provedení zákona ČNR o umělém přerušení těhotenství


Published: 1986

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Get a Day Pass for only USD$49.99.
75/1986 Sb.VYHLÁŠKAministerstva zdravotnictví České socialistické republikyze dne 7. listopadu 1986,kterou se provádí zákon České národní rady č. 66/1986 Sb., o umělém

přerušení těhotenstvíZměna: 467/1992 Sb.Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky stanoví podle

§ 12 zákona České národní rady č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení

těhotenství:Podmínky pro umělé přerušení těhotenství§ 1Za zdravotní důvody, pro které nelze na žádost ženy uměle přerušit

těhotenství (kontraindikace), se považujía) zdravotní stav ženy, kterým se podstatně zvyšuje zdravotní riziko

spojené s umělým přerušením těhotenství, zejména zánětlivá onemocnění,b) umělé přerušení těhotenství, od něhož neuplynulo šest měsíců, s

výjimkou případů, kdy1. žena alespoň dvakrát rodila nebo2. žena dovršila 35 let věku nebo3. je důvodné podezření, že žena otěhotněla v důsledku trestné

činnosti, která vůči ní byla spáchána.§ 2(1) Seznam nemocí, syndromů a stavů, které jsou zdravotními důvody pro

umělé přerušení těhotenství, je uveden v příloze této vyhlášky. Po

uplynutí dvanácti týdnů délky těhotenství lze uměle přerušit

těhotenství, jen je-li ohrožen život ženy nebo je prokázáno těžké

poškození plodu nebo že plod je neschopen života.(2) Svědčí-li pro umělé přerušení těhotenství genetické důvody, lze

uměle přerušit těhotenství nejpozději do dosažení dvacetičtyř týdnů

těhotenství.§ 3(1) Ze zdravotních důvodů se ženě s jejím souhlasem uměle přeruší

těhotenství, jestliže k tomu dalo podnět zdravotnické zařízení, nebo z

jejího podnětu, jestliže se zdravotní důvod potvrdí.(2) Zdravotní důvody pro umělé přerušení těhotenství je oprávněn

posoudit vedoucí oddělení zdravotnického zařízení, do jehož oboru

onemocnění patří, nebo jím pověřený zástupce.(3) Jestliže k umělému přerušení těhotenství dalo podnět zdravotnické

zařízení a žena k němu odmítá dát souhlas, učiní o tom žena, která

odmítá umělé přerušení těhotenství, písemné prohlášení (revers).Postup při projednání umělého přerušení těhotenství§ 4(1) Ženský lékař zdravotnického zařízení příslušného podle místa

trvalého pobytu ženy nebo místa jejího pracoviště nebo školy (dále jen

"lékař"), kterého žena písemně požádala o umělé přerušení těhotenství,

ženu vyšetří, určí délku těhotenství, zjistí, zda umělému přerušení

těhotenství nebrání zdravotní důvody (kontraindikace) a učiní závěr.

Délka těhotenství se počítá v dokončených týdnech počínaje prvním dnem

poslední menstruace. Žena zdravotnickému zařízení písemně potvrdí, že

ji lékař seznámil se svým závěrem a že ji poučil o možných zdravotních

důsledcích umělého přerušení těhotenství, jakož i způsobech použití

antikoncepčních metod a prostředků. ^1)(2) K podání žádosti o umělé přerušení těhotenství a k dalšímu postupu

se použije tiskopis Žádost o umělé přerušení těhotenství a hlášení

potratu, ^2) k přezkoumání závěrů lékaře se použije tiskopis Žádost o

přezkoumání závěru lékaře. ^3) Tyto tiskopisy lékař ženě odevzdá.(3) Žena může až do začátku výkonu umělého přerušení těhotenství vzít

svou žádost nebo souhlas zpět. Tuto skutečnost uvede lékař ve

zdravotnické dokumentaci ženy.§ 5(1) K umělému přerušení těhotenství na žádost ženy ve věku do šestnácti

