(2) Evidenčními čísly se označujía) stavby pro rodinnou rekreaci,b) stavby dočasné,c) budovy, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu

úřadu s výjimkou1. staveb pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše

do 16 m2 a do 5 m výšky,2. zimních zahrad o jednom nadzemním podlaží a skleníků do 40 m2

zastavěné plochy a do 5 m výšky,3. přístřešků o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné dopravě,

a jiných veřejně přístupných přístřešků do 40 m2 zastavěné plochy a do

4 m výšky.(3) Samostatnými popisnými a evidenčními čísly se neoznačují

příslušenství budovy^6), která jsou součástí jednoho celku.“.4. V § 14 odst. 5 se za slovo „popisnými“ vkládají slova „a

evidenčními“ a na konci odstavce se doplňují věty „Každé popisné nebo

evidenční číslo budovy musí být v rámci každého katastrálního území

jedinečné. Čísla popisná a evidenční, která byla přidělena, nelze užít

opakovaně, a to ani v případě přečíslování budov podle odstavce 7.

Číslo orientační se opakovaně přiděluje pouze v případě, že nová budova

stojí na místě budovy zaniklé.“.5. V § 14 se odstavec 8 zrušuje.Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 8.6. V § 14 odst. 8 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a

písmeno d) se zrušuje.7. Za § 14 se vkládají nové § 14a a 14b, které včetně poznámky pod

čarou č. 6a znějí:㤠14a(1) Čísla popisná a evidenční přiděluje hlavní město Prahaa) v případě nově vzniklé budovy, která je stavbou vyžadující stavební

povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, na základě písemné výzvy

příslušného stavebního úřadu^6a),b) v ostatních případech na základě písemné žádosti vlastníka budovy,

jejíž přílohou je geometrický plán a doklad, který osvědčuje, že budova

byla uvedena do užívání; přílohy se nevyžadují, dochází-li na základě

žádosti vlastníka budovy k přečíslování budovy již zapsané v katastru

nemovitostí, anebo jde-li o budovy uvedené v § 14 odst. 2 písm. c).(2) Hlavní město Praha sdělí v případě podle odstavce 1 písm. a)

neprodleně příslušnému stavebnímu úřadu údaje o čísle popisném nebo

evidenčním a jeho příslušnosti k městské části, název ulice, do níž

stavební objekt náleží, a údaje o čísle orientačním.(3) O přidělení čísla popisného, evidenčního nebo orientačního vydá

Magistrát hlavního města Prahy vlastníku budovy písemný doklad.(4) Při zániku budovy hlavní město Praha přidělená čísla zruší.(5) Při zániku ulice nebo jiného veřejného prostranství se přidělená

čísla orientační zrušují.(6) K očíslování, přečíslování nebo zrušení číslování budovy dochází

zápisem do registru územní identifikace, adres a nemovitostí podle

zvláštního právního předpisu^5).§ 14bVeřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky,

veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení,

tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto

prostoru.6a) § 121 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 227/2009 Sb.“.Dosavadní poznámka pod čarou č. 6a se označuje jako poznámka pod čarou

č. 6b, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.8. V § 15 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Kancelář Poslanecké

sněmovny zašle údaje o udělení znaku nebo vlajky městské části

neprodleně Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu.“.ČÁST DEVADESÁTÁ PÁTÁZměna zákona o evidenci obyvatelČl. CZákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně

některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 2/2002

Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 501/2004

Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 68/2006 Sb., zákona č. 115/2006

Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006, zákona č. 189/2006

Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 274/2008

Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb. a zákona č. 41/2009

Sb., se mění takto:1. V § 1 odst. 1 písmena b) a c) znějí:„b) osobách, které pozbyly státní občanství České republiky,c) cizincích, kteří jsou matkou, otcem, popřípadě jiným zákonným

zástupcem, manželem, registrovaným partnerem (dále jen „partner“) nebo

dítětem občana.“.2. Poznámky pod čarou č. 1a, 2 a 3 se zrušují.3. V § 2 písm. c) a d) se slova „ve městech Brno, Ostrava a Plzeň“

nahrazují slovy „v územně členěných statutárních městech“.4. V § 3 odst. 1 větě druhé se za slova „systém je“ vkládá slovo

„agendovým“.5. V § 3 odst. 3 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ ;

uvedené místo a okres narození na území České republiky jsou vedeny ve

formě referenční vazby (kódu územního prvku) na referenční údaj v

základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí“.6. V § 3 odst. 3 se na konci textu písmene g) doplňují slova „ ;

uvedené adresy jsou vedeny ve formě referenční vazby (kódu adresního

místa) na referenční údaj o adrese v základním registru územní

identifikace, adres a nemovitostí; v případě předchozích trvalých

pobytů a adresy, na kterou mají být doručovány písemnosti podle

zvláštního právního předpisu a která je mimo území České republiky, se

vede i adresa, které kód adresního místa v základním registru územní

identifikace, adres a nemovitostí přidělen nebyl“.7. V § 3 odst. 3 se na konci textu písmene i) doplňují slova „ , jméno,

popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka, nebylo-li mu

přiděleno, vede se datum, místo a okres jeho narození; je-li

opatrovníkem ustanoven orgán místní správy^5e), vede se název a adresa

sídla, a to ve formě referenční vazby ze základního registru osob“.Poznámka pod čarou č. 5e zní:„5e) § 27 občanského zákoníku.“.8. V § 3 odst. 3 se písmeno j) zrušuje.Dosavadní písmena k) až s) se označují jako písmena j) až r).9. V § 3 odst. 3 se na začátek písmene j) vkládají slova „jméno,

popřípadě jména, příjmení“ a na konci textu písmene j) se doplňují

slova „a agendový identifikátor fyzické osoby, pokud mu byl přidělen;

je-li jiným zákonným zástupcem dítěte právnická osoba, vede se název a

adresa sídla; tyto údaje jsou vedeny ve formě referenčních vazeb na

referenční údaje v základním registru osob“.10. V § 3 odst. 3 písm. k) se slova „a místo“ nahrazují slovy „ , místo

a okres“ a za slova „uzavření manželství,“ se vkládají slova „došlo-li

k uzavření manželství mimo území České republiky, vede se místo a

stát,“.11. V § 3 odst. 3 se na konci textu písmene k) doplňují slova „ ;

uvedené místo a okres uzavření manželství na území České republiky jsou

vedeny ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční

údaj o adrese v základním registru územní identifikace, adres a

nemovitostí“.12. V § 3 odst. 3 se na konci textu písmene l) doplňují slova „ ;

uvedené místo vzniku partnerství na území České republiky je vedeno ve

formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o

adrese v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí“.13. V § 3 odst. 3 se na začátek písmen m) a n) vkládají slova „jméno,

popřípadě jména, příjmení a“ a na konci textu písmen m) a n) se

doplňují slova „a agendový identifikátor fyzické osoby, pokud mu byl

přidělen“.14. V § 3 odst. 3 písmeno o) včetně poznámky pod čarou č. 7a zní:„o) o osvojeném dítěti údaje v rozsahu1. stupeň osvojení,2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte,3. původní a nové rodné číslo dítěte a jeho agendový identifikátor

fyzické osoby, pokud mu byl přidělen,4. datum, místo a okres narození; místo a okres narození na území České

republiky jsou vedeny ve formě referenční vazby (kódu adresního místa)

na referenční údaj o adrese v základním registru územní identifikace,

adres a nemovitostí,5. rodná čísla osvojitelů, v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno

rodné číslo, vedou se údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu

narození osvojitele; agendový identifikátor fyzické osoby, pokud jim

byl přidělen,6. rodná čísla otce a matky^7a); pokud jim nebylo přiděleno, jejich

jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození; agendový

identifikátor fyzické osoby, pokud jim byl přidělen; tyto údaje se

nevedou, pokud se jedná o dítě narozené ženě s trvalým pobytem v České

republice, která porodila dítě a písemně požádala o utajení své osoby v

souvislosti s porodem,7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o

zrušení osvojení dítěte,7a) Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.“.15. V § 3 odst. 3 písm. p) se číslo „6“ nahrazuje číslem „10“.16. V § 3 odst. 3 písm. q) se za slova „datum úmrtí“ vkládá slovo „ ,

místo“.17. V § 3 odst. 3 se na konci textu písmene q) doplňují slova „ ;

uvedené místo a okres úmrtí na území České republiky jsou vedeny ve

formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o

adrese v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí“.18. V § 3 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se

písmena s) a t), která znějí:„s) agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu evidence obyvatel,t) poznámky k údajům uvedeným v písmenech a) až s).“.19. V § 3 odstavec 4 zní:„(4) V informačním systému se o cizincích uvedených v § 1 odst. 1 písm.

c) vedou údaje v rozsahua) jméno, popřípadě jména,b) příjmení,c) rodné číslo, nemá-li přidělené rodné číslo, vede se datum

narození.“.20. Poznámka pod čarou č. 5o se zrušuje.21. V § 3 odst. 5 se slova „evidence obyvatel“ zrušují.22. V § 3 odst. 8 se slova „§ 3a až 5 a § 8 odst. 2“ nahrazují slovy „§

3 odst. 5 a 6, § 3a až 6 a § 8“.23. V § 3 odst. 8 písmeno a) zní:„a) kód agendy, uživatelské jméno oprávněné osoby vykonávající agendu a

označení subjektu, pro jehož účel se údaje poskytují,“.24. V § 3 odst. 8 písm. c) se slova „rodné číslo obyvatele, jehož“

nahrazují slovy „agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu

evidence obyvatel, jejíž“.25. V § 3 se odstavec 9 zrušuje.26. Nad § 3a se vkládá skupinový nadpis, který zní: „Zápis a užívání

údajů z informačního systému“.27. V § 3a se vkládá nový odstavec 1, který zní:„(1) Krajský úřad zapisuje údaje o fyzických osobách, u nichž došloa) k nabytí státního občanství, a to v rozsahu uvedeném v § 3 odst. 3

písm. a) až f),b) k pozbytí státního občanství, a to v rozsahu uvedeném v § 3 odst. 3

písm. f).“.Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3.28. V § 3a odstavec 2 zní:„(2) Kraj a krajský úřad je uživatelem údajů z informačního systému o

občanech, kteří se přihlásili k trvalému pobytu ve správním obvodu

příslušného krajského úřadu. Kraj a krajský úřad je uživatelem údajů o

obyvatelích v rozsahu údajů uvedených v § 3, s výjimkou údajů podle § 3

odst. 3 písm. o) a p), nelze-li záznam o poskytnutí údajů za podmínek

stanovených tímto zákonem zpřístupnit; údaje, jichž je uživatelem, může

kraj a krajský úřad využívat, jen jsou-li nezbytné pro výkon jejich

působnosti.“.29. V § 3a odst. 3 se slova „věty první“ zrušují.30. § 4 zní:㤠4(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností zapisuje údaje vedené v

informačním systému u občanů, kteří nabyli státní občanství, v rozsahu

údajů vedených v § 3 odst. 3 písm. j) až n).(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností je uživatelem údajů z

informačního systému o občanech, kteří se přihlásili k trvalému pobytu

ve správním obvodu příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou

působností. Obecní úřad obce s rozšířenou působností je uživatelem

údajů o těchto obyvatelích v rozsahu údajů uvedených v § 3, s výjimkou

údajů podle § 3 odst. 3 písm. o) a p), nelze-li záznam o poskytnutí

údajů podle tohoto zákona zpřístupnit; údaje, jichž je uživatelem, může

obecní úřad obce s rozšířenou působností využívat, jen jsou-li nezbytné

pro výkon jeho působnosti.“.31. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který zní:㤠4aMatriční úřad zapisuje údaje vedené v informačním systému, a to v

rozsahu § 3 odst. 3 písm. a) až f), písm. j) až o) a písm. q) a r).“.32. § 5 zní:㤠5(1) Ohlašovna zapisuje údaje vedené v informačním systému, a to v

rozsahu § 3 odst. 3 písm. g) a h).(2) Obec a obecní úřad je uživatelem údajů z informačního systému o

občanech, kteří se přihlásili k trvalému pobytu ve správním obvodu

příslušného obecního úřadu. Obec a obecní úřad je uživatelem údajů o

obyvatelích v rozsahu údajů uvedených v § 3, s výjimkou údajů podle § 3

odst. 3 písm. o) a p), nelze-li záznam o poskytnutí údajů podle tohoto

zákona zpřístupnit; údaje, jichž je uživatelem, může obec a obecní úřad

využívat, jen jsou-li nezbytné pro výkon jejich působnosti.“.33. § 6 zní:㤠6Soud prvního stupně zapisuje do informačního systému údaje, a to v

rozsahu § 3 odst. 3 písm. i) a písm. k) a l), jde-li o rozhodnutí o

rozvodu manželství nebo zrušení partnerství, anebo o rozhodnutí o

neplatnosti či neexistenci manželství nebo partnerství.“.34. § 6a včetně poznámek pod čarou č. 6a a 7 se zrušuje.35. § 7 zní:㤠7(1) Orgány veřejné moci, které podle § 3a až 6 zapisují údaje do

informačního systému (dále jen „zapisovatel údajů“), jsou povinny

zapsat údaje do informačního systému bez zbytečného odkladu, nejpozději

však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o vzniku nebo změně

skutečnosti související se zapsaným údajem dozví.(2) Zapisovatel údajů do informačního systému odpovídá za správnost

zapisovaného údaje. Vznikne-li při zápisu údaje nebo při výkonu agendy,

při níž využívá zapisovatel údajů údaje z informačního systému,

pochybnost o správnosti údaje, označí tento údaj jako nesprávný a předá

informaci o této skutečnosti příslušnému obecnímu úřadu obce s

rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu občana. Nemá-li občan

údaj o místě trvalého pobytu veden v informačním systému, je příslušný

obecní úřad obce s rozšířenou působností podle jeho posledního trvalého

pobytu v České republice. Pokud občan neměl trvalý pobyt v České

republice nebo pokud jej nelze zjistit, je příslušným úřadem Magistrát

města Brna.(3) Vznikne-li při využívání údajů z informačního systému uživatelem,

který je oprávněn užívat údaje na základě zvláštního právního předpisu,

pochybnost o jejich správnosti, je povinen informovat o této

skutečnosti příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle

místa trvalého pobytu občana. Nemá-li občan údaj o místě trvalého

pobytu veden v informačním systému, informuje příslušný obecní úřad

obce s rozšířenou působností podle jeho posledního trvalého pobytu v

České republice. Pokud občan neměl trvalý pobyt v České republice nebo

pokud jej nelze zjistit, informuje Magistrát města Brna. Příslušný

obecní úřad obce s rozšířenou působností označí tento údaj jako

nesprávný.(4) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností uvedený v

odstavcích 2 a 3 provede zjišťování správnosti údajů. Ostatní

ministerstva, jiné správní úřady, soudy, právnické osoby a občané jsou

povinni poskytnout k plnění tohoto úkolu součinnost předáváním

potřebných údajů.(5) Po ukončení zjišťování správnosti údajů provede příslušný obecní

úřad obce s rozšířenou působností opravu údaje, jestliže byl údaj

nesprávný. Po ukončení zjišťování správnosti údajů vždy odstraní

označení o nesprávnosti údaje. O výsledku zjišťování správnosti údajů

informuje zapisovatele údajů nebo uživatele, který pochybnost o

správnosti uplatnil.(6) Správce informačního systému vede přehled probíhajících zjišťování

správnosti údajů a kontroluje proces zjišťování správnosti údajů.“.36. V nadpisu § 8 se slovo „osobních“ zrušuje.37. V § 8 odstavec 1 zní:„(1) Ministerstvo poskytuje údaje z informačního systému v rozsahu

nezbytně nutném a za podmínek stanovených tímto zákonem nebo zvláštním

právním předpisem.“.38. V § 8 odst. 2 se slovo „osobní“ zrušuje.39. V § 8 odstavec 3 zní:„(3) Obyvateli staršímu 15 let na základě žádosti poskytuje

ministerstvo, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností a

ohlašovna písemně údaje vedené v informačním systému k jeho osobě a k

osobě blízké s výjimkou údajů uvedených v § 3 odst. 3 písm. p),

nelze-li záznam o poskytnutí údajů podle tohoto zákona zpřístupnit, a v

§ 3 odst. 3 písm. o), který poskytuje pouze ministerstvo obyvateli

staršímu 18 let do vlastních rukou. K osobě blízké se poskytuje pouze

údaj uvedený v § 3 odst. 3 písm. q). Osobou blízkou se pro účely tohoto

zákona rozumí otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel

nebo partner.“.40. V § 8 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 až 7, které včetně

poznámek pod čarou č. 8 až 8c a 9 znějí:„(4) Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému může obyvatel

podat ministerstvu, krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s

rozšířenou působností elektronicky na formuláři, zpřístupněném

ministerstvem dálkovým přístupem, který žadatel po vyplnění opatří

zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném

certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních

služeb^8), nebo podá prostřednictvím zpřístupněné datové schránky

provozované podle zvláštního právního předpisu^8a) a čísla elektronicky

čitelného identifikačního dokladu.(5) Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému může obyvatel

podat také osobně ohlašovně, obecnímu úřadu obce s rozšířenou

působností, krajskému úřadu nebo ministerstvu a prostřednictvím

kontaktního místa veřejné správy^8b). V tomto případě musí provést

svoji identifikaci pomocí bezpečnostního osobního kódu^8c) a čísla

elektronicky čitelného identifikačního dokladu. Údaje poskytuje

subjekt, u kterého byla žádost osobně podána; kontaktní místo veřejné

správy žádost postoupí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností

příslušnému podle místa podání žádosti.(6) Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému může obyvatel

podat také v listinné podobě ohlašovně, obecnímu úřadu obce s

rozšířenou působností, krajskému úřadu nebo ministerstvu; žádost musí

být opatřena úředně ověřeným podpisem^9).(7) V žádosti podle odstavců 3 až 6 se uvedou údaje obyvatele, o kterém

mají být údaje poskytnuty, v rozsahu nezbytném pro jeho jednoznačnou

identifikaci, jimiž jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu evidence obyvatel,

pokud je mu znám, nebo rodné číslo,c) číslo elektronicky čitelného identifikačního dokladu nebo rodné

