odborné činnosti související se zabezp. vydávání technických norem


Published: 2008

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
486/2008 Sb.VYHLÁŠKAze dne 19. prosince 2008,kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání

a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich

poskytováníZměna: 348/2014 Sb.Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 5 odst. 6 zákona č.

22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003

Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 481/2008 Sb.:§ 1Odborné činnosti, které souvisejí se zabezpečením vydávání a řádné

distribuce českých technických norem, a výše úplaty, včetně daně z

přidané hodnoty, kterou je oprávněn vybírat Úřad pro technickou

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen „Úřad“) za

jejich zabezpečení, jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce.§ 2ÚčinnostTato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.Ministr:Ing. Říman v. r.Příloha--------------------------------------------------------------------------

A. Poskytnutí české technické normy, v Kč

další technické normy nebo technického

dokumentu u Úřadu

--------------------------------------------------------------------------

a. české technické normy tištěné1. autorizovaný tisk á 1 strana

výtisku jedné české technické normy

1.1 do 12 stran včetně 18,-

1.2 do 28 stran včetně 13,-

1.3 do 60 stran včetně 10,-

1.4 do 148 stran včetně 7,-

nad 148 stran 3,-b. české technické normy na 5,-

elektronickém nosiči - podle počtu

stran, á 1 strana výtisku jedné české

technické normyc. další technické normy tištěné nebo dle licenčních podmínek

na elektronickém nosiči dodavatele nebo katalogu

nebo ceníku, přepočteno

dle aktuálního kurzu

České národní banky k

datu objednávkyd. technického dokumentu dle licenčních

podmínek dodavatele

nebo katalogu,

přepočteno dle

aktuálního kurzu

České národní banky k

datu objednávkye. poskytnutí datového obsahu českých 5,-

technických norem k rozmnožování a

rozšiřování na základě souhlasu dle §

5, odst. 8 zákona č. 22/1997 Sb., o

technických požadavcích na výrobky, ve

znění pozdějších předpisů, á 1 strana

A4

--------------------------------------------------------------------------

B. Poskytnutí přístupových práv v Kč

--------------------------------------------------------------------------

a. k individuálnímu čtení elektronické 1 000,-

formy českých technických norem,

dalších technických norem nebo

technických dokumentů, bez možnosti

tisku, jeden přístup platný 6 měsícůb. k hromadnému čtení elektronické 10 000,-

formy českých technických norem,

dalších technických norem nebo

technických dokumentů, bez možnosti

tisku, jedno heslo platné jeden rok

c. k individuálnímu čtení elektronické

formy českých technických norem,

dalších technických norem nebo

technických dokumentů a k

individuálnímu tisku, jeden přístup

platný 6 měsíců:

1. tisk do 50 stran včetně 1 500,-

2. tisk do 200 stran včetně 2 500,-

3. tisk do 1000 stran včetně 3 500,-

možnost dokoupení tisku:

1. do 50 stran včetně 500,-

2. do 200 stran včetně 1 500,-

3. do 1000 stran včetně 2 500,-

--------------------------------------------------------------------------

C. Poskytnutí rešeršní služby, tj. v Kč

rešerše z databází, prezenční

výpůjčky, prohlížení textů, konzultace

v informačním středisku Úřadu

--------------------------------------------------------------------------

a. rešerše z databází - podle počtu 50,-

stran, á 1 strana výpisub. prezenční výpůjčky - á 1 dokument 20,-c. prohlížení textů v elektronické 25,-

podobě - á 15 minutd. konzultace - nad 15 minut á každých 50,-

dalších 15 minut

--------------------------------------------------------------------------Vybraná ustanovení novelČl. II vyhlášky č. 348/2014 Sb.Přechodné ustanoveníPřístupová práva k českým technickým normám zakoupená před nabytím

účinnosti této vyhlášky zůstávají nadále v platnosti na dobu, na kterou

byla zakoupena, a v rozsahu, v jakém byla zakoupena.

Related Laws