let je třeba souhlasu zákonného zástupce, popřípadě toho, jemuž byla

svěřena do výchovy (dále jen "zákonný zástupce"); ^4) souhlas zákonného

zástupce se vyžádá též k umělému přerušení těhotenství této ženě ze

zdravotních důvodů.(2) Je-li k umělému přerušení těhotenství třeba souhlasu zákonného

zástupce, uvede se jeho souhlas ve zdravotnické dokumentaci.Místo výkonu umělého přerušení těhotenství, hlášení a povinnosti

zdravotnických pracovníků§ 6(1) Lékař, popřípadě okresní nebo krajský odborník pro obor gynekologie

a porodnictví, který přezkoumal závěr lékaře, určí pro výkon umělého

přerušení těhotenství (dále jen "výkon") spádové zdravotnické zařízení

ústavní péče. Na přání ženy může určit i jiné zdravotnické zařízení

ústavní péče, pokud s tím toto zařízení bude souhlasit.(2) Zdravotnické zařízení provede výkon neprodleně; o době provedení

výkonu uvědomí ženu při předložení její žádosti se závěrem lékaře nebo

toho, kdo jeho závěr přezkoumal.(3) O umělém přerušení těhotenství na žádost ženy ve věku od šestnácti

do osmnácti let ^5) uvědomí zdravotnické zařízení jejího zákonného

zástupce neprodleně po provedení výkonu vhodným způsobem ústně nebo

písemným oznámením do vlastních rukou.§ 7Zdravotnické zařízení, ve kterém bylo uměle přerušeno těhotenství,

podává o tom do pátého dne každého měsíce hlášení ^2) krajskému ústavu

národního zdraví pro statistické zpracování. Obdobné hlášení zasílá

toto zařízení okresnímu odborníkovi pro obor gynekologie a porodnictví

příslušnému podle místa trvalého pobytu ženy.§ 8Všichni zúčastnění pracovníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o

skutečnostech, o nichž se dověděli v souvislosti s umělým přerušením

těhotenství, a šetřit oprávněné zájmy ženy.§ 9zrušen§ 10Umělé přerušení těhotenství cizinkám(1) Za přechodný pobyt ^6) se nepovažuje pobyt cizinek, které pracují v

orgánech a organizacích se sídlem v České socialistické republice,

popřípadě členek rodin pracovníků těchto orgánů a organizací, pobyt

studujících a jiných cizinek, které mají povolení k pobytu pro cizince

podle zvláštních předpisů, ^7) popřípadě mezistátních dohod.

Zdravotnické zařízení má povinnost požadovat předložení příslušného

dokladu.^8)(2) zrušen§ 11Zrušovací ustanoveníZrušuje se výnos ministerstva zdravotnictví ČSR ze dne 26. května 1977

čj. LP/2-251-10.5.1977 č. 3/1977 Věst. MZ ČSR o úhradě za vyšetření a

kontrolu při hormonální a nitroděložní antikoncepci, registrovaný v

částce 2/1978 Sb.§ 12ÚčinnostTato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1987.Ministr:Prof. MUDr. Prokopec CSc. v.r.Příl.1k vyhlášce č. 75/1986 Sb.Seznam nemocí, syndromů a stavů, které jsou zdravotními důvody k

umělému přerušení těhotenství1. Internía) choroby srdce a cévního systémuChlopenní vady, zejména stenóza mitrální a insuficience aorty s

omezením výkonnosti srdce nebo takové, u kterých došlo před

těhotenstvím k projevům oběhové slabosti, k infarktu plic, k emboliím

do velkého oběhu nebo k akutnímu edému plic. Akutní nebo evolutivní

zánětlivá onemocnění srdeční (myokarditida, infekční endokarditida,

revmatická horečka).Infarkty srdečního svalu.Veškeré srdeční choroby, u nichž dochází do skončení 12. týdne

těhotenství k arytmiím (míhání nebo kmitání síní, kardiální synkopy), k

žilním městnáním nebo cyanóze.Vrozené srdeční vady s poruchou oběhu krevního, zejména vady s cyanózou