číslo, není-li žadatel držitelem elektronicky čitelného dokladu,d) adresa místa pobytu.8) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých

dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších

předpisů.8a) Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované

konverzi dokumentů.8b) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o

změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.8c) § 8a zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění

zákona č. 227/2009 Sb.9) Například zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti

(notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/2006 Sb., o

ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti

podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění

pozdějších předpisů.“.Dosavadní odstavce 4 až 12 se označují jako odstavce 8 až 16.41. V § 8 odstavec 8 zní:„(8) Za obyvatele mladšího 15 let a za občana zbaveného způsobilosti k

právním úkonům nebo občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla

rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý k jednání podle

odstavců 3 až 6, žádá o poskytnutí údajů jeho zákonný zástupce nebo

opatrovník. Pokud za obyvatele požádá osoba uvedená ve větě první nebo

jiná osoba, musí prokázat svoji totožnost a její identifikační údaje se

zapisují na žádost o poskytnutí údajů.“.42. V § 8 odstavec 10 zní:„(10) O poskytnutí údajů podle odstavců 1, 3 až 6 a odstavců 8 a 9 se

provede v informačním systému záznam o datu a hodině výdeje a komu byly

údaje poskytnuty podle odstavce 1. Záznam o poskytnutí údajů podle věty

první lze na žádost obyvatele poskytnout za období 2 let zpětně od data

podání žádosti obyvatele.“.43. V § 8 odst. 11 písm. f) se slova „podle odstavců 3 a 4“ nahrazují

slovy „podle odstavců 3 až 6 a 8“.44. V § 8 odst. 12 se číslo „7“ nahrazuje číslem „11“.45. V § 8 odst. 13 se číslo „7“ nahrazuje číslem „11“ a číslo „8“ se

nahrazuje číslem „12“.46. V § 8 odstavec 14 včetně poznámky pod čarou č. 9d zní:„(14) Ministerstvo k zajištění práv občana, který se v zahraničí ocitl

v ohrožení života nebo zdraví nebo v situaci, která vinou přírodní

katastrofy, hromadného neštěstí nebo nepříznivé politické anebo

humanitární situace brání v jeho návratu do vlasti, kontaktování s

rodinou nebo jeho vyhledání, popřípadě identifikaci v dané oblasti v

zahraničí^9d) poskytuje Ministerstvu zahraničních věcí na žádost údaje

z informačního systému o občanech, a toa) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné

příjmení,b) datum narození,c) adresa místa trvalého pobytu,d) státní občanství,e) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa trvalého pobytu

dítěte, rodičů, popřípadě jiného zákonného zástupce, sourozenců a

manžela, popřípadě partnera, pokud jsou v době poskytnutí údajů naživu.9d) Čl. 5 písm. a) a e) Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích,

vyhlášené pod č. 32/1969 Sb.“.47. V § 8 se doplňuje odstavec 17, který zní:„(17) Pro účely ověření totožnosti fyzické osoby, která činí podání na

kontaktním místě veřejné správy, a k elektronickému zpracování jejího

podání je oprávněno kontaktní místo veřejné správy využívat referenční

údaje ze základního registru obyvatel a údaje z informačního systému v

rozsahu adresy trvalého pobytu.“.48. V § 8a odst. 1 se slovo „aktuálnímu“ zrušuje a za slovo „stavu“ se

vkládají slova „ , ve kterém byly zapisovatelem předány“.49. V § 8a odstavce 2 a 3 znějí:„(2) Ministerstvo v případě oprávněných pochybností o správnosti údajů

vedených v informačním systému zajistí označení takového údaje jako

nesprávného a informaci o této skutečnosti předá příslušnému obecnímu

úřadu obce s rozšířenou působností k provedení zjišťování správnosti

údaje. Obyvatel je povinen na výzvu předložit příslušnému správnímu

úřadu požadované doklady nezbytné pro ověření správnosti zapsaných

údajů. Ke splnění výzvy poskytuje správní úřad obyvateli potřebnou

pomoc. Pokud tento postup nevede k ověření správnosti zapsaných údajů,

je obyvatel povinen dostavit se za tímto účelem na výzvu k správnímu

úřadu.(3) Pokud obyvatel požádá o provedení opravy nebo doplnění údajů

zpracovávaných v informačním systému k jeho osobě tak, aby byly

správné, má rovněž právo požadovat, aby údaje k jeho osobě, které

nejsou správné, byly označeny jako nesprávné.“.50. V § 8a se doplňuje odstavec 4, který zní:„(4) Ministerstvo využívá údaje vedené v jiných informačních systémech

veřejné správy pro účely zjištění správnosti údajů vedených v

informačním systému.“.51. Za § 8a se vkládá nový § 8b, který včetně nadpisu zní:㤠8bZprostředkování kontaktu(1) Na základě písemné žádosti občana staršího 15 let o zprostředkování

kontaktu (dále jen „kontaktující osoba“) zprostředkuje ministerstvo

požadovaný kontakt jiným občanem uvedeným v žádosti (dále jen

„kontaktovaná osoba“) s využitím základního registru obyvatel.(2) Kontaktující osoba uvede v žádosti své jméno, popřípadě jména,

příjmení, rodné příjmení a adresu místa trvalého pobytu, popřípadě jiné

kontaktní údaje. Ke kontaktované osobě uvede údaje, podle nichž ji bude

možné identifikovat, zpravidla jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné

příjmení, datum narození, místo posledního jí známého trvalého pobytu.

Kontaktující osoba může v žádosti prohlásit, že kontaktovaná osoba je

osobou blízkou.(3) Podpis na žádosti musí být úředně ověřen^9); to neplatí, žádá-li

občan o zprostředkování kontaktu osobně na matričním úřadě, obecním

úřadě obce s rozšířenou působností, krajském úřadě nebo ministerstvu a

prokáže svoji totožnost.(4) Je-li žádost podána elektronicky, musí být opatřena zaručeným

elektronickým podpisem založeném na kvalifikovaném certifikátu, vydaném

akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb^8). Je-li žádost

podána prostřednictvím zpřístupněné datové schránky provozované podle

zvláštního právního předpisu^8a), musí žadatel provést svoji

identifikaci pomocí bezpečnostního osobního kódu^8b) a čísla

elektronicky čitelného identifikačního dokladu.(5) Ministerstvo provede šetření v základním registru obyvatel a v

informačním systému. Pokud ministerstvo jednoznačně identifikuje

kontaktovanou osobu, zašle jí informaci o zprostředkování kontaktu

obsahující jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa trvalého

pobytu kontaktující osoby. Pokud kontaktující osoba uvede v žádosti

podle odstavce 2 vedle adresy místa trvalého pobytu i jiné kontaktní

údaje, zašlou se kontaktované osobě namísto adresy místa trvalého

pobytu tyto jiné kontaktní údaje kontaktující osoby; adresa místa

trvalého pobytu se vedle jiných kontaktních údajů v tomto případě zašle

také, jen pokud to kontaktující osoba výslovně uvede v žádosti podle

odstavce 2.(6) V případě, že kontaktovanou osobu nelze v základním registru

obyvatel nebo v informačním systému jednoznačně identifikovat nebo nemá

trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost

ministerstvo kontaktující osobě. V případě, že kontaktovaná osoba

zemřela a ministerstvo po ověření prohlášení o osobě blízké podle

odstavce 2 zjistí, že kontaktovaná osoba byla vůči kontaktující osobě

osobou blízkou, sdělí kontaktující osobě údaj o datu, místu a okrese

úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, sdělí údaje o

datu úmrtí a místu a státu, na jehož území k úmrtí došlo.“.52. § 9 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 10 zní:㤠9Uchovávání údajů(1) Po úmrtí občana nebo prohlášení osoby za mrtvou se údaje v

informačním systému uchovávají po dobu 75 let.(2) Údaje o fyzických osobách uvedených v § 1 odst. 1 písm. b) se vedou

v samostatné části informačního systému ve stavu ke dni pozbytí

státního občanství a jsou v informačním systému uchovávány po dobu 75

let ode dne pozbytí státního občanství.(3) Při vyřazování údajů podle odstavců 1 a 2 a dokumentace související

s vedením informačního systému se postupuje podle zvláštního právního

předpisu^10).10) Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.53. V nadpisu hlavy II se slovo „obyvatel“ nahrazuje slovem „občanů“.54. V § 10 odst. 1 se za slova „v České republice,“ vkládají slova

„která je vedena v registru obyvatel ve formě referenční vazby (kódu

adresního místa) na referenční údaj o adrese v základním registru

územní identifikace, adres a nemovitostí,“ a slova „podle zvláštního

právního předpisu^12)“ se zrušují.55. Poznámka pod čarou č. 12 se zrušuje.56. V § 10 odst. 6 písm. b) se slova „ , u něhož není oddělena jeho

vyznačená část^13) v důsledku změny místa trvalého pobytu“ zrušují.57. Poznámka pod čarou č. 13 se zrušuje.58. V § 10 odst. 7 se věty první a druhá zrušují.59. V § 10 odst. 9 se za slova „s údaji“ vkládají slova „v základním

registru obyvatel nebo“.60. V § 10b se doplňuje odstavec 3, který zní:„(3) Adresu podle odstavce 1 poskytuje ministerstvo správnímu orgánu

nebo jinému orgánu veřejné moci pro účely doručování; tím není dotčeno

poskytování tohoto údaje podle jiného právního předpisu.“.61. § 11 se zrušuje.62. V § 13 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:„(7) Fyzická osoba je nositelem nejvýše jednoho rodného čísla.“.Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.63. V § 13a se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se

písmeno h), které včetně poznámek pod čarou č. 14a a 14b zní:„h) cizincem s povolením k pobytu na území České republiky cizinec s

povoleným trvalým pobytem na území České republiky, cizinec s povoleným

přechodným pobytem na území České republiky na dobu delší než 90 dnů a

občan Evropské unie, který na území České republiky hodlá přechodně

pobývat po dobu delší než 3 měsíce^14a) (dále jen „cizinci s povolením

k pobytu na území České republiky“), podle zvláštního právního

předpisu^14b).14a) § 87a odst. 1 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na

území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č.

428/2005 Sb. a zákona č. 161/2006 Sb.14b) Zákon č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.Dosavadní poznámky pod čarou č. 14a až 14g se označují jako poznámky

pod čarou č. 14c až 14i, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.64. V § 13b odst. 3 se na konci textu písmene f) doplňují slova „ ,

jejich případné změny“.65. V § 14 se na konci písmene c) odkaz na poznámku pod čarou č. 2

zrušuje a doplňují se slova „kterým toto povolení podle zvláštního

právního předpisu vydala^14b),“.66. V § 14 písm. d) bodě 4 se slovo „ochrany^3)“ nahrazuje slovem

„ochrany^14f)“.Poznámka pod čarou č. 14f zní:„14f) Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb.,

o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o

azylu), ve znění pozdějších předpisů.“.Dosavadní poznámky pod čarou č. 14f až 14i se označují jako poznámky

pod čarou č. 14g až 14j, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.67. V § 14 písm. d) bodě 5 se odkaz na poznámku pod čarou č. 2

nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 14b.68. V § 15 písm. a) se za slova „oddací list“ vkládají slova „ , doklad

o partnerství“.69. V § 15 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , pokud je v

něm uvedeno rodné číslo“.70. V § 16 písm. c) se odkaz na poznámku pod čarou č. 2 nahrazuje

odkazem na poznámku pod čarou č. 14b.71. V § 16 písm. d) se odkaz na poznámku pod čarou č. 3 nahrazuje

odkazem na poznámku pod čarou č. 14f.72. V § 17 odst. 3 se písmeno a) zrušuje.Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).73. V § 17 odstavce 5 a 6 znějí:„(5) Pokud se prokáže, že užívané číslo je rodným číslem jiné fyzické

osoby, provede se u osoby uvedené v odstavci 3 změna užívaného rodného

čísla podle odstavce 2 písm. a).(6) Změna rodného čísla se neprovede v případech, kdy 2 nebo více

fyzických osob téhož pohlaví, narozených téhož dne, měsíce a roku téže

matce, užívá namísto přiděleného rodného čísla devítimístné nebo

desetimístné číslo, které podle definice rodného čísla uvedené v § 13

odst. 3 a 4 odpovídá datu jejich narození, a jehož číselná podoba byla

vytvořena nesprávným přepisem rodného čísla do osobních a úředních

dokladů a dalších listin, provedeným orgány veřejné moci vzájemnou

záměnou rodných čísel těchto fyzických osob, pokud každá z fyzických

osob písemně prohlásí, že nežádá provedení změny užívaného čísla na

nové rodné číslo.“.74. V § 17 odst. 7 se slova „ , a to na základě nového nebo opraveného

rodného listu“ zrušují.75. V § 17a odst. 4 větě první se slova „doklad o datu a místě narození

a státním občanství“ nahrazují slovy „kopii dokladu o datu a místě

narození a státním občanství“.76. V § 17b odst. 1 písm. f) a v § 17c odst. 2 písm. f) se odkaz na

poznámku pod čarou č. 9 zrušuje.77. V § 17b odstavec 2 zní:„(2) K žádosti podle odstavce 1 připojí žadatel o ověření kopii rodného

listu nositele rodného čísla, o jehož ověření je žádáno, popřípadě jiný

doklad o datu a místě jeho narození; je-li tento doklad vyhotoven v

jiném než českém jazyce, přiloží se k němu jeho úřední překlad do

jazyka českého. K žádosti se rovněž přikládá kopie občanského průkazu

nebo cestovního dokladu nositele rodného čísla nebo jeho zákonného

zástupce, který je žadatelem o ověření.“.78. V § 17c se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:„(3) K žádosti podle odstavce 2 připojí žadatel o osvědčení kopii

rodného listu nositele rodného čísla, o jehož osvědčení je žádáno,

popřípadě jiný doklad o datu a místě jeho narození; je-li tento doklad

vyhotoven v jiném než českém jazyce, přiloží se k němu jeho úřední

překlad do jazyka českého. K žádosti se rovněž přikládá doklad o

státním občanství.“.Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.79. Za § 17c se vkládá nový § 17ca, který včetně nadpisu zní:㤠17caPotvrzení změny rodného čísla(1) V případě, že nositel rodného čísla nemůže doložit, že byla

provedena změna jemu přiděleného rodného čísla, písemně požádá

ministerstvo o potvrzení této změny.(2) Žádost o potvrzení změny rodného čísla obsahujea) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, místo a okres

narození nositele rodného čísla, o jehož potvrzení změny je žádáno; u

nositele rodného čísla narozeného v cizině místo narození a stát, na

jehož území se narodil,b) adresu místa trvalého nebo jiného pobytu anebo bydliště v cizině

nositele rodného čísla, o jehož potvrzení rodného čísla je žádáno,c) důvod, pro který je podávána žádost o potvrzení změny rodného čísla,d) podává-li za nositele rodného čísla žádost jeho zákonný zástupce,

uvede se též jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa trvalého

pobytu nebo jiného pobytu anebo bydliště v cizině zákonného zástupce

nositele rodného čísla,e) podpis nositele rodného čísla nebo jeho zákonného zástupce.(3) K žádosti podle odstavce 2 se připojí kopie rodného listu nositele

rodného čísla, popřípadě kopie jiného dokladu o datu a místě jeho

narození; je-li tento doklad vyhotoven v jiném než českém jazyce,

přiloží se k němu jeho úřední překlad do českého jazyka. K žádosti se

rovněž přikládá kopie občanského průkazu nebo cestovního dokladu

nositele rodného čísla nebo jeho zákonného zástupce, který je žadatelem

o potvrzení změny rodného čísla.(4) Ministerstvo na základě údajů vedených v registru prověří, zda byla

nositeli rodného čísla provedena změna rodného čísla, a ve spolupráci

se zjištěným skutečným výdejovým místem pak nositeli rodného čísla

potvrdí, žea) byla provedena změna jeho rodného čísla, a sdělí mu datum a důvod

provedení této změny a původní rodné číslo, pokud lze tyto údaje

zjistit z archivních materiálů, nebob) nebyla provedena změna jeho rodného čísla.(5) Potvrzení o změně rodného čísla podle odstavce 4 musí být žadateli

o potvrzení změny rodného čísla doručeno do vlastních rukou.“.80. § 20 včetně poznámek pod čarou č. 15a a 15b zní:㤠20Ministerstvo a ohlašovny poskytují údaje vedené v manuálních evidencích

souvisejících s agendou evidence obyvatel a rodných čísel notářům v

souvislosti s vedením dědického řízení^15a) a Ministerstvu zahraničních

věcí, předávají-li se tyto údaje podle mezinárodní smlouvy, kterou je

Česká republika vázána, do zahraničí^15b). Ostatním subjektům se tyto

údaje poskytují v rozsahu, k účelu a za podmínek stanovených zvláštním

právním předpisem.15a) Zákon č. 358/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.15b) Čl. 5 Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích.“.81. V § 22a se slova „městským částem nebo městským obvodům měst Brna,

Ostravy a Plzně“ nahrazují slovy „magistrátům územně členěných

statutárních měst, úřadům městských částí nebo městských obvodů územně

členěných statutárních měst“.82. V § 22c se slovo „písemné“ a slova „narozených před 1. lednem 1969“

zrušují.83. V § 22c se na konci textu písmene d) doplňují slova „ , včetně jeho

případných změn“.84. V § 22c se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se

písmeno e), které zní:„e) datum úmrtí.“.85. § 23a včetně poznámky pod čarou č. 21 zní:㤠23a(1) Ministerstvo využívá pro plnění úkolů v oblasti evidence obyvatel a

rodných čísel údaje vedené v informačních systémech provozovaných

policií^21) o cizincích s povolením k pobytu na území České republiky,

a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup v

rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení včetně dřívějších jmen a

příjmení, den, měsíc a rok narození, pohlaví a státní občanství

cizince, rodné číslo, fotografie, místo, okres a stát narození, druh a

místo pobytu.(2) Ministerstvo, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou

působností, matriční úřady a ohlašovny využívají pro plnění úkolů v

oblasti evidence obyvatel a rodných čísel referenční údaje ze

základního registru obyvatel, základního registru práv a povinností,

základního registru osob a ze základního registru územní identifikace,

adres a nemovitostí a dále údaje vedené v informačním systému katastru

nemovitostí v rozsahu údajů o adresách a jejich změnách.21) § 158 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 326/1999 Sb., ve znění

zákona č. 217/2002 Sb.“.86. § 24 zní:㤠24(1) Ministerstvo kontroluje výkon přenesené působnosti na úseku

evidence obyvatel u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.(2) Pro výkon kontroly podle odstavce 1 se u obecních úřadů obcí s

rozšířenou působností použijí obdobně ustanovení obecního zřízení o

kontrole výkonu přenesené působnosti.“.Čl. CIzrušenČl. CIIZmocnění k vyhlášení úplného znění zákonaPředseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění

zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně

některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), jak vyplývá z pozdějších

zákonů.ČÁST DEVADESÁTÁ ŠESTÁZměna plemenářského zákonaČl. CIIIV § 23b odst. 6 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a

evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů

(plemenářský zákon), ve znění zákona č. 282/2003 Sb. a zákona č.

130/2006 Sb., se slova „z informačního systému evidence obyvatel^7e)“

nahrazují slovy „z informačních systémů veřejné správy“.Poznámka pod čarou č. 7e se zrušuje.ČÁST DEVADESÁTÁ SEDMÁZměna zákona o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z

mořského dna za hranicemi pravomocí státůČl. CIVV § 7 zákona č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě

nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně

některých zákonů, se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „osoby

(dále jen „identifikační číslo“)“.ČÁST DEVADESÁTÁ OSMÁZměna rozpočtových pravidelČl. CVV § 14 odst. 3 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová

pravidla), ve znění zákona č. 482/2004 Sb., se za slova „identifikační

číslo“ vkládá slovo „osoby“.ČÁST DEVADESÁTÁ DEVÁTÁZměna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních

vztazíchČl. CVIV zákoně č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování

v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č.

229/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č.

202/2002 Sb., zákona č. 280/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu

vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č.

354/2003 Sb., zákona č. 480/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č.

218/2004 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 359/2005 Sb., zákona č.

22/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č.

296/2007 Sb., zákona č. 139/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č.

457/2008 Sb. a zákona č. 153/2009 Sb., § 64a zní:㤠64a(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje pro

výkon působnosti na úseku hospodaření s majetkem státu Ministerstvu

financí a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkovýcha) referenční údaje ze základního registru obyvatel,b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,c) údaje z agendového informačního systému cizinců.(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsoua) příjmení,b) jméno, popřípadě jména,c) adresa místa pobytu,d) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území

České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí

došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den,

který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt

údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto

rozhodnutí,e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné

příjmení,b) rodné číslo,c) adresa místa trvalého pobytu,d) státní občanství, popřípadě více státních občanství,e) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu

trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České

republiky,f) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,g) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České

republiky, datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,h) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden

jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého

nepřežil.(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,b) rodné číslo,c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,d) druh a adresa místa pobytu,e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,f) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,g) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České

republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,h) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden

jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého

nepřežil.(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru

obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence

obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou

ve tvaru předcházejícím současný stav.(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen

takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.ČÁST STÁZměna zákona o elektronickém podpisuČl. CVIIV § 10 odst. 2 písm. a) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu

a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve

znění zákona č. 440/2004 Sb., se za slova „identifikační číslo“ vkládá

slovo „osoby“.ČÁST STO PRVNÍZměna zákona o ekologickém zemědělstvíČl. CVIIIV § 6 odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém

zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích,

ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 553/2005 Sb., se za

slova „identifikační číslo“ vkládá slovo „osoby“.ČÁST STO DRUHÁZměna zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení

motorových vozidelČl. CIXV § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a

zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o

změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., se za slova

„její identifikační číslo“ vkládají slova „osoby (dále jen

„identifikační číslo“)“.ČÁST STO TŘETÍZměna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtůČl. CXV § 27 odst. 2 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

pravidlech územních rozpočtů, se za slova „identifikační číslo“

vkládají slova „osoby poskytnuté správcem základního registru

osob^16d)“.Poznámka pod čarou č. 16d zní:„16d) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.ČÁST STO ČTVRTÁzrušenaČl. CXIzrušenČÁST STO PÁTÁZměna zákona o Probační a mediační služběČl. CXIIV zákoně č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona

č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní

správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965

Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999

Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační

službě), ve znění zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb. a

zákona č. 342/2006 Sb., § 5a zní:㤠5a(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Probační

a mediační službě pro výkon působnosti podle tohoto zákona a dalších

právních předpisůa) referenční údaje ze základního registru obyvatel,b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,c) údaje z agendového informačního systému cizinců,d) údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo

přiděleno rodné číslo, avšak nejsou vedeny v informačních systémech

uvedených v písmenech b) a c).(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsoua) příjmení,b) jméno, popřípadě jména,c) adresa místa pobytu,d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území

České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí

došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den,

který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt

údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto

rozhodnutí,f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné

příjmení,b) datum narození,c) pohlaví,d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a

stát, kde se občan narodil,e) rodné číslo,f) státní občanství,g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa

trvalého pobytu,h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu

trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České

republiky,i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,j) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v

případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo,

jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,k) rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství,l) rodné číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno

rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho

narození,m) rodné číslo dítěte,n) osvojení dítěte,o) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České

republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden

jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,b) datum narození,c) pohlaví,d) místo a stát, kde se cizinec narodil,e) rodné číslo,f) státní občanství,g) druh a adresa místa pobytu,h) číslo a platnost oprávnění k pobytu,i) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,j) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,k) správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup

na území České republiky,l) rodinný stav, datum a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména,

příjmení manžela, rodné číslo nebo datum narození,m) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, rodné číslo, pokud je dítě

cizincem; v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,n) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného

zákonného zástupce, jejich rodné číslo, pokud jsou cizinci; v případě,

že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho

jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,o) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České

republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden

jako den smrti nebo den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil.(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení,b) rodné číslo,c) v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,d) den, měsíc a rok narození,e) místo a okres narození; u fyzické osoby narozené v cizině stát, na

jehož území se narodila.(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru

obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence

obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou

ve tvaru předcházejícím současný stav.(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen

takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.ČÁST STO ŠESTÁZměna zákona o ochraně veřejného zdravíČl. CXIIIZákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých

souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č.

274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č.

86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č.

274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č.

326/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č.

253/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č.

444/2005 Sb., zákona č. 59/2006 Sb., zákona č. 74/2006 Sb., zákona č.

186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č.

264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č.

296/2007 Sb., zákona č. 378/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č.

130/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., se mění

takto:1. § 47b zní:㤠47b(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje

zdravotnickým zařízením oprávněným provádět pravidelná nebo zvláštní

očkování podle § 47a o obyvatelích, kteří jsou povinni podrobit se

očkování (§ 46 odst. 1),a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,c) údaje z agendového informačního systému cizinců.(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsoua) příjmení,b) jméno, popřípadě jména,c) adresa místa pobytu,d) státní občanství, popřípadě více státních občanství.(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné

příjmení,b) rodné číslo,c) adresa místa trvalého pobytu,d) státní občanství, popřípadě více státních občanství,e) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu

trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České

republiky.(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,b) rodné číslo,c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,d) druh a adresa místa pobytu,e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu.(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru

obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence

obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou

ve tvaru předcházejícím současný stav.(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen

takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.2. V § 83b odst. 4 se za slova „identifikační číslo“ vkládá slovo

„osoby“.ČÁST STO SEDMÁZměna zákona o matrikách, jménu a příjmeníČl. CXIVZákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně

některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona

č. 578/2002 Sb., zákona č. 165/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona

č. 499/2004 Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona

č. 165/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona

č. 41/2009 Sb. a zákona č. 190/2009 Sb., se mění takto:1. V § 25 odstavec 4 zní:„(4) Doslovný výpis z matriční knihy se vydává fyzické osobě uvedené v

odstavci 1 písmeno a), pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon

přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků a lze jej

pořídit i fotokopií matričního zápisu.“.2. V § 33 odst. 2 se za slova „matriční úřad ověří“ vkládají slova „ze

základního registru obyvatel,“.3. V § 84 odstavec 2 zní:„(2) Pro výkon státní správy na úseku matrik využívají ministerstvo a

matriční úřady způsobem umožňujícím dálkový přístupa) referenční údaje ze základního registru obyvatel,b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,c) údaje z agendového informačního systému cizinců,d) údaje z registru rodných čísel.“.4. V § 84 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 až 7, které znějí:„(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 písm. a) jsoua) příjmení,b) jméno, popřípadě jména,c) adresa místa pobytu,d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území

České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí

došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den,

který je v rozhodnutí uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který

subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní

moci tohoto rozhodnutí,f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 písm. b) jsoua) jméno, popřípadě jména, datum a místo všech jejich změn,b) příjmení, rodné příjmení, datum a místo všech jejich změn,c) rodné číslo, datum a důvod jeho změny,d) datum a místo narození,e) adresa místa trvalého pobytu, datum a místo všech jeho změn,f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,g) osobní stav, datum a místo všech jeho změn,h) u ženy - datum a místo narození všech jejích dětí,i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,j) datum a místo úmrtí, popřípadě prohlášení fyzické osoby za mrtvou,k) datum a místo osvojení.(5) Údaji podle odstavce 2 písm. c), které ministerstvu a matričním

úřadům poskytuje Policie České republiky, jsoua) jméno, popřípadě jména, datum a místo všech jejich změn,b) příjmení, rodné příjmení, datum a místo všech jejich změn,c) rodné číslo, bylo-li přiděleno,d) datum a místo narození,e) adresa místa pobytu,f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,g) osobní stav, datum a místo jeho změny,h) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,i) datum a místo úmrtí, popřípadě prohlášení fyzické osoby za mrtvou,j) datum a místo osvojení.(6) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 písm. d) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné příjmení,b) rodné číslo,c) v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,d) důvod přidělení rodného čísla,e) den, měsíc a rok narození,f) místo a okres narození, u fyzické osoby narozené v cizině stát, na

jehož území se narodila.(7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru

obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence

obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou

ve tvaru předcházejícím současný stav.“.Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 8.5. V § 84 odst. 8 úvodní části ustanovení se za slova „občanských

průkazů“ vkládají slova „způsobem umožňujícím dálkový přístup“.ČÁST STO OSMÁZměna zákona o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných

skladechČl. CXVV § 16 odst. 5 písm. a) zákona č. 307/2000 Sb., o zemědělských

skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých

souvisejících zákonů, se za slova „identifikační číslo“ vkládá slovo

„osoby“.ČÁST STO DEVÁTÁZměna zákona o silničním provozuČl. CXVIV zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o

změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona

č. 60/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona

č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona

č. 53/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona

č. 76/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona

č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 215/2007 Sb., zákona

č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb. a

zákona č. 480/2008 Sb., § 122a zní:㤠122a(1) Ministerstvo vnitra nebo policie poskytuje ministerstvu pro výkon

působnosti podle tohoto zákonaa) referenční údaje ze základního registru obyvatel,b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,c) údaje z agendového informačního systému cizinců.(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsoua) příjmení,b) jméno, popřípadě jména,c) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,d) adresa místa pobytu,e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území

České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí

došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den,

který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt

údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto

rozhodnutí,f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) datum narození,c) rodné číslo,d) pohlaví,e) státní občanství,f) místo a okres narození, popřípadě místo a stát, pokud se státní

občan České republiky narodil v cizině,g) adresa místa trvalého pobytu,h) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,i) datum, místo a okres úmrtí; popřípadě datum, místo úmrtí a stát, na

jehož území k úmrtí došlo, jde-li o úmrtí mimo území České republiky,j) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden

jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) datum narození,c) rodné číslo,d) pohlaví,e) státní občanství, popřípadě více státních občanství,f) místo a stát narození,g) druh a adresa místa pobytu,h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,j) datum, místo a okres úmrtí, popřípadě datum úmrtí a stát, na jehož

území k úmrtí došlo, jde-li o úmrtí mimo území České republiky,k) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden

jako den smrti nebo den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil.(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru

obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence

obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou

ve tvaru předcházejícím současný stav.(6) Ministerstvo může jemu poskytnuté údaje z informačního systému

evidence obyvatel pro účely ověřování údajů vedených v evidenci řidičů

podle tohoto zákona dále předávat, třídit nebo kombinovat, popřípadě je

blokuje, zjistí-li, že poskytnuté údaje nejsou přesné; o zjištění

nepřesného údaje Ministerstvo vnitra nebo policii neprodleně informuje.(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen

takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.ČÁST STO DESÁTÁZměna zákona o informačních systémech veřejné správyČl. CXVIIZákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o

změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona

č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona

č. 81/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona

č. 130/2008 Sb. a zákona č. 190/2009 Sb., se mění takto:1. V § 2 písm. b) se za slova „a zpřístupnění,“ vkládají slova

„provozní údaje“.2. V § 5 odst. 2 se na konci textu písmene e) doplňují slova „ ;

zpřístupňovanými datovými prvky jsou rovněž provozní údaje, pokud jsou

využity pro realizaci vazby podle písmene d)“.3. V § 6d odst. 1 písm. b) se slova „uděleným pověřením“ zrušují.4. V § 9b odst. 4 písm. c) se slova „adresu místa trvalého pobytu,

nemá-li trvalý pobyt, adresu bydliště, rodné číslo, nemá-li rodné

číslo,“ nahrazují slovy „datum narození a dále“ a slova „datum narození

osoby,“ se nahrazují slovy „jméno, příjmení a datum narození osoby,“.5. V § 9b odst. 4 písm. c) se slova „rodné číslo, nemá-li rodné číslo,

datum narození, a adresu místa trvalého pobytu, nemá-li trvalý pobyt,

adresu bydliště“ nahrazují slovy „datum narození“.ČÁST STO JEDENÁCTÁZměna zákona o ochraně práv k odrůdámČl. CXVIIIV § 19a odst. 4 zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám

rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě

pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně

práv k odrůdám), ve znění zákona č. 554/2005 Sb., se za slova „a

identifikační číslo“ vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační

číslo“)“.ČÁST STO DVANÁCTÁZměna energetického zákonaČl. CXIXZákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický

zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona

č. 309/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona

č. 670/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona

č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 158/2009 Sb., se

mění takto:1. V § 7 odst. 2 písm. c) se za slovo „číslo“ vkládají slova „osoby

(dále jen „identifikační číslo“)“.2. § 17a zní:㤠17a(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje

ministerstvu a Energetickému regulačnímu úřadu pro výkon jeho

působnosti a pro výkon působnosti Energetického regulačního úřadu podle

tohoto zákonaa) referenční údaje ze základního registru obyvatel,b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,c) údaje z agendového informačního systému cizinců.(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsoua) příjmení,b) jméno, popřípadě jména,c) datum narození,d) adresa místa pobytu,e) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého,

den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který

subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní

moci tohoto rozhodnutí.(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) datum narození,c) rodné číslo,d) státní občanství,e) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa

trvalého pobytu,f) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,g) datum úmrtí,h) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden

jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého

nepřežil.(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) datum narození,c) rodné číslo,d) státní občanství,e) druh a adresa místa pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého

pobytu,f) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,g) datum úmrtí,h) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden

jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého

nepřežil.(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru

obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence

obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou

ve tvaru předcházejícím současný stav.(6) Ministerstvo a Energetický regulační úřad mohou pro účely ověření

poskytnutých údajů a pro plnění úkolů státní správy podle tohoto zákona

poskytnuté údaje dále předávat, třídit nebo kombinovat, popřípadě je

blokovat, zjistí-li, že poskytnuté údaje nejsou přesné; o zjištění

nepřesného údaje Ministerstvo vnitra nebo Policii České republiky

neprodleně informují.(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen

takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.ČÁST STO TŘINÁCTÁZměna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacíchČl. CXXZákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních

komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti

za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících

zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění

zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č.