a koarktace aorty se zřetelným přetlakem na horních končetinách.Stavy po operaci srdce a velkých cév pro vrozené nebo získané srdeční

vady, pokud nebylo dosaženo úplné korekce vady a normalizace

hemodynamických poměrů.Hypertenze rezistentní na terapii s vysokým diastolickým tlakem.Varikózní komplex rozsáhlého stupně, postihující zvláště krajiny

rodidel a dolní končetiny, s proběhlými ulceracemi a tromboflebitidami.Diagnosticky bezpečně prokázané kardiomyopatie.U lehčích srdečních onemocnění, která nejeví známky progrese, je nutno

uvážit, zda se matka bude moci dostatečně chránit námahy (domácnost,

zaměstnání, ošetřování dítěte zvláště v prvních 2-3 letech, je-li v

rodině více malých dětí potřebných dozoru i v noci).b) choroby plicPlicní choroby s omezením respirační funkce (pulmonální insuficience,

bronchiektázie, chronická bronchitida, emfyzém).Chronické plicní infekce.c) choroby ledvinChronická glomerulonefritida zejména se známkami aktivního zánětlivého

procesu.Chronická glomerulonefritida provázená nefrotickým syndromem nebo

hypertenzním syndromem.Pyelonefritida s omezením renálních funkcí.Nefrotický syndrom.Polycystické ledviny.Geneticky podmíněné nefropatie (např. metabolické tubulární syndromy),

každé onemocnění ledvin, kde je snížena glomerulární filtrace trvale

pod 50 %.d) chorobné stavy tvorby krveKrvácivé choroby, kde lze při porodu a v šestinedělí očekávat závažné

krvácení.Veškeré hemoblastózy a hemoblastómy.Myeloproliferativní stavy.Hemolytické anémie.Prokázané přenášení těžkých forem hemofilií nebo choroby Renduovy -

Oslerovy - Weberovy.e) choroby trávicího ústrojíKomplikovaná cholelitiáza (biliární cirhóza, choledocholitiáza, empyém

žlučníku, cholangoitida, pankreatitida).Recidivující pankreatitida, pankreatolitiáza.Aktivní nebo vleklá recidivující vředová choroba gastroduodenální,Hemoragická (ulcerozní) proktokolitida a regionální enterokolitida

(Crohnova choroba).Stavy zjistitelné denutrice vyvolané chorobami trávicího ústrojí.Chronické parenchymatózní choroby jater.Stav po infekční hepatitidě do 1 roku se známkami poruchy jaterních

funkcí.f) poruchy endokrinníNemoc Basedowova.Struma s mechanickými následky zvláště retrosternální struma s kompresí

krčních žil.Hyperthyreóza - metabolicky nestabilní (všechny formy).Nekompenzovaná hypothyreóza.Hyperparat hyroidismus.Adenomy nadledvinek.Feochromocytom.Diabetes mellitus I. typu, pokud diabetička nebyla v období početí nebo

v prvních týdnech těhotenství ideálně kompenzovaná.Diabetes mellitus I. typu s komplikacemi (zejména cévními), u

juvenilních forem při opětovných potratech a úmrtí plodu, ale i

diabetes mellitus (juvenilního typu) bez komplikací.Diabetes mellitus II. typu, kde lze těhotenstvím očekávat zhoršení

základního onemocnění.Diabetes mellitus II. typu s komplikacemi (zejména cévními,

kardiovaskulárními).Diabetes mellitus I. a II. typu při oboustranném zatížení (diabetes

obou rodičů nebo v obou rodinách).Gestační diabetes v předchozím těhotenství (vyžadující aplikaci

inzulinu), jsou-li přítomny další rizikové faktory, zejména genetická

zátěž.Ve všech případech diabetu I., II. i gestačního DM, kde průkazným

vyšetřováním HbA1c, nebo jiného indikátoru dlouhodobé kompenzace byla

zjištěna špatná kompenzace v době početí (hladina HbA1c, vyšší než 10

%).Ostatní endokrinopatie na základě vyšetření odborného ústavu.g) infekční chorobyPři onemocnění: bezpečně prokázanou teratogenitou či jiným rizikem pro