175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 193/2003 Sb., zákona č.

103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č.

411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č.

342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č.

137/2008 Sb. a zákona č. 383/2008 Sb., se mění takto:1. V § 4 odst. 4 písm. a) se za slova „identifikační číslo“ vkládají

slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.2. V § 4 se odstavce 9 až 11 včetně poznámek pod čarou č. 3 až 3d

zrušují.3. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který zní:㤠4a(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje

ministerstvu k zápisu osobních údajů o provozovateli vozidla, o

vlastníku vozidla a uživateli zvláštní registrační značky trvale

manipulační, zvláštní registrační značky pro historická vozidla nebo

uživateli zvláštní registrační značky pro zkušební účely, do registru

vozidela) referenční údaje ze základního registru obyvatel,b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,c) údaje z agendového informačního systému cizinců.(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsoua) příjmení,b) jméno, popřípadě jména,c) datum narození,d) adresa místa pobytu.(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) rodné číslo,c) datum narození,d) adresa místa trvalého pobytu.(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) rodné číslo,c) datum narození,d) druh a adresa místa pobytu.(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru

obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence

obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou

ve tvaru předcházejícím současný stav.(6) Ministerstvo může poskytnuté údaje v rozsahu a pro účely uvedené v

§ 4 odst. 8 dále předávat, třídit nebo kombinovat, popřípadě je

blokuje, zjistí-li, že poskytnuté údaje nejsou přesné; o zjištění

nepřesného údaje Ministerstvo vnitra nebo Policii České republiky

neprodleně informuje.(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen

takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.4. V § 55 odst. 1 písm. a) se za slova „trvalého pobytu“ vkládají slova

„a identifikační číslo, bylo-li přiděleno“.5. V § 56 písm. a) se za slova „trvalého pobytu“ vkládají slova „a

identifikační číslo“.6. V § 56 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se

odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 9c zní:„(2) Jde-li o udělení oprávnění k provozování stanice technické

kontroly osobě, které dosud nebylo přiděleno identifikační číslo,

přidělí jí krajský úřad identifikační číslo současně s vydáním

rozhodnutí podle odstavce 1; identifikační číslo poskytne správce

základního registru osob^9c).9c) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.7. V § 64 odst. 1 písm. a) se za slova „trvalého pobytu“ vkládají slova

„a identifikační číslo, bylo-li přiděleno“.8. V § 65 písm. a) se za slova „trvalého pobytu“ vkládají slova „a

identifikační číslo“.9. V § 65 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se

odstavec 2, který zní:„(2) Jde-li o udělení oprávnění k provozování stanice měření emisí

osobě, které dosud nebylo přiděleno identifikační číslo, přidělí jí

obecní úřad obce s rozšířenou působností identifikační číslo současně s

vydáním rozhodnutí podle odstavce 1; identifikační číslo poskytne

správce základního registru osob^9c).“.10. V § 83a odst. 1 písm. j) se za slova „§ 56“ vkládají slova „odst.

1“.11. V § 83a odst. 1 písm. k) se za slova „§ 65“ vkládají slova „odst.

1“.ČÁST STO ČTRNÁCTÁZměna zákona o posuzování vlivů na životní prostředíČl. CXXIV zákoně č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o

změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na

životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006

Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 216/2007 Sb. a zákona č.

124/2008 Sb., se za § 20 vkládá nový § 20a, který zní:㤠20a(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům

vykonávajícím státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní

prostředía) referenční údaje ze základního registru obyvatel,b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,c) údaje z agendového informačního systému cizinců.(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení,b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,c) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České

republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo;

je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v

rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů

prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto

rozhodnutí,d) adresa místa pobytu,e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou:a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,c) rodné číslo,d) adresa místa trvalého pobytu,e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou:a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,d) druh a adresa místa pobytu,e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru

obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence

obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou

ve tvaru předcházejícím současný stav.(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen

takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.ČÁST STO PATNÁCTÁZměna zákona o veřejných sbírkáchČl. CXXIIV § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o

změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění zákona č.

124/2008 Sb., se slova „identifikační číslo právnické“ nahrazují slovy

„své identifikační číslo“.ČÁST STO ŠESTNÁCTÁZměna exekučního řáduČl. CXXIIIZákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti

(exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 6/2002 Sb.,

zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 360/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb.,

zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb.,

zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb.,

zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb.,

zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 347/2007 Sb.,

zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb.,

zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb. a

zákona č. 183/2009 Sb., se mění takto:1. § 33a zní:㤠33a(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje pro

potřeby provedení exekuce exekutorům prostřednictvím Komorya) referenční údaje ze základního registru obyvatel,b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,c) údaje z agendového informačního systému cizinců,d) údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo

přiděleno rodné číslo, avšak nejsou vedeny v informačních systémech

uvedených v písmenech b) a c).(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsoua) příjmení,b) jméno, popřípadě jména,c) adresa místa pobytu,d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území

České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí

došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den,

který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt

údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto

rozhodnutí,f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné

příjmení,b) datum narození,c) pohlaví a jeho změna,d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a

stát, na jehož území k narození došlo,e) rodné číslo,f) státní občanství,g) adresa místa trvalého pobytu včetně předchozích adres místa trvalého

pobytu,h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu

trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České

republiky,i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,j) rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství,k) rodné číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno

rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho

narození,l) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České

republiky, datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,m) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden

jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,b) datum narození,c) pohlaví a jeho změna,d) místo a stát narození,e) rodné číslo,f) státní občanství,g) druh a adresa místa pobytu,h) číslo a platnost oprávnění k pobytu,i) počátek pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o pobytu,j) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,k) správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup

na území České republiky,l) rodinný stav, datum a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména,

příjmení manžela, rodné číslo nebo datum narození,m) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České

republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,n) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden

jako den smrti nebo den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil.(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) den, měsíc a rok narození,c) místo narození; u fyzické osoby narozené v cizině místo a stát

narození,d) rodné číslo.(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru

obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence

obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou

ve tvaru předcházejícím současný stav.(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen

takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.2. V § 33b písm. a) bodě 4 se za slovo „číslo“ vkládají slova „osoby

(dále jen „identifikační číslo“)“.ČÁST STO SEDMNÁCTÁZměna lázeňského zákonaČl. CXXIVV § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých

zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných

lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů

(lázeňský zákon), se za slova „nebo identifikační číslo“ vkládají slova

„osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.ČÁST STO OSMNÁCTÁZměna zákona o odpadechČl. CXXVZákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,

ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č.

275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č.

167/2004 Sb., zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č.

7/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č.

222/2006 Sb., zákona č. 314/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č.

25/2008 Sb., zákona č. 34/2008 Sb., zákona č. 383/2008 Sb., zákona č.

9/2009 Sb. a zákona č. 157/2009 Sb., se mění takto:1. V § 18 odst. 6 se za slova „identifikačního čísla“ vkládá slovo

„osoby“.2. V § 37i odst. 3 písm. a) a b) se za slova „identifikační číslo“

vkládá slovo „osoby“.3. Za § 71 se vkládá nový § 71a, který zní:㤠71a(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům

veřejné správy v oblasti odpadového hospodářstvía) referenční údaje ze základního registru obyvatel,b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,c) údaje z agendového informačního systému cizinců.(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení,b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,c) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České

republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo;

je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v

rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů

prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto

rozhodnutí,d) adresa místa pobytu,e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,c) rodné číslo,d) adresa místa trvalého pobytu,e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,d) druh a adresa místa pobytu,e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru

obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence

obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou

ve tvaru předcházejícím současný stav.(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen

takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.ČÁST STO DEVATENÁCTÁZměna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysíláníČl. CXXVIZákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního

vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb.,

zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 341/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb.,

zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 82/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb.,

zákona č. 348/2005 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb.,

zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb.,

zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb. a zákona č. 196/2009 Sb.,

se mění takto:1. V § 14 odst. 1 písm. a) se za slova „identifikační číslo“ vkládají

slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.2. V § 18 odst. 4 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ ,

včetně identifikačního čísla poskytnutého správcem základního registru

osob^9)“.Poznámka pod čarou č. 9 zní:„9) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.ČÁST STO DVACÁTÁZměna vodního zákonaČl. CXXVIIZákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní

zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona

č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona

č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona

č. 342/2006 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona

č. 181/2008 Sb. a zákona č. 157/2009 Sb., se mění takto:1. V § 88 odst. 1 se za slova „identifikační číslo“ vkládá slovo

„osoby“.2. V § 104 odstavce 3 a 4 znějí:„(3) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům

státní správy pro účely výkonu působnosti na úseku vodního hospodářstvía) referenční údaje ze základního registru obyvatel,b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,c) údaje z agendového informačního systému cizinců.(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení,b) adresa místa pobytu,c) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,d) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území

České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí

došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den,

který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt

údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto

rozhodnutí.“.3. V § 104 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 až 7, které znějí:„(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,c) adresa místa trvalého pobytu,d) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České

republiky, poskytuje se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k

úmrtí došlo,f) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden

jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého

nepřežil.(6) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. c) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,c) druh a adresa místa pobytu,d) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České

republiky, poskytuje se datum úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí

došlo,f) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden

jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého

nepřežil.(7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru

obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence

obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou

ve tvaru předcházejícím současný stav.“.Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 8 a 9.4. V § 104 se odstavec 8 zrušuje.Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 8.ČÁST STO DVACÁTÁ PRVNÍZměna zákona o pohřebnictvíČl. CXXVIIIV § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o

změně některých zákonů, se slova „obchodní jméno, nebo název firmy“

nahrazují slovy „název nebo obchodní firmu“ a za slova „identifikační

číslo“ se vkládá slovo „osoby“.ČÁST STO DVACÁTÁ DRUHÁZměna knihovního zákonaČl. CXXIXV § 5 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a

podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb

(knihovní zákon), se za slovo „číslo“ vkládá slovo „osoby“.ČÁST STO DVACÁTÁ TŘETÍZměna zákona o finanční kontrole ve veřejné správěČl. CXXXV zákoně č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o

změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č.

320/2002 Sb., zákona č. 123/2003 Sb., zákona č. 426/2003 Sb., zákona č.

421/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č.

377/2005 Sb., zákona č. 342/2006 Sb. a zákona č. 298/2007 Sb., § 23a

zní:㤠23a(1) Ministerstvu financí jsou poskytovány pro výkon státní správy na

úseku finanční kontroly ze základního registru obyvatel referenční

údaje, kterými jsoua) příjmení,b) jméno, popřípadě jména,c) adresa místa pobytu,d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území

České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí

došlo,f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.(2) Ministerstvu financí jsou poskytovány pro výkon státní správy na

úseku finanční kontroly z agendového informačního systému evidence

obyvatel o státních občanech České republiky údaje, kterými jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) datum narození,c) pohlaví,d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a

stát, kde se občan narodil,e) rodné číslo,f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa

trvalého pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány

písemnosti, podle jiného právního předpisu,h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu

trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České

republiky,i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, jméno, popřípadě

jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka, nebylo-li opatrovníkovi

rodné číslo přiděleno, jeho datum, místo a okres narození; je-li

opatrovníkem ustanoven orgán místní správy, název a adresa sídla, a to

ve formě referenční vazby ze základního registru osob,j) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo otce, matky, popřípadě

jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný

zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména,

příjmení a datum narození; je-li jiným zákonným zástupcem dítěte

právnická osoba, název a adresa sídla,k) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k

uzavření manželství mimo území České republiky, místo a stát, datum

nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za

neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci

manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum

nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za

mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí o prohlášení za

mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který manžel

prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci

rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,l) datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní

moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného

partnerství, datum zániku registrovaného partnerství smrtí jednoho z

registrovaných partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu

o prohlášení jednoho z registrovaných partnerů za mrtvého a den, který

byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako

den smrti, popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého

nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení

registrovaného partnerství,m) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela nebo

registrovaného partnera; je-li manželem nebo registrovaným partnerem

fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě

jména, příjmení manžela nebo registrovaného partnera a datum jeho

narození,n) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo dítěte; je-li dítě

cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména,

příjmení dítěte a datum jeho narození,o) o osvojeném dítěti údaje v rozsahu1. stupeň osvojení,2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte,3. původní a nové rodné číslo dítěte,4. datum, místo a okres narození,5. rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno

rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození

osvojitele,6. rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, jejich jméno,

popřípadě jména, příjmení a datum narození; tyto údaje se neposkytují,

pokud se jedná o dítě narozené ženě s trvalým pobytem v České

republice, která porodila dítě a písemně požádala o utajení své osoby v

souvislosti s porodem,7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o

zrušení osvojení dítěte,p) záznam o poskytnutí údajů,q) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České

republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,r) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden

jako den smrti, popřípadě jako den, který občan prohlášený za mrtvého

nepřežil.(3) Ministerstvu financí jsou poskytovány pro výkon státní správy na

úseku finanční kontroly z agendového informačního systému cizinců o

cizincích údaje, kterými jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) datum narození,c) pohlaví,d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec

narodil na území České republiky, místo a okres narození,e) rodné číslo,f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,g) druh a adresa místa pobytu,h) číslo a platnost oprávnění k pobytu,i) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytuj) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,k) správní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území

České republiky,l) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní

moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí

právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku

manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci

rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který

byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako

den smrti, popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého

nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu

manželství,m) datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní

moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného

partnerství, datum zániku registrovaného partnerství smrtí jednoho z

registrovaných partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu

o prohlášení jednoho z registrovaných partnerů za mrtvého a den, který

byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako

den smrti, popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého

nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení

registrovaného partnerství,n) jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo registrovaného

partnera a jeho rodné číslo; je-li manžel nebo registrovaný partner

cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména,

příjmení a datum narození,o) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je cizincem, a jeho

rodné číslo; v případě, že dítěti nebylo rodné číslo přiděleno, jméno,

popřípadě jména, příjmení a datum narození,p) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného

zákonného zástupce, pokud jsou cizinci, a jejich rodné číslo; v

případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno

rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,q) o osvojeném dítěti, pokud je cizincem,1. stupeň osvojení,2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte,3. původní a nové rodné číslo dítěte,4. datum a místo narození,5. rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno

rodné číslo, údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození

osvojitele,6. rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, údaje o jejich

jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození; tyto údaje se

neposkytují, pokud se jedná o dítě narozené ženě s trvalým pobytem v

České republice, která porodila dítě a písemně požádala o utajení své

osoby v souvislosti s porodem,7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o

zrušení osvojení dítěte,r) vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České

republiky,s) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České

republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,t) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden

jako den smrti, popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého

nepřežil,u) jméno, popřípadě jména, příjmení1. zletilého nezaopatřeného dítěte cizince s povolením k pobytu na

území České republiky,2. nezletilého cizince, který byl cizinci s povolením k pobytu na území

České republiky nebo jeho manželu rozhodnutím příslušného orgánu svěřen

do náhradní rodinné péče, nebo který byl cizincem s povolením k pobytu

na území České republiky nebo jeho manželem osvojen anebo jehož

poručníkem nebo manželem jeho poručníka je cizinec s povolením k pobytu

na území České republiky,3. osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince,

který se o sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o

sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem s povolením k pobytu na území

České republiky,4. cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo

sestupné linii nebo takovým příbuzným manžela občana Evropské unie,5. rodiče nezletilého cizince, kterému byl udělen azyl podle zvláštního

právního předpisu, a jeho rodné číslo; jde-li o cizince, kteří nemají

přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum

narození.(4) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru

obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence

obyvatel nebo z agendového informačního systému cizinců, pouze pokud

jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.(5) Ministerstvo financí může údaje poskytnuté mu podle odstavců 1 až 4

pro účely výkonu finanční kontroly dále předávat, třídit nebo

kombinovat, popřípadě je blokuje, zjistí-li, že poskytnuté údaje nejsou

přesné; o zjištění nepřesného údaje Ministerstvo financí neprodleně

informuje Ministerstvo vnitra, které po prověření údaj opraví, doplní

nebo zlikviduje.(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen

takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.Dosavadní poznámky pod čarou č. 21d a 21e se zrušují.ČÁST STO DVACÁTÁ ČTVRTÁZměna zákona o myslivostiČl. CXXXIZákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.,

zákona č. 59/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 267/2006 Sb.,

zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb., se mění takto:1. V § 28 odst. 3 písm. c) se za slovo „číslo“ vkládá slovo „osoby“.2. V § 28 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 21a zní:„(5) Identifikační číslo osoby přiděluje honebnímu společenstvu orgán

státní správy myslivosti; identifikační číslo osoby poskytne orgánu

státní správy myslivosti správce základního registru osob^21a).21a) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.3. Za § 60 se vkládá nový § 60a, který zní:㤠60a(1) Orgánům státní správy myslivosti jsou pro výkon jejich působnosti

podle tohoto zákona poskytoványa) referenční údaje ze základního registru obyvatel,b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,c) údaje z agendového informačního systému cizinců.(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsoua) příjmení,b) jméno, popřípadě jména,c) datum a místo narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině,

datum, místo a stát, kde se narodil,d) datum a místo úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České

republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo;

je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v

rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který prohlášený za mrtvého

nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,e) adresa místa pobytu,f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) datum a místo narození,c) rodné číslo,d) adresa místa trvalého pobytu,e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) datum a místo narození,c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,d) druh a adresa místa pobytu,e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu.(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru

obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence

obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou

ve tvaru předcházejícím současný stav.(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen

takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.ČÁST STO DVACÁTÁ PÁTÁZměna zákona o obalechČl. CXXXIIZákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o

obalech), ve znění zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 94/2004 Sb.,

zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb.,

zákona č. 66/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 25/2008 Sb. a

zákona č. 126/2008 Sb., se mění takto:1. V § 14 odst. 3 písm. a) se za slova „identifikační číslo“ vkládají

slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.2. Za § 31 se vkládá nový § 31a, který zní:㤠31a(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům

státní správy v oblasti nakládání s odpady a obaly z odpadůa) referenční údaje ze základního registru obyvatel,b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,c) údaje z agendového informačního systému cizinců.(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení,b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,c) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České

republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo;

je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v

rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů

prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto

rozhodnutí,d) adresa místa pobytu,e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,c) rodné číslo,d) adresa místa trvalého pobytu,e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,d) druh a adresa místa pobytu,e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru

obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence

obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou

ve tvaru předcházejícím současný stav.(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen

takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.ČÁST STO DVACÁTÁ ŠESTÁZměna zákona o církvích a náboženských společnostechČl. CXXXIIIZákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví

a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích

a náboženských společnostech), ve znění nálezu Ústavního soudu

vyhlášeného pod č. 4/2003 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č.

495/2005 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb. a zákona

č. 41/2009 Sb., se mění takto:1. V § 16a odst. 3 písm. a) se za slovo „číslo“ vkládají slova „osoby

(dále jen „identifikační číslo“)“.2. V § 17 odstavec 6 včetně poznámky pod čarou č. 15 zní:„(6) Ministerstvo přidělí registrované církvi a náboženské společnosti,

svazu církví a náboženských společností a evidovaným právnickým osobám

při zápisu těchto právnických osob do rejstříků podle odstavce 1

identifikační číslo; identifikační číslo poskytne ministerstvu správce

základního registru osob^15).15) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.3. V § 27 se odstavec 10 včetně poznámky pod čarou č. 19 zrušuje.4. Za § 27 se vkládá nový § 27a, který včetně poznámky pod čarou č. 19

zní:㤠27a(1) Ministerstvu jsou poskytovány v rozsahu potřebném pro řízení o

návrhu na registraci církve a náboženské společnosti, pro řízení o

návrhu na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv a pro potřeby

ověření osobních údajů členů orgánu církve nebo náboženské společnosti,

statutárního orgánu evidované právnické osoby a svazu církví a

náboženských společností ze základního registru obyvatel referenční

údaje, a toa) příjmení,b) jméno, popřípadě jména,c) adresa místa pobytu,d) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území

České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí

došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den,

který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt

údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto

rozhodnutí,f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.(2) Ministerstvu jsou poskytovány v rozsahu potřebném pro řízení o

návrhu na registraci církve a náboženské společnosti, pro řízení o

návrhu na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv a pro potřeby

ověření osobních údajů členů orgánu církve nebo náboženské společnosti,

statutárního orgánu evidované právnické osoby a svazu církví a

náboženských společností z agendového informačního systému evidence

obyvatel údaje, a toa) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) pohlaví,c) rodné číslo,d) státní občanství, popřípadě více státních občanství,e) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa

trvalého pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány

písemnosti podle jiného právního předpisu,f) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu

trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České

republiky,g) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, jméno, popřípadě

jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka; nebylo-li opatrovníkovi

rodné číslo přiděleno, datum, místo a okres narození; je-li

opatrovníkem ustanoven orgán místní správy, název a adresa sídla.(3) Ministerstvu jsou poskytovány v rozsahu potřebném pro řízení o

návrhu na registraci církve a náboženské společnosti, pro řízení o

návrhu na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv a pro potřeby

ověření osobních údajů členů orgánu církve nebo náboženské společnosti,

statutárního orgánu evidované právnické osoby a svazu církví a

náboženských společností z agendového informačního systému cizinců

údaje, a toa) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) datum narození,c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,d) druh a adresa místa pobytu,e) číslo a platnost oprávnění k pobytu,f) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům.(4) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru

obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence

obyvatel nebo z agendového informačního systému cizinců, pouze pokud

jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.(5) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen

takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.19) Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších

předpisů.Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č.

283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,

(zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů.“.ČÁST STO DVACÁTÁ SEDMÁZměna zákona o soudech a soudcíchČl. CXXXIVV zákoně č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní

správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a

soudcích), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 228/2002 Sb.,

nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 349/2002 Sb., zákona č.

192/2003 Sb., zákona č. 441/2003 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č.

349/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č.

221/2006 Sb., zákona č. 233/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č.

267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu

vyhlášeného pod č. 397/2006 Sb., zákona č. 184/2008 Sb., zákona č.

314/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., § 175a

včetně nadpisu zní:㤠175aPoskytování údajů ze základního registru obyvatel a agendového

informačního systému evidence obyvatel(1) Ministerstvo vnitra poskytuje soudům pro výkon působnosti podle

tohoto zákona a dalších právních předpisůa) ze základního registru obyvatel referenční údaje o subjektech údajů,

a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup,b) z agendového informačního systému evidence obyvatel údaje o

obyvatelích, a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový

přístup; obyvatelem se rozumí obyvatel podle zákona o evidenci

obyvatel,c) z registru rodných čísel údaje o fyzických osobách, kterým bylo

přiděleno rodné číslo, avšak nejsou uvedeny v písmenu b); pokud to

umožňuje technický stav registru rodných čísel, poskytují se tyto údaje

pouze v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.(2) Poskytovanými referenčními údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

údaje oa) příjmení,b) jménu, popřípadě jménech,c) adrese místa pobytu,d) datu, místu a okrese narození; u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datu, místu a státu, kde se narodil,e) datu, místu a okrese úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území

České republiky, poskytne se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území

k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého,

poskytne se den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den,

který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí

právní moci tohoto rozhodnutí,f) státním občanství, popřípadě více státních občanství.(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou údaje o státních

občanech České republiky a bývalých státních občanech, kteří pozbyli

státní občanství České republiky, a toa) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, popřípadě jejich

změny,b) datum narození,c) pohlaví,d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a

stát, kde se občan narodil,e) rodné číslo,f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa

trvalého pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány

písemnosti podle jiného právního předpisu,h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu

trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České

republiky,i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, jméno, popřípadě

jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka, nebylo-li opatrovníkovi

rodné číslo přiděleno, datum, místo a okres narození; je-li

opatrovníkem ustanoven orgán místní správy, název a adresa sídla,j) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo otce, matky, popřípadě

jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný

zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména,

příjmení, datum narození; je-li jiným zákonným zástupcem dítěte

právnická osoba, název a adresa sídla,k) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k

uzavření manželství mimo území České republiky, místo a stát, datum

nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za

neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci

manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum

nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za

mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí o prohlášení za

mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který manžel

prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci

rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,l) datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní

moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného

partnerství, datum zániku registrovaného partnerství smrtí jednoho z

registrovaných partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu

o prohlášení jednoho z registrovaných partnerů za mrtvého a den, který

byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako

den smrti, popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého

nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení

registrovaného partnerství,m) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela nebo

registrovaného partnera; je-li manželem nebo registrovaným partnerem

fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě

jména, příjmení manžela nebo registrovaného partnera a datum jeho

narození,n) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo dítěte; je-li dítě

cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména,

příjmení dítěte a datum jeho narození,o) o osvojeném dítěti údaje v rozsahu1. stupeň osvojení,2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte,3. původní a nové rodné číslo dítěte,4. datum, místo a okres narození,5. rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno

rodné číslo, údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození

osvojitele,6. rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, jejich jméno,

popřípadě jména, příjmení a datum narození,7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o

zrušení osvojení dítěte,p) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České

republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,q) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden

jako den smrti, popřípadě jako den, který občan prohlášený za mrtvého

nepřežil,r) záznam o poskytnutí údajů.

Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru

obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence

obyvatel pouze, pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou údaje o

cizincích, kteří jsou obyvateli, a to:a) jméno, popřípadě jména,b) příjmení,c) rodné číslo, nemá-li přiděleno rodné číslo, datum narození.(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení,

popřípadě rodné příjmení,b) rodné číslo,c) v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,d) den, měsíc a rok narození,e) místo a okres narození, u fyzické osoby narozené v cizině stát, na

jehož území se narodila.(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen

takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje se

poskytují v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový a

nepřetržitý přístup.“.ČÁST STO DVACÁTÁ OSMÁZměna zákona o integrované prevenciČl. CXXXVZákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o

integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o

integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., zákona č.

437/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č.

222/2006 Sb. a zákona č. 25/2008 Sb., se mění takto:1. V § 4 odst. 1 písm. a) a § 13 odst. 3 písm. a) se za slova

„identifikační číslo“ vkládá slovo „osoby“.2. Za § 28 se vkládá nový § 28a, který zní:㤠28a(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům

vykonávajícím státní správu podle tohoto zákonaa) referenční údaje ze základního registru obyvatel,b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,c) údaje z agendového informačního systému cizinců.(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení,b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,c) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České

republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo;

je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v

rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů

prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto

rozhodnutí,d) adresa místa pobytu,e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,c) rodné číslo,d) adresa místa trvalého pobytu,e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,d) druh a adresa místa pobytu,e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru

obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence

obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou

ve tvaru předcházejícím současný stav.(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen

takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.ČÁST STO DVACÁTÁ DEVÁTÁzrušenaČl. CXXXVIzrušenČÁST STO TŘICÁTÁZměna zákona o zbraníchČl. CXXXVIIV § 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a

střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných

zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č.

288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných

zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o

správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č.

455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění

pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), se za slova „identifikační

číslo“ vkládá slovo „osoby“.ČÁST STO TŘICÁTÁ PRVNÍZměna zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadechČl. CXXXVIIIZákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o

změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a

jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění

zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a

zákona č. 124/2008 Sb., se mění takto:1. V § 5 odst. 2 se slovo „organizace“ nahrazuje slovem „osoby“.2. V § 5 se odstavce 3 a 4 zrušují.Dosavadní odstavce 5 až 10 se označují jako odstavce 3 až 8.3. V § 5 odst. 5 se slova „odstavci 8“ nahrazují slovy „odstavci 6“.4. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který zní:㤠5a(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje

pozemkovým úřadům pro výkon působnosti podle tohoto zákonaa) referenční údaje ze základního registru obyvatel,b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,c) údaje z agendového informačního systému cizinců.(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsoua) příjmení,b) jméno, popřípadě jména,c) adresa místa pobytu,d) datum narození,e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území

České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí

došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den,

který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt

údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto

rozhodnutí,f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) datum narození,c) rodné číslo,d) státní občanství,e) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa

trvalého pobytu,f) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v

případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo,

jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,g) rodné číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno

rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho

narození,h) rodné číslo dítěte,i) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České

republiky, datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,j) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden

jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) datum narození,c) rodné číslo,d) státní občanství,e) druh a adresa místa pobytu,f) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je dítě cizincem, a

jeho rodné číslo; v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum

narození,g) datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí mimo území České

republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,h) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého prohlášen

jako den smrti nebo den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil.(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru

obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence

obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou

ve tvaru předcházejícím současný stav.(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen

takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.ČÁST STO TŘICÁTÁ DRUHÁZměna zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem

bakteriologických (biologických) a toxinových zbraníČl. CXXXIXV § 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních

souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových

zbraní a o změně živnostenského zákona, se za slova „identifikační

číslo“ vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.ČÁST STO TŘICÁTÁ TŘETÍZměna zákona o úřednících územních samosprávných celkůČl. CXLV § 30 odst. 2 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

samosprávných celků a o změně některých zákonů, se za slova „podnikání

a identifikační číslo“ vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační

číslo“)“.ČÁST STO TŘICÁTÁ ČTVRTÁZměna zákona o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismůČl. CXLIV § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání

genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a

zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích,

ve znění pozdějších předpisů, (zákon o genetických zdrojích rostlin a

mikroorganismů), se za slova „identifikační číslo“ vkládá slovo

„osoby“.ČÁST STO TŘICÁTÁ PÁTÁZměna zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevinČl. CXLIIZákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu

lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k

obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů

(zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění

zákona č. 387/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 124/2008

Sb., se mění takto:1. V § 6 odst. 2 písm. b) se za slova „identifikační číslo“ vkládají

slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.2. V § 26 se doplňuje odstavec 3, který zní:„(3) Orgánům veřejné správy jsou poskytovány pro výkon veřejné správy

podle tohoto zákona ze základního registru obyvatel referenční údaje,

kterými jsoua) příjmení,b) jméno, popřípadě jména,c) adresa místa pobytu,d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území

České republiky, poskytuje se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území

k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého,

poskytuje se den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den,

který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí

právní moci tohoto rozhodnutí,f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.“.ČÁST STO TŘICÁTÁ ŠESTÁZměna zákona o zoologických zahradáchČl. CXLIIIZákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o

změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), ve znění

zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 141/2008 Sb., se mění takto:1. V § 4 odst. 2 písm. a) a b) se za slova „identifikační číslo“ vkládá

slovo „osoby“.2. V § 7 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které včetně

poznámky pod čarou č. 10a zní:„c) identifikační číslo osoby provozovatele poskytnuté správcem

základního registru osob^10a),10a) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).3. Za § 19 se vkládá nový § 19a, který zní:㤠19a(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje

ministerstvu a Inspekcia) referenční údaje ze základního registru obyvatel,b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,c) údaje z agendového informačního systému cizinců.(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení,b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,c) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České

republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo;

je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v

rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů

prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto

rozhodnutí,d) adresa místa pobytu,e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,c) rodné číslo,d) adresa místa trvalého pobytu,e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) datum a místo narození,c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,d) druh a adresa místa pobytu,e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru

obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence

obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou

ve tvaru předcházejícím současný stav.(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen

takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.ČÁST STO TŘICÁTÁ SEDMÁZměna zákona o oběhu osiva a sadbyČl. CXLIVV § 3a odst. 3 písm. a) zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu

osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o

oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006 Sb., se za slova

„firmu^4), identifikační číslo“ vkládají slova „osoby (dále jen

„identifikační číslo“)“.ČÁST STO TŘICÁTÁ OSMÁZměna zákona o dočasné ochraně cizincůČl. CXLVV § 39 odst. 1 písm. b) zákona č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně

cizinců, ve znění zákona č. 274/2008 Sb., se za slova „identifikační

číslo“ vkládá slovo „osoby“.ČÁST STO TŘICÁTÁ DEVÁTÁZměna zákona o AntarktiděČl. CXLVIZákon č. 276/2003 Sb., o Antarktidě a o změně některých zákonů, ve

znění zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., se mění takto:1. V § 7 odst. 3 písm. b) a § 9 odst. 2 písm. b) se za slova

„identifikační číslo“ vkládá slovo „osoby“.2. Za § 25 se vkládá nový § 25a, který zní:㤠25a(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje

Ministerstvu životního prostředí pro účely výkonu působnosti podle

tohoto zákonaa) referenční údaje ze základního registru obyvatel,b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,c) údaje z agendového informačního systému cizinců.(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení,b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,c) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České

republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo;

je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v

rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů

prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto

rozhodnutí,d) adresa místa pobytu,e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,c) rodné číslo,d) adresa místa trvalého pobytu,e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) datum, místo a okres narození; u subjektu, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,d) druh a adresa místa pobytu,e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru

obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence

obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou

ve tvaru předcházejícím současný stav.(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen

takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.ČÁST STO ČTYŘICÁTÁzrušenaČl. CXLVIIzrušenČÁST STO ČTYŘICÁTÁ PRVNÍZměna zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich

dovozu, vývozu a tranzituČl. CXLVIIIV § 27 odst. 3 písm. d) a odst. 4 písm. b) zákona č. 440/2003 Sb., o

nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a

tranzitu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 60/2005 Sb., se

za slovo „číslo“ vkládá slovo „osoby“.ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ DRUHÁzrušenaČl. CXLIXzrušenČÁST STO ČTYŘICÁTÁ TŘETÍZměna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech

pojistných událostíČl. CLZákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a

samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského

zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech

pojistných událostí), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č.