plod jako jsou zarděnky, infekce cytomegalovirem, toxoplasmóza,

varicela, AIDS je přerušení možné ve spolupráci s genetickým oddělením

až do 24. týdne těhotenství. Infekce s možnou teratogenitou nebo jiným

možným rizikem pro plod jako příušnice, herpes simplex, EB virosa,

coxsackióza B, chřipka s teplotami 40 stupňů Celsia a více,

lymfocytární choriomeningitida, parvovirosa, virová hepatitida (zvláště

typ B), listerióza a aplikace živých očkovacích látek matce.h) poruchy metabolickéDna s opakovanými záchvaty nebo u pacientek soustavně pro tuto chorobu

léčených.Poruchy lipidového metabolismu biochemicky prokázané, zejména geneticky

podmíněné nebo s projevy orgánových následných změn (např.

arterioskleróza).Thesaurismosy prokázané histologicky nebo biochemicky.2. ChirurgickéRozsáhlé břišní kýly, brániční a hiátové kýly, nesouhlasí-li žena s

operací.Postresekční syndrom po resekci žaludku a syndromy

postcholecystektomické.Opakující se ileózní stavy.Chirurgicky léčené vrozené anomálie tlustého střeva a konečníku.Rozsáhlé benigní nádory břišní a pánevní.Stavy po resekci plic se snížením funkční kapacity plic. Aktinomykóza

plic a plicní abscesy.Pokročilé organické změny periferních cév.Pravá a nepravá arteriovenózní aneurysmata aorty a velkých cév

nitrobřišních a končetinových.Malformace mozkových cév anatomicky benigní.3. UrologickéStavy po vynětí ledviny, nebo jestliže jedna ledvina chybí (agenezie)

nebo je zakrnělá (hypoplazie) při funkční nedostatečnosti zbylé

ledviny.Cystóza ledvin.Pyelonefritida s omezením renálních funkcí.Hematurie z neznámé příčiny.Nefrolitiáza oboustranná, i když konkrementy nejsou fixní a často z

obou ledvin současně spontánně odcházejí - urátová urolitiáza.Papilomatóza měchýře.Hydronefróza.Jiné závažné vývojové úchylky vedoucí ke snížení funkční schopnosti

ledvin.4. OrtopedickéVšechny dědičné vrozené vady osteoartikulárního aparátu.Stavy po vrozené kyčelní dysplazii od subluxace výše.Stavy po Perthesově onemocnění s následnou prearthrosou.Stavy po juvenilní epifyzeolýze hlavice kosti stehenní.Spondylolysa, spondylolistesa.Skoliosa hrudní a bederní páteře nad 30 st.Deformity pánve vrozené (hypoplázie)získané (postradiační, Chrobakova pánev, atd.)posttraumatické s poruchou pánevního kruhu.Deformační artróza nosných kloubů.Stavy po rozsáhlých a komplikovaných zlomeninách s funkčním či

anatomickým defektem.Juvenilní revmatoidní artritida, progresívní chronická polyarthritida.Těžké poruchy stereotypu chůze.Ankylózy velkých kloubů.Poúrazové stavy provázené parézou velkých periferních nervů.Systémová onemocnění, metabolické osteopatie.Stavy po poliomyelitidě.Stavy po dětské mozkové obrně.Recidivující chronická osteomyelitida.Nádory pohybového aparátu a jim podobné maligní afekce, potenciálně

magilní, úporně recidivující nebo působící potíže v důsledku

lokalizace.5. RevmatologickéSpondylarthritida ankylosující - Morbus Bechtěrev. Polyarthritida

progressivní "revmatoidní artritida".Při chronických polyartritidách je třeba přihlédnout zejména k průběhu

nemoci, k její aktivitě a ovlivnitelnosti léčbou, jakož i funkční

zdatnosti.Chronická dna s pokročilými deformacemi a zvláště viscerálním

(ledvinným) postižením.Revmatická horečka ve stádiu aktivity a v době prevence penicilínem.Difuzní onemocnění pojiva (tzv. kolagenózy)a) systémový lupus erythematodes, zvláště evolutivní formy s příznaky