57/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb., se mění

takto:1. V § 3 písm. i) bodě 2 se za slova „identifikační číslo“ vkládají

slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.2. V § 12 odst. 3 písm. a) se za slova „identifikační číslo“ vkládají

slova „poskytnuté správcem základního registru osob^5a)“.Poznámka pod čarou č. 5a zní:„5a) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.Dosavadní poznámka pod čarou č. 5a se označuje jako poznámka pod čarou

č. 5b, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁZměna zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a

genetickými produktyČl. CLIZákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy

a genetickými produkty, ve znění zákona č. 346/2005 Sb. a zákona č.

124/2008 Sb., se mění takto:1. V § 5 odst. 1 větě druhé se za slova „podnikání a identifikační

číslo“ vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.2. Za § 27 se vkládá nový § 27a, který zní:㤠27a(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje správním

orgánům na úseku nakládání s geneticky modifikovanými organismy a

genetickými produktya) referenční údaje ze základního registru obyvatel,b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,c) údaje z agendového informačního systému cizinců.(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení,b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,c) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České

republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo;

je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v

rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů

prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto

rozhodnutí,d) adresa místa pobytu,e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,c) rodné číslo,d) adresa místa trvalého pobytu,e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,d) druh a adresa místa pobytu,e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru

obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence

obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou

ve tvaru předcházejícím současný stav.(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen

takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ PÁTÁZměna zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a

specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře,

zubního lékaře a farmaceutaČl. CLIIV § 14 odst. 2 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a

uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu

zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění

zákona č. 189/2008 Sb., se za slova „orgán a identifikační číslo“

vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁZměna zákona o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu

nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících

s poskytováním zdravotní péčeČl. CLIIIV § 46 odst. 3 písm. a) zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a

uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k

výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně

některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických

povoláních), ve znění zákona č. 189/2008 Sb., se za slova „orgán a

identifikační číslo“ vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační

číslo“)“.ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ SEDMÁZměna zákona o rybářstvíČl. CLIVZákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské

stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů

(zákon o rybářství), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č.

267/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., se mění

takto:1. V § 8 odst. 1 písm. c) se za slova „identifikační číslo“ vkládá

slovo „osoby“.2. V § 19 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se

odstavce 2 až 7, které znějí:„(2) Orgánům státní správy rybářství pro výkon jejich působnosti podle

tohoto zákona jsou poskytoványa) referenční údaje ze základního registru obyvatel,b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,c) údaje z agendového informačního systému cizinců.(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 písm. a) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení,b) datum a místo narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině,

datum, místo a stát, kde se narodil,c) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České

republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo;

je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v

rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů

prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto

rozhodnutí,d) adresa místa pobytu,e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 písm. b) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) datum a místo narození,c) rodné číslo,d) adresa místa trvalého pobytu,e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 písm. c) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) datum a místo narození,c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,d) druh a adresa místa pobytu,e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu.(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru

obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence

obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou

ve tvaru předcházejícím současný stav.(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen

takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ OSMÁZměna zákona o obchodování s ohroženými druhyČl. CLVZákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě

rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k

ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s

ohroženými druhy), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., se mění takto:1. V § 3 odst. 5 se za slova „identifikační číslo“ vkládá slovo

„osoby“.2. Za § 25 se vkládá nový § 25a, který zní:㤠25a(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům

vykonávajícím státní správu podle tohoto zákonaa) referenční údaje ze základního registru obyvatel,b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,c) údaje z agendového informačního systému cizinců.(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení,b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,c) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České

republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo;

je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v

rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů

prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto

rozhodnutí,d) adresa místa pobytu,e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,c) rodné číslo,d) adresa místa trvalého pobytu,e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,d) druh a adresa místa pobytu,e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru

obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence

obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou

ve tvaru předcházejícím současný stav.(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen

takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁzrušenaČl. CLVIzrušenČÁST STO PADESÁTÁzrušenaČl. CLVIIzrušenČÁST STO PADESÁTÁ PRVNÍZměna zákona o dluhopisechČl. CLVIIIV § 6 odst. 1 písm. a) bodech 1 a 2 zákona č. 190/2004 Sb., o

dluhopisech, se za slova „identifikační číslo“ vkládá slovo „osoby“.ČÁST STO PADESÁTÁ DRUHÁZměna zákona o podnikání na kapitálovém trhuČl. CLIXV § 2 odst. 1 písm. j) bodech 1 a 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání

na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb., se za slova

„identifikační číslo“ vkládá slovo „osoby“.ČÁST STO PADESÁTÁ TŘETÍZměna zákona o vinohradnictví a vinařstvíČl. CLXV § 26 odst. 3 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o

změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a

vinařství), ve znění zákona č. 411/2005 Sb. a zákona č. 215/2006 Sb.,

se na konci textu písmene b) doplňuje slovo „osoby“.ČÁST STO PADESÁTÁ ČTVRTÁZměna zákona o rostlinolékařské péčiČl. CLXIZákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých

souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 626/2004 Sb., zákona č.

444/2005 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb. a zákona

č. 249/2008 Sb., se mění takto:1. V § 72 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který včetně

poznámky pod čarou č. 52a zní:„(9) Rostlinolékařské správě jsou poskytovány pro výkon státní správy

na úseku rostlinolékařské péče ze základního registru obyvatel^52a)

referenční údaje, kterými jsoua) příjmení,b) jméno, popřípadě jména,c) adresa místa pobytu,d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil.52a) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.Dosavadní poznámky pod čarou č. 52a a 52b se označují jako poznámky pod

čarou č. 52b a 52c, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.Dosavadní odstavce 9 až 11 se označují jako odstavce 10 až 12.2. V § 88 odst. 1 písm. b) se slova „§ 72 odst. 10“ nahrazují slovy „§

72 odst. 11“.ČÁST STO PADESÁTÁ PÁTÁZměna zákona o patentových zástupcíchČl. CLXIIZákon č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích a o změně zákona o

opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, ve znění zákona č.

296/2007 Sb. a zákona č. 189/2008 Sb., se mění takto:1. V § 4 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ ,

identifikační číslo osoby (dále jen „identifikační číslo“) poskytnuté

správcem základního registru osob^3)“.Poznámka pod čarou č. 3 zní:„3) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.2. V § 4 odst. 3 písm. a) se za slovo „podnikání“ vkládají slova „ ,

identifikační číslo poskytnuté správcem základního registru osob^3)“.ČÁST STO PADESÁTÁ ŠESTÁZměna zákona o zaměstnanostiČl. CLXIIIZákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005

Sb., zákona č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005

Sb., zákona č. 382/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 428/2005

Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 109/2006

Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006

Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006

Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 213/2007

Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 379/2007

Sb., zákona č. 57/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008

Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008

Sb. a zákona č. 158/2009 Sb., se mění takto:1. V § 5 písm. a) se na konci textu bodu 1 doplňuje slovo „osoby“.2. V § 5 písm. a) se na konci textu bodu 2 doplňuje slovo „osoby“.3. V § 62 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , a

dále identifikační číslo osoby poskytnuté správcem základního registru

osob^41a)“.Poznámka pod čarou č. 41a zní:„41a) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.4. Za § 147b se vkládá nový § 147c, který zní:㤠147c(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje

ministerstvu a úřadům práce pro výkon státní správy na úseku

zaměstnanostia) referenční údaje ze základního registru obyvatel,b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,c) údaje z agendového informačního systému cizinců,d) údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo

přiděleno rodné číslo, avšak nejsou vedeny v informačních systémech

uvedených v písmenech b) a c).(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsoua) příjmení,b) jméno, popřípadě jména,c) adresa místa pobytu,d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území

České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí

došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den,

který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt

údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto

rozhodnutí,f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné

příjmení,b) datum narození,c) pohlaví a jeho změna,d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a

stát, na jehož území k narození došlo,e) rodné číslo a jeho změny,f) státní občanství,g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa

trvalého pobytu,h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu

trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České

republiky,i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,j) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v

případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo,

jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,k) rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství,l) rodné číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno

rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho

narození,m) rodné číslo dítěte,n) u osvojení dítěte původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení

dítěte, původní a nové rodné číslo dítěte, datum a místo narození

dítěte, rodná čísla osvojitelů a datum nabytí právní moci rozhodnutí o

osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte,o) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České

republiky, datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden

jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,b) datum narození,c) pohlaví a jeho změna,d) místo a stát narození,e) rodné číslo a jeho změny,f) státní občanství,g) druh a adresa místa pobytu,h) číslo a platnost oprávnění k pobytu,i) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,j) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,k) správní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území

České republiky,l) rodinný stav, datum a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména,

příjmení manžela, rodné číslo nebo datum narození,m) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je dítě cizincem, a

jeho rodné číslo; v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum

narození,n) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného

zákonného zástupce, pokud jsou cizinci, a jejich rodné číslo; v

případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo,

jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,o) vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České

republiky,p) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České

republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,q) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden

jako den smrti nebo den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil,r) u osvojení dítěte, které je cizincem, původní a nové jméno,

popřípadě jména, příjmení dítěte, původní a nové rodné číslo dítěte,

datum a místo narození dítěte, rodná čísla osvojitelů a datum nabytí

právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení

dítěte,s) jméno, popřípadě jména, a příjmení1. zletilého nezaopatřeného dítěte cizince,2. nezletilého cizince, který byl cizinci, nebo jeho manželu

rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné péče, nebo

který byl cizincem nebo jeho manželem osvojen anebo jehož poručníkem

nebo manželem jeho poručníka je cizinec, který je obyvatelem,3. osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince,

který se o sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o

sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem, kteří jsou obyvateli,4. cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo

sestupné linii nebo takovým příbuzným manžela občana Evropské unie,5. rodiče nezletilého cizince a jeho rodné číslo; jde-li o cizince,

kteří nemají přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a

datum narození.(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) den, měsíc a rok narození,c) místo narození; u fyzické osoby narozené v cizině místo a stát

narození,d) rodné číslo a jeho změny.(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru

obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence

obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou

ve tvaru předcházejícím současný stav.(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen

takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.ČÁST STO PADESÁTÁ SEDMÁZměna zákona o archivnictví a spisové služběČl. CLXIVZákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně

některých zákonů, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005

Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 296/2007

Sb., zákona č. 32/2008 Sb. a zákona č. 190/2009 Sb., se mění takto:1. V § 18 odst. 2 písm. b) se za slova „identifikační číslo“ vkládají

slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.2. V § 37 odst. 4 se za slova „údajů z“ vkládá slovo „agendového“.3. V § 37 odstavec 5 zní:„(5) Správní úřady na úseku archivnictví a výkonu spisové služby mohou

na základě žádosti archivu podle odstavce 4 nebo k výkonu působnosti

podle tohoto zákona získávat a užívat údaje o dotčené osobě, a toa) referenční údaje ze základního registru obyvatel,b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,c) údaje z agendového informačního systému cizinců.

Žádost o výdej údajů z agendového informačního systému evidence

obyvatel a výdej údajů z agendového informačního systému evidence

obyvatel mohou být uskutečněny způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.4. V § 37 se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 až 9, které znějí:„(6) Poskytovanými údaji podle odstavce 5 písm. a) jsoua) příjmení,b) jméno, popřípadě jména,c) adresa místa pobytu,d) datum narození,e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území

České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí

došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den,

který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt

údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto

rozhodnutí.(7) Poskytovanými údaji podle odstavce 5 písm. b) jsoua) jméno, popřípadě jména, a příjmení,b) datum narození,c) adresa místa trvalého pobytu,d) datum, místo a okres úmrtí; popřípadě datum úmrtí, místo a stát, na

jehož území k úmrtí došlo, jde-li o úmrtí mimo území České republiky,e) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden

jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého

nepřežil.(8) Poskytovanými údaji podle odstavce 5 písm. c) jsoua) jméno, popřípadě jména, a příjmení,b) datum narození,c) druh a adresa místa pobytu,d) datum, místo a okres úmrtí; popřípadě datum úmrtí a stát, na jehož

území k úmrtí došlo, jde-li o úmrtí mimo území České republiky,e) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden

jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého

nepřežil.(9) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru

obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence

obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou

ve tvaru předcházejícím současný stav.“.Dosavadní odstavce 6 až 9 se označují jako odstavce 10 až 13.Čl. CLXVZmocnění k vyhlášení úplného znění zákonaPředseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění

zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně

některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších zákonů.ČÁST STO PADESÁTÁ OSMÁZměna správního řáduČl. CLXVIZákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.,

zákona č. 384/2008 Sb. a zákona č. 7/2009 Sb., se mění takto:1. V § 20 odst. 1 se za slova „doručování (§ 19 odst. 3),“ vkládají

slova „na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel, na

kterou jí mají být doručovány písemnosti^17a),“.Poznámka pod čarou č. 17a zní:„17a) § 10b odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a

rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),

ve znění zákona č. 7/2009 Sb.“.2. V § 37 odst. 2 větě třetí a čtvrté se za slova „identifikační číslo“

vkládá slovo „osob“.ČÁST STO PADESÁTÁ DEVÁTÁZměna školského zákonaČl. CLXVIIZákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č.

383/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 158/2006 Sb., zákona č.

161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č.

342/2006 Sb., zákona č. 624/2006 Sb., zákona č. 217/2007 Sb., zákona č.

296/2007 Sb., zákona č. 343/2007 Sb., zákona č. 58/2008 Sb., zákona č.

126/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 242/2008 Sb., zákona č.

243/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb. a zákona

č. 49/2009 Sb., se mění takto:1. V § 125 odst. 3 písm. b) se za slovo „číslo“ vkládají slova „osoby

(dále jen „identifikační číslo“)“.2. V § 154 odst. 1 písm. a) se slova „ , bylo-li přiděleno,“ nahrazují

slovy „poskytnuté správcem základního registru osob^35a)“.Poznámka pod čarou č. 35a zní:„35a) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.Dosavadní poznámka pod čarou č. 35a se označuje jako poznámka pod čarou

č. 35b, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.3. V § 183a odstavce 3 až 6 znějí:„(3) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje

ministerstvu a krajskému úřadu pro účely vedení školského rejstříkua) referenční údaje ze základního registru obyvatel,b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,c) údaje z agendového informačního systému cizinců.(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsoua) příjmení,b) jméno, popřípadě jména,c) datum narození,d) adresa místa pobytu.(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) datum narození,c) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa

trvalého pobytu,d) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům.(6) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. c) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) datum narození,c) druh a adresa místa pobytu,d) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu.“.4. V § 183a se doplňují odstavce 7 až 9, které znějí:„(7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním

registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému

evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze

pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.(8) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen

takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.(9) Ministerstvo a krajský úřad mohou poskytnuté údaje pro účely vedení

školského rejstříku v rozsahu uvedeném v odstavcích 4 až 6 dále

předávat, třídit nebo kombinovat^49c), popřípadě je blokovat,

zjistí-li, že poskytnuté údaje nejsou přesné; o zjištění nepřesného

údaje Ministerstvo vnitra nebo Policii České republiky neprodleně

informuje.“.ČÁST STO ŠEDESÁTÁzrušenaČl. CLXVIIIzrušenČÁST STO ŠEDESÁTÁ PRVNÍZměna branného zákonaČl. CLXIXV § 18 odst. 3 zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím

zajišťování (branný zákon), se za slovo „získaných“ vkládají slova „ze

základního registru obyvatel a“ a na konci odstavce se doplňuje věta

„Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru

obyvatel, se využijí z evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru

předcházejícím současný stav.“.ČÁST STO ŠEDESÁTÁ DRUHÁZměna zákona o evropské společnostiČl. CLXXV § 14 odst. 2 písm. c) zákona č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti,

se za slova „identifikační číslo“ vkládají slova „osoby (dále jen

„identifikační číslo“)“.ČÁST STO ŠEDESÁTÁ TŘETÍZměna zákona o správních poplatcíchČl. CLXXIZákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č.

217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č.

361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č.

553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č.

57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č.

112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č.

138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č.

186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č.

227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č.

575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č.

269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č.

38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č.

182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č.

239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č.

297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č.

312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č.

41/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb. a zákona č.

206/2009 Sb., se mění takto:1. V § 8 odst. 2 se čárka na konci písmene i) nahrazuje tečkou a

písmeno j) se zrušuje.2. V příloze v části I položce 3 se v písmenu b) na konci textu

doplňují slova „ , anebo osvědčení o rodném čísle“.3. V příloze v části I položce 3 se doplňuje písmeno e), které včetně

poznámky pod čarou č. 2c zní:„e) Podání žádosti o zprostředkování kontaktu^2c) za každou

kontaktovanou osobu Kč 5002c) § 8b zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech

a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2009 Sb.“.4. V příloze v části I položce 8 se vkládají nová písmena a) až g),

která znějí:„a) Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s

kontaktním elektronickým čipem Kč 500b) Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou

platnosti 1 měsíc Kč 100c) Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou

platnosti na 3 měsíce Kč 100d) Vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let Kč 50e) Vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý

pobyt na území České republiky Kč 100f) Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji za průkaz

poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující

neoprávněně provedené zápisy Kč 100g) Odblokování elektronické identifikace občanského průkazu Kč 100“.Dosavadní písmena a) až c) se označují jako písmena h) až j).5. V příloze v části I položce 8 v ustanovení „Předmětem poplatku není“

se vkládá nový bod 1, který zní:„1. Vydání občanského průkazu náhradou za občanský průkaz, ve kterém

správní úřad uvedl nesprávné zápisy nebo vydal průkaz s výrobní

vadou.“.Dosavadní text se označuje jako bod 2.6. V příloze v části I položce 8 v ustanovení „Zmocnění“ se slovo „c)“

nahrazuje slovem „j)“.7. V příloze v části I položce 8 se za ustanovení „Zmocnění“ doplňuje

ustanovení „Poznámka“, které zní:„PoznámkaSprávní poplatek podle písmene a) se vybere vždy bez ohledu na věk

občana a důvod vydání občanského průkazu.“.8. V příloze v části I položce 16 se písmeno b) zrušuje a současně se

zrušuje označení písmene a).9. V příloze v části I položce 16 se ustanovení „Předmětem poplatku

není“ zrušuje.10. V příloze v části I položce 16 v ustanovení „Poznámky“ bodě 2 se

slova „písmene a)“ zrušují.11. V příloze v části IX položce 116 v ustanovení „Osvobození“ bodě 1

se slova „a g)“ nahrazují slovy „ , g) a j)“.ČÁST STO ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁzrušenaČl. CLXXIIzrušenČÁST STO ŠEDESÁTÁ PÁTÁZměna zákona o elektronických komunikacíchČl. CLXXIIIZákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně

některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích),

ve znění zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č.

186/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č.

110/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č.

124/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č.

247/2008 Sb. a zákona č. 384/2008 Sb., se mění takto:1. V § 13 odst. 2 se za slovo „číslo“ vkládají slova „osoby (dále jen

„identifikační číslo“)“.2. V § 14 odst. 1 větě první se za slova „podle § 13“ vkládají slova „

, a současně jí přidělí identifikační číslo, pokud jí dosud nebylo

přiděleno; identifikační číslo poskytne Úřadu správce základního

registru osob^10a)“.Poznámka pod čarou č. 10a zní:„10a) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.3. V § 14 odst. 2 písm. a) bodech 1 a 2 se slova „bylo-li přiděleno,“

zrušují.4. § 134 zní:㤠134(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Úřadu

pro účely plnění úkolů státní správy stanovených mu zákonema) referenční údaje ze základního registru obyvatel,b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,c) údaje z agendového informačního systému cizinců.(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsoua) příjmení,b) jméno, popřípadě jména,c) adresa místa pobytu,d) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území

České republiky, datum úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo;

je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v

rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů

prohlášený za mrtvého nepřežil.(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) rodné číslo,c) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa

trvalého pobytu,d) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České

republiky, datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,e) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden

jako den smrti, popřípadě jako den, který občan prohlášený za mrtvého

nepřežil.(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) rodné číslo, bylo-li přiděleno,c) druh a adresa místa pobytu,d) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České

republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,e) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden

jako den smrti, popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého

nepřežil.(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru

obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence

obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou

ve tvaru předcházejícím současný stav.(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen

takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.ČÁST STO ŠEDESÁTÁ ŠESTÁZměna zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České

republice omezuje z bezpečnostních důvodůČl. CLXXIVV § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s

výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních

důvodů, a o změně některých zákonů, se za slova „podnikání a

identifikační číslo“ vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační

číslo“)“.ČÁST STO ŠEDESÁTÁ SEDMÁZměna zákona o veřejných výzkumných institucíchČl. CLXXVZákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění

zákona č. 533/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb.

a zákona č. 110/2009 Sb., se mění takto:1. V § 3 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „osoby

(dále jen „identifikační číslo“)“.2. V § 7 odst. 2 se slova „na základě sdělení orgánu vykonávajícího

státní statistickou službu^8) veřejné výzkumné instituci identifikační

číslo“ nahrazují slovy „veřejné výzkumné instituci identifikační číslo

osoby poskytnuté správcem základního registru osob^7a)“.Poznámka pod čarou č. 7a zní:„7a) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.ČÁST STO ŠEDESÁTÁ OSMÁZměna zákona o rozhlasových a televizních poplatcíchČl. CLXXVIV § 8 odst. 3 písm. b) zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a

televizních poplatcích a o změně některých zákonů, se za slova

„identifikační číslo“ vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační

číslo“)“.ČÁST STO ŠEDESÁTÁ DEVÁTÁZměna zákona o podpoře výstavby družstevních bytůČl. CLXXVIIV § 5 odst. 1 zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních

bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004

Sb., o dluhopisech, (zákon o podpoře výstavby družstevních bytů), se za

slova „identifikační číslo“ vkládá slovo „osoby“.ČÁST STO SEDMDESÁTÁZměna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní

způsobilostiČl. CLXXVIIIZákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní

způsobilosti, ve znění zákona č. 119/2007 Sb., zákona č. 177/2007 Sb.,

zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 32/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb.,

zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb.,

se mění takto:1. V § 46 odst. 4 písm. c) se za slova „identifikačním číslem“ vkládají

slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.2. § 138a zní:㤠138a(1) Úřadu jsou poskytovány pro výkon působnosti podle tohoto zákona ze

základního registru obyvatel referenční údaje, kterými jsoua) příjmení,b) jméno, popřípadě jména,c) adresa místa pobytu,d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území

České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí

došlo,f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.(2) Úřadu jsou poskytovány pro výkon působnosti podle tohoto zákona z

agendového informačního systému evidence obyvatel o státních občanech

České republiky údaje, kterými jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, rodné

příjmení,b) pohlaví,c) rodné číslo, pokud není přiděleno, datum narození,d) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa

trvalého pobytu, popřípadě adresa, na kterou mají být doručovány

písemnosti podle jiného právního předpisu,e) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu

trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České

republiky,f) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, jméno, popřípadě

jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka; nebylo-li opatrovníkovi

rodné číslo přiděleno, datum, místo a okres narození; je-li

opatrovníkem ustanoven orgán místní správy, název a adresa sídla,g) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky,

popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo

jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě

jména, příjmení, datum narození; je-li jiným zákonným zástupcem dítěte

právnická osoba, název a adresa sídla,h) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k

uzavření manželství mimo území České republiky, místo a stát, datum

nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za

neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci

manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum

nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za

mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí o prohlášení za

mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který manžel

prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci

rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,i) datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní

moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného

partnerství, datum zániku registrovaného partnerství smrtí jednoho z

registrovaných partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu

o prohlášení jednoho z registrovaných partnerů za mrtvého a den, který

byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako

den smrti, popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého

nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení

registrovaného partnerství,j) jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, a

rodné číslo manžela nebo registrovaného partnera; je-li manželem nebo

registrovaným partnerem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné

číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo registrovaného

partnera a datum jeho narození,k) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo dítěte; je-li dítě

cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména,

příjmení dítěte a datum jeho narození,l) o osvojeném dítěti údaje v rozsahu1. stupeň osvojení,2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte,3. původní a nové rodné číslo dítěte,4. datum, místo a okres narození,5. rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno

rodné číslo, údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození

osvojitele,6. rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, jejich jméno,

popřípadě jména, příjmení a datum narození,7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o

zrušení osvojení dítěte,m) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České

republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,n) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden

jako den smrti, popřípadě jako den, který občan prohlášený za mrtvého

nepřežil.

Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru

obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence

obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.(3) Úřadu jsou poskytovány pro výkon působnosti podle tohoto zákona z

informačního systému cizinců o cizincích údaje, kterými jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) datum narození,c) pohlaví,d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec

narodil na území České republiky, místo a okres narození,e) rodné číslo,f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,g) druh a adresa místa pobytu,h) číslo a platnost oprávnění k pobytu,i) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,j) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,k) správní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území

České republiky,l) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní

moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí

právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku

manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci

rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který

byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako

den smrti, popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého

nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu

manželství,m) datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní

moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného

partnerství, datum zániku registrovaného partnerství smrtí jednoho z

registrovaných partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu

o prohlášení jednoho z registrovaných partnerů za mrtvého a den, který

byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako

den smrti, popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého

nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení

registrovaného partnerství,n) jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo registrovaného

partnera a jeho rodné číslo; je-li manžel nebo registrovaný partner

cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména,

příjmení a datum narození,o) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je cizincem podle

jiného právního předpisu, a jeho rodné číslo; v případě, že dítěti

nebylo rodné číslo přiděleno, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum

narození,p) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného

zákonného zástupce, pokud jsou cizinci podle jiného právního předpisu,

a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný

zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a

datum narození,q) o osvojeném dítěti, pokud je cizincem podle jiného právního

předpisu,1. stupeň osvojení,2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte,3. původní a nové rodné číslo dítěte,4. datum a místo narození,5. rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno

rodné číslo, údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození

osvojitele,6. rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, údaje o jejich

jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození; tyto údaje se

neposkytují, pokud se jedná o dítě narozené ženě s trvalým pobytem v

České republice, která porodila dítě a písemně požádala o utajení své

osoby v souvislosti s porodem,7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o

zrušení osvojení dítěte,r) vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České

republiky,s) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České

republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,t) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden

jako den smrti, popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého

nepřežil,u) jméno, popřípadě jména, příjmení1. zletilého nezaopatřeného dítěte cizince s povolením k pobytu na

území České republiky,2. nezletilého cizince, který byl cizinci s povolením k pobytu na území

České republiky nebo jeho manželu rozhodnutím příslušného orgánu svěřen

do náhradní rodinné péče, nebo který byl cizincem s povolením k pobytu

na území České republiky nebo jeho manželem osvojen anebo jehož

poručníkem nebo manželem jeho poručníka je cizinec s povolením k pobytu

na území České republiky,3. osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince,

který se o sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o

sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem s povolením k pobytu na území

České republiky,4. cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo

sestupné linii nebo takovým příbuzným manžela občana Evropské unie,5. rodiče nezletilého cizince, kterému byl udělen azyl podle zvláštního

právního předpisu, a jeho rodné číslo; jde-li o cizince, kteří nemají

přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum

narození.

Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru

obyvatel, se využijí z informačního systému cizinců, pouze pokud jsou

ve tvaru předcházejícím současný stav.(4) Úřadu jsou poskytovány pro výkon působnosti podle tohoto zákona z

registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné

číslo, avšak nejsou vedeny v agendovém informačním systému evidence

obyvatel, údaje, kterými jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení,b) rodné číslo,c) v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,d) den, měsíc a rok narození

,e) místo a okres narození; u fyzické osoby narozené v cizině stát, na

jehož území se narodila.(5) K údajům podle odstavců 2 až 4 vedených v agendových informačních

systémech jsou Úřadu poskytovány i jejich předchozí změny.(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen

takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.ČÁST STO SEDMDESÁTÁ PRVNÍzrušenaČl. CLXXIXzrušenČÁST STO SEDMDESÁTÁ DRUHÁZměna zákona o provádění mezinárodních sankcíČl. CLXXXV § 14 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí,

odstavce 3 a 4 znějí:„(3) Ministerstvu jsou poskytovány pro výkon působnosti podle tohoto

zákonaa) referenční údaje ze základního registru obyvatel,b) z agendového informačního systému evidence obyvatel údaje o

obyvatelích,c) z informačního systému cizinců údaje o cizincích,d) z registru rodných čísel údaje o fyzických osobách, kterým bylo

přiděleno rodné číslo, avšak nejsou vedeny v informačních systémech

uvedených v písmenech b) nebo c).

Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové

údaje, jejichž použití je v daném případě nezbytné.(4) Pokud to umožňuje technický stav, poskytuje Ministerstvo vnitra

ministerstvu údaje uvedené v odstavci 3 pouze v elektronické podobě

způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.ČÁST STO SEDMDESÁTÁ TŘETÍZměna zákona o sociálních službáchČl. CLXXXIZákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č.

29/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č.

124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č.

479/2008 Sb., zákona č. 108/2009 Sb. a zákona č. 206/2009 Sb., se mění

takto:1. V § 30 odstavce 3 až 6 znějí:„(3) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky pro účely

příspěvku poskytuje ministerstvu, obecním úřadům obcí s rozšířenou

působností a krajským úřadůma) referenční údaje ze základního registru obyvatel,b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,c) údaje z agendového informačního systému cizinců,d) údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo

přiděleno rodné číslo, avšak nejsou vedeny v informačních systémech

uvedených v písmenech b) a c).(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsoua) příjmení,b) jméno, popřípadě jména,c) adresa místa pobytu,d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území

České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí

došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den,

který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt

údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto

rozhodnutí,f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné

příjmení,b) datum narození,c) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a

stát, na jehož území se narodil,d) rodné číslo,e) státní občanství,f) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa

trvalého pobytu,g) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu

trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České

republiky,h) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,i) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v

případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo,

jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,j) rodné číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno

rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho

narození,k) rodné číslo dítěte; je-li dítětem cizinec, který nemá přiděleno

rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména a příjmení a datum jeho

narození,l) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České

republiky, datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,m) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden

jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.(6) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. c) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,b) datum narození,c) místo a stát narození,d) rodné číslo,e) státní občanství,f) druh a adresa místa pobytu,g) číslo a platnost oprávnění k pobytu,h) počátek pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o pobytu,i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,j) správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup

na území České republiky,k) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je dítě cizincem, a

jeho rodné číslo; v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum

narození,l) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného

zákonného zástupce, pokud jsou cizinci, a jejich rodné číslo; v

případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo,

jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,m) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České

republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,n) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden

jako den smrti nebo den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil,o) jméno, popřípadě jména, příjmení nezletilého cizince, který byl

cizinci s povolením k pobytu na území České republiky nebo jeho manželu

rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné péče, nebo

který byl cizincem s povolením k pobytu na území České republiky nebo

jeho manželem osvojen anebo jehož poručníkem nebo manželem jeho

poručníka je cizinec s povolením k pobytu na území České republiky,p) jméno, popřípadě jména, příjmení osamělého cizince staršího 65 let

bez ohledu na věk cizince, který se o sebe nedokáže ze zdravotních

důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem s

povolením k pobytu na území České republiky,q) jméno, popřípadě jména, příjmení cizince, který je nezaopatřeným

přímým příbuzným ve vzestupné nebo sestupné linii nebo takovým

příbuzným manžela občana Evropské unie,r) jméno, popřípadě jména, příjmení rodiče nezletilého cizince, kterému

byl udělen azyl podle zvláštního právního předpisu, a jeho rodné číslo;

jde-li o cizince, kteří nemají přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě

jména, příjmení a datum narození.“.2. V § 30 se za odstavec 6 vkládají nové odstavce 7 až 9, které znějí:„(7) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. d) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) den, měsíc a rok narození,c) místo narození; u fyzické osoby narozené v cizině místo a stát

narození,d) rodné číslo.(8) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru

obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence

obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou

ve tvaru předcházejícím současný stav.(9) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen

takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 10.3. V § 79 odst. 5 písm. a) se za slovo „číslo“ vkládají slova „osoby

(dále jen „identifikační číslo“)“.4. V § 81 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které včetně

poznámky pod čarou č. 31a zní:„b) identifikační číslo přidělené poskytovateli sociálních služeb;

pokud poskytovateli sociálních služeb dosud nebylo identifikační číslo

přiděleno, poskytne ho registrujícímu orgánu správce základního

registru osob^31a),31a) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.Dosavadní písmena b) až f) se označují jako písmena c) až g).5. V § 85 odst. 4 se za slova „a) až d)“ vkládají slova „ ,

identifikační číslo podle § 81 odst. 2 písm. b)“.ČÁST STO SEDMDESÁTÁ ČTVRTÁZměna zákona o pomoci v hmotné nouziČl. CLXXXIIV zákoně č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č.