lupusu, nefritidy,b) sclerodermia difusa, zvláště progredující formy s projevy orgánového

postižení,c) dermatomyosa s polymyositickým syndromem a viscerálními změnami,d) polyarteritida nodosní.6. Onkologickéa) zhoubné novotvary a stavy po jejich odstranění operativním nebo

léčením zářením, které mohou nepříznivě ovlivnit průběh těhotenství,

mít vliv na plod anebo hrozit ženu ve zdravotním stavu,b) carcinoma in situ, pokud ohrožuje zdravotní stav matky.7. PneumologickéTuberkulóza a jiné mykobakteriózya) Tuberkulóza a jiné mykobakteriózy dýchacího ústrojí Všechny formy

tuberkulózy nebo jiné mykobakteriózy v evolutivní fázi (rozpad, rozsev,

infiltrace) s nálezem i bez nálezu mykobakterií, když i přes léčbu

antituberkulotiky lze očekávat, že by těhotenství zhoršilo onemocnění

budoucí matky. Všechny formy tuberkulózy nebo jiné mykobakteriózy v

resorpci nebo inaktivní formy:- při podstatně snížené kardiorespirační funkci v důsledku základního

onemocnění- komplikované jiným závažným onemocněním, i když jeho stupeň sám o

sobě není indikací k interrupci těhotenství (např. diabetes mellitus)- mělo-li předchozí těhotenství vliv na zhoršení tuberkulózního

onemocnění.Nakažlivé formy tuberkulózy u osob žijících ve společné domácnosti s

budoucí matkou, které nelze negativizovat antituberkulotickou léčbou a

nelze zajistit jejich izolaci.b) Tuberkulóza mimoplicníTuberkulóza ledvin s výrazným úbytkem renálního parenchymu a chronickou

insuficiencí ledvin.Posttuberkulózní nefropatie, u nichž by těhotenství mohlo vést k

dekompenzaci.Floridní specifická cystitida při renální tuberkolóze, která přetrvává

i přes léčbu antituberkulotiky a vyvolává funkční změny.

Nespecifické choroby plic a pohrudniceVšechny choroby plic, komplikované omezením kardiorespirační funkce,

které je rozhodující pro indikaci k přerušení těhotenství. Toto omezení

mohou vyvolat především tyto choroby:- chronické obstruktivní nemoci plic (chronická bronchitida, asthma

bronchiale, emfyzém plic, bronchiektázie)- rozsáhlá sarkoidóza- pneumokoniózy- difúzní plicní fibrózy a alergická alveolitida- rozsáhlé pohrudniční srůsty.

Chronická zánětlivá onemocnění plic (např. plicní absces,

bronchiektázie).8. NeurologickéRoztroušená skleróza mozkomíšní a jiné demyelinizační choroby (podle

závažnosti stavu a obrazu choroby).Paraplegie a těžké paraparézy dolních končetin z organické příčiny.Nádory mozku, míchy a jejich obalů.Parazitární onemocnění centrálního nervového systému.Degenerativní a heredodegenerativní nemoci centrálního nervového

systému (např. choroba Friedreichova, Pierre-Marierova, Wilsonova,

Westphal-Strümpellova, Creutzfeldova-Jakobova, Alsheimarova,

Gerstmmenův-Sträusslerův sy., amyotrofická laterální skleróza).Všechny myopatie.Dystrofické myotonie.Choroba Huntingtonova.Těžké formy cévních onemocnění a příhod mozkových a míšních.Aneurysmata a intrakraniální cévní malformace.Funikulární myelózy.Encefalitidy, encefalomyelitidy a meningitidy v akutním stavu a těžší

následné reziduální syndromy.Polyradikuloneuritidy.Těžké formy polyneuropatie.Myastenia.Syringomyelie a syringobulbie.Traumata mozku a míchy s výraznou ložiskovou symptomatologií, včetně

reziduálních stavů tohoto typu.Athetosis duplex.Primární artrofie mozečkové.Dysbasia lordotica progressiva.Familiární periodická obrna.Těžší diskopatie bederní.Těžké rezistentní neuralgie.Epilepsie rezistentní na moderní medikamentózní léčbu.Těžké formy dětské mozkové obrny.Neurolues-neurotabes.Těžké sekundární neurastenické syndromy.Těžké neurovegetativní neurózy.Těžké formy migrény s častými nezvládnutelnými záchvaty.Všechny akutní a chronické intoxikace s postižením periferního nebo

centrálního nervového systému.Všechny ostatní nervové choroby, které se značně zhoršily v předchozím

těhotenství.9. Psychiatrickéa) Choroby ženy:Psychózy.Těžší forma psychopatie, dekompenzace psychopatie.Těžší reaktivní psychická porucha s nebezpečím suicidia event. ověřena

hospitalizací.Neuróza úzkostná a obsedantní.Nervová heredofamilární onemocnění s psychickými poruchami.b) Choroby vyskytující se u jednoho z rodičů, zvláště dědičně přenosné:Psychózy.Oligofrenie.Těžší forma psychopatie.Závažné sexuální deviace.c) Porodila-li žena ve spojení s týmž otcem již oligofrenní nebo jinak

psychicky stigmatizované dítě.d) Alkoholismus nebo jiná toxikománie jednoho z rodičů, projevuje-li se

též povahovými defekty.e) Je-li žena v době těhotenství aktivně léčena nebo doléčována

psychofarmaky.10. Dermatovenerologickéa) KožníPenfigi a dermatitis herpetiformis.Erytrodermie.Erythematodes acutus ev. disseminátus.Dermatomyositida akutní.Sklerodermie.Impetigo herpetiformní.Purpury zhoršující se za těhotenství.Mycosa fungoidní.Xeroderma pigmentosum.Maligní melanom.Jiné zhoubné kožní novotvary.Závažné genodermatosy a vývojové kožní vady.Psoriasa pustulosní generalisovaná.Všechna závažná rozsáhlá kožní onemocnění.Stavy po těžkých popáleninách na prsech a kolem genitálu.Chronické pruriginosní dermatosy s psychopatiemi.b) Syfilis manifestní všech stadií a forem se syfilofobickými obavami o

zdraví dítěte (za antibiotické clony).Lymbogranuloma venereum.11. Oftalmologickéa) Choroby zrakového ústrojí a oční projevy celkových onemocnění, při

nichž lze umělým přerušením těhotenství zabránit trvalému poškození

zraku matky, pokud poškození nelze zabránit jinými způsoby jako

oftalmologickou prevencí (fotokoagulace, kryopexe apod.) či šetrným

vedením porodu (císařským řezem).Sem patří zejména:recidivující záněty sítnice a cévnatky, zejména nezjištěné etiologie a

prokazatelně zhoršené dřívějším těhotenstvím.Záněty sítnicových cest s opakovaným krvácením.Vysoká krátkozrakost s pokročilými degenerativními změnami sítnice a

cévnatky, s krvácením nebo odchlípením sítnice a vitreoretinální

degenerace s nebezpečím odchlípení sítnice.Retinopatie, zvláště diabetické a toxemické.b) Familiární a hereditární onemocnění sítnice, zrakového nervu a

dioptrického ústrojí oka (rohovky, čočky), jejichž genetický podklad je

dostatečně prokázaný a dominantně dědičný vrozený glaukom (nutné

vyjádření genetické poradny).c) Retinoblastom s familiárním výskytem nebo oboustranný.12. OtorinolaryngologickéRelativní indikací pro přerušení těhotenství je otosklerosa,a) jestliže při předchozím těhotenství došlo k většímu snížení sluchu,b) při zatížení rodičů otosklerosou,c) jestliže vzhledem k poruše sluchu a dalším průvodním změnám došlo k

těžké psychóze podle dobrozdání psychiatra a otologa.Relativní indikací k přerušení těhotenství je dědičná hluchota nebo