165/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č.

379/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č.

306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č.

41/2009 Sb. a zákona č. 206/2009 Sb., § 53 zní:㤠53(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky pro účely pomoci v

hmotné nouzi poskytuje orgánům pomoci v hmotné nouzia) referenční údaje ze základního registru obyvatel,b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,c) údaje z agendového informačního systému cizinců,d) údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo

přiděleno rodné číslo, avšak nejsou vedeny v informačních systémech

uvedených v písmenech b) a c).(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsoua) příjmení,b) jméno, popřípadě jména,c) adresa místa pobytu,d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území

České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí

došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den,

který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt

údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto

rozhodnutí,f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné

příjmení,b) datum narození,c) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a

stát, na jehož území se narodil,d) rodné číslo,e) státní občanství,f) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa

trvalého pobytu,g) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu

trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České

republiky,h) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,i) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v

případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo,

jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,j) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní

moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí

právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku

manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci

rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který

byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako

den smrti, popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého

nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu

manželství,k) datum a místo vzniku registrovaného partnerství^39a), datum nabytí

právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci

registrovaného partnerství, datum zániku registrovaného partnerství

smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí

soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v

pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den

smrti, popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého

nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení

registrovaného partnerství,l) rodné číslo manžela, popřípadě partnera; je-li manželem, popřípadě

partnerem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno,

popřípadě jména, příjmení a datum jeho narození,m) rodné číslo dítěte; je-li dítětem cizinec, který nemá přiděleno

rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, a příjmení a datum jeho

narození,n) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České

republiky, datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,o) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden

jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,b) datum narození,c) místo a stát narození,d) rodné číslo,e) státní občanství,f) druh a adresa místa pobytu,g) číslo a platnost oprávnění k pobytu,h) počátek pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o pobytu,i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,j) správní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území

České republiky,k) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní

moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí

právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku

manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci

rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který

byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako

den smrti, popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého

nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu

manželství,l) jméno, popřípadě jména, příjmení partnera, rodné číslo nebo datum

narození partnera, datum a místo vzniku registrovaného

partnerství^39a), datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o

neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku

registrovaného partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí

právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého

a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého

uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který partner prohlášený za

mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o

zrušení registrovaného partnerství,m) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je dítě cizincem, a

jeho rodné číslo; v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum

narození,n) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného

zákonného zástupce, pokud jsou obyvateli, a jejich rodné číslo; v

případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo,

jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,o) vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České

republiky,p) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České

republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,q) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden

jako den smrti nebo den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil,r) jméno, popřípadě jména, příjmení1. nezletilého cizince, který byl cizinci s povolením k pobytu na území

České republiky nebo jeho manželu, popřípadě partneru rozhodnutím

příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který byl

cizincem s povolením k pobytu na území České republiky nebo jeho

manželem, popřípadě partnerem osvojen anebo jehož poručníkem nebo

manželem, popřípadě partnerem jeho poručníka je cizinec s povolením k

pobytu na území České republiky,2. osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince,

který se o sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o

sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem s povolením k pobytu na území

České republiky,3. cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným nebo takovým

příbuzným manžela, popřípadě partnera občana Evropské unie,4. rodiče nezletilého cizince, kterému byl udělen azyl nebo doplňková

ochrana podle zvláštního právního předpisu^8), a jeho rodné číslo;

jde-li o cizince, kteří nemají přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě

jména, příjmení a datum narození.(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) den, měsíc a rok narození,c) místo narození; u fyzické osoby narozené v cizině místo a stát

narození,d) rodné číslo.(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru

obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence

obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou

ve tvaru předcházejícím současný stav.(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen

takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.ČÁST STO SEDMDESÁTÁ PÁTÁZměna zákona o registrovaném partnerstvíČl. CLXXXIIIZákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých

souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., zákona č.

362/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., se mění

takto:1. V § 24 odst. 2 se za slova „matriční úřad ověří“ vkládají slova „ze

základního registru obyvatel“.2. Za § 29 se vkládá nový § 29a, který zní:㤠29a(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje pro

provedení zápisu do knihy registrovaného partnerství příslušnému

matričnímu úřadu o osobách, které chtějí vstoupit do partnerství,a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,c) údaje z agendového informačního systému cizinců.(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsoua) příjmení,b) jméno, popřípadě jména,c) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,d) státní občanství, popřípadě více státních občanství.(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodná příjmení, datum a

místo všech jejich změn,b) datum a místo narození,c) rodné číslo, datum a místo všech jeho změn,d) státní občanství,e) adresa místa trvalého pobytu, datum a místo všech jeho změn,f) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní

moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí

právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku

manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci

rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který

byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako

den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí

právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,g) datum a místo vzniku partnerství, datum nabytí právní moci

rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci partnerství, datum

zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní

moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den,

který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden

jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí

právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství.(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodná příjmení,b) datum a místo narození,c) rodné číslo,d) státní občanství,e) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní

moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí

právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku

manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci

rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který

byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako

den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí

právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,f) datum a místo vzniku partnerství, datum nabytí právní moci

rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci partnerství, datum

zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní

moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den,

který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden

jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí

právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství.(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru

obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence

obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou

ve tvaru předcházejícím současný stav.“.ČÁST STO SEDMDESÁTÁ ŠESTÁZměna zákona o veřejných zakázkáchČl. CLXXXIVV § 17 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, se za

slova „forma, identifikační číslo“ vkládají slova „osoby (dále jen

„identifikační číslo“)“.ČÁST STO SEDMDESÁTÁ SEDMÁZměna koncesního zákonaČl. CLXXXVV § 32 odst. 2 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a

koncesním řízení (koncesní zákon), se na konci textu písmen a), b) a c)

doplňuje slovo „osoby“.ČÁST STO SEDMDESÁTÁ OSMÁZměna zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzděláváníČl. CLXXXVIV § 15 písm. b) zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků

dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání

výsledků dalšího vzdělávání), se slova „a identifikační číslo

autorizované osoby“ nahrazují slovy „autorizované osoby, její

identifikační číslo osoby poskytnuté správcem základního registru

osob^7a)“.Poznámka pod čarou č. 7a zní:„7a) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.ČÁST STO SEDMDESÁTÁ DEVÁTÁZměna insolvenčního zákonaČl. CLXXXVIIV § 88 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení

(insolvenční zákon), se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „osoby

(dále jen „identifikační číslo“)“.ČÁST STO OSMDESÁTÁZměna stavebního zákonaČl. CLXXXVIIIZákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb. a zákona č. 191/2008 Sb., se

mění takto:1. V § 121 se za slova „kolaudačního souhlasu,“ vkládají slova „údaje

určující polohu definičního bodu stavby a adresního místa^41a),“.Poznámka pod čarou č. 41a zní:„41a) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.2. V § 121 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se

odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 41b zní:„(2) Pokud stavbou vzniká nová budova, které se přiděluje číslo popisné

nebo evidenční^41b), stavební úřad po předložení podkladů uvedených v

odstavci 1 vyzve písemně příslušnou obec o přidělení čísla popisného

nebo evidenčního.41b) § 31 odst. 1 až 3 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění zákona č.

227/2009 Sb.§ 14 odst. 1 až 3 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění zákona č. 227/2009

Sb.“.3. V § 123 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:„(2) Stavebník k žádosti o předčasné užívání stavby doloží údaje

určující polohu definičního bodu stavby a adresního místa^41a). Pokud

stavební úřad vydá povolení k předčasnému užívání stavby, stavební úřad

postupuje obdobně podle § 121 odst. 2.“.Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.4. V § 123 se doplňuje odstavec 5, který zní:„(5) Náležitosti žádosti o předčasné užívání stavby stanoví prováděcí

právní předpis.“.5. Za § 131 se vkládá nový § 131a, který zní:㤠131aVlastník stavby, popřípadě jiná osoba, která odstranila stavbu, oznámí

tuto skutečnost do 30 dnů po odstranění stavby příslušnému stavebnímu

úřadu.“.6. V § 193 se za slova „§ 122 odst. 6,“ vkládají slova „§ 123 odst.

5,“.ČÁST STO OSMDESÁTÁ PRVNÍZměna zákona o nemocenském pojištěníČl. CLXXXIXZákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č.

585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č.

239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č.

479/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb. a zákona č.

158/2009 Sb., se mění takto:1. § 118 včetně poznámky pod čarou č. 60 zní:㤠118(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům

nemocenského pojištění pro výkon jejich působnostia) referenční údaje ze základního registru obyvatel,b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,c) údaje z agendového informačního systému cizinců,d) údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo

přiděleno rodné číslo, avšak nejsou vedeny v informačních systémech

uvedených v písmenech b) a c).(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsoua) příjmení,b) jméno, popřípadě jména,c) adresa místa pobytu,d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektuúdajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož

území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za

mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den,

který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí

právní moci tohoto rozhodnutí,f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné

příjmení,b) datum narození,c) pohlaví,d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a

stát, na jehož území k narození došlo,e) rodné číslo a jeho změny,f) státní občanství,g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa

trvalého pobytu,h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu

trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České

republiky,i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,j) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v

případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo,

jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,k) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství,l) rodné číslo manžela; je-li manželem fyzická osoba, která nemá

přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a

datum jeho narození,m) rodné číslo dítěte,n) u osvojení dítěte původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení

dítěte, původní a nové rodné číslo dítěte, datum a místo narození

dítěte, rodná čísla osvojitelů a datum nabytí právní moci rozhodnutí o

osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte,o) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České

republiky, datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden

jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,b) datum narození,c) pohlaví,d) místo a stát narození,e) rodné číslo a jeho změny,f) státní občanství,g) druh a adresa místa pobytu,h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,j) správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup

na území České republiky,k) rodinný stav, datum a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména,

příjmení manžela, rodné číslo nebo datum narození,l) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a jeho rodné číslo; v

případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,m) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného

zákonného zástupce a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů

nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě

jména, příjmení a datum narození,n) u osvojení dítěte původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení

dítěte, původní a nové rodné číslo dítěte, datum a místo narození

dítěte, rodná čísla osvojitelů a datum nabytí právní moci rozhodnutí o

osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte,o) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České

republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden

jako den smrti nebo den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil.(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení,b) rodné číslo,c) v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,d) den, měsíc a rok narození,e) místo a okres narození, u fyzické osoby narozené v cizině stát, na

jehož území se narodila.(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru

obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence

obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou

ve tvaru předcházejícím současný stav.(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen

takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.(8) Zdravotní pojišťovny sdělují orgánům nemocenského pojištění ze

svých informačních systémů^60) na žádost v elektronické podobě způsobem

umožňujícím dálkový přístup údaje oa) jménu a příjmení, rodném příjmení, datu narození, rodném čísle,

bydlišti a zaměstnání konkrétních pojištěnců,b) názvu a sídle zaměstnavatelů konkrétních pojištěnců; údaje se

sdělují těm orgánům nemocenského pojištění, které jsou příslušné k

provádění pojištění těchto pojištěnců.60) § 24 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České

republiky.§ 21 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a

dalších zdravotních pojišťovnách.“.2. V § 122 odst. 3 písm. k) a v § 123 odst. 3 písm. c) se za slovo

„identifikační“ vkládají slova „číslo osoby zaměstnavatele“.ČÁST STO OSMDESÁTÁ DRUHÁZměna zákona o některých druzích podpory kulturyČl. CXCV § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 203/2006 Sb., o některých druzích

podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů, se za slova

„identifikační číslo“ vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační

číslo“)“.ČÁST STO OSMDESÁTÁ TŘETÍZměna zákona o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a

souvisejících činnostechČl. CXCIV § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských

embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně

některých souvisejících zákonů, se za slova „identifikační číslo“

vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.ČÁST STO OSMDESÁTÁ ČTVRTÁzrušenaČl. CXCIIzrušenČÁST STO OSMDESÁTÁ PÁTÁZměna zákona o evropské družstevní společnostiČl. CXCIIIV § 8 písm. c) zákona č. 307/2006 Sb., o evropské družstevní

společnosti, se za slova „identifikační číslo“ vkládají slova „osoby

(dále jen „identifikační číslo“)“.ČÁST STO OSMDESÁTÁ ŠESTÁzrušenaČl. CXCIVzrušenČÁST STO OSMDESÁTÁ SEDMÁZměna zákona o pohonných hmotáchČl. CXCVV § 6 odst. 2 písm. a) bodech 1 a 2 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných

hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých

souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), se za slova

„identifikační číslo“ vkládá slovo „osoby“.ČÁST STO OSMDESÁTÁ OSMÁZměna zákona o insolvenčních správcíchČl. CXCVIZákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění zákona č.

108/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb., se mění

takto:1. V § 5 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „osoby

(dále jen „identifikační číslo“)“.2. V § 19 odst. 1 písm. a) se za slovo „pobytu“ vkládají slova „ , a

identifikační číslo poskytnuté správcem základního registru osob^4b)“.Poznámka pod čarou č. 4b zní:„4b) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.ČÁST STO OSMDESÁTÁ DEVÁTÁZměna zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a

integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního

prostředíČl. CXCVIIV zákoně č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního

prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v

oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, se za § 8

vkládá nový § 8a, který zní:㤠8a(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje

ministerstvu a inspekcia) referenční údaje ze základního registru obyvatel,b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,c) údaje z agendového informačního systému cizinců.(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení,b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,c) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České

republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo;

je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v

rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů

prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto

rozhodnutí,d) adresa místa pobytu,e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,c) rodné číslo,d) adresa místa trvalého pobytu,e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,d) druh a adresa místa pobytu,e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru

obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence

obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou

ve tvaru předcházejícím současný stav.(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen

takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.ČÁST STO DEVADESÁTÁZměna zákona o přeměnách obchodních společností a družstevČl. CXCVIIIV § 70 písm. a) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních

společností a družstev, se za slova „identifikační číslo“ vkládají

slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“.ČÁST STO DEVADESÁTÁ PRVNÍZměna zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravěČl. CXCIXV zákoně č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její

nápravě a o změně některých zákonů, se za § 16 vkládá nový § 16a, který

zní:㤠16a(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům

státní správy, které vykonávají působnost podle tohoto zákona,a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,c) údaje z agendového informačního systému cizinců.(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení,b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,c) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České

republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo;

je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v

rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů

prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto

rozhodnutí,d) adresa místa pobytu,e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,c) rodné číslo,d) adresa místa trvalého pobytu,e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,d) druh a adresa místa pobytu,e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru

obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence

obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou

ve tvaru předcházejícím současný stav.(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen

takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.ČÁST STO DEVADESÁTÁ DRUHÁZměna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné

činnosti a financování terorismuČl. CCZákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z

trestné činnosti a financování terorismu, se mění takto:1. V § 5 písm. a) a b) se za slova „identifikační číslo“ vkládá slovo

„osoby“.2. V § 10 odst. 5 písm. b) bodě 2 se za slova „identifikační číslo“

vkládá slovo „osoby“.3. V § 30 odstavec 3 zní:„(3) Ministerstvu jsou poskytovány pro výkon působnosti podle tohoto

zákonaa) referenční údaje ze základního registru obyvatel,b) z agendového informačního systému evidence obyvatel údaje o

obyvatelích,c) z informačního systému cizinců údaje o cizincích,d) z registru rodných čísel údaje o fyzických osobách, kterým bylo

přiděleno rodné číslo, avšak nejsou uvedeny v písmenu b) nebo c).“.ČÁST STO DEVADESÁTÁ TŘETÍZměna zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentůČl. CCIV § 4 odst. 4 písm. f), § 5 odst. 4 písm. b) a v § 14 odst. 3 písm. f),

g) a i) zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované

konverzi dokumentů, se slova „ekonomického subjektu“ nahrazují slovem

„osoby“.ČÁST STO DEVADESÁTÁ ČTVRTÁZměna zákona o auditorechČl. CCIIV § 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně

některých zákonů (zákon o auditorech), se slova „ , bylo-li přiděleno“

nahrazují slovy „osoby (dále jen „identifikační číslo“) poskytnuté

správcem základního registru osob^15a)“.Poznámka pod čarou č. 15a zní:„15a) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.ČÁST STO DEVADESÁTÁ PÁTÁÚČINNOSTČl. CCIIITento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2010, s výjimkou

ustanovení čl. LVII bodů 13, 15, 17 až 19, která nabývají účinnosti

dnem 1. ledna 2012, ustanovení čl. LXXXI a čl. LXXXII bodů 1, 2 a 5,

která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2012, ustanovení čl. LXXXII bodů

3 a 4, která nabývají účinnosti dnem 30. listopadu 2011, a ustanovení

čl. C bodu 60 a čl. CLXVI bodu 1, která nabývají účinnosti dnem jeho

vyhlášení.Vlček v. r.Klaus v. r.Fischer v. r.

Related Laws