těžká a středně těžká nitroušní nedoslýchavost heredodegenerativního

původu obou, nebo jednoho z rodičů, kdy oddělení pro lidskou genetiku

určí riziko za příliš vysoké vzhledem k postižení dítěte.13. Gynekologické a porodnickéHyperemesis gravidarum, kde jsou orgánové změny.Těžká pozdní gestóza zjištěná předchozím těhotenstvím, zvláště byla-li

sdružená s hypertenzí a proteinurií.Patologické stavy v porodnické anamnéze:- opakované atonické krvácení po porodu- po dvou porodech ukončených císařským řezem- po operativní úpravě závěsného a podpůrného aparátu, má-li žena dvě

živé děti.Venter pendulus vzniklý diastázou přímých svalů po dvou porodech. Stavy

po operacích pro neudržení moči.Nepravidelnost plodového vejce, porod dítěte s fetální erytroblastosou

nebo riziko poškození plodu prokázané vyšetřením protilátek.Početí po dočasné RTG kastraci, nebo má-li žena vaječníky poškozené RTG

ozařováním z jiných příčin.Početí mezi příbuznými v pokolení přímém nebo se sourozenci.Početí do dokonaného 15. roku věku.Početí po 40. roce věku.Selhání intrauterinní antikoncepce.14. GenetickéZávažné dědičné choroby a vývojové vady diagnostikované u plodu

metodami prenatální diagnostiky nebo průkaz jejich vysokého rizika.Závažné dědičné choroby a vývojové vady, jejichž riziko postižení plodu

stanovené genetickým vyšetřením převyšuje 10 %.U syndromů semiletálních nebo vedoucích k nutnosti azylového ošetřování

výjimečně i při riziku nižším.Faktory s prokázanými mutagenními a teratogenními účinky pro plod,

zejména prokázané užívání léků s mutagenním nebo teratogenním účinkem,

profesionální expozice chemickým látkám s mutagenním nebo teratogenním

účinkem a nadměrná expozice ionizujícímu záření.Poznámka: Žena předloží potvrzení lékaře, který lék předepsal, s

uvedením diagnózy, data vystavení receptu a předepsané dávky. Při

profesionální expozici a expozici ionizujícímu záření předloží posudek,

který obsahuje data a dávky expozice. Je-li důvodem užívání léků,

předloží vyplněnou zprávu o nežádoucím účinku léku (SEVT 14 084 0).1) § 8 zákona ČNR č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství.2) Tiskopis SEVT, skl. č. 14 331 0.3) Tiskopis SEVT, skl. č. 14 331 1.4) § 6 odst. 1 zákona ČNR č. 66/1986 Sb.5) § 6 odst. 2 zákona ČNR č. 66/1986 Sb.6) § 10 zákona ČNR č. 66/1986 Sb.7) Vyhláška ministerstva vnitra č. 69/1965 Sb., kterou se vydávají

podrobnější předpisy o pobytu cizinců na území Československé

socialistické republiky.8) Např. povolení k pobytu pro cizince vydané příslušným orgánem Sboru

národní bezpečnosti nebo průkaz vydaný federálním ministerstvem

zahraničních věcí, u pracovnic vyznačený pracovní účel v cestovním

dokladu, při služebním přidělení potvrzení orgánu nebo organizace, v

níž vykonává pracovní činnost.9) § 30 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.§ 66 vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 42/1966 Sb., o poskytování

léčebně preventivní péče.10) Výměr Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu č.

1160/686/1981 o určení maloobchodních cen za léčebně preventivní péči

hrazenou devizovými cizozemci (č. JKV 964), přetištěn v částce

9-10/1981 Věst. MZ ČSR a Výměr č. 1159/1005/1985 o určení prvního

dodatku k Výměru ČCÚ a SCÚ č. 1160/686/1981 o určení maloobchodních cen

za léčebně preventivní péči hrazenou devizovými cizozemci (JKPOV 964),

přetištěn v částce 7-9/1986 Věst. MZ ČSR.

Related Laws